Bydelsprogram STOVNER HØYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE"

Transkript

1 Bydelsprogram STOVNER HØYRE

2

3 Sammen bygger vi fremtiden Oslo er Europas raskest voksende hovedstad og også i vår egen bydel merker vi at stadig flere ønsker å bo her. Stovner Høyre mener at den viktigste oppgaven for politikerne i årene fremover er å legge til rette for veksten i befolkningen gjennom å sørge for gode tjenester i alle livets faser. Osloskolen skal fortsatt være landets beste slik at alle barn som vokser opp i Stovner bydel får muligheter til å realisere sitt potensiale. Inkludering, likeverd og likestilling er disse grunnleggende verdier som sikrer deltakelse og frihet for alle innbyggere, uavhengig av religion og kulturell bakgrunn. Stovner Høyre har tro på fremtiden, og med et sterkere Høyre vil vi fornye, forandre og forbedre bydelen vår. Stovner Høyre sine viktigste tiltak for en bedre bydel er: Å sørge for gode tjeneste- og velferdstilbud i bydelen Å bidra til valgfrihet og muligheter for alle Å sørge for at næringslivet har de beste vilkårene for nyskaping og vekst 2

4 En skole som løfter alle barn Kunnskap og utdanning er en grunnleggende forutsetning for at hver og en av oss skal kunne delta i samfunns- og arbeidsliv og. Stovner Høyre vil derfor ha en skole som løfter de svakeste og utfordrer de sterkeste. Alle barn skal få undervisning tilpasset sitt nivå og møte kompetente og gode lærere. Osloskolen er allerede blant landets beste. Det har den blitt det fordi det stilles krav til skoleledelse, gode lærere og fordi elevenes resultater blir målt og brukt til å videreutvikle skolen. Mangfoldet i skolen vår er en styrke og vi mener at skolene skal ha frihet til å bygge sin egen pedagogiske profil. Stovner Høyre mener lærerne er skolens viktigste ressurs og vil at Osloskolen skal tilby gode lønns- og arbeidsvilkår, etterutdanning og utfordrende arbeidsoppgaver for å tiltrekke seg de beste lærerne. Stovner Høyre vil: Innføre obligatorisk etterutdanning for lærere At elever som ikke oppnår målsatte ferdigheter alltid skal gis ekstra undervisning slik at de kan mestre neste nivå Videreføre ordningen med fremmedspråk fra femte klasse Gi elever i første til tiende trinn flere undervisningstimer Stille krav til at ansatte i Aktivitetsskolen (AKS) har tilstrekkelig norskkunnskaper Sikre at norsk er arbeidsspråk i barnehagene og AKS Sette inn ressurser til spesialundervisning så tidlig som mulig i skolen slik at alle elever får mulighet til å fullføre hele skoleløpet 4

5 Satsing på barnehagene Barnehagen skal gi en trygg og god start på livet for alle barn. I Oslo og på Stovner er det altfor mange barn som møter til første skoledag og ikke snakker godt nok norsk til å følge undervisningen. Stovner Høyre mener det er viktig med tidlig innsats for språkopplæring og at flest mulig større barn går i barnehagen. Gratis kjernetid i barnehagen har vist seg å være et viktig virkemiddel. Stovner Høyre vil utvide denne ordningen, men vil at den skal være behovsprøvd etter foreldrenes inntekt. Stovner Høyre vil: kartlegge språkferdigheter og andre grunnleggende ferdigheter tidlig at barn med mest behov for barnehageplass blir prioritert utvide tilbudet om gratis kjernetid i barnehagene, men gjøre den behovsprøvd etter foreldrenes inntekt 5

6

7 Vi satser på Groruddalen Oslo er den raskest voksende hovedstaden i Europa og vi blir stadig flere også i vår bydel. Oslo kan få nye innbyggere før Stovner Høyre er glad for at mange som ønsker å bosette seg i byen vår og mener at politikernes viktigste oppgave er å legge til rette for denne veksten. Stovner bydel har flere store arealer som kan bygges ut. Stovner Høyre arbeider for at Rommen-området skal bli det neste store boligbyggingsprosjektet i Oslo, og synes planene for den nye Nordbyen er spennende. Vi vil ønske enda flere studenter, enslige, småbarnsfamilier og seniorer velkommen til bydelen vår. Oslo kommune har i samarbeid med staten opprettet et 10-årig prosjekt i perioden Prosjektet har utviklet og vist frem store positive sider ved Groruddalen. Stovner Høyre mener at vi må få en ny områdesatsing når Groruddalssatsingen løper ut i En ny områdesatsing må være målrettet mot å få mennesker i arbeid, forebygge utenforskap og skape gode nærmiljø. Stovner Høyre vil Arbeide for å utvikle området rundt Rommensletta til boliger, næringsliv, skoler og kulturtilbud Bygge flere studentboliger i bydelen nær kollektivknutepunktene Utrede muligheten for høyskolevirksomhet i bydelen Fortsette med en statlig-kommunalt områdesatsing for Groruddalen 5

8 En grønnere bydel Bydel Stovner er godt knyttet sammen med resten av Oslo gjennom kollektivtilbudet og særlig t-banen og toget. Stovner Høyre støtter ambisjonen om at all vekst i persontrafikken i Oslo skal skje med bane, buss og sykkel. Tungtransporten har lenge vært en utfordring i Groruddalen. Stovner Høyre er fornøyd med at Byrådet har tatt tak i dette og stengt muligheten for parkering ved enkelte boligområder. Vi vil at dette arbeidet skal fortsette og at det i fremtiden jobbes for at mest mulig av tungtrafikken ikke skal kjøre gjennom byen. Gjennom Stovner bydel går noen av hovedfartsårene for biltrafikk inn til Oslo sentrum. Det er flere tusen mennesker som daglig kjører på Trondheimsveien, Østre Aker vei og E6. Dette har skapt miljø- og støymessige utfordringer for dem som bor nær disse veiene. Stovner Høyre ønsker at midler som er satt av i Oslopakke 3 skal gå til støydempere på boligområdene rundt disse veiene. Stovner Høyre vil Utvide antall bussavganger mellom Høybråten og Stovner Utrede en tverrforbindelse mellom t-banelinjene i Groruddalen Ha flere avganger på nattbusser og flere stoppesteder i bydelen Fortsette arbeidet for mindre tungtransportparkering i Stovner bydel Opprette flere parkeringsplasser ved kollektivknutepunktene Opprette flere elbil-ladestasjoner i hele bydelen og særlig på kollektivknutepunkt 8

9 Idrett og bymiljø Idrett er bra for helsen til den enkelte og skaper trivsel og glede for mange. En aktiv befolkning er bra for folkehelsen og sparer samfunnet for store utgifter. Stovner, Høybråten, Vestli, Haugenstua og Rommen har i dag en rekke fine idrettsanlegg for et mangfold av idretter i alt fra fotball til golf og cricket. Svømmeanlegg har lenge vært en savn og Stovner Høyre er glad for at Bystyret har vedtatt ny svømmehall på Stovner og at prosjekteringen av denne er i gang. Stovner Høyre mener det er behov for gode rammevilkår for idretten, finansiert av tippemidler og offentlige midler så vel som private i form av sponsorer, utlodding, etc. Stovner Høyre vil Bygge nytt områdebad i bydelen Ha bysykler i bydelen Sette opp flere aktivitetsapparater rundt om i bydelen 9

10 Livskvalitet og trygghet hele livet I Stovner bydel skal alle føle trygghet for egen velferd. Tilbudet til dem som trenger hjelp, skal være av god kvalitet og utført av mennesker med relevant kompetanse enten det er offentlig eller privat. Bydelens velferdstilbud skal hjelpe flest mulig til aktivisering, utdanning og arbeid. Eldreomsorgen skal være tilpasset den enkeltes ønsker og behov i størst mulig grad. Stovner bydel skal ha et mangfoldig offentlig velferdstilbud slik at personer i alle aldersgrupper med ulike tjenestebehov kan leve et aktivt liv. Mange eldre er ensomme. En Omsorg+ bolig (for 60+) kan tilby den eldre trygge og sosiale rammer. Stovner Høyre ønsker et Omsorg+ tilbud i bydelen som omfatter hjemmesykepleie, oppholdsrom, treningsrom og kantine. Stovner skal være en trygg bydel med et synlig og tilstedeværende politi som bidrar til tidlig innsats rettet mot ungdommer i faresonen. Stovner Høyre vil Ta i bruk velferdsteknologi slik at alle kan bo hjemme så lenge som mulig At Omsorg+ boliger etableres i Stovner Bydel Satse på frivillighet i alle aldersgrupper At brukerne av velferdstjenester skal ha frihet til å velge 8

11 Funksjonshemmede Vår bydel har en høy andel funksjonsnedsatte i alle aldre og med ulike grader av funksjonshemminger. Noen bor i egen leilighet eller med sin familie, mens noen bor i samlokaliserte private eller kommunale boliger. Det er viktig for alle mennesker å være i fysisk og psykisk aktivitet. Det er viktig at alle opplever egne verdi ved å delta i samfunnet. Mennesker med funksjonshemminger kan bidra i frivillighet, både med opplysning, sosialt samvær og arbeid. Alle mennesker skal ha rett til et verdig liv i tråd med den enkeltes evner og behov. Stovner Høyre vil Opprettholde aktiviteter for funksjonsnedsatte Tilrettelegge flere arbeidsplasser for funksjonsnedsatte, kommunalt og privat Øke de funksjonsnedsattes mulighet til aktivitet i samfunnet Sette krav til tilgjengelighet i privat-offentlige områder 11

12 Kandidater til bydelsutvalget med stemmetillegg 1. INGERLIN KRISTIN NORD Bosted: Høybråten E-post: Yrke: Markedsføring- og kvalitetsleder. Nåværende politiske verv: Nestleder Stovner Høyre, medlem av Stovner Bydelsutvalg, medlem i bydelens Helse- og Sosialkomite, medlem av Representantskapet i Oslo Høyre. 2. RANA TARIQ Bosted: Høybråten E-post: Yrke: Lege Nåværende politiske verv: Nestleder av kultur- og oppvekstkomiteen i Bydelsutvalget Stovner, styremedlem i Stovner Høyre og medlem av representantskapet i Oslo Høyre. 12

13 Øvrige kandidater til bydelsutvalget Nr. Navn Fødselsår 3. Vera Vendsbo Inger J. Lervik Arne H. Krumsvik Afzal Norsherwan Ramin Oddin Thor Henriksen Tone Nøkleby Eirik Endresen

14 Kandidater til bystyret Kandidatnummeret tilsvarer nummeret på Oslo Høyres bystyreliste. 23. Gulsum Koc Bosted: Høybråten E-post: Yrke: Jurist praktikant ved Europaparlamentet Nåværende politiske verv: Medlem av bystyret (Byutviklingskomiteen), styremedlem i Stovner Høyre, medlem av representantskapet i Oslo Høyre. 45. Tony Christian Tiller Bosted: Stovner E-post: Yrke: Politisk rådgiver Nåværende politiske verv: Styremedlem i Stovner Høyre, medlem av representantskapet i Oslo Høyre. Fotokreditt: Side 1: Marianne Gjørv side 2: Arne H Krumsvik, side 3,6, 8 og 10: Erik Ruud, side 4: Trond Løkke, side14: Hans Kristian Thorbjørnsen, side 16: CF Wesenberg. Alle øvrige foto: Colourbox. 14

15 Når og hvor kan du gi din stemme? Ved valget 2015 stemmer du både på representanter til Oslo bystyre og representanter til Stovners bydelsutvalg. forhåndsstemming Haugenstua, Verdenshuset Stovner, bydelssalen Oslo rådhus inngang sjøsiden Egertorget I tillegg til ordinær forhåndsstemmegivning legges det til rette for forhåndsstemmegivning en rekke andre steder. Hvor og når finner du på oslo.kommune.no Åpningstider Alle stemmelokaler har åpent: Hverdager: Kl Lørdager: Kl Du kan forhåndsstemme fra mandag 10. august frem til fredag 11. september. Stemmested i Bydel STOVNER Vestli skole Stovner videregående skole Stovner skole Korsvoll skole Stig skole Folkvang - Høybråten ORDINÆRE VALGDAGER Åpningstider for valglokalene: Søndag 13. september: Kl Mandag 14. september: Kl Hvem kan stemme ved valget 2015? Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge. Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. Husk! Ta med legitimasjon når du skal avlegge stemme. Som legitimasjon godtas for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å avlegge stemme, men det kan gå raskere om du tar det med.

16 OSLO Facebook.com/stovnerhoyre Facebook.com/oslo.hoyre Twitter.com/oslohoyre oslohoyre.no

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Høyre Gamle Oslo Bydel Gamle Oslo strekker seg fra Akerselva i vest til Valle Hovin i nordøst, videre mot Bryn stasjon i øst og sør til Ekebergåsen. Vår strandlinje

Detaljer

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014

Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014 Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014 1 Introduksjon Oslo er en flott by med stort mangfold og mange muligheter for oss som bor her. Arbeiderpartiet er stolt av byen vår. Likevel er det mye som

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2 Bystyrevalgprogram Oslo Venstre 2007-2011 Utkast 2 1 Innhold: Åpen by...3 Du er sjefen!...5 Stemmemakt og borgermakt...5 Lokaldemokrati...5 En moderne miljøby...6 Ta vare på byens grøntområder...6 Et enda

Detaljer

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2015-2019 I fellesskap for Bærums fremtid at flest

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Halden Venstre "For et åpnere Halden" Partiprogram 2011-2015

Halden Venstre For et åpnere Halden Partiprogram 2011-2015 Halden Venstre "For et åpnere Halden" Partiprogram 2011-2015 www.halden.venstre.no 1 Venstre - for et åpnere Halden Venstre er et liberalt parti som kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet.

Detaljer