Bydelsprogram ØSTENSJØ HØYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bydelsprogram 2015-2019 ØSTENSJØ HØYRE"

Transkript

1 Bydelsprogram ØSTENSJØ HØYRE

2 Østensjø - urbant og landlig Østensjø ligger unikt til. Så unikt at bydelen kan tilby sine innbyggere både urbant byliv og flotte naturomgivelser. Her finner vi levende bydelssentra og Østensjøvannet, kaféer og Østmarka. Dette er bare noe av det som gjør bydelen vår til det beste stedet å bo i byen. Målet for Østensjø Høyre er at bydelen skal være et godt sted å bo, hele livet - for alle. Det er menneskene i Østensjø som gjør bydelen til et godt sted å leve. Vi som politikere må derfor lytte og hjelpe til på de områdene innbyggerne trenger hjelp, og ikke blande oss inn på områder som folk ønsker å styre selv. 2

3 Helse og omsorg Mennesker som har behov for omsorg og pleie skal få god og verdig hjelp. Psykisk helsevern og eldreomsorg må styrkes og kvaliteten forbedres. Personer med behov for hjelp skal ha avgjørende innflytelse over eget hjelpetilbud. Høyres mål er at den enkelte skal ha mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre, uansett alder. Valgfrihet innenfor eldreomsorgen Valgfrihet gir verdighet. Høyre vil styrke de eldres innflytelse over egen hverdag ved å tilby større valgfrihet og flere valgmuligheter. Det skal være en selvfølge at Østensjøs eldre fritt kan velge sykehjem, og at det gis tilstrekkelig informasjon om fritt sykehjemsvalg og hvilke alternativer som er tilstede. Høyre vil at det skal være fritt brukervalg i alle omsorgstjenester.mange eldre ønsker å klare seg selv i sitt eget hjem så lenge som mulig. 3

4 Østensjø Høyre vil: At alle som vil og kan bo hjemme, skal kunne gjøre det. Derfor vil vi videreutvikle omsorgstilbudet, hvor de eldre får tilbud om hjemmetjenester som mattilbud, pleie, omsorg, praktisk hjelp og trygghet Vi vil styrke brukerstyringen i hjemmetjenestene, blant annet gjennom en fasthjelp sordning i hjemmehjelpen og i hjemmesykepleien i Østensjø, slik at brukerne får fær rest mulige hjelpere å forholde seg til, og slik at den enkelte får større mulighet til å bestemme hvem som skal utføre hjelpen Ønsker også en tidsgaranti slik at personer som får hjelp hjemme skal få vite når hjelpen kommer, hva slags oppgaver som skal gjøres og hvor lenge hjelpen skal vare. Brukerne skal selv kunne avgjøre innholdet i praktisk bistand Vil også arbeide for at elektriske stolheiser/vanlige heiser installeres i eldre blokker, for at muligheten til å bli boende hjemme skal være reell for de som ønsker dette. Det vil bli søkt støtte fra offentlige støtteordninger for å finansiere slie heiser. Høyre vil arbeide for å sikre at det til enhver tid finnes nok omsorgs- og sykehjemsplasser, slik at alle som har behov, får plass. Vi vil jobbe for å opprettholde avtalen med Oppsal hjemmet. Vi vil prøve ut Lottemodellen ved sykehjem. Denne gir beboerne bedre muligheter til å påvirke tilbudet og bestemme mer over egne liv 4

5 Flerkulturell omsorg Høyre vil at Østensjø skal kunne tilby en flerkulturell eldreomsorg ved eldresentrene. Hjemmetjenester og sykehjemsavdelinger skal ta hensyn til brukernes behov. Vi ønsker å arbeide for at det skal satses på rekruttering av ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har en flerkulturell bakgrunn. Samtidig skal det være valgfrihet til å velge hvem som skal hjelpe til med den daglige pleie. Det skal være krav om tilstrekkelige norskkunnskaper for personer i pleie- og omsorgssektoren. Høyre vil legge til rette for en eldreomsorg som er tilpasset mennesker med ulikt livs- og verdisyn. Økt satsing på psykisk helse Vi vil at bydelens tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser skal fremme selvs tendighet og evnen til å mestre eget liv Personer med psykiske lidelser skal være sikret hjelp til rett tid og godt koordinerte tjenester De som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal ha tilbud om individuell plan (IP) I Østensjø er det behov for å styrke lavterskeltilbudet for barn og ungdom innenfor psykisk helse. Høyre ønsker å sørge for at barn og unge som har behov for å snakke med andre enn sine foreldre eller lærere raskt får faghjelp uten å gå veien om fastlegen I Østensjø vil Høyre styrke antall kommunale psykologer og skape et godt lavterskeltil bud Individuell plan i sosialhjelpen Viktigheten av individuelt rettede tiltak blir større, og bruk av individuell plan (IP) blir et stadig viktigere redskap i tiden fremover. Innføring og bruk av handlingsplaner og individuelle planer for å hjelpe vanskeligstilte med å forbedre sin livssituasjon må prioriteres 5

6 Oppvekstsvilkår i bydel Østensjø Østensjø er en populær bydel for barnefamilier. Vi har Østmarka som verdens beste lekeplass i alle årstider. Høyre vil bidra til at vår bydel fremdeles skal tilby gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge. Et godt barnehagetilbud til alle som søker plass, er en viktig forutsetning for at foreldre skal kunne velge omsorgsform for sine barn. Kommunale barnehager trenger et betydelig løft i bydelen både når det gjelder å skape bedre arbeidsforhold for de ansatte, men også sikre at barna får de beste forutsetningene for en god skolegang. Samfunnet må bygges nedenfra gjennom et samspill mellom mennesker med ulike idéer, evner, behov og talent. Fellesskap skal ikke være begrenset til den offentlige sektor. Idrettslag, hjelpeorganisasjoner og velforeninger er eksempler på organisasjoner som drives av frivillige og som er viktige for å skape trygghet i samfunnet. Østensjø Høyre ønsker å styrke og utvide samarbeidet med de frivillige organisasjonene i bydelen. Vi ønsker også å legge til rette for at frivillige organisasjoner kan få støtte til arbeid som tradisjonelt har vært utført av bydelen. Det er viktig å sikre bredde- og barneidretten gode og stabile rammevilkår. Tilgangen til haller, spilleflater, gode løyper og kart er avgjørende for idretten.

7 Videre utbygging av barnehager Høyre vil sikre likebehandling av private og kommunale barnehager og ønsker større variasjon av åpningstider tilpasset brukernes behov. Stadig flere jobber utenom kjernetiden, mens åpningstidene i barnehagene ikke synes å forandre seg. Vi vil tilrettelegge for mer fleksible åpningstider i barnehagene. Det blir stadig vanskeligere å sikre nok personell med pedagogisk utdanning. Vi vil at Østensjø aktivt skal rekruttere og ansette flere fagutdannede i barnehagene i bydelen. Høyre mener bydelen må utarbeide en plan for hvordan rekrutteringen skal foregå. For Høyre er målet at alle barn i barnehagealder skal få tilbud om barnehageplass, når foreldrene ønsker det. Høyre vil innføre en Oslo-standard for kvalitet og læring i barnehagen, og heve kvaliteten på det læringstilbudet vi har. Høyre vil sikre fortsatt full barnehagedekning. Oppfølgende helsestasjonstjeneste For nybakte foreldre er det viktig med god oppfølging fra bydelens helsestasjonstjeneste. Bydelens helsestasjon skal fortsatt sikre god oppfølging av nybakte foreldre og tilby hjemmebesøk, dersom dette er ønskelig. Et styrket barnevern Høyre vil styrke barnevernet. Et sterkt barnevern er en nødvendig forutsetning for å sikre alle barn i Oslo en trygg oppvekst. Der foreldre ikke kan gi barna sine trygghet, vil Høyre gi barnevernet mulighet til å gripe inn før skadene blir store og omfattende. Det er bedre å forebygge enn å reparere. Utsatte barn og familier må få bistand fra barnevernet i en tidlig fase. Høyre vil intensivere rekrutteringen av fosterhjem, og rekruttere flere fosterforeldre med minoritetsbakgrunn. Vi mener det er positivt at også frivillige institusjoner ønsker å bidra på dette området, som et nyttig og utfyllende supplement til de kommunale tjenestene.satsing på forebyggende arbeid Høyre vil fortsatt bygge videre på samarbeidsmodellen SaLTo (sammen lager vi et trygt Oslo). Dette er en samarbeidsmodell som koordinerer det kriminalitetsforebyggende arbeidet i politiet, barnevernet, skolen, idrettslag og frivillige organisasjoner. Dette er et prosjekt som allerede har gitt gode resultater. Høyre ønsker også å øke støtten til SkoleGård prosjektet på Abildsø gård. Dette er et spennende prosjekt hvor ungdom med problemer på skolen kan delta i ulike aktiviteter på gården. 7

8 Samferdsel og miljø Oslo er landet viktigste trafikknutepunkt. Både Ring 3 og E6 går gjenn0m Bydel Østensjø, det gir oss som bor her mange muligheter men også mange utfordringer. Sikre Manglerudtunnelen Høyre vil sikre at E6 mellom Abildsø og Teisen skal legges i tunnel. Ryenkrysset er et av Norges mest trafikkerte veikryss og Manglerudtunnelen vil resultere i et renere og mer støyfritt miljø i lokalområdet og bedre trafikkflyt for gjennomgangstrafikken. Dette er en svært viktig sak for Høyre. Østensjø Høyre ønsker at det skal bygges en egne avkjøringer fra Ring 3 og E6 til Svartdalstunnelen, som går utenom rundkjøringen på Ryen. Det vil redusere køer og gjennom dette redusere noe på utslippene fra biltrafikken i området.

9 Satse på kollektivtrafikken Høyre vil arbeide for at størstedelen av transportveksten skjer med kollektive transportmidler. Østensjø Høyre vil: Oppmuntre bedrifter og organisasjoner til å gi tilskudd til ansatte som benytter seg av kollektivtransport til og fra arbeidet Fortløpende vurdere trafikk, folketetthet og kollektivtrafikk i Østensjø for å finne ut de beste og mest effektive rutene til og fra området Arbeide for et bedre busstilbud i bydelen Ha en tett dialog med Ruter og vil be dem vurdere muligheten for flere lokale ruter innenfor bydelen samt å vurdere ekspressbusser fra sentrale knutepunkt i bydelen og inn til sentrum. Arbeide for at transporten mellom brukerne og bydelens serviceinstitusjoner settes opp på den mest effektive måten. Disse rutene må betjenes med busser som også er beregnet på bevegelseshemmede passasjerer. Arbeide for å øke kollektivkapasiteten både for buss og bane i rushtiden. Vern av friluftsområder Østmarka og Østensjøvannet er viktig for alle innbyggerne i Østensjø. Høyre vil arbeide for at marka fremdeles skal være et viktig friluftsområde Vi vil arbeide mot eventuelle utbygginger utover markagrensen Østensjøvannet er til glede for mange. Høyre vil arbeide for at dette og andre friluftsområder blir vedlikeholdt og regulert på en fornuftig måte for å sikre en utnyttelse til beste for alle innbyggerne i Østensjø bydel.vi vil arbeide for at bomiljøet skal skjermes mest mulig fra høyspentledninger. Disse skal hov edsakelig legges i bakken. Dette vil sikre beboerne fra skadevirkninger og forskjønne miljøet.vern av friluftsområder i bydelen bør gjennomføres i samarbeid med lokale frivillige organisasjoner 9

10 Osloskolen - landets beste skole I Oslo gjennomfører vi Høyres skolepolitikk, vi prioriterer lesing, skriving og regning og vi har åpenhet om resultatene. Vi har høye ambisjoner for alle elevenes læring. Det betyr at vi skal løfte de som strever og gi ekstra utfordringer til de som har et særlig talent. Ingen elever er like, derfor ønsker vi mer tilpasset undervisning i skolen. Østensjø Høyre vil: Fokusere på fortsatt prioritering av basisferdigheter som lesing, skriving og regning i bydelens skoler Tilstrebe at barn skal få gå på samme skole som søsken og nabobarn Tilpasse undervisningen etter elevens behov og mestringsevne samt tillate differensiert undervisning når det er pedagogisk begrunnet Støtte Abildsø Gård sin samarbeidsmodell «Skolegård og byggfag». Et dagskoletilbud for elever på barneskole og ungdomsskole samt videregående nivå Bidra til at bydelen er et attraktivt arbeids- og bosted for å beholde, samt rekruttere gode lærere Trygg skolevei Alle barn bør ha krav på et trygt nærmiljø. En trygg skolevei er viktig både for barna selv og for familien. Bydelen må jobbe aktivt for å sikre de skoleveiene som ikke tilfredsstiller de nødvendige kravene til sikkerhet, og foreldre og andre pårørende må gis mulighet til å komme med innspill til bydelen. Sikre gode svømme- og idrettshaller Østensjø Høyre har de siste årene kjempet for å bevare Manglerud Bad. Det er viktig med lokale tilbud som gjør det enkelt for barn og unge å starte med idrett tidlig. Samtidig trenger barn og unge svømmeopplæring som er viktig kunnskap i oppveksten. Høyre ønsker snarest mulig å bevilge midler som gjør det mulig for alle i bydelen å få en gode opplevelser med svømming og annen idrett i ung alder. 10

11 Et trygt nærmiljø Høyre mener at gater, T-banestasjoner og andre offentlige byrom skal være trygge og attraktive for alle innbyggere. Det er viktig at bydelens innbyggere føler seg trygge i sitt nærmiljø. Østensjø Høyre ønsker at bydelen setter opp lys i Godlia skogen fra Skøyenbrynet i enden av Parkstien og gjennom skogen mot Godlia skole. Dette er skolevei for mange av bydelens barn og denne bør sikres bedre enn hva tilfellet er i dag. Østensjø Høyre ønsker å øke tilgjengelighet for alle brukergrupper i Østmarka.

12 Kandidater til bydelsutvalget med stemmetillegg 1. TOM LIUM (1961) Vår bydel er i sterk vekst, og vi trenger et klokt og langsiktig lederskap for fellesskapets interesser. Jeg har ansvarsfølelse, engasjement og samfunnsinnsikt, og ønsker din tillitt for å utvikle bydelen videre. Din stemme teller for at jeg kan ivareta DIN og felleskapets sak! 2. BENJAMIN A BORNØ (1992) Jeg vil arbeide for at Østensjø bli en trygg bydel å bo og vokse opp i. Vi trenger et styrket barnevern, og gode helsestasjoner. Jeg vil også jobbe for at alle som bor i bydelen skal få et variert og mangfoldig kultur og fritidstilbud. 12

13 Øvrige kandidater til bydelsutvalget Nr. Navn Fødselsår 3. Ola Eloranta Erik Thoresen Vidar Vevik Audun Foyn Anne-Lise Haugstad Aage Nygaard Sigurd Bakke Styrvold Arthur Sund Christian Brænden Liv Skaanes Nils Aasheim Jon Åge Rud Lars Foyn

14 Kandidater til bystyret 1. ALEXANDRA W HAUGSTAD (1972) Bydelene er nøkkelen til trivsel, både for gamle og innflyttede Oslofolk. Jeg vil jobbe for at Østensjø får realisert sitt potensiale som et godt sted for gammel og ung. 2. ALICE AAREBRODT (1986) Mitt hjerte brenner for muligheter for alle. Derfor kjemper jeg for tilpasset undervisning, trygge lokalmiljø, lettere tilgang på psykisk helsehjelp, og fantastiske tilbud som Abildsø gård tilbyr barn og unge som trenger og ønsker et alternativ til enhetsskolen. Fotokreditt: Side 3: Colourbox, side 12: CF Wesenberg, alle øvrige foto Tom Haugstad. 14

15 Når og hvor kan du gi din stemme? Ved valget 2015 stemmer du både på representanter til Oslo bystyre og representanter til Østensjøs bydelsutvalg. forhåndsstemming Bryn senter Bøler senter Egertorget Oslo rådhus inngang sjøsiden I tillegg til ordinær forhåndsstemmegivning legges det til rette for forhåndsstemmegivning en rekke andre steder. Hvor og når finner du på oslo.kommune.no Åpningstider Alle stemmelokaler har åpent: Hverdager: Kl Lørdager: Kl Du kan forhåndsstemme fra mandag 10. august frem til fredag 11. september. Stemmested i Bydel Østensjø Godlia skole Trasop skole Oppsal skole Skullerud skole Østensjø skole Manglerud skole Høyenhall skole Abildsø skole Ulsrud VGS ORDINÆRE VALGDAGER Åpningstider for valglokalene: Søndag 13. september: Kl Mandag 14. september: Kl Hvem kan stemme ved valget 2015? Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge. Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. Husk! Ta med legitimasjon når du skal avlegge stemme. Som legitimasjon godtas for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å avlegge stemme, men det kan gå raskere om du tar det med.

16 OSLO Facebook.com/ostensjohoyre Facebook.com/oslo.hoyre Twitter.com/oslohoyre oslohoyre.no

Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE Sammen bygger vi fremtiden Oslo er Europas raskest voksende hovedstad og også i vår egen bydel merker vi at stadig flere ønsker å bo her. Stovner Høyre mener at den

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 St. HANSHAUGEN HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 St. HANSHAUGEN HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 St. HANSHAUGEN HØYRE St. Hanshaugen for alle St. Hanshaugen Høyre vil arbeide for å skape en levende sentrumsbydel for alle. Høyres visjon om en levende fjordby er en integrert

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 SØNDRE NORDSTRAND

Bydelsprogram 2015-2019 SØNDRE NORDSTRAND Bydelsprogram 2015-2019 SØNDRE NORDSTRAND Søndre Nordstrand Den blågrønne bydelen Søndre Nordstrand Høyre sine visjoner: Søndre Nordstrand skal være et godt sted å vokse opp, bo og arbeide Søndre Nordstrand

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

Frogner Høyres program 2011-2015 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY

Frogner Høyres program 2011-2015 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY Oslo er mulighetenes

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Ny kurs for Oslo. Bedre luft med tunnel. Tillit til de ansatte. Barnehage til alle. Valgkampavis for Østensjø SV 2015

Ny kurs for Oslo. Bedre luft med tunnel. Tillit til de ansatte. Barnehage til alle. Valgkampavis for Østensjø SV 2015 Valgkampavis for Østensjø SV 2015 Ny kurs for Oslo - Vi trenger felles løsninger framfor hodeløs privatisering, mener Torstein Bae, Hanne Eldby og Marianne Borgen fra Østensjø SV. Barnehage til alle Full

Detaljer

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Program Stavanger FrP. Valgperioden 2015-2019

Program Stavanger FrP. Valgperioden 2015-2019 Program Stavanger FrP Valgperioden 2015-2019 HVA VIL FRP VIL MED STAVANGER KOMMUNE Det viktigste først er FrPs mantra i Stavangerpolitikken. Vi er kritisk til hvordan skattebetalernes penger blir brukt.

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 Sarpsborg en fremtidsrettet kommune. Sarpsborg kommune har et rikt mangfold på mennesker, ressurser og

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Høyre Gamle Oslo Bydel Gamle Oslo strekker seg fra Akerselva i vest til Valle Hovin i nordøst, videre mot Bryn stasjon i øst og sør til Ekebergåsen. Vår strandlinje

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

Bydel Nordre Aker. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Nordre Aker. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Nordre Aker Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Kandidatliste Nordre Aker Arbeiderparti 1. Bente M. Larsen, f. 1964 2. Pål Sørgaard, f. 1958 3. Helene Salvesen, f. 1990

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti Kjære velger. Sørum Arbeiderparti stiller i år med et valgprogram som er både omfattende og konkret. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

En samlet by. Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram. Oslo Arbeiderparti

En samlet by. Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram Oslo Arbeiderparti Innhold Innledning 4 Vår felles by 5 Skape og dele 8 Kvalitet for alle elever 10 Et løft for yrkesfagene 12 Norsk som felles

Detaljer

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier Program for Bærum KrF 2015 2019 KrF grunnverdier For øvrig vises til Krf s hovedprogram, www.krf.no Bærum KrF har i kommunestyreperioden 2011 2014 bl.a. bidratt til : skolen har et høyt faglig nivå og

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer