Ny læreplan i kroppsøving og endringer i vurderingspraksis?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny læreplan i kroppsøving og endringer i vurderingspraksis?"

Transkript

1 Ny læreplan i kroppsøving og endringer i vurderingspraksis? Petter Erik Leirhaug, Stipendiat ved seksjon for kroppsøving og pedagogikk, NIH.

2 Seminar om kroppsøvingsfaget, 24. september 2012 Plan for økta: (1) Betydning av endringer (2) Vurdering som ledd i god undervisning (3) Kort om formål for faget...for så å se nærmere på (4) Elevenes forutsetninger (5) Innsats (6) Underveisvurdering og karaktervurdering

3 Endring i læreplan = endring i vurderingspraksis?

4 Hvor viktig er læreplanen? Kritisk fagperson Pedagogikk innhold, arbeidsformer Læreplan Vurdering QPE

5 Vurdering Definisjon? Bedømme, verdsetje (akte, anslå, berekne, betrakte, estimere, evaluere, måle, påskjønne, setje pris på, skatte, påskjønne, ta stilling til, taksere )

6 Kroppsøving og vurdering i Kunnskapsløftet Det målrelaterte vurderingssystemet skjerpes. Omtrent samtidig presenteres en ønsket dreining i vurderingstenkning: Fra overfokus på vurdering AV læring til vekt på vurdering FOR læring, en vridning fra vektlegging av sluttvurdering til underveisvurdering Rotete regelendringer for kroppsøvingsfaget? Førte forvirring til økt sprik i vurderingspraksis? Formative assessment is about good teaching (Gordon Stobart Assessment Reform Group - UK)

7 [Ei lita fortelling fra sist fredag...]

8 Et tydeligere formål for faget? understreker at bevegelse er grunnleggende for mennesket, og at fysisk aktivitet er viktig for alle og nødvendig for å fremme god helse. elevene skal i sterkere grad forstå hva som kreves for å nå egne mål, og få mulighet til å reflektere over og vurdere sin egen innsats og kompetanse endringene tar hensyn til det mangfold av bevegelsesidealer som preger dagens samfunn, med spesielt blikk for ungdommens egne kulturer. betoning av fair play, med vekt på samhandling og å vise respekt for hverandre i ulike aktiviteter, er styrket. Dette inkluderer også å gjøre hverandre gode.

9 Kva faget «skal»? Ambisiøst formål? Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede skal medverke til at mennesket sansar, opplever, lærer og skapar med kroppen skal medverke til at elevane opplever glede, meistring og inspirasjon ved å vere med i ulike aktivitetar og i aktivitet saman med andre skal bidra til at barn og unge utviklar sjølvkjensle, positiv oppfatning av kroppen, sjølvforståing og identitetskjensle skal ruste elevane til vurdering av kroppsideal og rørslekulturar som kan påverke sjølvkjensla, helse, ernæring, trening og livsstil skal ta vare på både tradisjonelle og alternative rørsleaktivitetar i faget og stimulere til eksperimentering og kreativ utfolding skal gje elevane fysiske utfordringar og mot til å tøye eigne grenser...og elevane skal tileigne seg kunnskap om trening, livsstil og helse og bli motivert til aktivitet og trening utvikle kompetanse gjennom eit breitt utval av leik og aktivitetsformer, utvikle allsidigheit og lære å praktisere og verdsetje ferdsel og opphald i naturen forstå kva eigen innsats har å seie for å oppnå mål og kva faktorar som påverkar motivasjon til aktivitet og trening

10 Formålets siste avsnitt: Opplæringa skal gje elevane eit utgangspunkt for livslang rørsleglede og meistring ut frå eigne føresetnader. I den særlege vurderingsordninga som gjeld for dette faget, er dette ivareteke ved at innsatsen til elevane er ein del av grunnlaget for vurdering. I mange kompetansemål vil det òg vere relevant å ta omsyn til elevane sine føresetnader i vurderinga.

11 Forskrift til opplæringslova 3-3 Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. 1-1 eller 1-3. I vurderinga i fag skal ikkje føresetnadene til den enkelte, fråvær, eller forhold knytte til ordenen og åtferda til eleven, lærlingen eller lærekandidaten trekkjast inn. I faget kroppsøving skal innsatsen til eleven vere ein del av grunnlaget for vurdering.

12 Elevenes forutsetninger Tydelig endring for videregående opplæring! Så: I hvilke «mange kompetansemål» er det «relevant å ta omsyn til elevane sine føresetnader i vurderinga»? Er alle forutsetninger relevante? Eksempel: Kompetansemål fra Vg1: Eleven skal kunne gjøre funksjonell bruk av ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter

13 Rundskriv presiserer hvordan innsats i forskriften skal forstås. Det innebærer at eleven prøver å løse faglige utfordringer etter beste evne uten å gi opp viser selvstendighet utfordrer egen fysiske kapasitet at eleven samarbeider med andre og bidrar til at andre lærer i faget Det skal ha innvirkning på karakteren at eleven fortsetter å øve også når det ikke gir resultater i prestasjon eller ferdighetsutvikling.

14 Er det da nok at elevene er «happy, busy and good» [etter Placek, 1983] for å få topp karakter i kroppsøving?

15 Nei, mener jeg; kompetansemålene: bruke og overføre prinsipp for fair play i rørsleaktivitetar praktisere treningsmetodar for å forbetre teknikk, taktikk og evne til samspel i lagidrettar praktisere treningsmetodar for å forbetre ferdigheiter i individuelle idrettar, dans og alternative rørsleaktivitetar bruke naturen til rekreasjon, trening og friluftsliv Vg2 planleggje, gjennomføre og vurdere trening for å utvikle eigen kropp og ivareta eiga helse bruke grunnleggjande prinsipp for trening av uthald, styrke og rørsleevne praktisere øvingar som kan førebyggje skadar og belastningslidingar, og gjere greie for prinsipp for gode arbeidsteknikkar og arbeidsstillingar

16 Hva sa forskrifta nå igjen? (etter ) 3-2 Formålet med vurdering Formålet med vurdering i fag er å fremja læring undervegs og uttrykkje kompetansen til eleven etc. Undervegsvurderinga skal brukast som reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven aukar kompetansen sin i fag Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget [Sluttvurdering berre etter 10. årssteg og det året du avsluttar opplæringa i kroppsøving på vidaregåande]

17 Forutsetninger for vurdering (som redsakp) for læring er at elevane 1) forstår læringsmålene og hva som blir forventet 2) blir gjort kjent med kriteriene for kvalitet på arbeid og prestasjoner 3) er involvert i vurdering av eget arbeid 4) får tilbakemeldinger om hvordan de kan forbedre seg

18 Vurdering FOR læring? Ikke nytt, gode lærere har lenge gjort mye av dette! Studier tyder på at kroppsøvingslærere generelt er gode på (ferdighetsfremmende) tilbakemeldinger >> Hvordan systematisere & knytte til læreplan?

19 Vurdering FOR og AV læring Bilde laget av Vlado, freedigitalphotos.net «I timen» Tips, råd og veiledning om hvordan komme videre i konkrete læringsprosesser «underveis» -forhold til kompetansemål og mer konkrete læringsmål for aktiviteten Kompetanse ved endt opplæring

20 Gjennomføring, fair play og innsats Sluttkompetanser Trene på og vise ferdigheter i eit breitt utvalg bevegelsesaktiviteter og drive sikkert friluftsliv Fysisk form? Kunnskap om bevegelsesaktivit eter, friluftsliv og kroppen i samfunnet Grunnlag for å ta ansvar for egen trening og livsstil

21 Formålet med kroppsøving er ikke vurdering, husk det, og vær stolt av ditt fag! Kroppsøving har vore med frå læreplanstarten i 1848, og ble obligatorisk for alle frå Det er det faget i norsk skule med tredje flest timar for alle, berre norsk og matematikk har fleire: Kroppsøving har 818 timar, samfunnsfag til dømes 725 timar, matematikk 1209 timar....høgt karakterresultat i vårt fag? Ikke merkelig! Læreplanmålene er formulert slik at de er oppnåelige for de fleste. Mange elever «gjør fagrelevant arbeid i fritida» og ¾ av dem synes kroppsøving er kjekt!

22 Takk for oppmerksomheten...

Læreplan i kroppsøving

Læreplan i kroppsøving Læreplan i kroppsøving Fastsett som forskrift av Kunnskapsdepartementet 11.05.2015. Gjeld frå 01.08.2015 http://www.udir.no/kl06/kro1-04 Føremål Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere

Detaljer

VEDLEGG 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I LÆREPLAN I KROPPSØVING

VEDLEGG 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I LÆREPLAN I KROPPSØVING VEDLEGG 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I LÆREPLAN I KROPPSØVING Føremålet med faget Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede. Rørsle er grunnleggjande

Detaljer

Hvilke konsekvenser får endringene for undervisning og vurderingspraksis i kroppsøving.

Hvilke konsekvenser får endringene for undervisning og vurderingspraksis i kroppsøving. Trondheim 15. november 2013 Endring av regelverk og læreplan. Hvilke konsekvenser får endringene for undervisning og vurderingspraksis i kroppsøving. Lene Flagestad og Ingrid Nelvik, Trondheim 15. november

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen, Anne Husby, Frode Midtgård Vår dato: 08.12.2011 Deres dato: Vårreferanse: 2011/3251 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving

Detaljer

Endringer i kroppsøvingsfaget 01.08.2012 implementering og konsekvenser

Endringer i kroppsøvingsfaget 01.08.2012 implementering og konsekvenser k Emil Sondre Jonathan Tengwall Hansen Endringer i kroppsøvingsfaget 01.08.2012 implementering og konsekvenser Lærernes møte med revidert plan Masteroppgave i idrettsvitenskap Seksjon for kroppsøving og

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

Individuell vurdering Udir 1 2010

Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 (vurderingsforskriften). Hensikten med rundskrivet er å være

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Kroppsøving i skolen. Rapport fra arbeidsgruppe i kroppsøving. Idar Lyngstad (leder), Lene Flagestad, Petter Erik Leirhaug, Ingrid Nelvik

Kroppsøving i skolen. Rapport fra arbeidsgruppe i kroppsøving. Idar Lyngstad (leder), Lene Flagestad, Petter Erik Leirhaug, Ingrid Nelvik Kroppsøving i skolen Rapport fra arbeidsgruppe i kroppsøving Idar Lyngstad (leder), Lene Flagestad, Petter Erik Leirhaug, Ingrid Nelvik 06.06.2011 Sammendrag Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Rettferdig standpunktvurdering det (u)muliges kunst?

Rettferdig standpunktvurdering det (u)muliges kunst? RAPPORT 16/2010 Rettferdig standpunktvurdering det (u)muliges kunst? Læreres setting av standpunktkarakter i fem fag i grunnopplæringen Tine Sophie Prøitz og Jorunn Spord Borgen NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I KROPPSØVING PRIVATISTER 2015 Gjelder for alle utdanningsprogram Fagkoder: KRO1005 og KRO1006 Årstrinn: Vg2 yrkesforberedende og Vg3 studieforberedende Fellesfag Forberedelsestid:

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert 100814 HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Ballspill i skolen. Jonny Johnsen. Et kasusstudie av Ballbasis som undervisningsopplegg i videregående skole

Ballspill i skolen. Jonny Johnsen. Et kasusstudie av Ballbasis som undervisningsopplegg i videregående skole k Jonny Johnsen Ballspill i skolen Et kasusstudie av Ballbasis som undervisningsopplegg i videregående skole Masteroppgave i idrettsvitenskap Seksjon for coaching og psykologi Norges idrettshøgskole, 2014

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

TILTAK FOR AUKA GJENNOMFØRING I FAGET KROPPSØVING

TILTAK FOR AUKA GJENNOMFØRING I FAGET KROPPSØVING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201200856-1 Arkivnr. 522 Saksh. Sandvik, Sagen Tor Ivar. Håkonsli, Monica. Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 14.02.2012 TILTAK FOR AUKA

Detaljer

Forslag til forskriftsendringer med merknader

Forslag til forskriftsendringer med merknader Forslag til forskriftsendringer med merknader Forslag til endring i forskrift til opplæringsloven I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven foreslås følgende endringer: 1-12 skal lyde: 1-12

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse.

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Av 39 kompetansemål kan 18 behandles med utgangspunkt i naturfaget.

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer