Bydelsprogram St. HANSHAUGEN HØYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bydelsprogram 2015-2019 St. HANSHAUGEN HØYRE"

Transkript

1 Bydelsprogram St. HANSHAUGEN HØYRE

2 St. Hanshaugen for alle St. Hanshaugen Høyre vil arbeide for å skape en levende sentrumsbydel for alle. Høyres visjon om en levende fjordby er en integrert del av denne tankegangen, men det er ikke nok bare å legge til rette for og bygge boliger. Det må også etableres infrastruktur som gjør sentrum til et attraktivt bosted i alle livets faser. St. Hanshaugen skal være en bydel for alle. St. Hanshaugen er en av fem sentrumsnære bydeler og har forvaltningsansvaret for Oslo sentrum og Kvadraturen. St. Hanshaugen Høyre vil arbeide for at offentlig forvaltning i Oslo og sentrumsbydelene skal fungere så effektivt og økonomisk ansvarlig som mulig. Vi ønsker derfor å arbeide for en samordning og effektivisering av de bydelskommunale tjenestene i Oslo sentrum, herunder vurdere sammenslåing av sentrumsbydelene. St. Hanshaugen Høyre vil: Jobbe for å omregulere Veterinærhøyskolen slik at denne kan benyttes til boliger, skole, barnehage e.l. Vurdere sammenslåing av sentrumsbydelene Støtte bygging av høyhus i området rundt Oslo S / Bjørvika Etablere boliger i den historiske bebyggelsen i Kvadraturen 2

3 Kunnskap For St. Hanshaugen Høyre er det viktig at bydelen forblir en god bydel å bo i, og vi satser derfor på kunnskap og læring, slik at alle barn får utviklet sitt potensial. Vi vil satse mer på læring og kunnskap i barnehagen for å sikre alle barn som vokser opp i bydelen får like muligheter. Vi vil også legge vekt på en tett og god dialog med bydelens skoler, slik at bydelen kan støtte opp om det arbeidet som gjøres. St. Hanshaugen Høyre vil: At St. Hanshaugen skal bli prøvebydel for mindre stivbente arealkrav for barnehager Bidra til at bydelens barn skal ha et mangfoldig og variert barnepasstilbud Stille krav til at alle ansatte i barnehagene og Aktivitetsskolen, inkludert vikar er, har tilstrekkelige norskkunnskaper Ha åpenhet om resultatene i barnehagene Bevare og videreutvikle trygge utearealer for barns lek 3

4 En miljøvennlig bydel St. Hanshaugen har flere parker og grøntområder, samt god tilgang på kollektivtrafikk for de som bor og jobber i bydelen. Sykkel og gange er byens mest miljøvennlige transportmidler, samtidig som det er godt for helsen. Selv om vi ønsker en mer miljøvennlig biltrafikk, ser vi at det fortsatt vil være beboere og næringsdrivende som har behov for biltransport. Vi vil derfor også jobbe for å gi lokalt næringsliv gode vilkår for å beholde og utvide sitt kundegrunnlag. St. Hanshaugen Høyre vil: Oppheve «prøveprosjekt Theresesgate» snarest mulig Velge trasé og starte planleggingen med ny t-bane tunnel gjennom sentrum med bl.a. nytt t-banestopp på Bislett og St. Olavs plass (slik Ruter anbefaler i K 2012) Bygge ut parkeringskapasitet under bakken tilknyttet de store ringveiene og tunellene for å frigjøre areal på gateplan, eksempelvis ved å bygge parkeringshus under St. Hanshaugen, Fritjof Nansens plass, Tullinløkka og Youngstorget Tilbakeføre traseen for 21-bussen til Bislettgata Redusere fartsgrensen utenom hovedveiene i indre by slik at biler og syklister kan dele gatene At markerte sykkelveier skal prioriteres fremfor fysisk adskilte, for å få fortgang i prosessen og øke tilgjengeligheten raskere Oppheve forbudet mot å sykle til skolen Bedre vintervedlikeholdet av veiareal, og bruke børsting som hovedregel ved snørydding Sørge for at det fortsatt skal være korttidsparkeringsplasser i byens handlegater 4

5 Trygghet i hverdagen St. Hanshaugen skal være en trygg og ren bydel for alle som bruker den. Som sentrumsbydel er det mange utfordringer knyttet til trygghet. Vi vil satse på forebyggende arbeid for barn og unge, slik at færre rekrutteres til kriminelle miljøer, eller på andre måter havner utenfor. En trygg barndom handler også om å ha det trygt på skole og i barnehage. I St. Hanshaugen bydel skal det derfor arbeides målbevisst mot mobbing. Det er mobberen som skal bytte skole og bære konsekvensene. Hvordan det er rundt oss påvirker trygghetsopplevelsen. En lys og ren bydel føles som en trygg bydel. Mer opplyste gater vil bidra til at det er tryggere å være ute om kvelden. Det skal også slås hardt ned på forsøpling av byrom. St. Hanshaugen Høyre vil: At bekjempelse av åpenlys narkotikaomsetning skal prioriteres Styrke rusfrie fritidstilbud til barn og unge Støtte natteravnene og andre frivillige organisasjoner som driver forebyggende arbeid Fortsette med vakthold på bl.a. Vår Frelsers Gravlund Ha et effektivt system som sikrer store nok søppelkasser og tømming, spesielt i området rundt Høgskolen og St. Hanshaugen Slå hardt ned på forsøpling, tagging og hærverk 5

6 Livskvalitet og muligheter hele livet St. Hanshaugen bydel skal være en bydel hvor vi føler trygghet for egen velferd og hvor vi kan leve godt gjennom hele livet. Tilbudet til dem som trenger hjelp og støtte skal være av høyeste kvalitet enten det er det offentlige eller private som yter tjenesten. Eldreomsorgen skal være tilpasset individets ønsker og behov. For å ivareta den enkeltes verdighet og selvstendighet er målet at flest mulig skal kunne bo i egen bolig så lenge de kan og vil. St. Hanshaugen Høyre vil: Styrke helsestasjonens oppfølging av barn, ungdom og foreldre Bedre skolehelsetjenesten også ved bydelens videregående skoler Styrke St. Hanshaugen eldresenter for å forebygge ensomhet blant eldre Styrke samarbeidet med frivillighetssentralen Jobbe for å gjøre St. Hanshaugen til en «demensvennlig» bydel Legge til rette for trening og fysisk aktivitet i bydelens parker og grøntområder Sikre at rehabiliterte rusmisbrukere kan få bolig i et rusfritt miljø Tilby et ettervern i barnevernstjenesten som ivaretar ungdommens behov Støtte opp om aktivitets- og oppmøteplikt for sosialhjelpsmottakere

7 En bydel rik på opplevelser Idrett og fysisk aktivitet gir glede, bedre folkehelse og verdifulle fellesskap. St. Hanshaugen er en av de bydelene i Oslo med færrest idrettshaller per innbygger. St. Hanshaugen Høyre vil derfor arbeide for at det bygges en idrettshall i eller i nærheten av bydelen. St. Hanshaugen Høyre vil stimulere til et levende uteliv i bydelen og går inn for en liberal serverings- og skjenkepolitikk. Samtidig skal hensynet til beboere ivaretas gjennom naboskapsregler for å hindre uønsket støy og forsøpling. St. Hanshaugen Høyre vil: At det bygges en ny idrettshall i eller i nærheten av bydelen Føre en liberal skjenkepolitikk hvor skjenkebevillinger skal være lett å få, men også lett å miste ved overtredelser av skjenkereglementet Arbeide for en oppgradering av scenen, toalettene og restauranten på St.Hanshaugen og legge til rette for helårsdrift Oppgradere lekeplassen og ballbanen i Kristparken Være positivt innstilt til bruk av bydelens fellesområder til kulturarrangementer og legge til rette for leie av offentlig grunn til parkkvelder, Haugenfestivalen etc. At Bislett Stadion fortsatt skal være åpent for nærmiljøet og aktiviteter i regi av lokale foreninger og initiativtagere Støtte fritidsklubber, foreninger og lag som driver barne- og ungdomsarbeid i bydelen 7

8 Kandidater til bydelsutvalget med stemmetillegg 1. Anne Christine Kroepelien (1966) Bosted: Bolteløkka Epost: Yrke: Advokat - partner Jeg vil at alle generasjoner skal ha det godt i bydelen. Vi skal sammen ta vare på miljøet, tilrettelegge for lokalt næringsliv, kultur, barnehager og sykehjem. St.Hanshaugen - bydelen for alle. 2. Øystein Holm-Haagensen (1985) Bosted: : Ila Epost: Yrke: Politisk rådgiver Oslo skal være en grønn by i vekst hvor mennesker ikke bare bor, men jobber og lever. 3. Irma Iversen (1939) Bosted: : Pilestredet park Epost: Yrke: Pensjonist, tidligere sykepleier og advokat Jeg vil føre en politikk som gjør det enklere å være småbarnsforeldre. Det skal være barnehagedekning og to årlige opptak. Jeg vil føre en politikk som gir brukere av helsetjenester reelle valgmuligheter både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og satse på økt rehabilitering. 8

9 Øvrige kandidater til bydelsutvalget Nr. Navn Fødselsår 4. Trygve Stene Kristin Langeland Paal Anker-Nilssen Finn K. Harung Stian Fredrik Skalle Fredrik Kile Grønningsæter Peter Stray-Røding Knut Håkon Frølich Per Christopher Undheim Andreas Tangberg Kathinka Bull-Engelstad Anne Hege Nøstvold Tor Amdal Christian Pollock Fjellstad Remi Christoffer Dramstad 1985 Side 6 Colourbox, side 12: CF Wesenberg, alle andre bilder Trond Løkke 9

10 Kandidater til bystyret Kandidatnummeret tilsvarer nummeret på Oslo Høyres bystyreliste. 3. Jenny Clemet von TetzschneR Bosted: Kvadraturen Politiske verv: Leder Oslo Unge Høyre, hovedstyremedlem, representantskapsmedlem, Oslo Høyres valgkomité 7. Eirik Lae Solberg Bosted: Lille Bislett Politiske verv: Finansbyråd, representantskapsmedlem, hovedstyremedlem 27. Jon Ole Whist Bosted: Ila Politiske verv: Styremedlem, representantskapsmedlem 36. Thordis Widvey Haugen Bosted: Alexander Kiellands plass Politiske verv: Leder St. Hanshaugen Høyre, representantskapsmedlem, hovedstyremedlem, Oslo Høyres valgkomité, BU-medlem 42. Irma Iversen Bosted: Pilestredet Park Politiske verv: Medlem av bydelsutvalget 60. Kristin Langeland Bosted: Bislett Politiske verv: Kandidat 10

11 Når og hvor kan du gi din stemme? Ved valget 2015 stemmer du både på representanter til Oslo bystyre og representanter til St.Hanshaugens bydelsutvalg. forhåndsstemming Knud Knudsens plass Oslo rådhus inngang sjøsiden Egertorget I tillegg til ordinær forhåndsstemmegivning legges det til rette for forhåndsstemmegivning en rekke andre steder. Hvor og når finner du på oslo.kommune.no Åpningstider Alle stemmelokaler har åpent: Hverdager: Kl Lørdager: Kl Du kan forhåndsstemme fra mandag 10. august frem til fredag 11. september. Stemmested i Bydel st. HANSHAUGEN Fagerborg skole Bolteløkka skole Ila skole Oslo katedralskole Møllergata skole ORDINÆRE VALGDAGER Åpningstider for valglokalene: Søndag 13. september: Kl Mandag 14. september: Kl Hvem kan stemme ved valget 2015? Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge. Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. Husk! Ta med legitimasjon når du skal avlegge stemme. Som legitimasjon godtas for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å avlegge stemme, men det kan gå raskere om du tar det med.

12 OSLO Facebook.com/sthanshaugenhoyre Facebook.com/oslo.hoyre Twitter.com/oslohoyre oslohoyre.no

Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE Sammen bygger vi fremtiden Oslo er Europas raskest voksende hovedstad og også i vår egen bydel merker vi at stadig flere ønsker å bo her. Stovner Høyre mener at den

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Høyre Gamle Oslo Bydel Gamle Oslo strekker seg fra Akerselva i vest til Valle Hovin i nordøst, videre mot Bryn stasjon i øst og sør til Ekebergåsen. Vår strandlinje

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 SØNDRE NORDSTRAND

Bydelsprogram 2015-2019 SØNDRE NORDSTRAND Bydelsprogram 2015-2019 SØNDRE NORDSTRAND Søndre Nordstrand Den blågrønne bydelen Søndre Nordstrand Høyre sine visjoner: Søndre Nordstrand skal være et godt sted å vokse opp, bo og arbeide Søndre Nordstrand

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Frogner Høyres program 2011-2015 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY

Frogner Høyres program 2011-2015 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY Oslo er mulighetenes

Detaljer

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

St. Hanshaugen Venstres program 2011-2015

St. Hanshaugen Venstres program 2011-2015 St. Hanshaugen Venstres program 2011-2015 Venstre vil at St. Hanshaugen skal være et godt sted å bo og leve. Som et sosialliberalt parti ønsker Venstre at borgerne skal ha stor valgfrihet og reell innflytelse

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook.

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT TA KAMPEN STAVANGER FOR ET INKLUDERENDE SAGENE Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene 2015-2019 Stavanger SV Sagene SV sv.no/oslo/sagene-sv

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Halden Venstre "For et åpnere Halden" Partiprogram 2011-2015

Halden Venstre For et åpnere Halden Partiprogram 2011-2015 Halden Venstre "For et åpnere Halden" Partiprogram 2011-2015 www.halden.venstre.no 1 Venstre - for et åpnere Halden Venstre er et liberalt parti som kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet.

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014

Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014 Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014 1 Introduksjon Oslo er en flott by med stort mangfold og mange muligheter for oss som bor her. Arbeiderpartiet er stolt av byen vår. Likevel er det mye som

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Valgprogram for. Trondheim KrF

Valgprogram for. Trondheim KrF Valgprogram for 2015-2019 Valgprogrammet for 2015-2019 Trondheim Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk og verdibasert parti. KrF ønsker å bygge sin politikk på et kristent og humanistisk verdigrunnlag

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer