Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSREGNSKAP STYRETS BERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSREGNSKAP STYRETS BERETNING"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSREGNSKAP STYRETS BERETNING

3 3 Styrets årsberetning 2012 Virksomheten Stiftelsen Kanvas er en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager. Kanvas driver etter ideelle prinsipper, og overskudd som genereres føres i sin helhet tilbake til virksomheten til det beste for barna. Alle inntekter brukes til å heve kvaliteten i tilbudet til barna i våre barnehager og i sektoren forøvrig. For oss innebærer det blant annet å investere i kompetansen til de ansatte og sørge for at bygningsmassen er godt vedlikeholdt. Vi ser på oss selv som en forvalter av fellesskapets midler, og mener at de pengene vi får i offentlig støtte skal komme barna og barnehagesektoren til gode. Slik har Kanvas bidratt til å videreutvikle barnehagesektoren i 26 år. I tillegg til kjernevirksomheten, driver Kanvas egne forsknings- og utviklingsprogrammer for å styrke kunnskapen, og vi gjennomfører kompetanseutviklingsprogram for å dele denne. Kanvas ser på barnehagen som en pedagogisk institusjon, der barnets trivsel, vekst og utvikling i en leken og lærende tilværelse, skal foregå helt fram til skolealder. Vi har status som høringsinnstans, samarbeider godt med Kunnskapsdepartementet og lokale myndigheter i våre vertskommuner. Vi er således også et utførende ledd for politiske vedtak, samtidig som vi er rådgivere for sektoren. Kanvas formål Kanvas skal på ideelt grunnlag bidra til å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag gjennom barnehagedrift, samt øke kvaliteten og statusen i barnehagesektoren gjennom nytenking og kompetanseutvikling som deles internt og eksternt. Organisasjon og ansatte I 2012 drev Kanvas 56 barnehager fordelt på 10 kommuner i Øst- og Vest-Norge: Askøy (1), Bergen (7), Larvik (1), Sandefjord (4), Tønsberg (1), Røyken (7), Asker (1), Bærum (3), Oslo (30), Sørum (1). Styret i Kanvas består av 7 medlemmer, hvorav to er ansattes representanter. Det er en bevisst strategi for styrets sammensetning at medlemmene innehar komplementære ferdigheter. Derfor rekrutteres styremedlemmer på bakgrunn av sin kunnskap og erfaring. Styret møtes seks ganger i året. Kanvas sentrale administrasjon i Oslo er et internt fagsenter innen barnehagedrift som er spesialisert på funksjoner innenfor pedagogikk, økonomi, eiendom, kommunikasjon og barnehageledelse. Administrasjonen er en støtte for medarbeidere i Kanvas-barnehagene, bidrar til å tydeliggjøre Kanvas mål, formidler av kultur og kompetanse, yter service og kontrollerer at virksomheten etterlever Kanvas kvalitetsnormer. Administrasjonen skal også bidra til høy standard og utvikling av barnehagesektoren. Vi har ved utgangen av året engasjerte medarbeidere som har ansvar for barn. I vår virksomhet er alle medarbeidere et viktig ledd i verdiskaping for barna og deres foreldre. Kanvas pedagogisk plattform I Kanvas har vi et menneskesyn der barn og voksne er likeverdige. Vi tror at mennesket har iboende muligheter til å utvikle seg selv i samspill med omgivelsene, og at barnehagen som utdanningsinstitusjon må fremme denne helhetlige utviklingen. Barn lærer gjennom lek og de lærer mest de seks første årene av sitt liv. Det utgangspunktet barna har fra tidlig alder legger grunnlaget for senere læring. Barnas lekenhet er en ressurs og en mulighet for fremtidig verdiskaping. Grunnleggende for utvikling og læring er trygghet og trivsel. De voksne skal se handlinger og situasjoner fra barnets vinkel, og spørre seg om valget de gjør er til det beste for barnet. Kanvas læringssyn er et sosiokulturelt læringssyn. Læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Voksne kan ikke overføre sin kunnskap direkte til barn, barn må selv bygge opp sin forståelse ved å være medvirkende og deltagende i egen læringsprosess. I Kanvas skal vi tilby barn begreper, inntrykk og opplevelser som støtter læring og utvikling. Kvalitet I dag er det ikke lenger et spørsmål om ettåringer skal gå i barnehagen, men hvordan barnehagen håndterer ettåringene. Forskning viser at ansatte sin kunnskap og kompetanse om barns behov og utvikling er avgjørende for barnas utvikling. Det er lønnsomt for samfunnet å fylle barnehagene med kvalitet, fordi vår fremtidige konkurransekraft er samlet i hodene på neste generasjon. Allerede når barna når skolealder har evnen til å lære falt betydelig. Derfor har Kanvas satt seg som mål at minst halvparten av de ansatte skal være førskolelærere. For å ivareta og forsterke god kvalitet bruker Kanvas mye tid og ressurser på å videreutvikle ansattes kompetanse. Gjennom aktivitetene i Kanvas kompetanse skal alle ansatte oppleve å få et tilbud som styrker deres ferdigheter. Gjennom Kanvas lederutviklingsprogram har 65 daglige ledere og assisterende ledere de siste 5 årene fulgt et program basert på forelesninger og veiledning i nettverksgrupper. Tilsvarende har alle pedagogiske ledere fulgt et fagprogram spesielt utviklet for deres ansvarsområde. Kanvas har i 2012 hatt et bredt tilbud til alle assistenter og fagarbeidere på tematikk og inspirasjonskurs i regi av Kanvas-skolen. I 2012 hadde vi 30 ansatte som tar førskolelærerutdanning på deltid med studiestøtteordning fra Kanvas. Tre ansatte er deltids studenter på masternivå, og en ansatt avsluttet sin mastergrad med støtte og tilrettelegging fra arbeidsgiver.

4 Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 STYRETS BERETNING Målhierarki og strategi Kanvas har et målhierarki som er et verktøy for alle ansatte. Målhierarkiet synliggjør at Kanvas-barnehagenes lokale års- og handlingsplaner påvirker hvordan overordnede mål oppnås i Kanvas. Samtidig skal målhierarkiet gi en oversikt over de mål hver barnehage skal styre etter. På denne måten bidrar målhierarkiet til en større helhet og til prioritering i et landskap med mange styringsdokumenter og strategiprosjekter. Måloppnåelse Premissgivende: Aktuelle lover og rammeplan Kanvas pedagogiske plattform Kanvas personalpolitikk Kanvas kvalitetsnormer Hvordan være Hvordan handle Hva måle Strategiske utviklingsplaner: Eks: Kompetanseplan, AMU, FoU, Samfunnsansvar, Barns rettssikkerhet, Minst 50 % førskolelærere MÅLHIERARKI Visjon En engasjert hverdag Formål På ideelt grunnlag bedre barns oppvekstvilkår, utvikle og drive barnehager, bidra til å øke kvaliteten og statusen barnehagesektoren gjennom nytenkning og kompetanseutvikling som deles. Hovedmål (Kvalitative, faste, langsiktige) Godt psykososialt læringsmiljø for barn Godt fysisk læringsmiljø for barn Kompetente ansatte God dialog med foreldre Helsefremmende virksomhet Bærekraftig økonomi Delmål Kvantifiserbare mål som følger 3-årsplanen og revideres ved behov Handlingsplaner/årsplaner til Kanvas - barnehagene og administrasjonens fagavdelinger Kanvas 3-årsplan skisserer sentrale områder for Kanvas. I 3-årsplanen formuleres også de kvantifiserbare delmål som styret og ledergruppen i Kanvas mener vil bidra til å skape den ideelle Kanvas-barnehage. Vi har blant annet ambisjoner og oppfølging i forhold til følgende delmål: 96,5 % nærvær; minst 50 % andel førskolelærere; minst 30 % andel menn; alle fast ansatte har individuell utviklingsplan; null mobbing og trakassering; null alvorlige HMS-hendelser; kunnskap og handling til Kanvas menneskesyn og læringssyn; kunnskap og handling til Kanvas kvalitetsnormer; null avvik ved tilsyn. førende Samfunnsansvar i Kanvas Samfunnsansvar i Kanvas handler om hvordan verdier skapes, og hvordan vår tilstedeværelse påvirker mennesker, miljø og samfunn. Dette innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i strategi og daglig drift. Kanvas samfunnsansvarsstrategi skaper verdi for barn, ansatte, foreldre og samarbeidspartnere. Vårt ideelle formål er også et samfunnsmandat - vi skal bidra til å bedre barns oppvekstvilkår. Som en samfunnsansvarlig organisasjon skal vi også skape ny utvikling for barnehagesektoren. I 2012 har Kanvas vært særlig opptatt av å utvikle vårt samfunnsansvar for områdene: Etiske handlinger for barn, ansatte og foreldre Miljøhensyn og forbruk Etterrettelighet, transparens og etterprøvbarhet i alle handlinger Bidrag til utvikling av barnehagesektoren gjennom forskningsog utviklingsprosjekter Samarbeid med humanitære organisasjoner Kanvas avlegger en egen rapport for virksomhetsstyring og samfunnsansvar som et selvstendig dokument i tillegg til denne årsrapporten. Områdene for Kanvas samfunnsansvar er utdypet i denne rapporten. Arbeidsmiljø, likestilling og mangfold Kanvas har et godt arbeidsmiljø og arbeider kontinuerlig med å kvalitetssikre og utvikle det videre, bl.a. gjennom vårt kvalitetssystem. Våre årlige medarbeider- og brukerundersøkelser bekrefter at både ansatte og kunder er svært fornøyde. Resultater fra disse målingene følges opp både sentralt og lokalt gjennom personalmøter og utviklingssamtaler. I medarbeiderundersøkelsen for 2012 sier 96 % av de ansatte at de gjør en meningsfull jobb. I samme undersøkelse sier 92 % av de ansatte at de skaper resultater de er stolte av. Kanvas har en personalpolitikk med mål om å ha mangfold i kjønn, alder og etnisitet blant våre ansatte. I Kanvas fordeler de ansatte seg med 22 % mannlige ansatte i hele virksomheten. Over halvparten av Kanvas-barnehagene har 30 % eller flere mannlige ansatte. Kanvas har et introduksjonsprogram som skal sørge for at nye ansatte raskere sosialiseres inn i yrket, Kanvas kulturen og den enkelte arbeidsplass. I Kanvas styret er det 7 representanter, 5 menn og 2 kvinner.

5 5

6 Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 STYRETS BERETNING Kjønnsfordeling Aldersfordeling blant ansatte Menn 22 % 24 år eller yngre: 11 % 55 år eller eldre: 11 % år: 15 % år: 37 % år: 26 % Kvinner 78 % Helse, miljø og sikkerhet Kanvas har gjennomført opplæring for verneombud gjennom HMS-samlinger. Vi sørger også for at alle ansatte har nødvendig og oppdatert kurs i førstehjelp på barn. Kanvas er en IA-bedrift og har et godt samarbeid med NAV. Det er rapportert 4 tilfeller av alvorlige HMS-hendelser. Hendelsene har involvert fare for liv/helse hos barn. I alle tilfellene handlet barnehagene i tråd med rutiner for ulykker/ krise. Ingen av hendelsene har ført til tap av liv og det er heller ikke rapportert om varig fysisk eller psykisk skade etter noen av hendelsene. Kanvas har etablert en egen kriseweb. Her finnes scenarier på hvordan vår beredskap skal fungere dersom det oppstår en krisesituasjon. Ledergruppen, alle daglige ledere og assisterende daglig ledere har obligatorisk trening i krisekommunikasjon. I 2012 hadde Kanvas et gjennomsnittlig samlet nærvær på 91,2 %. Sykefraværet er altså redusert fra 9,2 % i 2011 til 8,8 % i Kanvas samarbeider, og mottar bistand av organisasjonspsykolog og kvalifisert helsepersonell gjennom bedriftshelsetjenesten. I medarbeiderundersøkelsen blir fravær trukket frem som virksomhetens største effektivitets barriere. Derfor har vi i 2012 jobbet konkret med å skape en kultur for nærvær og med konkrete tiltak som reduserer sykefravær. Bedriftsdemokrati I Kanvas legges det vekt på bedriftsdemokrati som gjør det mulig for alle ansatte å være involvert. Ansatte-representanter til styret og Arbeidsmiljøutvalget (AMU) velges gjennom egne valgprosesser av ansatte. De tillitsvalgte har egne kommunikasjonskanaler med de ansatte, og det gjennomføres drøftingsmøter med representanter for ledelsen. I tillegg er det etablert prosjektgrupper og fokusgrupper som har som mål at de ansatte skal bli hørt og påvirke Kanvas beslut ninger og strategiske valg. Fremtidsutsikter Regjeringens uttalte mål om full barnehagedekning er oppnådd i mange kommuner. Kanvas har bidratt til å nå dette målet ved å bygge barnehager. I tillegg har vi videreutviklet eksisterende bygg for å kunne gi plass til flere barn. Den store utbyggingen av barnehagesektoren har ført til betydelig mangel på førskolelærere. Til tross for dette har Kanvas kun en svært liten andel førskolelærerstillinger på dispensasjon. Kanvas jobber aktivt for å rekruttere nødvendig kompetanse, og støtter egne ansatte i sin utdannelse til førskolelærer. Totalt har Kanvas med 42 % førskolelærere en høyere pedagogtetthet enn normen for vår sektor. I kampen om å rekruttere kompetente og motiverte medarbeidere som skal jobbe i organisasjonen, ser vi med glede at mange har Kanvas som sitt første valg. Kanvas opplever å ha mange søkere, og ved utgangen av 2012 sto flere hundre barn på venteliste. Finansiell markedsrisiko Med mange bygg i vår balanse, er langsiktig gjeld relativt høy i forhold til samlet gjeld og egenkapital. Kanvas har fastrente på de fleste av lånene i Husbanken, som gir oss en forutsigbar rentekostnad fremover. Likviditeten har vært positiv gjennom hele 2012, og resultatet for 2012 styrker egenkapitalen. Kanvas styrer mot en moderat årlig oppbygging av egenkapitalen. Våre midler skal bidra til å sikre godt vedlikehold og langsiktig drift av Kanvas-barnehagene. Vi har ved utløpet av 2012 plassert 55 mill i rente- og obligasjonsfond. I 2012 realiserte vi fondsplasseringer som ga økte finansinntekter på 3,2 mill. Vi vurderer finansiell markedsrisiko som liten. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet med resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noter, presentert i hht. stiftelseslovens og regnskapslovens regler, gir etter styrets mening et rettvisende bilde av årets virksomhet. Resultat og stilling 2012 har vært et bra år for stiftelsen Kanvas. Driftsinntektene i 2012 er på 538,7 millioner kroner, en økning med 7,9 % fra Resultatet for 2012 er 17,4 millioner kroner sammenlignet med 7,0 millioner kroner i Det tilsvarer en resultatgrad på 3,2 % mot 1,4 % i Årets resultat på 17,4 millioner kroner er tilført egenkapitalen som er økt til 74,8 millioner kroner. Det gode resultatet skyldes i grove trekk store etterbetalinger når flere kommuner har justert sine faktiske tilskuddssatser for I tillegg har Kanvas i 2012 inngått forlik med Skatt Øst som innebærer at Kanvas anses som en ideell organisasjon med skattefritak. Tidligere avsatte skattekostnader på kr 2,3 mill ble reversert i Vedtak Styret vedtar at årets overskudd på kr tilføres egenkapitalen.

7 7 Ansiennitet blant ansatte mindre enn 1 år: 4 % 1-2 år: 6% Fordeling funksjoner Annet: 1 % 10 år eller lenger: 56 % 5-9 år: 23 % Førskolelærer: 42 % Assistent og fagarbeider: 57 % 3-4 år: 11 % Magne Svanevik Erna Jensen Bøhler Marianne Svanberg Haugen Øivind Hornslien Trond Rusten Thomas Moser Hans Eide Aarre Robert Ullmann Takk Styret ønsker å uttrykke sin store anerkjennelse til ansatte og ledelse for innsatsen i året som ligger bak oss ble et godt år for Kanvas, som skyldes den innsats og engasjement som medarbeid ere har vist for Kanvas beste. Styret vil også takke alle foreldre og partnere for et godt samarbeid. Særlig vil styret takke barna for mye glede i vår engasjerte hverdag. Oslo, 24. april 2013 Magne Svanevik Erna Jensen Bøhler Marianne Svanberg Haugen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Øivind Hornslien Styremedlem Trond Rusten Styremedlem Thomas Moser Styremedlem Hans Eide Aarre Styremedlem Robert Ullmann Daglig leder

8 Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSREGNSKAP

9 9 Resultatregnskap 1. januar til 31. desember Stiftelsen Kanvas Konsern Note Driftsinntekter Oppholdsbetaling Kommunalt tilskudd Kommunale plasser Kursinntekter Andre inntekter Sum Driftsinntekter Driftskostnader ,8 Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Tap på krav Sum Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum Finansinntekter og -kostnader Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Overføringer Overført til annen egenkapital Sum Overføringer

10 Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSREGNSKAP Eiendeler pr. 31. desember Stiftelsen Kanvas Konsern Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger og tomter IT- utstyr og inventar Sum Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i andelslag Pensjonsmidler Sum Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Markedsbaserte finansielle instrumenter Kasse og bank Sum omløpsmidler Sum Eiendeler

11 11 Egenkapital og gjeld pr. 31. desember Stiftelsen Kanvas Konsern Note Egenkapital Innskutt egenkapital Grunnkapital Opptjent egenkapital ,10 Annen Egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pantelån (Husbanken) Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Påløpte, ikke betalte renter Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig skattetrekk, aga og feriep Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum Gjeld og egenkapital Oslo, 24. april 2013 Magne Svanevik Erna Jensen Bøhler Marianne Svanberg Haugen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Øivind Hornslien Styremedlem Trond Rusten Styremedlem Thomas Moser Styremedlem Hans Eide Aarre Styremedlem Robert Ullmann Daglig leder

12 Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSREGNSKAP Kontantstrømanalyse Stiftelsen Kanvas Konsern Likvider tilført fra virksomheten Årets overskudd før skatt Avskrivninger Endring pensjonsforpliktelse Tilført fra virksomheten Endringer i kortsiktige fordringer Endringer i kortsiktig gjeld A Netto likviditetsendringer fra virksomheten Likvider brukt på investeringer Investeringer i bygninger/inventar Likvider brukt på investeringer B Netto likviditetsendringer fra investeringer Likvider tilført fra/brukt til finansiering Endring annen langsiktig gjeld Endring gjeld til kredittinstitusjoner (Husbanken) C Netto Likviditetsendring fra finansiering A+B+C Netto likviditetsendring i året Likviditetsbeholdning 1/ Likviditetsbeholdning 31/

13 13 Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Ved kontantstrømoppstillingen er det benyttet den indirekte modellen med fremstilling av samlet netto kontantstrøm fra de operasjonelle aktivitetene. Inntekter Inntekter fra levering av oppholdstjenester og andre tjenester inntektsføres i takt med levering av tjenestene. Mottatt offentlig tilskudd inntektsføres i den perioden som tilskuddet vedrører. Hovedregel for klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktig gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når virkelig verdi er lavere og verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktige finansielle investeringer er tidligere klassifisert som bank, men er fra 2012 vurdert etter samme prinsipp. Sammenligningstallene er omarbeidet og har medført en reklassifisering fra bank til markedsbaserte finansielle instrumenter på 40 MNOK Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivinger er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivninger knyttet til bygninger som dekkes av øremerkede tilskudd fra kommunen nettoføres. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Konsolidering Konsernregnskapet inkluderer Stiftelsen Kanvas og andelslag som stiftelsen eier, Glitne og Camembert n. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at andelslagene følger de samme regnskapsprinsipper som stiftelsen. Konsolideringen er gjennomført med virkning fra tidspunktet for overtakelse av eiendeler. All drift overføres til Stiftelsen Kanvas så snart det er praktisk mulig. Eiendommene blir værende i andelslagene. Note 2 Offentlige tilskudd Kanvas mottok i 2012 offentlige tilskudd i form av ulike kommunale tilskudd tilknyttet opphold av enkeltbarn i barnehagene. Kommunalt tilskudd utgjorde 435,4 MNOK i 2012 og tilsvarer 80,81 prosent av driftsinntektene. Tilsvarende andel i 2011 var 80,37 prosent. For konsernet er tallene identiske. Note 3 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Personalkostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Antall ansatte pr Antall årsverk pr Ytelser til daglig leder Lønn Andre ytelser Sum Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Daglig leder omfattes av stiftelsens kollektive pensjonsordning, premie for 2012 er kr Det er ikke inngått avtaler om bonus, lån, sikkerhetsstillelser eller sluttavtaler med daglig leder. Det er utbetalt godtgjørelse til styret på kr Revisor Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester Alle beløp er eks. mva

14 Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSREGNSKAP Noter Note 4 - Varige driftsmidler IT-utstyr, inventar, tomter og egenfinansierte eiendommer er i regnskapet oppført til kostpriser etter fradrag for ordinære avskrivninger. Kanvas IT-utstyr og inventar Tomter Egen-finansierte eiendommer Tidligere kommunalt finansierte eiendommer Totalt Kostpris Tilgang i år Avgang i år Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avsk Avskrivningssats 3-5 år år *) 0 Konsern IT-utstyr og inventar Tomter Egen-finansierte eiendommer Tidligere kommunalt finansierte eiendommer Totalt Kostpris Tilgang i år Avgang i år Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avsk Avskrivningssats 3-5 år år *) 0 *) Tidligere kommunalt finansierte eiendommer er eiendommer som ble finansiert ved pantelån som var betjent av Bergen kommune. Etter at ny finansieringsording for barnehagesektoren kom på plass med virkning fra , mottar Kanvas kapitaltilskudd og nedbetaler lånene selv. Avtalen med kommunen innebærer at de overtar eiendomsretten til eiendommene i takt med nedbetalingen av lånene. Stiftelsen Kanvas står som hjemmelshaver inntil lånene er fullt nedbetalt.

15 15 Noter Kommunalt finansierte pantelån Barnehage Opprinnelig Nedbetalt pr Nedbetalt i 2012 Restsaldo Bygning Bønestoppen Bygning Haukedalsmyra Bygning Kjenndalslia Bygning Olsvikåsen Bygning Våkleivbrotet Sum Disse lånene nedbetales lineært, og resterende løpetid er ca 5 år, lånene har pant i eiendommene som er bokført til samme verdi som lånesaldo. Sum pantelån i Husbanken Konsern (inkl andelslag) Opprinnelig Nedbetalt pr Nedbetalt i 2012 Restsaldo Sum pantelån Egenfinansierte pantelån er relatert til finansiering av barnehagene Den Blå Appelsin, Kladden, Reddiken, Glitne, Camemberten, Bekkestua, Piruetten og Utforskeren. Lånene nedbetales lineært og har resterende løpetider på mellom 11 og 27 år. Lånene har pant i eiendommene, som avskrives i noe raskere takt enn lånenes nedbetalingstid. Forskjellen på lånesaldo og bokført verdi på pantene er pr ca 2 mill. Ca 147,4 mill av dagens lånesaldo forfaller senere enn 5 år fra Note 5 - Kundefordringer Kundefordringer er oppført til pålydende med fradrag for kr i avsetning til tap på fordringer. For 2011 var avsetningen også Tap på krav i resultatregnskapet består av konstaterte og endring i avseting til tap på fordringer. Note 6 Kontanter, bankinnskudd og markedsbaserte finansielle instrumenter Kontanter og bankinnskudd utgjør kr Av dette beløpet er kr bundet til dekning av de ansattes skattetrekk. Ut over dette er det plassert kr 55 mill i renteprodukter hos Pareto og Swedbank.

16 Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSREGNSKAP Noter Note 7 Egenkapital Egenkapital Kanvas Grunnkapital Annen egenkapital Total Egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Egenkapital Konsern Grunnkapital Annen egenkapital Total Egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 8 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning i henhold til lov om offentlig tjenestepensjon, og har en ordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjon Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnader på opptjente pensjonsrettigheter Avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatavvik Pensjonskostnad før avgift og ansattes andel Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelser (-midler) i balansen Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,90 % 3,80 % Forventet lønnsregulering 3,50 % 3,50 % Forventet pensjonsøkning 0,20 % 0,10 % Forventet G-regulering 3,25 % 3,25 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,00 % 4,10 %

17 17 Stiftelsen har pensjonsordning som omfatter i alt 921 aktive og 64 pensjonister. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Denne er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Kanvas er også medlem i Private Barnehager Landsforbunds AFP-ordning. Ordningen medfører ingen forpliktelser utover årlig krav til premie. I 2012 er det kostnadsført kr i premie og kr i Ansattes andel av pensjoner dekker kr av netto pensjonskostnad i 2012 og kr i Note 9 - Øvrig langsiktig gjeld 2012 Kanvas har utestående rente- og avdragsfrie kommunale lån. Lånene skal tilbakebetales dersom barnehagene som lånene er knyttet til selges til andre enn kommunen Oslo kommune Sandefjord kommune Sum Note 10 - Andelslag Følgende andelslag inngår i konsernet: Navn Anskaffet Eierandel Årsresultat 2012 Egenkapital Camembert n BA % Glitne BA % Negativ egenkapital i Camembert n BA. Det antas å foreligge merverdier i bygningene som innebærer at reell egenkapital er positiv. Note 11 - Skatt I august 2012 inngikk Skatt Øst og Kanvas forlik som innebærer at Stiftelsen Kanvas igjen anses som en ideell organisasjon med skattefritak. Tidligere avsatte skattekostnader på kr ble inntektsført i 2012.

18 Kanvas ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSREGNSKAP

19 19

20 Layout: Foto: Paal Audestad Anette Thorendahl

Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING

Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING Årsrapport 2013 Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING 3 Styrets årsberetning 2013 Virksomheten Stiftelsen Kanvas er en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager. Kanvas

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 6 8 4 0 Styrets årsberetning 2009 Forskningsparken AS har i 2009, i tråd med sitt formål, ønsket å bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. Forskningsparken

Detaljer

Styrets årsberetning 2011

Styrets årsberetning 2011 Styrets årsberetning 2011 2011 var et merkeår i Forskningsparkens historie. Vårt siste store bygg, Hus 5, ble ferdigfinansiert og igangsatt. Vi etablerte et nytt investeringsfond med vår egen og ekstern

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2010 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2010 Generelt Året 2010 var et begivenhetsrikt

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Digitale Gardermoen IKS

Digitale Gardermoen IKS Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 13 INNHOLD STYRELEDERS KOMMENTAR STYRETS BERETNING HMS/ARBEIDSMILJØ TJENESTELEVERANSE ØKONOMI OG UTVIKLING DRIFT RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2012 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2012 FJELLINJEN 1 TUSEN TAKK! I 2012 valgte enda flere av våre kunder å bruke AutoPASS-brikke og elektronisk faktura. Dette er viktige bidrag i arbeidet for å nå Fjellinjens mål; å bli best

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier. ÅRSRAPPORT 2014 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.no mentor medier Innhold Styrets årsberetning side 4-12 Resultatregnskap

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.)

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.) Årsrapport 2011 God fremgang for Multiconsult 2011 ble et godt år for Multiconsult. Til tross for finansiell og økonomisk krise i en rekke land i Europa har vi klart å utnytte mulighetene i de markedene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer