Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING

3 3 Styrets årsberetning 2013 Virksomheten Stiftelsen Kanvas er en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager. Kanvas driver etter ideelle prinsipper, og overskudd som genereres føres i sin helhet tilbake til virksomheten og dermed til det beste for barna. Alle inntekter brukes til å heve kvaliteten i tilbudet til barna i våre barnehager og i sektoren forøvrig. For oss innebærer det blant annet å investere i kompetansen til de ansatte og sørge for at bygningsmassen er godt vedlikeholdt. Vi ser på oss selv som en forvalter av fellesskapets midler, og mener at de pengene vi får i offentlig støtte skal komme barna og barnehagesektoren til gode. Slik har Kanvas bidratt til å videreutvikle barnehagesektoren i 27 år. I tillegg til kjernevirksomheten, driver Kanvas egne forsknings- og utviklingsprogrammer for å styrke kompetansen i hele organisasjonen. Kanvas ser på barnehagen som en pedagogisk institusjon, der barnets trivsel skal vedvare samtidig som dets vekst og utvikling skal foregå helt fram til skolealder i en leken og lærende tilværelse. Vi har status som høringsinstans og samarbeider godt med Kunnskapsdepartementet og lokale myndigheter i våre vertskommuner. Vi er således også et utførende ledd for politiske vedtak, samtidig som vi er rådgivere for sektoren. Kanvas formål Kanvas skal på ideelt grunnlag bidra til å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag gjennom barnehagedrift, samt øke kvaliteten og statusen i barnehagesektoren gjennom nytenking og kompetanseutvikling som deles internt og eksternt. Organisasjon og ansatte I 2013 drev Kanvas 56 barnehager fordelt på 10 kommuner i Øst- og Vest-Norge: Askøy (1), Bergen (7), Larvik (1), Sandefjord (4), Tønsberg (1), Røyken (7), Asker (1), Bærum (3), Oslo (30), Sørum (1). Styret i Kanvas består av 7 medlemmer, hvorav to er ansattes representanter. Det er en bevisst strategi for styrets sammensetning at medlemmene innehar komplementære ferdigheter. Derfor rekrutteres styremedlemmer på bakgrunn av sin kunnskap og erfaring. Styret møtes seks ganger i året. Kanvas sentrale administrasjon i Oslo er et internt fagsenter innen barnehagedrift som er spesialisert på funksjoner innenfor pedagogikk, økonomi, eiendom, kommunikasjon og barnehageledelse. Administrasjonen er en støtte for medarbeidere i Kanvas-barnehagene, bidrar til å tydeliggjøre Kanvas mål, formidler kultur og kompetanse, yter service og kontrollerer at virksomheten etterlever Kanvas kvalitetsnormer. Administrasjonen skal også bidra til høy standard og utvikling av barnehagesektoren. Vi har ved utgangen av året engasjerte medarbeidere (849 årsverk) som har ansvar for barn. I vår virksomhet er alle medarbeidere et viktig ledd i verdiskaping for barna og deres foreldre. Kanvas pedagogisk plattform Vårt menneskesyn er at barn og voksne er likeverdige. Vi tror at mennesket har iboende muligheter til å utvikle seg selv i samspill med omgivelsene, og at barnehagen som utdanningsinstitusjon må fremme denne helhetlige utviklingen. Barn lærer gjennom lek og de lærer mest de seks første årene av sitt liv. Det utgangspunktet barna har fra tidlig alder legger grunnlaget for senere læring. Barnas lekenhet er også en ressurs og en mulighet for fremtidig verdiskaping. Grunnleggende for utvikling og læring er trygghet og trivsel. De voksne skal se handlinger og situasjoner fra barnets vinkel, og spørre seg om valget de gjør er til det beste for barnet. Kanvas læringssyn er et sosiokulturelt læringssyn. Læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Voksne kan ikke overføre sin kunnskap direkte til barn, barn må selv bygge opp sin forståelse ved å være medvirkende og deltagende i egen læringsprosess. I Kanvas skal vi tilby barn begreper, inntrykk og opplevelser som støtter læring og utvikling. Kvalitet I dag er det ikke lenger et spørsmål om ettåringer skal gå i barnehagen, men hvordan barnehagen møter ettåringene. Forskning viser at de ansattes kunnskap og kompetanse om barns behov er avgjørende for å fremme barnas utvikling. For Kanvas er det et grunnleggende kvalitetskriterium at alle barn og ansatte opplever en meningsfull og stimulerende hverdag. Gode forhold for barns selvstyrte lek er, sammen med et godt tilrettelagt pedagogisk tilbud, en forutsetning for at hvert barn lærer og utvikler seg på best mulig måte. Det er lønnsomt for samfunnet å fylle barnehagene med kvalitet, fordi vår fremtidige konkurransekraft er samlet i hodene på neste generasjon. Barn lærer fra de er født, og de lærer mest de seks første årene av livet. Derfor har Kanvas satt seg som mål at minst halvparten av de ansatte skal være barnehagelærere. For å ivareta og forsterke god kvalitet bruker Kanvas mye tid og ressurser på å videreutvikle ansattes kompetanse. Gjennom Kanvas kompetanseutviklingsprogram skal alle ansatte oppleve å få et tilbud som styrker deres ferdigheter. Gjennom Kanvas lederutviklingsprogram har 65 daglige ledere og assisterende ledere de siste 6 årene fulgt et program basert på forelesninger og veiledning i nettverksgrupper. Tilsvarende har alle pedagogiske ledere fulgt et fagprogram spesielt utviklet for deres ansvarsområde.

4 Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING Kanvas har i 2013 hatt et bredt tilbud med kompetansehevende tiltak og inspirasjonskurs til alle assistenter og fagarbeidere i regi av Kanvas-skolen. I 2013 hadde vi 30 ansatte som tar barnehagelærerutdanning på deltid med studiestøtteordning fra Kanvas. Tre ansatte er deltidsstudenter på masternivå og én ansatt avsluttet sin mastergrad med støtte og tilrettelegging fra arbeidsgiver. I 2013 skapte Kanvas historie med ansettelsen av en doktorgradsstipendiat som blir barnehagesektorens aller første nærings-ph.d. Doktorgradsstipendiaten skal forske på de yngste barnas evne og vilje til å ta fysisk risiko i lek. Resultater fra prosjektet skal benyttes til å styrke forståelsen av de yngste barnas behov for fysisk utfoldelse og utvikling, og bidra til bedre tilrettelegging av barnehagehverdagen for de yngste barna. Forskningsprosjektet er et samarbeid med HiOA og finansieres av Forskningsrådet og Kanvas. Målhierarki og strategi Kanvas har et målhierarki som er et verktøy for alle ansatte. Målhierarkiet synliggjør sammenhengen mellom lokale års- og handlingsplaner og overordnede mål i Kanvas. Samtidig skal målhierarkiet gi en oversikt over de mål hver barnehage skal styre etter. På denne måten bidrar målhierarkiet til en større helhet og til prioritering i et landskap med mange styringsdokumenter og strategiprosjekter. Kanvas 3-årsplan skisserer sentrale områder for Kanvas bakenfor budsjettperioden. I 3-årsplanen formuleres også de kvantifiserbare delmål som styret og ledergruppen i Kanvas mener vil bidra til å skape den ideelle Kanvas-barnehage. Vi har blant annet ambisjoner og oppfølging i forhold til følgende delmål: 96,5 % nærvær; minst 50 % andel barnehagelærere; minst 30 % andel menn; alle fast ansatte har individuell utviklingsplan; null mobbing og trakassering; null alvorlige HMS-hendelser; kunnskap og handling til Kanvas menneskesyn og læringssyn; kunnskap og handling til Kanvas kvalitetsnormer; null avvik ved tilsyn.

5 5 Måloppnåelse Premissgivende: Aktuelle lover og rammeplan Kanvas pedagogiske plattform Kanvas personalpolitikk Kanvas kvalitetsnormer Hvordan være Hvordan handle Hva måle Strategiske utviklingsplaner: Eks: Kompetanseplan, AMU, FoU, Samfunnsansvar, Barns rettssikkerhet, Minst 50 % barnehagelærere MÅLHIERARKI Visjon En engasjert hverdag Formål På ideelt grunnlag bedre barns oppvekstvilkår, utvikle og drive barnehager, bidra til å øke kvaliteten og statusen barnehagesektoren gjennom nytenkning og kompetanseutvikling som deles. Hovedmål (Kvalitative, faste, langsiktige) Godt psykososialt læringsmiljø for barn Godt fysisk læringsmiljø for barn Kompetente ansatte God dialog med foreldre Helsefremmende virksomhet Bærekraftig økonomi Delmål Kvantifiserbare mål som følger 3-årsplanen og revideres ved behov Handlingsplaner/årsplaner til Kanvas - barnehagene og administrasjonens fagavdelinger førende Arbeidsmiljø, likestilling og mangfold Kanvas har et godt arbeidsmiljø og arbeider kontinuerlig med å kvalitetssikre og utvikle det videre, bl.a. gjennom vårt kvalitetssystem. Våre årlige medarbeider- og brukerundersøkelser bekrefter at både ansatte og kunder er svært fornøyde. Resultater fra disse målingene følges opp både sentralt og lokalt gjennom personalmøter og utviklingssamtaler. I medarbeiderundersøkelsen for 2013 sier 97% av de ansatte at de gjør en meningsfull jobb og 95% sier at de medvirker aktivt til et godt arbeidsmiljø. Kanvas har en personalpolitikk med mål om å ha mangfold i kjønn, alder og etnisitet blant våre ansatte. I Kanvas fordeler de ansatte seg med 21 % mannlige ansatte i hele virksomheten. Halvparten av Kanvas-barnehagene har 20 % eller flere mannlige ansatte. Kanvas har et introduksjonsprogram, hvor 95% av nyansatte sier at de ble tatt godt imot i Kanvas. Kanvas-styret består av 7 styremedlemmer, 4 menn og 3 kvinner. Helse, miljø og sikkerhet Kanvas har gjennomført opplæring for verneombud gjennom HMS-samlinger. Vi sørger også for at alle ansatte har nødvendig og oppdatert kurs i førstehjelp på barn. Kanvas er en IA-bedrift og har et godt samarbeid med NAV. I løpet av 2013 er det rapportert 3 tilfeller av alvorlige HMS-hendelser. Hendelsene har involvert fare for liv/helse hos barn. I alle tilfellene handlet barnehagene i tråd med rutiner for ulykker/krise. Ingen av hendelsene har ført til tap av liv, men ett av tilfellene kan gi varig uføregrad hos en av våre ansatte. Samfunnsansvar i Kanvas Samfunnsansvar i Kanvas handler om hvordan verdier skapes, og hvordan vår tilstedeværelse påvirker mennesker, miljø og samfunn. Dette innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i strategi og daglig drift. Kanvas samfunnsansvarsstrategi skaper verdi for barn, ansatte, foreldre og samarbeidspartnere. Vårt ideelle formål er også et samfunnsmandat - vi skal bidra til å bedre barns oppvekstvilkår. Som en samfunnsansvarlig organisasjon skal vi også skape ny utvikling for barnehagesektoren. I 2013 har Kanvas vært særlig opptatt av å utvikle vårt samfunnsansvar for områdene: Etiske handlinger for barn, ansatte og foreldre Miljøhensyn og forbruk Etterrettelighet, transparens og etterprøvbarhet i alle handlinger Bidrag til utvikling av barnehagesektoren gjennom forskningsog utviklingsprosjekter Samarbeid med humanitære organisasjoner AMU har definert alvorlig HMS-hendelser som følger: Hendelser som forårsaker materielle skader/ødeleggelser som påvirker eller gir endringer i driften for barn, ansatte og/eller foreldre. Alvorlige ulykker med fare for liv og/eller helse, som varig fysisk eller psykisk skade. Alvorlige hendelser som involverer tredjepart. Kanvas har etablert en egen kriseweb. Her finnes scenarier på hvordan vår beredskap skal fungere dersom det oppstår en krisesituasjon. Ledergruppen, alle daglige ledere og assisterende daglig ledere har obligatorisk trening i krisehåndtering og krisekommunikasjon. I 2013 hadde Kanvas et gjennomsnittlig samlet nærvær på 91,2%. Dette er tilsvarende fjorårets nærvær. Kanvas samarbeider med og mottar bistand av organisasjonspsykolog og kvalifisert helsepersonell gjennom bedriftshelsetjenesten. I medarbeiderundersøkelsen blir fravær trukket frem som en av virksomhetens største effektivitetsbarrierer. Derfor har vi i 2013 jobbet konkret med å skape en kultur for nærvær og med konkrete tiltak for å redusere sykefravær. Den daglige driften er i liten grad belastende for det ytre miljøet i form av utslipp og forbruk. Administrasjonen og flere av Kanvasbarnehagene er sertifiserte Miljøfyrtårn.

6 Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING Kjønnsfordeling Aldersfordeling blant ansatte Menn 21,1 % 55 år eller eldre: 21,1% 24 år eller yngre: 14,5 % år: 12,4 % Kvinner 78,9 % år: 22 % år: 40 % Gjennomsnittsalder alle ansatte er for øvrig 36,2 år, gjennomsnittsalder for ansatte i adm er 49,7 år. Bedriftsdemokrati I Kanvas legges det vekt på bedriftsdemokrati som gjør det mulig for alle ansatte å være involvert. Ansatte representanter i styret og Arbeidsmiljøutvalget (AMU) velges gjennom egne valgprosesser som organiseres og gjennomføres av de ansatte. De tillitsvalgte har egne kommunikasjonskanaler med de ansatte, og det gjennomføres drøftingsmøter med representanter for ledelsen. I tillegg er det etablert prosjektgrupper og fokusgrupper som har som mål at de ansatte skal bli hørt og påvirke Kanvas beslutninger og strategiske valg. Fremtidsutsikter Regjeringens uttalte mål om full barnehagedekning er oppnådd i mange kommuner. Dette fører også til en viss overkapasitet. Overkapasitet er fint for de foresatte, men vi merket i 2013 i enkelte kommuner at det tok lengre tid å fylle barnehagene. Totalt opplever Kanvas å ha mange søkere på barnehageplasser, og ved utgangen av 2013 stod flere hundre barn på venteliste. Kanvas har bidratt til å nå målet om full barnehagedekning ved å bygge barnehager. I tillegg har vi videreutviklet eksisterende bygg for å kunne gi plass til flere barn. Den store utbyggingen av barnehagesektoren har ført til en betydelig mangel på barnehagelærere. Til tross for dette har Kanvas kun en svært liten andel barnehagelærerstillinger på dispensasjon. Kanvas jobber aktivt for å rekruttere nødvendig kompetanse, og støtter egne ansatte i sin utdannelse til barnehagelærer. Totalt har Kanvas med 45 % barnehagelærere en betydelig høyere pedagogtetthet enn normen for vår sektor. Kanvas er en pådriver for å øke pedagognormen i norske barnehager, med sin storsatsning på 50% andel barnehagelærere innen utgangen av Målet er mer enn et tall; Kanvas skal ha flere barnehage lærere i møte med barn. Med flere barnehagelærere vil Kanvas barnehagene kunne leve ut rammeplanen og se flere barn på en bedre måte. I kampen om å rekruttere kompetente og motiverte medarbeidere som skal jobbe i organisasjonen, ser vi med glede at mange har Kanvas som sitt førstevalg. Finansiell markedsrisiko Generelt er barnehagesektoren gjennomregulert, hvor 80% av inntektene kommer fra kommunale tilskudd. Den enkelte kommunes forvaltning av egne barnehager, påvirker vårt inntektsgrunnlag. Med høy andel eiendom i vår balanse er langsiktig gjeld relativt høy i forhold til samlet gjeld og egenkapital. Kanvas har alle lån i Husbanken, som gir oss lav rentekostnad. Likviditeten har vært positiv gjennom hele 2013, og resultatet for 2013 styrker egenkapitalen. Kanvas styrer mot en moderat årlig oppbygging av egenkapitalen. Våre midler skal bidra til å sikre godt vedlikehold og langsiktig drift av Kanvas-barnehagene. Vi har ved utløpet av 2013 plassert 87,3 millioner i rente- og obligasjonsfond. I 2013 realiserte vi fondsplasseringer som ga økte finansinntekter på 4,17 millioner. Fondsplasseringene er i rente- og obligasjonsfond med lav risiko, vi vurderer derfor finansiell markedsrisiko som liten. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet med resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noter, presentert i hht. stiftelseslovens og regnskapslovens regler, gir etter styrets mening et rettvisende bilde av årets virksomhet. Resultat og stilling Driftsinntektene i 2013 er på 564,7 millioner kroner, en økning på 4,8 % fra Resultatet for 2013 er 17,8 millioner kroner sammenlignet med 17,4 millioner kroner i Det tilsvarer en resultatgrad på 3,1 % mot 3,2 % i Årets resultat på 17,8 millioner kroner er tilført egenkapitalen som er økt til 91,9 millioner kroner. Vedtak Styret vedtar at årets overskudd på kr tilføres egenkapitalen.

7 7 Ansiennitet blant ansatte mindre enn 1 år: 8.7 % Fordeling funksjoner i barnehagen Annet: 0.6 % 1-2 år: 15.3% 10 år eller lenger: 42.5 % Barnehagelærer: 44.8 % 3-4 år: 13.1 % Assistent og fagarbeider: 54.6 % 5-9 år: 20.4 % Magne Svanevik Erna Jensen Bøhler Marianne Svanberg Haugen Øivind Hornslien Trond Rusten Thomas Moser Tonje Gormley Robert Ullmann Takk Styret ønsker å uttrykke sin store anerkjennelse til ansatte og ledelse for innsatsen i året som ligger bak oss ble et godt år for Kanvas, både økonomisk og kvalitetsmessig, som skyldes den innsats og engasjement som medarbeidere har vist for Kanvas beste. Styret vil også takke alle foreldre og partnere for et godt samarbeid. Særlig vil styret takke barna for mye glede i vår engasjerte hverdag. Oslo, 23. april 2014 Magne Svanevik Erna Jensen Bøhler Marianne Svanberg Haugen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Øivind Hornslien Styremedlem Trond Rusten Styremedlem Thomas Moser Styremedlem Tonje Gormley Styremedlem Robert Ullmann Daglig leder

8 Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSREGNSKAP

9 9 Resultatregnskap 1. januar til 31. desember Stiftelsen Kanvas Note Driftsinntekter Oppholdsbetaling Kommunalt tilskudd Kursinntekter Andre inntekter Sum Driftsinntekter Driftskostnader 3,8 Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Tap på krav Sum Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum Finansinntekter og -kostnader Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Overføringer Overført til annen egenkapital Sum Overføringer

10 Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSREGNSKAP Eiendeler pr. 31. desember Stiftelsen Kanvas Note Anleggsmidler Varige driftsmidler 4 Bygninger og tomter IT- utstyr og inventar Sum Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i andelslag Pensjonsmidler Sum Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler 5 Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Markedsbaserte finansielle instrumenter Kasse og bank Sum omløpsmidler Sum Eiendeler

11 11 Egenkapital og gjeld pr. 31. desember Stiftelsen Kanvas Note Egenkapital Innskutt egenkapital 7 Grunnkapital Opptjent egenkapital 7,10 Annen Egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld 4 Pantelån (Husbanken) Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Påløpte, ikke betalte renter Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk, aga og feriep Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum Gjeld og egenkapital Oslo, 23. april 2014 Magne Svanevik Erna Jensen Bøhler Marianne Svanberg Haugen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Øivind Hornslien Styremedlem Trond Rusten Styremedlem Thomas Moser Styremedlem Tonje Gormley Styremedlem Robert Ullmann Daglig leder

12 Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSREGNSKAP Kontantstrømoppstilling Stiftelsen Kanvas Likvider tilført fra virksomheten Årets overskudd før skatt Avskrivninger Endring pensjonsforpliktelse Tilført fra virksomheten Endringer i kortsiktige fordringer Endringer i kortsiktig gjeld A Netto likviditetsendringer fra virksomheten Likvider brukt på investeringer Investeringer i bygninger/inventar Investeringer i finansielle instrumenter B Netto likviditetsendringer fra investeringer Likvider tilført fra/brukt til finansiering Endring annen langsiktig gjeld Endring gjeld til kredittinstitusjoner (Husbanken) C Netto Likviditetsendring fra finansiering A+B+C Netto likviditetsendring i året Likviditetsbeholdning 1/ Likviditetsbeholdning 31/

13 13 Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Ved kontantstrømoppstillingen er det benyttet den indirekte modellen med fremstilling av samlet netto kontantstrøm fra de operasjonelle aktivitetene. Inntekter Inntekter fra levering av oppholdstjenester og andre tjenester inntektsføres i takt med levering av tjenestene. Mottatt offentlig tilskudd inntektsføres i den perioden som tilskuddet vedrører. Hovedregel for klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktig gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når virkelig verdi er lavere og verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivinger er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivninger knyttet til bygninger som dekkes av øremerkede tilskudd fra kommunen nettoføres. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Endringer i konsernet Før 2013 var Stiftelsen Kanvas regnskapsmessig organisert som et konsern, hvor de heleide andelslagene Glitne og Camembert n lå utenfor de øvrige avdelingene i selskapet. I 2013 ble begge andelslagene meldt til opphør, og tilhørende eiendommer ble overført til Stiftelsen Kanvas. Fra regnskapsåret 2013 rapporterer derfor ikke Stiftelsen Kanvas konsernregnskap. Note 2 Offentlige tilskudd Kanvas mottok i 2013 offentlige tilskudd i form av ulike kommunale tilskudd tilknyttet opphold av enkeltbarn i barnehagene. Kommunalt tilskudd utgjorde 460 MNOK i 2013 og tilsvarer 81,46 prosent av driftsinntektene. Tilsvarende andel i 2012 var 80,81 prosent. Note 3 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Personalkostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Antall ansatte pr Antall årsverk pr Ytelser til daglig leder Lønn Andre ytelser Sum Daglig leder omfattes av stiftelsens kollektive pensjonsordning, premie for 2013 er kr Det er ikke inngått avtaler om bonus, lån, sikkerhetsstillelser eller sluttavtaler med daglig leder eller styret. Det er utbetalt godtgjørelse til styret på kr Revisor Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester Sum Alle beløp er eks. mva

14 Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSREGNSKAP

15 15 Noter Note 4 - Varige driftsmidler IT-utstyr, inventar, tomter og egenfinansierte eiendommer er i regnskapet oppført til kostpriser etter fradrag for ordinære avskrivninger. IT-utstyr, biler og inventar Tomter Egenfinansierte eiendommer Tidligere kommunalt finansierte eiendommer Kostpris Tilgang i år Avgang i år Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avsk Avskrivningssats 3-5 år år *) *) Tidligere kommunalt finansierte eiendommer er eiendommer som ble finansiert ved pantelån som var betjent av Bergen kommune. Etter at ny finansieringsording for barnehagesektoren kom på plass med virkning fra , mottar Kanvas kapitaltilskudd og nedbetaler lånene selv. Avtalen med kommunen innebærer at de overtar eiendomsretten til eiendommene i takt med nedbetalingen av lånene. Stiftelsen Kanvas står som hjemmelshaver inntil lånene er fullt nedbetalt. Barnehage Opprinnelig Nedbetalt pr Nedbetalt i 2013 Restsaldo Bygning Bønestoppen Bygning Haukedalsmyra Bygning Kjenndalslia Bygning Olsvikåsen Bygning Våkleivbrotet Sum Totalt Disse lånene nedbetales lineært, og resterende løpetid er ca. 6 år, lånene har pant i eiendommene som er bokført til samme verdi som lånesaldo. Pantelån i Husbanken Opprinnelig Nedbetalt pr Nedbetalt i 2013 Restsaldo Sum pantelån Egenfinansierte pantelån er relatert til finansiering av barnehagene Den Blå Appelsin, Kladden, Reddiken, Glitne, Camemberten, Bekkestua, Piruetten og Utforskeren. Lånene nedbetales lineært og har resterende løpetider på mellom 10 og 26 år. Lånene har pant i eiendommene, som avskrives i noe raskere takt enn lånenes nedbetalingstid. Forskjellen på lånesaldo og bokført verdi på pantene er pr ca 2 mill. Ca 140,7 mill av dagens lånesaldo forfaller senere enn 5 år fra Note 5 - Kundefordringer Kundefordringer er oppført til pålydende med fradrag for kr i avsetning til tap på fordringer. For 2012 var avsetningen også kr Tap på krav i resultatregnskapet består av konstaterte og endring i avsetning til tap på fordringer, samt tidligere avskrevne tap. Note 6 Kontanter, bankinnskudd og markedsbaserte finansielle instrumenter Kontanter og bankinnskudd utgjør kr Av dette beløpet er kr bundet til dekning av de ansattes skattetrekk. Ut over dette er det plassert kr 87,3 mill i renteprodukter hos DNB Markets, Pareto og Swedbank.

16 Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSREGNSKAP Noter Note 7 Egenkapital Egenkapital Kanvas Grunnkapital Annen egenkapital Total egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 8 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning i henhold til lov om offentlig tjenestepensjon, og har en ordning som tilfredsstiller kravene i loven. Stiftelsen har pensjonsordning som omfatter i alt 936 aktive og 67 pensjonister. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Denne er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Pensjon Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnader på opptjente pensjonsrettigheter Avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatavvik Pensjonskostnad før avgift og ansattes andel Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelser (-midler) i balansen Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,00 % 3,90 % Forventet lønnsregulering 3,75 % 3,50 % Forventet pensjonsøkning 0,60 % 0,20 % Forventet G-regulering 3,50 % 3,25 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,40 % 4,00 % Dødelighetstabell K2013 K2005

17 17 Kanvas er også medlem i Private Barnehager Landsforbunds AFP-ordning. Ordningen medfører ingen forpliktelser utover årlig krav til premie. I 2013 er det kostnadsført kr i premie og kr i Ansattes andel av pensjoner dekker kr av netto pensjonskostnad i 2013 og kr i Note 9 - Øvrig langsiktig gjeld Kanvas har utestående rente- og avdragsfrie kommunale lån. Lånene skal tilbakebetales dersom barnehagene som lånene er knyttet til selges til andre enn kommunen. Oslo kommune Sum Note 10 - Andelslag Andelslagene ble oppløst og eiendom og eiendeler ble overført Stiftelsen Kanvas i Overføringen hadde ingen resultatmessig effekt. Dokumentavgift på eiendommene er ført som en del av eiendommenes kostpris og avskrives over byggenes gjenværende levetid. Note 11 - Skatt I august 2012 inngikk Skatt Øst og Kanvas forlik som innebærer at Stiftelsen Kanvas igjen anses som en ideell organisasjon med skattefritak. Tidligere avsatte skattekostnader på kr ble inntektsført i Ingen øvrige skatteforhold.

18 Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSREGNSKAP

19 19

20 Layout: Foto: Paal Audestad Anette Thorendahl

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 6 8 4 0 Styrets årsberetning 2009 Forskningsparken AS har i 2009, i tråd med sitt formål, ønsket å bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. Forskningsparken

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2010 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2010 Generelt Året 2010 var et begivenhetsrikt

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan ÅRSRAPPORT 2011 It s easier to leaseplan LEDERGRUPPEN LEASEPLAN NORGE AS Trond Nordal Driftsdirektør Anders Jørgensen IT-direktør Marius Paus Markedsdirektør Pål Balke Direktør forretningsutvikling Anders

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

Digitale Gardermoen IKS

Digitale Gardermoen IKS Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 13 INNHOLD STYRELEDERS KOMMENTAR STYRETS BERETNING HMS/ARBEIDSMILJØ TJENESTELEVERANSE ØKONOMI OG UTVIKLING DRIFT RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

LEASEPLAN-KONSERNET HAR SOM MÅL Å VÆRE EN UNIK SER VICE ORIEN TERT ORGANISASJON, SOM KLART SKAL SKILLE SEG UT FRA KONKUR REN TENE.

LEASEPLAN-KONSERNET HAR SOM MÅL Å VÆRE EN UNIK SER VICE ORIEN TERT ORGANISASJON, SOM KLART SKAL SKILLE SEG UT FRA KONKUR REN TENE. ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 Et marked i endring Administrerende direktør har ordet 11 Styrets årsberetning 14 Organisasjon og miljø 15 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Dette er Uni Research

Dette er Uni Research 2012 Dette er Uni Research Uni Research styre Adm. direktør Hovedkontor Uni CIPR Uni Computing Uni Helse Uni Klima Uni Miljø Uni Rokkansenteret Uni Sars Centre Uni CIPR (Centre for Integrated Petroleum

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2008 Styrets beretning Multiconsult er et komplett rådgivnings- og prosjekteringsfirma som arbeider innen bygg og eiendom, industri, olje og gass, energi, samferdsel og infrastruktur og miljø

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer