Årsmelding Austrheim kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. Austrheim kommune"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Austrheim kommune

2 Innhald side Politisk organisering 3 Administrativ organisering 3 Merknader frå Rådmannen 4 Overordna mål og måloppnåing: 5 Økonomisk status 8 Utviklingstrekk i driftsrekneskapen ( i heile tusen kroner) 8 Driftsinntektene 9 Driftsutgiftene 10 Finanspostane 10 Rekneskapsmessig resultat 10 Driftsavvik fordelt på ansvarsområde 11 Avvik i forhold til budsjett Investeringsrekneskapen 12 Balanserekneskapen 12 Økonomiske nøkkeltal frå Austrheim samanlikna med gjennomsnitt for landet 13 KOSTRA-samanlikningar 13 Statistikkar for netto driftsutgifter for ulike tenester i % av totale netto driftsutgifter, i perioden Personalstatus 15 Godkjente stillingar 15 Sjukefråvære 16 Samarbeid med organisasjonane 16 Kompetanseutvikling 16 Helse, miljø og tryggleik(hmt) 17 Diskriminering og likestilling 17 Etikk 17 Administrasjon 17 Sentraladministrasjonen 17 Politikk 18 Samfunnsutvikling 18 Skule 19 Skulefritidsordning 20 Barnehagar 20 Familiekontoret 21 Helsestasjon og skulehelsetenesta 21 Psykisk helse 21

3 PPT 22 Barnevern 22 Vaksenopplæringa 22 Vaksenopplæring - norske elevar 22 Vaksenopplæring - minoritetsspråklege elevar 23 Kultur 23 Kulturskulen 23 Bibliotektenester 24 Pleie og omsorgstenesta 24 Helsetenestene 25 NAV 25 Plan, byggesak og miljø 26 Landbruksforvaltning/ Viltforvaltninga 26 Teknisk drift 26 Nøkkeltal for teknisk drift 27 2 av 27

4 Politisk organisering Kommunestyret ArbeidarparKet: Per Lerøy(Ordførar), Asbjørn Brandtun, Terje Håland, Merethe Rikstad Tresvik, Hardy Pedersen, og Kate Bentzen Kristeleg folkepark: Helge Dyrkolbotn(Varaordførar) og Knut Risnes SenterparKet: Reidar Øksnes Høgre: Ernst Stellberg, Anita Soltveit, Ole Gustav Gullaksen, Morten Sognnes og Nils Ove Vassdal Venstre: Liv Ulvøy og Torunn Helland Karlsen Framstegsparitet: David Sætre Ludvigsen Det har vore fleire permisjonar og fritak for polikkarar i 2013, deje er dei polikkarane som sit i verva pr Formannskapet Per Lerøy (Ap), Helge Dyrkolbotn(Krf), Reidar Øksnes (Sp), Ernst Stellberg(H) og Liv Ulvøy (V) I Kllegg er det fylgjande utval i kommunen: Elderåd, ungdomsråd, kontrollutval, Administrasjons- utvalet og Landbruksfagråd. Administrativ organisering Rådmann Rådmannsgruppa Rådmann Ass. Rådmann Kommunalsjef Økonomisjef Stab, støjefunkjsonar og tenesteytande einingar Årås skule Kaland barne- og ungdomsskule Kaland barnehage Austrheim kystbarnehage Pleie, Omsorg og Heimetenester NAV Helse Familiekontor Kultur Plan, Bygg, Oppmåling og Miljø Teknisk drii 3 av 27

5 Merknader frå Rådmannen Austrheim Kommune er ei relakvt stor verksemd med 323 KlseJe som Kl saman u^ører 243 årsverk. Årsproduksjonen inneheld eit stort mangfald av tenester som er vikkge for lokalsamfunnet vårt. I Kdlegare år har Austrheim kommune haj relakvt store og innhaldsrike årsmeldingar. Enkelte år har det vore utarbeidd populærutgåver som er sendt ut Kl alle husstandar. I år er det for første gong utarbeidd ei kortare årsmelding med fokus på økonomi og kort presentasjon av dei einskilde ansvarsområda. Økonomisk sej har 2013 vore eit akseptabelt år, med rekneskapsmessig balanse i samsvar med budsjejet. KS har Klrådd 3% driismargin, men deje har vi ikkje oppnådd i I budsjejet for 2014 er det heller ikkje funne rom for den Klrådde driismargin. Det betyr at driisutgiiene er for høge. Det gjer kommunen sårbar for naturlege variasjonar på inntektssida som fylgje av endringar i rammeklskotet og endra skajeinngang. DeJe gjer at vi må ha eit vake auge med driisrekneskapen i U^ordringane vidare er å halde driisnivået oppe utan at servicen Kl den enkelte innbyggjar vert redusert vesentleg. SkaJeinntektene svikta vesentleg i høve Kl budsjejet i DeJe gjer rom for uro då Austrheim kommune har haj gode skajeinntekter. SkaJeinntektene i 2013 har vore så gode at slik stakskkken no viser, vil småkommuneklskotet falle bort også i Med mindre skajeinngang i 2014, kan deje bidra Kl at Austrheim får Klbake småkommuneklskotet i I 2013 har kommunen mojeke to heidersprisar. Samferdselsdepartementet har kåra oss Kl «Årets trafikksikkerhetskommune» saman med Lindås kommune. Frå fylkesmannen i Hordaland har kommunen mojeke prisen for «Årets beredskapskommune i Hordaland». Fylkesmannen har ujrykt skepsis Kl kommunen sij høge investeringsnivå, og at deje kan gå utover kommunen si drii i framkda. Med utgangspunkt i økonomiplanen for perioden meiner rådmannen at situasjonen er under rimeleg god kontroll. Med investeringar i 2013 har Austrheim kommune passert 500 mill. kr i investeringar for perioden 1986 Kl i dag. I 2013 vart storsatsinga Austrheim kystbarnehage slukørt. DeJe var ei investering på nejo om lag kr. 33 mill. kr. I Kllegg var det vedteke å bygge ut vassleidning Kl Dyrnes, Rebnor, Øksnes og Øyane. Prosjekta «Austrheim heile livet» og «Saman om ein betre kommune» vart vidareført i Her er det stor akkvitet og mange midlar er Klført kommunen gjennom arbeidet Kl prosjektleiaren. Austrheim Jan Olav Osen Rådmann 4 av 27

6 Overordna mål og måloppnåing: Austrheim kommune har desse måla som grunnlag for si drii. Hovudmål 1 - Austrheim vil framleis vera eigen kommune o Dei kommunale tenestene skal ha best mogleg kvalitet. KostnadseffekKvitet skal ikkje svekke kvaliteten på tenestene. o Utvikle gode kommunale leiarar og kommunalt KlseJe gjennom kompetanseheving og god personalomsorg. o Få Klbake den økonomiske handlefridomen gjennom god økonomistyring. o Søkja å oppnå forpliktande interkommunalt samarbeid, der deje er mest tenleg o Syte for at poliksk nivå Kl ei kvar Kd har eit best mogeleg avgjerdsgrunnlag. Hovudmål 2 - Austrheim vil leggje Fl rege for auka folketal o Gjennom godt samarbeid med næringslivet vil vi leggje Kl reje for fleire arbeidsplassar. o Gjennom arealplanlegging og i god dialog med innbyggjarane, vil vi leggje Kl reje for eit differensiert bustadklbod. o Gjennom ulike samarbeidskltak vil vi leggje Kl reje for auka trivsel. Hovudmål 3 - Austrheim vil vidareutvikla seg som ein livskraiig kommune o Gjennom effekkvisering, omsklling og modernisering gi best mogleg service og informasjon Kl innbyggjarane. o Få Kl ei utvikling som fokuserer Austrheim som ajrakkv og særeigen gjennom bruk av prosjektmidlar. o Marknadsføre og profilere Austrheim kommune i samarbeid med næringslivet og organisasjonane. Hovudmål 4 - Austrheim vil utvikla endå betre kommunale Flbod o Vi vil vidareutvikle og forbetre oppvekstvilkåra for barn og unge. o Vi vil vidareutvikle og forbetre pleie- og omsorgstenestene. o Vi vil vidareutvikle og forbetre dei andre kommunale tenesteklboda. o Vi vil prioritere rask og rejvis sakshandsaming for innbyggjarane. Hovudmål 5 - Austrheim skal ha ei tenleg ordning for beredskap og samfunnstryggleik o Beredskapsplanar skal Kl ei kvar Kd vera oppdatert og kjent for impliserte aktørar o Gjennomføra øvingar regelmessig og elles ejer behov. o Sikre at risiko- og sårbarheitsanalysar vert ein naturleg del av planlegginga. o Sikre eit best mogleg nivå på brann- og redningstenesta o Søkje interkommunale samarbeid, der deje er tenleg for innbyggjarane. Måloppnåing: Hovudmål 1: Austrheim vil framleis vera eigen kommune Austrheim har deje målet for si drii. Austrheim kommunestyre har likevel vedteke å delta i det regionale prosjektet om å sjå på kommunegrensene i regi av Nordhordland Utvikling. Hovudmål 2: Austrheim vil leggja Fl rege for auka folketal Folketalet har auka frå i 2012 Kl 2833 innbyggjarar pr Austrheim Kommune er ein kommune det er godt å bu i. Det er også ein del av visjonen i kommuneplanen. Det har vore ei Borgarundersøking der ungdomsarbeidet skåra blant dei beste i landet. Dessutan skåra kommunen stort på innbyggjarane sin tryggleik. 5 av 27

7 Ein av strategiane i prosjektet Austrheim heile livet, er bustad for alle. Målsetjinga er å få fram eit variert Klbod av ulike bustadtypar for dei ulike mål- og aldersgrupper i bustadmarknaden. Austrheim kommunestyre vedtok å delta i KlflyJarprosjektet der målseonga er å få nederlandske innbyggarar Kl kommunen. Austrheim kommunestyre har vedteke å ta imot flyktningar. DeJe vil gje ei folkevekst på 18 personar. Det ligg føre ei førespurnad om yjerlegare mojak av flyktningar. Det er sej i gang eit arbeid for å planleggja omsorgsbustader i Kaland/Fonnes- området. Hovudmål 3: Austrheim vil vidareutvikla seg som ein livskraiig kommune At kommunen vil framstå som ein offensiv kommune som tek i bruk moderne teknologi, vil bidra Kl ny rekrujering av unge arbeidstakarar. Papirflyten har i dei siste åra vore stabil utan at det er registrert noko vesentleg nedgang i papirbruken. Det er sej av midlar Kl å minka bruken av papir i organisasjonen. Prosjektet er starta i Det er teke i bruk elektronisk sending av sakspapir. Alle kommunestyrerepresentantane har fåj lesebrej. Det er brukt mykje midlar Kl lærlingar og TAF- elevar. I 2013 har Austrheim kommune 11 lærlingar i verksemda. DeJe er posikvt for utviklinga av kommunen og organisasjonen. I Kllegg er det eit godt samarbeid med dei vidaregåande skulane om elevar frå TAF- linja med helsefagarbeidarar i Knarvik. Lokale rejleiarar gjer ein stor innsats for desse. Det er gjennomført eit administrakvt arbeid med å styrke omdømet Kl kommunen gjennom å kjøpe materiell for profilering gjennom slagordet: «Opne landskap, ope sinn.» Kommunen har deltaj i eit eiga nejverk i regi av KS, jfr. Prosjektet «Saman om ei betre kommune.» Innan leiargruppa er det ei arbeidsgruppe for Kltak i Saman er vi sterke. Dei har haj ulike arrangement i 2013 som KlseJe slujar godt opp om. DeJe er vikkg for å byggja opp om den interne bedriiskulturen og idenkteten mellom dei KlseJe. Austrheim kommune fekk i 2013 Kldelt trafikktryggleikprisen frå Samferdselsdepartementet saman med Lindås Kommune. Prisen utgjorde kr ,- Kl kvar av kommunane. Midlane vert sej av i budsjejet Kl trafikksikring. Hovudmål 4: Austrheim vil utvikla endå betre kommunale Flbod Det var avsej midlar Kl arbeidet med å betre oppvekstvilkåra for barn og unge og ungdomskoordinatoren har fåj fart i kommunen sij arbeid med ungdommen. Denne skllinga er gjort fast. Det er i 2013 vedteke å bygge Ungdommens Hus. Rådmannen meiner at målet om å få Kl ei rask og rejvis sakshandsaming er nådd. Oppmåling og byggesakshandsaming har haj eit høgt akkvitetsnivå i året som har gåj. Trass i at ein opplevd ressursmangel og mange uløyste u^ordringar, så vert kompetansen og kvaliteten på arbeidet i organisasjonen vurdert å vere svært høg. Planarbeidet er styrka. Dei generelle reduksjonane i organisasjonen har, ejer det rådmannen kan sjå, ikkje svekka kvaliteten på tenestene monaleg. Det vert her også vist Kl dei forvaltningsrapportane som revisjonen har utarbeidd for skule- og pleiesektoren. Sjølv om desse seier lite om kvalitet på tenestene, ber dei bod om at tenestene der er dekkande og at ressursklgangen er rimeleg god. GjennomsniJsalderen på arbeidsstokken er høg. I den grad det har vore mogleg, har ein lagt Kl reje for gode seniorkltak, både ved KlreJelegging av arbeid, kursing og gode møteplassar. Kvart år vert det halde ei eiga samling for dei som fyller 60 år i året. Det er registrert 95 medarbeidarar som er 55+. Det er samla mykje god kompetanse i denne gruppa, ein kompetanse det er vikkg å halda på så lenge som mogleg. Personalarbeidet i kommunen vert av rådmannen vurdert Kl å vere godt. Trivselsfremjande felleskltak vert gjennomførte med dei midlar som er sklte Kl rådvelde. Kommunen støjar opp om fleire KlseJe si ejer- og vidareutdanning gjennom ulike ordningar. 6 av 27

8 Hovudmål 5:Austrheim skal ha ei tenleg ordning for beredskap og samfunnstryggleik Beredskapsplanar vert oppdaterte minst ein gong kvart år. Øvingar vert gjennomført i samsvar med fylkesmannen sij opplegg. Risiko- og sårbarheitsanalyse er vedteke, Kltakskort for ein del hendingar er utarbeidd, kriseplanen er revidert og kriseleiinga møtest jamleg. Austrheim kommune mojok fylkesmannen sin beredskapspris for Brann- og redningstenesta i kommunen er i hovudtrekk basert på frivillige. Direktoratet for sikkerhet og beredskap har sklt krav om 6 vekers grunnkurs. Austrheim kommune har gij mange innan brannvernet denne kompetansen. Det er gjort avtale med Radøy kommune om utleige av funksjonen som brannsjef for Kommunen deltek i mange interkommunale Kltak. Mellom anna Regionrådet for Nordhordland (Nordhordland Utvikling), Nordhordland felles IKT, Nordhordland Legevakt og etablering av ØH( Øyeblikkelig hjelp) senger. I Kllegg er kommunen med i mange ulike faglege arenaer. I 2010 starta arbeidet med Samhandlingsreforma opp ved at Regionrådet KlseJe prosjektleiar på det området. Arbeidet vart vidareført i I samband med samhandlingsreforma vert det overført månadlege pengar Kl Helse Vest. Denne overføringa vart i 2013 redusert med om lag ,- på årsbasis. 7 av 27

9 Økonomisk status Utviklingstrekk i driisrekneskapen ( i heile tusen kroner) Økonomisk oversikt - drii Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Avvik DRIFTSINNTEKTER Brukarbetalingar ,9 Andre sal- og leigeinntekter ,8 Overføringar med krav Kl motykng ,7 RammeFlskot ,3 Andre statlege overføringar ,2 Andre overføringar ,0 SkaG på inntekt og formue ,1 EigedomsskaJ ,0 Andre direkte og indirekte skajar Sum driisinntekter ,0 DRIFTSUTGIFTER LønnsutgiIer ,6 Sosiale utgiier ,1 Lønn og sosiale kostnader ,2 Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjon ,7 Kjøp av tenester som erstajar tenesteproduksjon ,2 Overføringar ,2 Avskrivingar ,7 Fordelte utgiier Sum driisutgiier ,6 BruGo driisresultat ,9 8 av 27

10 FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbyje ,3 Gevinst på finansielle instrument (omløpsmidlar) MoJaJe avdrag på utlån ,4 Sum eksterne finansinntekter ,0 FINANSUTGIFTER RenteutgiIer og låneomkostningar ,8 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidlar) Avdrag på lån ,9 Utlån ,7 Sum eksterne finansutgiier ,7 Resultat eksterne finanstransaksjoner ,4 Motpost avskrivingar ,7 NeGo driisresultat ,8 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av Kdlegare års rekneskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond ,9 Bruk av bundne fond ,2 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetningar ,2 Overført Kl investeringsregnskapet ,2 Dekning av Kdlegare års rekneskapsmessig. meirforbruk AvseJ Kl disposisjonsfond ,6 AvseJ Kl bundne fond ,8 AvseJ Kl likviditetsreserven Sum avsetningar ,4 Rekneskapsmessig meir- /mindreforbruk Driftsinntektene Dei to største inntektspostane er skaj på inntekt/formue og rammeklskot. SkaJ på inntekt og formue har auka med 3,1 %, medan rammeklskotet har auka med 4,3 %. Andre statlege overføringar har haj ein betydeleg auke med 37,2 %. Austrheim kommune har vedtaj å ta imot flyktningar. Nokre av flyktningane var på plass alt i slujen av Den store auken i andre statelege overføringar skuldast integreringsklskot flyktningar. 9 av 27

11 Brukarbetalingar har haj ein liten auke på 0,9 %. Andre sals- og leigeinntekter, har auka med 5,8 %. Auken skuldast i hovudsak god akkvitet i 2013 når det gjeld plan, byggesak og miljø. Auke i kommunale årsgebyr er også ein del av denne meirinntekta. EigedomsskaJen har auka med 11 %. Den store auken skuldast at i 2012 måje Austrheim betale ca. 1,2 millionar kroner Klbake Kl Statoil. DeJe gjeld for mykje krav om eigedomsskaj for perioden 2009 Kl Overføringar med krav Kl motykng, har auka med 2,7 %. Totalt har inntektene auka med 4 %. Det er ein auke på omlag 9 millionar kroner. Driftsutgiftene Samla steig driisutgiiene med 3,6 %. Det er ein auke på omlag 8 millionar kroner. I 2013 utgjorde lønn og sosiale kostnader 73,4 % av totale driiskostnader. I kroner er deje omlag 170 millionar. Auken frå 2012 Kl 2013 er på 5,2 %. Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjonen har auka med 7,7 %. Dei største aukingane her er mellom anna, konsulenthonorar, avgiier, gebyr og energi. Kjøp av varer og tenester som erstajar tenesteproduksjonen viser omtrent dei same tala som året før. Overføringar er gåj ned med 17,2 %. DeJe skuldast først og fremst stor nedgang når det gjeld overføringar Kl staten og overføringar Kl andre. Avskrivingane har auka med 4,7 %. Finanspostane Når det gjeld rentesatsar for 2013 har dei vore lågare enn året før. DeJe har ført både Kl lågare rentekostnader og lågare renteinntekter i Derimot har avdraga auka meir enn nejo renteinntekter/rentekostnader, slik at resultat eksterne finanstransaksjonar har auka med 10,4 %. BruGo og driisresultatbrujo driisresultat (kr 2, 5 mill. i 2013) seier noko om overskotet ejer avskrivingar, men før renter og andre finanspostar er taj med. I nejo driisresultat (kr. 5,4 mill.) er finanspostane med, mens avskrivingane er «nulla» ut. Resultatmargin 3 % NeJo driisresultat er eit mykje brukt måltal for korleis kommuneøkonomien utviklar seg. Ein sunn kommuneøkonomi inneber driismargin på minimum 3 % av brujo driisinntekter. For Austrheim kommune utgjer deje omlag 7 mill. kr. I 2013 er nejo driisresultat på omlag 5,4 mill.kr. DeJe utgjer 2,3 % og er ein auke på 0,3 % i forhold Kl Rekneskapsmessig resultat Rekneskapsmessig resultat er det som er igjen av nejo driisresultat ejer fondsavsetningar og andre årsoppgjersdisposisjonar, og fortel om kommunestyret sin planlagde pengebruk og forventa inntekter (budsjej) og fakkske inntekter (regnskap). DriIsregnskapet for 2013 viser eit mindreforbruk på kr. 12 tusen. I 2012 var mindreforbruket på 5,9 mill kr. 10 av 27

12 Driftsavvik fordelt på ansvarsområde Justert Endring Rammeområde Rekneskap Rekneskap Rekneskap BudsjeJ Rekneskap BudsjeJ- rekneskap avvik i % Rådmann ,0 6,8 101 PoliKsk styring og kontrollorgan ,0 190 Interne serviceeiningar Kl fordeling ,8 200 Administrasjon undervisning ,9 4,7 201 Familiekontor ,9 8,5 210 Årås skule ,5 5,7 211 Kaland skule ,3 5,0 220 Austrheim kystbarnehage ,4 14,9 221 Kaland barnehage ,5 6,1 250 Musikk- og kulturskule ,5 2,1 251 Bibliotek ,5-255 Anna kultur ,4-0,7 290 Undervisning- og arbeidssenter ,8 0,4 300 Administrasjon helse og sosial ,6-16,1 301 Helseteneste ,8 7,3 302 Sosiale tenester ,7 5,5 330 Nordliheimen ,5 2,9 331 Kjøkken Nordliheimen ,7 2,5 332 Heimetenester I ,1 0,5 333 Heimetenester II ,5 23,7 500 Plan, byggesak, miljø ,8-34,7 501 Interkom. landbruk/veterinær ,9 600 Administrasjon teknisk ,2-123,8 604 Eigedomsavdeling ,0 13,9 605 Reinhaldsavdeling ,8-5,7 Sum driisutgiier ,1 4,5 Avvik i forhold til budsjett 2013 Samla meirforbruk var 3,1 %. Det rammeområdet med vesentleg avvik i forhold Kl budsjej er Interne serviceeiningar Kl fordeling. Der er overskridinga på 10,8 %. Hovudårsaka er lønn. I haust vart det sej inn ekstrahjelp på avdelinga. Administrasjon og undervisning har eit overforbruk på 9,9 %. Her er også hovudårsaka lønn. Familiekontoret har også gåj over budsjej med 10,9 %. DeJe skuldast først og fremst at det er brukt meir midlar på konsulentar og barnevern. Eigedomsavdelinga har brukt 11 % meir enn budsjej. DeJe gjeld auka kostnad på energi og eigedomsavgiier. I Kllegg er det inntektssvikt når det gjelder gebyr og husleige. 11 av 27

13 Plan, byggesak og miljø hadde et posikvt avvik på 12, 8%. Hovudårsaka er stor auke i gebyrinntekter. Interkommunal landbruk har eit posikvt avvik på 9,9 %. Det posikve avviket skuldast mindreforbruk av lønn på grunn av sjukemeldingar og vakanse. Investeringsrekneskapen Dei totale investeringane i anleggsmidlar var brujo på omlag kr. 41 mill. i Når ein tar omsyn Kl bruk av fond, Klbakeføring av moms og sal av eigendelar er det investert nejo for ca. 32 millionar kr. Den største investeringa i 2013, er Austrheim kystbarnehagen med ei investering eks moms på omlag kr 17, 5 mill. Det er ei uvisse knyj Kl totalbeløpet på investering i Austrheim kystbarnehage, p.g.a. reklamasjon. Andre store investeringar er oppruskng av skulebygg kr. 2 mill., vegprosjekt ved kommunehus 1,4 mill. kr., kjøp av bustad 1.mill., vatn og avløp kr.2,4 mill. og vatn Kl Dyrnes, Rebnor, Øksnes og Øyane kr.1,9 mill. Investeringane er finansiert med bruk av lån på kr. 31,6 mill. Låneopptaket i år 2013 har vore på kr 17,9 mill. Det vil sei at i Kllegg Kl årets låneopptak har kommunen brukt kr 13,7 mill. av Kdlegare års låneopptak. Balanserekneskapen Totalkapitalen er auka med kr. 38,3 mill., i prosent er auken 5,5 %. Anleggsmidlar består av faste eigedomar, utlån, interne langsikkge fordringar, aksjar, andelar og pensjonsmidlar. Anleggsmidlane har auka med kr 49,5 mill. DeJe er 8,1 % auke i forhold Kl førre år. Auken skuldast i hovudsak store investeringar i kystbarnehagen og store innskot når det gjeld pensjonsmidlar. Omløpsmidlane består av kortsikkge fordringar, konserninterne kortsikkge fordringar, premieavvik og bankinnskot. Omløpsmidlane er blij redusert med kr 11,2 mill. DeJe er ein nedgang på 13,5 %. Nedgangen skuldast nedgang i kortsikkge fordringar når det gjeld ressurskrevjande brukarar og betydelig nedgang i bankinnskot. Nedgang i bankinnskot må sjåast i samanheng med at inneståande lånemidlar er gåj betrakteleg ned. Lånemidlar blir plassert i bank før vi bruker dei. I år har vi brukt det vi har lånt deje året, og av midlar som Kdlegare har vore lånt og sej i banken. Eigenkapitalen er blij redusert med kr. 7,6 mill. DeJe utgjer 4,2 %. Både ubundne og bundne investeringsfond er blij redusert. Likeeins rekneskapsmessig mindreforbruk og kapitalkonto, medan disposisjonsfondet har auka. LangsikKg gjeld består av pensjonsforplikkngar og andre lån (Husbanken og Kommunalbanken). LangsikKg gjeld er auka med ca. kr. 41 mill. DeJe er ein auke på 8,5 %. PensjonsforplikKngar har auka med kr. 31 mill. og andre lån har auka med kr. 9,8 mill. Når det gjeld andre lån er det i 2013, taj opp lån i Husbanken med ca. kr. 2 mill. og i Kommunalbanken er det taj opp lån på ca. kr. 17,9 mill. Som det går fram av driisregnskapet og investeringsregnskapet er det i 2013 betalt avdrag på lånegjeld med kr. 10,1 mill. KortsikKg gjeld har auka med kr. 4,9 mill. Det er ein auke på 13,5 %. KortsikKg gjeld består av annan kortsikkg gjeld (avseje feriepengar, arbeidsgjevaravgii feriepengar, moms og påløpte utgiier), konsernintern kortsikkg gjeld (forskotstrekk, arbeidsgjevaravgii lønn og leverandørgjeld) og premieavvik. Hovudårsaka Kl auken gjeld auken i leverandørgjeld. 12 av 27

14 Økonomiske nøkkeltal frå Austrheim samanlikna med gjennomsnij for landet Austrheim Austrheim Austrheim Austrheim Austrheim Landet LangsikFg gjeld i prosent av brugo driisinntekter 189,5 200,3 207,9 212,6 221,8 196 Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brugo driisinntekter 24,4 27,8 22,4 16,8 9,1 12,9 Frie inntekter i kroner per innbyggjar NeGo lånegjeld i kroner per innbyggjar I langsikkg gjeld inngår både vanleg lånegjeld og framkdige pensjonsforplikkngar Kl KlseJe i kommunen. PensjonsforplikKngar utgjer ca. 56 % av den langsikkge gjelda. Nivået på pensjonsforplikkngane er berekna ejer statlege reglar. Arbeidskapitalen (omløpsmidlar minus kortsikkg gjeld) fortel om likviditeten, dvs. om kommunen har pengar Kl å betale rekningane sine Kl rikkg Kd. Frie disponible inntekter fortel noko enkelt sagt om kor mykje av overføringane gjennom inntektssystemet som ikkje er bunde opp Kl dei vanlege lovpålagte driisoppgåvene. NeJo lånegjeld, som er renteberekna, har auka ein del frå året før. KOSTRA- samanlikningar Nedanfor vert det vist stakskkkar som viser utviklinga i tal innbyggjarar i Austrheim kommune dei siste åra. Når det gjeld endringa i innbyggjartalet frå 2012 Kl 2013, har det auka med 34 personer når det gjelder menn og 23 personer når det gjelder kvinner. Totalt er deje ein auke på 57 personer. DeJe utgjer 2,1 %. Innbyggjarar pr Menn 0 år år år år år år år år år år eller eldre Sum av 27

15 Innbyggjarar pr Kvinner 0 år år år år år år år år år år eller eldre Sum Totalt av 27

16 Statistikkar for netto driftsutgifter for ulike tenester i % av totale netto driftsutgifter, i perioden NeGo driisutgiier for ulike tenester, målt i % av totale Austrheim Austrheim Austrheim Austrheim Austrheim Alle nego driisutgiier Administrasjon og styring 12 11, ,7 10,2 7,4 Barnehage 1 2,2 10,7 12,6 12,5 14,4 Grunnskoleopplæring, 28 27,4 23,7 24,1 24,1 23,9 Helse og omsorg 39,3 37, ,8 36,1 35,6 Sosialteneste 1,1 1,6 1,7 1,6 1,7 5,3 Barnevern 3,1 2,7 2,4 2,1 2,6 3,1 Vatn, avløp, renovasjon/avfall - 0,2 0 0,6-0,6-0,9-0,6 Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, 2,6 3 2,8 1,9 1,7 1,1 Kultur 5,4 5,4 4,3 5,2 4,9 3,8 Kyrkje 2,1 2 1,9 1,9 1,9 1,1 Samferdsle 3 3,7 2,8 2,7 1,7 1,5 Bustad - 0,8 0,9-0,1-0,2-0,3 0 Næring 0,9 1,3 1,7 1,7 1,7-0,2 Brann og redning 1,9 2,1 1,9 1,7 1,4-1,3 NeJo driisutgiier pr. brukar, for dei ulike tenestene, viser ikkje store vesentlege endringar samanlikna med Av tabellen går det fram at dei største endingane er nedgang i administrasjon og styring frå 10,7 Kl 10,2. Auke i barnevern frå 2,1 Kl 2,6. og nedgang frå 2,7 Kl 1,7 når det gjeld samferdsle. Tabellane er henta frå heimesida Kl StaKsKsk Sentralbyrå. Personalstatus Godkjente stillingar TilseJe Årsverk Kvinner Menn Totalt av 27

17 Sjukefråvære Austrheim kommune 5,7 5,02 4,35 5,17 4,7 Kommunal forvaltning 7,4 7,47 7,6 7,3 7,25 Heile landet (Privat/off) 6,5 5,85 5,75 5,52 5,47 Gledeleg Austrheim kommune sij sjukefråvære er lågt, deje er svært gledeleg Austrheim kommune Kommunal forvaltning Heile landet (Privat/off) Samarbeid med organisasjonane Rådmannen har møte med organisasjonane ein gong i månaden. Her er det mellom anna drøiingar i samband med organisasjonsendringar, budsjej, lokale Kngingar og IA. Det er også drøiingar med hovudkllitsvalde enkeltvis, mellom anna kring arbeidskdsordningar, Kletjingar og ferieavvikling. Dei hovudkllitsvalde er med i alle intervju og møte Klsetjingsutval. Kompetanseutvikling I 2013 vart vi med i programmet «Saman om ein betre kommune.» Det er sej med ei partsamansej gruppe som arbeider med strategisk kompetanseplan TilseJe som har taj utdanning i 2013: 2 hjelpepleiarar Kl sjukepleiarar Kvalifisering av pleiemedhjelparar Kl helsefagarbeidarar Demensomsorgens ABC, 55 personar Infeksjonssjukepleie og smijevern, 60 studiepoeng 4 lærarar tek vidareutdanning (norsk, engelsk, matemakkk) Skulebasert kompetanseutvikling i regi av Utdanningsdirektoratet. Skulane i Austrheim er med i første pulje i deje nasjonale prosjektet som i utgangspunktet er berekna på ungdomstrinnet. Sidan vi har to kombinerte skular, har kommunestyret løyvd ekstra midlar Kl at barnetrinnet ved skulane 16 av 27

18 også kan delta. På Årås skule har ein vald å arbeide med klasseleiing og grunnleggjande ferdigheiter i lesing i alle fag. På Kaland arbeider ein med grunnleggjande ferdigheiter i lesing i alle fag. PALS, deje er eit skuleomfajande systemaksk arbeid som har Kl føremål å skape eit posikvt og støjande læringsmiljø på begge skulane SOL, systemaksk observasjon av lesing. Skal styrke grunnleggande ferdigheiter i lesing. Satsing på realfag, samarbeid med AVS og Statoil Mongstad Spesialpedagogisk kurs for fagarbeidarar i skule og barnehagar DUÅ (Dei utrolige åra) i barnehagane Lærlingar / TAF- elevar, 8 læringar og 3 TAF- elevar. Helse, miljø og tryggleik(hmt) Det har vore 2 møte i arbeidsmiljøutvalet der det er handsama 9 saker. Alle avdelingane har handlingsplan for arbeidsmiljøet. Med denne som utgangspunkt søker dei einskilde avdelingane om midlar Kl styrking av arbeidsmiljøet. Austrheim kommune er medlem i BHT AS( BedriIshelsetenesten). Det er jobba med kvalitetssikring og internkontrollsystemet Kvalitetslosen er bygt opp. Alle verneomboda har haj 2 kurs/samlingar. Diskriminering og likestilling Austrheim kommune har som mål å arbeide akkvt, målreja og planmessig for å fremje likesklling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet og nedsej funksjonsevne. Austrheim kommune har: retningslinjer for uønska delkd, retningslinjer for seniorpolikkk, stakskkk over løn kvinner/menn, stakskkk over sjukefråvær kvinner/menn, KlseJ ein del framandspråklege, retningslinjer for lærlingar, retningslinjer for gravide arbeidstakarar har KlseJ yrkeshemma arbeidstakarar. bygd opp organisasjonen som ei IA- verksemd Etikk Har ekske retningsliner. Leiarvisjonen er som fylgjer: Handling og samhandling med fokus på gode tenester. Som leiar skal ein vere tydelege, ansvarlege og rause. Sentraladministrasjonen Administrasjon Sentraladministrasjonen består av rådmannen med rådmannsgruppa, personalkonsulenten, servicekontoret og økonomikontoret med skajekontor. Ei vikkg oppgåve er å førebu og følgje opp polikske saker Kl kommunestyret, formannskapet og ymse råd, utval og prosjektgrupper. Handsaming av sektorovergripande 17 av 27

19 saker, samfunnsutvikling, overordna styring, samordning og u^øring av fellestenester for heile organisasjonen, er andre ressurskrevjande og vikkge arbeidsoppgåver. Økonomisjef Olav Andersen starta i jobben Elektronisk poliksk møtehandsaming via lesebrej Kl alle folkevalde vart innført i DeJe for å redusere bruken av papir og portokostnadene. Rådmannen held jamleg møte med organisasjonane, avdelingsleiarane og sakshandsamarane Kl møte i polikske utval. Politikk AkKviteten i dei sentrale folkevalde organa i Austrheim kommune 2012/2013: Utval Tal saker Tal møte Austrheim Kommunestyre Austrheim Formannskap Administrasjonsutvalet Arbeidsmiljøutvalet Eldrerådet Kontrollutvalet Råd for menneske med nedsej funksjonsevne Valstyret 13 3 Talet på polikske saker har vore relakvt stabilt på eit høgt nivå. DeJe skuldast stor akkvitet i kommunen. Av polikske saker kan nemnast økonomiplan for perioden , terkalrapport 1 og 2 med budsjejjustering, reguleringsplanar, oppstart av kommuneplanarbeidet med samfunnsdel og arealdel og Bustadsosial Handlingsplan. I Kllegg har det vore store regionale saker Kl handsaming som t.d. Nordhordlandspakken, helsehus og kommunestruktur. Blant store investeringssaker kan nemnast Austrheim kystbarnehage og vatn Kl Øyane. Det har i året vore mange søknader om fritak og permisjon frå polikske verv. Samfunnsutvikling Austrheim kommune har også i 2013 delteke i Nordhordland Utviklingsselskap der det gjennom Regionrådet vart arbeidd med mange store prosjekt. Her kan nemnast Nordhordlandspakken, helsehus og kommunestrukturprosjektet. NordhordlandsKnget har haj møte i Austrheim kommune har saman med Lindås kommune eit eiga samfunnsutviklingsprosjekt med fokus på Mongstad. Her er det KlseJ ein næringssjef/samfunnsutviklar og eige prosjektmedarbeidar. Næringssjefen sluja i arbeidet i februar og ny vart KlseJ frå sommaren. Prosjektet har utarbeidd ein eigen strategiplan som er under revisjon. Austrheim kommune har i mange år delteke i Nordhordland legevakt. Osterøy og Gulen kommunar vart KlknyJ deje samarbeidsprosjektet i På slujen av året vart det etablert 6 øyeblikkelege hjelp senger. DeJe er eit prosjekt som vart etablert som eit resultat av helsereforma. 18 av 27

20 Oppvekst DeJe ansvarsområdet omfajar: Familiekontoret: Jordmorteneste, skulehelseteneste, psykiatriteneste, psykologteneste, PPT, Barnevern. Barnehagar: Austrheim kystbarnehage som vart delvis taj i bruk frå 15 august, Kaland barnehage. Årås barnehage som vart nedlagt som barnehage rundt årsskiiet. Skular (1-10): Kaland barne- og ungdomsskule, Årås skule. Vaksenopplæringa Vaksne norske elevar, vaksne minoritetsspråklege elevar. I september 2013 vart «Mellombels utval for ein god og framkdsreja skule» sin slujrapport lagt fram for kommunestyret i form av ei utviklingsmelding. Meldinga baserer seg på stakskkkar for elevtalsutvikling og utvikling av ressursbruk, rapportar om vedlikehaldsbehov og forsking knyj Kl kva som verkar med tanke på å utvikle gode læringsresultat for kvar einskild elev. Forskinga er tydeleg på at Kdleg innsats og god meistring er avgjerande for kvart einskild barn sij læringsutbyte. Meldinga gir såleis råd om kunnskapsbaserte Kltak heilt ned Kl Kda før barnehageløpet for borna startar. Meldinga er også tydeleg på kor vikkg tverrfagleg samarbeid innafor heile oppvekstsektoren er for å skape gode meistringsløp gjennom borna sin oppvekst. Skule Utvikling av elevtal i dei to skulekrinsane Årstal Kaland Årås Elevtalet er relakvt stabilt. Austrheim ligg på topp på landsbasis når det gjeld utdanningsnivå for lærarane. God rekrujering, og inn Kl fire lærarar i vidareutdanning pr. år, forklarar deje. Ved slujen av 2013 kom dei første somaliske elevane Kl Årås skule. Her har vi også fåj på plass god kompetanse for norskopplæringa. Resultatmessig har vi enno ein veg å gå (Jfr. Tilstansrapport 2012 for skulen). Det vert difor satsa langsikkg på kunnskapsbaserte Kltak i tråd med kommunen si Utviklingsmelding av Begge skulane kom med i pulje 1 i Utdanningsdirektoratet si satsing på skulebasert kompetanseutvikling for ungdomstrinnet, med oppstart hausten Dvs. at heile personalet vert involvert. Austrheim har i Kllegg kjøpt satsinga for barnetrinnet ved begge skulane. Det er valt ut to område som skal få posikve ringverknader: Klasseleiing m/ vurdering for læring, og lesing. Den statlege støja Kl deje går over tre semester dvs. Kl ulkmo desember EJer tre semester er det meininga at skulane skal føre arbeidet innan desse felta vidare gjennom gode systemiske utviklingsprosessar. PALS (PosiKv å^erd, støjande læringsmiljø og samhandling) er inne i siste implementeringsår, og inngår no i den skulebaserte kompetanseutviklinga ved begge skulane. PALS er eit vikkg verkty i arbeidet mot mobbing. Realfag er eit satsingsområde m.a. gjennom Lektor 2 og samarbeid med AVS og Statoil Mongstad. Begge skulane utviklar seg ejer prinsippa for lærande organisasjonar. 19 av 27

21 Kaland barne- og ungdomsskule deltok i eit Comeniusprogram: «Ei sunn sjel i ein sunn kropp.» Hausten 2013 hadde skulen besøk av lærarar og elevar frå fleire ulike skular i Europa. TilseJe: 18 lærarårsverk fordelt på 19 lærarar, ingen ufaglærte. Adm: 70%+50% fordelt på rektor og inspektør + 50% kontorfullmekkg. Assistentar: 4,5 årsverk fordelt på 5 KlseJe i skulen og SFO. 1 vaktmeister og 4 reinhaldarar. Årås skule vidarefører implementeringa av SOL (systemaksk observasjon av lesing) og arbeider systemaksk med lesing i alle fag. Skulen deltek i Comeniusprogrammet «The Face of the Other.» TilseJe: 26,5 lærarårsverk fordelt på 32 lærarar. To utan godkjent lærarutdanning. Assistentar: 7,3 årsverk fordelt på 8 KlseJe, av deje 2 i SFO. Adm: 180 % fordelt på rektor og inspektør + 83% kontorfullmekkg. Vaktmeister 35% og reinhald 2 årsverk fordelt på 4 KlseJe. Spesialundervisning Prosent elevar som får enkeltvedtak - spesialundervisning 2011/ / ,1 14,7 Det er eit mål å få ned volumet på spesialundervisning. Det må skje gjennom langsikkge Kltak ejer prinsippet Kdleg innsats og meistring for kvar elev langs heile skuleløpet. Skulefritidsordning SkulefriKdsorninga (SFO) er eit Klsyns- og omsorgsklbod for barn på 1-4. trinn før og ejer skulekd. Det er etablert slik ordning ved begge skulane i skuleåret. Tilbod ut over skuleåret (feriane) er lagt Kl Kaland barne- og ungdomsskule, som eit felles Klbod for begge skulekrinsane. Barnehagar Born i Austrheim kommune sine barnehagar Årstal Kaland barnehage Årås barnehage Austrheim kystbarnehage Austrheim kystbarnehage (AKB): Hausten 2013 flyja avdelingane med 1- årigane inn i ny barnehage, resten var igjen i på sine respekkve avdelingar i Årås barnehage. AKB har totalt kapasitet Kl 144 plassar. Desember 2013 hadde AKB 101 barn/126 plassar. 5 barn/10 plassar har haj permisjon i 2013 og ville starta opp i løpet av Når flyktningane kjem i februar månad 2014, vil 138 plassar vere i bruk. Altså ville Austrheim 20 av 27

22 kystbarnehage nærma seg totalkapasitet på 144 plassar. TilseJe pr. des. 2013: 24,6 årsverk fordelt på 37 KlseJe. Kaland barnehage: Tar inn born frå Austrheim, Åsheim krins (18 barn pr. des. 2013) og Lindås (1 barn pr. des. 2013). Leigeavtale med Varde grendelag gjekk ut Fram Kl då hadde barnehagen 114 plassar fordelt på 82 born. Frå hausten 2013 vart deje redusert Kl 97 plassar fordelt på 72 born. Talet på minoritetsspråklege barn er aukande. TilseJe pr. des. 2013: 19,8 årsverk fordelt på 25 KlseJe. Hovudsatsingsområde for Kdleg innsats i begge barnehagane: Språk, kommunikasjon, sosiale ferdigheiter (vennskap, mobbing, etc) og «De utrolige årene» (DUÅ). Det siste handlar om å gi vaksne god kompetanse i å kommunisere med barna, og det å skape høg kvalitet på relasjonar mellom vaksne og barn. Begge barnehagane ser god effekt av DUÅ. Familiekontoret Familiekontoret er ei tverrfagleg avdeling som består av Barne-, ungdoms- og vaksenpsykiatri, Barne- og ungdoms- og vaksenpsykologi, PPT m/logoped, Barnevern, Skulehelseteneste og Jordmorteneste. Helsestasjon og skulehelsetenesta Barn født Årstal Austrheim kommune Tenesta er slik bemanna: 20% jordmor - Fedje kan kjøpe jordmortenester hjå Austrheim kommune, 110% helsesøster for Austrheim kommune og 40% helsesøster for Austrheim vidaregåande skule. Helsesøster arbeider førebyggjande, og har fokus på Kdleg innsats ut frå kontrollar, undersøkingar og Klmeldingar. Fokuset er sej ut frå to perspekkv: Tidleg i eit barn sij liv, og Kdleg innafor ulike Kdsfasar i eit barn sin oppvekst (0-18 år). I Kllegg Kl at helsesøster startar oppfølgingsarbeid, krev deje fokuset mykje tverrfagleg-, tverrsektorielt- og interkommunalt samarbeid. Ein har jamt eit høgt tal framandspråklege brukarar, noko som u^ordrar kapasiteten med tanke på Kd og kommunikasjon. Faste ulike årlege kontrollar: Alle nyfødte (0-15 mnd), alle 2, 4, 6 åringar og alle 2.,3.,6.,7.,8. og 10. klassingar i kommunen. Ein nådde alle mål for 2013, med unnatak av kontroll av vekt/lengd/kmi for 3. og 8. klassingane. Årsaka Kl det er for liten kapasitet i høve Kda ein har Kl rådvelde. Psykisk helse Tenesta er bemanna med psykolog i 100% og fagleiar (spesialsjukepleiar) i 100%. Tenesta har haj kontakt med 55 pasientar i er Klvist i 2013, og 9 er avsluja i pasientar treng oppfølging over lengre Kd, og 19 er i 2013 rekna som korodspasientar. Fagleiar arbeider for det meste i direkte kontakt med pasientar - tar del i behandling og oppfølging. Psykolog er dagleg leiar av Familiekontoret i Kllegg Kl å jobbe direkte med pasientar. Begge arbeider tverrfagleg, og tar del i ulike møte og i fagleg oppdatering/ejerutdanning. 21 av 27

23 PPT Nye Klmeldte saker Kl PPT Årstal Barnehage Skule Tenesta er bemanna med logoped 100%, PP- rådgjevar 80% og Fagleg leiar/pp- rådgjevar 100%. Fedje kommune har avtale om kjøp av tenester frå Austrheim PPT Klsvarande 100 Kmar pr. år. Psykologtenesta vert dekka av dagleg leiar i Familiekontoret som også er kommunepsykolog i Austrheim. I 2013 hadde ein 109 akkve individsaker Kl saman innan alle aldersgrupper. I Fedje hadde ein 12 akkve individsaker. PPT har, sidan 2011, saman med barnevernet, arbeidd systemaksk med å implementere De Utrolige Årene i barnehagane. DeJe er eit kunnskapsbasert førebyggjande prosjekt som betrar kvaliteten på dialogen mellom vaksne og barn. No ser ein merkbar nedgang i Klmeldingar frå barnehagane i å^erdsrelaterte saker. Barnevern Tilmeldingar Kl barnevernet Barnevernstenesta har to KlseJe - kvar i 100% sklling. I Kllegg Kl å gi tenester i Austrheim, kjøper Fedje kommune også barnevernstenester her, med innkl 50 Kmar pr. år. Det vart oppreja vedtak på 170 Kltak i I Kllegg vart det faja vedtak om ei sak Kl Fylkesnemnda. Kjøp av konsulenjenester knyj Kl miljøreja arbeid utgjorde i 2013 ca. 145% sklling. Vaksenopplæringa Vaksenopplæring - norske elevar Det er Kl saman 4 personar som har Kldelt Kmar Kl vaksenopplæring. Det er same nivå som i Til saman er det nyja ca. 73% sklling Kl deje føremålet. Brukarane av tenestene får eit personleg Klpassa undervisningsklbod slik dei ejer lovverket har krav på. Brukarane søkjer om vaksenopplæring, PPT gir sakkunnig Klråding og rådmannen gjer vedtak i desse sakene. Ein vikkg del av deje Klbodet er logopedklbod Kl afasi- /slagpasientar. 22 av 27

24 Vaksenopplæring - minoritetsspråklege elevar Tal vaksne minoritetsspråklege elevar pr. des Gruppe Tal elevar dagfd Tal elevar kveldskurs A1 (lågt nivå) 10 A2 (middels nivå) 9 B1 (høgt nivå) 9 6 Ved utgangen av 2013 hadde vi 230% sklling knyj Kl norskundervisning av vaksne minoritetsspråklege. Vi har godt kvalifiserte lærarar i alle skllingane. DeJe er ein auke av volumet i høve Kdlegare år. Auken skuldast to faktorar: Fleire elevar og høgare gjennomføringstempo med fleire undervisningskmar pr. veke. Auken kom ved start av haustsemesteret I Kllegg Kl deje, har vi i 2013 kjøpt undervisning (50 Kmar) i Knarvik i samfunnskunnskap. Kultur Kulturavdelinga femner om allment kulturarbeid, kulturskule og bibliotek. Avdelinga har 11 KlseJe i 6,3 sklling. Kulturskulen År Piano/ Keyboard Gitar Male/ teikne Barne kor Musikk- barnhage Babysong t/v for 3-5 år i barnehagane t/v for 3-5år i barnehagane t/v for 3-5år i barnehagane 5 vaksne + 5 born 7 born+ 7vaksne 5 born+ 5 vaksne Kulturskulen sel dirigent- instruktørtenester Kl Austrheim skulekorps, Kaland skulekorps og Austrheim Songlag. 23 av 27

25 Bibliotektenester Eining Totalt utlån utlån av bøker Kl vaksne utlån av bøker Kl barn Utlån av andre media Utlån pr. innbyggjar Hovudbibliotek ,44% Fonnes filial ,12% Total ,33% Tverrsektorielt samarbeid 2012 utlån pr. innbyggjar 5,97% 2013 utlån pr innbyggjar 5,33% Kulturskulen har regelmessige møte med dei andre kulturskulane i regionen. Det er elles lite samarbeid i regionen om Klbod i kulturskulen. Frivillegsentralen og kulturskulen samarbeider om barnekoret Tiriltunge. Barnehagane og kulturskulen samarbeider om song/musikk i barnehagen, og kulturskulen har Klbod Kl arbeidssenteret. Biblioteket har eit forpliktande samarbeid med alle biblioteka i Nordhordland. Dei yter service Kl skulebiblioteket på Årås med å leggje bøker inn i datakatalogen. Anna kultur Kulturavdelinga samhandlar med lag og organisasjonar om ulike arrangement og prosjekt. Kulturleiarar i Nordhordland møtast jamleg. Avdelinga har felles møte med KIN- museumssenteret i Salhus. I prosjekt OpprusKng av turskar er det samarbeid med grendelag og andre i bygda, samt med Arbeidssenteret og prosjektkoordinator og teknisk drii. Det er samarbeid med folkehelsekoordinator om AkKv kvar dag, og pleie- og omsorgsavdelinga om turgruppa Friskus. Kyst- og sogelaget er akkv og kulturavdelinga følgjer opp og tek del på møte og samarbeid om markering av kulturminnedagen, samt registrering av kulturminne. Kulturavdelinga tek del i «Austrheim heile livet». Pleie og omsorgstenesta Pleie og omsorg består av 5 underavdelingar og er den avdelinga i kommunen som har flest KlseJe. Pleie og omsorg har 122 KlseJe fordelt på 75,4 årsverk, for det meste kvinner i delkdsskllingar. Ein god del KlseJe er KlseJ i fleire underavdelingar innan pleie og omsorg. Det er andre året med samhandlingsreforma og det merkast at avdelinga får ansvar for fleire oppgåver og meir avansert behandling av brukarar. Nordliheimen Det har vore svært travelt på vår og sommar med dårlege bebuarar og fleire dødsfall. På hausten hadde sjukeheimen innkl 7 ledige rom i periodar. Det var mange pasientar på korodsplass i desember. Det er ekstra krevjande for underavdelinga. På hausten starta det elektroniske meldingsløiet som sjukepleiarane skulle få opplæring i. I samband med samhandlingsreforma er det oppreja telefonvakt i samband med utskriving frå sjukehusa. Kommunen har ikkje mojeke rekningar i samband med for seint mojekne pasientar. Det er arrangement for bebuarane m.a. Nordliheimen rundt, båjur med «Oster» og Kllegg er sansehagen og bålpanna mykje brukt. Heimesjukepleien Heimesjukepleien har haj mange oppdrag i Talet på brukarar har vore stabilt. Det er høge krav Kl kompetanse. 24 av 27

26 Kjøkken, reinhald og vaskeri Nordliheimen hadde for lite ressursar både Kl reinhald og vaskeri i 2013.Det vert vaska meir privat tøy for bebuarane og reinhaldarane vaska meir areal. Det vert levert sengetøy og handdukar Kl Aufera. Det vert også levert arbeidstøy. Kjøkkenet fekk lærling i august 2013 og leverer einskilde dagar ut 20 middager Kl heimebuande. Det vert også levert middagar Kl Seniorsenteret om onsdagane. Austrheim arbeidssenter Det har vore mange brukarar på arbeidssenteret. Senteret har blij pussa opp, og lokala har ejer kvart blij moderne. Vestlia og tenester Fl utviklingshemma Vestlia har vore i drii i 3 år og dei som bur der har det bra. Den store saka i vor var spørsmålet om skyss. Personalet opplever mykje diskusjon grunna mangel på transport for bebuarane. Fleire brukarar ejerspør omfang på tenester som kommunen ikkje kan levere, spesielt Kng som ikkje er lovpålagt. Helsetenestene Helseavdelinga omfajar lækjarkontoret og fysioterapitenesta. Legekontoret har 8 skllingar der det m.a. er to fastlegar og to turnuslegar. Fysioterapitenesta har totalt 2,4 skllingar. I Kllegg har kommunen ein avtale- fysioterapeut som driv eiga verksemd. Kommunen deltek i interkommunalt teknisk hygienisk samarbeid og interkommunal lækjarvakt. Begge tenestene held Kl i Knarvik. I 2013 vart det etablert øyeblikkeleg hjelp døgnsenger i Knarvik. Tilbodet har haj ei utnyong på om lag 50% i oppstartåret. Osterøy og Gulen er no KlknyJ legevakjenesta som er etablert i Knarvik. Avdelinga inngår i kommunen sij kriseteam der lensmann, prest, helsesøster, psykiatrisk sjukepleiar og psykolog deltek. Teamet var mellom anna i akkvitet i samband med In Amenas- tragedien der Austrheim vart spesielt ramma. NAV NAV sosial Austrheim vart etablert i 2008, og er eit partnarskap mellom Nav og Austrheim kommune. Austrheim kommune finansierar 17% av ei 50% leiarsklling, 150% skllingar som sosialkuratorar og frå % sklling som flyktningkonsulent. Kommunale tenester på kontoret er sosialrådgjeving og rejleiing, edruskapsvern, arbeid med flyktningar, økonomisk sosialhjelp og Klbod Kl personar med rusproblem. Det vart utbetalt kr ,- i sosialhjelp i Totalt fekk 46 personar økonomisk sosialhjelp i 2013 mot 54 i Det har vore ei u^ordring å skaffe bustad Kl rusrelaterte grupper. Kontoret hadde fleire saker der dei var inne med gjeldsrådgjeving. Det kom fire flyktningar Kl Austrheim i Kommunen har kjøpt eit hus og har leigd ein mindre leilegheit. 25 av 27

27 Plan, byggesak og miljø Avdelinga arbeidar med forvaltningssaker ejer plan- og bygningslova og anna lovverk. Det er KlseJ avdelingsleiar, kommuneplanleggjar, oppmålingsingeniør, byggesakshandsamar og øvingsleiar for beredskap og byggesakshandsamar/jurist. Avdelinga har eit høgt akkvitetsnivå med god inntening for byggesaks- og oppmålingsgebyr. I 2013 var fylgjande planar ferdighandsama: Interkommunal plan for Fensvorden, Planendring Krossøy frikdshus, Reguleringsplan Solesjøen, Plan for fysisk akkvitet idrej og friluisliv (kulturavdelinga leia deje arbeidet), Reguleringsplan hyjefelt H06 Bergsvik og Detaljreguleringsplan for Rongevær. Områdeplan for Nordre Fonnesvågen og kommuneplanarbeidet vart starta opp i Avdelinga tok ansvar for byggeklsynet i Austrheim kommune og den regionale avtalen vart sagt opp. Mykje beredskapsarbeid fell på avdelinga. Landbruksforvaltning/ Vilgorvaltninga Kommunane Austrheim, Fedje og Radøy har sidan januar 2011 haj felles landbrukskontor. Radøy er vertskommune med hovudkontoret på Manger. Det er ein fast kontordag i veka i Austrheim. Kontoret har fylgjande bemanning: Landbrukssjef, skogbrukssjef/næringsmedarbeidar, 50% landbrukskonsulent og 20% merkankl ressurs. Austrheim kommune har betalt kr ,- for deltaking i samarbeidet i I mai 2013 vart det utarbeidd ein prosjektrapport for felles landbrukskontor i Nordhordland der det var meininga å utvide samarbeidet med Modalen, Meland og Lindås. DeJe prosjektet er ikkje gjennomført. I Austrheim kommune er det eit landbruksfagråd. I 2013 hadde deje organet 3 møte. Landbruksfagrådet har stort engasjement og er samansej av landbrukskyndige frå kommunen. Landbrukssjefen er sekretær for organet. Teknisk drii Innanfor teknisk drii er det totalt 24,4 skllingar der 1,8 sklling er innan administrasjon, prosjektering og planlegging, 9 skllingar innan drii og vedlikehald, 1 prosjektsklling for vedlikehald skular, 0,4 sklling som driisleiar på Rongevær Kurs- og frikdssenter og 1 sklling som sjåfør. Ingeniør Hilde Hardang tok Kl i arbeidet den Det er 0,75 sklling som brannmannskap, (deje utgjer 16 KlseJe). Dessutan er det 9,45 sklling som reinhaldarar. Feietenesta vert opprejhalde gjennom avtale med privat firma. 26 av 27

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhald Rådmannen sine kommentarer... 3 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering... 4 Overordna mål og måloppnåing:... 5 Administrasjon... 8 Sentraladministrasjonen... 8 Politikk... 8 Samfunnsutvikling...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FOR GULEN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013 FOR GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING FOR GULEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i K-sak /14, datert xx.06.14 kommune - Årsmelding POLITISK ORGANISERING Kommunestyre Senterpartiet (8): Hallvard H. Oppedal (ordførar), Helga Irene

Detaljer

GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009

GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 Kong Olav V-statuen på Skjerjehamn. Foto: Vilde Kleppe Braanaas GULEN KOMMUNE ÅRSMELDING Godkjent av kommunestyre i K.sak 17/10, datert 16.06.10 POLITISK ORGANISERING Kommunestyre Senterpartiet Øyvind

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018.

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Innhald: 1. Innleiing Side 1 2. Mål «1 3. Fylkesmannen sitt budsjettrundskriv for 2015 «5 4. Rådmannen sine kommentar til nokre av punkta i skriv frå fylkesmannen

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 20.05.2015 Tid: 14:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune Årsmelding 2013 K-sak 033/14 Etne kommune Årsmelding for Etne kommune 2013 Kommentar frå rådmannen... 3 Politisk organisering... 6 Målstyring... 7 Fokusområde A: Brukar og teneste... 8 Fokusområde B: Organisasjon

Detaljer

ÅRSMELDING KVITESEID KOMMUNE

ÅRSMELDING KVITESEID KOMMUNE ÅRSMELDING KVITESEID KOMMUNE 2014 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1. Rådmannen si innleiing... 3 1.2. Balansert målstyring... 4 2 Samfunnsutvikling... 5 2.1 Rapport handlingsprogram... 5 2.2 Utviklingstrekk...

Detaljer

Kvam herad. Årsmelding 2014. Foto: Knut Markhus. www.kvam.no

Kvam herad. Årsmelding 2014. Foto: Knut Markhus. www.kvam.no Kvam herad Årsmelding 2014 Foto: Knut Markhus www.kvam.no - 1 Innhald 1 Best med ball... 4 2 Hovudtrekk... 6 2.1 Då heile Noreg kom til bygda... 6 2.2 Medarbeidar... 6 2.3 Internkontroll og tilsyn... 9

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 Åseral kommune Innhald Årsmelding og rekneskapsrapport 2011... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2011... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åseral

ÅRSMELDING 2012. Åseral ÅRSMELDING 2012 Åseral e n u m m ko Innhald Årsmelding 2012... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2012... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13 Sentraladministrasjonen...14 Rådmannskontoret...14

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune Bygder med fortid og framtid INNLEIING RÅDMANNEN SIN KOMMENTAR 3 ØKONOMISK RESULTAT 5 FOLKETAL 9 ORGANISASJONEN 10 Politisk organisering 10 Administrativ organisering 11

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene... 13

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 Utvikling, samhald, livskvalitet Innhald Innhald... 2 Rådmannens føreord... 3 Innleiing... 3 Heradsstyret... 6 Økonomisk oversyn 2013... 8 Organisasjon og medarbeidarane...

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

1. Rådmannen sin innleiing

1. Rådmannen sin innleiing Årsmelding og rekneskap 213 Innhold 1. Rådmannen sin innleiing... 3 2. Innsatsområda... 4 2.1. Å bu i Hjartdal... 4 2.1.1. Folketalsutvikling... 4 2.1.2. Demografi... 5 2.1.3. Levekår... 7 2.1.4. Bustad...

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024

SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024 AUSTRHEIM KOMMUNE SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN 2014-2024 AUSTRHEIM KOMMUNE SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024 INNHALD: Innhald Ordføraren har ordet 3 Austrheim viktige verdiar 4 Visjon 5 Forventningar fram

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 12.11.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer