1.0 Orientering. 1.1 Innledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.0 Orientering. 1.1 Innledning"

Transkript

1

2

3

4 1.0 Orientering 1.1 Innledning Denne arealdisponeringsplanen / landskapsplanen beskriver hvordan arbeidene med rehabilitering av Tunhovd dam bør skjøttes i anleggsfasen og hvordan berørte arealer for rigg, steinbrudd, tipper og mellomlager for masser bør tilbakeføres/tilpasses best mulig til omgivelsene. Tunhovd dam Steinbrudd Hyttatippen Figur 1. Oversiktskart med beliggenhet av Tunhovd dam og steinbrudd Tunhovdmagasinet ligger i Nore og Uvdal kommune i Buskerud fylke ca. 10 km nord av Rødberg. Magasinet som er inntaksmagasin for Nore I kraftverk består opprinnelig av vannene Storfjord, Tonneviksfjord og Øigardsfjord som fikk samme vannspeil ved oppdemming. Magasinet er regulert mellom HRV kote 734,40 og LRV på kote716,25 som gir en total reguleringshøyde på 18,15 m.. Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

5 Den første reguleringen ble ferdig i 1920 og besto av en betongdam forblendet på luftsiden med naturstein. Dammen fikk etter hvert en del lekkasjer og det ble prøvd å begrense disse ved injeksjon uten å lykkes. Dammen ble besluttet ombygget i 1962 ved å bygge en fyllingsdam over eksisterende dam. Statskraftverkene var selv entreprenør for bygging av dammen som stod ferdig i Norges geotekniske institutt (NGI) hadde ansvar for prosjektering ved ombygging til fyllingsdam. Tunhovd dam tilfredsstiller ikke dagens myndighetsgitte krav i forskrift for fyllingsdammer og dameier, Statkraft Energi AS, har utarbeidet planer for påbygging og oppgradering av dammen. Planene inkluderer også at det skal etableres revisjonsstenge foran innløpet til omløpstunnelen, og at det skal gjennomføres noe opprydding i forbindelse med tidligere inngrep i området ved dammen. Tunhovddammen er en fyllingsdam med helning 1,0: 1,4 på oppstrøms og 1:1,75 på nedstrøms side. Kronebredden er 7 m og totallengden på dammen er ca. 320 m. Topp dam ligger på k. 739,9 (5,5 m over HRV) og største fyllingshøyde er ca. 37 m. Totalvolum damfylling er m3 (ekskl. gammel betongdam). På søndre side av dammen er det bygget et 140 m langt sideoverløp med en sprengt samlerenne som fører flomvannet via en kort tunnel tilbake til gammelt elveleie. Reguleringsanleggets hoveddata: Største høyde: ca. 37,5 m Lengde: ca. 320 m Damvolum: ca m 3 ekskl. opprinnelig betongdam. Totalt nedbørfelt 1858 km 2 HRV +734,40 LRV +716,25 Nivå damkrone: +740,40 Magasinvolum oppdemt: ca. 352 mill.m Beskrivelse av teknisk løsning 2.1 Damskråninger og damkrone Dammen skal bygges om ved at det etableres skråningsvern av steinblokker på opp og nedstrøms damsider samt damkrone. Spesielle forhold er at en i tillegg til steinplastringen må etablere vange og støttemurer i betong for å kunne avslutte steinmassene mot flomkanal på nedstrøms side, mot tappetunnel fra Borgeåi og mot sjakt for tappetunnel på oppstrøms side. Fylkesvei 120 som går over toppen av dammen vil bli trafikkregulert for tilpassning til anleggsarbeidene. 2.3 Instrumentering Det etableres et lekkasjemålesystem med hus samt ledevegger og en samlegrøft under fremtidig tå, både fra høyre og venstre side av dammen. Det opprettes separate innløp i samlekum for manuell måling der en måler lekkasjen fra venstre og høyre side. Samlet lekkasje måles over V fuge og ved fjernavlesing på driftsentralen. Logger for avlesing av lekkasje monteres i lekkasjemålehus. Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

6 Dammen får i tillegg utstyr for instrumentering i form av kjernebolter for setningsmålinger og skråningsbolter for deformasjonsmåling. 2.4 Steinbrudd, massetak og mellomlager For å finne stein til ny rehabilitering av dammen er det nødvendig med nytt steinuttak i nærheten. Dammen som den fremstår i dag er bygd opp av tunnelstein, hovedsakelig fra overføring av Borgeåi og fra tilløpstunneler til Nore kraftverk. Det ble således ikke etablert steinbrudd ved ombygging av dammen i Steinbrudd Som alternativer til steinbrudd er det vurdert tre ulike lokaliseringer, valgt løsning med nytt steinbrudd i et skogområde ca 4 km fra dammen i retning Rødberg, et område nedstrøm Tunhovd dam og et lokalt brudd som er etablert og i drift ca 1 km langs veien mot Tunhovd. Hovedkriteriene for lokalisering er steinkvalitet, transportavstand fra dammen, avstand til bebyggelse og landskapsform i forhold til reetablering av terreng. For alternativet nedstrøms dammen er det ikke egnet steinkvalitet samtidig som det ville bli et landskapsinngrep som ville bli skjemmende og med innsyn fra trafikkerende og fra bebyggelse i Øygardsgrend. Alternativet med stein fra bruddet som er i drift gir ikke tilfredsstillende steinkvalitet for plastringsstein, i forhold til form og mekanisk styrke. Alternativet som er valgt har tilfredsstillende kvalitet vurdert ut i fra steinkvalitet, transportavstand fra dammen, avstand til bebyggelse og landskapsform i forhold til reetablering av terreng. Alternativ med videre drift av steinbruddet Som alternativ til lukking og revegetering av steinbruddet etter avsluttet anleggsdrift for damarbeidene har grunneier vurdert planer for å fortsette steinbruddsdriften som næring. Plan for dette inngår ikke i denne planen og vil dersom det blir aktuelt bli fremmet som en egen reguleringsplan overfor kommunen. Dersom grunneier fremmer en reguleringsplan for å fortsette steinbruddsdrift, vil Statkraft sette som betingelse i avtale med grunneier at det skal foreligge godkjent reguleringsplan for fortsatt bruddrift før bruddriften for damarbeidene er avsluttet. En godkjent reguleringsplan vil da erstatte denne planen for den delen av bruddet der grunneier skal fortsette steinbruddsdrift. Mellomlager Mellomlager i byggetiden omfatter løsmasser fra avdekking av steinbrudd og nedstrøms damfot, mellomlagring av steinmasser fra eksisterende tipp i magasinet oppstrøms dam og mellomlagring av masser produsert i steinbrudd. Løsmasser fra steinbrudd mellomlagres ved skogsbilveien nær steinbruddet, området er markert på landskapsplanen. Løsmasser fra avdekking i nedstrøms damfot mellomlagres på avsatt deponiområde nedstrøms dam for videre å bli benyttet til oppfylling i steinbruddet etter avsluttet drift. Steinmasser fra tipp oppstrøms dammen vil bli mellomlagret på Hyttatippen, deponiområde nedstrøms dam og alternativt levert til det private steinbruddet langs veien til Tunhovd. Til slutt vil masser som er mellomlagret nedstrøms dam og på Hyttatippen gå til oppfylling i steinbruddet. Masser fra myrområde ved steinbrudd Langs åsdraget som skal benyttes til steinbrudd er det et myrområde der en planlegger å ta ut arronderingsmasser for reetablering av steinbruddet etter avsluttet steinbruddsdrift. Videre er det ønske fra grunneier at myra etter avsluttet anleggsdrift dyrkes opp for senere å benyttes som slåttemark. Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

7 2.5 Vannstandsmåling Det er tidligere etablert vannstandsmåling i magasinet. Som en ekstra sikkerhet vil en i prosjektet etablere et nytt system i tillegg til det eksisterende som en ekstra sikkerhet. Alle arbeider med vannstansmål vil foregå under HRV. 2.6 Hovedmasser (de angitte massevolum er innbygget, prosjekterte volum) Avdekking/terrengarbeider m 3 Sprengningsarbeider steinbrudd: m 3 Fyllingsarbeider dam: m 3 Fyllingsarbeider landskap: m Beskrivelse av landskapstiltak Nye inngrep De nye inngrepene som har innvirkning på landskapet er: Utbedring av selve dammen; Riggområder med anleggsveger. Steinuttak. 3.1 Oppgradering av dammen Det overordnede landskapet omkring Rødberg er preget av markerte, dype daler og skogkledde nuter. Ved Tunhovddammen er dalformen noe slakere og dammen markerer en overgang mellom dalen og vannet, som strekker seg som flate innover fra det vesle tettstedet. Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

8 Dam Tunhovd modellbildet viser dammens plassering i landskapet. De vegetasjonskledde kollene i framkant av dammen skal beholdes. Områder for rigg og mellomlager legges på gamle tippområder på nedstrøms side, nede til venstre i bildet Selve utbedringen av dammen bygges med forsiktig og eksakt tilpassing til terrenget på hver side. Riggområdet legges nedstrøms dam på gamle arealer for tippområder. Disse ligger nede ved elveløpet nedstrøms dammen og vil slik være lite synlige fra veg og bebyggelse. Alle områder for rigg og mellomlagring istandsettes og tilbakeføres etter endt anleggsfase. Tilpassing av ny damfront skal utføres eksakt og nennsomt mot terreng på begge sider av dammen. De vegetasjonskledde kollene nedstrøms dammen skal tas vare på så langt inn mot dammen som mulig ift. bygging. Inngrepsgrense markerer avgrensing av byggeområdet. Følgende prinsipper er nedfelt i og ligger til grunn for landskapsplanen ved dammen: Klar og eksakt utforming av ny damfront som følger eksisterende dams kurve. Nøyaktig tilpassing av damkonstruksjon mot naturlig terreng på hver side. Det bør gå klare skiller mellom steinplastringa på dammen og bevart sideterreng. Det er viktig å ta vare på terreng og vegetasjon så tett inn mot dammen som mulig. Inngrep skal konsentreres i størst mulig grad; anleggsveger og områder for rigg legges i områder for gammel tipp og på naturlige flater ned mot elveløpet. Markert grense for inngrep er absolutt og bør merkes i ute i marka. 3.2 Steinbruddet Det er faktorene steinkvalitet, transportavstand, driftsforhold og landskapshensyn som er de viktigste i forhold til vurdering av aktuelle lokaliseringer av steinuttak til bygging av ny damfront. Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

9 Det har som før nevnt vært vurdert flere lokaliseringer for steinuttaket. Det området som er valgt som det mest hensiktsmessige ut i fra faktorene over ligger inne i et skogsområde oppe på platået øst for Rødberg tettsted. Området omfatter noen skogkledde rygger og et myrområde mellom dem. Planområdet er lite synlig fra de fleste kanter, i og med at det ligger inne i skogen i et småkupert terreng som er underordnet i det store landskapet. Gjennom driftsmetode og bevissthet i forhold til skjermingsbelter og terrengutnyttelse, vil en kunne styre graden av innsyn. Innenfor markeringen på kartet er det sett på tre alternative koller for vurdering av mulig uttak av stein. Det best egnede området er vurdert etter nærmere kartlegging av steinforekomst og kvalitet. Ut i fra dette og i forhold til landskapshensyn, vurderes kollen lengst mot sør å være den gunstigste ved å gå inn i fra vest. Atkomst Fra skogsvegen i nord er ny anleggsveg lagt inn myrdraget mot sør, i kanten av kollen. Etter ønske fra grunneier er anleggsvegen tenkt istandsatt som permanent skogsbilveg etter endt anleggsdrift. Område for lokalisering av steinuttak sett fra det store landskapet (3D-modellbilde) Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

10 Lokalisering av steinuttak Viktige hensyn i forhold til landskap knyttet til steinuttaket Prinsipp for steinuttaket er å ta ned eller fjerne terrengformer, slik at kollen gis en ny silhuett. Alle områder som blir berørt av anleggsdrift skal istandsettes med opprydding og terrengforming, markflate reetableres ved at mellomlagret vekstjord og evt. vegetasjonstorver legges ut og berørte grønne flater revegeteres etter prinsipper for naturlig revegetering. Terrenget skal formes på en slik måte at overganger mellom eksisterende sideterreng og nye bearbeidede overflater blir myk og naturlig. Steinuttaket forutsettes istandsatt med ny terrengforming og med toppbehandling til skogsmark ved slutten av anleggsperioden. Nytt terreng formes inn mot eksisterende naturlig hovedform i området. Myrområdet vurderes oppdyrket etter endt anleggsdrift. Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

11 Følgende prinsipper er nedfelt i og ligger til grunn for landskapsplanen: Det er viktig å ta vare på terreng og vegetasjon så tett inn mot steinuttaket som mulig. Inngrep skal konsentreres i størst mulig grad; anleggsveg og område for rigg og mellomlager legges på vestsida av steinuttaket, i det slake myrdraget mellom kollene. Steinuttaket skal fylles igjen og tilbakeføres til skogsmark etter endt uttak. Prinsipper for naturlig revegetering skal følges ved istandsetting av inngrepene. Myrområdet vest for uttaket er tenkt benyttet til arronderingsmasser for istandsetting av steinuttaket. Markert grense for inngrep er absolutt og bør merkes i ute i marka. Sett fra fjelltopp i vest - Selve planområdet for steinuttaket ligger inne i skogen oppe på platået øst for Rødberg tettsted Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

12 Sett fra fjelltopp i vest - Steinuttaket vil kunne være synlig fra fjelltoppene rundt, men ikke fra veg eller bebyggelse Sett fra fjelltopp i nordvest - Selve planområdet for steinuttaket ligger inne i skogen oppe på platået øst for Rødberg tettsted Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

13 Sett fra fjelltopp i nordvest - Steinuttaket vil kunne være synlig fra fjelltoppene rundt, men ikke fra veg eller bebyggelse Utsikt mot kollen der steinuttaket er planlagt fra bebyggelsen i nordvest dagens situasjon Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

14 Sett fra bebyggelsen i nordvest. Silhuetten blir litt forandra, men steinuttaket vil ikke være synlig situasjon etter uttak 4.0 Konkrete avbøtende tiltak 4.1 Prinsipper for revegetering 1. Avtaking av masser Ved avtaking av masser må de ulike typene masse behandles separat for best mulig utnyttelse i revegeteringsprosessen - Intakte torvflak med vegetasjon tas av i cm tykkelse. Det er først og fremst tuer og terskler i myr som er aktuelle fordi massene der er forholdsvis faste, har god rotutvikling og er steinfrie. Flakstørrelse tilpasses maskinkapasitet. Det legges opp til kort og skånsom transport. -Toppjord ned til 30 cm Øvre del av dette sjiktet inneholder røtter og andre deler av levende planter, frøbank og jordbiologisk aktivitet av betydning for revegetering. Det organiske materialet har større omdanningsgrad enn dypere i jordprofilet. - Mineraljord fra 30 cm og ned til fjell. - Større stein med mose/lav. Varierende størrelse. 2. Lagring av løsmasser og vegetasjon Intakte torvflak lagres i ett lag, røtter dekkes. Humus fra topplag (øvre 30 cm) må lagres med god drenering og i begrenset volum for å unngå oksygenfritt miljø. Uheldige lagringsforhold kan skade frøbanken i massene. Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

15 Mineraljord og humus fra dypere lag lagres separat og slik det er praktisk etter forholdene. Lagring kan utføres etter ovennevnte rekkefølge vertikalt, dvs. omtrent som naturlig sjiktning. Mose/lavkledd stein lagres rett vei. 3. Tilbakelegging Mineraljord fra dypere lag og eventuell sprengstein kan benyttes for å forme terrenget.. Deretter legges det på humus fra dypere lag (tykkelse avhenger av hva slags vokseforhold som ønskes og tilgjengelig volum) Øverst legges humus/planterester fra toppsjikt i tykkelse helst ca 10 cm (kan variere).flak med intakt vegetasjon (lyng) plasseres deretter slik at ønsket vegetasjonsstruktur oppnås i forhold til estetiske og vegetasjonsøkologiske forhold. Total humustykkelse bør være ca cm. Stein legges ut etter forbilde fra eksisterende forekomst: Steinene behandles med maskin med steinklype ved fjerning, mellomlagring og ved tilbakeplassering i terrenget. 4.2 Prinsipper for terrengforming Alle områder som blir berørt av anleggstrafikk og som riggområde skal istandsettes med opprydding og terrengforming, markflate reetableres ved at mellomlagret vekstjord og evt. vegetasjonstorver legges ut og flater revegeteres slik landskapsplanen viser og etter prinsipper for naturlig revegetering. Tilsåing og planting utføres som supplerende tiltak.terrenget skal formes på en slik måte at overganger mellom eksisterende sideterreng og nye bearbeidede overflater blir myk og naturlig. 4.3 Oppfølging i byggeperioden I perioden for utførelse av byggearbeidene gjennomføres befaringer for oppfølging av tiltakene som er beskrevet i landskapsplanen. Befaringene gjennomføres i samarbeid mellom Statkraft, kommune, NVE, UMB, landskapsarkitekt og berørte grunneiere. 5.0 Permanent skilting og sikring av magasin og reguleringsanlegg 5.1 Informasjon I forbindelse med damarbeidene vil det bli utarbeidet en plan for og gjennomført tiltak med informasjon til tredjeperson som beskriver anlegget og farer ved magasin og reguleringsanlegg. 5.2 Sikring Det vil bli utført sikringstiltak for sikring av reguleringsanlegget spesielt med nye rekkeverk langs flomkanalen. Steinbruddet vil bli arrondert ved å senke og fylle ned bakvegger/fjellskjæringer. Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

16 6.0 Miljøplan med oppfølging og avviksbehandling i byggeperioden 6.1 Beskrivelse av plangrunnlag Som grunnlag for oppfølging arbeidene utarbeider Statkraft en hovedplan for HMS tiltak. I planen inngår en egen miljøplan (MOP) med beskrivelse av krav til ivaretakelse ytre miljø. I tillegg utarbeides en kontrollplan i henhold til sikkerhetsforskrifter for fyllingsdammer. Kontrollplanen sendes NVEs sikkerhetsavdeling for godkjenning. Kontrollplanen utformes i tillegg til å ivareta byggearbeidene på dammen også til å omfatte alle arbeider med landskap og oppfølging av miljøtiltak. Statkrafts SHA plan og MOP inngår som grunnlag i kontrakter med entreprenører og leverandører der kravene i Statkrafts planer skal videreføres og inngå i entreprenører og leverandørers HMS/MOP program for byggearbeidene. Avviksbehandling gjennomføres ved at alle registrerte avvik rapporteres til et sentralt avviksregister i Statkrafts HMS system. Avvikene behandles med tiltak og lukkes etter at tiltak er gjennomført. Avviksregistret gjennomgås og følges opp på regionledernivå. 7.0 Andre tiltak 7.1 Tiltak i forhold til beitedyr i anleggsperioden Beitedyr anses til ikke å være noe problem for eller til hinder for gjennomføring av arbeidene 7.2 Allmenn ferdsel i anleggsområdet Generelt vil anleggsområdet bli avsperret for allmennheten. 7.3 Fylkesvei 120 og kommunal og privat vei Trafikk/ferdsel forbi anleggsområdet Fylkesvei 120, kommunal vei og privat vei langs flomkanal holdes åpne eller reguleres med omkjøringsmuligheter i anleggsperioden. Trafikkavvikling på offentlig vei planlegges sammen med og godkjennes av Statens Vegvesen. For gående som skal gjennom/forbi anleggsområdet vil det bli henvist merking av sikker atkomst. 8.0 Anleggsarbeider 8.1 Rigg og drift i anleggsperioden Brakker Det vil bli etablert kontor, og eventuelt brakker for innkvartering innenfor anleggsområdet. Utslippstillatelse vil bli omsøkt av entreprenøren iht. PBL Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

17 Verksted Det blir rigget verksted/konteiner for maskinreparasjoner. Reparasjoner utføres på verkstedet eller på arbeidsstedet dersom maskinen ikke kan flyttes. Alle reparasjons og vedlikeholdsarbeider på maskinene skal gjennomføres uten spill av oljer eller drivstoff. Prosedyrer vil bli utarbeidet i egen miljøplan for arbeidene. Renovasjon Det vil bli etablert et system for kildesortering av avfall med levering til offentlig godkjent mottak. Lagring av sprengstoff Oppbevaring av sprengstoff vil bli utført iht. krav om tillatelse fra sentrale tilsynsmyndighet. Varsling ved sprengning Ved sprengning vil alle nødvendige sikkerhetstiltak og rutiner iverksettes og det varsles med sirene som med korte støt skal angi at sprengning skal skje. Det vil i tillegg bli satt ut vaktposter som hindrer uvedkommende fra å komme inn i det farlige området. Arbeidstid Arbeidsmiljøloven vil være gjeldende for alle arbeider ved anlegget. Det kan bli aktuelt å søke om utvidet arbeidstid i perioder på grunn av begrenset byggetid i forhold til magasinstigning. 8.2 Fremdrift Arbeidene er planlagt gjennomført sesongene 2011, 2012 og 2013 med planlagt oppstart ca 15. mai Magasinavhengige aktiviteter i 2011 Arbeider med utlasting av tunneltipp i magasinet oppstrøms dammen og rensk rundt inntak topp sjakt er aktiviteter som har avhengighet til vannstanden i magasinet. Det planlegges med at disse arbeidene gjennomføres i april mai 2011 og før denne planen er godkjent. Aktivitetene har ingen landskapsmessige konsekvenser og er begrenset til utlasting, transport og deponering på Statkrafts tippområde Hyttatippen, alternativt kan masser bli levert til drift i privat steinbrudd. 8.3 Tiltak mot forurensning Støv fra massetransport på anlegget Massetransporten på anleggsområdet vil kunne gi luftforurensning i form av støv. For å redusere utslippene til luft vil støvet bindes ved å holde vegene fuktige i form av påføring av vann og/eller vegsalt. Støy fra anleggsarbeidene Sprengning og annen drift av anleggsmaskinene vil være kilde til støy i anleggsperioden. Avstanden til nærmeste nabo er imidlertid såpass stor at den støy som blir produsert ikke vil være til sjenanse for de fastboende eller for fritidsbebyggelse. Borstøv fra steinbruddsdrift Omkringliggende terreng og vegetasjon vil gi god skjerming for omgivelsen mht eventuelt støv fra boringen. Når en pall blir sprengt ut vil borstøvet blande seg med øvrige masser og således være del av de masser som benyttes til innbygging i dam. Ved spesielt tørre Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

18 perioder kombinert med vind, kan det også være aktuelt å bruke vann til å dempe støvmengdene. Utslipp fra steinbruddsdrift Borstøv Steinbruddet har et beskjedent nedslagsfelt, hvilket gir begrenset mengder overflateavrenning. Den overflateavrenning som måtte oppstå vil drenere til terrenget og opptas i grunnen. Drivstoff og oljer fra maskiner Ved utførelse er anleggsmaskiner forurensningskilde. Som risikoreduserende tiltak utføres: Benytte kun nyere maskiner med slangebruddsventiler Tette koplinger mellom maskin og tank ved påfylling av drivstoff Sprengstoff Ved bruk av sprengstoff får en normalt en fullstendig forbrenning, eventuelle sprengstoffrester vil bli samlet opp og behandlet og lagret som ubrukt sprengstoff. Utslipp fra damarbeidene Fylling av sprengstein i vann Ved fylling av sprengstein i vann vil det oppstå blakking lokalt ved utfyllingsstedet. Blakkingen vurderes til ikke å ha noen miljømessige konsekvenser. Lekkasje av drivstoff og oljer fra maskiner Ved utførelse er anleggsmaskiner forurensningskilde. Som risikoreduserende tiltak utføres: Benytte kun nyere maskiner med slangebruddsventiler Tette koplinger mellom maskin og tank ved påfylling av drivstoff Det legges ut absorberende oljelenser i vannet oppstrøms dammen ved utførelse av arbeidene på oppstrøms side. På nedstrøms side legges det ut tilsvarende lenser ved måleterskel. 9.0 Naturmangfold 9.1 Naturmangfoldloven Statkraft har gjennomført kartlegging av naturmangfold i aktuelle inngrepsområder områder for dam, steinbrudd og mellomlager/tipper. Ingen konfliktområder i forhold til planlagte arbeider er registrert. Konf vedlagt rapport. Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

19 10.0 Kulturminner 10.1 Fredede kulturminner For damområdet vil arbeidene være begrenset til arealer som tidligere er berørt av anleggsarbeider ved bygging av eksisterende dam. For steinbruddet vil fylkesarkeologen i Buskerud gjennomføre registreringer før oppstart av arbeidene Oversiktsbilder Bilde nr 1 Nedstrøms damside Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

20 Bilde nr 2 Nedre del av flomkanal Bilde nr 3 Oversikt steinbruddområde Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 STØTTEMUR MOT DAMTÅ REVISJONSSTENGE OPPSTRØMS BERME NY KANTSTEIN + 735, , , ,40 NY KANTSTEIN NY DAMTÅ NY VANGEMUR TAPPELØP NYTT TÅRN VED BRO NORD NY VANGEMUR +737,35 NYTT TÅRN VED BRO SØR OVERLØPSTERSKEL HRV +734,40 NY VANGEMUR Tegningsnummer 004 Revisjon F0 2 NYTT LUKEHUS (EKSISTERENDE STIPLET) NY RAMPE OPP TIL +740,90 NY VANGEMUR DAM PLAN, SØNDRE ANSLUTNING 1 : 200 PÅBYGGING EKSISTERENDE STØTTEMUR R NY VANGEMUR HENVISNINGER: 1. HOVEDOVERSIKT, SE TEGNING DAM PLAN EKSITERENDE KOTELINJER, SE TEGNING DAM PLAN UTEN KOTELINJER PÅ DAM, SE TEGNING DETALJ DAMKRONE, SE TEGNING DAM SNITT A-A, SE TEGNING DAM SNITT B-B, SE TEGNING DAM SNITT C-C, SE TEGNING DAM SNITT D-D, SE TEGNING DAM SNITT E-E, SE TEGNING DAM SNITT F-F, SE TEGNING LENGDESNITT FLOMLØPSKANAL, SE TEGNING STØTTEMUR OG REVISJONSSTENGE, SE TEGNING FOR ANSKAFFELSE KB JW FOR GODKJENNING HOS MYNDIGHET KB JW Revisjon Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Oppdragsgiver STATKRAFT TUNHOVD DAM OMBYGGING DAM PLAN, SØNDRE ANSLUTNING Oppdragsnummer Tegningsnummer Målestokk 1 : 200 (gjelder for A1 format) Revisjon F0 PMJ EØ :04:46 M:\DAK\Byggeteknikk\Revit\TUNHOVD GENERAL.rvt

32

33

34

35

36 Tegningsnummer 041 Revisjon HELHETSOVERSIKT FRA NORDØST 1:500 Revisjon Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Oppdragsgiver STATKRAFT TUNHOVD DAM OMBYGGING 3D VISUALISERING HELHETSOVERSIKT FRA NORDØST Oppdragsnummer Tegningsnummer Målestokk (gjelder for A1 format) Revisjon :25:35 M:\DAK\Byggeteknikk\Revit\TUNHOVD GENERAL.rvt

37 Tegningsnummer 042 Revisjon HELHETSOVERSIKT FRA SØRØST 1:500 Revisjon Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Oppdragsgiver STATKRAFT TUNHOVD DAM OMBYGGING 3D VISUALISERING FRA SØRØST Oppdragsnummer Tegningsnummer Målestokk (gjelder for A1 format) Revisjon :26:55 M:\DAK\Byggeteknikk\Revit\TUNHOVD GENERAL.rvt

Pålsbu terskeldam - bygging Landskapsplan / Arealdisponeringsplan

Pålsbu terskeldam - bygging Landskapsplan / Arealdisponeringsplan Pålsbu terskeldam - bygging Landskapsplan / Arealdisponeringsplan Innholdsfortegnelse.0 Orientering... 3. Innledning... 3 2.0 Beskrivelse av teknisk løsning... 4 2. Damskråninger og damkrone... 4 2.3 Fisketrapp...

Detaljer

Ivar Johannes Hågensen REHABILITERING AKERSVASSDAMMEN I RANA

Ivar Johannes Hågensen REHABILITERING AKERSVASSDAMMEN I RANA Ivar Johannes Hågensen REHABILITERING AKERSVASSDAMMEN I RANA 1 Akersvassdammen Plass for bilde - Velg Sett inn Bilde Oversiktsbilde før rehabilitering 2 Tekniske data Byggeår 1964-1967 Klasse Volum dam

Detaljer

Driftsplan for Stokkan steinbrudd

Driftsplan for Stokkan steinbrudd STOKKAN STEIN OG PUKK DA Driftsplan for Stokkan steinbrudd Del av eiendommen Stokkan, gnr. 55, bnr. 2 i Inderøy kommune Utarbeidet 01.12.2011, sist oppdatert 12.02.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Beliggenhet...

Detaljer

Driftsplan for Masseuttak Kjeldal

Driftsplan for Masseuttak Kjeldal Driftsplan for Masseuttak Kjeldal 02.10.2014 Tittel: Driftsplan Dato: 02.10.2014 Utarbeidet av: - 2 - Innhold 3.0 Bakgrunn... - 3 3.1.1 Drift av uttaket... - 4 3.1.2 Type Uttak - 4 3.1.3 Avsluttet uttaksområde....

Detaljer

Rehabilitering av Dam Ropptjern

Rehabilitering av Dam Ropptjern Eidsiva Vannkraft AS Rehabilitering av Dam Ropptjern Arealdisponeringsplan 2011-10-20 Innhold 1 Generelt 4 1.1 Orientering 4 1.2 Beskrivelse av eksisterende anlegg 4 1.3 Organisering av arbeidet 5 1.4

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Driftsplan for Balhald steinbrudd

Driftsplan for Balhald steinbrudd INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 DAGENS SITUASJON. 3 2.0 BESKRIVELSE AV FOREKOMST. 3 3.0 PLAN FOR UTTAK. 3 3.1 Installasjoner... 3 3.2 Sprengning... 3 3.3 Knusing/sikting... 4 3.4 Sikring av drift... 4 3.5 Framdrift...

Detaljer

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015 Hydro Energi Hydro Energi Hydro Energi har ansvaret for Hydros kraftproduksjon og den kommersielle forvaltningen av selskapets energiportefølje. Hydro er den nest

Detaljer

P L A N B E S K R I V E L S E SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN

P L A N B E S K R I V E L S E SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN P L A N B E S K R I V E L S E 28.04.2016 Prosjektnr.: 1217 Innholdsfortegnelse Dato: 25.02.2016 Side

Detaljer

Prosess for gjennomføring av prosjekter klassifiserte anlegg. Skien 26. august 2010

Prosess for gjennomføring av prosjekter klassifiserte anlegg. Skien 26. august 2010 Prosess for gjennomføring av prosjekter klassifiserte anlegg Skien 26. august 2010 Oversikt Tokkevassdraget side 2 Jon aarbakk Oversikt tunnelsystemet i Tokkevassdraget side 3 Jon aarbakk Program Gjennomgang

Detaljer

a. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist som planavgrensning.

a. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist som planavgrensning. REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Generelt 1 Områdeavgrensning a. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist som planavgrensning. 2 Formål med planen a. Uttak av steinmasser til

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU

KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU Beregnet til Klæbu kommune. Plan, eiendom og kommunalteknikk. Dokument type Rapport Dato 29. mai 2015 KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU UTREDNING LANDSKAP KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU LANDSKAP Revisjon

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LYSTAD MASSEMOTTAK. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LYSTAD MASSEMOTTAK. Ordfører 1 ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LYSTAD MASSEMOTTAK DELER AV GNR/BNR 7/1, 7/3, 7/5, 7/17, 11/4, 11/6, 13/3, 13/4, 215/8 OG 215/11 Vedtatt av Ullensaker Kommune den Ordfører Reguleringsplanen

Detaljer

Driftsplan Hammerdalen Steinbrudd. Januar 2016

Driftsplan Hammerdalen Steinbrudd. Januar 2016 Driftsplan Hammerdalen Steinbrudd Januar 2016 Innholdsfortegnelse. 1. Forord. 2. Innledning. 2.1. Beliggenhet. 2.1.1. Oversiktskart, lokalisering av uttak. 2.1.2. Overordna planer og avtaler. 2.2. Dispensasjon

Detaljer

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap: - Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap: - Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår 5.6. Oversikt over økonomiske forhold: 5.6.1. For uttak som allerede er i drift: - Godkjent årsregnskap for de siste to år 5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap: - Driftsbudsjett

Detaljer

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE Oppdragsgiver: Arnegård & Tryti Fossgard Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Landskapsvurdering Dato: 2012-10-03 Skrevet av: Kjersti Dølplass Kvalitetskontroll: Eirik Øen

Detaljer

DRIFTSPLAN Sommerbrekka grustak Rendalen kommune

DRIFTSPLAN Sommerbrekka grustak Rendalen kommune DRIFTSPLAN Sommerbrekka grustak Rendalen kommune Oktober 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlig: Helge Bakke Kontr: Stine Ringnes PLANBESKRIVELSE 1 Grunneier Grunneiere er: 55/24 - Ola

Detaljer

Glommens og Laagens Brukseierforening Bygging av veg til dam Elgsjø

Glommens og Laagens Brukseierforening Bygging av veg til dam Elgsjø Glommens og Laagens Brukseierforening Bygging av veg til dam Elgsjø Visualisering av situasjon langs vegtraséen og ved dammen før, under og etter anleggsperioden Forord I forbindelse med rehabilitering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STOKKAN STEINBRUDD. Plangrunnlag, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR STOKKAN STEINBRUDD. Plangrunnlag, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR STOKKAN STEINBRUDD Plangrunnlag, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser INNHOLD: 1. PLANGRUNNLAGET... 3 1.1 Plankrav... 3 1.2 Bakgrunn for planarbeidet... 3 1.3 Planområdets beliggenhet

Detaljer

Driftsplan for Lofthus masseuttak og steinbrudd i Rollag kommune

Driftsplan for Lofthus masseuttak og steinbrudd i Rollag kommune Driftsplan for Lofthus masseuttak og steinbrudd i Rollag kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Eiendomsforhold... 3 3. Beliggenhet... 3 4. Planstatus... 4 5. Tillatelse til fremtidig drift... 5 6. Geologi

Detaljer

Veiledning for utarbeidelse av detaljplan for landskap og miljø for anlegg med vassdragskonsesjon

Veiledning for utarbeidelse av detaljplan for landskap og miljø for anlegg med vassdragskonsesjon Revidert 23. februar 2010 Revidert 31. mars 2012 (tittel) Veiledning for utarbeidelse av detaljplan for landskap og miljø for anlegg med vassdragskonsesjon 1. Innledning... 2 1. Innledning... 2 1.1 Om

Detaljer

MASSEUTAK LANGSRUDÅSEN

MASSEUTAK LANGSRUDÅSEN Trifolia Landskapsarkitekter DA Torggaten 23 post@trifolia.no Tlf.: 21 98 70 24 Faks: 21 98 70 25 Mob.: 911 95 355 PUKKPRODUKSJON AS MASSEUTAK LANGSRUDÅSEN DRIFTSPLAN. 2011-2015, 5 ÅR INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren.

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Innledning: Det starte ny drift i Moe Steinbrudd. Ta ut stein til produksjon av grus og pukk til mange bruksområder, primært:

Detaljer

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Detaljplan Plandato: 02.11.2010 Saksnr.: 200704890, 20060609 Revidert: Vassdragsnr.: 139.A6 Kommune: Overhalla NVE Region Midt-Norge Fylke:

Detaljer

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Forslag til reguleringsplan Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Gnr. 10 bnr.1 Reguleringsbestemmelser 15.09.2009 Innhold: Planbeskrivelse side 2 Reguleringsbestemmelser side 4 Utarbeidet av:

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE MASSEDEPONI OG STØYSKJERMING VED RUD SØRUM KOMMUNE, AKERSHUS

PROSJEKTBESKRIVELSE MASSEDEPONI OG STØYSKJERMING VED RUD SØRUM KOMMUNE, AKERSHUS PROSJEKTBESKRIVELSE MASSEDEPONI OG STØYSKJERMING VED RUD SØRUM KOMMUNE, AKERSHUS Feiring Bruk Grindaker landskapsarkitekter 27/8-2012 Innhold PROSJEKTBESKRIVELSE 3 1. Bakgrunn 3 2. Beskrivelse av planområde

Detaljer

LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA

LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Inger Synnøve Kolsrud Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes LANDSKAPSVURDERING AV

Detaljer

RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK

RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK 1 RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK Plankart er datert 31.10.2014, med revisjonsdato 05.01.2015 Bestemmelsene er datert 31.10.2014, med revisjonsdato

Detaljer

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp DETALJREGULERINGSPLAN Reguleringsestemmelser Foto er fra Hafslund holdeplass som ligger på rv.111 i Sarpsborg kommune. Kilde: Statens vegvesen. Detaljregulering for Rv. 111- oppgradering av holdeplasser

Detaljer

NYTT NORE I KRAFTVERK

NYTT NORE I KRAFTVERK NYTT NORE I KRAFTVERK Presentasjon av Detaljplan for miljø og landskap Prosjektleder: Erik Juliussen Eiendom og tillatelser: Thomas Riddervold 17. og 21. september 2015 Program Presentasjon av Statkraft

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Skola steinbrudd - detaljregulering. Kommunens arkivsaksnummer: 2014/1952. Planforslag er datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER. Skola steinbrudd - detaljregulering. Kommunens arkivsaksnummer: 2014/1952. Planforslag er datert: REGULERINGSBESTEMMELSER Skola steinbrudd - detaljregulering Kommunens arkivsaksnummer: 2014/1952 Planforslag er datert: 25.09.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 03.11.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Nasjonal arealplan-id: 20252012001 BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Detaljreguleringen ble vedtatt av Tana kommune i møte. den 2013. Detaljreguleringen legger til rette for etablering

Detaljer

Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn

Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn Veilengde: Veiklasse: Detaljplanlegging: Ny vei 1842 meter Opprustning 50 meter Anleggsvei 100 meter 5 (landbruksvei) FanAgro AS Utarbeidet: Oktober/November 2016 Beskrivelse

Detaljer

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER POLITISK VEDTAK Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 20. april 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT 1.

Detaljer

Overføringer fra Dalaånas nedbørfelt til Lyngsvatn Konsekvensutredning for temaene landbruk, mineral- og masseforekomster

Overføringer fra Dalaånas nedbørfelt til Lyngsvatn Konsekvensutredning for temaene landbruk, mineral- og masseforekomster Lyse Produksjon AS 5013215 Overføringer fra Dalaånas nedbørfelt til Lyngsvatn Konsekvensutredning for temaene landbruk, mineral- og masseforekomster Juni 2013 Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/523-2 Arkiv: 12/21 SAKSFRAMLEGG Dato: 29.09.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER For reguleringsplan Fv 710 Ingdal- Selva, 8 delparseller

REGULERINGSBESTEMMELSER For reguleringsplan Fv 710 Ingdal- Selva, 8 delparseller REGULERINGSBESTEMMELSER For reguleringsplan Fv 710 Ingdal- Selva, 8 delparseller Agdenes kommune Planforslag er datert: 05.10.2011 Dato for siste revisjon av plankartene: 24.10.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

Driftsplan for Franzefoss Pukk AS avdeling Lierskogen

Driftsplan for Franzefoss Pukk AS avdeling Lierskogen FRANZEFOSS PUKK AS Driftsplan for Franzefoss Pukk AS avdeling Lierskogen Lier kommune Gnr/Bnr: 124/2, 8, 10, 71, 131 og Gnr/Bnr: 149/1 April 2002 Av: Kari Aslaksen BAKGRUNN 3 BESKRIVELSE AV TILTAKET 3

Detaljer

REGULERINGSPLAN MASSEUTTAK EIENDOMMEN GRØTEM GNR 11 BNR 2 SELBU KOMMUNE

REGULERINGSPLAN MASSEUTTAK EIENDOMMEN GRØTEM GNR 11 BNR 2 SELBU KOMMUNE 1 REGULERINGSPLAN MASSEUTTAK EIENDOMMEN GRØTEM GNR 11 BNR 2 SELBU KOMMUNE Revidert 30.12.2010 etter 1.gangs behandling. 2 1 Bakgrunn... 3 2 Eiendomsforhold... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Planprosess...

Detaljer

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Vestre Spone i Modum kommune Driftsplan Juli 2008 Revidert Januar 2009, Modum kommune 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Vedlegg nr. 1 Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Hjerkinn PRO - Pilotprosjekt Prosjektnavn. Denne HMS-planen er utarbeidet for prosjekteringsfasen den: 2002-06-22 og oppgradert for gjennomføringsfasen den: 2002-06-22

Detaljer

NYTT NORE I KRAFTVERK. Åpent informasjonsmøte Rødberghallen 25.02.2015

NYTT NORE I KRAFTVERK. Åpent informasjonsmøte Rødberghallen 25.02.2015 NYTT NORE I KRAFTVERK Åpent informasjonsmøte Rødberghallen 25.02.2015 Velkommen! Bakgrunn for utbyggingsplanene Fremdriftsplan Tillatelser Arealplaner, detaljplaner og anleggssteder Rødberg i anleggsperioden

Detaljer

Trøåsen utbyggingsselskap A/S. Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak. Utgave: 01 Dato:

Trøåsen utbyggingsselskap A/S. Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak. Utgave: 01 Dato: Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak Utgave: 01 Dato: 20100122 Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Landskapsstudie, utvidelse av masseuttak Utgave/dato:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KVALSBERGET STEINBRUDD, VANNØYA

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KVALSBERGET STEINBRUDD, VANNØYA MAI 2015 KARLSØY KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KVALSBERGET STEINBRUDD, VANNØYA ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE OPPDRAGSNR.

Detaljer

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Y 572750 Y 572500 Y 572250 Y 572000 Y 571750 Y 571500 Y 571250 Y 571000 X 7020250 X 7020000 X 7019750 X 7019500 TEGNFORKLARING PBL 25 REGULERINGSFORMÅL SPESIALOMRÅDER(PBL 25 1.ledd nr.6) Buffersone Frisiktsone

Detaljer

RAPPORT. Dam Hornsjø Landskaps- og miljøplan OPPDRAGSNUMMER 174830 31.01.2015 SWECO NORGE AS BUSINESS APPLICATIONS MARIUS FISKEVOLD.

RAPPORT. Dam Hornsjø Landskaps- og miljøplan OPPDRAGSNUMMER 174830 31.01.2015 SWECO NORGE AS BUSINESS APPLICATIONS MARIUS FISKEVOLD. RAPPORT Dam Hornsjø Landskaps- og miljøplan OPPDRAGSNUMMER 174830 SWECO NORGE AS BUSINESS APPLICATIONS MARIUS FISKEVOLD Sweco RAPPORT Dam Hornsjø. Landskaps- og miljøplan. Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato:

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor? Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp Knut Berg Hvorfor? Finne nødvendig dimensjon på rør Vurdere om eksisterende rør har tilstrekkelig kapasitet Indikasjon på skader på rør Avhjelpende tiltak

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møte i Administrasjonsutvalget i forkant av møtet i Formannskapet

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møte i Administrasjonsutvalget i forkant av møtet i Formannskapet Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 13:30 Det vil bli avholdt møte i Administrasjonsutvalget i forkant av

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E39 Vinjeøra - Staurset. Prosjekt: Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEKNISKE DATA TEGNINGSHEFTE. Hemne kommune.

REGULERINGSPLAN. E39 Vinjeøra - Staurset. Prosjekt: Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEKNISKE DATA TEGNINGSHEFTE. Hemne kommune. REGULERINGSPLAN Prosjekt: E39 Vinjeøra - Staurset Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEGNINGSHEFTE Hemne kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 2800-6250 Dimensjoneringsklasse: S2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Rådshammaren massetak på Mele i Sunndal

Rådshammaren massetak på Mele i Sunndal 10.01.2016 Forslag til planprogram Rådshammaren massetak på Mele i Sunndal 1 Innhold 1. Prosess og planarbeid... 4 1.1 Beliggenhet... 4 1.2 Bakgrunnen for planarbeidet... 4 1.3 Formålet med planarbeidet...

Detaljer

Tegn: Planområde. Siv. ing. Jan Lian AS Rådgivende ingeniør

Tegn: Planområde. Siv. ing. Jan Lian AS Rådgivende ingeniør Tegn: Planområde Siv. ing. Jan Lian AS Rådgivende ingeniør ORGANISASJONSKART FOR TOTALKNUSING MOSJØEN AS TVERÅS HOLDING AS ORG.NR. 988 930 032 TROND TVERÅ HOLDING AS ORG.NR. 999 222 730 TKRJ HOLDING

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

OFFENTLIG ETTERSYN BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER OFFENTLIG ETTERSYN Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 3. februar 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT

Detaljer

E6 Jaktøyen - Storler, detaljregulering Reguleringsbestemmelser revidert etter offentlig ettersyn til 2. gangs behandling

E6 Jaktøyen - Storler, detaljregulering Reguleringsbestemmelser revidert etter offentlig ettersyn til 2. gangs behandling E6 Jaktøyen - Storler, detaljregulering Reguleringsbestemmelser revidert etter offentlig ettersyn til 2. gangs behandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.09.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan)

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

Planbestemmelser 175 KARMØY VINDPARK

Planbestemmelser 175 KARMØY VINDPARK Planbestemmelser 175 KARMØY VINDPARK Arkivsak: 06/937 Arkivkode: PLANR 175 Sakstittel: PLAN NR. 175 - REGULERINGSPLAN FOR KARMØY VINDPARK Det faste utvalg for plansaker 26.04.07 1 PLANOMRÅDET AVGRENSING

Detaljer

Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune

Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune Sør-Varanger kommune og Norterminal AS Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune Konsekvensvurdering landskaps- og terrengforming 2014-09-22 Oppdragsnr.:5123076 - Områderegulering Norterminal

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo 3 kullgroper (id. 94733, 94736, 94737) Bitdalen 140/1,2 Vinje kommune

Detaljer

Plan nr. 1380. Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering E18/E39 GARTNERLØKKA MEIERIET.

Plan nr. 1380. Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering E18/E39 GARTNERLØKKA MEIERIET. Plan nr. 1380. Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering E18/E39 GARTNERLØKKA MEIERIET. 1 - FELLESBESTEMMELSER 1.1 Støy og støyskjerming a) Støyskjermer og -voller framgår av reguleringsplankartene.

Detaljer

Dato:... 22.06.15 Dato for siste revisjon:... 28.08.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... 08.09.15

Dato:... 22.06.15 Dato for siste revisjon:... 28.08.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... 08.09.15 KARLSØY KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KVALSBERGET STEINBRUDD. PLANID NR. 1936-2015-003 Dato:... 22.06.15 Dato for siste revisjon:... 28.08.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Møteinnkalling. Sak 47/11 er lukket i henhold til Offentleghetlova 13, jfr. Fvl. 13.1. ledd. Den vil bli delt ut på møtet.

Møteinnkalling. Sak 47/11 er lukket i henhold til Offentleghetlova 13, jfr. Fvl. 13.1. ledd. Den vil bli delt ut på møtet. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 38-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00 Sak 47/11 er lukket i henhold til Offentleghetlova 13, jfr.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 63-73 Utvalg: Møtested: Kommunestyret. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 63-73 Utvalg: Møtested: Kommunestyret. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Saksnr: 63-73 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg Sakene 71/11 og 73/11 vil bli behandlet i formannskapet 03.10.11. Innstillingen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002.

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002. REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR: REGULERINGSPLAN «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM

Detaljer

1. Statens vegvesen plan og forvaltning Stavanger, brev datert 01.10.2012

1. Statens vegvesen plan og forvaltning Stavanger, brev datert 01.10.2012 FORHÅNDSKUNNGJØRING Planoppstart ble varslet ved annonse i Stavanger Aftenblad 29.08.12. Berørte parter og høringsinstanser ble varslet i brev datert 22.08.12. Fristen for å komme med merknader til planarbeidet

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Taraldrud alunskiferdeponi DOKUMENTKODE 125868-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Øst Plan AS OPPDRAGSLEDER Inger Marie Bjølseth KONTAKTPERSON Terje Rønning SAKSBEH Truls

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

Sylling. Åpen kontordag Sjåstad samfunnshus, 13. september 2016

Sylling. Åpen kontordag Sjåstad samfunnshus, 13. september 2016 Sylling Åpen kontordag Sjåstad samfunnshus, 13. september 2016 Elektromagnetiske felter Vi har beregnet endringer i elektromagnetiske felt som følge av flytting av ledning på nordsiden. Beregningene viser

Detaljer

Krav til innhold og utforming av driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell og løsmasser

Krav til innhold og utforming av driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell og løsmasser Driftsplanveileder Krav til innhold og utforming av driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell og løsmasser Uttak av mineralske forekomster er regulert av mineralloven. Loven krever

Detaljer

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og Nore og Uvdal kommune S Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og rrc I tt kommunalteknikk IFUF V Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling av reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER SMÅKRAFT OG KONSESJONSBEHANDLING SEMINAR 25.- 26.4.2007 TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER (og litt til ) Kjell Erik Stensby NVE Alternativer hvilket nivå? Hva trenger vi/ønsker vi i en konsesjonssøknad

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik.

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT Avgrensing av planområdet Regulert område er vist med plangrense på

Detaljer

REGULERINGS- BESTEMMELSER G/S-VEG LANGS FV 362 HADDLAND I RAULAND

REGULERINGS- BESTEMMELSER G/S-VEG LANGS FV 362 HADDLAND I RAULAND Oppdragsgiver Vinje kommune Rapporttype Reguleringsbestemmelser reguleringsplan PlanID 20110007 2015-04-21 REGULERINGS- BESTEMMELSER G/S-VEG LANGS FV 362 HADDLAND I RAULAND G/S-VEG LANGS FV 362 HADDLAND

Detaljer

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 04.09.2015 Vår ref.: 201504180-3 Arkiv: 617 Deres dato: 01.07.2015 Deres ref.: Johan Olav Bjerke Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196 /olah@nve.no

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR HEIER PUKKVERK ENEBAKK KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak: 101/ JENLAN2

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR HEIER PUKKVERK ENEBAKK KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak: 101/ JENLAN2 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR HEIER PUKKVERK ENEBAKK KOMMUNE Plan nr. 453 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN AV 27. JUNI 2009, NR. 71. 12-1, 12-2 ELLER 12-3 SAKSNR. DATO SIGN.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR INNEREIDET, EIENDOMMENE 109/3 OG 109/4, NORD-LENANGEN. Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR INNEREIDET, EIENDOMMENE 109/3 OG 109/4, NORD-LENANGEN. Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR INNEREIDET, EIENDOMMENE 109/3 OG 109/4, NORD-LENANGEN Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser Nord-Lenangen TROMSØ Reguleringsområdet Svensby Lyngseidet Reguleringsområdet

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Flaktveittræet 20 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 28.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE. Feste Lillehammer as landskapsarkitekter mnla

REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE. Feste Lillehammer as landskapsarkitekter mnla REGULERINGSPLAN FOR LOMVIKA HYTTEFELT VED TREVATNA SØNDRE LAND KOMMUNE landskapsarkitekter mnla Januar 2003 Revidert oktober 2003 2 Innhold 1.0 INNLEDNING 2.0 FOTO FRA OMRÅDET 3.0 BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLANEN

Detaljer

Org.no Oppdrag G Gnr/bnr 165/1, 2, 14 og 182/1. Massedeponi Skjefstad Vestre / Hestsjøen

Org.no Oppdrag G Gnr/bnr 165/1, 2, 14 og 182/1. Massedeponi Skjefstad Vestre / Hestsjøen Vedlegg 10 Org.no 997 700 244 Geoteknisk utredning Gnr/bnr 165/1, 2, 14 og 182/1. Massedeponi Skjefstad Vestre / Hestsjøen Deponi Skjefstad Vestre, Hestsjøen, gnr/bnr 165/1,2,14 og 182/1 Side 1 av 19 Fylke:

Detaljer

NNCOLDS fagseminar 2014

NNCOLDS fagseminar 2014 NNCOLDS fagseminar 2014 Små fyllingsdammer i bynære områder utfordringer ift beredskapsmessige krav Kjell Molkersrød NVE - seksjon for damsikkerhet Innhold Opprinnelig hjemmel for krav til beredskapsmessig

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Per Ivar Bergan OPPRETTET AV. 1. Innledning... 2

OPPDRAGSLEDER. Per Ivar Bergan OPPRETTET AV. 1. Innledning... 2 OPPDRAG Ny inntaksløsning Krutåga, E-2014. OPPDRAGSNUMMER 582234 OPPDRAGSLEDER Per Ivar Bergan OPPRETTET AV Ole Kristian Haug Bjølstad DATO 05.12.2014 TIL KOPI TIL Innhold 1. Innledning... 2 2. Nye tekniske

Detaljer

Områdereguleringsplan for Mjåvann III Mjåvann Næringspark

Områdereguleringsplan for Mjåvann III Mjåvann Næringspark Reguleringsbestemmelser Områdereguleringsplan for Mjåvann III Mjåvann Næringspark PlanID: 201401 SOGNDALEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 12.11.2015. Versjon: 1.1 Revidert: 1. GENERELT Disse bestemmelsene

Detaljer