Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 1/13 RS 1/13 RS 2/13 RS 3/13 RS 4/13 RS 5/13 RS 6/13 RS 7/13 Referatsaker Statlig investeringstilskudd nye barnehageplasser i Leirbukt barnehage Samisk Bibliotektjeneste - Overføring av midler til kommuner 2012 Utbetaling av statstilskudd for opplæring i samisk - høst 2012 Korrigering av tildeling av timer til opplæring i samisk Innvilget tilskudd til leirskoleopplæring høsten 2012 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for Referat skoleeiermøte 24.okt.2012 angående partnerskapsavtale mellom fylkeskommunene og kommuner knyttet til faget utdanningsvalg 2011/ / / / / / /3535 RS 8/13 Tilskudd til kommunalt barnevern /3296 RS 9/13 Tilbakmelding på endelig rapport i forbindelse med tilsyn med Nordreisa kommune som barnehagemyndighet 2009/6613 RS 10/13 Tilsyn på skoleområdet er lukket 2011/2827 RS 11/13 Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak /550 PS 2/13 Revidering av vedtekter for kommunale barnehager i Nordreisa PS 3/13 Redusert tjenesteproduksjon Utviklingsavdelingen PS 4/13 Etablering av menighetshus og Nordreisa menighetsbarnehage AS 2013/ / /4839 Side 3

4 PS 1/13 Referatsaker Side 4

5 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni SaksbehandlerTelefon Solveig Bjørn Vår dato Deres dato Vår ref.arkivkode 2011/ DeregT41.7" 2011/ 45: Nordreisa kommune Postboks Storslett,.,t,(7f ),K)- L,C7 (1 1L-f , C Statlig investeringstilskudd til nye barnehageplasser i Leirbukt barnehage, Nordreisa kommune - kr Fylkesmannen viser til søknad datert om investeringstilskudd til nye barnehageplasser tatt i bruk 2011 og til tilleggsopplysninger av Søknaden gjelder Leirbukt barnehage. Investeringstilskuddet er avviklet med virkning fra 1. januar Det er imidlertid bevilget midler til å håndtere etterslep av søknader om tilskudd for plasser som ble opprettet i Reglene om investeringstilskudd til nye barnehageplasser som ble tatt i bruk i 2011 fremgår av Kunnskapsdepartementets rundskriv F-01/2011 Statstilskudd på barnehageområdet. De nye plassene i Leirbukt barnehage ble tatt i bruk barnehageåret Fylkesmannen har fattet følgende vedtak: Leirbukt barnehage tildeles kroner i investeringstilskudd. samsvar med søknaden. Vedtaket er i Fylkesmannen vil utbetale beløpet til Nordreisa kommune. Der tilskuddsmottaker er en ikke kommunalt eid barnehage skal kommunen uten ugrunnet opphold videreformidle tilskuddet, jf. F-01/2011 punkt 3.8. Formålet med tilskuddsordningen er å sørge for barnehageplass til alle som ønsker det. For å nå dette målet skal investeringstilskuddet bidra til å dekke deler av anleggskostnadene (tomte og byggekostnader) og redusere finansieringsbehovet (behovet for lån eller egenkapital). Tilskuddet gis med en bindingstid på 10 år. Bindingstiden utløper Ved å motta investeringstilskudd forplikter barnehageeier seg til å drive med tilnærmet samme kapasitet gjennom hele bindingstiden. Ved brudd på bindingstiden kan Fylkesmannen vurdere om hele eller deler at tilskuddet skal kreves tilbakebetalt, jf. F-01/2011 punkt 3.7. Se også rundskrivets punkt 3.9 om kommunens og fylkesmannens ansvar for kontroll med at vilkårene for investeringstilskuddet blir overholdt. Det tas forbehold om at Fylkesmaimen kan omgjøre vedtaket dersom vedtaket inneholder regnefeil eller andre faktiske feil, jf. forvaltningsloven 35, femte ledd. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefon: Telefaks: Side 5 Avdeling Oppvekst- og utdanningsavdelingen

6 Side 2 av 2 Barnehageeier kan påklage vedtaket til Utdanningsdirektoratet innen tre uker etter at underretning er mottatt, jf. forvaltningsloven 28 og 29. Klagen sendes via Fylkesmannen, jf. forvaltningsloven 32. Det tas forbehold om at fylkesmannen og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at tilskuddsmidlene nyttes etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet 10 og lov om Riksrevisj onen 12. Med hils Ingrid Hern e.f. utdanningsdirektør GYvtiL olveig seniorrådgiver Kopi: Leirbukt barnehage, Postboks 174, Nordreisa KomRev Nord IKS, Postboks 823, 9488 Harstad Kommunekassereren i Nordreisa kommune Økonomienheten, her Side 6

7 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Kulturetaten Nordreisa kommune Postboks STORSLETT Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 07/ Edel Olsen C60 SAKSARKIV Lopenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 36182/ SAMISK BIBLIOTEKTJENESTE - OVERFØRING AV MIDLER TIL KOMMUNER Troms fylkesbibliotek vil en av de nærmeste dagene overføre kr til Nordreisa kommune for innkjøp av samiske medier til biblioteket. Formålet med midlene er å fremme samisk språk og kultur i bibliotekene i Nord-Troms. Midler som ikke benyttes i 2012 kan overføres til 2013 til samme formål. Beløpet overføres til konto og merkes "Samiske medier". ed vennlig hilsen rt L (2.5-7 &rsen Fylkesbiblioteksjef E6ILLAD...,,, Edel Olsen Rådgiver Samisk bibliotektjeneste i Troms Kopi: Nordreisa bibliotek Besøksadresse Telefon Telefaks Ban kgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø Side 7

8 Fylkesmannen i Troms RomssaFyIkkamånni SaksbehandlerTelefon Eivind Bratsberg Vår dato Deres dato Vår ref.arkivkode 2012/ Deres ref.v 2012/91874k, N(9.EISA T t-1 " KOMIUNF 0HF Nordreisakommune,Rådmannen Postboks Storslett clpja fsk Pj `) Utbetaling av statstilskudd for opplæring i samisk - høst 2012 Utbetalingen skjer på bakgrunn av tildelte timer fra Fylkesmannen i Troms og innsendte refusjonskrav. Der refusjonskravet ikke er i tråd med tildelte timer, og det ikke er søkt om og tildelt ekstra timer, utbetales det ut fra tildelte timer. Timetallet er også kontrollert i forhold til kommunens/skolens registrering av timer til samisk i GSI. Dersom det er registrert et lavere antall timer i GSI enn tildelingen, og dette ikke er korrigert før utbetalingen skjer, vil det bli utbetalt på bakgrunn av timer registrert i GSI. For høsthalvåret 2012 utbetales det til Nordreisa kommune kr ,- I følge Statens bevilgningsreglement 10 kan Fylkesmannen i Troms samt Riksrevisjonen når som helst foreta kontroll med at tildelte midler blir brukt etter forutsetningene. Hvis det iser seg at tilskuddet er utbetalt på gale premisser eller opplysninger, kan beløpet helt eller delvis bli avregnet mot neste utbetaling eller krevd tilbakebetalt. Vi vil minne om at tilskuddet skal inntektsføres på samme kapittel som det utgiftsføres på i regnskapet. Utbetalingen skjer til kontonummer Med hilsen 'ltfilåå.lait' f 4,Ingrid Hernese.f. utdanningsdirektør ivind ratsberg seniorrådgiver Kopi.Økonomienheten,her Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Oppvekst- og utdanningsavdelingen Side 8

9 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamånni Saksbehandler Telefon Eivind Bratsberg Nordreisa kommune 9156 Storslett Vår dato Deres dato Vår ref. Arkivkode 2D0e1re2/s13re3f2 --2r4,,,,v174 å,.,r,6,1032r.4d ---RE!SA KOMMUNE 2012/2956 (::-:p in-_ n,, -T- - he ī L. Q.,..-(. C.>1; ):vkil5l"--t-e- 'i 9 i\iov, 2012 Korrigering av tildeling av timer til opplæring i samisk Fylkesmannen viser til brev fra Nordreisa kommune med oversikt over elever, grupper og timer til samisk skoleåret Vi viser også til vårt tildelingsbrev av der vi med forbehold tildelte 1299 timer til kommunen. I brev et fra kommunen har kommunen satt opp en ryddig oversikt over elever, grupper og timer per skole. På bakgrunn av kommunens oversikt endres tildelingen til Nordreisa kommune 1510 timer på årsbasis for skoleåret Timene er i enheter på 60 minutter. Utbetaling av refusjon for tildelte timer vil skje med 5/12 i desember og 7/12 i juni. Det vil bli gitt varsel til kommunene/privatskolene om dette. Refusjonskrav skal sende på eget skjema som vedlegges varsel om utbetaling av refusjon. Dersom det skulle skje endringer i grunnlaget for tildeling av timer og tilskudd skal tilskuddsmottaker varsle fylkesmannen om dette. Refusjonskrav fra kommunene/privatskolene blir også kontrollert i forholdt til oppgitt elevtall og timetall i GSI som registreres per I følge Stortingets bevilgningsreglement 10 annet ledd, og lov om Riksrevisjonen 12 tredje ledd kan Fylkesmannen i Troms samt Riksrevisjonen når som helst foreta kontroll med at tildelte midler blir brukt etter forutsetningene. Hvis det viser seg at tilskuddet er utbetalt på feile premisser eller opplysninger, kan beløpet helt eller delvis bli avregnet mot neste betaling eller krevd tilbakebetalt. Med hilsen Ingrid Hernes -utdanningsdirektør 01._ik-Åk4 Eivind Bratsberg seniorrådgiver Fylkeshuset, Strandvegen 13 Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefon: Telefaks: Side 9 Avdeling Oppvekst- og utdanningsavdelingen

10 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamånni Saksbehandler Linda Kristin Selnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Deres dato Deres r /1 tl 3j/J ;-lil,vicekolvtoret -- -i NORDREISAKOMMl NE ; Nordreisa kommune 9156 Storslett ki3k pti,1 S. -, 2nr;! i! q / i0 9Irb Innvilget tilskudd til leirskoleopplæring høsten 2012 Fylkesmannen viser til Nordreisa kommune sin søknad av , retningslinjer for forvaltning av tilskudd til leirskoleopplæring under statsbudsjettets kap. 225 post 66 samt reviderte retningslinjer for tilskuddsordningen gjeldende fra 1. januar Målet for tilskuddsordningen er å stimulere kommunene til å gi alle elever ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Tilskuddet skal i sin helhet nyttes til leirskoleopplæring. Med leirskole menes i denne sammenheng leirskoleopplæring ved bemanna leirskole eller annen aktivitet med varighet på minst tre overnattinger i sammenheng. Med «annen aktivitet» menes det her eksempelvis ekskursjoner eller turer som er en del av grunnopplæringen. Kommunen kan bare søke om tilskudd for ett leilskoleopphold per elev i løpet av grunnskolen. Tilskudd til leirskoleopplæring fastsettes etter en sats per klokketime med inntil 5,5 klokketimer per dag og inntil 27,5 klokketimer per opphold per gruppe. Timesats er i 2012 på kr. 503,-. Med bakgrunn i at Nordreisa kommune har sendt 4 grupper på leirskole høsten 2012 som hver har hatt 27,5 timer leirskoleopplæring, har kommunen sendt inn en søknad om tilskudd på kr ,-. Søknaden er nå gjennomgått, og det er ikke foretatt endring. Tilskuddet utbetales primo desember 2012 til kommunens kontonr kr ,- belastes Fylkesmannens regnskap Utbetalingen merkes «Leirskoletilskudd høsten 2012». I følge Statens bevilgningsreglement 10 kan Fylkesmannen i Troms samt riksrevisjonen når som helst foreta kontroll med at tildelte midler blir brukt etter forutsetningene. Hvis det viser seg at tilskuddet er utbetalt på gale premisser eller opplysninger, kan beløpet helt eller delvis bli avregnet mot neste utbetaling eller kreves tilbakebetalt. Vi vil minne om at faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden om tilskudd skal oppbevares i henhold til de Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Oppvekst- og utdanningsavdelingen Side 10

11 Side 2 av 2 samme regler som gjelder for oppbevaring av regnskapsdata og at tilskuddet skal inntektsføres på samme kapittel som det utgiftsføres på i regnskapet. Tilskudd til leirskoleopplæring er et enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningslovens kap. VI, 28. Eventuell klage sendes Fylkesmannen i Troms. I k u ed hilsen eimes anningsdirektør Linda Kristin Selnes Kopi: Kommunerevisjon Nord IKS, Postboks 823, 9488 HARSTAD Regnskap, her Side 11

12 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Kulturetaten Nordreisa kommune Utviklingsavdelinga Sentrum Storslett v Aronsen S Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 09/ Marianne Lene Linløkken COO SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 31719/ DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORDELING AV SPILLEMIDLER FOR Fylkesråd for kultur har pr fordelt midler til Den kulturelle skolesekken (DKS) for skoleåret basert på statlig tildelte spillemidler for DKS. Troms fylkeskommune er av Kulturdepartementet tildelt kr ,- til formålet innenfor grunnskolen. Av dette mottar Tromsø kommune kr ,-. Av de resterende midlene går ca 47 % til direkte utbetaling til øvrige kommuner og Svalbard, det resterende benyttes til fylkeskommunens formidling av kunst- og kulturtilbud i kommunene. Tilskuddet til kommunene skal gå til realisering av DKS lokalt ved å formidle profesjonelle kunst og kulturtilbud til grunnskolen. Tildeling på kr ,- vil bli utbetalt til så snart vi mottar i retur vedlagte utbetalingsanmodning i utfylt stand. Om fordeling av midlene DKS spillemidler har gjennom de seneste år gått ned i Troms som følge av reduksjon i elevtall og antall skoler. Det betyr at der er blitt mindre midler både til kommuner og til produksjoner i det faste programtilbudet. DKS-midlene til kommunene fordeles etter en fordelingsnøkkel utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Skolene er høyt vektet i fordelingsnøkkelen slik at endring i antall skoler vil slå merkbart ut på tilskuddet. Tall fra Grunnskolens informasjonssystem fra foregående skoleår er lagt til grunn for tildelingen, og endringer i elevtall og antall skoler vil følgelig komme i tildeling ett år senere. Elevtallet ved privatskoler er lagt inn i beregningsgrunnlaget for tildelingen, men skolene er ikke regnet inn. Det betyr at elever ved de private skolene skal få tilbud om å benytte seg av fasttilbudet når det settes opp ved en av kommunens skoler, samt få dekket transportkostnader til disse aktivitetene. For de aktiviteter som utvikles lokalt er det opp til kommunene selv å bestemme om elever fra privatskoler skal delta. Dersom kommunene ikke ønsker å ta ansvar for elever ved privatskoler, ber vi om at det tas kontakt omgående. Da må det gjøres en ny fordeling til den aktuelle kommune. Det kan bli endring i fordelingsnøkkelen for DKS-midler. Dette er en sak som Kulturdepartementet planlegger å gjennomføre i løpet av neste år. Kommunene vil bli holdt orientert. Det legges vekt på at kommunene, på samme måte som fylkeskommunen, har ansvar for at ordningen utvikles. Kommunene kan etter avtale med Troms fylkeskommune ved Kultur i Troms velge tre ulike modeller for samarbeid: Kommunen (gjelder også for interkommunalt samarbeid) kan motta 100 % av tilskuddet og selv ivareta hele innholdet i DKS. Opplysninger om forutsetninger for en slik modell fås ved henvendelse til Kultur i Troms. Kommunen kan organisere og utvikle deler av aktivitetene lokalt basert på tildelte DKSmidler og i tillegg mottas fast programtilbud fra Kultur i Troms. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Havnegt Postadresse Epost mottak internettadresse Postboks 852, 9488 Harstad Side 12

13 3. Kommunen kan ta i mot et utvidet fast programtilbud, samt en mindre andel av DKStilskuddet til dekning av arrangørkostnader herunder transport til tilbud fra Kultur i Troms. Nordreisa kommune har valgt ordning nr 2. Vilkår Nas.onale mål for Den Kulturelle skolesekken DKS Medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. Legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål. Troms lkeskomrnunes reaionale mål Den kulturelle skolesekken i Troms skal ivareta hensynet til regional identitet, herunder sikre tilgang på samisk og kvensk kunst- og kulturuttrykk, og vektlegge mangfold knyttet til nordområdene. St rin sdokumenter Sentralt styringsdokument for DKS er stortingsmelding nr Kulturell skulesekk for framtida. Fylkestinget i Troms har vedtatt Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Troms for Eleven i fokus. Det er i planperioden valgt ut fem strategiområder som skal prioriteres, der også kommunene må bidra til oppfølging. Disse er: Lokal forankring og utvikling Likeverdighet Elevmedvirkning Kunst- og kulturfaglig kompetanse Kommunikasj on Forutsetnin er for DKS i kommunene Søme for at Den kulturelle skolesekken er politisk forankret. Ha en kommunekontakt som har tilstrekkelig med stillingsressurs til å administrere DKS lokalt og følge opp aktiviteten. Ha en 3-årig DKS-plan. Lage årlig aktivitetsplan (tabell) som benyttes ovenfor skolene og kultursektoren lokalt. Kommuner som har ordning 1 eller 2 skal sende planen Troms fylkeskommune. Ha en 3-årig samarbeidsavtale for DKS med fylkeskommunen ved Kultur i Troms. Ny avtale skal inngås rundt årsskiftet Dette arbeidet er forskjøvet som følge av at strategiplanen er blitt forsinket. Årlig innen 1. september levere rapport og regnskap på elektronisk rapportskjema. Sette sammen en DKS-gruppe bestående av representanter fra skolesektor og kultursektor der bibliotek skal være representert. Videre anbefales kommunikasjon med Ungdommens kulturmønstring og kulturskolen. Det skal legges opp til elevdeltakelse i gruppa. DKS spillemidler skal i sin helhet gå til formidling av profesjonelt basert kunst og kultur i skolen. Ved egne produksjoner eller programtilbud skal DKS-midler kun benyttes til honorar, reise, diett og opphold for profesjonelle utøvere. Kostnader til materiell og øvrige produksjonskostnader skal ikke dekkes av DKS-midler. DKS-midler skal videre dekke arrangørkostnader som elevtransport, spillelokaler og bærehjelp. Sikre at elevene får et regulært kulturarvtilbud, fortrinnsvis via regionmuseet og sikre elevtransport til minst ett klassetrinn for et årlig museums/-kulturarvbesøk. Regiomnuseet bør være invitert til årlige møter med DKS-gruppen/kommunekontakten. Informasjon om endring av kontaktpersoner sendes Kultur i Troms Kommunen får fra Kultur i Troms følaende faste ro ramtilbud 1 scenekunstproduksjon som rullerer på trinnene fra år til år, evt utvides det til to trinn pr år 2 konserter til alle elever 1 visuell kunsttilbud til 8. klasse 1 litteraturtilbud til 9. klasse 2 Side 13

14 3 Søkbare midler for kommuner o Svalbard Fra 2012 har Den kulturelle skolesekken i Troms etablert en ordning med søkbare midler slik at kommunene og Svalbard kan produsere og gjennomføre nyskapende kultur- eller kunstproduksjoner. Tromsø kommune er ikke med i ordningen. Midlene kan kun benyttes til bruk av profesjonelle aktører. Eksempler på dette kan være innleie av profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere til formidling, veiledning eller instruksjon. Det kan også leies inn profesjonelle instruktører innenfor teknikk, regi og tilsvarende. Midlene tildeles én gang pr år etter søknader fra kommunene. For mer informasjon se Det er på nettsiden på tilbudene i Den kulturelle skolesekken. lagt til rette for at skolene og elevene kan gi tilbakemelding Forutsetnin er kn tet til DKS-midler Kommuner som får mer enn kr i tilskudd skal levere revidert regnskap med oppstilling av kostnader som viser hvordan midlene er disponert. Videre skal de tildelte midlene plasseres på en rentebærende konto og renteinntekter skal tilfalle formålet og tas med i kommunens årsrapport. Alternative modeller for beregning av renter skal godkjennes av fylkeskommunen. Kommunene anmodes om å ta i bruk eget prosjektnummer for DKS-aktiviteter i sitt regnskapssystem, og levere bekreftet utskrift av prosjektregnskap i tillegg til rapporten. Alternativt skal det leveres en regnskapsoppstilling som viser bruk av midlene vedlagt kopi av fakturaer/bilag. Manglende rapportering vil medføre krav om tilbakebetaling av tildelte DKSmidler. Kopi av bilag knyttet til DKS-midler skal samles og tas vare på/finnes scannet i kommunens regnskapssystem, og leveres dersom det etterspørres ved kontroll fra Troms fylkeskommune. Spillemidler kan ikke benyttes til kompetansehevingstiltak, nettverksverksarbeid, lønn og administrasjon, eller aktiviteter som ikke naturlig hører inn under DKS. En mindre del ubenyttede midler kan overføres til kommende skoleår, større ubenyttede beløp skal tilbakebetales. For spørsmål, se nettside for kontaktinformasjon Vedlegg: Skj ema for utbetalingsanmodning Med vennlig hilsen Kjell Arthur Helmersen daglig leder Kultur i Troms Troms fylkeskommune aii (-17r n n Roar Nik ontorleder isen, Kopi: Fylkesmarmen i Troms, utdanningsavdelingen Side 14

15 Prinsipper for Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken skal utformes og kontinuerlig vurderes ut fra et sett med prinsipper for ordningen. Mål og prinsipper for Den kulturelle skolesekken er nedfelt i Stortingsmelding nr. 8 ( ): "Kulturell skulesekk for framtida": Varig ordning: Den kulturelle skolesekken skal være en varig ordning for elever i skolen. For alle elever: Den kulturelle skolesekken skal favne om alle elver i gruimskolen og videregående opplæring. Tilbudet skal nå alle elever i grunnskolen og den videregående opplæring, uavhengig av hvilken skole de går på og hvilken økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn de har. Realisere mål i læreplanverket: Innholdet i kunst- og kulturtilbudene i Den kulturelle skolesekken skal medvirke til å realisere skolens mål slik de kommer til uttrykk i den generelle delen av læreplanverket og i de ulike læreplanene. Høy kvalitet: Elevene skal møte profesjonelle kunst- og kulturtilbud av høy kunstnerisk kvalitet. Kulturelt mangfold: Den kulturelle skolesekken skal omfatte ulike kunst- og kulturtilbud med røtter i et mangfold av kulturer og fra ulike tidsperioder. Bredde: Både musikk, seenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturarv skal være representert i Den kulturelle skolesekken. Det skal være variasjon i sjangre og formidlingsmåter. Regularitet: Elevene skal sikres et regelmessig tilbud på alle klassetrinn. Samarbeid skole kultur: Arbeidet med Den kulturelle skolesekken skal skje i et godt samarbeid mellom kultur- og opplæringssektor på alle nivåer. Det skal sikres god forankring og tid til planlegging i skolen. Rollefordeling kultur-skole: Opplæringssektoren (skolene) har ansvaret for å legge for- og etterarbeid pedagogisk til rette for elevene, mens kultursektoren har ansvaret for kulturinnholdet i Den kulturelle skolesekken og for å informere om innholdet i god tid. Lokal forankring og eierskap: Den kulturelle skolesekken må forankres lokalt, i den enkelte skole, kommune og i fylket. Dette sikrer lokal entusiasme og gir rom for mange lokale varianter, slik at alle skal kunne kjenne eierskap til Den kulturelle skolesekken. 4 Side 15

16 fylkeskommune Dok.id.: ROMSSA fylkkasuohkan UTROMS Utbetalingsanmodning Dok.type: Regnskap Utgave: Skrevet av: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 2.00 Regnskapssjef Økonomisjef 1 av 1 Kommunen fidler ut felter merket grått. Kultur i Troms Postboks Harstad Sted og dato: Anmodning om utbetaling av tilskudd Original sendes: 0 1 snin er om mottaker av tilsa n om tilskudd: Firmanavn/navn på organisasjon (søker): Organisasjonsnummer (9 siffer): Adresse: Postnr.: Poststed: Tilsagnsbeløp (kr): Tilsagn nr.: Dato for tilsagn: Bankkonto (11 siffer):* Beløp utbetales nå (kr): Beløp utbetalt før (kr): Mottakers/søkers referanse: * Hvis navn på eier av bankkonto er en annen enn den som står oppført som søker av tilskudd må eiers navn oppgis og fullmakt fra søker legges ved utbetalingsanmodningen. Underskrift søker/mottaker Forbeholdt Tronts Ikeskommune tilsa nsdokument vedle es : Beløp til utbetaling:kontotjenesteansvar Kr Prosjekt Bilagstekst: Sted/dato:Sted/dato: Underskrift attestant:underskrift anviser: Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø Side 16

17 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Utdanningsetaten Til Alle kommuner i Troms Fylkesmannen i Troms KS Troms! S[R VCEKONTORET tkcyrtewxr 12_ttc(Åt gv qpkide~ 7--1);( K Ii Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 05/ Finn Magne Spjelkavik A43 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 31604/ REFERAT SKOLEEIERMØTE 24. OKT ANGÅENDE: Partnerskapsavtale mellom fylkeskommune og kommuner knyttet til faget Utdanningsvalg Til stede: Harstad kommune v/willy Aas, Karlsøy kommune v/anne Varmedal, Lenvik kommune v/arne Bergland og Marita Eidissen, Lyngen kommune v/anette Holst, Målselv kommune v/ Erik Myre, Nordreisa kommune v/ Jorid Meyer, Salangen kommune v/ Johnny Sagerup, Sørreisa kommune v/ann Kristin Trondsen, Tromsø kommune v/torill Sommerlund KS Troms v/ Steinar Nordheim Storelv, Troms fylkeskommune v/sedolf Slettli og Thorsteinn Einarsson, Karriere Troms v/finn Magne Spjelkavik Oppsummering. Oke fra to til fire dager. Med bakgrunn i de veldig positive erfaringer kommunene har hatt gjennom utplassering av elever fra ungdomstrinnet inn i videregående skoler, kom det et sterkt ønske fra alle regioner i fylket om å få økt minimumsutplassering av elever fra ungdomsskolen fra to til fire dager. Opprettholde aktiviteten vårhalvåret 2013 Det er ønske om å opprettholde aktiviteten ut skoleåret 2012/2013 slik at elever i 9. trinn får gjennomført sine planlagte praksiskurs våren Dette avtales i den enkelte region. Ny avtale En ny revidert avtale gjeldende fra 1. august 2013 må framforhandles i løpet av våren 2013 og være underskrevet av partene innen 30. april Kapasitet og økonomi Karriere Troms skal undersøke med regionrektorene for videregående skolene om det er mulig å gjennomføre fire dager med praksiskurs for elever fra ungdomstrinnet i løpet av ett skoleår. Er det kapasiteten på den enkelte vgs som er den største utfordringen eller er det økonomiske ressurser til å gjennomføre et slikt opplegg som er det? Hvor stor ressurs må anslagsvis de videregående skolene ha for å kunne gjennomføre fire dager? Vil kr 200 pr 2-dagerskurs pr elev være akseptabel betaling? Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø Side 17

18 Presentasjon av deltakerne Åtte av 25 kommuner var representert på møtet, men de hadde fått i mandat å representere de andre kommunene i sin region(unntatt Midt-Troms ytre og Balsfjord kommune) Fylkesutdanningssjef Sedolf Slettli, Troms fylkeskommune ønsket velkommen og orienterte om bakgrunn for møtet. Troms er det eneste fylke som har en overordnet avtale som regulerer samarbeidet mellom grunn- og videregående skole knyttet til faget utdanningsvalg. Det har fungert veldig bra. Han er opptatt av å få på plass en revidert avtale fordi han mener Utdanningsvalg er så viktig i forhold til å fa til en god overgang mellom grunn- og videregående skole. Fylkesutdanningssjef viste statistikk som fastslo når i skoleløpet elever i videregående opplæring droppet ut. Han en er opptatt av at valg av tiltak som skal redusere frafallet, må være kunnskapsbaserte. Nødvendig dokumentasjon kan fylkeskommunen gjøre både på kommune- og skolenivå. De vurderer derfor om de skal gå til innkjøp av PULS(Pedagogisk utvikling og lærings speil) som fellesverktøy for kvalitetsutvikling i grunnopplæringen i Troms til alle kommuner i Troms. Det inneholder blant annet karakterutvikling og fravær for elever på både kommune- og skolenivå til den enkelte elev. Verktøy vil være nyttig for politikere, skoleeier og den enkelte skole når bestemmelser skal tas og ny kurs settes. Med bakgrunn i et at flere kommuner vurderer å kjøpe inn det samme programmet, er det viktig å få avklart om Troms fylkeskommunen vil gjøre det på vegne av alle kommuner i fylket. Fagsjef Thorsteinn Einarsson gjennomgikk kort historikken for opprettelsen av partnerskapsavtalen. Han presiserte at kvalitetsutviklingen krever skiftende satsingsområder. Nytt satsingsområdet for fylkeskommunen er mulighet for digital satsing. Dette som svar til de spørsmål skolefaglig rådgiver Erik Myre fra Målselv kommune sendte i forkant av skolemøtet i forhold til hvordan fylkeskommunen oppfyller intensjonen i rundskriv fra Kunnskapsdepartementet F Finn agne Spjel Referent Side 18

19 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamånni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Eivind Pedersen / Deres dato Deres ref. Nordreisa kommune v/ rådmannen 9156 STORSLETT LLA.T:El Ksbi (ci rria inc Tilskudd til kommunalt barnevern 2012 Vi viser til søknad fra Nordreisa kommune i 2011, hvor det i henhold til Rundskriv Q- 31/2010 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2011 ble innvilget midler til 1 stilling til Nordreisa barneverntjeneste. I følge brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til landets fylkesmenn av , samt fullmaktsbrev til Fylkesmannen i Troms av , videreføres stillinger i Kommunen har gjennom rapportering pr gjort rede for at midlene er benyttet i samsvar med forutsetningene. Midlene for 2012 kan etter dette utbetales. Fylkesmannen i Troms gir med dette et tilskudd på kr til videreføring av stillinger til styrking av det kommunale barnevernet i Nordreisa barneverntjeneste i Vilkår Tilskuddet er ment å skulle dekke utgifter til 1 saksbehandlerstilling kommunens tidligere søknad. slik det fremgår av Fylkesmannen vil understreke at målsettingen er å styrke barneverntjenester i de mest utsatte kommunene, og Fylkesmannen forventer at styrkingen vil gi seg positive utslag fremover hva gjelder saksbehandlingsfrister og oppfølging av barn i hjelpetiltak og fosterhjem. Illbetaling og krav til bekreftelse Tilskuddet blir først stilt til disposisjon når Fylkesmannen vedlagte bekreftelsen i utfylt og signert stand. har mottatt og godkj ent den Vi gjør oppmerksom på at endringer i mottakers adresse, kontonummer og kontaktperson snarest må oppgis til fylkesmannen. Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon Fylkesmannen har adgang til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf 10, 2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd eller bidrag av statsmidler til offentlige eller private virksomheter benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen 12, 2. ledd. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Justis- og sosialavdelingen Side 19

20 Side 2 av 2 Rapportering Kommunen skal sende inn en enkel regnskapsrapport innen 1. februar Mottakeren av tilskuddet skal rapportere til fylkesmannen etter kravene oppført i Q-31/2010 Retningslinjerfor satsing på kommunalt barnevern 2011 og BLDs brev av Vi ønsker dere lykke til med arbeidet. Med hilsen C11Ingrie es (Wk. e.f.) utdanningsdirektør lvi edersen faga arlig 1 vedlegg Kopi til: Nordreisa kommune barneverntjenesten 9156 STORSLETT Side 20

21 Bekreftelsen skal snarest sendes i retur til: Fylkesmannen i Troms Postboks Tromsø Vår ref: 2012/3622 Nordreisa kommune v/rådmannen 9156 Storslett BEKREFTELSE Organi sasjonsnummer: Kontonummer: (i\l13!dersom kontonummeret endres i løpet av året, må Fylkesmarmen snarest underrettes om endringen) Navn, adresse og telefonnummer på prosjektleder/økonomiansvarlig: Tilskuddsbrev med tilskudd på til sammen kr for budsjettåret 2012 til styrking av det kommunale barnevernet. Nordreisa kommune bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkårene som er gitt i tilskuddsbrev av sted dato ansvarshavende person Bekreftelsen skal undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til. Side 21

22 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Vibeke Gjendemsjø Nordreisa kommune 9156 Storslett Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Deres dato Deres ref / tklit 144techzviv rce.orpv-eki-ak ct1(013 Tilbakemelding på endelig rapport i forbindelse med tilsyn med Nordreisa kommune som barnehagemyndighet Fylkesmannen i Troms ved utdanningsavdelingen gjennomførte tilsyn med Nordreisa kommune som barnehagemyndighet. På bakgrunn av innsendt dokumentasjon og observasjoner gjennom intervju fant Fylkesmannen grunnlag for å gi pålegg om endring av lovstridige forhold når det gjelder kommunens plikt som barnehagemyndighet. Det ble under tilsynet konstatert at Nordreisa kommune må sørge for å oppfylle sin plikt som tilsynsmyndighet, jf barnehageloven 16 om tilsyn, at alle barnehagene i kommunen er godkjent og at alle barnehagene oppfyller kravet til pedagogisk bemanning jf barnehageloven 18 og forskrift om pedagogisk bemanning. Kommunen fikk utsatt frist til med å gi en skriftlig tilbakemelding på hvordan den som barnehagemyndighet har sørget for at påleggene er blitt lukket. I brev av har Nordreisa kommune opplyst følgende: Kommunen har i samarbeid med Skjervøy og Kvænangen utarbeidet våren 2012 en felles kommunal plan for tilsyn med barnehager Planen er vedlagt. Knerten barnehage er nedlagt. Kommunen har utarbeidet ny godkjenning av Nordreisa familiesenter Reisa Montessori og Rotsundelv barnehage har levert inn oversikt over antall barn og antall pedagoger. Oversikten er i henhold til krav i forskrift om pedagogisk bemanning. Fylkesmannensvurdering Tilsyn I endelig tilsynsrapport av skriver Fylkesmannen at det er positivt at det er utarbeidet en plan for tilsyn etter lov om barnehager for , men Nordreisa kommune har ikke dokumentert at de har gjennomført tilsyn med barnehagene i kommunen. Planen sier litt om grunnlaget for tilsynet, kommunens rolle og ansvar og organisering av tilsynet. Det er utarbeidet maler til bruk under tilsynet. I planen kommer det og fram at kommunen våren 2012 skal ha gjennomført tilsyn med Storslett, Sørkjosen, Reisadalen Montessori og Leirbukt barnehage. Nordreisa kommune må sende inn rapportene fra ovennevnte tilsyn slik at vi ser at Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Oppvekst- og utdanningsavdelingen Side 22

23 Side 2 av 2 tilsynene er gjennomført. I tillegg ber vi om en plan for gjennomføring av planlagte tilsyn i perioden Når Nordreisa kommune dokumenterer at kommunen etter barnehageloven 16 fører tilsyn med at den enkelte barnehage drives etter barnehagelovens regler og ellers er forsvarlige vil tilsynet lukke pålegget. Godkjenning Nordreisa kommune har opplyst at Knerten barnehage er nedlagt. Kommunen har derfor ikke lagt ved en godkjenning av barnehagen. Fylkesmannen ber kommunen om å endre sine rutiner for godkjenning av barnehager. Som barnehagemyndighet må kommunen påse at nye barnehager i kommunen ikke setter i gang drift før godkjenning foreligger, jf 10 i bamehageloven. Fylkesmannen hadde og gitt pålegg om godkjenning av Nordreisa familiesenter. I brevet av gjør Nordreisa kommune Fylkesmannen oppmerksom på at Nordreisa familiesenter er en åpen barnehage, og viser i den sammenheng til at barnehagen har en åpningstid på mindre enn 20 timer i uken og derfor ikke er godkjenningspliktig etter barnehageloven 6. Når staten gav øremerket driftstilskudd til alle godkjente barnehager, inkludert åpne barnehager, måtte også åpne barnehager godkjennes for å få et slikt tilskudd. I forbindelse med godkjenning av åpen barnehage vil kommunen ha anledning til å vurdere virksomhetens egnethet i forhold til de krav som stilles til formål og innhold. Fylkesmannen fmner det positivt at Nordreisa kommune har godkjent Nordreisa familiesenter. Fylkesmannen anser dette pålegget for lukket Pedagogisk bemanning Nordreisa kommune opplyser at Reisa Montessori barnehage og Rotsundelv barnehagedrift har levert inn oversikt over antall barn og antall pedagoger som er i henhold til forskrift om pedagogisk bemanning. En gjennomgang av innsendte opplysninger i ovennevnte barnehagers årsmeldinger av viser at pedagognormen er i henhold til li forskrift om pedagogisk bemanning. Fylkesmannen anser dette pålegget for lukket. Konklusjon Tilsynet vil lukkes når Fylkesmannen har mottatt dokumentasjon på at Nordreisa kommune har gjennomført tilsyn med barnehagene i kommunen. Dersom dere har spørsmål når det gjelder tilbakemeldingen fra oss, er det bare å ta kontakt. Med hilsen utdning direktør Vibeke Gjendem ø fagansvarlig Side 23

24 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamånni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marit Bøe Linnet / Deres dato Deres ref. - Storslett skole Postboks STORSLETT Tilsyn på skoleområdet er lukket rk-ofx ARKKDDE &f.offille114% Fylkesmannen, ved oppvekst- og utdanningsavdelingen, viser til brev fra Storslett skole Dette er svar på Fylkesmannens brev av der det gikk fram at vi bare anså påleggene etter tilsynet på Storslett skole høsten 2011 som delvis lukket. På bakgrunn av skolens egenerklæring, fant Fylkesmannen at kommunen ikke hadde gitt en tilfredsstillende framstilling av hvordan arbeidet med skolemiljøarbeidet ble utført i praksis. Vi ba kommunen redegjøre for hvordan målene kunne bli operasjonalisert. Rektor ved Storslett skole opplyser at hun av rådmannen i Nordreisa kommune er delegert oppgaven for å svare på delvis lukking av pålegg etter tilsyn. På Fylkesmannens spørsmål om hvordan skolen vil operasjonalisere målene som er planlagt for skolemiljøarbeidet på Storslett skole gjennom konkrete ti1tak,utførelse og evaluering, gir rektor følgende svar: Storslett skole har hver 6. uke har tema fra Olweus. Klassemøter hver 14. dag i alle klassene med tema fra Olweus der det føres referat. Disse referatene legges på Fronter slik at alle ansatte kan se de. Kvartalsvis rapport til rektor og Olweuskontakt fra kontaktlærerne om arbeidet i klassene. Gjennomgang av brukerundersøkelsen og Olweusundersøkelsen med hele personalet når resultatet foreligger. Rektor og Olweuskontakene sammenligner disse to undersøkelsen for å finne evt avvik. Fylkesmannens vurdering er at tiltakene vil bidra til at skolen arbeider aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø. Jf. opplæringsloven 9a-3 første ledd og 9a-4. Tiltakene vil involvere hele personalet og elevene. Mertereferatsom blir lagt ut på Fronter og kvartalsvis rapportering er med på å sikre informasjonsflyt om arbeidet i klassene og skolen. Det er også fastsatt at rektor og Olweuskontakt har ansvar for evaluering og oppfølging av resultatet av brukerundersøkelsene og at dette skjer sammen med hele personalet. Fylkesmannens vurdering må også ses i sammenheng med at Nordreisa kommune har en egen Olweuskontakt, noe som i følge undersøkelser om Olweusprogrammet er avgjørende for å lykkes med programmet. Fyl keshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Oppvekst- og utdanningsavdelingen Side 24

25 Side2 av2 Fylkesmannen forutsetter at skoleeier i tillegg har system og rutiner for å se til at Storslett skole følger opp tiltakene rektor har skissert ovenfor, slik at elevene får innfridd retten til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Jf. opplæringsloven 9a-1. På denne bakgrunn anser Fylkesmannen tilsynet etter opplæringslovens kapittel 9a i Nordreisa kommune som lukket. Med hilsen *. Marit Bøe Linnet Ute ingsdirektør fagansvarlig Kopi: Nordreisa kommune v. rådmannen, 9151 Storslett Side 25

26 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT :-:JMNIUNE Ifølge liste P L11,( J-(( ' Deres ref Vår ref Dato 13/ gsiov- cou-ef- ïqv KOnE Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak 2013 Nedenfor følger satser for den kommunale egenbetalingen for barn og unge i barneverninstitusjoner, jf. Lov om barneverntjenester 9-5 og Prop. 1 S ( ) fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Videre følger satsene for kommunale fosterhjem, statlige beredskaps- og familiehjem, nærmiljøbaserte tiltak, familiebaserte tiltak, for foreldre som oppholder seg i sentre for foreldre og barn (tidligere mødrehjem) og for t.iltak som gjelder enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Endringer i satsene sammenlignet med 2012 tilsvarer prisjustering. For 2013 er satsene per plass per måned som følger: Barneverninstitusjoner Sentre for foreldre og barn med full forpleining Sentre for foreldre og barn der det føres egen husholdning Kommunale fosterhjem Statlige beredskaps- og familiehjem Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger MST (Multisystemisk terapi) Fl,"1 (Funksjonell familieterapi) PMTO (Parent Management Training - Oregon-modellen) Webster Stratton øvrige hjelpetiltak i kommunal regi som alternativ til plassering utenfor hjemmet *Hjelpetiltaki kommunal regi omtales i Rundskriv Q-06/2007. kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr 0 avtales i det enkelte tilfellet* Postadresse Kontoradresse Telefon Barne- og ungdomsavdelingen Saksbehandler Postboks 8036Dep Akersgt LindaMidtternme 0030Oslo Org no Side 26

27 Det understrekes at satsene for barneverninstitusjoner, kommunale fosterhjem og statlige beredskaps- og familiehjem gjelder per barn. Det er altså ingen søskenmoderasjoner på denne satsen. Når det gjelder sentre for foreldre og barn med full forpleining og der det føres egen husholdning gjelder følgende: Ved plassering av én foresatt og ett barn i institusjon refunderer kommunen én sats. Ved plassering av to foresatte og ett barn refunderer kommunen én og en halv sats. For hvert av øvrige barn refunderer kommunen halv sats, jf 4 i Forskrift om statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra kommunen for opphold i institusjon. Med hilsen Oddbjørn Hauge (e.f.) Oddny Grete Råd Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. Side 2 Side 27

28 Adresseliste Barne-,ungdoms-og familiedirektoratet Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon Landets kommuner Landets fylkesmenn KS Pb. 8113Dep Pb. 1378Vika 0032OSLO 0114OSLO Side3 Side 28

29 Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2013/430-1 Arkiv: A10 Saksbehandler: Marit Føre Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2/13 Nordreisa oppvekstutvalg Revidering av vedtekter for kommunale barnehager i Nordreisa Henvisning til lovverk: Barnehageloven, Forvaltningsloven og de gjeldende kommunale vedtektene. Vedlegg 1 Gjeldende vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune, revidert Forslag - Revidering av vedtekter for kommunale barnehager i Nordreisa 2013 Rådmannens innstilling Forslaget til vedtekter for kommunale barnehager i Nordreisa vedtas. Saksopplysninger Gjeldende vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa var sist vedtatt i Det var nå behov for en revisjon av dem. Forslaget som foreligger, avviker ikke mye fra dagens vedtekter, men er gjort kortere. De største endringa er at det ikke tilbys barnehageplass under 50%. Barnehageloven tillater ikke mer å sette passer mot hverandre for å fylle opp til 100% plasser. Forslaget som foreligger har vært gjennomgått og drøftet med barnehagestyrerne, og de har gitt sin tilslutning til det. Vurdering: Forslag til vedtekter for kommunale barnehager i Nordreisa 2013 er tilpasset dagens barnehagedrift. Side 29

30 VEDTEKTENEGJELDER FOR DE KOMMUNALEBARNEHAGENEI NORDREISAKOMMUNE Den kommunale forvaltning Nordreisa kommune eier og driver barnehagene, og er ansvarlig for driften i samsvar med «Lov nr 64 Lov om barnehager», forskrifter til loven samt merknader til bestemmelsene i loven fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Rammeplan for barnehagen er retningsgivende og forpliktende for bamehagenes innhold og oppgaver. Den enkelte barnehage skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten I henhold til vedtak i kommunestyresak 70/95, er det Levekårsutvalget som er det politiske styringsorgan for kommunens barnehagevirksomhet. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Barnehager skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter, vedtekter, fastsatte budsjett og årsplan for barnehagens virksomhet. Styringsverket i barnehagene Foreldreråd Alle barnehager skal ha et foreldreråd. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen, - og skal fremme samarbeidet mellom hjemmene og barnehagen, jfr. Lovens 4, forskriftenes pkt. 1 samt merknader til loven. Samarbeidsutvalg Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Eier velger en representant til samarbeidsutvalget, jfr. Lovens 4, forskriftene pkt. 2, samt merknader til loven. Eiers representant kan møte etter eget ønske. Hver enkelt barnehage følger forskriften for intemkontroll. Opptak Hovedopptak for barnehagene i Nordreisa kommune foretas etter søknadsfrist 1. mars. Det skal benyttes fastsatt skjema. Opptak av barn gjøres administrativt etter innstilling fra og i samarbeid med den enkelte styrer. Rådmannen delegerer myndighet. Det er en samordnet opptaksprosess i kommunen, etter 12 i lov om barnehage. De private barnehagene har egen opptakskriterier. 1 Side 30

31 Klage på opptak rettes til kommunen som underinstans. Kommunen kan endre vedtaket eller avvise klagen. Ved avvisning av klagen kan vedtaket klages inn til klageorganet som i Nordreisa kommune er Brukerutvalget. Brukerutvalget er siste klageinstans. Ved hovedopptaket settes det opp prioritert reserveliste. Reservelisten gjøres gjeldende t.o.m. 31. august. Ledige plasser etter denne dato lyses ledig i dagspressa ved mindre enn to barn på venteliste. Søkere som ikke kommer inn på sin 1. prioritet, men får plass i annen barnehage, kan velge å stå på venteliste til sin 1. prioritet. Barn som har fått plass i barnehage, beholder plassen fram til skolestart. Det vil så langt som mulig prioriteres at barn får være i samme barnehage etter fylte 3 år. Størrelsen på prosentplass tildeles ut gjeldende barnehageår. Plasser som er på 30, 40, 60 og 70 %, gjelder for et barnehageår av gangen.. Hvis det ønskes endring av prosentplassen må det søkes om det, men ellers tar styrer kontakt hvis det ikke går opp med prosentvise plasser. Foreldre som ønsker å skifte barnehage for sitt/sine barn, må søke spesielt om dette. Det skilles mellom aldersgruppene 0-3 år og 3-6 år. Barn som er under 3 år i det kalenderåret det gjøres opptak, teller som to. Barn som fyller 3 år i det kalenderåret det gjøre opptak, teller som en. Funksjonshemmede barn teller som to, dersom faginstans anser dette som nødvendig. Dette skal det søkes om etter barnehageloven. Dersom det skulle bli ledige plasser i vårhalvåret, kan barn bli tatt opp i 3-6 års gruppe fra fylte tre år. Det tilbys barnehageplasser som tilsvarer 30, 40, 50, 60,70 og 100 % av full plass tilsvarende 45 timer pr. uke. En barnehageplass må som utgangspunkt benyttes som hele dager. Søkere vil så langt som mulig få oppfylt sitt ønske om størrelse og hvordan plassen ønskes benyttet. Dette skal vurderes faglig i forhold til barnegruppe, bemanning, totalt antall plasser pr. avdeling. Vurdering gjøres av styrer. Dersom man ønsker reduksjon eller utvidelse av barnehageplass, må det søkes særskilt om dette. Ved ledige plasser i barnehagene kan det innvilges midlertidige plasser. Søknader om midlertidig plass vurderes i hvert enkelt tilfelle. 2 Side 31

32 Ved ledig kapasitet i barnehagen kan det selges enkeltdager. For barn som ikke har plass i barnehage vil styrer avgjøre dette i forhold til behov for tilveiming, barnegruppe og personalsituasjon. Finner noen å måtte si opp plassen, må det leveres begrunnet oppsigelse. Oppsigelsen skal være skriftlig og rettes til kommunen. Oppsigelsestida er en måned, fra dato til dato. Ved oppsigelse gjeldende fra og med 01. mai eller senere, må det betales for plassen ut barnehageåret. Dersom man ønsker å si opp plassen på våren må oppsigelsen leveres innen 1. april. Barnet må da taes ut av barnehagen innen 01 mai. En tildelt barnehageplass kan ikke stå ubenyttet over lengre tid. Barnehagen kan kreve begrunnelse for fraværet. Dersom plassen blir dårlig benyttet, kan behovet for plassen kan bli tatt opp til ny vurdering. 5. Opptakskriterier for Nordreisa Kommunes barnehager De barn som har plass i barnehage og ønsker overflytting / utvidelse / reduksjon av plass prioriteres foran "nye barn". Følgende barn prioriteres ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne: Dokumentasjon: skriftlig attest fra lege, psykolog, PPT eller fagpersonell ved sosiale/medisinske institusjoner. Barn som omfattes av vernevedtak gjort av Lov om Barnevernstjenesten. Dokumentasjon: skriftlig attestasjon fra barnevernet. Barn som kommer inn under kriterier etter følgende prioritert rekkefølge: Barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/eller funksjonshemning. Dokumentasjon: skriftligattest fra lege, psykolog ved sosialmedisinske institusjoner. Dokumentasjonen må bekrefte at forsørgere grunnet sykdom eller funksjonshemning i familien er avhengig av avlastning fra den daglige omsorgen for barnet barn som tilhører språklig eller kulturell minoritet barn med foresatte under utdanning/i arbeid det året det søkes plass for barn med svært utrygt/farlig bomiljø - gjelder barn over 2 år barn som mangler lekekamerater i sitt nærmiljø - gjelder barn over 2 år Ved ellers like vilkår kan eldste barn kunne bli prioritert. I tillegg til opptakskriterier må opptakene vurderes i sammenheng med at barnegruppa skal ha rimelig sammensetning etter kjønn, alder og Pedagogisk fungering. For å oppnå kontinuitet i barnegruppa, og dernied sikre barna et noenlunde stabilt oppvekstmiljø, bør minst 40% av barnegruppa bestå av barn som har gått i barnehagen tidligere. Så langt det er mulig vil man prøve å gi søsken plass i samme barnehage. 3 Side 32

33 Leke -og oppholdsareal Nordreisa kommune har vedtatt et netto leke- og oppholdsareal på 4 m2 for barn over 3 år, - og 5,5 m2 for barn under 3 år. Uteområdet skal være minst 6 ganger større enn samlet lekeareal inne. Oppholdstid/åpningstid Nytt barnehageår starter ca. 10. august. Barnehagens åpningstid er normalt fra kl til kl Sonjatun barnehagen kan ved behov ha åpent fra kl Barnets oppholdstid må imidlertid ikke overstige 9 timer pr. dag. Årsplanen vil inneholde bestemmelser om personalets 5 planleggingsdager, inntil 2 dager legges til starten av barnehageåret. Da er barnehagen stengt. Bamehagen er stengt fire uker om sommeren. Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen k Samisk barnehagetilbud Det vil være tilbud om barnehageplass på en samisk barnehageavdeling dersom antall søkere til slikt tilbud er mange nok til å utløse støtte fra sametinget. Ved hovedopptaket vil barn som er samisktalende evt. tospråklige og/ eller har samisk tilhørighet prioriteres. Barn som har plass på samisk avdeling i det inneværende barnehageår uten å være samisktalende eller ha samisk tilhørighet vil kunne påregne bytte av avdeling/ barnehage ved hovedopptaket. Samisk barnehageavdeling vektlegger arbeid med utvikling av samisk språk, kultur og identitet. Betaling av barnehageopphold Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinga. Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % for 3.barn osv. Foreldrerådet fastsetter kostpenger. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger. Dersom regning for barnehageopphold ikke er betalt innen en måned etter forfall, kan kommunen si opp plassen, og barnet må da tas ut av barnehagen med en ukes varsel. Med fravær utover en måned kan det søkes om betalingsfri. Søknad om betalingsfri kan innvilges i særlige tilfeller ved sykdom, opphold på sykehus el. Legeerklæring skal framlegges. Uforutsett stenging av barnehagen inntil 3 dager gir ikke grunnlag for betalingsfri. 4 Side 33

34 10. Permisjon fra barnehageplass Det kan søkes permisjon fra barnehageplass. Søknad med begrunnelse rettes til kommunen. Søknad avgjøres i samarbeid med barnehages styrer. Partene har klagerett etter Forvaltningsloven. Frist er tre uker fra du mottar melding om vedtak. Klagen sendes kommunen. Det gis ikke permisjon fra starten av eller en periode midt i et barnehageår. Permisjon kan innvilges fra en gitt dato og ut barnehageåret dersom det er barn på venteliste som kan fylle den ledige plassen. Det gis ikke permisjon etter 01. mai for inneværende barnehageår. Barn som ikke har benyttet/ startet opp i tildelt plass kan ikke innvilges permisjon. De kommunale barnehagene i Norclreisa Oksfjord barnehage Storslett barnehage Sørkjosen barnehage Høgegga barnehage Sonjatun barnehage Leirbukt barnehage 1 avd., 18 plasser 0-6 år 2 avd., 36 plasser 0-6 år 2 avd., 36 plasser 0-6 år 2 avd., 36 plasser 0-6 år 4 avd., 54 plasser 0-6 år 2 avd. 36 plasser 0-6 år Private barnehager i Nordreisa Kommune Stranda barnehage, Sørkjosen1 avd Trollskogen barnehage, Rotsund1 avd Reisadalen Montessoribarnehage, Snemyr 1 avd Tørnmernes gårds og naturbarnehage1 avd 0-6 år 0-6 år 0-6 år 0-6 år Vedtektene for de kommunale barnehagene er vedtatt: Kommunestyret, sak 0007/04, Kommunestyret, sak 002 /06, Kommunestyret, sak 044/ 07, fil: Oppvekst/barnehage/ lovverk/ ny vedtekter 08 revidert: Side 34

35 FORSLAG Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune 2013 Den kommunale forvaltning Nordreisa kommune eier og driver barnehagene, og er ansvarlig for driften i samsvar med til enhver tid gjeldende Lov om barnehager», forskrifter til loven, rammeplan, årsplan, samt merknader til bestemmelsene i loven fastsatt av Kunnskapsdepartementet. I henhold til vedtak er det Oppvekstutvalget som er det politiske styringsorgan for kommunens barnehagevirksomhet. Formål Barnehageloven 1: "Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte bama med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Bamehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering." Foreldreråd og samarbeidsutvalg Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldre/de foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper ett godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Styrer er eiers representant i samarbeidsutvalget. Jfr 5 i Lov om barnehager kan kommunen bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole. Side 35

36 Foreldre sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjermom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Opptak Hovedopptak for barnehagene i Nordreisa kommune foretas etter søknadsfrist 1. mars. Det skal benyttes fastsatt skjema/elektronisk søknad. Opptak gjøres administrativt etter innstilling av den enkelte styrer. Rådmannen delegerer myndighet, i en samordnet opptaksprosess i kommunen, etter 12 i lov om barnehage. De private barnehagene har egne opptakskriterier. Klage på opptak rettes til saksbehandler i Nordreisa kommune som underinstans. Kommunen kan endre vedtaket eller avvise klagen. Ved avvisning av klagen kan vedtaket klages inn til klageorganet som i Nordreisa kommune er Brukerutvalget. Brukerutvalget er siste klageinstans. Søkere som ikke kommer inn på sin 1. prioritet, kan velge å stå på venteliste til sin 1. prioritet. Barnehageplass tildeles som fast plass til barnet begynner på skolen, eller plassen sies 0 131). Størrelsen på prosentplass tildeles ut gjeldende barnehageår. Dersom det ønskes endring/videreføring av prosentplassen må det søkes om det til hvert hovedopptak. Foreldre som ønsker å skifte barnehage for sitt/sine barn, må søke spesielt om dette. Det skilles mellom aldersgruppene 0-3 år og 3-6 år. Barn som er under tre år i det kalenderåret det gjøres opptak, teller som to. Barn som fyller tre år i det kalenderåret det gjøres opptak, teller som en. Barn med nedsatt funksjonsevne kan telle som to, dersom faginstans anser dette som nødvendig. Dette skal det søkes om etter barnehageloven. Dersom det skulle bli ledige plasser i vårhalvåret, kan barn bli tatt opp i 3-6 års gruppe fra fylte tre år. Det tilbys barnehageplasser som tilsvarer minimum 50% og opp til 100 % av full plass tilsvarende 45 timer pr. uke. En bamehageplass må benyttes som hele dager. Oppsigelsen skal være skriftlig og rettes til barnehagen. Oppsigelsestida er en måned, fra dato til dato. Ved oppsigelse gjeldende fra og med 01. mai eller senere, må det betales for plassen ut barnehageåret. Dersom man ønsker å si opp plassen på våren må oppsigelsen leveres innen 1. april. Bamet må da taes ut av barnehagen innen 1. mai. Opptakskriterier for Nordreisa Kommunes barnehager Barn som fyller 1 år senest innen utgangen av august det året det ved hovedopptaket søkes om barnehageplass, har rett til plass fra august. Barnehageloven 12 a. Barn som har plass i barnehage og ønsker overflytting / utvidelse / reduksjon av plass kan prioriteres foran "nye barn". Side 36

37 Følgende barn prioriteres ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne: Dokurnentasjon: skriftlig attest fra lege, psykolog, PPT eller fagpersonell ved sosiale/medisinske institusjoner. Barn som omfattes av vernevedtak gjort av Lov om Barnevernstjenesten. Dokumentasjon: skriftlig attestasjon fra barnevernet. Barn som kommer inn under kriterier etter følgende prioritert rekkefølge: Barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/eller funksjonshemning. Dokumentasjon: skriftlig attest fra lege, psykolog ved sosialmedisinske institusjoner. Dokumentasjonen må bekrefte at forsørgere grunnet sykdom eller funksjonshemning i familien er avhengig av avlastning fra den daglige omsorgen for barnet. Barn som tilhører språklig eller kulturell minoritet. Ved ellers like vilkår kan eldste barn kunne bli prioritert. I tillegg til opptakskriterier må opptakene vurderes i sammenheng med at barnegruppa skal ha rimelig sammensetning etter kjønn og alder. Så langt det er mulig vil man prøve å gi søsken plass i samme barnehage. Leke- og oppholdsareal Nordreisa kommune har vedtatt et netto leke- og oppholdsareal på 4 m2 for barn over tre år, - og 5,5 m2 for barn under tre år. Uteområdet skal være minst seks ganger større enn samlet lekeareal inne. Oppholdstid/åpningstid Ett barnehageår regnes fra 1.august til 31.juli. Oppstart for nytt barnehageår er uke 32. Barnehagens åpningstid er fra kl til kl Sonjatun barnehagen har åpent fra kl Barnets oppholdstid må imidlertid ikke overstige ni timer pr. dag. Årsplanen vil inneholde bestemmelser om personalets seks kurs- og planleggingsdager, inntil to dager legges til starten av barnehageåret. Da er barnehagen stengt. -Barnehagen er stengt fire uker om sommeren. Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen k I forbindelse med høytider og ferier er personalet pålagt å ta ut avspasering. Barnehagen foretar da en behovsprøving av barnehagetilbudet. 8. Samisk barnehagetilbud Det vil være tilbud om barnehageplass på en samisk barnehageavdeling dersom antall søkere til slikt tilbud er mange nok til å utløse støtte fra sametinget. Ved hovedopptaket vil barn som er samisktalende evt. tospråklige og/ eller har samisk tilhørighet prioriteres. Barn som har plass på samisk avdeling i det inneværende barnehageår uten å være Side 37

38 samisktalende eller ha samisk tilhørighet vil kunne påregne bytte av avdeling/ barnehage ved hovedopptaket. Samisk barnehageavdeling vektlegger arbeid med utvikling av samisk språk, kultur og identitet. Betaling av barnehageopphold Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinga. Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % for 3. barn. Foreldrerådet fastsetter kostpenger. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger. Dersom regning for barnehageopphold ikke er betalt innen en måned etter forfall, kan kommunen si opp plassen, og barnet må da tas ut av barnehagen med en ukes varsel. Ett barnehageår regnes som 11 måneder, juli er betalingsfri måned. Søknad om betalingsfri ved fravær utover en måned, kan innvilges i særlige tilfeller ved sykdom, opphold på sykehus el. Legeerklæring skal framlegges. Uforutsett stenging av barnehagen inntil tre dager gir ikke grunnlag for betalingsfri. I tilfeller hvor barn hentes etter barnehagens stengetid, belastes foreldrene med ett overtidstillegg på kr 200 pr påbegynte halvtirne. Permisjon fra barnehageplass Søknad om permisjon med begrunnelse rettes til den enkelte barnehage. Partene har klagerett etter Forvaltningsloven. Frist er tre uker fra du mottar melding om vedtak. Klagen sendes kommunen. Det gis ikke permisjon fra starten av eller en periode midt i et barnehageår. Permisjon kan innvilges fra en gitt dato og ut barnehageåret. Det gis ikke permisjon etter 1. mai for inneværende barnehageår. Barn som ikke har benyttet/ startet opp i tildelt plass kan ikke innvilges permisjon. De kommunale barnehagene i Nordreisa Oksfjord barnehage Oksfjordhamn 1 avd 18 plasser Storslett barnehage Storslett 2 avd 34 plasser Høgegga barnehage Storslett 2 avd 36 plasser Sonjatun barnehage Storslett 4 avd 68 plasser Leirbukt barnehage Storslett 5 avd 90 plasser Sørkjosen barnehage Sørkjosen 2 avd 36 plasser 0 6 år 0 6 år 0 6 år 0 6 år 0 6 år 0 6 år Side 38

39 Private barnehager i Nordreisa Strandabarnehage Sørkjosen 1 avd 0-6 år Trollskogen barnehage Rotsund 1 avd 0-6 år Reisadalen Montessoribarnehage Snernyr 1 avd utvidet 0-6 år 'Tømmernes gårds- og naturbarnehage Tømmernes 1 avd 0-6 år Nedtektene for de kommunale barnehagene er vedtatt: Kommunestyret, sak 0007/04, Kommunestyret, sak 002 /06, Kommunestyret, sak 044/ 07, Side 39

40 Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2013/458-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Dag Funderud Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 10/13 Nordreisa driftsutvalg /13 Nordreisa oppvekstutvalg Nordreisa nærings- og kulturutvalg Redusert tjenesteproduksjon Utviklingsavdelingen Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling 1. Reduksjon av tjenesteproduksjon gjennomføres uten oppsigelse av fast ansatte. 2. Det vil bli tre mindre vakanser i avdelingen i løpet av året. Det tilsettes ikke vikarer. Samlet besparelser blir på ,- 3. Budsjett refusjoner fra nabokommunene som deltar i veterinærsamarbeidet økes med kr Overføring private fra næringsbudsjettet Tilskudd til lag og foreninger foreslås redusert. Innsparing Budsjett til UKM forslås redusert med Saksopplysninger Kommunestyret vedtok i møte , sak 71/12 budsjett for 2013, som bla. omfatter tjenesteproduksjonen ved Utviklingsavdelingen; Redusert tjenesteproduksjon på utviklingsavdelinga Redusert utgift: ,-. Utviklingsavdelingen er politisk delt mellom tre hovedutvalg; Driftsutvalget, Nærings- og kulturutvalget og Oppvekstutvalget. Saken legges derfor fram for alle tre utvalgene. Forslagene til reduksjoner er drøftet med ansatte og vi har prøvd å fordele de på de ulike fagområdene. Side 40

41 Reduksjon i tjenesteproduksjonen er ikke mulig uten at det merkes rundt om på de forskjellige fagområdene, blant våre ansatte som skal yte tjenester og befolkningen for øvrig. Vi har prøvd å legge fra et opplegg som gjennomfører kommunestyrets vedtak, men gir minst mulig negativ virkning. Likevel vil det gi mindre handlingsrom for de ansatte til å gjøre en god jobb. Kuttene som foreslås i avdelingen fordeler seg på vakanser, kutt i driftsbudsjettet og kutt i støtte til næring og kultur. I vedtatt budsjett er det også lagt inn 4 % kutt innen postene innkjøp av varer og tjenester på Noen av de foreslåtte kuttene er tatt av prosjektbudsjett og poster faste utgifter som ikke kan kuttes. Vi har derfor i etterkant gjennomført revisjon av budsjettet som omhandler de reelle ansvarene. Kuttene på driftsbudsjettet blir på ca 7 %. Altså før vi nå skal kutte nye Derfor er det ikke foreslått kutt innen disse postene i denne runden. I vedtatt budsjett er det også lagt inn at kommunen skal melde seg ut av Tornedalsrådet. I januar 2013 er vi gjort kjent med at oppsigelsestiden er ett år. Dvs at vi må betale denne kontingenten i år. Dette utgjør , og dekkes av budsjettett for politisk arbeid. Forslag til kutt: Det vil bli tre mindre vakanser i avdelingen i løpet av året. Det tilsettes ikke vikarer. Samlet besparelser blir på ,- Refusjoner fra nabokommunene som deltar i veterinærsamarbeidet kan økes med kr Overføring til private fra næringsbudsjettet reduseres med Tilskudd til lag og foreninger foreslås redusert. Innsparing Under ligger en fullstendig liste over hvor kuttene kommer. Budsjett til UKM forslås redusert med Gjenværende budsjett er da Regnskap fra de siste åra viser at budsjettet ikke har blitt brukt opp. Arrangementet for i år kan derfor gjennomføres som planlagt. Kulturkutt 2013 Ansvar konto funksj Mulige kutt driftsmidler kommentar bud Annen forbruksmatr 2716 rest blir Til lag og foreninger tilskudd hovedsakelig til voksne Til lag og foreninger, barn Til lag og foreninger, Ridekl Fast driftstilsk Ridekl kuttes fra 55' Til lag og foren., Musikk,sang 1116 tilsvarer økn i Husleie Til lag og foren. Kulturvern tilskudd hovedsakelig til voksne Tilskudd Nord-Troms museum 5112 tilsvarer økn i Annen forbruksmatr Telefon 1763 Telefon Tørfoss sagt opp Til lag og foren, Sommerarb Annen forbruksmatr Til lag og foren. Idrett Idrettsarb.og -utstyr red. fra 90' Til lag og foren Driftstilskudd lysløyper strykes Byggetilsk.idr.anlegg tilsv økning fra Til lag og foren Til lag og foren Byggetilsk. Lekepl, uteområder strykes Til lag og foren, Drift samf.hus 5000 Drift samf.hus red. fra 40' SUM mulige kutt Side 41

42 Samlet oversikt: Permisjoner: Kulturkonsulent 50 % stilling, permisjon 10 % i 2 mnd Næringsutvikler 100 % stilling, permisjon 20 % i 4,5 mnd Planlegger 100 % stilling, permisjon 20% i 3 mnd Kommuneveterinær øke inntektene Overføring private fra næringsbudsjettet Idrett og friluftsaktiviteter budsjett UKM overføring til private budsjett Sum Vurdering I forslaget til reduksjon er det gjort en samlet vurdering av det totale omfanget for avdelingen på , fordelt på 4 % reduksjon og reduksjon av tjenesteproduksjon Dette for å få det totale bildet og fordele kuttene over hele avdelingen. Kuttene vil merkes for alle, både ansatte, tjenestene vil tilbyr og lag og foreninger som kommunen støtter. Vi mener likevel vi i hovedsak har skjermet barn og unge både i forhold til kulturtjenester og direkte støtte. Side 42

43 Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: A19 Saksbehandler: Christin Andersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/13 Nordreisa oppvekstutvalg Nordreisa kommunestyre Etablering av menighetshus og Nordreisa menighetsbarnehage AS Henvisning til lovverk: Barnehageloven Kirkeloven Vedlegg 1 Tegning 2 Søknad om etablering av Nordreisa menighetsbarnehage 3 Prosjektbeskrivelse 4 Situasjonsplan 5 Gjeldene reguleringsplan 6 Vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage AS 7 Nordreisa menighetsbarnehage AS - revidering av prosjektet og økonomi 8 Finansieringsplan 9 Investeringsbudsjett 10 Driftsbudsjett Rådmannens innstilling Nordreisa kommune stiller seg positiv til bygging av Nordreisa menighetsbarnehage med 54 barnehageplasser. Det forutsettes at Nordreisa menighetsbarnehage oppretter to avdelinger for små barn og en avdeling for store barn. Nordreisa menighetsbarnehage skal være en del av det totale barnehagetilbudet i Nordreisa kommune og er med på samordnet opptak. Nordreisa kommune godkjenner vedtekter for Nordreisa menighetsbarnehage. Endring av vedtekter kan bare skje i samarbeid med Nordreisa kommune. Nordreisa kommune tildeler økonomisk ramme til barnehagen gjennom årlige budsjettbehandlinger. Rammen blir utregnet årlig etter fastsatt modell. Side 43

Vedtektene gjelder for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune. 2009-10-27

Vedtektene gjelder for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune. 2009-10-27 Vedtekter Vedtektene gjelder for de kommunale ne i Nordreisa kommune. 009-10-7 1. Den kommunale forvaltning Nordreisa kommune eier og driver ne, og er ansvarlig for driften i samsvar med «Lov 005 06-17

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Dok.id.: 2016/7 Utgave 7 Skrevet av: Berit Kalseth, barnehagekonsulent Gjelder fra 01.08.16 Behandlet av: Kommunestyret, sak 0007/04, 19.02.04

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008 OPPI-AND F-Nq-KESKOMMUNE _.. _._._. Ark. Max år DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. U.O. Beh. Kopi Oppland fylkeskommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007 DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1 Østfold fylkeskommune jl_~ entr~adrnan~strasjone~~,j Postboks 220 1702 SARPSBORG Saksnr, 2i~?Th/ ~ i): :::b9~~ ~/ ~ Deresref Vår ref Dato 2006/04736

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler svar) Lars Wikdahl Innvalgstelefon 73 19

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Sandefjord kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Sandefjord kommune Rapport fra tilskuddskontroll Sandefjord kommune Tidsrom: 5. mars-28. august 2013 Arkivnr. 2013/1355 Fylkesmannens representanter: rådgiver Tone Øhrbom (leder av kontrollen) rådgiver Selma Hadžić Kontaktperson

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage 1 EIERFORHOLD Reisa Montessoribarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. Barnehagen eies av Reisa Montessoriforening og er organisert som en forening.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Larvik kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Larvik kommune Rapport fra tilskuddskontroll Larvik kommune Tidsrom: 15. juli 2014 21.november 2014 Arkivnr. 2014/4443 Fylkesmannens representanter: seniorrådgiver Selma Hadžić (leder av kontrollen) rådgiver Lene Hove

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013 v2.2-18.03.2013 Til kommuner som har søkt tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/4018-1 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: 26.04.2013 Tilskudd til etablering og drift

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08)

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) 1. Eierforhold: Kommunale barnehager eies og drives av Balsfjord kommune. Ansvaret for behandling av saker som gjelder enkeltbarnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

,33 F60 cru\v\-a Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid kapittel 0765 post 62 for 2015 - Oppdal kommune

,33 F60 cru\v\-a Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid kapittel 0765 post 62 for 2015 - Oppdal kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Lars Wikdahl Sosial- og helseavdeling Innvalgstelefon

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER RO-barnehage VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER Revidert utgave vedtatt i undervisningsstyret 13.11.02 1 FORMÅL a) Barnehagen skal gi barn et godt pedagogisk miljø med vekt på lek og samvær med andre

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Arkivsak: 09/120 Sakstittel: NYE VEDTEKTER FOR GRATANGEN BARNEHAGE

Arkivsak: 09/120 Sakstittel: NYE VEDTEKTER FOR GRATANGEN BARNEHAGE GRTNGEN KOMMUNE Saksfremlegg rkivsak: 09/120 Sakstittel: NYE VEDTEKTER FOR GRTNGEN RNEHGE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& De nye vedtektene for Gratangen barnehage

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.10.2012 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL v2.2-18.03.2013 ARENDAL KOMMUNE Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref.: Vår ref.: 13/7854-2 Saksbehandler: Kristine Brevik Dato: 18.11.2013 Innvilger tilskudd til «Deltakelse i nasjonalt program for

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste UTLYSNING AV MIDLER

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

1ti Helsedirektoratet

1ti Helsedirektoratet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. ^(^^i^l7^

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61)

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2015 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen Saksbehandler: Eva Dolva flf.: 38 17 68 83 DeresVar dalo: 27.06.2013 Vår ref. :2013 2282Arkb kode: 721.10 Søgne kommune v/ Mona Michaelsen Postboks

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00-13.15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Solrun K. Johansen

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012.

Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. VEDTEKTER ETTER BARNEHAGELOVEN For Midtbygda barnehage SA, org.nr. 971 460 733 Vedtatt på årsmøte den 25.09.2012, sist endret den 25.09.2012. 1. Eierforhold Barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE Vedtatt første gang av Opplæringsutvalget den 5.4.2011, sist vedtatt i Utvalg for oppvekst, helse og omsorg

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 12.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller per

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Formål Formålet til Skomakergata gårds- og naturbarnehage er å drive en trygg og pedagogisk

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12

VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12 VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12 Endret i SK-11/96, Sk-2/98, K 5/99, OSK-53/99, OSK- 03/01, OSK- 04/02, OSK- 04/04, K 96/04, OSK-03/05, OSK 24/05, OSK 08/06, OSK 02/09 OSK18/09,

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A Sak 13/748-22 Arkiv A10 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I S Ø R R E I S A Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget i møte 25.10.2013 Med endring i møte 23.01.2015 Med endring i møte 14.02.2014 Vedtatt

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 06 / 2015 Regelverk for tilskudd til sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013 Innhold 1. BAKGRUNN:... 3 2. OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS):... 4 3. DKS i NÆRØY KOMMUNE:... 5 I) DKS-KOORDINATOREN...

Detaljer

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold INNHOLD Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål 2. Barnehagens innhold Kapittel II. Barns og foreldres medvirkning 3. Barns rett til medvirkning 4. Foreldreråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR GULLTOPPEN BARNEHAGE September 2011

VEDTEKTER FOR GULLTOPPEN BARNEHAGE September 2011 VEDTEKTER FOR GULLTOPPEN BARNEHAGE September 2011 1. EIERFORHOLD Gulltoppen barnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 1-5 år. Barnehagen eies og drives av Gulltoppen barnehages foreldreforening

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

FOR KOMMUNALE BARNEHAGER V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER LYNGEN KOMMUNE Vedtatt i K-sak 44/09 i møte 14.12.09. Gjelder fra 01.01.10. 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av kommunen i samsvar med lov om barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene eies og drives av Flekkefjord kommune. Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60 v4-29.07.2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 15/7495-3 Saksbehandler: Rolf Hansen Dato: 20.10.2015 Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Adresse endring Endring av foreldrenes adresse/ arbeidssted og telefon meldes skriftlig til barnehagens fagansvarlig.

Adresse endring Endring av foreldrenes adresse/ arbeidssted og telefon meldes skriftlig til barnehagens fagansvarlig. Foreldreorientering Deres barn har nå fått tilbud om plass i en av Tromsø kommunes barnehager. Denne orienteringen omhandler en del av de ordninger som gjelder for barnehagen, foreldrene og de ansatte,

Detaljer

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0714 post 70 og 0714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr

Detaljer