Årsmelding Austrheim kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. Austrheim kommune"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Austrheim kommune

2 Innhald side Politisk organisering 3 Administrativ organisering 3 Merknader frå Rådmannen 4 Overordna mål og måloppnåing: 5 Økonomisk status 8 Utviklingstrekk i driftsrekneskapen ( i heile tusen kroner) 8 Driftsinntektene 9 Driftsutgiftene 10 Finanspostane 10 Rekneskapsmessig resultat 10 Driftsavvik fordelt på ansvarsområde 11 Avvik i forhold til budsjett Investeringsrekneskapen 12 Balanserekneskapen 12 Økonomiske nøkkeltal frå Austrheim samanlikna med gjennomsnitt for landet 13 KOSTRA-samanlikningar 13 Statistikkar for netto driftsutgifter for ulike tenester i % av totale netto driftsutgifter, i perioden Personalstatus 15 Godkjente stillingar 15 Sjukefråvære 16 Samarbeid med organisasjonane 16 Kompetanseutvikling 16 Helse, miljø og tryggleik(hmt) 17 Diskriminering og likestilling 17 Etikk 17 Administrasjon 17 Sentraladministrasjonen 17 Politikk 18 Samfunnsutvikling 18 Skule 19 Skulefritidsordning 20 Barnehagar 20 Familiekontoret 21 Helsestasjon og skulehelsetenesta 21 Psykisk helse 21

3 PPT 22 Barnevern 22 Vaksenopplæringa 22 Vaksenopplæring - norske elevar 22 Vaksenopplæring - minoritetsspråklege elevar 23 Kultur 23 Kulturskulen 23 Bibliotektenester 24 Pleie og omsorgstenesta 24 Helsetenestene 25 NAV 25 Plan, byggesak og miljø 26 Landbruksforvaltning/ Viltforvaltninga 26 Teknisk drift 26 Nøkkeltal for teknisk drift 27 2 av 27

4 Politisk organisering Kommunestyret ArbeidarparKet: Per Lerøy(Ordførar), Asbjørn Brandtun, Terje Håland, Merethe Rikstad Tresvik, Hardy Pedersen, og Kate Bentzen Kristeleg folkepark: Helge Dyrkolbotn(Varaordførar) og Knut Risnes SenterparKet: Reidar Øksnes Høgre: Ernst Stellberg, Anita Soltveit, Ole Gustav Gullaksen, Morten Sognnes og Nils Ove Vassdal Venstre: Liv Ulvøy og Torunn Helland Karlsen Framstegsparitet: David Sætre Ludvigsen Det har vore fleire permisjonar og fritak for polikkarar i 2013, deje er dei polikkarane som sit i verva pr Formannskapet Per Lerøy (Ap), Helge Dyrkolbotn(Krf), Reidar Øksnes (Sp), Ernst Stellberg(H) og Liv Ulvøy (V) I Kllegg er det fylgjande utval i kommunen: Elderåd, ungdomsråd, kontrollutval, Administrasjons- utvalet og Landbruksfagråd. Administrativ organisering Rådmann Rådmannsgruppa Rådmann Ass. Rådmann Kommunalsjef Økonomisjef Stab, støjefunkjsonar og tenesteytande einingar Årås skule Kaland barne- og ungdomsskule Kaland barnehage Austrheim kystbarnehage Pleie, Omsorg og Heimetenester NAV Helse Familiekontor Kultur Plan, Bygg, Oppmåling og Miljø Teknisk drii 3 av 27

5 Merknader frå Rådmannen Austrheim Kommune er ei relakvt stor verksemd med 323 KlseJe som Kl saman u^ører 243 årsverk. Årsproduksjonen inneheld eit stort mangfald av tenester som er vikkge for lokalsamfunnet vårt. I Kdlegare år har Austrheim kommune haj relakvt store og innhaldsrike årsmeldingar. Enkelte år har det vore utarbeidd populærutgåver som er sendt ut Kl alle husstandar. I år er det for første gong utarbeidd ei kortare årsmelding med fokus på økonomi og kort presentasjon av dei einskilde ansvarsområda. Økonomisk sej har 2013 vore eit akseptabelt år, med rekneskapsmessig balanse i samsvar med budsjejet. KS har Klrådd 3% driismargin, men deje har vi ikkje oppnådd i I budsjejet for 2014 er det heller ikkje funne rom for den Klrådde driismargin. Det betyr at driisutgiiene er for høge. Det gjer kommunen sårbar for naturlege variasjonar på inntektssida som fylgje av endringar i rammeklskotet og endra skajeinngang. DeJe gjer at vi må ha eit vake auge med driisrekneskapen i U^ordringane vidare er å halde driisnivået oppe utan at servicen Kl den enkelte innbyggjar vert redusert vesentleg. SkaJeinntektene svikta vesentleg i høve Kl budsjejet i DeJe gjer rom for uro då Austrheim kommune har haj gode skajeinntekter. SkaJeinntektene i 2013 har vore så gode at slik stakskkken no viser, vil småkommuneklskotet falle bort også i Med mindre skajeinngang i 2014, kan deje bidra Kl at Austrheim får Klbake småkommuneklskotet i I 2013 har kommunen mojeke to heidersprisar. Samferdselsdepartementet har kåra oss Kl «Årets trafikksikkerhetskommune» saman med Lindås kommune. Frå fylkesmannen i Hordaland har kommunen mojeke prisen for «Årets beredskapskommune i Hordaland». Fylkesmannen har ujrykt skepsis Kl kommunen sij høge investeringsnivå, og at deje kan gå utover kommunen si drii i framkda. Med utgangspunkt i økonomiplanen for perioden meiner rådmannen at situasjonen er under rimeleg god kontroll. Med investeringar i 2013 har Austrheim kommune passert 500 mill. kr i investeringar for perioden 1986 Kl i dag. I 2013 vart storsatsinga Austrheim kystbarnehage slukørt. DeJe var ei investering på nejo om lag kr. 33 mill. kr. I Kllegg var det vedteke å bygge ut vassleidning Kl Dyrnes, Rebnor, Øksnes og Øyane. Prosjekta «Austrheim heile livet» og «Saman om ein betre kommune» vart vidareført i Her er det stor akkvitet og mange midlar er Klført kommunen gjennom arbeidet Kl prosjektleiaren. Austrheim Jan Olav Osen Rådmann 4 av 27

6 Overordna mål og måloppnåing: Austrheim kommune har desse måla som grunnlag for si drii. Hovudmål 1 - Austrheim vil framleis vera eigen kommune o Dei kommunale tenestene skal ha best mogleg kvalitet. KostnadseffekKvitet skal ikkje svekke kvaliteten på tenestene. o Utvikle gode kommunale leiarar og kommunalt KlseJe gjennom kompetanseheving og god personalomsorg. o Få Klbake den økonomiske handlefridomen gjennom god økonomistyring. o Søkja å oppnå forpliktande interkommunalt samarbeid, der deje er mest tenleg o Syte for at poliksk nivå Kl ei kvar Kd har eit best mogeleg avgjerdsgrunnlag. Hovudmål 2 - Austrheim vil leggje Fl rege for auka folketal o Gjennom godt samarbeid med næringslivet vil vi leggje Kl reje for fleire arbeidsplassar. o Gjennom arealplanlegging og i god dialog med innbyggjarane, vil vi leggje Kl reje for eit differensiert bustadklbod. o Gjennom ulike samarbeidskltak vil vi leggje Kl reje for auka trivsel. Hovudmål 3 - Austrheim vil vidareutvikla seg som ein livskraiig kommune o Gjennom effekkvisering, omsklling og modernisering gi best mogleg service og informasjon Kl innbyggjarane. o Få Kl ei utvikling som fokuserer Austrheim som ajrakkv og særeigen gjennom bruk av prosjektmidlar. o Marknadsføre og profilere Austrheim kommune i samarbeid med næringslivet og organisasjonane. Hovudmål 4 - Austrheim vil utvikla endå betre kommunale Flbod o Vi vil vidareutvikle og forbetre oppvekstvilkåra for barn og unge. o Vi vil vidareutvikle og forbetre pleie- og omsorgstenestene. o Vi vil vidareutvikle og forbetre dei andre kommunale tenesteklboda. o Vi vil prioritere rask og rejvis sakshandsaming for innbyggjarane. Hovudmål 5 - Austrheim skal ha ei tenleg ordning for beredskap og samfunnstryggleik o Beredskapsplanar skal Kl ei kvar Kd vera oppdatert og kjent for impliserte aktørar o Gjennomføra øvingar regelmessig og elles ejer behov. o Sikre at risiko- og sårbarheitsanalysar vert ein naturleg del av planlegginga. o Sikre eit best mogleg nivå på brann- og redningstenesta o Søkje interkommunale samarbeid, der deje er tenleg for innbyggjarane. Måloppnåing: Hovudmål 1: Austrheim vil framleis vera eigen kommune Austrheim har deje målet for si drii. Austrheim kommunestyre har likevel vedteke å delta i det regionale prosjektet om å sjå på kommunegrensene i regi av Nordhordland Utvikling. Hovudmål 2: Austrheim vil leggja Fl rege for auka folketal Folketalet har auka frå i 2012 Kl 2833 innbyggjarar pr Austrheim Kommune er ein kommune det er godt å bu i. Det er også ein del av visjonen i kommuneplanen. Det har vore ei Borgarundersøking der ungdomsarbeidet skåra blant dei beste i landet. Dessutan skåra kommunen stort på innbyggjarane sin tryggleik. 5 av 27

7 Ein av strategiane i prosjektet Austrheim heile livet, er bustad for alle. Målsetjinga er å få fram eit variert Klbod av ulike bustadtypar for dei ulike mål- og aldersgrupper i bustadmarknaden. Austrheim kommunestyre vedtok å delta i KlflyJarprosjektet der målseonga er å få nederlandske innbyggarar Kl kommunen. Austrheim kommunestyre har vedteke å ta imot flyktningar. DeJe vil gje ei folkevekst på 18 personar. Det ligg føre ei førespurnad om yjerlegare mojak av flyktningar. Det er sej i gang eit arbeid for å planleggja omsorgsbustader i Kaland/Fonnes- området. Hovudmål 3: Austrheim vil vidareutvikla seg som ein livskraiig kommune At kommunen vil framstå som ein offensiv kommune som tek i bruk moderne teknologi, vil bidra Kl ny rekrujering av unge arbeidstakarar. Papirflyten har i dei siste åra vore stabil utan at det er registrert noko vesentleg nedgang i papirbruken. Det er sej av midlar Kl å minka bruken av papir i organisasjonen. Prosjektet er starta i Det er teke i bruk elektronisk sending av sakspapir. Alle kommunestyrerepresentantane har fåj lesebrej. Det er brukt mykje midlar Kl lærlingar og TAF- elevar. I 2013 har Austrheim kommune 11 lærlingar i verksemda. DeJe er posikvt for utviklinga av kommunen og organisasjonen. I Kllegg er det eit godt samarbeid med dei vidaregåande skulane om elevar frå TAF- linja med helsefagarbeidarar i Knarvik. Lokale rejleiarar gjer ein stor innsats for desse. Det er gjennomført eit administrakvt arbeid med å styrke omdømet Kl kommunen gjennom å kjøpe materiell for profilering gjennom slagordet: «Opne landskap, ope sinn.» Kommunen har deltaj i eit eiga nejverk i regi av KS, jfr. Prosjektet «Saman om ei betre kommune.» Innan leiargruppa er det ei arbeidsgruppe for Kltak i Saman er vi sterke. Dei har haj ulike arrangement i 2013 som KlseJe slujar godt opp om. DeJe er vikkg for å byggja opp om den interne bedriiskulturen og idenkteten mellom dei KlseJe. Austrheim kommune fekk i 2013 Kldelt trafikktryggleikprisen frå Samferdselsdepartementet saman med Lindås Kommune. Prisen utgjorde kr ,- Kl kvar av kommunane. Midlane vert sej av i budsjejet Kl trafikksikring. Hovudmål 4: Austrheim vil utvikla endå betre kommunale Flbod Det var avsej midlar Kl arbeidet med å betre oppvekstvilkåra for barn og unge og ungdomskoordinatoren har fåj fart i kommunen sij arbeid med ungdommen. Denne skllinga er gjort fast. Det er i 2013 vedteke å bygge Ungdommens Hus. Rådmannen meiner at målet om å få Kl ei rask og rejvis sakshandsaming er nådd. Oppmåling og byggesakshandsaming har haj eit høgt akkvitetsnivå i året som har gåj. Trass i at ein opplevd ressursmangel og mange uløyste u^ordringar, så vert kompetansen og kvaliteten på arbeidet i organisasjonen vurdert å vere svært høg. Planarbeidet er styrka. Dei generelle reduksjonane i organisasjonen har, ejer det rådmannen kan sjå, ikkje svekka kvaliteten på tenestene monaleg. Det vert her også vist Kl dei forvaltningsrapportane som revisjonen har utarbeidd for skule- og pleiesektoren. Sjølv om desse seier lite om kvalitet på tenestene, ber dei bod om at tenestene der er dekkande og at ressursklgangen er rimeleg god. GjennomsniJsalderen på arbeidsstokken er høg. I den grad det har vore mogleg, har ein lagt Kl reje for gode seniorkltak, både ved KlreJelegging av arbeid, kursing og gode møteplassar. Kvart år vert det halde ei eiga samling for dei som fyller 60 år i året. Det er registrert 95 medarbeidarar som er 55+. Det er samla mykje god kompetanse i denne gruppa, ein kompetanse det er vikkg å halda på så lenge som mogleg. Personalarbeidet i kommunen vert av rådmannen vurdert Kl å vere godt. Trivselsfremjande felleskltak vert gjennomførte med dei midlar som er sklte Kl rådvelde. Kommunen støjar opp om fleire KlseJe si ejer- og vidareutdanning gjennom ulike ordningar. 6 av 27

8 Hovudmål 5:Austrheim skal ha ei tenleg ordning for beredskap og samfunnstryggleik Beredskapsplanar vert oppdaterte minst ein gong kvart år. Øvingar vert gjennomført i samsvar med fylkesmannen sij opplegg. Risiko- og sårbarheitsanalyse er vedteke, Kltakskort for ein del hendingar er utarbeidd, kriseplanen er revidert og kriseleiinga møtest jamleg. Austrheim kommune mojok fylkesmannen sin beredskapspris for Brann- og redningstenesta i kommunen er i hovudtrekk basert på frivillige. Direktoratet for sikkerhet og beredskap har sklt krav om 6 vekers grunnkurs. Austrheim kommune har gij mange innan brannvernet denne kompetansen. Det er gjort avtale med Radøy kommune om utleige av funksjonen som brannsjef for Kommunen deltek i mange interkommunale Kltak. Mellom anna Regionrådet for Nordhordland (Nordhordland Utvikling), Nordhordland felles IKT, Nordhordland Legevakt og etablering av ØH( Øyeblikkelig hjelp) senger. I Kllegg er kommunen med i mange ulike faglege arenaer. I 2010 starta arbeidet med Samhandlingsreforma opp ved at Regionrådet KlseJe prosjektleiar på det området. Arbeidet vart vidareført i I samband med samhandlingsreforma vert det overført månadlege pengar Kl Helse Vest. Denne overføringa vart i 2013 redusert med om lag ,- på årsbasis. 7 av 27

9 Økonomisk status Utviklingstrekk i driisrekneskapen ( i heile tusen kroner) Økonomisk oversikt - drii Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Avvik DRIFTSINNTEKTER Brukarbetalingar ,9 Andre sal- og leigeinntekter ,8 Overføringar med krav Kl motykng ,7 RammeFlskot ,3 Andre statlege overføringar ,2 Andre overføringar ,0 SkaG på inntekt og formue ,1 EigedomsskaJ ,0 Andre direkte og indirekte skajar Sum driisinntekter ,0 DRIFTSUTGIFTER LønnsutgiIer ,6 Sosiale utgiier ,1 Lønn og sosiale kostnader ,2 Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjon ,7 Kjøp av tenester som erstajar tenesteproduksjon ,2 Overføringar ,2 Avskrivingar ,7 Fordelte utgiier Sum driisutgiier ,6 BruGo driisresultat ,9 8 av 27

10 FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbyje ,3 Gevinst på finansielle instrument (omløpsmidlar) MoJaJe avdrag på utlån ,4 Sum eksterne finansinntekter ,0 FINANSUTGIFTER RenteutgiIer og låneomkostningar ,8 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidlar) Avdrag på lån ,9 Utlån ,7 Sum eksterne finansutgiier ,7 Resultat eksterne finanstransaksjoner ,4 Motpost avskrivingar ,7 NeGo driisresultat ,8 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av Kdlegare års rekneskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond ,9 Bruk av bundne fond ,2 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetningar ,2 Overført Kl investeringsregnskapet ,2 Dekning av Kdlegare års rekneskapsmessig. meirforbruk AvseJ Kl disposisjonsfond ,6 AvseJ Kl bundne fond ,8 AvseJ Kl likviditetsreserven Sum avsetningar ,4 Rekneskapsmessig meir- /mindreforbruk Driftsinntektene Dei to største inntektspostane er skaj på inntekt/formue og rammeklskot. SkaJ på inntekt og formue har auka med 3,1 %, medan rammeklskotet har auka med 4,3 %. Andre statlege overføringar har haj ein betydeleg auke med 37,2 %. Austrheim kommune har vedtaj å ta imot flyktningar. Nokre av flyktningane var på plass alt i slujen av Den store auken i andre statelege overføringar skuldast integreringsklskot flyktningar. 9 av 27

11 Brukarbetalingar har haj ein liten auke på 0,9 %. Andre sals- og leigeinntekter, har auka med 5,8 %. Auken skuldast i hovudsak god akkvitet i 2013 når det gjeld plan, byggesak og miljø. Auke i kommunale årsgebyr er også ein del av denne meirinntekta. EigedomsskaJen har auka med 11 %. Den store auken skuldast at i 2012 måje Austrheim betale ca. 1,2 millionar kroner Klbake Kl Statoil. DeJe gjeld for mykje krav om eigedomsskaj for perioden 2009 Kl Overføringar med krav Kl motykng, har auka med 2,7 %. Totalt har inntektene auka med 4 %. Det er ein auke på omlag 9 millionar kroner. Driftsutgiftene Samla steig driisutgiiene med 3,6 %. Det er ein auke på omlag 8 millionar kroner. I 2013 utgjorde lønn og sosiale kostnader 73,4 % av totale driiskostnader. I kroner er deje omlag 170 millionar. Auken frå 2012 Kl 2013 er på 5,2 %. Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjonen har auka med 7,7 %. Dei største aukingane her er mellom anna, konsulenthonorar, avgiier, gebyr og energi. Kjøp av varer og tenester som erstajar tenesteproduksjonen viser omtrent dei same tala som året før. Overføringar er gåj ned med 17,2 %. DeJe skuldast først og fremst stor nedgang når det gjeld overføringar Kl staten og overføringar Kl andre. Avskrivingane har auka med 4,7 %. Finanspostane Når det gjeld rentesatsar for 2013 har dei vore lågare enn året før. DeJe har ført både Kl lågare rentekostnader og lågare renteinntekter i Derimot har avdraga auka meir enn nejo renteinntekter/rentekostnader, slik at resultat eksterne finanstransaksjonar har auka med 10,4 %. BruGo og driisresultatbrujo driisresultat (kr 2, 5 mill. i 2013) seier noko om overskotet ejer avskrivingar, men før renter og andre finanspostar er taj med. I nejo driisresultat (kr. 5,4 mill.) er finanspostane med, mens avskrivingane er «nulla» ut. Resultatmargin 3 % NeJo driisresultat er eit mykje brukt måltal for korleis kommuneøkonomien utviklar seg. Ein sunn kommuneøkonomi inneber driismargin på minimum 3 % av brujo driisinntekter. For Austrheim kommune utgjer deje omlag 7 mill. kr. I 2013 er nejo driisresultat på omlag 5,4 mill.kr. DeJe utgjer 2,3 % og er ein auke på 0,3 % i forhold Kl Rekneskapsmessig resultat Rekneskapsmessig resultat er det som er igjen av nejo driisresultat ejer fondsavsetningar og andre årsoppgjersdisposisjonar, og fortel om kommunestyret sin planlagde pengebruk og forventa inntekter (budsjej) og fakkske inntekter (regnskap). DriIsregnskapet for 2013 viser eit mindreforbruk på kr. 12 tusen. I 2012 var mindreforbruket på 5,9 mill kr. 10 av 27

12 Driftsavvik fordelt på ansvarsområde Justert Endring Rammeområde Rekneskap Rekneskap Rekneskap BudsjeJ Rekneskap BudsjeJ- rekneskap avvik i % Rådmann ,0 6,8 101 PoliKsk styring og kontrollorgan ,0 190 Interne serviceeiningar Kl fordeling ,8 200 Administrasjon undervisning ,9 4,7 201 Familiekontor ,9 8,5 210 Årås skule ,5 5,7 211 Kaland skule ,3 5,0 220 Austrheim kystbarnehage ,4 14,9 221 Kaland barnehage ,5 6,1 250 Musikk- og kulturskule ,5 2,1 251 Bibliotek ,5-255 Anna kultur ,4-0,7 290 Undervisning- og arbeidssenter ,8 0,4 300 Administrasjon helse og sosial ,6-16,1 301 Helseteneste ,8 7,3 302 Sosiale tenester ,7 5,5 330 Nordliheimen ,5 2,9 331 Kjøkken Nordliheimen ,7 2,5 332 Heimetenester I ,1 0,5 333 Heimetenester II ,5 23,7 500 Plan, byggesak, miljø ,8-34,7 501 Interkom. landbruk/veterinær ,9 600 Administrasjon teknisk ,2-123,8 604 Eigedomsavdeling ,0 13,9 605 Reinhaldsavdeling ,8-5,7 Sum driisutgiier ,1 4,5 Avvik i forhold til budsjett 2013 Samla meirforbruk var 3,1 %. Det rammeområdet med vesentleg avvik i forhold Kl budsjej er Interne serviceeiningar Kl fordeling. Der er overskridinga på 10,8 %. Hovudårsaka er lønn. I haust vart det sej inn ekstrahjelp på avdelinga. Administrasjon og undervisning har eit overforbruk på 9,9 %. Her er også hovudårsaka lønn. Familiekontoret har også gåj over budsjej med 10,9 %. DeJe skuldast først og fremst at det er brukt meir midlar på konsulentar og barnevern. Eigedomsavdelinga har brukt 11 % meir enn budsjej. DeJe gjeld auka kostnad på energi og eigedomsavgiier. I Kllegg er det inntektssvikt når det gjelder gebyr og husleige. 11 av 27

13 Plan, byggesak og miljø hadde et posikvt avvik på 12, 8%. Hovudårsaka er stor auke i gebyrinntekter. Interkommunal landbruk har eit posikvt avvik på 9,9 %. Det posikve avviket skuldast mindreforbruk av lønn på grunn av sjukemeldingar og vakanse. Investeringsrekneskapen Dei totale investeringane i anleggsmidlar var brujo på omlag kr. 41 mill. i Når ein tar omsyn Kl bruk av fond, Klbakeføring av moms og sal av eigendelar er det investert nejo for ca. 32 millionar kr. Den største investeringa i 2013, er Austrheim kystbarnehagen med ei investering eks moms på omlag kr 17, 5 mill. Det er ei uvisse knyj Kl totalbeløpet på investering i Austrheim kystbarnehage, p.g.a. reklamasjon. Andre store investeringar er oppruskng av skulebygg kr. 2 mill., vegprosjekt ved kommunehus 1,4 mill. kr., kjøp av bustad 1.mill., vatn og avløp kr.2,4 mill. og vatn Kl Dyrnes, Rebnor, Øksnes og Øyane kr.1,9 mill. Investeringane er finansiert med bruk av lån på kr. 31,6 mill. Låneopptaket i år 2013 har vore på kr 17,9 mill. Det vil sei at i Kllegg Kl årets låneopptak har kommunen brukt kr 13,7 mill. av Kdlegare års låneopptak. Balanserekneskapen Totalkapitalen er auka med kr. 38,3 mill., i prosent er auken 5,5 %. Anleggsmidlar består av faste eigedomar, utlån, interne langsikkge fordringar, aksjar, andelar og pensjonsmidlar. Anleggsmidlane har auka med kr 49,5 mill. DeJe er 8,1 % auke i forhold Kl førre år. Auken skuldast i hovudsak store investeringar i kystbarnehagen og store innskot når det gjeld pensjonsmidlar. Omløpsmidlane består av kortsikkge fordringar, konserninterne kortsikkge fordringar, premieavvik og bankinnskot. Omløpsmidlane er blij redusert med kr 11,2 mill. DeJe er ein nedgang på 13,5 %. Nedgangen skuldast nedgang i kortsikkge fordringar når det gjeld ressurskrevjande brukarar og betydelig nedgang i bankinnskot. Nedgang i bankinnskot må sjåast i samanheng med at inneståande lånemidlar er gåj betrakteleg ned. Lånemidlar blir plassert i bank før vi bruker dei. I år har vi brukt det vi har lånt deje året, og av midlar som Kdlegare har vore lånt og sej i banken. Eigenkapitalen er blij redusert med kr. 7,6 mill. DeJe utgjer 4,2 %. Både ubundne og bundne investeringsfond er blij redusert. Likeeins rekneskapsmessig mindreforbruk og kapitalkonto, medan disposisjonsfondet har auka. LangsikKg gjeld består av pensjonsforplikkngar og andre lån (Husbanken og Kommunalbanken). LangsikKg gjeld er auka med ca. kr. 41 mill. DeJe er ein auke på 8,5 %. PensjonsforplikKngar har auka med kr. 31 mill. og andre lån har auka med kr. 9,8 mill. Når det gjeld andre lån er det i 2013, taj opp lån i Husbanken med ca. kr. 2 mill. og i Kommunalbanken er det taj opp lån på ca. kr. 17,9 mill. Som det går fram av driisregnskapet og investeringsregnskapet er det i 2013 betalt avdrag på lånegjeld med kr. 10,1 mill. KortsikKg gjeld har auka med kr. 4,9 mill. Det er ein auke på 13,5 %. KortsikKg gjeld består av annan kortsikkg gjeld (avseje feriepengar, arbeidsgjevaravgii feriepengar, moms og påløpte utgiier), konsernintern kortsikkg gjeld (forskotstrekk, arbeidsgjevaravgii lønn og leverandørgjeld) og premieavvik. Hovudårsaka Kl auken gjeld auken i leverandørgjeld. 12 av 27

14 Økonomiske nøkkeltal frå Austrheim samanlikna med gjennomsnij for landet Austrheim Austrheim Austrheim Austrheim Austrheim Landet LangsikFg gjeld i prosent av brugo driisinntekter 189,5 200,3 207,9 212,6 221,8 196 Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brugo driisinntekter 24,4 27,8 22,4 16,8 9,1 12,9 Frie inntekter i kroner per innbyggjar NeGo lånegjeld i kroner per innbyggjar I langsikkg gjeld inngår både vanleg lånegjeld og framkdige pensjonsforplikkngar Kl KlseJe i kommunen. PensjonsforplikKngar utgjer ca. 56 % av den langsikkge gjelda. Nivået på pensjonsforplikkngane er berekna ejer statlege reglar. Arbeidskapitalen (omløpsmidlar minus kortsikkg gjeld) fortel om likviditeten, dvs. om kommunen har pengar Kl å betale rekningane sine Kl rikkg Kd. Frie disponible inntekter fortel noko enkelt sagt om kor mykje av overføringane gjennom inntektssystemet som ikkje er bunde opp Kl dei vanlege lovpålagte driisoppgåvene. NeJo lånegjeld, som er renteberekna, har auka ein del frå året før. KOSTRA- samanlikningar Nedanfor vert det vist stakskkkar som viser utviklinga i tal innbyggjarar i Austrheim kommune dei siste åra. Når det gjeld endringa i innbyggjartalet frå 2012 Kl 2013, har det auka med 34 personer når det gjelder menn og 23 personer når det gjelder kvinner. Totalt er deje ein auke på 57 personer. DeJe utgjer 2,1 %. Innbyggjarar pr Menn 0 år år år år år år år år år år eller eldre Sum av 27

15 Innbyggjarar pr Kvinner 0 år år år år år år år år år år eller eldre Sum Totalt av 27

16 Statistikkar for netto driftsutgifter for ulike tenester i % av totale netto driftsutgifter, i perioden NeGo driisutgiier for ulike tenester, målt i % av totale Austrheim Austrheim Austrheim Austrheim Austrheim Alle nego driisutgiier Administrasjon og styring 12 11, ,7 10,2 7,4 Barnehage 1 2,2 10,7 12,6 12,5 14,4 Grunnskoleopplæring, 28 27,4 23,7 24,1 24,1 23,9 Helse og omsorg 39,3 37, ,8 36,1 35,6 Sosialteneste 1,1 1,6 1,7 1,6 1,7 5,3 Barnevern 3,1 2,7 2,4 2,1 2,6 3,1 Vatn, avløp, renovasjon/avfall - 0,2 0 0,6-0,6-0,9-0,6 Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, 2,6 3 2,8 1,9 1,7 1,1 Kultur 5,4 5,4 4,3 5,2 4,9 3,8 Kyrkje 2,1 2 1,9 1,9 1,9 1,1 Samferdsle 3 3,7 2,8 2,7 1,7 1,5 Bustad - 0,8 0,9-0,1-0,2-0,3 0 Næring 0,9 1,3 1,7 1,7 1,7-0,2 Brann og redning 1,9 2,1 1,9 1,7 1,4-1,3 NeJo driisutgiier pr. brukar, for dei ulike tenestene, viser ikkje store vesentlege endringar samanlikna med Av tabellen går det fram at dei største endingane er nedgang i administrasjon og styring frå 10,7 Kl 10,2. Auke i barnevern frå 2,1 Kl 2,6. og nedgang frå 2,7 Kl 1,7 når det gjeld samferdsle. Tabellane er henta frå heimesida Kl StaKsKsk Sentralbyrå. Personalstatus Godkjente stillingar TilseJe Årsverk Kvinner Menn Totalt av 27

17 Sjukefråvære Austrheim kommune 5,7 5,02 4,35 5,17 4,7 Kommunal forvaltning 7,4 7,47 7,6 7,3 7,25 Heile landet (Privat/off) 6,5 5,85 5,75 5,52 5,47 Gledeleg Austrheim kommune sij sjukefråvære er lågt, deje er svært gledeleg Austrheim kommune Kommunal forvaltning Heile landet (Privat/off) Samarbeid med organisasjonane Rådmannen har møte med organisasjonane ein gong i månaden. Her er det mellom anna drøiingar i samband med organisasjonsendringar, budsjej, lokale Kngingar og IA. Det er også drøiingar med hovudkllitsvalde enkeltvis, mellom anna kring arbeidskdsordningar, Kletjingar og ferieavvikling. Dei hovudkllitsvalde er med i alle intervju og møte Klsetjingsutval. Kompetanseutvikling I 2013 vart vi med i programmet «Saman om ein betre kommune.» Det er sej med ei partsamansej gruppe som arbeider med strategisk kompetanseplan TilseJe som har taj utdanning i 2013: 2 hjelpepleiarar Kl sjukepleiarar Kvalifisering av pleiemedhjelparar Kl helsefagarbeidarar Demensomsorgens ABC, 55 personar Infeksjonssjukepleie og smijevern, 60 studiepoeng 4 lærarar tek vidareutdanning (norsk, engelsk, matemakkk) Skulebasert kompetanseutvikling i regi av Utdanningsdirektoratet. Skulane i Austrheim er med i første pulje i deje nasjonale prosjektet som i utgangspunktet er berekna på ungdomstrinnet. Sidan vi har to kombinerte skular, har kommunestyret løyvd ekstra midlar Kl at barnetrinnet ved skulane 16 av 27

18 også kan delta. På Årås skule har ein vald å arbeide med klasseleiing og grunnleggjande ferdigheiter i lesing i alle fag. På Kaland arbeider ein med grunnleggjande ferdigheiter i lesing i alle fag. PALS, deje er eit skuleomfajande systemaksk arbeid som har Kl føremål å skape eit posikvt og støjande læringsmiljø på begge skulane SOL, systemaksk observasjon av lesing. Skal styrke grunnleggande ferdigheiter i lesing. Satsing på realfag, samarbeid med AVS og Statoil Mongstad Spesialpedagogisk kurs for fagarbeidarar i skule og barnehagar DUÅ (Dei utrolige åra) i barnehagane Lærlingar / TAF- elevar, 8 læringar og 3 TAF- elevar. Helse, miljø og tryggleik(hmt) Det har vore 2 møte i arbeidsmiljøutvalet der det er handsama 9 saker. Alle avdelingane har handlingsplan for arbeidsmiljøet. Med denne som utgangspunkt søker dei einskilde avdelingane om midlar Kl styrking av arbeidsmiljøet. Austrheim kommune er medlem i BHT AS( BedriIshelsetenesten). Det er jobba med kvalitetssikring og internkontrollsystemet Kvalitetslosen er bygt opp. Alle verneomboda har haj 2 kurs/samlingar. Diskriminering og likestilling Austrheim kommune har som mål å arbeide akkvt, målreja og planmessig for å fremje likesklling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet og nedsej funksjonsevne. Austrheim kommune har: retningslinjer for uønska delkd, retningslinjer for seniorpolikkk, stakskkk over løn kvinner/menn, stakskkk over sjukefråvær kvinner/menn, KlseJ ein del framandspråklege, retningslinjer for lærlingar, retningslinjer for gravide arbeidstakarar har KlseJ yrkeshemma arbeidstakarar. bygd opp organisasjonen som ei IA- verksemd Etikk Har ekske retningsliner. Leiarvisjonen er som fylgjer: Handling og samhandling med fokus på gode tenester. Som leiar skal ein vere tydelege, ansvarlege og rause. Sentraladministrasjonen Administrasjon Sentraladministrasjonen består av rådmannen med rådmannsgruppa, personalkonsulenten, servicekontoret og økonomikontoret med skajekontor. Ei vikkg oppgåve er å førebu og følgje opp polikske saker Kl kommunestyret, formannskapet og ymse råd, utval og prosjektgrupper. Handsaming av sektorovergripande 17 av 27

19 saker, samfunnsutvikling, overordna styring, samordning og u^øring av fellestenester for heile organisasjonen, er andre ressurskrevjande og vikkge arbeidsoppgåver. Økonomisjef Olav Andersen starta i jobben Elektronisk poliksk møtehandsaming via lesebrej Kl alle folkevalde vart innført i DeJe for å redusere bruken av papir og portokostnadene. Rådmannen held jamleg møte med organisasjonane, avdelingsleiarane og sakshandsamarane Kl møte i polikske utval. Politikk AkKviteten i dei sentrale folkevalde organa i Austrheim kommune 2012/2013: Utval Tal saker Tal møte Austrheim Kommunestyre Austrheim Formannskap Administrasjonsutvalet Arbeidsmiljøutvalet Eldrerådet Kontrollutvalet Råd for menneske med nedsej funksjonsevne Valstyret 13 3 Talet på polikske saker har vore relakvt stabilt på eit høgt nivå. DeJe skuldast stor akkvitet i kommunen. Av polikske saker kan nemnast økonomiplan for perioden , terkalrapport 1 og 2 med budsjejjustering, reguleringsplanar, oppstart av kommuneplanarbeidet med samfunnsdel og arealdel og Bustadsosial Handlingsplan. I Kllegg har det vore store regionale saker Kl handsaming som t.d. Nordhordlandspakken, helsehus og kommunestruktur. Blant store investeringssaker kan nemnast Austrheim kystbarnehage og vatn Kl Øyane. Det har i året vore mange søknader om fritak og permisjon frå polikske verv. Samfunnsutvikling Austrheim kommune har også i 2013 delteke i Nordhordland Utviklingsselskap der det gjennom Regionrådet vart arbeidd med mange store prosjekt. Her kan nemnast Nordhordlandspakken, helsehus og kommunestrukturprosjektet. NordhordlandsKnget har haj møte i Austrheim kommune har saman med Lindås kommune eit eiga samfunnsutviklingsprosjekt med fokus på Mongstad. Her er det KlseJ ein næringssjef/samfunnsutviklar og eige prosjektmedarbeidar. Næringssjefen sluja i arbeidet i februar og ny vart KlseJ frå sommaren. Prosjektet har utarbeidd ein eigen strategiplan som er under revisjon. Austrheim kommune har i mange år delteke i Nordhordland legevakt. Osterøy og Gulen kommunar vart KlknyJ deje samarbeidsprosjektet i På slujen av året vart det etablert 6 øyeblikkelege hjelp senger. DeJe er eit prosjekt som vart etablert som eit resultat av helsereforma. 18 av 27

20 Oppvekst DeJe ansvarsområdet omfajar: Familiekontoret: Jordmorteneste, skulehelseteneste, psykiatriteneste, psykologteneste, PPT, Barnevern. Barnehagar: Austrheim kystbarnehage som vart delvis taj i bruk frå 15 august, Kaland barnehage. Årås barnehage som vart nedlagt som barnehage rundt årsskiiet. Skular (1-10): Kaland barne- og ungdomsskule, Årås skule. Vaksenopplæringa Vaksne norske elevar, vaksne minoritetsspråklege elevar. I september 2013 vart «Mellombels utval for ein god og framkdsreja skule» sin slujrapport lagt fram for kommunestyret i form av ei utviklingsmelding. Meldinga baserer seg på stakskkkar for elevtalsutvikling og utvikling av ressursbruk, rapportar om vedlikehaldsbehov og forsking knyj Kl kva som verkar med tanke på å utvikle gode læringsresultat for kvar einskild elev. Forskinga er tydeleg på at Kdleg innsats og god meistring er avgjerande for kvart einskild barn sij læringsutbyte. Meldinga gir såleis råd om kunnskapsbaserte Kltak heilt ned Kl Kda før barnehageløpet for borna startar. Meldinga er også tydeleg på kor vikkg tverrfagleg samarbeid innafor heile oppvekstsektoren er for å skape gode meistringsløp gjennom borna sin oppvekst. Skule Utvikling av elevtal i dei to skulekrinsane Årstal Kaland Årås Elevtalet er relakvt stabilt. Austrheim ligg på topp på landsbasis når det gjeld utdanningsnivå for lærarane. God rekrujering, og inn Kl fire lærarar i vidareutdanning pr. år, forklarar deje. Ved slujen av 2013 kom dei første somaliske elevane Kl Årås skule. Her har vi også fåj på plass god kompetanse for norskopplæringa. Resultatmessig har vi enno ein veg å gå (Jfr. Tilstansrapport 2012 for skulen). Det vert difor satsa langsikkg på kunnskapsbaserte Kltak i tråd med kommunen si Utviklingsmelding av Begge skulane kom med i pulje 1 i Utdanningsdirektoratet si satsing på skulebasert kompetanseutvikling for ungdomstrinnet, med oppstart hausten Dvs. at heile personalet vert involvert. Austrheim har i Kllegg kjøpt satsinga for barnetrinnet ved begge skulane. Det er valt ut to område som skal få posikve ringverknader: Klasseleiing m/ vurdering for læring, og lesing. Den statlege støja Kl deje går over tre semester dvs. Kl ulkmo desember EJer tre semester er det meininga at skulane skal føre arbeidet innan desse felta vidare gjennom gode systemiske utviklingsprosessar. PALS (PosiKv å^erd, støjande læringsmiljø og samhandling) er inne i siste implementeringsår, og inngår no i den skulebaserte kompetanseutviklinga ved begge skulane. PALS er eit vikkg verkty i arbeidet mot mobbing. Realfag er eit satsingsområde m.a. gjennom Lektor 2 og samarbeid med AVS og Statoil Mongstad. Begge skulane utviklar seg ejer prinsippa for lærande organisasjonar. 19 av 27

21 Kaland barne- og ungdomsskule deltok i eit Comeniusprogram: «Ei sunn sjel i ein sunn kropp.» Hausten 2013 hadde skulen besøk av lærarar og elevar frå fleire ulike skular i Europa. TilseJe: 18 lærarårsverk fordelt på 19 lærarar, ingen ufaglærte. Adm: 70%+50% fordelt på rektor og inspektør + 50% kontorfullmekkg. Assistentar: 4,5 årsverk fordelt på 5 KlseJe i skulen og SFO. 1 vaktmeister og 4 reinhaldarar. Årås skule vidarefører implementeringa av SOL (systemaksk observasjon av lesing) og arbeider systemaksk med lesing i alle fag. Skulen deltek i Comeniusprogrammet «The Face of the Other.» TilseJe: 26,5 lærarårsverk fordelt på 32 lærarar. To utan godkjent lærarutdanning. Assistentar: 7,3 årsverk fordelt på 8 KlseJe, av deje 2 i SFO. Adm: 180 % fordelt på rektor og inspektør + 83% kontorfullmekkg. Vaktmeister 35% og reinhald 2 årsverk fordelt på 4 KlseJe. Spesialundervisning Prosent elevar som får enkeltvedtak - spesialundervisning 2011/ / ,1 14,7 Det er eit mål å få ned volumet på spesialundervisning. Det må skje gjennom langsikkge Kltak ejer prinsippet Kdleg innsats og meistring for kvar elev langs heile skuleløpet. Skulefritidsordning SkulefriKdsorninga (SFO) er eit Klsyns- og omsorgsklbod for barn på 1-4. trinn før og ejer skulekd. Det er etablert slik ordning ved begge skulane i skuleåret. Tilbod ut over skuleåret (feriane) er lagt Kl Kaland barne- og ungdomsskule, som eit felles Klbod for begge skulekrinsane. Barnehagar Born i Austrheim kommune sine barnehagar Årstal Kaland barnehage Årås barnehage Austrheim kystbarnehage Austrheim kystbarnehage (AKB): Hausten 2013 flyja avdelingane med 1- årigane inn i ny barnehage, resten var igjen i på sine respekkve avdelingar i Årås barnehage. AKB har totalt kapasitet Kl 144 plassar. Desember 2013 hadde AKB 101 barn/126 plassar. 5 barn/10 plassar har haj permisjon i 2013 og ville starta opp i løpet av Når flyktningane kjem i februar månad 2014, vil 138 plassar vere i bruk. Altså ville Austrheim 20 av 27

22 kystbarnehage nærma seg totalkapasitet på 144 plassar. TilseJe pr. des. 2013: 24,6 årsverk fordelt på 37 KlseJe. Kaland barnehage: Tar inn born frå Austrheim, Åsheim krins (18 barn pr. des. 2013) og Lindås (1 barn pr. des. 2013). Leigeavtale med Varde grendelag gjekk ut Fram Kl då hadde barnehagen 114 plassar fordelt på 82 born. Frå hausten 2013 vart deje redusert Kl 97 plassar fordelt på 72 born. Talet på minoritetsspråklege barn er aukande. TilseJe pr. des. 2013: 19,8 årsverk fordelt på 25 KlseJe. Hovudsatsingsområde for Kdleg innsats i begge barnehagane: Språk, kommunikasjon, sosiale ferdigheiter (vennskap, mobbing, etc) og «De utrolige årene» (DUÅ). Det siste handlar om å gi vaksne god kompetanse i å kommunisere med barna, og det å skape høg kvalitet på relasjonar mellom vaksne og barn. Begge barnehagane ser god effekt av DUÅ. Familiekontoret Familiekontoret er ei tverrfagleg avdeling som består av Barne-, ungdoms- og vaksenpsykiatri, Barne- og ungdoms- og vaksenpsykologi, PPT m/logoped, Barnevern, Skulehelseteneste og Jordmorteneste. Helsestasjon og skulehelsetenesta Barn født Årstal Austrheim kommune Tenesta er slik bemanna: 20% jordmor - Fedje kan kjøpe jordmortenester hjå Austrheim kommune, 110% helsesøster for Austrheim kommune og 40% helsesøster for Austrheim vidaregåande skule. Helsesøster arbeider førebyggjande, og har fokus på Kdleg innsats ut frå kontrollar, undersøkingar og Klmeldingar. Fokuset er sej ut frå to perspekkv: Tidleg i eit barn sij liv, og Kdleg innafor ulike Kdsfasar i eit barn sin oppvekst (0-18 år). I Kllegg Kl at helsesøster startar oppfølgingsarbeid, krev deje fokuset mykje tverrfagleg-, tverrsektorielt- og interkommunalt samarbeid. Ein har jamt eit høgt tal framandspråklege brukarar, noko som u^ordrar kapasiteten med tanke på Kd og kommunikasjon. Faste ulike årlege kontrollar: Alle nyfødte (0-15 mnd), alle 2, 4, 6 åringar og alle 2.,3.,6.,7.,8. og 10. klassingar i kommunen. Ein nådde alle mål for 2013, med unnatak av kontroll av vekt/lengd/kmi for 3. og 8. klassingane. Årsaka Kl det er for liten kapasitet i høve Kda ein har Kl rådvelde. Psykisk helse Tenesta er bemanna med psykolog i 100% og fagleiar (spesialsjukepleiar) i 100%. Tenesta har haj kontakt med 55 pasientar i er Klvist i 2013, og 9 er avsluja i pasientar treng oppfølging over lengre Kd, og 19 er i 2013 rekna som korodspasientar. Fagleiar arbeider for det meste i direkte kontakt med pasientar - tar del i behandling og oppfølging. Psykolog er dagleg leiar av Familiekontoret i Kllegg Kl å jobbe direkte med pasientar. Begge arbeider tverrfagleg, og tar del i ulike møte og i fagleg oppdatering/ejerutdanning. 21 av 27

23 PPT Nye Klmeldte saker Kl PPT Årstal Barnehage Skule Tenesta er bemanna med logoped 100%, PP- rådgjevar 80% og Fagleg leiar/pp- rådgjevar 100%. Fedje kommune har avtale om kjøp av tenester frå Austrheim PPT Klsvarande 100 Kmar pr. år. Psykologtenesta vert dekka av dagleg leiar i Familiekontoret som også er kommunepsykolog i Austrheim. I 2013 hadde ein 109 akkve individsaker Kl saman innan alle aldersgrupper. I Fedje hadde ein 12 akkve individsaker. PPT har, sidan 2011, saman med barnevernet, arbeidd systemaksk med å implementere De Utrolige Årene i barnehagane. DeJe er eit kunnskapsbasert førebyggjande prosjekt som betrar kvaliteten på dialogen mellom vaksne og barn. No ser ein merkbar nedgang i Klmeldingar frå barnehagane i å^erdsrelaterte saker. Barnevern Tilmeldingar Kl barnevernet Barnevernstenesta har to KlseJe - kvar i 100% sklling. I Kllegg Kl å gi tenester i Austrheim, kjøper Fedje kommune også barnevernstenester her, med innkl 50 Kmar pr. år. Det vart oppreja vedtak på 170 Kltak i I Kllegg vart det faja vedtak om ei sak Kl Fylkesnemnda. Kjøp av konsulenjenester knyj Kl miljøreja arbeid utgjorde i 2013 ca. 145% sklling. Vaksenopplæringa Vaksenopplæring - norske elevar Det er Kl saman 4 personar som har Kldelt Kmar Kl vaksenopplæring. Det er same nivå som i Til saman er det nyja ca. 73% sklling Kl deje føremålet. Brukarane av tenestene får eit personleg Klpassa undervisningsklbod slik dei ejer lovverket har krav på. Brukarane søkjer om vaksenopplæring, PPT gir sakkunnig Klråding og rådmannen gjer vedtak i desse sakene. Ein vikkg del av deje Klbodet er logopedklbod Kl afasi- /slagpasientar. 22 av 27

24 Vaksenopplæring - minoritetsspråklege elevar Tal vaksne minoritetsspråklege elevar pr. des Gruppe Tal elevar dagfd Tal elevar kveldskurs A1 (lågt nivå) 10 A2 (middels nivå) 9 B1 (høgt nivå) 9 6 Ved utgangen av 2013 hadde vi 230% sklling knyj Kl norskundervisning av vaksne minoritetsspråklege. Vi har godt kvalifiserte lærarar i alle skllingane. DeJe er ein auke av volumet i høve Kdlegare år. Auken skuldast to faktorar: Fleire elevar og høgare gjennomføringstempo med fleire undervisningskmar pr. veke. Auken kom ved start av haustsemesteret I Kllegg Kl deje, har vi i 2013 kjøpt undervisning (50 Kmar) i Knarvik i samfunnskunnskap. Kultur Kulturavdelinga femner om allment kulturarbeid, kulturskule og bibliotek. Avdelinga har 11 KlseJe i 6,3 sklling. Kulturskulen År Piano/ Keyboard Gitar Male/ teikne Barne kor Musikk- barnhage Babysong t/v for 3-5 år i barnehagane t/v for 3-5år i barnehagane t/v for 3-5år i barnehagane 5 vaksne + 5 born 7 born+ 7vaksne 5 born+ 5 vaksne Kulturskulen sel dirigent- instruktørtenester Kl Austrheim skulekorps, Kaland skulekorps og Austrheim Songlag. 23 av 27

25 Bibliotektenester Eining Totalt utlån utlån av bøker Kl vaksne utlån av bøker Kl barn Utlån av andre media Utlån pr. innbyggjar Hovudbibliotek ,44% Fonnes filial ,12% Total ,33% Tverrsektorielt samarbeid 2012 utlån pr. innbyggjar 5,97% 2013 utlån pr innbyggjar 5,33% Kulturskulen har regelmessige møte med dei andre kulturskulane i regionen. Det er elles lite samarbeid i regionen om Klbod i kulturskulen. Frivillegsentralen og kulturskulen samarbeider om barnekoret Tiriltunge. Barnehagane og kulturskulen samarbeider om song/musikk i barnehagen, og kulturskulen har Klbod Kl arbeidssenteret. Biblioteket har eit forpliktande samarbeid med alle biblioteka i Nordhordland. Dei yter service Kl skulebiblioteket på Årås med å leggje bøker inn i datakatalogen. Anna kultur Kulturavdelinga samhandlar med lag og organisasjonar om ulike arrangement og prosjekt. Kulturleiarar i Nordhordland møtast jamleg. Avdelinga har felles møte med KIN- museumssenteret i Salhus. I prosjekt OpprusKng av turskar er det samarbeid med grendelag og andre i bygda, samt med Arbeidssenteret og prosjektkoordinator og teknisk drii. Det er samarbeid med folkehelsekoordinator om AkKv kvar dag, og pleie- og omsorgsavdelinga om turgruppa Friskus. Kyst- og sogelaget er akkv og kulturavdelinga følgjer opp og tek del på møte og samarbeid om markering av kulturminnedagen, samt registrering av kulturminne. Kulturavdelinga tek del i «Austrheim heile livet». Pleie og omsorgstenesta Pleie og omsorg består av 5 underavdelingar og er den avdelinga i kommunen som har flest KlseJe. Pleie og omsorg har 122 KlseJe fordelt på 75,4 årsverk, for det meste kvinner i delkdsskllingar. Ein god del KlseJe er KlseJ i fleire underavdelingar innan pleie og omsorg. Det er andre året med samhandlingsreforma og det merkast at avdelinga får ansvar for fleire oppgåver og meir avansert behandling av brukarar. Nordliheimen Det har vore svært travelt på vår og sommar med dårlege bebuarar og fleire dødsfall. På hausten hadde sjukeheimen innkl 7 ledige rom i periodar. Det var mange pasientar på korodsplass i desember. Det er ekstra krevjande for underavdelinga. På hausten starta det elektroniske meldingsløiet som sjukepleiarane skulle få opplæring i. I samband med samhandlingsreforma er det oppreja telefonvakt i samband med utskriving frå sjukehusa. Kommunen har ikkje mojeke rekningar i samband med for seint mojekne pasientar. Det er arrangement for bebuarane m.a. Nordliheimen rundt, båjur med «Oster» og Kllegg er sansehagen og bålpanna mykje brukt. Heimesjukepleien Heimesjukepleien har haj mange oppdrag i Talet på brukarar har vore stabilt. Det er høge krav Kl kompetanse. 24 av 27

26 Kjøkken, reinhald og vaskeri Nordliheimen hadde for lite ressursar både Kl reinhald og vaskeri i 2013.Det vert vaska meir privat tøy for bebuarane og reinhaldarane vaska meir areal. Det vert levert sengetøy og handdukar Kl Aufera. Det vert også levert arbeidstøy. Kjøkkenet fekk lærling i august 2013 og leverer einskilde dagar ut 20 middager Kl heimebuande. Det vert også levert middagar Kl Seniorsenteret om onsdagane. Austrheim arbeidssenter Det har vore mange brukarar på arbeidssenteret. Senteret har blij pussa opp, og lokala har ejer kvart blij moderne. Vestlia og tenester Fl utviklingshemma Vestlia har vore i drii i 3 år og dei som bur der har det bra. Den store saka i vor var spørsmålet om skyss. Personalet opplever mykje diskusjon grunna mangel på transport for bebuarane. Fleire brukarar ejerspør omfang på tenester som kommunen ikkje kan levere, spesielt Kng som ikkje er lovpålagt. Helsetenestene Helseavdelinga omfajar lækjarkontoret og fysioterapitenesta. Legekontoret har 8 skllingar der det m.a. er to fastlegar og to turnuslegar. Fysioterapitenesta har totalt 2,4 skllingar. I Kllegg har kommunen ein avtale- fysioterapeut som driv eiga verksemd. Kommunen deltek i interkommunalt teknisk hygienisk samarbeid og interkommunal lækjarvakt. Begge tenestene held Kl i Knarvik. I 2013 vart det etablert øyeblikkeleg hjelp døgnsenger i Knarvik. Tilbodet har haj ei utnyong på om lag 50% i oppstartåret. Osterøy og Gulen er no KlknyJ legevakjenesta som er etablert i Knarvik. Avdelinga inngår i kommunen sij kriseteam der lensmann, prest, helsesøster, psykiatrisk sjukepleiar og psykolog deltek. Teamet var mellom anna i akkvitet i samband med In Amenas- tragedien der Austrheim vart spesielt ramma. NAV NAV sosial Austrheim vart etablert i 2008, og er eit partnarskap mellom Nav og Austrheim kommune. Austrheim kommune finansierar 17% av ei 50% leiarsklling, 150% skllingar som sosialkuratorar og frå % sklling som flyktningkonsulent. Kommunale tenester på kontoret er sosialrådgjeving og rejleiing, edruskapsvern, arbeid med flyktningar, økonomisk sosialhjelp og Klbod Kl personar med rusproblem. Det vart utbetalt kr ,- i sosialhjelp i Totalt fekk 46 personar økonomisk sosialhjelp i 2013 mot 54 i Det har vore ei u^ordring å skaffe bustad Kl rusrelaterte grupper. Kontoret hadde fleire saker der dei var inne med gjeldsrådgjeving. Det kom fire flyktningar Kl Austrheim i Kommunen har kjøpt eit hus og har leigd ein mindre leilegheit. 25 av 27

27 Plan, byggesak og miljø Avdelinga arbeidar med forvaltningssaker ejer plan- og bygningslova og anna lovverk. Det er KlseJ avdelingsleiar, kommuneplanleggjar, oppmålingsingeniør, byggesakshandsamar og øvingsleiar for beredskap og byggesakshandsamar/jurist. Avdelinga har eit høgt akkvitetsnivå med god inntening for byggesaks- og oppmålingsgebyr. I 2013 var fylgjande planar ferdighandsama: Interkommunal plan for Fensvorden, Planendring Krossøy frikdshus, Reguleringsplan Solesjøen, Plan for fysisk akkvitet idrej og friluisliv (kulturavdelinga leia deje arbeidet), Reguleringsplan hyjefelt H06 Bergsvik og Detaljreguleringsplan for Rongevær. Områdeplan for Nordre Fonnesvågen og kommuneplanarbeidet vart starta opp i Avdelinga tok ansvar for byggeklsynet i Austrheim kommune og den regionale avtalen vart sagt opp. Mykje beredskapsarbeid fell på avdelinga. Landbruksforvaltning/ Vilgorvaltninga Kommunane Austrheim, Fedje og Radøy har sidan januar 2011 haj felles landbrukskontor. Radøy er vertskommune med hovudkontoret på Manger. Det er ein fast kontordag i veka i Austrheim. Kontoret har fylgjande bemanning: Landbrukssjef, skogbrukssjef/næringsmedarbeidar, 50% landbrukskonsulent og 20% merkankl ressurs. Austrheim kommune har betalt kr ,- for deltaking i samarbeidet i I mai 2013 vart det utarbeidd ein prosjektrapport for felles landbrukskontor i Nordhordland der det var meininga å utvide samarbeidet med Modalen, Meland og Lindås. DeJe prosjektet er ikkje gjennomført. I Austrheim kommune er det eit landbruksfagråd. I 2013 hadde deje organet 3 møte. Landbruksfagrådet har stort engasjement og er samansej av landbrukskyndige frå kommunen. Landbrukssjefen er sekretær for organet. Teknisk drii Innanfor teknisk drii er det totalt 24,4 skllingar der 1,8 sklling er innan administrasjon, prosjektering og planlegging, 9 skllingar innan drii og vedlikehald, 1 prosjektsklling for vedlikehald skular, 0,4 sklling som driisleiar på Rongevær Kurs- og frikdssenter og 1 sklling som sjåfør. Ingeniør Hilde Hardang tok Kl i arbeidet den Det er 0,75 sklling som brannmannskap, (deje utgjer 16 KlseJe). Dessutan er det 9,45 sklling som reinhaldarar. Feietenesta vert opprejhalde gjennom avtale med privat firma. 26 av 27

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00-1330 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

Tilleggsinnkalling Formannskapet

Tilleggsinnkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtedato: 11.05.2017 Møtested: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL MELAND KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE 2012 2015 STRATEGISK DEL Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 042/11 24.08.11 s.1 Innhald: Innleiing Hovudmål 8 fokusområde: 1. Leiaropplæring

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Netto driftsresultat - % av driftsinnt.

Netto driftsresultat - % av driftsinnt. Samanstilling av KOSTRA tal for kommunane i Nordhordland 2013 I denne rapporten er det tatt med nokre av dei viktigaste nøkkeltala frå rekneskapen og KOSTRA rapporteringa for åra 2010 2013 for kommunane

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Nordhordland ein kommune 2020?

Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020? 1 Innhald 1. Nordhordland

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 26.04.2017 Møtestad: Kantina på Kommunehuset Møtetid: 18:00 21:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund UTKAST - arbeidsdokument Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund Innleiing Dette er eit notat som oppdaterast fortløpande med omsyn

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: 05.04.2017 Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: 09.00 11.30 Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 23.05.2017 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-22:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 20.08.2014 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-20:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Framlegg til planprogram

Framlegg til planprogram Kommunedelplan for oppvekst 2015-2026 Framlegg til planprogram Vedteke: Saks nr: 14/734 Dato: Innhald Bakgrunn for planarbeidet Innhald... 1 1. Bakgrunn for planarbeidet... 2 2. Føremål... 2 3. Føringar

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhald Rådmannen sine kommentarer... 3 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering... 4 Overordna mål og måloppnåing:... 5 Administrasjon... 8 Sentraladministrasjonen... 8 Politikk... 8 Samfunnsutvikling...

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 20.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 091/2014 Målstyring for Radøy kommune Den som har lovleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Ungdomstrinnsatsinga

Ungdomstrinnsatsinga Ungdomstrinnsatsinga 2012-2016 Stortinget behandla stortingsmeldinga om ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010 2011) Motivasjon Mestring Muligheter i januar 2012. Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-21:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

? Foto: Simen Soltvedt?

? Foto: Simen Soltvedt? Foto: Simen Soltvedt Innbyggjartal Fusa 3.890 Os 19.833 Nye Bjørnefjorden kommune 23.723 Reformstatus i Hordaland Lindås, Meland og Radøy 28 567 Askøy 28 490 Fjell, Øygarden og Sund 36 747 Odda, Ullensvang

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 17.09.2014 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-21:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Terje Håland AP Medlem Hardy Pedersen

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.05.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-14:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 1 Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 18:00 2000 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 001/14-007/14 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy Ap Terje Håland

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen notat 2018, økonomiplan 2018 2021, vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 07.11.2017. Rådmannen 13.11.2017 Dette notatet inneheld: Tiltaksliste med oversyn over tiltak som ligg inne i rådmann sitt

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer