1.0 Orientering. 1.1 Innledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.0 Orientering. 1.1 Innledning"

Transkript

1

2

3

4 1.0 Orientering 1.1 Innledning Denne arealdisponeringsplanen / landskapsplanen beskriver hvordan arbeidene med rehabilitering av Tunhovd dam bør skjøttes i anleggsfasen og hvordan berørte arealer for rigg, steinbrudd, tipper og mellomlager for masser bør tilbakeføres/tilpasses best mulig til omgivelsene. Tunhovd dam Steinbrudd Hyttatippen Figur 1. Oversiktskart med beliggenhet av Tunhovd dam og steinbrudd Tunhovdmagasinet ligger i Nore og Uvdal kommune i Buskerud fylke ca. 10 km nord av Rødberg. Magasinet som er inntaksmagasin for Nore I kraftverk består opprinnelig av vannene Storfjord, Tonneviksfjord og Øigardsfjord som fikk samme vannspeil ved oppdemming. Magasinet er regulert mellom HRV kote 734,40 og LRV på kote716,25 som gir en total reguleringshøyde på 18,15 m.. Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

5 Den første reguleringen ble ferdig i 1920 og besto av en betongdam forblendet på luftsiden med naturstein. Dammen fikk etter hvert en del lekkasjer og det ble prøvd å begrense disse ved injeksjon uten å lykkes. Dammen ble besluttet ombygget i 1962 ved å bygge en fyllingsdam over eksisterende dam. Statskraftverkene var selv entreprenør for bygging av dammen som stod ferdig i Norges geotekniske institutt (NGI) hadde ansvar for prosjektering ved ombygging til fyllingsdam. Tunhovd dam tilfredsstiller ikke dagens myndighetsgitte krav i forskrift for fyllingsdammer og dameier, Statkraft Energi AS, har utarbeidet planer for påbygging og oppgradering av dammen. Planene inkluderer også at det skal etableres revisjonsstenge foran innløpet til omløpstunnelen, og at det skal gjennomføres noe opprydding i forbindelse med tidligere inngrep i området ved dammen. Tunhovddammen er en fyllingsdam med helning 1,0: 1,4 på oppstrøms og 1:1,75 på nedstrøms side. Kronebredden er 7 m og totallengden på dammen er ca. 320 m. Topp dam ligger på k. 739,9 (5,5 m over HRV) og største fyllingshøyde er ca. 37 m. Totalvolum damfylling er m3 (ekskl. gammel betongdam). På søndre side av dammen er det bygget et 140 m langt sideoverløp med en sprengt samlerenne som fører flomvannet via en kort tunnel tilbake til gammelt elveleie. Reguleringsanleggets hoveddata: Største høyde: ca. 37,5 m Lengde: ca. 320 m Damvolum: ca m 3 ekskl. opprinnelig betongdam. Totalt nedbørfelt 1858 km 2 HRV +734,40 LRV +716,25 Nivå damkrone: +740,40 Magasinvolum oppdemt: ca. 352 mill.m Beskrivelse av teknisk løsning 2.1 Damskråninger og damkrone Dammen skal bygges om ved at det etableres skråningsvern av steinblokker på opp og nedstrøms damsider samt damkrone. Spesielle forhold er at en i tillegg til steinplastringen må etablere vange og støttemurer i betong for å kunne avslutte steinmassene mot flomkanal på nedstrøms side, mot tappetunnel fra Borgeåi og mot sjakt for tappetunnel på oppstrøms side. Fylkesvei 120 som går over toppen av dammen vil bli trafikkregulert for tilpassning til anleggsarbeidene. 2.3 Instrumentering Det etableres et lekkasjemålesystem med hus samt ledevegger og en samlegrøft under fremtidig tå, både fra høyre og venstre side av dammen. Det opprettes separate innløp i samlekum for manuell måling der en måler lekkasjen fra venstre og høyre side. Samlet lekkasje måles over V fuge og ved fjernavlesing på driftsentralen. Logger for avlesing av lekkasje monteres i lekkasjemålehus. Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

6 Dammen får i tillegg utstyr for instrumentering i form av kjernebolter for setningsmålinger og skråningsbolter for deformasjonsmåling. 2.4 Steinbrudd, massetak og mellomlager For å finne stein til ny rehabilitering av dammen er det nødvendig med nytt steinuttak i nærheten. Dammen som den fremstår i dag er bygd opp av tunnelstein, hovedsakelig fra overføring av Borgeåi og fra tilløpstunneler til Nore kraftverk. Det ble således ikke etablert steinbrudd ved ombygging av dammen i Steinbrudd Som alternativer til steinbrudd er det vurdert tre ulike lokaliseringer, valgt løsning med nytt steinbrudd i et skogområde ca 4 km fra dammen i retning Rødberg, et område nedstrøm Tunhovd dam og et lokalt brudd som er etablert og i drift ca 1 km langs veien mot Tunhovd. Hovedkriteriene for lokalisering er steinkvalitet, transportavstand fra dammen, avstand til bebyggelse og landskapsform i forhold til reetablering av terreng. For alternativet nedstrøms dammen er det ikke egnet steinkvalitet samtidig som det ville bli et landskapsinngrep som ville bli skjemmende og med innsyn fra trafikkerende og fra bebyggelse i Øygardsgrend. Alternativet med stein fra bruddet som er i drift gir ikke tilfredsstillende steinkvalitet for plastringsstein, i forhold til form og mekanisk styrke. Alternativet som er valgt har tilfredsstillende kvalitet vurdert ut i fra steinkvalitet, transportavstand fra dammen, avstand til bebyggelse og landskapsform i forhold til reetablering av terreng. Alternativ med videre drift av steinbruddet Som alternativ til lukking og revegetering av steinbruddet etter avsluttet anleggsdrift for damarbeidene har grunneier vurdert planer for å fortsette steinbruddsdriften som næring. Plan for dette inngår ikke i denne planen og vil dersom det blir aktuelt bli fremmet som en egen reguleringsplan overfor kommunen. Dersom grunneier fremmer en reguleringsplan for å fortsette steinbruddsdrift, vil Statkraft sette som betingelse i avtale med grunneier at det skal foreligge godkjent reguleringsplan for fortsatt bruddrift før bruddriften for damarbeidene er avsluttet. En godkjent reguleringsplan vil da erstatte denne planen for den delen av bruddet der grunneier skal fortsette steinbruddsdrift. Mellomlager Mellomlager i byggetiden omfatter løsmasser fra avdekking av steinbrudd og nedstrøms damfot, mellomlagring av steinmasser fra eksisterende tipp i magasinet oppstrøms dam og mellomlagring av masser produsert i steinbrudd. Løsmasser fra steinbrudd mellomlagres ved skogsbilveien nær steinbruddet, området er markert på landskapsplanen. Løsmasser fra avdekking i nedstrøms damfot mellomlagres på avsatt deponiområde nedstrøms dam for videre å bli benyttet til oppfylling i steinbruddet etter avsluttet drift. Steinmasser fra tipp oppstrøms dammen vil bli mellomlagret på Hyttatippen, deponiområde nedstrøms dam og alternativt levert til det private steinbruddet langs veien til Tunhovd. Til slutt vil masser som er mellomlagret nedstrøms dam og på Hyttatippen gå til oppfylling i steinbruddet. Masser fra myrområde ved steinbrudd Langs åsdraget som skal benyttes til steinbrudd er det et myrområde der en planlegger å ta ut arronderingsmasser for reetablering av steinbruddet etter avsluttet steinbruddsdrift. Videre er det ønske fra grunneier at myra etter avsluttet anleggsdrift dyrkes opp for senere å benyttes som slåttemark. Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

7 2.5 Vannstandsmåling Det er tidligere etablert vannstandsmåling i magasinet. Som en ekstra sikkerhet vil en i prosjektet etablere et nytt system i tillegg til det eksisterende som en ekstra sikkerhet. Alle arbeider med vannstansmål vil foregå under HRV. 2.6 Hovedmasser (de angitte massevolum er innbygget, prosjekterte volum) Avdekking/terrengarbeider m 3 Sprengningsarbeider steinbrudd: m 3 Fyllingsarbeider dam: m 3 Fyllingsarbeider landskap: m Beskrivelse av landskapstiltak Nye inngrep De nye inngrepene som har innvirkning på landskapet er: Utbedring av selve dammen; Riggområder med anleggsveger. Steinuttak. 3.1 Oppgradering av dammen Det overordnede landskapet omkring Rødberg er preget av markerte, dype daler og skogkledde nuter. Ved Tunhovddammen er dalformen noe slakere og dammen markerer en overgang mellom dalen og vannet, som strekker seg som flate innover fra det vesle tettstedet. Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

8 Dam Tunhovd modellbildet viser dammens plassering i landskapet. De vegetasjonskledde kollene i framkant av dammen skal beholdes. Områder for rigg og mellomlager legges på gamle tippområder på nedstrøms side, nede til venstre i bildet Selve utbedringen av dammen bygges med forsiktig og eksakt tilpassing til terrenget på hver side. Riggområdet legges nedstrøms dam på gamle arealer for tippområder. Disse ligger nede ved elveløpet nedstrøms dammen og vil slik være lite synlige fra veg og bebyggelse. Alle områder for rigg og mellomlagring istandsettes og tilbakeføres etter endt anleggsfase. Tilpassing av ny damfront skal utføres eksakt og nennsomt mot terreng på begge sider av dammen. De vegetasjonskledde kollene nedstrøms dammen skal tas vare på så langt inn mot dammen som mulig ift. bygging. Inngrepsgrense markerer avgrensing av byggeområdet. Følgende prinsipper er nedfelt i og ligger til grunn for landskapsplanen ved dammen: Klar og eksakt utforming av ny damfront som følger eksisterende dams kurve. Nøyaktig tilpassing av damkonstruksjon mot naturlig terreng på hver side. Det bør gå klare skiller mellom steinplastringa på dammen og bevart sideterreng. Det er viktig å ta vare på terreng og vegetasjon så tett inn mot dammen som mulig. Inngrep skal konsentreres i størst mulig grad; anleggsveger og områder for rigg legges i områder for gammel tipp og på naturlige flater ned mot elveløpet. Markert grense for inngrep er absolutt og bør merkes i ute i marka. 3.2 Steinbruddet Det er faktorene steinkvalitet, transportavstand, driftsforhold og landskapshensyn som er de viktigste i forhold til vurdering av aktuelle lokaliseringer av steinuttak til bygging av ny damfront. Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

9 Det har som før nevnt vært vurdert flere lokaliseringer for steinuttaket. Det området som er valgt som det mest hensiktsmessige ut i fra faktorene over ligger inne i et skogsområde oppe på platået øst for Rødberg tettsted. Området omfatter noen skogkledde rygger og et myrområde mellom dem. Planområdet er lite synlig fra de fleste kanter, i og med at det ligger inne i skogen i et småkupert terreng som er underordnet i det store landskapet. Gjennom driftsmetode og bevissthet i forhold til skjermingsbelter og terrengutnyttelse, vil en kunne styre graden av innsyn. Innenfor markeringen på kartet er det sett på tre alternative koller for vurdering av mulig uttak av stein. Det best egnede området er vurdert etter nærmere kartlegging av steinforekomst og kvalitet. Ut i fra dette og i forhold til landskapshensyn, vurderes kollen lengst mot sør å være den gunstigste ved å gå inn i fra vest. Atkomst Fra skogsvegen i nord er ny anleggsveg lagt inn myrdraget mot sør, i kanten av kollen. Etter ønske fra grunneier er anleggsvegen tenkt istandsatt som permanent skogsbilveg etter endt anleggsdrift. Område for lokalisering av steinuttak sett fra det store landskapet (3D-modellbilde) Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

10 Lokalisering av steinuttak Viktige hensyn i forhold til landskap knyttet til steinuttaket Prinsipp for steinuttaket er å ta ned eller fjerne terrengformer, slik at kollen gis en ny silhuett. Alle områder som blir berørt av anleggsdrift skal istandsettes med opprydding og terrengforming, markflate reetableres ved at mellomlagret vekstjord og evt. vegetasjonstorver legges ut og berørte grønne flater revegeteres etter prinsipper for naturlig revegetering. Terrenget skal formes på en slik måte at overganger mellom eksisterende sideterreng og nye bearbeidede overflater blir myk og naturlig. Steinuttaket forutsettes istandsatt med ny terrengforming og med toppbehandling til skogsmark ved slutten av anleggsperioden. Nytt terreng formes inn mot eksisterende naturlig hovedform i området. Myrområdet vurderes oppdyrket etter endt anleggsdrift. Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

11 Følgende prinsipper er nedfelt i og ligger til grunn for landskapsplanen: Det er viktig å ta vare på terreng og vegetasjon så tett inn mot steinuttaket som mulig. Inngrep skal konsentreres i størst mulig grad; anleggsveg og område for rigg og mellomlager legges på vestsida av steinuttaket, i det slake myrdraget mellom kollene. Steinuttaket skal fylles igjen og tilbakeføres til skogsmark etter endt uttak. Prinsipper for naturlig revegetering skal følges ved istandsetting av inngrepene. Myrområdet vest for uttaket er tenkt benyttet til arronderingsmasser for istandsetting av steinuttaket. Markert grense for inngrep er absolutt og bør merkes i ute i marka. Sett fra fjelltopp i vest - Selve planområdet for steinuttaket ligger inne i skogen oppe på platået øst for Rødberg tettsted Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

12 Sett fra fjelltopp i vest - Steinuttaket vil kunne være synlig fra fjelltoppene rundt, men ikke fra veg eller bebyggelse Sett fra fjelltopp i nordvest - Selve planområdet for steinuttaket ligger inne i skogen oppe på platået øst for Rødberg tettsted Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

13 Sett fra fjelltopp i nordvest - Steinuttaket vil kunne være synlig fra fjelltoppene rundt, men ikke fra veg eller bebyggelse Utsikt mot kollen der steinuttaket er planlagt fra bebyggelsen i nordvest dagens situasjon Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

14 Sett fra bebyggelsen i nordvest. Silhuetten blir litt forandra, men steinuttaket vil ikke være synlig situasjon etter uttak 4.0 Konkrete avbøtende tiltak 4.1 Prinsipper for revegetering 1. Avtaking av masser Ved avtaking av masser må de ulike typene masse behandles separat for best mulig utnyttelse i revegeteringsprosessen - Intakte torvflak med vegetasjon tas av i cm tykkelse. Det er først og fremst tuer og terskler i myr som er aktuelle fordi massene der er forholdsvis faste, har god rotutvikling og er steinfrie. Flakstørrelse tilpasses maskinkapasitet. Det legges opp til kort og skånsom transport. -Toppjord ned til 30 cm Øvre del av dette sjiktet inneholder røtter og andre deler av levende planter, frøbank og jordbiologisk aktivitet av betydning for revegetering. Det organiske materialet har større omdanningsgrad enn dypere i jordprofilet. - Mineraljord fra 30 cm og ned til fjell. - Større stein med mose/lav. Varierende størrelse. 2. Lagring av løsmasser og vegetasjon Intakte torvflak lagres i ett lag, røtter dekkes. Humus fra topplag (øvre 30 cm) må lagres med god drenering og i begrenset volum for å unngå oksygenfritt miljø. Uheldige lagringsforhold kan skade frøbanken i massene. Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

15 Mineraljord og humus fra dypere lag lagres separat og slik det er praktisk etter forholdene. Lagring kan utføres etter ovennevnte rekkefølge vertikalt, dvs. omtrent som naturlig sjiktning. Mose/lavkledd stein lagres rett vei. 3. Tilbakelegging Mineraljord fra dypere lag og eventuell sprengstein kan benyttes for å forme terrenget.. Deretter legges det på humus fra dypere lag (tykkelse avhenger av hva slags vokseforhold som ønskes og tilgjengelig volum) Øverst legges humus/planterester fra toppsjikt i tykkelse helst ca 10 cm (kan variere).flak med intakt vegetasjon (lyng) plasseres deretter slik at ønsket vegetasjonsstruktur oppnås i forhold til estetiske og vegetasjonsøkologiske forhold. Total humustykkelse bør være ca cm. Stein legges ut etter forbilde fra eksisterende forekomst: Steinene behandles med maskin med steinklype ved fjerning, mellomlagring og ved tilbakeplassering i terrenget. 4.2 Prinsipper for terrengforming Alle områder som blir berørt av anleggstrafikk og som riggområde skal istandsettes med opprydding og terrengforming, markflate reetableres ved at mellomlagret vekstjord og evt. vegetasjonstorver legges ut og flater revegeteres slik landskapsplanen viser og etter prinsipper for naturlig revegetering. Tilsåing og planting utføres som supplerende tiltak.terrenget skal formes på en slik måte at overganger mellom eksisterende sideterreng og nye bearbeidede overflater blir myk og naturlig. 4.3 Oppfølging i byggeperioden I perioden for utførelse av byggearbeidene gjennomføres befaringer for oppfølging av tiltakene som er beskrevet i landskapsplanen. Befaringene gjennomføres i samarbeid mellom Statkraft, kommune, NVE, UMB, landskapsarkitekt og berørte grunneiere. 5.0 Permanent skilting og sikring av magasin og reguleringsanlegg 5.1 Informasjon I forbindelse med damarbeidene vil det bli utarbeidet en plan for og gjennomført tiltak med informasjon til tredjeperson som beskriver anlegget og farer ved magasin og reguleringsanlegg. 5.2 Sikring Det vil bli utført sikringstiltak for sikring av reguleringsanlegget spesielt med nye rekkeverk langs flomkanalen. Steinbruddet vil bli arrondert ved å senke og fylle ned bakvegger/fjellskjæringer. Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

16 6.0 Miljøplan med oppfølging og avviksbehandling i byggeperioden 6.1 Beskrivelse av plangrunnlag Som grunnlag for oppfølging arbeidene utarbeider Statkraft en hovedplan for HMS tiltak. I planen inngår en egen miljøplan (MOP) med beskrivelse av krav til ivaretakelse ytre miljø. I tillegg utarbeides en kontrollplan i henhold til sikkerhetsforskrifter for fyllingsdammer. Kontrollplanen sendes NVEs sikkerhetsavdeling for godkjenning. Kontrollplanen utformes i tillegg til å ivareta byggearbeidene på dammen også til å omfatte alle arbeider med landskap og oppfølging av miljøtiltak. Statkrafts SHA plan og MOP inngår som grunnlag i kontrakter med entreprenører og leverandører der kravene i Statkrafts planer skal videreføres og inngå i entreprenører og leverandørers HMS/MOP program for byggearbeidene. Avviksbehandling gjennomføres ved at alle registrerte avvik rapporteres til et sentralt avviksregister i Statkrafts HMS system. Avvikene behandles med tiltak og lukkes etter at tiltak er gjennomført. Avviksregistret gjennomgås og følges opp på regionledernivå. 7.0 Andre tiltak 7.1 Tiltak i forhold til beitedyr i anleggsperioden Beitedyr anses til ikke å være noe problem for eller til hinder for gjennomføring av arbeidene 7.2 Allmenn ferdsel i anleggsområdet Generelt vil anleggsområdet bli avsperret for allmennheten. 7.3 Fylkesvei 120 og kommunal og privat vei Trafikk/ferdsel forbi anleggsområdet Fylkesvei 120, kommunal vei og privat vei langs flomkanal holdes åpne eller reguleres med omkjøringsmuligheter i anleggsperioden. Trafikkavvikling på offentlig vei planlegges sammen med og godkjennes av Statens Vegvesen. For gående som skal gjennom/forbi anleggsområdet vil det bli henvist merking av sikker atkomst. 8.0 Anleggsarbeider 8.1 Rigg og drift i anleggsperioden Brakker Det vil bli etablert kontor, og eventuelt brakker for innkvartering innenfor anleggsområdet. Utslippstillatelse vil bli omsøkt av entreprenøren iht. PBL Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

17 Verksted Det blir rigget verksted/konteiner for maskinreparasjoner. Reparasjoner utføres på verkstedet eller på arbeidsstedet dersom maskinen ikke kan flyttes. Alle reparasjons og vedlikeholdsarbeider på maskinene skal gjennomføres uten spill av oljer eller drivstoff. Prosedyrer vil bli utarbeidet i egen miljøplan for arbeidene. Renovasjon Det vil bli etablert et system for kildesortering av avfall med levering til offentlig godkjent mottak. Lagring av sprengstoff Oppbevaring av sprengstoff vil bli utført iht. krav om tillatelse fra sentrale tilsynsmyndighet. Varsling ved sprengning Ved sprengning vil alle nødvendige sikkerhetstiltak og rutiner iverksettes og det varsles med sirene som med korte støt skal angi at sprengning skal skje. Det vil i tillegg bli satt ut vaktposter som hindrer uvedkommende fra å komme inn i det farlige området. Arbeidstid Arbeidsmiljøloven vil være gjeldende for alle arbeider ved anlegget. Det kan bli aktuelt å søke om utvidet arbeidstid i perioder på grunn av begrenset byggetid i forhold til magasinstigning. 8.2 Fremdrift Arbeidene er planlagt gjennomført sesongene 2011, 2012 og 2013 med planlagt oppstart ca 15. mai Magasinavhengige aktiviteter i 2011 Arbeider med utlasting av tunneltipp i magasinet oppstrøms dammen og rensk rundt inntak topp sjakt er aktiviteter som har avhengighet til vannstanden i magasinet. Det planlegges med at disse arbeidene gjennomføres i april mai 2011 og før denne planen er godkjent. Aktivitetene har ingen landskapsmessige konsekvenser og er begrenset til utlasting, transport og deponering på Statkrafts tippområde Hyttatippen, alternativt kan masser bli levert til drift i privat steinbrudd. 8.3 Tiltak mot forurensning Støv fra massetransport på anlegget Massetransporten på anleggsområdet vil kunne gi luftforurensning i form av støv. For å redusere utslippene til luft vil støvet bindes ved å holde vegene fuktige i form av påføring av vann og/eller vegsalt. Støy fra anleggsarbeidene Sprengning og annen drift av anleggsmaskinene vil være kilde til støy i anleggsperioden. Avstanden til nærmeste nabo er imidlertid såpass stor at den støy som blir produsert ikke vil være til sjenanse for de fastboende eller for fritidsbebyggelse. Borstøv fra steinbruddsdrift Omkringliggende terreng og vegetasjon vil gi god skjerming for omgivelsen mht eventuelt støv fra boringen. Når en pall blir sprengt ut vil borstøvet blande seg med øvrige masser og således være del av de masser som benyttes til innbygging i dam. Ved spesielt tørre Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

18 perioder kombinert med vind, kan det også være aktuelt å bruke vann til å dempe støvmengdene. Utslipp fra steinbruddsdrift Borstøv Steinbruddet har et beskjedent nedslagsfelt, hvilket gir begrenset mengder overflateavrenning. Den overflateavrenning som måtte oppstå vil drenere til terrenget og opptas i grunnen. Drivstoff og oljer fra maskiner Ved utførelse er anleggsmaskiner forurensningskilde. Som risikoreduserende tiltak utføres: Benytte kun nyere maskiner med slangebruddsventiler Tette koplinger mellom maskin og tank ved påfylling av drivstoff Sprengstoff Ved bruk av sprengstoff får en normalt en fullstendig forbrenning, eventuelle sprengstoffrester vil bli samlet opp og behandlet og lagret som ubrukt sprengstoff. Utslipp fra damarbeidene Fylling av sprengstein i vann Ved fylling av sprengstein i vann vil det oppstå blakking lokalt ved utfyllingsstedet. Blakkingen vurderes til ikke å ha noen miljømessige konsekvenser. Lekkasje av drivstoff og oljer fra maskiner Ved utførelse er anleggsmaskiner forurensningskilde. Som risikoreduserende tiltak utføres: Benytte kun nyere maskiner med slangebruddsventiler Tette koplinger mellom maskin og tank ved påfylling av drivstoff Det legges ut absorberende oljelenser i vannet oppstrøms dammen ved utførelse av arbeidene på oppstrøms side. På nedstrøms side legges det ut tilsvarende lenser ved måleterskel. 9.0 Naturmangfold 9.1 Naturmangfoldloven Statkraft har gjennomført kartlegging av naturmangfold i aktuelle inngrepsområder områder for dam, steinbrudd og mellomlager/tipper. Ingen konfliktområder i forhold til planlagte arbeider er registrert. Konf vedlagt rapport. Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

19 10.0 Kulturminner 10.1 Fredede kulturminner For damområdet vil arbeidene være begrenset til arealer som tidligere er berørt av anleggsarbeider ved bygging av eksisterende dam. For steinbruddet vil fylkesarkeologen i Buskerud gjennomføre registreringer før oppstart av arbeidene Oversiktsbilder Bilde nr 1 Nedstrøms damside Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

20 Bilde nr 2 Nedre del av flomkanal Bilde nr 3 Oversikt steinbruddområde Tunhovd dam Landskapsplan / Arealdisponeringsplan februar

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 STØTTEMUR MOT DAMTÅ REVISJONSSTENGE OPPSTRØMS BERME NY KANTSTEIN + 735, , , ,40 NY KANTSTEIN NY DAMTÅ NY VANGEMUR TAPPELØP NYTT TÅRN VED BRO NORD NY VANGEMUR +737,35 NYTT TÅRN VED BRO SØR OVERLØPSTERSKEL HRV +734,40 NY VANGEMUR Tegningsnummer 004 Revisjon F0 2 NYTT LUKEHUS (EKSISTERENDE STIPLET) NY RAMPE OPP TIL +740,90 NY VANGEMUR DAM PLAN, SØNDRE ANSLUTNING 1 : 200 PÅBYGGING EKSISTERENDE STØTTEMUR R NY VANGEMUR HENVISNINGER: 1. HOVEDOVERSIKT, SE TEGNING DAM PLAN EKSITERENDE KOTELINJER, SE TEGNING DAM PLAN UTEN KOTELINJER PÅ DAM, SE TEGNING DETALJ DAMKRONE, SE TEGNING DAM SNITT A-A, SE TEGNING DAM SNITT B-B, SE TEGNING DAM SNITT C-C, SE TEGNING DAM SNITT D-D, SE TEGNING DAM SNITT E-E, SE TEGNING DAM SNITT F-F, SE TEGNING LENGDESNITT FLOMLØPSKANAL, SE TEGNING STØTTEMUR OG REVISJONSSTENGE, SE TEGNING FOR ANSKAFFELSE KB JW FOR GODKJENNING HOS MYNDIGHET KB JW Revisjon Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Oppdragsgiver STATKRAFT TUNHOVD DAM OMBYGGING DAM PLAN, SØNDRE ANSLUTNING Oppdragsnummer Tegningsnummer Målestokk 1 : 200 (gjelder for A1 format) Revisjon F0 PMJ EØ :04:46 M:\DAK\Byggeteknikk\Revit\TUNHOVD GENERAL.rvt

32

33

34

35

36 Tegningsnummer 041 Revisjon HELHETSOVERSIKT FRA NORDØST 1:500 Revisjon Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Oppdragsgiver STATKRAFT TUNHOVD DAM OMBYGGING 3D VISUALISERING HELHETSOVERSIKT FRA NORDØST Oppdragsnummer Tegningsnummer Målestokk (gjelder for A1 format) Revisjon :25:35 M:\DAK\Byggeteknikk\Revit\TUNHOVD GENERAL.rvt

37 Tegningsnummer 042 Revisjon HELHETSOVERSIKT FRA SØRØST 1:500 Revisjon Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Oppdragsgiver STATKRAFT TUNHOVD DAM OMBYGGING 3D VISUALISERING FRA SØRØST Oppdragsnummer Tegningsnummer Målestokk (gjelder for A1 format) Revisjon :26:55 M:\DAK\Byggeteknikk\Revit\TUNHOVD GENERAL.rvt

Pålsbu terskeldam - bygging Landskapsplan / Arealdisponeringsplan

Pålsbu terskeldam - bygging Landskapsplan / Arealdisponeringsplan Pålsbu terskeldam - bygging Landskapsplan / Arealdisponeringsplan Innholdsfortegnelse.0 Orientering... 3. Innledning... 3 2.0 Beskrivelse av teknisk løsning... 4 2. Damskråninger og damkrone... 4 2.3 Fisketrapp...

Detaljer

Ivar Johannes Hågensen REHABILITERING AKERSVASSDAMMEN I RANA

Ivar Johannes Hågensen REHABILITERING AKERSVASSDAMMEN I RANA Ivar Johannes Hågensen REHABILITERING AKERSVASSDAMMEN I RANA 1 Akersvassdammen Plass for bilde - Velg Sett inn Bilde Oversiktsbilde før rehabilitering 2 Tekniske data Byggeår 1964-1967 Klasse Volum dam

Detaljer

DRIFTSPLAN. Storholen - midlertidig massetak. Andøy kommune. Region nord

DRIFTSPLAN. Storholen - midlertidig massetak. Andøy kommune. Region nord DRIFTSPLAN Storholen - midlertidig massetak Andøy kommune Region nord Driftsplan Storholen massetak Innhold 1 Planbeskrivelse... 2 Innledning... 2 Lokalisering av massetak... 3 2 Drift av massetak... 3

Detaljer

Driftsplan for Stokkan steinbrudd

Driftsplan for Stokkan steinbrudd STOKKAN STEIN OG PUKK DA Driftsplan for Stokkan steinbrudd Del av eiendommen Stokkan, gnr. 55, bnr. 2 i Inderøy kommune Utarbeidet 01.12.2011, sist oppdatert 12.02.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Beliggenhet...

Detaljer

Driftsplan Uttak av stein i Bognelvdalen på GBnr 6/1

Driftsplan Uttak av stein i Bognelvdalen på GBnr 6/1 Driftsplan Uttak av stein i Bognelvdalen på GBnr 6/1 Plandato: 04.09.2007 Saksnr.: 2007/1464-6 Revidert: Vassdragsnr.: 211.8Z Kommune: Alta NVE Region Nord Fylke: Finnmark Postboks 394, 8505 NARVIK Inngrepsnr.:

Detaljer

Driftsplan for Masseuttak Kjeldal

Driftsplan for Masseuttak Kjeldal Driftsplan for Masseuttak Kjeldal 02.10.2014 Tittel: Driftsplan Dato: 02.10.2014 Utarbeidet av: - 2 - Innhold 3.0 Bakgrunn... - 3 3.1.1 Drift av uttaket... - 4 3.1.2 Type Uttak - 4 3.1.3 Avsluttet uttaksområde....

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

Rehabilitering av Dam Ropptjern

Rehabilitering av Dam Ropptjern Eidsiva Vannkraft AS Rehabilitering av Dam Ropptjern Arealdisponeringsplan 2011-10-20 Innhold 1 Generelt 4 1.1 Orientering 4 1.2 Beskrivelse av eksisterende anlegg 4 1.3 Organisering av arbeidet 5 1.4

Detaljer

Driftsplan (uttaksplan) for steinuttak E6 Olsborg Heia

Driftsplan (uttaksplan) for steinuttak E6 Olsborg Heia Direktoratet for mineralforvaltning Pb. 3021 Lade 7441 Trondheim Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Ronny E. Jørgensen «Saksnr»- «Dokumentnr»

Detaljer

Driftsplan. for Domafjellet massetak Nordreisa Kommune

Driftsplan. for Domafjellet massetak Nordreisa Kommune Region Nord Kongens gate 14-18 Postboks 394 8505 NARVIK Telefon: 76 92 33 50 Telefaks: 76 92 33 51 E-post: rn@nve.no Internett: www.nve.no Org. nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 0827 10 14156 Driftsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Prosess for gjennomføring av prosjekter klassifiserte anlegg. Skien 26. august 2010

Prosess for gjennomføring av prosjekter klassifiserte anlegg. Skien 26. august 2010 Prosess for gjennomføring av prosjekter klassifiserte anlegg Skien 26. august 2010 Oversikt Tokkevassdraget side 2 Jon aarbakk Oversikt tunnelsystemet i Tokkevassdraget side 3 Jon aarbakk Program Gjennomgang

Detaljer

Driftsplan for Balhald steinbrudd

Driftsplan for Balhald steinbrudd INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 DAGENS SITUASJON. 3 2.0 BESKRIVELSE AV FOREKOMST. 3 3.0 PLAN FOR UTTAK. 3 3.1 Installasjoner... 3 3.2 Sprengning... 3 3.3 Knusing/sikting... 4 3.4 Sikring av drift... 4 3.5 Framdrift...

Detaljer

P L A N B E S K R I V E L S E SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN

P L A N B E S K R I V E L S E SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN P L A N B E S K R I V E L S E 28.04.2016 Prosjektnr.: 1217 Innholdsfortegnelse Dato: 25.02.2016 Side

Detaljer

Glitrevannverket IKS DAM GLITRE REHABILITERING AV FLOMLØP OG FORSTERKING AV DAM. Byggetekniske arbeider. Vedlegg B

Glitrevannverket IKS DAM GLITRE REHABILITERING AV FLOMLØP OG FORSTERKING AV DAM. Byggetekniske arbeider. Vedlegg B Glitrevannverket IKS DAM GLITRE REHABILITERING AV FLOMLØP OG FORSTERKING AV DAM Byggetekniske arbeider Vedlegg B Orientering og omfang av prosjektet Vedlegg B Orientering Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015 Hydro Energi Hydro Energi Hydro Energi har ansvaret for Hydros kraftproduksjon og den kommersielle forvaltningen av selskapets energiportefølje. Hydro er den nest

Detaljer

Indre Hardanger Kraftlag AS. Folkedal kraftverk - opprusting og utvidelse. Endringsmelding til Søknad om konsesjon av desember 2008

Indre Hardanger Kraftlag AS. Folkedal kraftverk - opprusting og utvidelse. Endringsmelding til Søknad om konsesjon av desember 2008 AS Folkedal kraftverk - opprusting og utvidelse Endringsmelding til Søknad om konsesjon av desember 2008 Juli 2009 Side: 2 av 13 Folkedal kraftverk - opprusting og utvidelse Endringsmelding til Søknad

Detaljer

D RIFTSPLAN Rokkberget masseuttak

D RIFTSPLAN Rokkberget masseuttak D RIFTSPLAN Rokkberget masseuttak Kommune: Steinkjer Driftsselskap: TG Grus AS Planlegger: Trønderplan AS Dato: 17.11.15 2 DRIFTSPLAN ROKKBERGET MASSEUTTAK INNHOLD 1. TILTAKET........... 3 1.1 TILTAKSBESKRIVELSE...

Detaljer

Driftsplan Stokkjølen steinbrudd

Driftsplan Stokkjølen steinbrudd Driftsplan Stokkjølen steinbrudd Austad & Bjerknes AS Oktober 2014 Austad & Bjerknes AS Stokkjølen steinbrudd Driftsplan 2 Innholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Innledning...3 2.1. Beliggenhet, planområde...3

Detaljer

Fauske kommune. Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru

Fauske kommune. Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru Fauske kommune PlanID: 2015002 Dato: 07.03.2016 Dato for siste revisjon: 10.05.2016 Dato for kommunestyrets vedtak: Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru 1 GENERELT 1.1

Detaljer

Klæbu kommune. Reguleringsbestemmelser for plan K , Forset Øvre steinbrudd

Klæbu kommune. Reguleringsbestemmelser for plan K , Forset Øvre steinbrudd Klæbu kommune Reguleringsbestemmelser for plan K2014007, Forset Øvre steinbrudd Reguleringsbestemmelsene er datert: 28.01.2017 1. gangs behandling i formannskapet: 22.09.2016 2. gangs behandling i formannskapet:

Detaljer

Driftsplan for Gammelseterbrekka grustak

Driftsplan for Gammelseterbrekka grustak Driftsplan for Gammelseterbrekka grustak tilhørende eiendommen gnr 113, bnr 2 - Meldal kommune Grunneier og driver: Ola Lund Utarbeidet av August 2013 v/ Hans Christian Borchsenius forstkandidat adresse:

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

a. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist som planavgrensning.

a. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist som planavgrensning. REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Generelt 1 Områdeavgrensning a. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist som planavgrensning. 2 Formål med planen a. Uttak av steinmasser til

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU

KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU Beregnet til Klæbu kommune. Plan, eiendom og kommunalteknikk. Dokument type Rapport Dato 29. mai 2015 KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU UTREDNING LANDSKAP KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU LANDSKAP Revisjon

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE EIDSBERG KOMMUNE

TRØGSTAD KOMMUNE EIDSBERG KOMMUNE TRØGSTAD KOMMUNE EIDSBERG KOMMUNE Arkivsak: 14/970 Arkivkode: Planid 012220140004 Dato siste revisjon: 26.01.17 Sakstittel: Områdereguleringsplan for Mona Vest OMRÅDEREGULERING FOR MONA VEST REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap: - Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap: - Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår 5.6. Oversikt over økonomiske forhold: 5.6.1. For uttak som allerede er i drift: - Godkjent årsregnskap for de siste to år 5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap: - Driftsbudsjett

Detaljer

Driftsplan Hammerdalen Steinbrudd. Januar 2016

Driftsplan Hammerdalen Steinbrudd. Januar 2016 Driftsplan Hammerdalen Steinbrudd Januar 2016 Innholdsfortegnelse. 1. Forord. 2. Innledning. 2.1. Beliggenhet. 2.1.1. Oversiktskart, lokalisering av uttak. 2.1.2. Overordna planer og avtaler. 2.2. Dispensasjon

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering. Kapittel:

Norconsult AS Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering. Kapittel: Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering X2.1 Prissammendrag Kapittel: kr 1 Rigg og drift... 2 Regningsarbeider... 4 Grunnarbeider... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedlegg 8 Driftsplan Steinuttak Hals. Glømmen Entreprenør as STEINUTTAK HALS DRIFTSPLAN Rev.11.april 2008.

Vedlegg 8 Driftsplan Steinuttak Hals. Glømmen Entreprenør as STEINUTTAK HALS DRIFTSPLAN Rev.11.april 2008. Driftsplan Steinuttak Hals Glømmen Entreprenør as STEINUTTAK HALS DRIFTSPLAN 01.03.2007 Rev.11.april 2008. TRØNDER-PLAN AS Driftsplan Steinuttak Hals INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. GRUNNLAGSDATA 2.1

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR KORTUNGEN MASSETAK I GRAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Plan ID: E-248 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Bestemmelsene er datert: 13.09.2016 Sist revidert / endret: 05.04.17

Detaljer

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien Nasjonal planid: 01061155 Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien (Kilde: Kartinnsyn, Fredrikstad kommune) Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre +

Detaljer

E 134 Århus-Gvammen Flatin massedeponi Driftsplan

E 134 Århus-Gvammen Flatin massedeponi Driftsplan E 134 Århus-Gvammen Flatin massedeponi Driftsplan Notat Beskrivelse driftsplan Dokumentnr: Y-001 03 20.11.2013 Justert oppstartsfase SLØ TT TT SLØ 02 19.09.2013 Justert mellomfase SLØ TT TT SLØ 01 24.05.2013

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LYSTAD MASSEMOTTAK. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LYSTAD MASSEMOTTAK. Ordfører 1 ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LYSTAD MASSEMOTTAK DELER AV GNR/BNR 7/1, 7/3, 7/5, 7/17, 11/4, 11/6, 13/3, 13/4, 215/8 OG 215/11 Vedtatt av Ullensaker Kommune den Ordfører Reguleringsplanen

Detaljer

Veiledning for utarbeidelse av detaljplan for landskap og miljø for anlegg med vassdragskonsesjon

Veiledning for utarbeidelse av detaljplan for landskap og miljø for anlegg med vassdragskonsesjon Revidert 23. februar 2010 Revidert 31. mars 2012 (tittel) Veiledning for utarbeidelse av detaljplan for landskap og miljø for anlegg med vassdragskonsesjon 1. Innledning... 2 1. Innledning... 2 1.1 Om

Detaljer

DRIFTSPLAN Sommerbrekka grustak Rendalen kommune

DRIFTSPLAN Sommerbrekka grustak Rendalen kommune DRIFTSPLAN Sommerbrekka grustak Rendalen kommune Oktober 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlig: Helge Bakke Kontr: Stine Ringnes PLANBESKRIVELSE 1 Grunneier Grunneiere er: 55/24 - Ola

Detaljer

Driftsplan for Lofthus masseuttak og steinbrudd i Rollag kommune

Driftsplan for Lofthus masseuttak og steinbrudd i Rollag kommune Driftsplan for Lofthus masseuttak og steinbrudd i Rollag kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Eiendomsforhold... 3 3. Beliggenhet... 3 4. Planstatus... 4 5. Tillatelse til fremtidig drift... 5 6. Geologi

Detaljer

Glommens og Laagens Brukseierforening Bygging av veg til dam Elgsjø

Glommens og Laagens Brukseierforening Bygging av veg til dam Elgsjø Glommens og Laagens Brukseierforening Bygging av veg til dam Elgsjø Visualisering av situasjon langs vegtraséen og ved dammen før, under og etter anleggsperioden Forord I forbindelse med rehabilitering

Detaljer

Rissa kommune. Reguleringsbestemmelser for plan , Gråsteinlia steinbrudd

Rissa kommune. Reguleringsbestemmelser for plan , Gråsteinlia steinbrudd Rissa kommune Reguleringsbestemmelser for plan 2015006, Gråsteinlia steinbrudd 1 Avgrensning og reguleringsformål Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering. Planen er fremmet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR UTVIDET MASSEDEPONI VED LANGEMYR

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR UTVIDET MASSEDEPONI VED LANGEMYR Statens vegvesen LARVIK KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR UTVIDET MASSEDEPONI VED LANGEMYR Dato for siste revisjon: 12.12.2014 Kommunestyrets godkjenning: Behandlinghistorikk:

Detaljer

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren.

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Innledning: Det starte ny drift i Moe Steinbrudd. Ta ut stein til produksjon av grus og pukk til mange bruksområder, primært:

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

Dokumentnr.: 20140617 Dato: 2016 07 06 Rev.nr.: 0 Vedlegg Q1, side: 1 Vedlegg Q1 REDEGJØRELSE FOR SØKNADEN Innhold Q1 Redegjørelse for rammesøknad 2 Q1.1 Søknaden gjelder 2 Q1.2 Bakgrunn for søknaden 2

Detaljer

Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap

Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap 2 Bestemmelser og retningslinjer 1.1 Planforutsetninger Kommunedelplanen for Asphaugen erstatter gjeldende kommunedelplan fra

Detaljer

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE Oppdragsgiver: Arnegård & Tryti Fossgard Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Landskapsvurdering Dato: 2012-10-03 Skrevet av: Kjersti Dølplass Kvalitetskontroll: Eirik Øen

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 25.11.2013 Dato for godkjenning av bygningsrådet

Detaljer

MASSEUTAK LANGSRUDÅSEN

MASSEUTAK LANGSRUDÅSEN Trifolia Landskapsarkitekter DA Torggaten 23 post@trifolia.no Tlf.: 21 98 70 24 Faks: 21 98 70 25 Mob.: 911 95 355 PUKKPRODUKSJON AS MASSEUTAK LANGSRUDÅSEN DRIFTSPLAN. 2011-2015, 5 ÅR INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FRØSETH AS DRIFTSPLAN URVOLD GRUSTAK BESKRIVELSE

FRØSETH AS DRIFTSPLAN URVOLD GRUSTAK BESKRIVELSE FRØSETH AS DRIFTSPLAN URVOLD GRUSTAK BESKRIVELSE 7. november 2011 1 Dagens situasjon... 3 2 Beskrivelse av forekomst... 3 3 Plan for uttak... 3 3.1 Installasjoner... 3 3.2 Knusing sikting... 3 3.3 Sikring

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

REGULERINGSPLAN MASSEUTTAK EIENDOMMEN VØLSET GNR 55 BNR 1 SELBU KOMMUNE

REGULERINGSPLAN MASSEUTTAK EIENDOMMEN VØLSET GNR 55 BNR 1 SELBU KOMMUNE 1 REGULERINGSPLAN MASSEUTTAK EIENDOMMEN VØLSET GNR 55 BNR 1 SELBU KOMMUNE 06.01.2011 2 1 Bakgrunn, forhold til annet planverk... 3 2 Eiendomsforhold... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Planprosess...

Detaljer

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Forslag til reguleringsplan Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Gnr. 10 bnr.1 Reguleringsbestemmelser 15.09.2009 Innhold: Planbeskrivelse side 2 Reguleringsbestemmelser side 4 Utarbeidet av:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STOKKAN STEINBRUDD. Plangrunnlag, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR STOKKAN STEINBRUDD. Plangrunnlag, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR STOKKAN STEINBRUDD Plangrunnlag, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser INNHOLD: 1. PLANGRUNNLAGET... 3 1.1 Plankrav... 3 1.2 Bakgrunn for planarbeidet... 3 1.3 Planområdets beliggenhet

Detaljer

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje. 91/16 Formannskapet

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje. 91/16 Formannskapet Høring - Reguleringsplan for Forset Steinbrudd, Gbnr 38/2 Formannskapet Møtedato: 22.09.2016 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 91/16 Formannskapet 22.09.2016 Formannskapets vedtak

Detaljer

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Detaljplan Plandato: 02.11.2010 Saksnr.: 200704890, 20060609 Revidert: Vassdragsnr.: 139.A6 Kommune: Overhalla NVE Region Midt-Norge Fylke:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på plankartet i målestokk 1:2000.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på plankartet i målestokk 1:2000. PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak: 12/04101 Arkivkode: Planid 1110 Sakstittel: Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd Reguleringsbestemmelser vedtatt av Bystyret 13.06.13, sak 58/13 REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE MASSEDEPONI OG STØYSKJERMING VED RUD SØRUM KOMMUNE, AKERSHUS

PROSJEKTBESKRIVELSE MASSEDEPONI OG STØYSKJERMING VED RUD SØRUM KOMMUNE, AKERSHUS PROSJEKTBESKRIVELSE MASSEDEPONI OG STØYSKJERMING VED RUD SØRUM KOMMUNE, AKERSHUS Feiring Bruk Grindaker landskapsarkitekter 27/8-2012 Innhold PROSJEKTBESKRIVELSE 3 1. Bakgrunn 3 2. Beskrivelse av planområde

Detaljer

DETALJREGULERING. Vedlegg 2 Bestemmelser. Fv. 82 delstrekning A. Sortland-Holmen. Sortland kommune vesdtatt kommunestyresak 038/17

DETALJREGULERING. Vedlegg 2 Bestemmelser. Fv. 82 delstrekning A. Sortland-Holmen. Sortland kommune vesdtatt kommunestyresak 038/17 Vedlegg 2 Bestemmelser Anne Kjersti Løvstad, Statens vegvesen DETALJREGULERING Fv. 82 delstrekning A Sortland-Holmen Sortland kommune vesdtatt 15.06.2017 kommunestyresak 038/17 Region nord Midtre Hålogaland

Detaljer

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID: Reguleringsbestemmelser 2.

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID: Reguleringsbestemmelser 2. Holmestrand kommune Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID:2010009 Reguleringsbestemmelser 2. gangsbehandling 18.05.2011 Vedlegg til Dok. nr.: UVB-53-A-16403 Jernbaneverket

Detaljer

REHABILITERING ARSTADDALSDAMMEN

REHABILITERING ARSTADDALSDAMMEN REHABILITERING ARSTADDALSDAMMEN Gjennomføring av arbeidene 2005 2007 Foredrag ved VTFs Regionmøte Nord Lakselv 02.09.08 Ingeniør S. J. Wiik AS 1 Copyright 2006 Ingeniør S. J. Wiik AS. Presentasjon DELTAKERE

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN DEPONI I JENSVOLLDALEN. Dato for siste behandling i planutvalget den..

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN DEPONI I JENSVOLLDALEN. Dato for siste behandling i planutvalget den.. PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN DEPONI I JENSVOLLDALEN Dato for siste behandling i planutvalget den.. Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Reguleringsplanforslag. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Reguleringsplanforslag. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune 1620201701 REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER Reguleringsplanforslag Planbestemmelser 2017-03-13 Oppdragsnr.: 5152047 3 2017-03-13 Til kommunal behandling. 2

Detaljer

NYTT NORE I KRAFTVERK

NYTT NORE I KRAFTVERK NYTT NORE I KRAFTVERK Presentasjon av Detaljplan for miljø og landskap Prosjektleder: Erik Juliussen Eiendom og tillatelser: Thomas Riddervold 17. og 21. september 2015 Program Presentasjon av Statkraft

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA

LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Inger Synnøve Kolsrud Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes LANDSKAPSVURDERING AV

Detaljer

Utarbeidelse og godkjenning av ROS-analysen. Rv. 23 Dagslett-Linnes, tverrslag. Statens vegvesen Region sør COWI dok.

Utarbeidelse og godkjenning av ROS-analysen. Rv. 23 Dagslett-Linnes, tverrslag. Statens vegvesen Region sør COWI dok. Prosjekt/kontrakt nr: Rv. 23 Dagslett-Linnes Utarbeidelse og godkjenning av ROS-analysen Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Rv. 23 Dagslett-Linnes, tverrslag Statens vegvesen Region sør 17.12.2015

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK

RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK 1 RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK Plankart er datert 31.10.2014, med revisjonsdato 05.01.2015 Bestemmelsene er datert 31.10.2014, med revisjonsdato

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud, Statens vegvesen De store byggherrers utfordringer mht. masseforvaltning

Avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud, Statens vegvesen De store byggherrers utfordringer mht. masseforvaltning Avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud, Statens vegvesen De store byggherrers utfordringer mht. masseforvaltning Utfordringer som utbygger Tilgang på byggeråstoff (grus og pukk) i rimelig nærhet Godkjente

Detaljer

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN 7986/2015 Ørland kommune PlanID 1621 2013 04 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV 245 - UTHAUGSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for

Detaljer

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 3

Detaljer

Veileder for landskapsbilde

Veileder for landskapsbilde Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering 01.12.16 Veileder for landskapsbilde E6, delstrekning 2 Høgtun - Solør Statens vegvesen Innhold Prosjektinformasjon... 1 INTRODUKSJON... 2 Om veilederen...

Detaljer

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp DETALJREGULERINGSPLAN Reguleringsestemmelser Foto er fra Hafslund holdeplass som ligger på rv.111 i Sarpsborg kommune. Kilde: Statens vegvesen. Detaljregulering for Rv. 111- oppgradering av holdeplasser

Detaljer

Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn

Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn Veilengde: Veiklasse: Detaljplanlegging: Ny vei 1842 meter Opprustning 50 meter Anleggsvei 100 meter 5 (landbruksvei) FanAgro AS Utarbeidet: Oktober/November 2016 Beskrivelse

Detaljer

Overføringer fra Dalaånas nedbørfelt til Lyngsvatn Konsekvensutredning for temaene landbruk, mineral- og masseforekomster

Overføringer fra Dalaånas nedbørfelt til Lyngsvatn Konsekvensutredning for temaene landbruk, mineral- og masseforekomster Lyse Produksjon AS 5013215 Overføringer fra Dalaånas nedbørfelt til Lyngsvatn Konsekvensutredning for temaene landbruk, mineral- og masseforekomster Juni 2013 Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

Veileder for landskapsbilde

Veileder for landskapsbilde Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering 01.12.16 Veileder for landskapsbilde E6, delstrekning 3 Skardelva - Myre Statens vegvesen Innhold Prosjektinformasjon... 1 INTRODUKSJON... 2 Om veilederen...

Detaljer

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Nasjonal arealplan-id: 20252012001 BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Detaljreguleringen ble vedtatt av Tana kommune i møte. den 2013. Detaljreguleringen legger til rette for etablering

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER For reguleringsplan Fv 710 Ingdal- Selva, 8 delparseller

REGULERINGSBESTEMMELSER For reguleringsplan Fv 710 Ingdal- Selva, 8 delparseller REGULERINGSBESTEMMELSER For reguleringsplan Fv 710 Ingdal- Selva, 8 delparseller Agdenes kommune Planforslag er datert: 05.10.2011 Dato for siste revisjon av plankartene: 24.10.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Driftsplan for Masseuttak Senum 02.09.2015 Tittel: Driftsplan Dato: 02.09.2015 Utarbeidet av: - 2 - Innhold 3.0 Bakgrunn... - 3 3.1.1 Drift av uttaket... - 4 3.1.2 Type Uttak - 4 3.1.3 Avsluttet uttaksområde....

Detaljer

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID Reguleringsbestemmelser Offentlig ettersyn

Holmestrand kommune. Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke. Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID Reguleringsbestemmelser Offentlig ettersyn Holmestrand kommune Nytt dobbeltspor Holm - Nykirke Tverrslag/rømningstunnel FIBO plan ID 0702-2010-013 Reguleringsbestemmelser Offentlig ettersyn 24.02.2011 Vedlegg til dok. nr.: UVB-53-A-16403 Jernbaneverket

Detaljer

FORSLAG til DRIFTSPLAN for Hådalen grustak i Røros kommune

FORSLAG til DRIFTSPLAN for Hådalen grustak i Røros kommune FORSLAG til DRIFTSPLAN for Hådalen grustak i Røros kommune 30. Mai 2017 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlig: Helge Bakke Kontr: Anja Ø Ryen Driftsplanen er utarbeidet av Feste Nordøst as

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Skola steinbrudd - detaljregulering. Kommunens arkivsaksnummer: 2014/1952. Planforslag er datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER. Skola steinbrudd - detaljregulering. Kommunens arkivsaksnummer: 2014/1952. Planforslag er datert: REGULERINGSBESTEMMELSER Skola steinbrudd - detaljregulering Kommunens arkivsaksnummer: 2014/1952 Planforslag er datert: 25.09.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 03.11.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN MASSEUTTAK EIENDOMMEN GRØTEM GNR 11 BNR 2 SELBU KOMMUNE

REGULERINGSPLAN MASSEUTTAK EIENDOMMEN GRØTEM GNR 11 BNR 2 SELBU KOMMUNE 1 REGULERINGSPLAN MASSEUTTAK EIENDOMMEN GRØTEM GNR 11 BNR 2 SELBU KOMMUNE Revidert 30.12.2010 etter 1.gangs behandling. 2 1 Bakgrunn... 3 2 Eiendomsforhold... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Planprosess...

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Vestre Spone i Modum kommune Driftsplan Juli 2008 Revidert Januar 2009, Modum kommune 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING Dato: 30/12/2013 Revidert: 12/03/2014 Vedtatt: 1.1 Plantype Planen er en detaljregulering etter Plan og bygningslovens 12 3 1.2 Formål Reguleringsplanen skal legge

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER HITRA KOMMUNE Rv. 714 Barman - Stråmyra Forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 01.02.08 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste

Detaljer

Reguleringsplan fv. 802 Valset bru Vigdalsmo

Reguleringsplan fv. 802 Valset bru Vigdalsmo SKAUN KOMMUNE Reguleringsplan fv. 802 Valset bru Vigdalsmo REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 10/1843 Planforslag er datert: 12.04.2012 Dato for siste revisjon av plankartet: 22.08.2012

Detaljer

NYTT NORE I KRAFTVERK. Åpent informasjonsmøte Rødberghallen 25.02.2015

NYTT NORE I KRAFTVERK. Åpent informasjonsmøte Rødberghallen 25.02.2015 NYTT NORE I KRAFTVERK Åpent informasjonsmøte Rødberghallen 25.02.2015 Velkommen! Bakgrunn for utbyggingsplanene Fremdriftsplan Tillatelser Arealplaner, detaljplaner og anleggssteder Rødberg i anleggsperioden

Detaljer

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER POLITISK VEDTAK Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 20. april 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT 1.

Detaljer

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Y 572750 Y 572500 Y 572250 Y 572000 Y 571750 Y 571500 Y 571250 Y 571000 X 7020250 X 7020000 X 7019750 X 7019500 TEGNFORKLARING PBL 25 REGULERINGSFORMÅL SPESIALOMRÅDER(PBL 25 1.ledd nr.6) Buffersone Frisiktsone

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

Eksisterende situasjon på omsøkte eiendom.

Eksisterende situasjon på omsøkte eiendom. Eksisterende situasjon på omsøkte eiendom. Fremtidig lekeareal øvre platå Eksisterende mur Eksisterende garasje Naboeiendom gnr 42 bnr 79. Oversiktsbilde av deler av planområdet. Her ser en tydelig muren

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/523-2 Arkiv: 12/21 SAKSFRAMLEGG Dato: 29.09.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 i pbl. E16 Vannutskiftning Steinsfjorden

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 i pbl. E16 Vannutskiftning Steinsfjorden 1 PLANOMRÅDET Reguleringsplanen består av 1 reguleringskart og disse reguleringsbestemmelsene. Reguleringsplanen er datert 17.januar 2007. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. Innenfor

Detaljer