Folketeljing 1865 for 1280 St. Jørgens Hospital prestegjeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1865 for 1280 St. Jørgens Hospital prestegjeld"

Transkript

1 Folketeljing 1865 for 1280 St. Jørgens Hospital prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 77

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 31. desember 1865 Ved kgl. res. 11. oktober 1865 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 31. desember 1865 og 1. januar Personar som på dette tidspunktet var mellombels fråverande (på reise, til sjøs osb.), skulle teljast med på sin heimstad, mens personar som på det aktuelle tidspunktet var mellombels til stades (på besøk osb.), skulle utelatast på opphaldsstaden. På denne måten gjev folketeljinga i 1865 ei oversikt over kvar bustad sine heimehøyrande personar. Som ved folketeljinga i 1801 skulle alle personar føres opp med namn. Folketeljinga i 1865 var den første som noterte personane sin fødestad. Teljingsarbeidet i byane I byane blei det ved denne folketeljinga for første gang i Noreg gjennomførd sjølvteljing. Det vil sei at eigaren eller styraren av kvar enkelt gard eller hus i byen sjølv fylte ut teljingslistene. Blanke skjema blei delt ut dei siste dagane før nyttår i 1865, og innsamlinga av listene blei gjennomført frå måndag 8. januar 1866 og framover. Rodemeistrane delte ut og samla inn listene, og kontrollerte at dei var utfylt i tråd med instruksane. Om ikkje, kunne rodemeistrane etter å ha innhenta fleire opplysningar gjere endringar eller tilførslar i listene. Magistratane hadde elles det overordna ansvaret for teljingsarbeidet i byane. Teljinga blei ført i lister av to typar. Huseigarane eller -styrarane førte altså sjølv "Speciallistene", som gjev ei løpande oversikt over hushald og personar innanfor kvart hus eller bygard. Teljingsstyraren, som regel magistraten, laga deretter på grunnlag av spesiallistene ei "Hovudliste" for heile byen, som gjev ei oversikt over talet på hushald, og heimehørande personer i kvart hus eller bygard. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Små byar har fått plass i ein protokoll, mens større byar er fordelt på fleire protokollar. Teljingsarbeidet i landdistrikta Teljingsarbeidet blei gjennomført frå og med måndag 8. januar På landet var det lensmennene som hadde ansvaret for teljingsarbeidet, men overlet mesteparten av "Bestyrelse og Tilsyn" med teljinga til sokneprestane og kapellanane i dei enkelte prestegjeld og sokn. Det praktiske arbeidet blei gjort av skulehaldarane (lærarane), som gjekk frå gard til gard og førte teljingslistene. Desse "Speciallistene" gjer ein løpande oversikt over bustader (gardar, bruk og plassar) og personar innanfor ein skulekrins (teljingskrins). Store skulekrinsar kunne krevje fleire spesiallister undernummerert med a, b, c osb. Soknepresten utarbeide deretter ei "hovudliste" for heile prestegjeldet på grunnlag av spesiallistene. Hovudlista gjer ei oversikt over talet på busette hus, hushald og heimehøyrande personar på kvar bustad. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Kvar protokoll kan avhengig av størrelsen omfatta eit sokn, eit heilt prestegjeld eller fleire prestegjeld. Folketeljinga 1865 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande liste av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ) eller av Digitalarkivet sine eigne registreringseiningar i Stavanger og Voss frå Digitalarkivet forvaltar Arkivverket sine digitale folketeljingar. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 1396 (kvinner: 703, menn: 693) Bustader: 58 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 1396 (kvinner: 703, menn: 693) Bustader i krinsen: 58 Krins: 001 Aarstad Aarstad Prestegjeld: St. Jørgens Hospital E: Start på spesialliste 1a Aarstad Krohnstad 001 Ole Olsen m g Husfader Gaardforpagter 31 (alder) Fane præstegjeld 002 Synneve Nilsdatter k g hans kone 31 (alder) Fane præstegjeld 003 Johanna Nilsdatter k u deres Tjenestepige 21 (alder) Jølsters Præstegj. 004 Elisabeth Karina Olsdatter k u deres datter 4 (alder) Fane 005 Ole Larsen m g Tilsynsmand ved Eierens Hus 53 (alder) Fane og Havearbeider 006 Helena Sjursdatter k g hans kone 66 (alder) Ladvigs 007 Peder Nilsen m g Husfader Gaardforpagter 53 (alder) Ous 008 Guri Sjursdatter k g hans kone 53 (alder) Ous 009 Karen Severina Pedersdatter k u deres Datter hjælper Forældrene med deres 16 (alder) Aarstad Sogn Arb 010 Agaatha Pedersdatter k u deres Datter søger Skolen 8 (alder) Aarstad Sogn 011 Mons Sjursen m u deres Tjenestekarl 20 (alder) Hous 012 Ragna Nilsdatter k u deres Tjenestepige 37 (alder) Fuse 013 Cecelia Eliasdatter k u deres Tjenestepige 32 (alder) Yttre Holmedals 014 Thomas Nilsen m g Husfader Gaardforpagter 35 (alder) Fane 015 Christina Eriksdatter k g hans kone 37 (alder) Oes 016 Elisabeth Samsonsdatter k u deres Tjenestepige 29 (alder) Oes 017 Anna Maria Larsdatter k u deres Fostedatter søger Skolen 12 (alder) Fane Aarstad Næsset 001 Christian Gerh. Ameln m g Huusfader Selveier 54 (alder) Bergen 002 Gerhardina Andrea Ameln* f k g hans kone 55 (alder) Bergen Bruun 003 Dorothea Ameln k u deres datter 18 (alder) Bergen 004 Christina Theodora Ameln k u deres datter 17 (alder) Bergen 005 Christina Joh. Larsdatter k u deres Tjenestepige 27 (alder) Bergen 006 Johanna Marthina Nilsdatter k u deres Tjenestepige 20 (alder) Bergen Aarstad Grønnevik 001 Ole Larsen m g Husfader Gaardforpagter 62 (alder) Hous 002 Siri Monsdatter k g hans kone 52 (alder) Hous 003 Halvar Olsen m u deres Søn Tømmermand 29 (alder) Fane 004 Jacob Olsen m u deres søn 11 (alder) Aarstads Sogn 005 Marthinus Olsen m u deres søn 6 (alder) Aarstads Sogn 006 Dordi Olsdatter k u deres Datter hjælper med huslige Sysler 28 (alder) Fane Merknad: sindssvag fra det første Aar 007 Marthina Olsdatter k u deres Datter Arbeider hos Forældrene 17 (alder) Aarstad Sogn 008 Anna Olsdatter k u deres Datter Arbeider hos Forældrene 14 (alder) Aarstad Sogn 009 Malena Olsdatter k u deres datter 9 (alder) Aarstad Sogn Aarstad Møllendal 001 Martha Monsdatter k e Gaardforpagterske 50 (alder) Fane 002 Lars Sivertsen m u hendes Løberdreng 16 (alder) Fjelds Præstegj. 003 Severina Davidsdatter k g hendes Tjenerinde 27 (alder) Indre Holmedals 004 Ludvig Iversen m g Logerende Steenarbeider 27 (alder) Indre Holmedals Severinas Mand 005 Lina Christina Ludvigsdatter k u deres datter 1 (alder) Aarstads Sogn 006 Inger Absalonsdatter k e Vaskekone har og Fattighj. 60 (alder) Korskirkens Landsogn 007 Carl Marthin Jacobsen m u hendes Søn Krøbling 20 (alder) Aarstads Sogn 008 Ole Sivertsen m g Husmd. uden Jord syg 79 (alder) Lindaas Presteg. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1280 Merknad: Blind 009 Ingebor Hansdatter k g hans Kone 72 (alder) Lindaas Presteg. ogsaa sengeligg. Merknad: Blind 010 Bertha Olsdatter k u deres Datter pleier Forældrene 30 (alder) Aarstads Sogn 011 Ole Johannessen m g syg har været Steenarbeider 63 (alder) Hous 012 Ingebor Andersdatter k g hans kone 48 (alder) Hous Presteg. 013 Johanna Olsdatter k u deres Datter søger Skolen 8 (alder) Aarstads Sogn 014 Guri Bryneldsdatter k e Spinderske Markarbeide 61 (alder) Vosse Prestegjeld 015 Iver Nilsen m u hendes Søn Hattemg Lære 18 (alder) Aarstads Sogn 016 Ole Monsen m g Husm. uden Jord Skomager 52 (alder) Hous 017 Martha Monsdatter k g hans Kone syg 49 (alder) Hous 018 Karina Olsdatter k u deres Datter styrer Husholdn. 23 (alder) Aarstads Sogn 019 Martha Olsdatter k u deres Datter søger Skolen 14 (alder) Aarstads Sogn 020 Olina Olsdatter k u deres datter 7 (alder) Aarstads Sogn 021 Iver Andersen m g Steen & Veiarbeider 36 (alder) Mangers Præsteg. 022 Cecelia Johannesdatter k g hans kone 37 (alder) Hous 023 Johanna Karina Iversdatter k u deres datter 7 (alder) Hous 024 Gjertrud Iversdatter k u deres datter 2 (alder) Aarstads Sogn 025 Mads Larsen m g Arbeider i et Ølbryggeri 34 (alder) Indre Holmedals 026 Severina Monsdatter k g hans kone 36 (alder) Indre Holmedals 027 Elias Olsen m g Husm uden Jord Jernstøber 41 (alder) Fane 028 Pernilla Christiansdatter k g hans kone 39 (alder) Fane 029 Martha Malena Eliasdatter k u deres Datter besøger Skolen 13 (alder) Aarstads Sogn 030 Berthe Christina Eliasdatter k u deres Datter besøger Skolen 9 (alder) Aarstads Sogn 031 Emma Jørgina Eliasdatter k u deres datter 4 (alder) Aarstads Sogn 032 Olai Eliassen m u deres Søn søger Skolen 11 (alder) Aarstads Sogn 033 Cornelius Andersen m g Jernstøber 48 (alder) Indr Holmedals 034 Anna K. Christophersdatter k g hans kone 36 (alder) Aarstads Sogn 035 Andreas Olai Corneliussen m u deres Søn søger Skolen 12 (alder) Aarstads Sogn 036 Anna Chr. Corneliussen k u deres Datter søger Skolen 9 (alder) Aarstads Sogn 037 Johanna Maria Corneliussen k u deres datter 6 (alder) Aarstads Sogn 038 Arne Nilsen m g Arbeider i Oliefabrikken 54 (alder) Ladvigs 039 Bertha Rasmusdatter k g hans kone 50 (alder) Ladvigs 040 Andreas Arnesen m u deres Søn søger Skolen 11 (alder) Ladvigs 041 Randina Arnedatter k u deres Datter søger Skolen 8 (alder) Aarstads Sogn 042 Martha Malena Thorsdatter k u Logerende nærer sig ved Syarbeide 36 (alder) Fane 043 Karen Magrethe Thorsdatter k u Logerende nærer sig ved Syarbeide 28 (alder) Fane 044 Daniel M. Danielsen m g bagersvend 27 (alder) Bergen 045 Engel Maria Jacobsen k g hans kone 31 (alder) Bergen 046 David Michael Danielsen m u deres søn 1 (alder) Aarstad Sogn 047 David Nilsen m e Inderst Steenarbeider 70 (alder) Fane 048 Anna Anthoniusdatter k u Hans Husholderske 55 (alder) Lærdals 049 Peder Monsen m g Husm. uden Jord Dixelmand 45 (alder) Fane 050 Synneve Bjørnsdatter k g hans kone 48 (alder) Fane 051 Martha Pedersdatter k u deres Datter gaar i Skole 12 (alder) Fane 052 Gjertrud Joh. Pedersdatter k u deres Datter gaar i Skole 8 (alder) Bergen 053 Anna Serena Pedersdatter k u deres datter 7 (alder) Bergen 054 Mons Olai Pedersen m u deres søn 4 (alder) Bergen 055 Johannes Johannessen m g Inderst Miner & Steenarb. 54 (alder) Fane 056 Bertha Thomasdatter k g hans kone 43 (alder) Fane 057 Thomas Johannessen m u Loger. deres Jernstøb. Lære 16 (alder) Fane Søn 058 Frederik Johannessen m u deres Søn søger Skolen 12 (alder) Aarstads Sogn 059 Mons Johan Johannessen m u deres Søn søger Skolen 9 (alder) Aarstads Sogn 060 Ole Christopher Johannessen m u deres søn 6 (alder) Aarstads Sogn 061 Berent Olsen m g Inderst Jord og Steenarb. 49 (alder) Fane 062 Elen Bjørnsdatter k g hans kone 55 (alder) Fane 063 Berthe Berentsdatter k u deres Datter gaar i Skolen 12 (alder) Fane 064 Anna Berentsdatter k u deres datter 10 (alder) Fane 065 Ole Paulsen m g Haandlanger i Jernstøberiet 47 (alder) Fane 066 Agaatha Monsdatter k g hans kone 44 (alder) Fane 067 Mons Olsen m u deres søn 8 (alder) Aarstads Sogn 068 Salomon Olsen m u Ole Paulsens Søn 2 (alder) Aarstads Sogn Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Anna Olsdatter k u deres Datter syglig 13 (alder) Aarstads Sogn 070 Agaatha Olsdatter k u deres datter 4 (alder) Aarstads Sogn 071 Anders Jacobsen m g Kjører Hmd uden Jord 45 (alder) Hous Præstegld 072 Karen Odsdatter k g hans kone 41 (alder) Aarstads Sogn 073 Aadel Jacobina Andersdatter k u deres Datter g. Skolen 14 (alder) Aarstads Sogn 074 Karen Andersdatter k u deres Datter g. Skolen 6 (alder) Aarstads Sogn 075 Jacob Andersen m u deres Søn gaar i Skolen 9 (alder) Aarstads Sogn 076 Andrea Carolina Andersdatter k u deres datter 4 (alder) Aarstads Sogn 077 Iver Johannessen m g Inderst Steenarbeider 27 (alder) Steies Præstegld 078 Dordi Johannesdatter k g hans kone 36 (alder) Oes 079 Ole Nilsen m g Husm. uden Jord Skomager 41 (alder) Yttre Holmedals 080 Berthe Johannesdatter k g hans kone 37 (alder) Hous 081 Nils Olsen m u deres Søn gaar i Skolen 14 (alder) Bergen 082 Johanna Olsdatter k u deres datter 9 (alder) Aarstads Sogn 083 Olufina Berentina Olsdatter k u deres datter 4 (alder) Aarstads Sogn 084 Oluf Andreas Olsen m u deres søn 2 (alder) Aarstads Sogn 085 Hans Guttoromsen m g Indr. Jordarbeider 38 (alder) Lysters Præstegld. 086 Berthe Mikkelsdatter k g hans kone 28 (alder) Sogndals Præstegld. 087 Inger Hansdatter k u deres datter 5 (alder) Fane Præstegld. 088 Sophia Hansdatter k u deres datter 3 (alder) Aarstads Sogn 089 Christopher Eliassen m g Indr. Steen & Jordarbeider 59 (alder) Yttr Holmedals 090 Anna Johnsdatter k g hans kone 59 (alder) Yttr Holmedals 091 Carl Anthon Eliassen m u deres 7 (alder) Bergen Fostersøn 092 Anders Pedersen m g Ind. Haandl. i M. Garveri 33 (alder) Jølsters Prgld. 093 Johanna Johannesdatter k g hans kone 27 (alder) Jølsters Prgld. 094 Jørgen Jørgensen m g Indr. Steen og Jordarb. 37 (alder) Findaas Prgld. 095 Anna Maria Samuelsdatter k g hans kone 35 (alder) Jølsters Prgld. 096 Synneve Pedersdatter k u hans Steddatter gr. Skoleny 8 (alder) Jølsters Prgld. 097 Mons Nilsen m g Ind. Føderaardsm. & Stenarb. 64 (alder) Aarstads Sogn 098 Syneve Andersdatter k g hans kone 25 (alder) Jølsters Præstegld. 099 Nils Andreas Monsen m u deres søn 3 (alder) Aarstads Sogn 100 Ole Olsen m g Indr. Steenarbeider 31 (alder) Mangers Prgld. 101 Berthe Karina Knudsdatter k g hans kone 36 (alder) Mangers Prgld. 102 Karen Olina Olsdatter k u deres datter 3 (alder) Mangers Prgld. 103 Hans Hermannsen m g Husm. uden Jord Steenarbdr. 45 (alder) Askevolds Prgld. 104 Elena Hansdatter k g hans kone 50 (alder) Indr Holmedals Prgld. 105 Nils Johan Olsen m u deres Foster 2 (alder) Bergen Søn 106 Nils Johannessen m g Inderst Skomager 48 (alder) Hous 107 Christi Andersdatter k g hans kone 40 (alder) Hous 108 Johannes Nilsen m u deres Søn arb. Drevfabrik 15 (alder) Aarstads Sogn 109 Malena Marthina Nilsdatter k u deres Datter gaar i Skole 12 (alder) Aarstads Sogn 110 Nilsina Christina Nilsdatter k u deres Datter gaar i Skole 9 (alder) Aarstads Sogn 111 Johan Nilsen m u deres søn 2 (alder) Aarstads Sogn 112 Mons Halvarsen m g Ind. Steen og Jordarbdr. 50 (alder) Fane Præstegld. 113 Pernilla Ingebrigtsdatter k g hans kone 49 (alder) Fane Præstegld. 114 Halvar Monsen m u deres Søn gaar i Skolen 14 (alder) Fane Præstegld. 115 Ingebor Monsdatter k u deres Datter gaar i Skolen 11 (alder) Fane Præstegld. 116 Nils Nilsen senior m g Ind. Steen & Jordarbeider 59 (alder) Fane Præstegld. 117 Malena Larsdatter k g hans kone 51 (alder) Hous Præstegld. 118 Lars Nilsen m u deres Søn gaar i Skolen 11 (alder) Fane 119 Ingebor Nilsdatter k u deres Datter gaar i Skolen 14 (alder) Fane 120 Nils Nilsen junior m u deres Søn Kjører 24 (alder) Fane 121 Johan Davidsen m g Indr. Steenarbeider 26 (alder) Indr Holmedals Merknad: er nu i sin Fødebyg 122 Johanna Sørensdatter k g hans kone 25 (alder) Indr Holmedals Merknad: er nu i sin Fødebyg 123 Erik Larsen m u Logrd. Hattemager Lære 25 (alder) Hous 124 Ole Larsen m e Barkemøller 64 (alder) Sandviken pr. Bergen 125 Ovidia Martilda Olsdatter k u hans Datter 14 (alder) Domkirkens Landsogn 126 Henrikka Bergitta Olsdatter k u hans Datter gaar i Skolen 10 (alder) Aarstads Sogn 127 Bertha Olsdatter k u hans Tjenestepige 51 (alder) Hous 128 Christen O. Sunde m g Inspecteur og Fourer 30 (alder) Stryens Merknad: Functionærer ved SindssygeAsylet 129 Catharina Kort k g hans kone 24 (alder) Bergen Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1280 Merknad: Functionærer ved SindssygeAsylet 130 Søren Christiansen m g Vogter 33 (alder) Askevolds Prgld Merknad: Functionærer ved SindssygeAsylet 131 Andreas Andersen m u Vogter 29 (alder) Ladviks Prgld Merknad: Functionærer ved SindssygeAsylet 132 Abigael Axelsdatter k e Vogterske 49 (alder) Indr Holmedals Merknad: Functionærer ved SindssygeAsylet 133 Elling Nilsen m u tjener 28 (alder) Syndalens Prgld. Merknad: Functionærer ved SindssygeAsylet 134 Madsi Olsdatter k u tjenestepige 29 (alder) Indre Holmedals Merknad: Functionærer ved SindssygeAsylet 135 Nils Nilsen m g 40 (alder) Hjelmelands Merknad: Møllendals Sindssyeasyl 136 Helje Monsen m u 40 (alder) Lindaas Prgld Merknad: Møllendals Sindssyeasyl 137 Amund Tønnessen m u 24 (alder) Egersund Merknad: Møllendals Sindssyeasyl 138 Carl Fiche m u 40 (alder) Trondhjem Merknad: Møllendals Sindssyeasyl 139 Anna Olsdatter k g 38 (alder) Bergen Merknad: Møllendals Sindssyeasyl 140 Hans Chr. Hansen m g 46 (alder) Bakke Præstegld Merknad: Møllendals Sindssyeasyl 141 Ingebrigt Jørgensen m u 13 (alder) Sundalens Præstegld Merknad: Møllendals Sindssyeasyl 142 Johanna Andersdatter k u 73 (alder) Stangnæs Prgld Merknad: Møllendals Sindssyeasyl 143 Hans Andersen m u 39 (alder) Ørstens Merknad: Møllendals Sindssyeasyl 144 Elias Jørgensen m u 21 (alder) Skougers Prgld Merknad: Møllendals Sindssyeasyl 145 Peter Angel Lie m u 25 (alder) Bergen Merknad: Møllendals Sindssyeasyl 146 Paulina Larsdatter k u 19 (alder) Hitterens Præsteg. Merknad: Møllendals Sindssyeasyl 147 Helena Harestad k g 41 (alder) Stavanger Merknad: Møllendals Sindssyeasyl 148 Rachel Johannesdatter k u 19 (alder) Næstrands Merknad: Møllendals Sindssyeasyl 149 Ingebor Hansdatter k g 41 (alder) Fane Merknad: Møllendals Sindssyeasyl 150 Anna Dalberg k g 36 (alder) Bergen Merknad: Møllendals Sindssyeasyl Aarstad Møllendal øv 001 Endre Rasmussen m u Møllersvend 33 (alder) Hyllestads Præstg. 002 Erik Knudtsen m u Møllerdreng 19 (alder) Førde Præstg. 003 Ole Johannessen m g Korn- og Meelkjører 33 (alder) Indr. Holmedals 004 Jørgine Pedersdatter k u tjenestepige 29 (alder) Ladvigs Præstegld. 005 Karen Jacobsdatter k e fattiglem 69 (alder) Aarstads Sogn 006 Elisabet Henriette Knudsen k u Vaskerske 36 (alder) Bergen 007 Synneve Olsdatter k u hendes Datter hjelp Arbei 14 (alder) Bergen 008 Gabriel Madsen m g Steenarbeid & Havremøller 55 (alder) Bergen 009 Elen Johannesdatter k g hans kone 56 (alder) Jølsters Præsteg. 010 Anilla Gabrielsdatter k u deres Datter gaar i Skolen 11 (alder) Førde Præsteg. 011 Peder Olsen m g Logerende Garversvend 46 (alder) Bergen 012 Anna Fred. Frederiksdatter k g hans kone 43 (alder) Bergen 013 Frederik Severin Pedersen m u deres søn 14 (alder) Bergen 014 Peder Andreas Pedersen m u deres søn 12 (alder) Bergen 015 Oluf Marrthin Pedersen m u deres søn 11 (alder) Bergen 016 Else Johanna Pedersdatter k u deres datter 16 (alder) Bergen 017 Anna Magdalena Pedersdatter k u deres datter 6 (alder) Bergen 018 Petra Elisabeth Pedersdatter k u deres datter 3 (alder) Bergen 019 Martha Thomasdatter k e Vaskekone 55 (alder) Lindas Præsteg. Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Aarstad Houkeland 001 Andreas Christie m g Husf. Selveier & Gaardbr. 37 (alder) Bergen 002 Johanna Jacoba Blauw k g hans kone 30 (alder) Bergen 003 Hansina Christie k u deres datter 8 (alder) Aarstads Sogn 004 Diderik B Christie m u deres søn 1 (alder) Aarstads Sogn 005 Werna Christie k u deres datter 6 (alder) Aarstads Sogn 006 Synneve Hansdatter k u deres Tjenestepige 30 (alder) Fane 007 Maria Johannesdatter k u deres Tjenestepige 37 (alder) Mangers 008 Anders Pedersen m u tjenestedreng 20 (alder) Fane Præstegld 009 Aamund Johannessen m g Arbeidsm. i en Slibefabrik 54 (alder) Kintzerviks Præstegld 010 Bertha Odsdatter k g hans kone 46 (alder) Sandvik pr Bergen 011 Aadel Johanna Aamundsdatter k u deres datter 15 (alder) Aarstads Sogn 012 Amuda Aamundsdatter k u deres Datter gr. Skolen 7 (alder) Aarstads Sogn 013 Severina Aamundsdatter k u deres Datter gaar i Skolen 13 (alder) Fane 014 Magli Sjursdatter k e Husmoderens 73 (alder) Vosse Moder 015 Rasmus Iversen m g Inderst Jord & Steenarbeider 54 (alder) Ladvigs Præstegld 016 Gjertrud Sjursdatter k g hans kone 54 (alder) Ladvigs Præstegld 017 Maria Rasmusdatter k u deres Datter gaar i Skolen 8 (alder) Ladvigs Præstegld 018 Torkild Vemundsen m g skolelærer 58 (alder) Hammers Præstegld 019 Synneve Tollefsdatter k g hans kone 68 (alder) Jølsters Præstegld 020 Henrik Ingebrigtsen m g Huseier Brisselfabrikør 45 (alder) Indr. Holmedals 021 Cecilia Gjertsdatter k g hans kone 39 (alder) Indr. Holmedals 022 Olina Christina Henriksdatter k u deres Datter gr. Skolen 8 (alder) Aarstads Sogn 023 Henrik Henriksen m u Deres Søn 4 (alder) Aarstads Sogn Tvillinger 024 Johan Henriksen m u Deres Søn 4 (alder) Aarstads Sogn Tvillinger 025 Christian Monsen m g Indr. Arbeidsm. Drivfabrik 28 (alder) Indr Holmedals 026 Martha Davidsdatter k g hans kone 22 (alder) Indr Holmedals 027 Marthina Chr. Christiansdatter k u deres datter 1 (alder) Indr Holmedals 028 Knud Andersen m g fattiglem 73 (alder) Hous Præstegld 029 Cornilska Bergesdatter k g hans kone 71 (alder) Aarstad Sogn 030 Nils Olsen m g fattiglem 60 (alder) Lysters Præstegld. 031 Madsi Johannesdatter k g hans kone 52 (alder) Mangers Præstegld Aarstad Markuspladse 001 Ingebrigt Olsen m g Opsyns Mand ved Lystsedel 51 (alder) Bergen 002 Blanzeflor Olsdatter k g hans kone 47 (alder) Fane 003 Blanzeflor Em. k u deres datter 5 (alder) Aarstads Sogn Ingebrigtsdatter 004 Olina Thorsdatter k u deres Tjenestepige 17 (alder) Fane Præstegld 005 Ole Monsen m g Husfader Gaardforpagter 30 (alder) Fane Præstegld 006 Johanna Bjørnsdatter k g hans kone 40 (alder) Fane Præstegld 007 Mons Olsen m u deres søn 8 (alder) Fane Præstegld 008 Bjørn Gjertin Olsen m u deres søn 5 (alder) Fane Præstegld 009 Ole Hansen m u tjenestedreng 19 (alder) Fane Præstegld 010 Synneve Berentsdatter k u deres Tjenestepige 20 (alder) Fane Præstegld Aarstad Gimle 001 Carl Theodor Jessen m g Husfader Gaardeier 63 (alder) Danmark 002 Johanna Lydia Lyicher k g hans kone 34 (alder) Bergen 003 Emilia Carolina Jessen k u deres datter 12 (alder) Aarstads Sogn 004 Carl Theodor Jessen m u deres søn 10 (alder) Aarstads Sogn 005 Theresa Helena Jessen k u deres datter 8 (alder) Aarstads Sogn 006 Laura Johanna Jessen k u deres datter 3 (alder) Aarstads Sogn 007 Mathias Olsen m u deres Tjenestedreng 27 (alder) Bergen 008 Malena Tollefsdatter k u deres Tjenestepige 41 (alder) Jølsters Præsteg. 009 Lorentz C. Dahl m g Logerende Sagfører 43 (alder) Bergen 010 Anna Sophia Silicher k g hans kone 27 (alder) Christiania 011 Nils Alstrup Dahl m u deres søn 3 (alder) Bergen 012 Magretha Lovisa Dahl k u deres datter 1 (alder) Bergen Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 Synneve Nilsdatter k u tjenestepige 21 (alder) Jølst 014 Martha Monsdatter k u tjenestepige 28 (alder) Fane Aarstad Vognstølen 001 Ole Olsen m u Gaardskarl Husbondsdreng 33 (alder) Førde 002 Ole Thorvaldsen m u tjenestedreng 24 (alder) Vosse 003 Johan Madsen m u tjenestedreng 21 (alder) Yttre Holmedals 004 Helena Hansdatter k u tjenestepige 30 (alder) Førde Aarstad Fridal 001 Ole Larsen m g Gaardskarl Husbondsdreng 39 (alder) Hous 002 Carolina Endredatter k g hans kone 43 (alder) Aarstads Sogn 003 Lars Olsen m u deres Søn gaar i Skolen 12 (alder) Fane 004 Endre Olsen m u deres søn 7 (alder) Aarstads Sogn 005 Carl Olai Olsen m u deres søn 4 (alder) Aarstads Sogn 006 Agaatha Olsdatter k u Deres Dattr gaar i Skolen 10 (alder) Fane 007 Larsina Berentina Olsdatter k u deres datter 2 (alder) Aarstads Sogn 008 Malena Knudtsdatter k e Konens Moder 78 (alder) Fane Aarstad Fagernæs 001 Johannes Mikkelsen m g Husfader Forpagter 42 (alder) Aarstads Sogn 002 Martha Malena Olsdatter k g hans kone 37 (alder) Fane 003 Marta Malena Johannesdatter k u deres Dattr g. Skolen 12 (alder) Aarstads Sogn 004 Anna Johannesdatter k u Forpagterens gaar i Skolen 9 (alder) Aarstads Sogn Dr. 005 Elen Johannesdatter k u Forpagterens gaar i Skolen 9 (alder) Aarstads Sogn Dr. Tvillingsøster 006 Emma Johannesdatter k u deres Datter gaar i Skolen 7 (alder) Aarstads Sogn 007 Ole Michael Johannessen m u deres søn 4 (alder) Aarstads Sogn 008 Peder Johan Johannessen m u deres søn 2 (alder) Aarstads Sogn 009 Lars Magnussen m u tjenestedreng 20 (alder) Lindaas Prgld. 010 Malena Olsdatter m u tjenestepige 34 (alder) Evenviks Prgld. 011 Elen Johannesdatter k e Forpagterens Moder 73 (alder) Fane Aarstad Slettebakken 001 Karen Olsdatter k e Husmoder Selveierske 80 (alder) Gols 002 Ingebor Svensdatter Ruud k u hendes Datter Husholerske 45 (alder) Bergen 003 Olina Sophia Ruud k u hendes datter 37 (alder) Bergen 004 Aletta Svendina Ruud k u hendes datter 33 (alder) Bergen 005 Nils Sørensen m u deres Gaardskarl 31 (alder) Indr. Holmedals 006 Anthon Andersen m u tjenestedreng 19 (alder) Førde 007 Andreas Olsen m u tjenestedreng 19 (alder) Førde 008 Rachel Johannesdatter k u tjenestepige 27 (alder) Jølsters Præstgl. 009 Synneve Samsonsdatter k u tjenestepige 23 (alder) Jølsters Præstgl Aarstad Slettebakken 010 Anna Magr. Ingebrigtsen k u Selveierske 53 (alder) Bergen 011 Rasmus Ingebrigtsen m u hendes Broder Gaardskarl 45 (alder) Bergen 012 Mons Eriksen m u deres Løbergut 14 (alder) Aarstads Sogn 013 Martha Nilsdatter k u tjenestepige 36 (alder) Hammers Prgld Aarstad Kolstødlen 001 Lars Jørgensen m g Huusfader Selveier 45 (alder) Fane 002 Martha Karina Knudtsen k g hans kone 44 (alder) Bergen 003 Anna Larsdatter k u deres Dattr Tjenestepige 18 (alder) Aarstads Sogn Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 004 Bertha Larsdatter k u deres Dattr hjælper i Arb. 15 (alder) Strudsh. Fjel. Prgl. 005 Martha Larsdatter k u deres datter 4 (alder) Aarstads Sogn 006 Thorsten Larsen m u deres Søn Løberdreng 16 (alder) Bergen 007 Lauritz Larsen m u deres søn 11 (alder) Aarstads Sogn 008 Knud Olai Larsen m u deres søn 10 (alder) Aarstads Sogn 009 Andreas Larsen m u deres søn 6 (alder) Aarstads Sogn 010 Iver Larsen m u deres søn 2 (alder) Aarstads Sogn Aarstad Langeland u. 001 Lars Nilsen m g Bygselmand ell Leiglænder 49 (alder) Fane 002 Kari Monsdatter k g hans kone 49 (alder) Fane 003 Nils Larsen m u hans Søn næsten Krøbling 20 (alder) Fane 004 Paul Larsen m u hans Søn søger Skolen 11 (alder) Fane 005 Elen Larsdatter k u Lars Nilsens Datter 15 (alder) Fane Aarstad Kolstødlen 001 Hans Larsen m g Inderst Steenarbeider 45 (alder) Oes 002 Elen Larsdatter k g hans kone 44 (alder) Fane 003 Malena Hansdatter k u Deres Dattr gaar i Skolen 11 (alder) Fane 004 Hanna Elena Hansdatter k u deres Dattr 1 (alder) Aarstads Sogn 005 Larina Hansdatter k u deres Dattr 4 (alder) Fane Præstegld Aarstad Udsigten 001 Ole Johannessen m g Husfader Selveier 42 (alder) Hous Præstegld 002 Maria Johannesdatter k g hans kone 32 (alder) Hous Præstegld 003 Johannes Olsen m u ders Søn d. g. Skolen 9 (alder) Hammers Præsteg. Ældre 004 Johannes Olsen m u ders Søn d. 1 (alder) Aarstads Sogn Yngre m. s. Navn 005 Kari Olsdatter k u deres datter 11 (alder) Hous 006 Maria Olsdatter k u deres datter 7 (alder) Hammers 007 Synneve Olsdatter k u deres datter 5 (alder) Hammers 008 Knud Thorjersen m g Indrs. Steenarbei Bondeskræd. 34 (alder)..tre Slidre Prgld. 009 Marith Christensdatter k g hans kone 30 (alder)..tre Slidre Prgld. 010 Anna Knudtsdatter k u deres Datter gaar i Skolen 7 (alder)..tre Slidre Prgld. 011 Thorvald Martin Knudtsen m u deres søn 3 (alder) Fane Aarstad Mandsværket 001 Lars Ellefsen m g Husfader Selveier 56 (alder) Kvindhæreds Prgld 002 Kari Pedersdatter k g hans kone 44 (alder) Kvindhæreds Prgld 003 Ellef Larsen m u deres Søn som Tjener 18 (alder) Kvindhæreds Prgld 004 Peder Larsen m u deres Søn hjælper med Arbeidet 15 (alder) Kvindhæreds Prgld 005 Christiana Larsdatter k u deres Datter gaar i Skolen 13 (alder) Kvindhæreds Prgld 006 Ingebrigt Larsen m u deres Søn gaar i Skolen 10 (alder) Kvindhæreds Prgld 007 Lars Larsen m u deres søn 4 (alder) Kvindhæreds Prgld 008 Christian Larsen m u deres søn 7 (alder) Kvindhæreds Prgld 009 Andreas Larsen m u deres søn 1 (alder) Aarstads Sogn 010 Anna Baardsdatter k u deres Tjenestepige 31 (alder) Oes 011 Nils Knudtsen m g Indrst Drager i Bergen 43 (alder) Vosse 012 Petrika Pedersdatter k g hans kone 40 (alder) Fane Prgld 013 Nils Marthin Nilsen m u deres søn 14 (alder) Bergen 014 Blanzeflor Jørgina Nilsdatter k u deres datter 11 (alder) Bergen 015 Stephina Maria Nilsdatter k u deres datter 7 (alder) Bergen 016 Pethrina Nilsina Nilsdatter k u deres datter 1 (alder) Bergen 017 Synneve Rasmusdatter k e Spinderske Væverske 38 (alder) Oes 018 Martha Thomasdatter k u hendes datter 8 (alder) Fane Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 Andreas Martin Jonsen m u Synnev Thomasdr Fostersøn 1 (alder) Bergen Aarstad Sletten 001 Jens H. Brown m g Selveier & Rentenist 44 (alder) Bergen 002 Jacobina Jacobsen k g hans kone 32 (alder) Bergen 003 Jens Henrik Brown m u deres søn 4 (alder) Bergen 004 Alexander Brown m u deres søn 3 (alder) Aarstads Sogn 005 Dorthea Leonora Brown k u deres datter 5 (alder) Domkirk Landsogn 006 Anna Olsdatter k u deres Tjenestepige 31 (alder) Ladvigs Præstegld 007 Nils Halvarsen m g Husf. Gaardforpagter 34 (alder) Fane Præstegld 008 Anna Corneliusdatter k g hans kone 31 (alder) Fane Præstegld 009 Halvar Martin Nilsen m u deres søn 4 (alder) Aarstads Sogn 010 Cornelius Andr. Nilsen m u deres søn 1 (alder) Aarstads Sogn 011 Anna Mikkelsdatter k u deres Tjenestepige 19 (alder) Hammers Prgld Aarstad Strimmelen 001 Ole Johannesen m g Husfader Selveier 42 (alder) Fane Prgld. 002 Ingebor Simonsdatter k g hans kone 42 (alder) Fane Prgld. 003 Berthe Marthina Olsdatter k u deres Datter gaar i Skolen 11 (alder) Aarstads Sogn 004 Anna Christina Olsdatter k u deres Datter gaar i Skolen 10 (alder) Aarstads Sogn 005 Martha Serenna Olsdatter k u deres datter 6 (alder) Aarstads Sogn 006 Johannes Olai Olsen m u deres søn 3 (alder) Aarstads Sogn Aarstad Nordrehoug 001 Berge Monsen m g Husfadr Gaardforpagter 38 (alder) Lindaas Præsteg. 002 Anna Nilsdatter k g hans kone 42 (alder) Fane Præstegld 003 Anna Andersdatter k u deres 15 (alder) Lindaas Præstegld fosterdatter 004 Lars Larsen m g Inderst Barkemøller 40 (alder) Fane Præstegld 005 Gjertrud Larsdatter k g hans kone 44 (alder) Hous Præstegld 006 Carl Johan Larsen m u deres søn 7 (alder) Fane Præstegld 007 Gjertrud Larsdatter k u deres datter 6 (alder) Aarstads Sogn 008 Lars Olai Larsen m u deres søn 3 (alder) Aarstads Sogn 009 Karen Larsdatter k u Logerende 25 (alder) Hous Prgld Konens Søster 010 Ingebrigt Olsen m g Indrst Skomager 43 (alder) Vosse Præste 011 Johanna Arnedatter k g hans kone 45 (alder) Stryens Præstegld 012 Ole Johan Ingebrigtsen m u deres søn 16 (alder) Bergen 013 Anna Gurina Ingebrigtsdatter k u deres Datter gaar i Skolen 11 (alder) Fane Præstegld 014 Ole Nilsen m u Logerende Skomager 30 (alder) Vosse Præstegld Aarstad Landaas nye 001 Nils Nilsen m g Gaardbruger Selveier 56 (alder) Fane 002 Anna Pedersdatter k g hans kone 52 (alder) Fane 003 Synneve Nilsdatter k u deres Datter Tjenestepige 18 (alder) Fane 004 Anna Nilsdatter k u deres Datter Tjenestepiger 15 (alder) Fane 005 Jacob Nilsen m u deres Søn gaar i Skolen 10 (alder) Fane Aarstad Landaastræ ø 001 Ole Nilsen m g Gaardeier og Smed 52 (alder) Hous 002 Gjertrud Olsdatter k g hans kone 52 (alder) Hous 003 Karina Olsdatter k u deres Datter Tjenestepige 17 (alder) Fane 004 Berthe Olina Olsdatter k u deres datter 6 (alder) Fane 005 Johannes Thorsen m g Inderst Steen. og Jordarbeider 55 (alder) Jølst 006 Bertha Andersdatter k g hans kone 45 (alder) Jølst 007 Agaatha Johannesdatter k u deres datter 14 (alder) Jølst Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 008 Andreas Johannesen m u deres Søn gaar i Skolen 12 (alder) Jølst 009 Thor Johannesen m u deres Søn gaar i Skolen 8 (alder) Jølst 010 Johannes Johannesen m u deres søn 5 (alder) Jølst Aarstad Landaastræ n 001 John Olsen m g Gaardmand og Selveier 46 (alder) Fane 002 Elisabeth Olsdatter k g hans kone 47 (alder) Fane 003 Ole Johnsen den Ældre m u deres Søn som Tjenestedreng 19 (alder) Fane 004 Cecelia Johnsdatter k u deres Datter Tjenestepige 17 (alder) Fane 005 Gjertrud Johnsdatter k u deres Datter gaar i Skolen 12 (alder) Fane 006 Johannes Johnsen m u deres Søn gaar i Skolen 10 (alder) Fane 007 John Johnsen m u deres søn 7 (alder) Fane 008 Lars Johan Johnsen m u deres søn 4 (alder) Aarstads Sogn 009 Gjertrud Johnsdatter k e husfaderens 78 (alder) Fane moder 010 Lars Arnesen m g Gaardmand og Selveier 38 (alder) Fane 011 Anna Olsdatter k g hans kone 37 (alder) Fane 012 Arne Larsen m u deres Søn gaar i Skolen 13 (alder) Fane 013 Anna Larsdatter k u deres datter 6 (alder) Fane 014 Tollef Monsen m u deres Tjenestedreng 21 (alder) Jølst 015 Siri Mikkelsdatter k u deres Tjenestepige 38 (alder) Fane Aarstad Landaas 001 Arne Larsen m g Gaardens Forpagter 42 (alder) Fane 002 Anna Karina Olsdatter k g hans kone 39 (alder) Fjelds 003 Arne Olai Larsen m u deres søn 15 (alder) Fane 004 Rachel Karina Larsdatter k u deres datter 13 (alder) Fane 005 Anna Karina Larsdatter k u deres datter 10 (alder) Fjelds Prgl. 006 Lars Andreas Larsen m u deres søn 6 (alder) Fjelds Prgl. 007 Karen Olina Larsdatter k u deres datter 4 (alder) Fane Aarstad Landaastræet 001 Peder Nilsen m g Husfader Selveier 43 (alder) Fane 002 Ingebor Olsdatter k g hans kone 42 (alder) Fane 003 Anna Pedersdatter k u deres datter 15 (alder) Fane 004 Elisabeth Pedersdatter k u deres Datter gaar i Skolen 13 (alder) Fane 005 Olina Pedersdatter k u deres Datter gaar i Skolen 12 (alder) Fane 006 Johanna Pedersdatter k u deres Datter gaar i Skolen 9 (alder) Aarstads Sogn 007 Nils Pedersen m u deres Søn gaar i Skolen 8 (alder) Aarstads Sogn 008 Jacob Elias Pedersen m u deres søn 6 (alder) Aarstads Sogn 009 Peder Martin Pedersen m u deres søn 3 (alder) Aarstads Sogn 010 Ole Olsen m u deres Tjenestedreng 48 (alder) Fane Præsteg. 011 Barbro Andersdatter k u Logerende Spinderske leiet 40 (alder) Fane Præsteg Aarstad Lægdene 001 Moses Mosessen m g Husfader Selveier 35 (alder) Jølster Præstegl. 002 Kathrina Olsdatter k g hans kone 37 (alder) Jølster Præstegl. 003 Andreas Mosessen m u deres søn 7 (alder) Aarstads Sogn 004 Olina Maria Mosesdatter k u deres datter 6 (alder) Aarstads Sogn 005 Anna Kathrina Mosesdatter k u deres datter 5 (alder) Aarstads Sogn 006 Bertina Pernilla Mosesdatter k u deres datter 4 (alder) Aarstads Sogn 007 Moses Mosesen m u deres søn 2 (alder) Aarstads Sogn 008 Elisabeth Johannesdatter k u deres Tjenstepige 17 (alder) Jølster Præsteg Aarstad Lægdene 009 Frederik Chr. Bødtker m g Logerende Faarehandler 44 (alder) Bergen 010 Metta Maria Pedersen k g hans kone 34 (alder) Bergen 011 Peter Christian Bødker m u deres søn 12 (alder) Bergen Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 Peder Krog Bødcher m u deres søn 10 (alder) Bergen 013 Fritz Michel Bødker m u deres søn 6 (alder) Bergen 014 Berthe Olsdatter k e Logerende Vaske-Kone 50 (alder) Vosse Præstegld 015 Ole Andreas Johannessen m u hendes søn 8 (alder) Fane Præstegld Aarstad Nordalsæt 001 Berent Johnsen m g Huusfader Gaarbestyrer 32 (alder) Stryens Præstegld 002 Pernilla Lassedatter k g hans kone 35 (alder) Stryens Præstegld 003 Johan Lyder Berentsen m u deres søn 5 (alder) Aarstads Sogn 004 Olina Dorthea Berentsdatter k u deres datter 3 (alder) Aarstads Sogn 005 Aase Bolette Sørensdatter k u deres Tjenestepige 23 (alder) Ladviks Præstegld Aarstad Haraldsplass 001 Ole Simonsen m g Gaardsbestyrer 32 (alder) Hous Præstegld 002 Elisabeth Frederiksdatter k g hans kone 30 (alder) Hous Præstegld 003 Simon Berent Olsen m u deres søn 5 (alder) Fjeldes Præstegld 004 Frederik Ludvig Olsen m u deres søn 3 (alder) Fjeldes Præstegld 005 Johanna Monsina Olsdatter k u deres datter 1 (alder) Bergen 006 Pernilla Rasmusdatter k u deres Tjenestepige 17 (alder) Ladvigs Præstegl Aarstad Bjørndal 001 Simon Madsen m g Husfader Gaardens Forpagter 32 (alder) Indr. Holmedals 002 Ingebor Olsdatter k g hans kone 36 (alder) Askevolds Prgld. 003 Andreas Olai Simonsen m u deres Søn gaar i Skolen 9 (alder) Aarstads Sogn 004 Sivert Mathias Simonsen m u deres søn 8 (alder) Fane Præstegld 005 Larsina Maria Simonsdatter k u deres datter 6 (alder) Fane Præstegld 006 Rasmus Berent Simonsen m u deres søn 5 (alder) Fane Præstegld 007 Juliana Henrikka Simonsdatter k u deres datter 2 (alder) Fane Præstegld 008 Ludvig Corneliussen m g Logerende Steen & Jordarbeidr 30 (alder) Indr. Holmedals 009 Lena Karina Olsdatter k g hans kone 26 (alder) Askevolds 010 Mads Simonsen m g Forpagterens Steenarbeider 61 (alder) Indr. Holmedals Fader 011 Berthe Nilsdatter k g hans kone 54 (alder) Mangers Præstegld Aarstad Nordbø 001 Jacob Olai Jacobsen m g Gaardeier og Møller 51 (alder) Aarstads Sogn 002 Johanna Christina Hadler k g hans kone 41 (alder) Bergen 003 Anna Christina Jacobsen k u deres datter 17 (alder) Aarstads Sogn 004 Berthe Jacobsen k u deres Datter gaar i Skolen 13 (alder) Aarstads Sogn 005 Ole Stephan Jacobsen m u deres Søn gaar i Skolen 11 (alder) Aarstads Sogn 006 Johannes August Jacobsen m u deres Søn gaar i Skolen 8 (alder) Aarstads Sogn 007 Sophus Olai Jacobsen m u deres søn 5 (alder) Aarstads Sogn 008 Olina Stephina Jacobsen k u deres datter 3 (alder) Aarstads Sogn 009 Markus Nilsen m e deres Tjener 49 (alder) Hous 010 Maria Amundsdatter k u deres Tjenestepige 31 (alder) Hyllestads Prgld Aarstad Ulriksdal 001 Johannes Jacobsen m u Huseier med 2 mrk Jordskyld 49 (alder) Aarstads Sogn Møllerdreng 002 Inger Berthina Jacobsen k u hans Søster har Klædevask 44 (alder) Aarstads Sogn 003 Berthe Jacobsen k u hans Søster har Klædevask 39 (alder) Aarstads Sogn 004 Nils Jacobsen m e Leier?? 2 mrk Skyld 42 (alder) Aarstads Sogn Contorist 005 Jacob Andreas Jacobsen m u hans søn 16 (alder) Bergen Aarstad Ulriksmøllen 001 Berent Christian Jacobsen m g Møllersven 34 (alder) Fjeldes Præstegjld Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 002 Henrikka Larsen k g hans kone 37 (alder) Bergen 003 Wilhelm Rolfsen m e Barkemøller og Snedker 55 (alder) Bergen 004 Wilhelmina Beata Rolfsen k u hans Datter Husholderske 24 (alder) Fjelds Præstegjld 005 Peder Larsen m g Møllerdreng & Kjører 36 (alder) Hous Præstegjld 006 Karen Albrigtsdatter k g has Kone 45 (alder) Hous Præstegjld 007 Ingebor Magreta Pedersdatter k u deres Datter gaar i Skolen 12 (alder) Fane Præstegjld 008 Johanna Pedersdatter k u deres Datter gaar i Skolen 9 (alder) Fane Præstegjld 009 Lars Pedersen m u deres søn 6 (alder) Aarstads Sogn 010 Gregorius Johannesen m g Korn og Meelkjører 25 (alder) Hous Prgld 011 Jorna Heljesdatter k g hans kone 24 (alder) Hous Prgld 012 Martha Gregoriusdatter k u deres datter 5 (alder) Hous Prgld 013 Mons Larsen m u Meel og Kornkjører 23 (alder) Lindaas Prgld 014 Mons Fabiansen m g Meel og Kornkjører 37 (alder) Hous Prgld 015 Karen Larsdatter k g hans kone 48 (alder) Hous Prgld 016 Lars Monsen m u deres Søn gaar i Skolen 14 (alder) Hous Prgld 017 Ingebor Maria Monsdatter k u deres datter 7 (alder) Aarstads Sogn Aarstad Aarstad 001 Samuel B Meyer m g Selveier Garver Kapitalist 65 (alder) Bergen 002 Karen Johanna Eche k g hans kone 57 (alder) Sunds 003 Karen Johanna Meyer k u deres Datter Husholderske 28 (alder) Bergen 004 Sara Stephina Meyer k u deres Datter Husholderske 21 (alder) Bergen 005 Augusta Meyer k u deres datter 14 (alder) Aarstads Sogn 006 Jørgen Haldorsen m u deres Tjenestedreng 41 (alder) Indr. Holmedals 007 Berge Hansen m u deres Tjenestedreng 24 (alder) Lindaas Præstegl. 008 Andreas Madsen m u deres Tjenestedreng 19 (alder) Yttre Holmedals 009 Sophia Boiesen Meyer k u Husfaderens 70 (alder) Bergen Søster 010 Nicolai Tollefsen m u Garverdreng ell. i Lære 18 (alder) Bergen 011 Ragnhild Hermansdatter k u tjenestepige 24 (alder) Viks 012 Ingebor Svensdatter k u tjenestepige 23 (alder) Fjelde 013 Martha Larsdatter k u tjenestepige 51 (alder) Hous 014 Jacob Christopher Meyer m g Garvermester 25 (alder) Bergen 015 Maria Hedevig Elerhusen k g hans kone 25 (alder) Bergen 016 Karen Johanna Meyer k u deres datter 1 (alder) Aarstads Sogn 017 Madsina Madsdatter k u deres Tjenestepige 36 (alder) Yttre Holmedals 018 Johanna Henriksdatter k u deres Barnepige 16 (alder) Indre Holmedals 019 Hans Frantzen m g Garversvend 52 (alder) Vallø Saltværk 020 Olina Dorthea Hansdatter k g hans kone 52 (alder) Bakke Præstegld 021 Olina Frantzen k u deres Datter gaar i Skolen 12 (alder) Aarstads Sogn 022 Hans Andreas Frantzen m u deres Søn Søfarende Yungmand 17 (alder) Flækkefjord 023 Andreas Olsen m g Garversvend 39 (alder) Hous 024 Jørond Thorsdatter k g hans kone 39 (alder) Lærdals Aarstad Fløen søndre 001 Mathias Nicolai Normann m g Pensioneret Mægler 73 (alder) Bergen 002 Janika Krog k g hans kone 65 (alder) Bergen 003 Elisabeth Normann k u deres Datter Husholderske 38 (alder) Bergen 004 Karen Olsdatter k u deres Tjenestepige 36 (alder) Fane 005 Mette Dorthea Vidsteen fød k e Loger. Rentenist 48 (alder) Bergen Castberg 006 Wilhelmina Castberg k u er hos sin Søster 64 (alder) Sogndals 007 Christina Castberg k u er hos sin Søster 53 (alder) Altvigs 008 Maria Castberg k u er hos sin Søster 57 (alder) Altvigs 009 Anna Vidsteen k u er hos sin Moder M. Vidsteen 28 (alder) Bergen 010 Theresia Vidsteen k u er hos sin Moder M. Vidsteen 25 (alder) Bergen 011 Johanna Olsdatter k u deres Tjenestepige 19 (alder) Fjeldes 012 Michael Castberg m g Logerende Brændeviinshandl. Bergen 51 (alder) Fjeldes 013 Nicolina Røhleder k g hans kone 40 (alder) Røraas 014 Johanna Pedersen k u deres Tjenestepige 19 (alder) Sandviken pr. Bergen Aarstad Fløen nordre Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 Jacob Sørensen m g Selveier og Ølbrygger 56 (alder) Fane 002 Karen Mikkelsdatter k g hans kone 56 (alder) Fane 003 Søren Jacobsen m u deres Søn som Tjenestedreng 30 (alder) Fane 004 Jonas Christensen m u Jacob Sørensens Tjenestedr. 30 (alder) Indr. Holmedals 005 Berthe Haldorsdatter k u Jacob Sørensens Tjenestepige 23 (alder) Indr. Holmedals 006 Peder Iversen m g Husfad. Ind. Skræddermester 45 (alder) Bergen 007 Anna Maria Dahl k g hans kone 34 (alder) Fjelde Præsteg. 008 Anthon Olai Johnsen m u Husfaderens i Skolen 12 (alder) Vaagens Præsteg. Stedsøn 009 Betsy Monsina Iversen k u deres datter 3 (alder) Aarstads Sogn 010 Petra Larsina Iversen k u deres datter 1 (alder) Aarstads Sogn 011 Maria Hansdatter k u deres Tjenestepige 22 (alder) Aarstads Sogn 012 Mads Knudtsen m g Inderst Bryggerdreng 49 (alder) Indr. Holmedals 013 Aletta Larsdatter k g hans kone 40 (alder) Indr. Holmedals 014 Cornelius Madsen m u deres Søn gaar i Skolen 8 (alder) Aarstads Sogn 015 Peder Madsen m u deres søn 6 (alder) Domkirk. Landsogn 016 Anna Sophia Madsdatter k u deres datter 11 (alder) Aarstads Sogn Merknad: Sindssvag ja vanvittig fra Fødselen af 017 Rebekka Madsdatter k u deres datter 4 (alder) Aarstads Sogn 018 Johanna Madsdatter k u deres datter 2 (alder) Aarstads Sogn 019 Lars Ellingsen m g Jernstøber Ølhandler 31 (alder) Yttre Holmedals 020 Anna Helenea Sørensdatter k g hans kone 28 (alder) Yttre Holmedals 021 Anna Hansdatter k e i deres Husholdning 71 (alder) Yttre Holmedals 022 Østen Østensen m u Logerende Bordarbeidsmand 44 (alder) Yttre Holmedals 023 Andreas Larsen m u Bryggerdreng 35 (alder) Indre Holmedals 024 Knud Knudtsen m g Inderst Bagersvend 40 (alder) Egersund 025 Aleda Rasmusdatter k g hans kone 40 (alder) Bergen 026 Elen Rasemina Knudtsdatter* k u deres Datter gaar i Skole 10 (alder) Bergen 027 Kathrina Nicolina k u deres Datter gaar i Skole 9 (alder) Bergen Knudtsdatter 028 Jens Knudtsen m u deres Søn gaar i Skole 8 (alder) Bergen 029 Knud Knudtsen m u deres søn 5 (alder) Aarstads Sogn 030 Aleda Knudtsen k u deres datter 1 (alder) Aarstads Sogn 031 Anders Andersen m g Steenarbeider 39 (alder) Indr. Holmedals 032 Maria Larsdatter k g hans kone 33 (alder) Indviks Præstegld. 033 Olina Berthina Andersdatter k u deres datter 4 (alder) Aarstads Sogn 034 Peder Arnesen m g Steenarbeider 25 (alder) Ladvigs Præsteg. 035 Janna Pedersdatter k g hans kone 27 (alder) Hyllestads Prgld 036 Andreas Pedersen m u deres søn 1 (alder) Aarstads Sogn 037 Anders Eriksen m u Garversvend 23 (alder) Hammers Præstegld 038 Daniel Danielsen m u Steenarbeider 22 (alder) Jølst Præstegld 039 Rasmus Rasmusen m g Steenarbeider 49 (alder) Fane Præstegld 040 Ingebor Andersdatter k g hans kone 46 (alder) Mangers Prgld 041 Rasmus Olai Rasmussen m u deres søn 3 (alder) Bergen 042 Andreas Pedersen m g Oliefabrikør 49 (alder) Fjeldes Præstegld 043 Petrikka Hansdatter k g hans kone 46 (alder) Fjeldes Præstegld 044 Peder Andreasen m u deres Søn arbeid i Fabrikken 16 (alder) Fjeldes Præstegld 045 Anna Serena Andreasdatter k u deres datter 13 (alder) Fjeldes Præstegld 046 Christina Andreasdatter k u Andreas 10 (alder) Fjeldes Præstegld Pedersens Datter 047 Elen Andreasdatter k u Andreas 6 (alder) Aarstads Sogn Pedersens Datter 048 Erik Andersen m g Huseier Smedmester 75 (alder) Sogndals Prgld 049 Martha Gulaksdatter k g hans kone 71 (alder) Ourdals Prgld 050 Arne Olsen m u Smedsvend 28 (alder) Ulviks Prgld 051 Johannes Danielsen m g Jord og Steenarbeider 38 (alder) Askevolds 052 Anna Maria Ingebrigtsdatter k g hans kone 25 (alder) Mangers Prgld. 053 Daniel Johannesen m u deres søn 1 (alder) Aarstads Sogn 054 Nils Johannesen m g Jordarbeider 67 (alder) Askevolds Prgld. 055 Bertha Evensdatter k g hans kone 63 (alder) Ladvigs Prgld. 056 Berthel Nilsen m u deres Søn Jernstøber 21 (alder) Ladvigs Prgld. 057 Einar Magnusen m g Hjulmager 27 (alder) Hous Præstegld. 058 Gjertrud Olsdatter k g hans kone 24 (alder) Hous Præstegld. 059 Claus Engelsen m g Steen og Jordarbeider 60 (alder) Hous Præstegld. Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1430 Indre Holmedal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1430 Indre Holmedal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1430 Indre Holmedal prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1411 Evindvig prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1411 Evindvig prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1411 Evindvig prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1417 Vig prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1417 Vig prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1417 Vig prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1246 Fjeld prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1246 Fjeld prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1246 Fjeld prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1442 Daviken prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1442 Daviken prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1442 Daviken prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketælling 1840 Taarup

Folketælling 1840 Taarup Folketælling 1840 Taarup NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING Taarup By 1. Familie - et Huus, 2 Familier 1. Fam. Hans Rasmussen 48 Gift Dagleier Marie Nielsdatter 41 Gift Hans Kone Kirsten Hansdatter 9 Ugift

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1860 Buksnæs prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1860 Buksnæs prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1860 Buksnæs prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0580 Sollien prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0580 Sollien prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0580 Sollien prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 2011 Kautokeino prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 2011 Kautokeino prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 2011 Kautokeino prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1840 Saltdalen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1840 Saltdalen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1840 Saltdalen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0123 Spydeberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0123 Spydeberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0123 Spydeberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 2020 Kistrand prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 2020 Kistrand prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 2020 Kistrand prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1245 Sund prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1245 Sund prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1245 Sund prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1428 Askevold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1428 Askevold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1428 Askevold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0720 Stokke prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0720 Stokke prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0720 Stokke prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETÆLLING 1840 KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING

FOLKETÆLLING 1840 KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING l FOLKETÆLLING KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN Juulskov Hovedgaard. Hans Peter Langkilde Bodil Egelökke Marie Kristine Lollesgaard Cornelie Nielsine Engelsted Christopher Langkilde Jørgen

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0814 Bamble prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0814 Bamble prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0814 Bamble prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1032 Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1032 Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1032 Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0512 Lesje prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0512 Lesje prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0512 Lesje prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0518 Froen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0518 Froen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0518 Froen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer