Årsmøte Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 Årsmøte 2010 Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden 2. Valg av: a. Ordstyrer b. Referent c. 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll 3. Årsberetning Regnskap Fastsettelse av medlemskontingent 6. Innkomne forslag 7. Budsjett Bestemme foreningens organisasjon 9. Fastsettelse av nye vedtekter 10. Valg 11. Ordet fritt 12. Godkjenning av protokoll 13. Avslutning 2

3 Referat fra årsmøtet 2009 Referat fra det 119. Årsmøte i Sandnes Turnforening 1. Styrets leder ønsket velkommen 2. Kommentarer til innkalling: - Budsjett burde vært eget punkt i innkalling/sakliste (Ordstyrers svar var at dette ligger under punkt 5 Regnskap). - Årsberetningen burde iht. NIF s lover ha vært medlemmene i hende min en uke før årsmøtet. - Årsmøtet burde startet med registrering av deltakere på årsmøtet. - På grunnlag av ovennevnte punkter ble det en diskusjon om årsmøtet var lovlig satt og om årsmøtet måtte utsettes. - Forslag om at årsmøtet likevel skulle avholdes ble vedtatt mot én stemme. Før avstemmingen ble medlemmene registrert på navneliste. Det var 39 personer tilstede på møtet hvorav 36 stemmeberettiget. 3. Knut Martens ble valgt til ordstyrer. Erik Espedal ble valgt til referent. Elisabeth Ueland og Margrete Ræge ble valgt til å underskrive protokollen. 4. Det ble satt av 10 minutter for årsmøtet til å gjennomgå referat fra årsmøte 2008, årsberetning 2009 og regnskapet. Kommentarer til referat årsmøte 2008: - Spørsmål om styret har jobbet med å øke antall passive medlemmer og anmodning om at styret jobber videre med dette. - Status på foreningens fane må tas rede på og utbedringer utføres. Det må lages retningslinjer. Styret må prioritere dette. - Æresmedlemmer må få diplom. Referatet ble godkjent. 5. Årsberetning 2009 ble godkjent med følgende kommentarer: - Arbeidet med ny defileringsdrakt må videreføres. Drakten må ha korrekte farger. Styret kommer med nytt forslag. - Medlemstallet har gått ned. Styret svarte at dette skyldes kapasitetsproblemer generelt og problemer med å finne instruktører spesielt. 3

4 6. Regnskap 2008 ble godkjent med følgende kommentarer: - Det må gjennomføres tiltak for å øke medlemskontingenten med ,-. - Oversikt over balanse mangler i det fremlagte regnskapet. Denne vil bli lagt ut på foreningens internettsider. - Foreningen flytter inn i ny hall i 2010 og leieinntekter vil da forsvinne. - Ønske om at det deles ut giro ifm. medlemskontingent. - Budsjett for 2009 ble godkjent. 7. Det var ingen innkomne forslag Det ble holdt ett minutts stillhet for foreningens medlemmer som har gått bort i løpet av Kontingent Det ble fremsatt forslag om at kontingent for passive medlemmer skal være kr. 250,- per år. Dette forslaget ble vedtatt med 23 stemmer for.årsmøtet vedtok at styret skal fremlegge et nytt og enklere oppsett for kontingent til neste årsmøte. Dagens oppsett er komplisert og vanskelig å jobbe med. 9. Valg Valgkomiteen la fram følgende forslag: Leder: Ingen forslag Benkeforslag på Rolf Erik Svarstad som takket ja og ble valgt med akklamasjon Benkeforslag på Margrete Ræge som nestleder valgt ved akklamasjon Styremedlem: Tone Helen Cederstøm ikke på valg; 1 år igjen Styremedlem: Siv Ravndal ikke på valg; 1 år igjen Styremedlem: Gry Kristin Frastad ny 2 år Styremedlem: Anlaug Kvarme ny 2 år Styremedlem: Arne Kjetil Nilsen ny 2 år Styremedlem: Ingrid Kittang ny 2 år Ungdomsrep.: Aleksander Martens gjenvalg 1 år Varamedlem: Per Frafjord ny 1 år Varamedlem: Erik Johan Sæbø ny 1 år Varamedlem: Roger Årdal ny 1 år 1 år 2 år Valgkomiteens innstilling ble godkjent ved akklamasjon. Som revisor ble Knut Martens og Erik Espedal valgt ved akklamasjon. Etter diskusjon angående valgkomiteen sammensetning ble følgende valgt etter forslag fra salen: Paul Hetland - Erik Espedal - Andreas Rage - Erik Johan Sæbø Den nye valgkomiteen konstituerer seg selv iht. foreningens statutter. 4

5 Styret fikk fullmakt til å utnevne delegater til kretsting, landsting og andre fora der foreningen skal/bør delta. Dette må være medlemmer med fagkunnskap som på best mulig måte representerer Sandnes Turnforening. 10. Ordet fritt Det ble vedtatt at nytt styre skal utarbeide revisjon av foreningens lover (statutter) som skal fremlegges på neste årsmøte. Forslag til revisjon skal sendes ut på høring til medlemmene som må komme med eventuelle innsigelser innen fastsatt frist. Eventuelle rettelser til årsrapporten fra gruppene meldes til styret som sørger for at dette blir lagt ut på foreningens internettside. Margrete Ræge Elisabeth Ueland. 5

6 Styrets beretning 2009 Styret ble konstituert på første ordinære møte i 10. mars Følgende ansvarsområder ble etablert som et resultat av den vedtatte organisasjonsplanen: Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ungdomsrepr Varamedlem Varamedlem Varamedlem Rolf Erik Svarstad Margrete Ræge Tone Helen Cederstrøm Arne Kjetil Nilsen Gry Kristin Farstad Ingrid Kittang Anlaug Kvarme Siv Ravndal Aleksander Martes Erik Johan Sæbø Per Frafjord Roger Årdal Anlaug Kvarme og Ingrid Kittang trakk seg fra styret i Per Frafjord ble oppnevnt som fast medlem av styret. Styret har i perioden holdt 10 styremøter. Samarbeidet innad i styret har vært godt. Ved utgangen av 2009 har foreningen har tre æresmedlemmer. Foreningen er for tiden representert i kretsstyret ved Stein Erik Ansethmoen og Elisabeth Ueland. Foreningen har også vært representert i kretsens gymnastikkutvalg ved Margrete Ræge. Foreningen teller nå 509 medlemmer, som er en økning på 121 medlemmer siste året. Nedgangen vi har sett de siste årene, kan være snudd. Foreningen har klart å starte opp alle partiene til rett til høsten Styret må berømme sportslig utvalg som har gjort en kjempejobb med å skaffe instruktører til alle partiene. Styret ser på store muligheter for å øke medlemstallet årene fremover. Større muligheter til å starte flere breddepartier, gjør at foreningen kan vokse. Foreningen bør fortsatt ha et fokus på støtte medlemmer, dette tallet er for lite. I løpet av året har styret, og spesielt foreningens unge, deltatt på forskjellige arrangementer, for å markedsføre foreningens aktivitetstilbud. Dette ser ut til å ha vært et vellykket bidrag til å kommunisere foreningens budskap om at grunnlaget for annen idrett legges i gymnastikk og turn. Det er et stort press på treningstider i Turnhallen, og det er fremdeles en utfordring å finne optimale tider for alle gruppene. Styret søker å legge til rette så godt som mulig for alle grupper både mht tider og trenerkapasitet men med økende antall konkurransegymnaster og konkurransegrupper så evner vi ikke alltid å møte alles ideelle behov med de begrensede ressurser vi rår over. 6

7 Foreningens økonomi har i 2009 vært tilfredsstillende. Foreningens inntektsgrunnlag er i hovedsak medlemskontingenter og driftstilskudd fra kommunen, samt leieinntekter. Vi har også vært så heldige å motta noen pengegaver. Likviditeten har til tider vært anstrengt hovedsakelig pga periodiske innbetalinger av leieinntekter. Regnskapet gjøres opp med ett solid overskudd. Ordningen med at medlemmene betaler rett inn på foreningens konto er en suksess. Foreningen inngikk en ny avtale med Akademiet som fungerer meget bra. Denne avtalen gir foreningen gode inntekter siden Akademiet benytter hallen på dagtid. Avtalen er noe redusert fra høsten I 2009 har foreldre til gymnaster i konkurransegrenene turn og troppsgymnastikk vist stort initiativ og innsatsvilje til å finne alternative inntektskilder, og har stått for mange inntektsbringende arrangementer og aktiviteter i foreningens regi. Denne innsatsen som foreldre her har gjort, har medført at det er gått til innkjøp av nytt Frittstående gulv. Styret retter en stor takk til alle som har bidratt, og ønsker lykke til videre med dette viktige arbeidet. Årets høydepunkt har vært Landsturnstevnet i Kristiansand i juni. Her hadde foreningen en stor tropp som deltok i ulike turngrener. Dette ble en kjempeopplevelse for de deltakende gymnaster, selv om det ble en noe varm opplevelse. Innen Troppsgymnastikk ble Junior herre troppen, som er et lag bestående av gymnaster fra Sandnes Turnforening og Haugesund, ble Norgesmestre i Mandal. Troppen bestod av følgende gymnaster: Petter Emil Anderssen, Andreas Berg, Sondre Birkeland, Andreas Gaard, Aleksander Martens, Simen Jøssang, Michael Vu, Oddgeir Tjelta, Andreas Berg, Simen Jøssang Nilsen, Anund Yli Rossabø og Sondre Birkeland.. Dette er flotte representanter for foreningen. Innen konkurranseturn er det mange talentfulle gymnaster, både på jente- og guttesiden. Gymnastene har stått for flotte prestasjoner i 2009 både i kretsmesterskap og i nasjonale konkurranser. Damepartiet var med på kretsturnstevnet på Klepp og så var i Stavanger juni. Vi deltok med 19 damer som hadde egen oppvisning som gikk meget bra. Vi har i dette året deltatt på 2 stevner. Damene deltok på kretsturnstevnet på Klepp søndag 14. juni og vi var også i Kristiansand på Landsturnstevnet. Avslutningsvis vil styret bare få nevne at våren 2010 blir foreningens siste i egen hall. Fra sommeren 2010 er vi på plass i den nye hallen, med de utfordringene dette medfører. Styret ser frem til å kunne tilby en av de flotteste idrettshallene i Norge til sine medlemmer. Vi retter en stor takk til alle gymnaster for innsatsen, sportslig og sosialt, og håper mange forsetter inn i ny sesong med iver og treningsglede. Stor takk til trenere, hjelpetrenere, foreldre og andre som på frivillig basis bidrar til at Sandnes Turnforening kan fortsette sitt engasjement for barn, ungdom og gymnaster i alle aldre og på alle nivåer. Styret ser fram til et flott turnår i

8 Medlemstall 2010 Medlemstallet i foreningen viser for første gang på mange år en oppadgående trend. Foreningen har økt med 121 medlemmer i turnåret 2009/2010. Dette skyldes nok at vi for første gang på mange år har klart å skaffe flotte instruktører for alle planlagte partiene. I tillegg har vi på grunn av stor pågang, startet opp nye i løpet av året. Styret har hatt fokus på å forbedre registreringen ved oppstart, og vil ut i fra økningen si at dette fungerer bedre. Selv om vi ser at konkurransen har blitt større de siste årene, har styret hatt som mål å gi våre medlemmer kvalitet istedenfor kvantitet. Derfor har mange av våre instruktører gjennom ført Trener 1 denne sesongen. Passive medlemmer er en gruppe som i 2009 ikke har fått den nødvendige oppmerksomhet. Derfor ønsker styret å ta et tak for å øke dette antallet til det antall vi hadde i Når en ser på aldersfordelingen i foreningen kan en se at den største oppgangen er på aldersgruppen 3-5 år. Dette skyldes at vi har startet opp flere grupper for denne aldersgruppen. Styret ser positivt på utviklingen, og ser at fremtiden med ny hall kan påvirke at medlemstallet stiger ytterligere Aldersfordeling: år 105 stk 201 stk 6 12 år 200 stk 217 stk år 62 stk 37 stk Over 20 år 21 stk 32 stk Støttemedlemmer 20 stk 8

9 Hall Per Frafjord har i 2009 vært hovedansvarlig for bygg med utleielokaler tilknyttet Sandnes Turnforening. Eiliv Haarr er ansatt som vaktmester på deltid. Denne ordningen fungerer godt. Ansvarsområdene har vært Vedlikehold Utleie Renhold Vedlikehold Det har ikke vært utført noen større vedlikeholdsoppdrag i 2009 Utleie Selve idrettshallen har på dagtid i 2009 blitt utleid til Akademiet Videregående skole. Denne leieavtalen har blitt redusert med noen timer. Leiligheten har vært utleid noen måneder i Butikklokalet er leid ut til Kami Bygg. En gang i måneden blir hallen leid ut til dansetilstelninger i regi av Sulletoppen. Hallen er også i 2009 utleid til Sulletoppen. Leieinntektene har gitt gode inntekter til foreningen. Målsettingen for styret må være å vedlikeholde hallen ut i fra de gjeldende krav i den perioden som gjenstår innen den nye hallen i Vågen er ferdig. Styret ser ingen grunn til å foreta større oppgraderinger av hallen i denne tidsmålte periode. Renhold KIKO Renhold har i dag ansvar for renhold av lokalene. Renhold foretas tre dager i uken i haller og dusj/garderober. Trapper og toaletter etter behov. Annet Brannvesenet har vært på flere inspeksjoner i

10 Økonomi Tone Helen Cederstrøm har hatt hovedansvaret, og den daglige oppfølgingen av foreningens økonomi i Dette har blitt gjort i samarbeid med regnskapsfører Tor Arne Østvold. Foreningens inntektsgrunnlag er i hovedsak medlemskontingenter og driftstilskudd fra kommunen. Også dette året har vi mottatt noen pengegaver, noe som alltid kommer godt med. Medlemstallet har i løpet av dette året økt betraktelig, noe som også gjenspeiler seg i innbetalt medlemskontingent. Vi har videreført ordningen med at turnforeningen selv står for innkrevning av medlemskontingenten. Helt på slutten av året ble vi registrert i Grasrotandelen. Vi er spente på om dette kan gi oss noen ekstra kroner i kassen. Likviditeten i foreningen har vært bra. Resultatregnskapet for 2009 gir et regnskapsmessig overskudd på kr ,-. 10

11 Regnskap 2009 Sandnes Turnforening Resultatregnskap pr /Budsjett 2010 Budsjett Driftsinntekter Medlemskontingent Kommunale tilskudd Leieinntekter Arrangementer Gaver, bidrag etc Sum inntekter Driftskostnader Driftskostnader Lønnskostnader Trenerutdanning Utstyr m.m Driftutgifter hall Adm. kost Finanskostnader Sum kostnader Årets resultat

12 Sandnes Turnforening Balanse pr Note Eiendeler Bankinnskudd Mellomregningskonto -572 Fordring foreldrelag, frittst. gulv Bygg/eiendom 1 1 Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld/Egenkapital Skyldig offentlige avgifter Skyldig foreldrelag Depositum Sum kortsiktig gjeld Sum Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Note 1 Egenkapital pr Årets overskudd Egenkapital pr

13 Årsrapporter fra gruppene, 2009 Konkurranseturngruppa 2009 Trenere: Valentyn Skrypin, Kjetil Kjellevoll, Bjørg Elin Nærland og Rigmor S. Krogh Medlemstallet i gruppa varierte fra Ved utgangen av året hadde vi 32 aktive utøvere. Vi starta året friskt med treningssamling i Kristiansand siste helg i januar. Deretter hadde vi vår første konkurranse i Stavanger 20. februar. Da ble årets første Norgescup arrangert. Vi stilte med 14 jenter og en gutt. For de fleste av våre turnere var dette en stor og ny konkurranse, og ingen forventa at vi skulle komme hjem med medaljer. Søndag 22. mars arrangerte Stavanger turnforening KM i mangekamp. Vi deltok med 19 jenter og 4 gutter og hentet hjem medaljer i alle de 8 klassene vi hadde deltakere i. Det var veldig mye bra turn. Mange av gymnastene våre gjorde det veldig mye bedre enn i forrige konkurranse. Det er kjekt å se at all treninga gir resultater. Etter endt konkurranse kunne vi glede oss over 4 kretsmestere: Valentyn Skrypin (25) vant klassen for herrer senior, Andreas Frafjord (16) vant gutter klasse 3, Anja Pedersen (15) ble best i jenter klasse 2, år og Mona S. Krogh (13) tok en suveren seier i jenter klasse 1, år. I tillegg til 4 flotte kretsmestere fikk Halvor Hetland (9) bestemannspris i klassen 9-10 år. 13

14 April var det tid for årets 2. norgescup i Holmen. Her deltok vi med de fire urøverne vi har i klasse 1, 2 og 3. Mona S. Krogh stod for vår beste prestasjon med en flott 7. plass av 60 deltakere i klasse 1 (13 14 år). Alle turnerne avslutta vårsesongen med konkurranse i Kristiansand. De yngste var invitert i åpent sørlandsmesterskap 9. mai. Der hadde vi med oss 19 jenter og 6 gutter, som tok godt for seg av medaljene. Vi fikk flere sørlandsmestere og mange 2. og 3. plasser. De to eldste turnerne våre: Bjørg Elin, Andreas og Valentyn var med i NM for senior rundt St. Hans. Alle jobba godt, og Valentyn klarte å komme på pallen. Han kom på 3. plass individuelt, men siden han ikke er norsk statsborger, så ble ikke hans plassering gjeldende. Han var i tre apparatfinaler og fikk en fin 3. plass i svingstang. Etter en god ferie, åpna vi høstsesongen med en flott treningsleir i Kristiansand rett før skolestart. Vi har en fantastisk ivrig foreldregjeng som var med oss. De ordna med mat og fritidsaktiviteter. Det mest populære var stram line rett utenfor hallen august dro vi igjen til Kristiansand for å trene. Denne gangen var det sonesamling for jenter fra og med 11 år. De 12 jentene som deltok fikk trent meget godt. Høstsesongen var travel med Norgescup i Trøgstad første helg i oktober. To uker senere var det Nasjonalt rekruttmesterskap for alle 11 og 12 åringer i Holmen og helga deretter var det Andreas, Anja og Mona som deltok i junior NM i Oslo dro vi en gjeng 9 utøver og 3 voksne til Molde i Vestlandsmesterskapet. Her gjorde de fleste en meget god jobb. Guttene hadde sin årlige klubbkonkurranse i turnhallen fredag gutter stilte i årsklasse 7-8, 9-10 og 11 år. Guttene våre kjørte en kjempeflott konkurranse og tok frem det beste foran spente foreldre og besteforeldre. Lørdag 16. november arrangerte Stavanger turnforening kretsmesterskap i enkeltapparat, for gutter og jenter. Sandnes turnforening stilte med 14 jenter og 4 gutter. Det ble vist enormt mye bra turn og vi kunne dra hjem med mange medaljer i alle klassene vi deltok i. De yngste, 9-10 åringene ble ikke rangert, men Halvor Hetland (9) stakk av med prisen for høyeste karakter i enkeltapparat. Alle de andre guttene og jentene gjorde en flott konkurranse og forbedret egne resultater fra tidligere konkurranser. I klasse 11 år stilte vi med en gutt, Magne Hølland. Han stakk av med 4 gull og en sølv av 6 mulige. i klasse 11 år jenter hadde vi med 7 turnere. Julie Kjellevold stakk av med gull i hopp og skranke, Tonje Ommundsen fikk 3 bronsemedaljer, hopp, skranke og bom, Siri Ravndal fikk gull i bom og bronse i frittstående, mens Mia Edland tok sølv i skranke. I klasse 1 (13 14 år) jenter hadde vi bare en deltaker. Mona S. Krogh (13). Hun gjorde rent bord og tok gull i alle fire apparat; hopp, skranke, bom og frittstående. I de eldste klassene er det få deltaker,så her ble det medaljer på alle I alle apparat. Året ble avsluttet med klubbmesterskap for jentene + Andreas som ikke fikk delta da guttene hadde sin konkurranse. Det ble vist mye bra turn. Vi har mange kommende talenter I klubben. Det er bare å fortsette det gode arbeidet. 14

15 Det ble sent i høst startet opp en nybegynnergruppe med Andreas, Anja og Valentyn som trener. Disse trener hver tirsdag kl , samt at gymnastene også går på BBB. Gruppen teller ca. 10 gymnaster. Opplegget i denne gruppen er at det starter med sang og navnelek, så litt sang med bevegelser og litt lek og moro. Deretter går gruppen over i lillesal kl og har mer turnrelatert trening som matteturn, skranke og bom. Tusen takk til alle foreldre som stiller opp og rydder apparater inn og ut så og si hver dag, hjelper på treninger, stiller opp på dugnader og i konkurranser og er med på treningsleire! Rigmor S. Krogh Troppsgymnastikk 2009 Troppsgymnastikk gruppa består av følgende grupper: Tropp aspirant nybegynnere: 20 jenter trener mandag fra og tirsdag fra i Turnhallen. Trenere: Hege Andersen Høgstø og Ingvild Prestegaard. Tropp aspirant 25 jenter 8-11 år trener mandag fra og torsdag i Turnhallen. Trenere: Hege Andersen Høgstø, Bjørg Elin Nærland, Signe Braut og Elisabeth Ueland Tropp rekrutt år trener mandag fra og torsdag fra i Turnhallen. Trenere: Petter Andersen, Vetle Aarsvoll Svarstad, Aleksander Martens, Andreas Gaard, Jan Magne Cederstrøm, Michael Vu og Margrethe O. Pettersen 40 jenter og gutter. TeamGym rekrutt jenter år -Vår 09 mandag og torsdag fra i Turnhallen. Trenere: Camilla Apeland og Therese Anfindsen. 14 jenter. TeamGym junior og senior: 13 år og eldre Treningstid: onsdag fra , torsdag fra og søndag fra jenter + 12 gutter deltatt denne sesongen. Trenere: Linn Clausen (vår) Andreas Rage, Alexander Birkeland (vår), Valentyn Skrypin, og Elisabeth Ueland. Tina Kristin Jensen,( høst). TeamGym herre jr/sr har gjennom hele året hatt et samarbeid med Haugesund TF og Trond Grønaas. Guttene har i sesongen 2009 turnet for Haugesund TF i TeamGym. Jentene representerer Sandnes TF i TeamGym. Troppsgymnastikk er ei stor gruppe med over 100 utøvere i alderen 7-24 år. Vi har totalt 12 timer med trening på hele gruppa, noe som gjør at vi har det svært trangt under alle timer. Stor andel av tid går til inn og utrydding av utstyr samt fordeling av apparater. Vi har igjennom året deltatt med gymnaster på konkurranser, samlinger, leire og oppvisninger. Aspiranter, rekrutter og junior nasjonal har deltatt på alle seriekonkurransene i Rogaland og har da deltatt på Sandnes, Haugesund og Hognestad. 15

16 Vi deltok med en stor gruppe under KM i Sandnes. Gymnastene har vist godt igjen i Rogaland og innsatsen er stor. Vi har overnattet 2 ganger med alle store og små i Haugesund som sosiale samlinger i forbindelse med konkurranser. Rekruttene deltok i nasjonal konkurranse i Buskerudtrampetten og fikk god erfaring blant 600 gymnaster. Flott innsats. Vi startet i høst opp med TeamGym mix jr for å få bedre rekruttering til TeamGym. Dette viser igjen og disse vil få nye utfordringer i løpet av 2010 sesongen. Takk til oppmenn for alle gruppene som gjør en kjempe innsats. TeamGym Gruppene har hatt et travelt år. De har konkurrert i Norges Cupen og i NM denne sesongen. Vi har dette året hatt 1 TeamGym kvinner jr lag med 10gymnaster og 1 sr kvinnelag med 8 gymnaster. Laget har i 2008 sesongen bestått av: Tina Kristin Jensen (vår), Bjørg Elin Nærland, Margrethe O. Pettersen, Frances Anita N. Pedersen, Stine Wahl, Brigitte Struijk-vår, Eirin Hermannsen, Mona Krogh ( vår) Ingvild Prestegaard, Shienna Forus, Aina storm, Kristine Egeland, Runa Lise Skadsem-vår, Rikke Nygaard vår, Ingrid Takla vår, I høst er nye gymnaster tatt opp og hele 13 års generasjonen har fått lov til å trene med jr gymnastene. Jentene har hatt Linn Clausen som ansvarlig treneri vår og Tina Kristin Jensen i høst. De har jobbet godt og klarte også i år å få 3 plass i NM sr som beste resultat. men har jobbet med motivasjonen for å holde innsatsen oppe gjennom hytteturer, sosiale treff og treningssamlinger i Haugesund sin grophall. Jentene har store utfordringer for 2010 sesongen siden flere av jentene har takket av og nye kommer inn. Et nytt frittstående program er under innlæring og nye serier i trampett og tumbling innøves til vårens NM TeamGym herre jr/ sr har hatt et hektisk år i Gutta har dette året konkurrert for Haugesund TF i TeamGym. Resultatet her ble NM gull for Herre junior Mandal. På laget var : Andreas Gaard, Vetle Aarsvold Svarstad, Petter Anderssen, Michael Vu, Aleksander Martens, Oddgeir Tjelta, Haugesundsgymnastene:Andreas Berg, Simen Jøssang Nilsen, Anund Yli Rossabø og Sondre Birkeland Høstens samla resultat ga 1 pl. I Norges Cupen og flere gode plasseringer i de ulike konkurransene. Høydepunktet ble at laget kvalifiserte seg til senior Nordisk i Finland. Oppmann for gutta har vært : Elin Gaard for junior og Rolf Erik Svarstad for senior. TeamGym har konkurrert i Haugesund, Kristiansand, Oslo, Bergen og Stavern samt KM i Sandnes. Vi viser igjen under konkurranser og har nå ei solid gruppe av ungdommer som viser innsats og stå på vilje. 16

17 Vi deltok også med 12 gymnaster på UEG leiren i Italia. Et minne for livet for jentene og gutta som fikk gleden av å trene med Europas beste trenere, - under flotte forhold i varme Italia. Ellers har vi deltatt på samlinger i Haugesund med alle gymnastene og på Hognestad for å få grop trening. Følgende har bestått trener 1 utdanning dette året: Hege Andersen Høgstø, Jan Magne Cederstrøm, Tina Kristin Jensen, Ingvild Prestegaard, Aleksander Martens, Petter Anderssen, Andreas Gaard, Ingelin Steinsøy. Vi gratulerer. De fleste er nå i gang med trener 2 i troppsgymnastikk denne sesongen. Undertegnede har bestått forbundsdommerkurset i nytt reglement og er nå godkjent til Tusen takk til foreldre gruppa som har organisert økonomi, reiser, og dugnad til støtte for TeamGym satsingen, Gruppa har bestått av: Anne Lise Tjelta, Ann-Iren Rage, Gry Wahl, Knut Martens og Rolf Erik Svarstad. Vil med dette nytte anledningen til å takke alle som har støttet oss i arbeidet med troppsgymnastikk denne sesongen. Samt benytte anledningen til å takke for meg og ønske nye lykke til som hovedansvarlig for troppsgymnastikken i Sandnes TF. Elisabeth Ueland BraBedreBest 2009 Trening mandag fra og 2 klasse i Turnhallen fra gymnaster. Mandag fra og 4 klasse Turnhallen. Fra gymnaster Hjelpetrenere dette året har vært: Hege A Høgstø, Petter Anderssen, Line Martens(vår), Ingvild Prestegaard (vår), Ingelin Steinsøy, Kayee Tang (vår), Bjørg Elin Nærland, Gry- Kristin Farstad, Aleksander Martens, Valentyn Skrypin (vår) Vetle Aarsvoll Svarstad, Andreas Gaard, Michael Vu og Jan Magne Cederstrøm Hovedansvarlig: Elisabeth Ueland Aktiviteten er basert på Idrettens Grunnstige og mange gymnaster har nå fått fullført alle 100 øvelsene og mottatt diplom. Mange har mottatt merkene bronse, sølv og gull som de oppnår etter 25, 50 og 75 øvelser i den røde boka si. Vi har dette året deltatt på Turntreff i Egersund og på Barnas Turnfestival i Tananger der vi var med på foreningsoppvisning med gymnastene våre. I tillegg deltok de på BBB oppvisningen. En flott dag i det varme været på Tananger idrettsanlegg. 17

18 Utfordringene på gruppa er å gi gymnastene en best mulig grunnopplæring slik at alle får utfordringer på sitt nivå. Det er derfor viktig at en benytter ungdommene som kan vise øvelsene og gi de korrekte bilder av hvordan de skal utføres. Tusen takk til ungdommene som gjør en kjempe innsats på denne gruppa. Takk også til alle foreldre som stiller opp som ledere og hjelpere. Elisabeth Ueland Foreldre-Barn 1 3 år Vårsesong: Trener: Margrete Ræge Undertegnede meldte permisjon fra gruppen grunnet studier etter høstsesongen Men det ble ikke rare permisjonen fra denne gruppen, så jeg var på plass her ved første trening på nyåret. Treningstid; tirsdager kl Totalt 50 barn har vært innom i turnhallen sammen med sine foreldre denne våren. Hallen har sydet av aktivitet, og trivsel står i høysete. Timen består av samling med sang, rytme og bevegelser, samt frie aktiviteter i apparatene sammen med foreldrene, og så en liten samling igjen før vi avslutter. Rutinen er innarbeidet, så det hele går nesten av seg selv. Gruppen deltok på vårmønstringen i Giskehallen, hvor tema var Farger. Gruppen stilte med fargerike klær etter eget ønske. Margrete Ræge Høstsesong: Trener; Margrete Ræge Treningstid; Tirsdager I høst startet det opp mange nye gymnaster og foreldre i gruppen. På første treningen stilte det over 70 barn med foreldre, så det var det blotte kaos! Istedenfor å miste mange medlemmer, ble det ryddet plass til to grupper foreldre og barn. Mange var i turnhallen for første gang. I høst har vi vært gjennomsnittlig på hver gruppe, en fin passende størrelse. Kjører mye av det samme konseptet, med mer rytme og bevegelse, og nå også med mer fokus på foreldre og tilbud til dem også. En utrolig kjekk gruppe å ha, mange kjekke barn og foreldre. Gruppen deltok på oppvisningen til jul i Giskehallen, hvor tema var Helter. Foreldre og barn gruppen stilte med mor og far som helter, samt at alle barna stilte som sine helter fra eventyrene, så det ble en skjønn forening av spiderman, batman, kaptein sabeltann, pippi og prinsesser. Margrete Ræge 18

19 Turnskolen 4 6 år Felles for 4 6 års gruppene. Undertegnede har fungert som en koordinator for småbarnsturnen i klubben, i all hovedsak for gruppene for barn i alderen 4-6 år. Jeg har samarbeidet tett med trenerne, for både turnskolen 4-6 år, guttegruppen 4-6 år, samt Stangeland, og etter hvert også Høyland da de kom med i høst. Dette har fungert veldig bra. Gruppene har også startet med å ha felles turnoppvisning i Giskehallen, et populært og mer ufarlig tilbud for de mindre gruppene. Vi har hver sesong to fellestreninger i forkant av turnoppvisningen, for å skape trygghet for barna, slik at vi kan bli litt kjente med hverandre. Det er veldig kjekt å ta imot alle våre medlemmer i alderen 4-6 år i hallen samtidig, og øynene på de som ikke er vant til apparater er trillrunde når de ankommer hallen. Turnoppvisning; Vår; Tema Farger, hvor alle i gruppen stilte i regnbuens farger Høst; tema Helter, og alle gymnaster i gruppen stilte som Emil og Pippi. Margrete Ræge Turnskolen 4 6 år Vårsesong; Trener; Ingrid Kittang sammen med god hjelp av Andreas Frafjord Treningstid; tirsdager Det var vel rundt medlemmer i gruppen. Hovedvekt av jenter, med noen få gutter. Opplegg; en sang eller to, før en liten oppvarming, og så fri lek i apparatene. Flinke foreldre stilte og sikret ved alle stasjoner. Gruppen deltok på turnoppvisningen i Giskehallen. På vegne av Ingrid Kittang Margrete Ræge Høstsesong; Trener høst; Margrete Ræge med god hjelp av Andreas Frafjord. Treningstid; tirsdager I høst startet det opp mange nye gymnaster i gruppen. Mange kom opp fra foreldre og barn, men også nye ukjente fant veien til turnhallen i høst. Gjennomsnittlig var vel rundt på hver trening, men totalt bestod denne gruppen av godt 55 medlemmer. Hovedvekten består av jenter, det er svært få gutter i gruppen. Opplegget til gruppen; Treningen legges opp slik at det er en samling først, så oppvarming og grunntrening bestående av fiksering/styrke/koordinasjon i fellesskap. Så har gymnastene frie aktiviteter i apparatene, eller vi kjører stasjonstrening, før vi igjen samles, og tøyer og slapper av før treningstimen er over. Denne gruppen har ett relativt stort sprang aldersmessig, samt at det er store forskjeller motorisk. Det har vært nødvendig å dele inn gymnastene etter alder, og i høst har vi vært heldige med at det har vært en rimelig jevn fordeling av 4 og 5 åringer, slik at det ikke har budd på problemer med inndeling osv. Denne gruppen er en flott gruppe å være trener for med mange treningsvillige gymnaster. Og innsatsen til gymnastene står til gull! Jeg har brukt foreldrene som en ressurs, de dras med for å følge grupper, samt sikre når barna har frie aktiviteter/stasjonstrening. Tusen takk til alle foreldre som er med og hjelper til! 19

20 Gruppen deltok på den felles turnoppvisning for alle 4-6 åringer i klubben til jul. Margrete Ræge Gym Lek Stangeland Vår 2009 Trenere; Ida Hatleskog Vastvedt og Tonje Netteland. På våren var de rundt 10 barn som gikk på gymlek på Stangeland. Treningen begynte med en samling med sanger, så ble det laget en apparatløype av det utstyret som fantes, trampett, springbrett, kasse, bom, benk og ringer. Her fikk barna gå fra stasjon til stasjon og gjøre oppgaver de fikk tildelt. Til avslutning var det på ny en samling, men sang, og gjerne en lek. Vårsesongen avsluttet med en felles turnoppvisning sammen med turnskole 4-6 år, samt med gutter 4-6 år. I forkant av den var det to felles turntreninger nede i turnhallen. På vegne av trenerne Margrete Ræge Høst 2009 Trenere: Petter Emil Anderssen og Andreas Gaard. I gymsalen på stangeland ungdomsskole startet vi i høst opp med turn/gymlek for barn mellom 4 og 6 år på tirsdager fra Vi var fra starten av mellom 10 og 15 barn, på det meste har vi vært barn i hallen. Vi har ikke mye utstyr sett i forhold til turnhallen, men vi har bl.a. en trampett, og et springbrett, det koser barna seg godt med. En utfordring for meg har vært at jeg må være litt strengere en jeg vanligvis trenger med barn Treningene begynner med at vi går et par runder rolig rundt hinderløypa. Så går vi inn i sirkelen på gulvet og gjør noen styrke/bevegelighetsøvelser så kjører vi hinderløypa igjen etter noen runder der tar vi sirkelen om igjen, men vi kjører i tillegg noe styrke/bevegelighet inntil veggen. Etter dette endrer vi litt på hinderløypa og tar et par runder til, også går vi sammen igjen og tøyer ved å bruke dyreøvelser elefanten, tigeren, katten(som skyter rygg og svaier), slangen, også svømmer vi litt for å gi dem en morsom avslutning. Juleoppvisningen var veldig bra, og morsom.. På vegne av Andreas Gaard og Petter Emil Anderssen Petter Emil Anderssen. 20

21 Gutter 4-6 år Vårsesong; Trener; Valentyn Skrypin og Andreas Frafjord Treningstid; torsdag kl Det har vært mellom 6-10 gutter i gruppen i løpet av våren. De hadde for det meste en liten samling, samt turning i apparater. Gruppen deltok på felles turnoppvisning for alle 4-6 åringer i klubben, som en flott avslutning på en flott sesong. På vegne av Andreas og Valentyn Margrete Ræge Høstsesong; Trener; Margrete Ræge med god hjelp av Andreas Frafjord og Anja Pedersen. Treningstid; torsdag kl I løpet av høsten har godt 20 gutter vært innom i hallen. Opplegget til gruppen; Treningen legges opp slik at det er en samling først, så oppvarming og grunntrening bestående av fiksering/styrke/koordinasjon. Deretter har gymnastene frie aktiviteter i apparatene, eller vi kjører stasjonstrening, før vi igjen samles, og tøyer litt og slapper av før treningstimen er over. Dette er samme opplegg som for turnskole 4-6 år, men i guttegruppen er det mindre gymnaster å forholde seg til, du får dermed lært dem mer samt at vi kan kjøre en litt røffere stil med guttene. Denne gruppen har ett relativt stort sprang aldersmessig, samt med tanke på det motoriske. Det har vært nødvendig å dele inn gymnastene etter alder, og de fleste har dermed fått utfordringer tilpasset sin modenhet. Denne gruppen her er også en flott gruppe å være trener for med mange treningsvillige gymnaster, men den er utrolig krevende! Innsatsen til gymnastene står til gull, det er det ingen tvil om! Jeg har brukt foreldrene som en ressurs, de dras med for å følge rundt, og også for å sikre når barna har frie aktiviteter/stasjonstrening. Tusen takk til alle foreldre som har vært med og hjulpet til under treningene! Gruppen deltok på fellesturnoppvisningen til jul for alle 4-6 åringer i klubben. Margrete Ræge 21

22 Damer Trener; Bjørg Stangeland Treningstid vår; Høst; Damepartiet består nå av 20 damer, instruktør inkludert. Vi har i dette året deltatt på 2 stevner. Damene deltok på kretsturnstevnet på Klepp søndag 14. juni og vi var også i Kristiansand på Landsturnstevne i tiden juni. Rogaland Gymnastikk og Turnkrets hadde egen kretsoppvisning på begge nevnte stevner og damepartiet deltok på dette programmet. Alle damene var tilstede som "heiagjeng" ved NM i troppsgymnastikk i Gimlehallen på Landsturnstevnet. Dessverre mistet vi NM i apparatturn samme sted, grunnet egne treninger. Det var en del gymnaster fra Sandnes Turnforening som konkurrerte i begge grener. Vi koste oss. Vi er nå godt igang med trening for kretsturnstevnet i Haugesund til sommeren. Bjørg Stangeland Herrer Høst trener; Einar Høydal Treningstiden er fra kl. 20:00 til 21:30. Antall deltakere varierer noe, men på gjennomsnitt er vi mellom 8 og 12 deltakere. Vi forsøker til stadighet med markedsføring for å få flere til å stille. Trimmen starter med løping inklusive intervaller i 2-3 km, slik at vi blir varme i trøyen. Styrketrening med sittup, pushup etc. tas underveis i løpingen. Etter at løping og styrketrening er ferdig samles vi i en halvsirkel med påfølgende kroppsøvelser. Her fokuseres det på utøyning av alle ledd kroppen inklusive styrkeøvelser for mage og rygg. Vi er rimelig "svette" etter disse øvelsene. Siste halvtimen vies til volleyball, noe som alle ser frem til etter en har treningsøkt. Einar Høydal 22

23 Innkomne forslag 23

Årsmøte 2009. Sandnes Turnhall, tirsdag 17. Februar 2009. Saksliste: 1. Åpning. 2. Valg av:

Årsmøte 2009. Sandnes Turnhall, tirsdag 17. Februar 2009. Saksliste: 1. Åpning. 2. Valg av: ÅRSBERETNING 2008 1 Årsmøte 2009 Sandnes Turnhall, tirsdag 17. Februar 2009 Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av: 3. Referat fra årsmøtet 2008 4. Årsberetning 2009 5. Regnskap 2008 6. Innkomne forslag 7. Kontingent

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag S T salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan høst 2012 Oppstart 3. september www.salhusturn.no Støtt oss med din Grasrotandel! BARN ungdomstrinnet Salhus 17.00 18.00 17.00 18.00 Mandag Tirsdag

Detaljer

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009 Stokke idrettslag Turngruppa Sesongen 2008-2009 Vi tilbyr: Lek Turngøy Turnskole Foreldre/Barn Rygg-nakke-skuldre Apparattrening Step-Aerobic Troppsgym Godt miljø Stavgang MRL KOM I FORM! Turngruppa har

Detaljer

BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015

BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015 BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015 Stavanger Turnforening Stiftet 17. mai 1861 RGTK Norges Gymnastikk og Turnforbund feirer sitt 125-års jubileum i år, og Stavanger Turnforening vil benytte

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

Årsrapport for apparat turn 2010

Årsrapport for apparat turn 2010 Årsrapport for apparat turn 2010 Det er fremdeles kun Grimstad Turn og IF som driver aktivt med apparat turn i vår krets. Apparat turn gruppen har dette året bestått av 16 jenter fra 10 16 år og 6-10 aspiranter

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag S T salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan høst 2011 Støtt oss med din Grasrotandel! www.salhusturn.no Gymlek m/foreldre Timens struktur: Det er felles samling ved oppstart og en felles avslutning

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan vår 2012 Støtt oss med din Grasrotandel! www.salhusturn.no Gymlek m/foreldre Timens struktur: Det er felles samling ved oppstart og en felles avslutning

Detaljer

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet.

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Partiene Generelt: 1 treningstime = ca. 1 semester = Halvår Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Foreldre og Barn Aldersgruppe 2 3

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Figenschau Hege

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Åpning: Leder Berit Romsdal ønsker velkommen og åpner tinget. Finnmark Gymnastikkog Turnkrets 1. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjente stemmeberettigede

Detaljer

Årsberetning 2005. Sandnes Turnforening

Årsberetning 2005. Sandnes Turnforening Årsberetning 2005 Sandnes Turnforening Årsmøte 2006 Sandnes Turnhall Tirsdag 21. februar 2006 Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av Ordstyrer Referent 2 medlemmer til å undertegne protokoll 3. Referat fra Årsmøte

Detaljer

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings barn- og ungdomspartier Foreldre og barn 1 4 år Aktiviteten for foreldre og barn er tilrettelagt for barn i alderen 1-4 år, men en forutsetning at barna

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

1. OG 2. JUNI 1 Barnas Turnfestival 2013 Ålgård 3 2 Hjertelig velkommen til Velkommen til Det er med stor glede jeg som ordfører skal få ønske alle deltakere og heiagjenger velkommen til Barnas Turnfestival

Detaljer

29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE

29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE 29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE HILSEN FRA ORDFØRER Velkommen til Sola! Med en beliggenhet som strekker seg fra innerst i fjorden til ytterst i havgapet, er Sola

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmøte Stag Turn 2016

Årsmøte Stag Turn 2016 Årsmøte Stag Turn 2016 DAGSORDEN 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder a. Velge referent b. Velge 2 personer som skal underskrive protokollen 4. Godkjenne dagsorden 5. Årsberetninger

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 15.-17. juni 2012 Konkurranser fredag i Turnhallen: -Åpen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE Saksliste 2013 Sortland Turnforening 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Dette dokumentet inneholder foreløpigtreningsplan for konkurransen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Dette dokumentet inneholder foreløpigtreningsplan for konkurransen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer Velkommen til NNM 2013 Dette dokumentet inneholder foreløpigtreningsplan for konkurransen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer For oppdaterte lister se www.boiturn.no NNM 2013 Hovedtidsplan

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO!

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! 2015 MIF TURN Turngruppa er en del av Mjøndalen Idrettsforening. Vi holder til på Turnloftet i Ryghgata i Mjøndalen. Vi drømmer om og jobber målretta for en ny turnhall

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Kom... Drill. med. oss SANDNES SPORTSDRILLKLUBB. Informasjonsbrosjyre. Rev- april Foto: A Ommundsen

Kom... Drill. med. oss SANDNES SPORTSDRILLKLUBB. Informasjonsbrosjyre. Rev- april Foto: A Ommundsen Kom... Drill med oss Informasjonsbrosjyre Rev- april 2014 Om brosjyren Medlemmene i Sandnes Sportsdrillklubb har et ønske om å spre informasjon om klubb og sportsdrill. Vi har laget denne brosjyren for

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mange aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Vi hadde også dette

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. 0 Iselin Brenna-Mortensen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0 Stein Nilsen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1 Berit Lovise Romsdal

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Berg Hege Berg

Detaljer

TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK

TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK VELKOMMEN TIL TURNFEST 30.APRIL-1. MAI 2016 TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK Vi inviterer til TURNFEST! Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets turnhappening for barn og unge.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Protokoll. Årlig møte for Lensvik IL Gymnastikk og turn Sted: Lensvik skole Tid: Tirsdag 14. februar 2017 kl

Protokoll. Årlig møte for Lensvik IL Gymnastikk og turn Sted: Lensvik skole Tid: Tirsdag 14. februar 2017 kl Protokoll Årlig møte for Lensvik IL Gymnastikk og turn Sted: Lensvik skole Tid: Tirsdag 14. februar 2017 kl. 18.00 Saker: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder og møtesekretær 3.

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Programmet starter fredag kl.1800 og slutter søndag kl.1600

Programmet starter fredag kl.1800 og slutter søndag kl.1600 Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 20.-22. juni 2014 Programmet starter fredag kl.1800 og slutter

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00.

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Årsmelding 2013 Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Sakliste: 1. Valg av ordstyrer. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2012 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannesen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen (vertsansvarlig)

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK

TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK VELKOMMEN TIL TURNFEST 23.-25. MAI 2015 TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK Vi inviterer til TURNFEST! Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets turnhappening for barn og unge.

Detaljer

Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15

Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15 Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15 Sted: Kystverkets lokaler, Moloveien Kl: 18.00 Tilstede: 21 stemmeberettigede ( hvor 6 er sittende styre) Stemmene var fordelt på følgende grupper: 7 A-gruppa,6

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Disse retningslinjene er kun gjeldene for Rogaland, ved nasjonale konkurranser må NGTF sine retningslinjer brukes. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ved

Detaljer

LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING

LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING Dette foredrag handler om vår erfaring. Det er viktig å huske at disse erfaringer og

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til:

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: MØTEREFERAT Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Deltakere: Marie Moltubakk Siw Irene Nyhuus Eva Ystborg Kristine Horni Liv Marie Simensveen Kaia Dehli

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 1 Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 2 Styrets beretning 2013 1 Styrets sammensetning 2013 Styret har i perioden bestått av: Laila Myhrer Jan Marius Evang Sølwi Kraus Frida Forberg

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte 2011 Saksliste

Årsmøte 2011 Saksliste Årsmøte 2011 Saksliste Årsmøte Fredrikstad kunstløpklubb Onsdag 28. mars 2012 kl 18.00 Sted: Stjernehallen, VIP-rom Saksliste Sak 1: Åpning Sak 2: Valg av dirigent og referent Sak 3: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

INVITASJON TIL BARNETURNSTEVNET KRISTIANSAND 6. OG 7. MAI 2017

INVITASJON TIL BARNETURNSTEVNET KRISTIANSAND 6. OG 7. MAI 2017 INVITASJON TIL BARNETURNSTEVNET KRISTIANSAND 6. OG 7. MAI 2017 Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Arrangør: KRISTIANSANDS TURNFORENING 1 Til foreninger i Vest-Agder Gymnastikk og Turnkrets Velkommen til

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer