Årsmøte Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 Årsmøte 2010 Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden 2. Valg av: a. Ordstyrer b. Referent c. 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll 3. Årsberetning Regnskap Fastsettelse av medlemskontingent 6. Innkomne forslag 7. Budsjett Bestemme foreningens organisasjon 9. Fastsettelse av nye vedtekter 10. Valg 11. Ordet fritt 12. Godkjenning av protokoll 13. Avslutning 2

3 Referat fra årsmøtet 2009 Referat fra det 119. Årsmøte i Sandnes Turnforening 1. Styrets leder ønsket velkommen 2. Kommentarer til innkalling: - Budsjett burde vært eget punkt i innkalling/sakliste (Ordstyrers svar var at dette ligger under punkt 5 Regnskap). - Årsberetningen burde iht. NIF s lover ha vært medlemmene i hende min en uke før årsmøtet. - Årsmøtet burde startet med registrering av deltakere på årsmøtet. - På grunnlag av ovennevnte punkter ble det en diskusjon om årsmøtet var lovlig satt og om årsmøtet måtte utsettes. - Forslag om at årsmøtet likevel skulle avholdes ble vedtatt mot én stemme. Før avstemmingen ble medlemmene registrert på navneliste. Det var 39 personer tilstede på møtet hvorav 36 stemmeberettiget. 3. Knut Martens ble valgt til ordstyrer. Erik Espedal ble valgt til referent. Elisabeth Ueland og Margrete Ræge ble valgt til å underskrive protokollen. 4. Det ble satt av 10 minutter for årsmøtet til å gjennomgå referat fra årsmøte 2008, årsberetning 2009 og regnskapet. Kommentarer til referat årsmøte 2008: - Spørsmål om styret har jobbet med å øke antall passive medlemmer og anmodning om at styret jobber videre med dette. - Status på foreningens fane må tas rede på og utbedringer utføres. Det må lages retningslinjer. Styret må prioritere dette. - Æresmedlemmer må få diplom. Referatet ble godkjent. 5. Årsberetning 2009 ble godkjent med følgende kommentarer: - Arbeidet med ny defileringsdrakt må videreføres. Drakten må ha korrekte farger. Styret kommer med nytt forslag. - Medlemstallet har gått ned. Styret svarte at dette skyldes kapasitetsproblemer generelt og problemer med å finne instruktører spesielt. 3

4 6. Regnskap 2008 ble godkjent med følgende kommentarer: - Det må gjennomføres tiltak for å øke medlemskontingenten med ,-. - Oversikt over balanse mangler i det fremlagte regnskapet. Denne vil bli lagt ut på foreningens internettsider. - Foreningen flytter inn i ny hall i 2010 og leieinntekter vil da forsvinne. - Ønske om at det deles ut giro ifm. medlemskontingent. - Budsjett for 2009 ble godkjent. 7. Det var ingen innkomne forslag Det ble holdt ett minutts stillhet for foreningens medlemmer som har gått bort i løpet av Kontingent Det ble fremsatt forslag om at kontingent for passive medlemmer skal være kr. 250,- per år. Dette forslaget ble vedtatt med 23 stemmer for.årsmøtet vedtok at styret skal fremlegge et nytt og enklere oppsett for kontingent til neste årsmøte. Dagens oppsett er komplisert og vanskelig å jobbe med. 9. Valg Valgkomiteen la fram følgende forslag: Leder: Ingen forslag Benkeforslag på Rolf Erik Svarstad som takket ja og ble valgt med akklamasjon Benkeforslag på Margrete Ræge som nestleder valgt ved akklamasjon Styremedlem: Tone Helen Cederstøm ikke på valg; 1 år igjen Styremedlem: Siv Ravndal ikke på valg; 1 år igjen Styremedlem: Gry Kristin Frastad ny 2 år Styremedlem: Anlaug Kvarme ny 2 år Styremedlem: Arne Kjetil Nilsen ny 2 år Styremedlem: Ingrid Kittang ny 2 år Ungdomsrep.: Aleksander Martens gjenvalg 1 år Varamedlem: Per Frafjord ny 1 år Varamedlem: Erik Johan Sæbø ny 1 år Varamedlem: Roger Årdal ny 1 år 1 år 2 år Valgkomiteens innstilling ble godkjent ved akklamasjon. Som revisor ble Knut Martens og Erik Espedal valgt ved akklamasjon. Etter diskusjon angående valgkomiteen sammensetning ble følgende valgt etter forslag fra salen: Paul Hetland - Erik Espedal - Andreas Rage - Erik Johan Sæbø Den nye valgkomiteen konstituerer seg selv iht. foreningens statutter. 4

5 Styret fikk fullmakt til å utnevne delegater til kretsting, landsting og andre fora der foreningen skal/bør delta. Dette må være medlemmer med fagkunnskap som på best mulig måte representerer Sandnes Turnforening. 10. Ordet fritt Det ble vedtatt at nytt styre skal utarbeide revisjon av foreningens lover (statutter) som skal fremlegges på neste årsmøte. Forslag til revisjon skal sendes ut på høring til medlemmene som må komme med eventuelle innsigelser innen fastsatt frist. Eventuelle rettelser til årsrapporten fra gruppene meldes til styret som sørger for at dette blir lagt ut på foreningens internettside. Margrete Ræge Elisabeth Ueland. 5

6 Styrets beretning 2009 Styret ble konstituert på første ordinære møte i 10. mars Følgende ansvarsområder ble etablert som et resultat av den vedtatte organisasjonsplanen: Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ungdomsrepr Varamedlem Varamedlem Varamedlem Rolf Erik Svarstad Margrete Ræge Tone Helen Cederstrøm Arne Kjetil Nilsen Gry Kristin Farstad Ingrid Kittang Anlaug Kvarme Siv Ravndal Aleksander Martes Erik Johan Sæbø Per Frafjord Roger Årdal Anlaug Kvarme og Ingrid Kittang trakk seg fra styret i Per Frafjord ble oppnevnt som fast medlem av styret. Styret har i perioden holdt 10 styremøter. Samarbeidet innad i styret har vært godt. Ved utgangen av 2009 har foreningen har tre æresmedlemmer. Foreningen er for tiden representert i kretsstyret ved Stein Erik Ansethmoen og Elisabeth Ueland. Foreningen har også vært representert i kretsens gymnastikkutvalg ved Margrete Ræge. Foreningen teller nå 509 medlemmer, som er en økning på 121 medlemmer siste året. Nedgangen vi har sett de siste årene, kan være snudd. Foreningen har klart å starte opp alle partiene til rett til høsten Styret må berømme sportslig utvalg som har gjort en kjempejobb med å skaffe instruktører til alle partiene. Styret ser på store muligheter for å øke medlemstallet årene fremover. Større muligheter til å starte flere breddepartier, gjør at foreningen kan vokse. Foreningen bør fortsatt ha et fokus på støtte medlemmer, dette tallet er for lite. I løpet av året har styret, og spesielt foreningens unge, deltatt på forskjellige arrangementer, for å markedsføre foreningens aktivitetstilbud. Dette ser ut til å ha vært et vellykket bidrag til å kommunisere foreningens budskap om at grunnlaget for annen idrett legges i gymnastikk og turn. Det er et stort press på treningstider i Turnhallen, og det er fremdeles en utfordring å finne optimale tider for alle gruppene. Styret søker å legge til rette så godt som mulig for alle grupper både mht tider og trenerkapasitet men med økende antall konkurransegymnaster og konkurransegrupper så evner vi ikke alltid å møte alles ideelle behov med de begrensede ressurser vi rår over. 6

7 Foreningens økonomi har i 2009 vært tilfredsstillende. Foreningens inntektsgrunnlag er i hovedsak medlemskontingenter og driftstilskudd fra kommunen, samt leieinntekter. Vi har også vært så heldige å motta noen pengegaver. Likviditeten har til tider vært anstrengt hovedsakelig pga periodiske innbetalinger av leieinntekter. Regnskapet gjøres opp med ett solid overskudd. Ordningen med at medlemmene betaler rett inn på foreningens konto er en suksess. Foreningen inngikk en ny avtale med Akademiet som fungerer meget bra. Denne avtalen gir foreningen gode inntekter siden Akademiet benytter hallen på dagtid. Avtalen er noe redusert fra høsten I 2009 har foreldre til gymnaster i konkurransegrenene turn og troppsgymnastikk vist stort initiativ og innsatsvilje til å finne alternative inntektskilder, og har stått for mange inntektsbringende arrangementer og aktiviteter i foreningens regi. Denne innsatsen som foreldre her har gjort, har medført at det er gått til innkjøp av nytt Frittstående gulv. Styret retter en stor takk til alle som har bidratt, og ønsker lykke til videre med dette viktige arbeidet. Årets høydepunkt har vært Landsturnstevnet i Kristiansand i juni. Her hadde foreningen en stor tropp som deltok i ulike turngrener. Dette ble en kjempeopplevelse for de deltakende gymnaster, selv om det ble en noe varm opplevelse. Innen Troppsgymnastikk ble Junior herre troppen, som er et lag bestående av gymnaster fra Sandnes Turnforening og Haugesund, ble Norgesmestre i Mandal. Troppen bestod av følgende gymnaster: Petter Emil Anderssen, Andreas Berg, Sondre Birkeland, Andreas Gaard, Aleksander Martens, Simen Jøssang, Michael Vu, Oddgeir Tjelta, Andreas Berg, Simen Jøssang Nilsen, Anund Yli Rossabø og Sondre Birkeland.. Dette er flotte representanter for foreningen. Innen konkurranseturn er det mange talentfulle gymnaster, både på jente- og guttesiden. Gymnastene har stått for flotte prestasjoner i 2009 både i kretsmesterskap og i nasjonale konkurranser. Damepartiet var med på kretsturnstevnet på Klepp og så var i Stavanger juni. Vi deltok med 19 damer som hadde egen oppvisning som gikk meget bra. Vi har i dette året deltatt på 2 stevner. Damene deltok på kretsturnstevnet på Klepp søndag 14. juni og vi var også i Kristiansand på Landsturnstevnet. Avslutningsvis vil styret bare få nevne at våren 2010 blir foreningens siste i egen hall. Fra sommeren 2010 er vi på plass i den nye hallen, med de utfordringene dette medfører. Styret ser frem til å kunne tilby en av de flotteste idrettshallene i Norge til sine medlemmer. Vi retter en stor takk til alle gymnaster for innsatsen, sportslig og sosialt, og håper mange forsetter inn i ny sesong med iver og treningsglede. Stor takk til trenere, hjelpetrenere, foreldre og andre som på frivillig basis bidrar til at Sandnes Turnforening kan fortsette sitt engasjement for barn, ungdom og gymnaster i alle aldre og på alle nivåer. Styret ser fram til et flott turnår i

8 Medlemstall 2010 Medlemstallet i foreningen viser for første gang på mange år en oppadgående trend. Foreningen har økt med 121 medlemmer i turnåret 2009/2010. Dette skyldes nok at vi for første gang på mange år har klart å skaffe flotte instruktører for alle planlagte partiene. I tillegg har vi på grunn av stor pågang, startet opp nye i løpet av året. Styret har hatt fokus på å forbedre registreringen ved oppstart, og vil ut i fra økningen si at dette fungerer bedre. Selv om vi ser at konkurransen har blitt større de siste årene, har styret hatt som mål å gi våre medlemmer kvalitet istedenfor kvantitet. Derfor har mange av våre instruktører gjennom ført Trener 1 denne sesongen. Passive medlemmer er en gruppe som i 2009 ikke har fått den nødvendige oppmerksomhet. Derfor ønsker styret å ta et tak for å øke dette antallet til det antall vi hadde i Når en ser på aldersfordelingen i foreningen kan en se at den største oppgangen er på aldersgruppen 3-5 år. Dette skyldes at vi har startet opp flere grupper for denne aldersgruppen. Styret ser positivt på utviklingen, og ser at fremtiden med ny hall kan påvirke at medlemstallet stiger ytterligere Aldersfordeling: år 105 stk 201 stk 6 12 år 200 stk 217 stk år 62 stk 37 stk Over 20 år 21 stk 32 stk Støttemedlemmer 20 stk 8

9 Hall Per Frafjord har i 2009 vært hovedansvarlig for bygg med utleielokaler tilknyttet Sandnes Turnforening. Eiliv Haarr er ansatt som vaktmester på deltid. Denne ordningen fungerer godt. Ansvarsområdene har vært Vedlikehold Utleie Renhold Vedlikehold Det har ikke vært utført noen større vedlikeholdsoppdrag i 2009 Utleie Selve idrettshallen har på dagtid i 2009 blitt utleid til Akademiet Videregående skole. Denne leieavtalen har blitt redusert med noen timer. Leiligheten har vært utleid noen måneder i Butikklokalet er leid ut til Kami Bygg. En gang i måneden blir hallen leid ut til dansetilstelninger i regi av Sulletoppen. Hallen er også i 2009 utleid til Sulletoppen. Leieinntektene har gitt gode inntekter til foreningen. Målsettingen for styret må være å vedlikeholde hallen ut i fra de gjeldende krav i den perioden som gjenstår innen den nye hallen i Vågen er ferdig. Styret ser ingen grunn til å foreta større oppgraderinger av hallen i denne tidsmålte periode. Renhold KIKO Renhold har i dag ansvar for renhold av lokalene. Renhold foretas tre dager i uken i haller og dusj/garderober. Trapper og toaletter etter behov. Annet Brannvesenet har vært på flere inspeksjoner i

10 Økonomi Tone Helen Cederstrøm har hatt hovedansvaret, og den daglige oppfølgingen av foreningens økonomi i Dette har blitt gjort i samarbeid med regnskapsfører Tor Arne Østvold. Foreningens inntektsgrunnlag er i hovedsak medlemskontingenter og driftstilskudd fra kommunen. Også dette året har vi mottatt noen pengegaver, noe som alltid kommer godt med. Medlemstallet har i løpet av dette året økt betraktelig, noe som også gjenspeiler seg i innbetalt medlemskontingent. Vi har videreført ordningen med at turnforeningen selv står for innkrevning av medlemskontingenten. Helt på slutten av året ble vi registrert i Grasrotandelen. Vi er spente på om dette kan gi oss noen ekstra kroner i kassen. Likviditeten i foreningen har vært bra. Resultatregnskapet for 2009 gir et regnskapsmessig overskudd på kr ,-. 10

11 Regnskap 2009 Sandnes Turnforening Resultatregnskap pr /Budsjett 2010 Budsjett Driftsinntekter Medlemskontingent Kommunale tilskudd Leieinntekter Arrangementer Gaver, bidrag etc Sum inntekter Driftskostnader Driftskostnader Lønnskostnader Trenerutdanning Utstyr m.m Driftutgifter hall Adm. kost Finanskostnader Sum kostnader Årets resultat

12 Sandnes Turnforening Balanse pr Note Eiendeler Bankinnskudd Mellomregningskonto -572 Fordring foreldrelag, frittst. gulv Bygg/eiendom 1 1 Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld/Egenkapital Skyldig offentlige avgifter Skyldig foreldrelag Depositum Sum kortsiktig gjeld Sum Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Note 1 Egenkapital pr Årets overskudd Egenkapital pr

13 Årsrapporter fra gruppene, 2009 Konkurranseturngruppa 2009 Trenere: Valentyn Skrypin, Kjetil Kjellevoll, Bjørg Elin Nærland og Rigmor S. Krogh Medlemstallet i gruppa varierte fra Ved utgangen av året hadde vi 32 aktive utøvere. Vi starta året friskt med treningssamling i Kristiansand siste helg i januar. Deretter hadde vi vår første konkurranse i Stavanger 20. februar. Da ble årets første Norgescup arrangert. Vi stilte med 14 jenter og en gutt. For de fleste av våre turnere var dette en stor og ny konkurranse, og ingen forventa at vi skulle komme hjem med medaljer. Søndag 22. mars arrangerte Stavanger turnforening KM i mangekamp. Vi deltok med 19 jenter og 4 gutter og hentet hjem medaljer i alle de 8 klassene vi hadde deltakere i. Det var veldig mye bra turn. Mange av gymnastene våre gjorde det veldig mye bedre enn i forrige konkurranse. Det er kjekt å se at all treninga gir resultater. Etter endt konkurranse kunne vi glede oss over 4 kretsmestere: Valentyn Skrypin (25) vant klassen for herrer senior, Andreas Frafjord (16) vant gutter klasse 3, Anja Pedersen (15) ble best i jenter klasse 2, år og Mona S. Krogh (13) tok en suveren seier i jenter klasse 1, år. I tillegg til 4 flotte kretsmestere fikk Halvor Hetland (9) bestemannspris i klassen 9-10 år. 13

14 April var det tid for årets 2. norgescup i Holmen. Her deltok vi med de fire urøverne vi har i klasse 1, 2 og 3. Mona S. Krogh stod for vår beste prestasjon med en flott 7. plass av 60 deltakere i klasse 1 (13 14 år). Alle turnerne avslutta vårsesongen med konkurranse i Kristiansand. De yngste var invitert i åpent sørlandsmesterskap 9. mai. Der hadde vi med oss 19 jenter og 6 gutter, som tok godt for seg av medaljene. Vi fikk flere sørlandsmestere og mange 2. og 3. plasser. De to eldste turnerne våre: Bjørg Elin, Andreas og Valentyn var med i NM for senior rundt St. Hans. Alle jobba godt, og Valentyn klarte å komme på pallen. Han kom på 3. plass individuelt, men siden han ikke er norsk statsborger, så ble ikke hans plassering gjeldende. Han var i tre apparatfinaler og fikk en fin 3. plass i svingstang. Etter en god ferie, åpna vi høstsesongen med en flott treningsleir i Kristiansand rett før skolestart. Vi har en fantastisk ivrig foreldregjeng som var med oss. De ordna med mat og fritidsaktiviteter. Det mest populære var stram line rett utenfor hallen august dro vi igjen til Kristiansand for å trene. Denne gangen var det sonesamling for jenter fra og med 11 år. De 12 jentene som deltok fikk trent meget godt. Høstsesongen var travel med Norgescup i Trøgstad første helg i oktober. To uker senere var det Nasjonalt rekruttmesterskap for alle 11 og 12 åringer i Holmen og helga deretter var det Andreas, Anja og Mona som deltok i junior NM i Oslo dro vi en gjeng 9 utøver og 3 voksne til Molde i Vestlandsmesterskapet. Her gjorde de fleste en meget god jobb. Guttene hadde sin årlige klubbkonkurranse i turnhallen fredag gutter stilte i årsklasse 7-8, 9-10 og 11 år. Guttene våre kjørte en kjempeflott konkurranse og tok frem det beste foran spente foreldre og besteforeldre. Lørdag 16. november arrangerte Stavanger turnforening kretsmesterskap i enkeltapparat, for gutter og jenter. Sandnes turnforening stilte med 14 jenter og 4 gutter. Det ble vist enormt mye bra turn og vi kunne dra hjem med mange medaljer i alle klassene vi deltok i. De yngste, 9-10 åringene ble ikke rangert, men Halvor Hetland (9) stakk av med prisen for høyeste karakter i enkeltapparat. Alle de andre guttene og jentene gjorde en flott konkurranse og forbedret egne resultater fra tidligere konkurranser. I klasse 11 år stilte vi med en gutt, Magne Hølland. Han stakk av med 4 gull og en sølv av 6 mulige. i klasse 11 år jenter hadde vi med 7 turnere. Julie Kjellevold stakk av med gull i hopp og skranke, Tonje Ommundsen fikk 3 bronsemedaljer, hopp, skranke og bom, Siri Ravndal fikk gull i bom og bronse i frittstående, mens Mia Edland tok sølv i skranke. I klasse 1 (13 14 år) jenter hadde vi bare en deltaker. Mona S. Krogh (13). Hun gjorde rent bord og tok gull i alle fire apparat; hopp, skranke, bom og frittstående. I de eldste klassene er det få deltaker,så her ble det medaljer på alle I alle apparat. Året ble avsluttet med klubbmesterskap for jentene + Andreas som ikke fikk delta da guttene hadde sin konkurranse. Det ble vist mye bra turn. Vi har mange kommende talenter I klubben. Det er bare å fortsette det gode arbeidet. 14

15 Det ble sent i høst startet opp en nybegynnergruppe med Andreas, Anja og Valentyn som trener. Disse trener hver tirsdag kl , samt at gymnastene også går på BBB. Gruppen teller ca. 10 gymnaster. Opplegget i denne gruppen er at det starter med sang og navnelek, så litt sang med bevegelser og litt lek og moro. Deretter går gruppen over i lillesal kl og har mer turnrelatert trening som matteturn, skranke og bom. Tusen takk til alle foreldre som stiller opp og rydder apparater inn og ut så og si hver dag, hjelper på treninger, stiller opp på dugnader og i konkurranser og er med på treningsleire! Rigmor S. Krogh Troppsgymnastikk 2009 Troppsgymnastikk gruppa består av følgende grupper: Tropp aspirant nybegynnere: 20 jenter trener mandag fra og tirsdag fra i Turnhallen. Trenere: Hege Andersen Høgstø og Ingvild Prestegaard. Tropp aspirant 25 jenter 8-11 år trener mandag fra og torsdag i Turnhallen. Trenere: Hege Andersen Høgstø, Bjørg Elin Nærland, Signe Braut og Elisabeth Ueland Tropp rekrutt år trener mandag fra og torsdag fra i Turnhallen. Trenere: Petter Andersen, Vetle Aarsvoll Svarstad, Aleksander Martens, Andreas Gaard, Jan Magne Cederstrøm, Michael Vu og Margrethe O. Pettersen 40 jenter og gutter. TeamGym rekrutt jenter år -Vår 09 mandag og torsdag fra i Turnhallen. Trenere: Camilla Apeland og Therese Anfindsen. 14 jenter. TeamGym junior og senior: 13 år og eldre Treningstid: onsdag fra , torsdag fra og søndag fra jenter + 12 gutter deltatt denne sesongen. Trenere: Linn Clausen (vår) Andreas Rage, Alexander Birkeland (vår), Valentyn Skrypin, og Elisabeth Ueland. Tina Kristin Jensen,( høst). TeamGym herre jr/sr har gjennom hele året hatt et samarbeid med Haugesund TF og Trond Grønaas. Guttene har i sesongen 2009 turnet for Haugesund TF i TeamGym. Jentene representerer Sandnes TF i TeamGym. Troppsgymnastikk er ei stor gruppe med over 100 utøvere i alderen 7-24 år. Vi har totalt 12 timer med trening på hele gruppa, noe som gjør at vi har det svært trangt under alle timer. Stor andel av tid går til inn og utrydding av utstyr samt fordeling av apparater. Vi har igjennom året deltatt med gymnaster på konkurranser, samlinger, leire og oppvisninger. Aspiranter, rekrutter og junior nasjonal har deltatt på alle seriekonkurransene i Rogaland og har da deltatt på Sandnes, Haugesund og Hognestad. 15

16 Vi deltok med en stor gruppe under KM i Sandnes. Gymnastene har vist godt igjen i Rogaland og innsatsen er stor. Vi har overnattet 2 ganger med alle store og små i Haugesund som sosiale samlinger i forbindelse med konkurranser. Rekruttene deltok i nasjonal konkurranse i Buskerudtrampetten og fikk god erfaring blant 600 gymnaster. Flott innsats. Vi startet i høst opp med TeamGym mix jr for å få bedre rekruttering til TeamGym. Dette viser igjen og disse vil få nye utfordringer i løpet av 2010 sesongen. Takk til oppmenn for alle gruppene som gjør en kjempe innsats. TeamGym Gruppene har hatt et travelt år. De har konkurrert i Norges Cupen og i NM denne sesongen. Vi har dette året hatt 1 TeamGym kvinner jr lag med 10gymnaster og 1 sr kvinnelag med 8 gymnaster. Laget har i 2008 sesongen bestått av: Tina Kristin Jensen (vår), Bjørg Elin Nærland, Margrethe O. Pettersen, Frances Anita N. Pedersen, Stine Wahl, Brigitte Struijk-vår, Eirin Hermannsen, Mona Krogh ( vår) Ingvild Prestegaard, Shienna Forus, Aina storm, Kristine Egeland, Runa Lise Skadsem-vår, Rikke Nygaard vår, Ingrid Takla vår, I høst er nye gymnaster tatt opp og hele 13 års generasjonen har fått lov til å trene med jr gymnastene. Jentene har hatt Linn Clausen som ansvarlig treneri vår og Tina Kristin Jensen i høst. De har jobbet godt og klarte også i år å få 3 plass i NM sr som beste resultat. men har jobbet med motivasjonen for å holde innsatsen oppe gjennom hytteturer, sosiale treff og treningssamlinger i Haugesund sin grophall. Jentene har store utfordringer for 2010 sesongen siden flere av jentene har takket av og nye kommer inn. Et nytt frittstående program er under innlæring og nye serier i trampett og tumbling innøves til vårens NM TeamGym herre jr/ sr har hatt et hektisk år i Gutta har dette året konkurrert for Haugesund TF i TeamGym. Resultatet her ble NM gull for Herre junior Mandal. På laget var : Andreas Gaard, Vetle Aarsvold Svarstad, Petter Anderssen, Michael Vu, Aleksander Martens, Oddgeir Tjelta, Haugesundsgymnastene:Andreas Berg, Simen Jøssang Nilsen, Anund Yli Rossabø og Sondre Birkeland Høstens samla resultat ga 1 pl. I Norges Cupen og flere gode plasseringer i de ulike konkurransene. Høydepunktet ble at laget kvalifiserte seg til senior Nordisk i Finland. Oppmann for gutta har vært : Elin Gaard for junior og Rolf Erik Svarstad for senior. TeamGym har konkurrert i Haugesund, Kristiansand, Oslo, Bergen og Stavern samt KM i Sandnes. Vi viser igjen under konkurranser og har nå ei solid gruppe av ungdommer som viser innsats og stå på vilje. 16

17 Vi deltok også med 12 gymnaster på UEG leiren i Italia. Et minne for livet for jentene og gutta som fikk gleden av å trene med Europas beste trenere, - under flotte forhold i varme Italia. Ellers har vi deltatt på samlinger i Haugesund med alle gymnastene og på Hognestad for å få grop trening. Følgende har bestått trener 1 utdanning dette året: Hege Andersen Høgstø, Jan Magne Cederstrøm, Tina Kristin Jensen, Ingvild Prestegaard, Aleksander Martens, Petter Anderssen, Andreas Gaard, Ingelin Steinsøy. Vi gratulerer. De fleste er nå i gang med trener 2 i troppsgymnastikk denne sesongen. Undertegnede har bestått forbundsdommerkurset i nytt reglement og er nå godkjent til Tusen takk til foreldre gruppa som har organisert økonomi, reiser, og dugnad til støtte for TeamGym satsingen, Gruppa har bestått av: Anne Lise Tjelta, Ann-Iren Rage, Gry Wahl, Knut Martens og Rolf Erik Svarstad. Vil med dette nytte anledningen til å takke alle som har støttet oss i arbeidet med troppsgymnastikk denne sesongen. Samt benytte anledningen til å takke for meg og ønske nye lykke til som hovedansvarlig for troppsgymnastikken i Sandnes TF. Elisabeth Ueland BraBedreBest 2009 Trening mandag fra og 2 klasse i Turnhallen fra gymnaster. Mandag fra og 4 klasse Turnhallen. Fra gymnaster Hjelpetrenere dette året har vært: Hege A Høgstø, Petter Anderssen, Line Martens(vår), Ingvild Prestegaard (vår), Ingelin Steinsøy, Kayee Tang (vår), Bjørg Elin Nærland, Gry- Kristin Farstad, Aleksander Martens, Valentyn Skrypin (vår) Vetle Aarsvoll Svarstad, Andreas Gaard, Michael Vu og Jan Magne Cederstrøm Hovedansvarlig: Elisabeth Ueland Aktiviteten er basert på Idrettens Grunnstige og mange gymnaster har nå fått fullført alle 100 øvelsene og mottatt diplom. Mange har mottatt merkene bronse, sølv og gull som de oppnår etter 25, 50 og 75 øvelser i den røde boka si. Vi har dette året deltatt på Turntreff i Egersund og på Barnas Turnfestival i Tananger der vi var med på foreningsoppvisning med gymnastene våre. I tillegg deltok de på BBB oppvisningen. En flott dag i det varme været på Tananger idrettsanlegg. 17

18 Utfordringene på gruppa er å gi gymnastene en best mulig grunnopplæring slik at alle får utfordringer på sitt nivå. Det er derfor viktig at en benytter ungdommene som kan vise øvelsene og gi de korrekte bilder av hvordan de skal utføres. Tusen takk til ungdommene som gjør en kjempe innsats på denne gruppa. Takk også til alle foreldre som stiller opp som ledere og hjelpere. Elisabeth Ueland Foreldre-Barn 1 3 år Vårsesong: Trener: Margrete Ræge Undertegnede meldte permisjon fra gruppen grunnet studier etter høstsesongen Men det ble ikke rare permisjonen fra denne gruppen, så jeg var på plass her ved første trening på nyåret. Treningstid; tirsdager kl Totalt 50 barn har vært innom i turnhallen sammen med sine foreldre denne våren. Hallen har sydet av aktivitet, og trivsel står i høysete. Timen består av samling med sang, rytme og bevegelser, samt frie aktiviteter i apparatene sammen med foreldrene, og så en liten samling igjen før vi avslutter. Rutinen er innarbeidet, så det hele går nesten av seg selv. Gruppen deltok på vårmønstringen i Giskehallen, hvor tema var Farger. Gruppen stilte med fargerike klær etter eget ønske. Margrete Ræge Høstsesong: Trener; Margrete Ræge Treningstid; Tirsdager I høst startet det opp mange nye gymnaster og foreldre i gruppen. På første treningen stilte det over 70 barn med foreldre, så det var det blotte kaos! Istedenfor å miste mange medlemmer, ble det ryddet plass til to grupper foreldre og barn. Mange var i turnhallen for første gang. I høst har vi vært gjennomsnittlig på hver gruppe, en fin passende størrelse. Kjører mye av det samme konseptet, med mer rytme og bevegelse, og nå også med mer fokus på foreldre og tilbud til dem også. En utrolig kjekk gruppe å ha, mange kjekke barn og foreldre. Gruppen deltok på oppvisningen til jul i Giskehallen, hvor tema var Helter. Foreldre og barn gruppen stilte med mor og far som helter, samt at alle barna stilte som sine helter fra eventyrene, så det ble en skjønn forening av spiderman, batman, kaptein sabeltann, pippi og prinsesser. Margrete Ræge 18

19 Turnskolen 4 6 år Felles for 4 6 års gruppene. Undertegnede har fungert som en koordinator for småbarnsturnen i klubben, i all hovedsak for gruppene for barn i alderen 4-6 år. Jeg har samarbeidet tett med trenerne, for både turnskolen 4-6 år, guttegruppen 4-6 år, samt Stangeland, og etter hvert også Høyland da de kom med i høst. Dette har fungert veldig bra. Gruppene har også startet med å ha felles turnoppvisning i Giskehallen, et populært og mer ufarlig tilbud for de mindre gruppene. Vi har hver sesong to fellestreninger i forkant av turnoppvisningen, for å skape trygghet for barna, slik at vi kan bli litt kjente med hverandre. Det er veldig kjekt å ta imot alle våre medlemmer i alderen 4-6 år i hallen samtidig, og øynene på de som ikke er vant til apparater er trillrunde når de ankommer hallen. Turnoppvisning; Vår; Tema Farger, hvor alle i gruppen stilte i regnbuens farger Høst; tema Helter, og alle gymnaster i gruppen stilte som Emil og Pippi. Margrete Ræge Turnskolen 4 6 år Vårsesong; Trener; Ingrid Kittang sammen med god hjelp av Andreas Frafjord Treningstid; tirsdager Det var vel rundt medlemmer i gruppen. Hovedvekt av jenter, med noen få gutter. Opplegg; en sang eller to, før en liten oppvarming, og så fri lek i apparatene. Flinke foreldre stilte og sikret ved alle stasjoner. Gruppen deltok på turnoppvisningen i Giskehallen. På vegne av Ingrid Kittang Margrete Ræge Høstsesong; Trener høst; Margrete Ræge med god hjelp av Andreas Frafjord. Treningstid; tirsdager I høst startet det opp mange nye gymnaster i gruppen. Mange kom opp fra foreldre og barn, men også nye ukjente fant veien til turnhallen i høst. Gjennomsnittlig var vel rundt på hver trening, men totalt bestod denne gruppen av godt 55 medlemmer. Hovedvekten består av jenter, det er svært få gutter i gruppen. Opplegget til gruppen; Treningen legges opp slik at det er en samling først, så oppvarming og grunntrening bestående av fiksering/styrke/koordinasjon i fellesskap. Så har gymnastene frie aktiviteter i apparatene, eller vi kjører stasjonstrening, før vi igjen samles, og tøyer og slapper av før treningstimen er over. Denne gruppen har ett relativt stort sprang aldersmessig, samt at det er store forskjeller motorisk. Det har vært nødvendig å dele inn gymnastene etter alder, og i høst har vi vært heldige med at det har vært en rimelig jevn fordeling av 4 og 5 åringer, slik at det ikke har budd på problemer med inndeling osv. Denne gruppen er en flott gruppe å være trener for med mange treningsvillige gymnaster. Og innsatsen til gymnastene står til gull! Jeg har brukt foreldrene som en ressurs, de dras med for å følge grupper, samt sikre når barna har frie aktiviteter/stasjonstrening. Tusen takk til alle foreldre som er med og hjelper til! 19

20 Gruppen deltok på den felles turnoppvisning for alle 4-6 åringer i klubben til jul. Margrete Ræge Gym Lek Stangeland Vår 2009 Trenere; Ida Hatleskog Vastvedt og Tonje Netteland. På våren var de rundt 10 barn som gikk på gymlek på Stangeland. Treningen begynte med en samling med sanger, så ble det laget en apparatløype av det utstyret som fantes, trampett, springbrett, kasse, bom, benk og ringer. Her fikk barna gå fra stasjon til stasjon og gjøre oppgaver de fikk tildelt. Til avslutning var det på ny en samling, men sang, og gjerne en lek. Vårsesongen avsluttet med en felles turnoppvisning sammen med turnskole 4-6 år, samt med gutter 4-6 år. I forkant av den var det to felles turntreninger nede i turnhallen. På vegne av trenerne Margrete Ræge Høst 2009 Trenere: Petter Emil Anderssen og Andreas Gaard. I gymsalen på stangeland ungdomsskole startet vi i høst opp med turn/gymlek for barn mellom 4 og 6 år på tirsdager fra Vi var fra starten av mellom 10 og 15 barn, på det meste har vi vært barn i hallen. Vi har ikke mye utstyr sett i forhold til turnhallen, men vi har bl.a. en trampett, og et springbrett, det koser barna seg godt med. En utfordring for meg har vært at jeg må være litt strengere en jeg vanligvis trenger med barn Treningene begynner med at vi går et par runder rolig rundt hinderløypa. Så går vi inn i sirkelen på gulvet og gjør noen styrke/bevegelighetsøvelser så kjører vi hinderløypa igjen etter noen runder der tar vi sirkelen om igjen, men vi kjører i tillegg noe styrke/bevegelighet inntil veggen. Etter dette endrer vi litt på hinderløypa og tar et par runder til, også går vi sammen igjen og tøyer ved å bruke dyreøvelser elefanten, tigeren, katten(som skyter rygg og svaier), slangen, også svømmer vi litt for å gi dem en morsom avslutning. Juleoppvisningen var veldig bra, og morsom.. På vegne av Andreas Gaard og Petter Emil Anderssen Petter Emil Anderssen. 20

21 Gutter 4-6 år Vårsesong; Trener; Valentyn Skrypin og Andreas Frafjord Treningstid; torsdag kl Det har vært mellom 6-10 gutter i gruppen i løpet av våren. De hadde for det meste en liten samling, samt turning i apparater. Gruppen deltok på felles turnoppvisning for alle 4-6 åringer i klubben, som en flott avslutning på en flott sesong. På vegne av Andreas og Valentyn Margrete Ræge Høstsesong; Trener; Margrete Ræge med god hjelp av Andreas Frafjord og Anja Pedersen. Treningstid; torsdag kl I løpet av høsten har godt 20 gutter vært innom i hallen. Opplegget til gruppen; Treningen legges opp slik at det er en samling først, så oppvarming og grunntrening bestående av fiksering/styrke/koordinasjon. Deretter har gymnastene frie aktiviteter i apparatene, eller vi kjører stasjonstrening, før vi igjen samles, og tøyer litt og slapper av før treningstimen er over. Dette er samme opplegg som for turnskole 4-6 år, men i guttegruppen er det mindre gymnaster å forholde seg til, du får dermed lært dem mer samt at vi kan kjøre en litt røffere stil med guttene. Denne gruppen har ett relativt stort sprang aldersmessig, samt med tanke på det motoriske. Det har vært nødvendig å dele inn gymnastene etter alder, og de fleste har dermed fått utfordringer tilpasset sin modenhet. Denne gruppen her er også en flott gruppe å være trener for med mange treningsvillige gymnaster, men den er utrolig krevende! Innsatsen til gymnastene står til gull, det er det ingen tvil om! Jeg har brukt foreldrene som en ressurs, de dras med for å følge rundt, og også for å sikre når barna har frie aktiviteter/stasjonstrening. Tusen takk til alle foreldre som har vært med og hjulpet til under treningene! Gruppen deltok på fellesturnoppvisningen til jul for alle 4-6 åringer i klubben. Margrete Ræge 21

22 Damer Trener; Bjørg Stangeland Treningstid vår; Høst; Damepartiet består nå av 20 damer, instruktør inkludert. Vi har i dette året deltatt på 2 stevner. Damene deltok på kretsturnstevnet på Klepp søndag 14. juni og vi var også i Kristiansand på Landsturnstevne i tiden juni. Rogaland Gymnastikk og Turnkrets hadde egen kretsoppvisning på begge nevnte stevner og damepartiet deltok på dette programmet. Alle damene var tilstede som "heiagjeng" ved NM i troppsgymnastikk i Gimlehallen på Landsturnstevnet. Dessverre mistet vi NM i apparatturn samme sted, grunnet egne treninger. Det var en del gymnaster fra Sandnes Turnforening som konkurrerte i begge grener. Vi koste oss. Vi er nå godt igang med trening for kretsturnstevnet i Haugesund til sommeren. Bjørg Stangeland Herrer Høst trener; Einar Høydal Treningstiden er fra kl. 20:00 til 21:30. Antall deltakere varierer noe, men på gjennomsnitt er vi mellom 8 og 12 deltakere. Vi forsøker til stadighet med markedsføring for å få flere til å stille. Trimmen starter med løping inklusive intervaller i 2-3 km, slik at vi blir varme i trøyen. Styrketrening med sittup, pushup etc. tas underveis i løpingen. Etter at løping og styrketrening er ferdig samles vi i en halvsirkel med påfølgende kroppsøvelser. Her fokuseres det på utøyning av alle ledd kroppen inklusive styrkeøvelser for mage og rygg. Vi er rimelig "svette" etter disse øvelsene. Siste halvtimen vies til volleyball, noe som alle ser frem til etter en har treningsøkt. Einar Høydal 22

23 Innkomne forslag 23

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

ÅRBOK 2014. Oslo Turnforening. Oslo Turnforening. Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80. www.osloturn.no

ÅRBOK 2014. Oslo Turnforening. Oslo Turnforening. Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80. www.osloturn.no 2151014 Bolt Communication AS boltcommunication.no Oslo Turnforening ÅRBOK 2014 ÅRBOK 2014 Oslo Turnforening Oslo Turnforening Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80 www.osloturn.no 2151014_Omslag.indd

Detaljer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS l K R E T S T I N G 18. 19. mars 2011 Quality Hotel Grand, Steinkjer Fredag 18. mars: Lagledermøte for Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 19. mars: Kretsting med program i henhold til kretsens

Detaljer

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS RGTK KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus 1 ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS 2 INNHOLD ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET 23. FEBRUAR

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL 3. 3. 2012 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Velkommen til Molde 11-12 mars 2012. Innhold: Side 2 Innledning side 3 Saksliste side 4-5 Årsrapport

Detaljer

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 19OO I HÅNDVERKERFORENINGENS LOKALER SAKSLISTE: 1. GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

HIL TURN: STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

HIL TURN: STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 HIL TURN: STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 SAMMENSETNING: Leder 1 år Odd Erik Jordheim (Leder og nestleder velges hvert år.) Nestleder 2 år Anette Kjelsrud Kasserer 1 år Terje Selnes Styremedlem 1 år Anne

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2013-2014 1 Innholdsfortegnelse Innledning 3-5 Tillitsvalgte 2013. 7 Styrets beretning. 8-12 Årsrapporter fra utvalgene GU breidde 2013 13-19 Rytmisk

Detaljer

Fredrikshalds Turnforening

Fredrikshalds Turnforening Fredrikshalds Turnforening Januar 2014 Desember 2014 1. Medlemstallet har det siste året vært: Des. 2013 Des. 2014 Æresmedlemmer 4 4 Kvinner 138 190 Menn 25 54 Piker 257 260 Gutter 147 128 Totalt 571 637

Detaljer

Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag

Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag Sted: Linken Forskningsparken møtesenter Torsdag 29. april 2010 kl. 19:00 SAKSLISTE sak 1) sak 2) sak 3) sak 4) sak 5) sak 6) Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 Støtt ditt idrettslag gjennom: Vår hovedsponsor: Oppgi vårt org.nr. 975567346 neste gang du skall tippe! Saksliste årsmøte

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Styrets beretning 2013

Styrets beretning 2013 Årsberetning 2013 1 Styrets beretning 2013 Året 2013 har for Tromsø Turnforening vært et rolig år arrangementsmessig. Foreningen var preget av særs høy aktivitet i 2012 med jubileum og NNM, og vi viste

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer