Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester"

Transkript

1 Rapport Rapportom omgrensehinder grensehindrei handel i handel med med varer varer og ogtjenester tjenester

2 Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester Finland, Åland, Sverige og Norge 21. mars KPM G LAW ADV O KATFIR M A D A

3 Forord Fri bevegelighet av varer og tjenester over landegrensene i Norden er gjennom EØS-avtalen langt på vei tilrettelagt hva gjelder felles regler for å hindre tekniske handelshindre og felles konkurranseregler. Likevel har vi dag enkelte bestemmelser og den praktiske gjennomføringen av dem som viser at det finnes enkelte barrierer som begrenser bevegeligheten. Enkelte begrensninger kan skyldes manglende kunnskap eller manglende informasjon virksomhetene møter. Det gjelder bl.a. feil bruk av leveringsbetingelser som kan medføre at selger påtar seg ansvar for å frakte varene til mottaker og med dette får det formelle ansvaret for ut- og innfortollinger og dermed også påtar seg et ansvar for innførselsmerverdiavgiften. Andre grensebarrierer kan oppfattes som reelle. På toll- og avgiftsområdet vil det være forskjellige bestemmelser for grensekryssende handel i Norden siden landene gjennom EØSavtalen ikke er med i en felles tollunion. En rekke regler som kan oppfattes som grensehindrende vil vi av den grunn fortsatt måtte leve med. På enkelte områder bør det likevel være mulig med en omlegging av administrative rutiner eller endre regelverket der landene har selvstendig lovkompetanse til å gjennomføre aktuelle endringer. I denne rapporten har vi særlig sett mulighetene for å legge om dagens praksis med innkreving og betaling av innførselsmerverdiavgiften som berører de nordiske landene Finland, inkl Åland, Sverige og Norge. For virksomhetene fremstår ordningen som et grensehinder. Bruk av arbeidsmaskiner og krav om garantier for merverdiavgiften er nevnt som en utfordring som gjelder grensekryssende aktiviteter. Innføring av regler for snudd avgift (reverse charge) vil kunne avhjelpe noen av utfordringene virksomhetene i Norden står overfor. For virksomhetene med handel i Norden vil også reglene for momsregistrering uten krav om momsrepresentant fremstå som lettelser. Nordisk InnovationsCenter har på oppdrag fra Grensehinderforum bedt KPMG Law Advokatfirma DA gjennomføre kartlegging av gjeldende grensehindre for grenseoverskridende handel med varer og tjenester mellom Finland, inkl. Åland, Sverige og Norge. Rapporten er i hovedsak skrevet på norsk, men bidrag fra KPMG i henholdsvis Sverige og Finland er utarbeidet på svensk eller engelsk. Sammendraget av rapporten er også utarbeidet på engelsk. Oslo, 21. mars 2011 Advokat Kjerstin Ongre, KPMG Law Advokatfirma DA 3

4 Innhold 1. Summary Oppsummering Mandat Innledning Formål Oppgave forståelse og tilnærming Problemstilling og praktiske ulemper Toll og tollprosedyrer Merverdiavgift ved innførsel Eksempler ved innførsel Reglene om midlertidig innførsel og momshåndtering, herunder krav om å stille garanti for momsbeløpet Bruken av ATA-Carnet løser få utfordringer Midlertidig innførsel og hvilken tollverdi (transaksjonsverdi) som skal legges til grunn ved utleie av varer Momsregistrering av utenlandske foretak og ordningen med momsrepresentant og tollkredittordning Bruken av reverse charge (snudd avgift) for innførsel av varer og tjenester Kartlegging Innledning Finland and the province of Åland Importation of goods from outside the EU is subject to VAT Intra community trade Kjøp av varer fra utlandet - tradisjonell vareimport eksempel 1 Finland Purchases of goods (industrial goods) from abroad (regular import) case Midlertidig innførsel av varer eksempel 2 - Temporary importation of goods - Case Leie av varer fra utlandet og hvilken tollverdi som skal legges til grunn nytt eksempel 3 Lease of goods (how is the custom valuation calculated?) Case

5 5.2.6 Utleie av arbeidskraft (levering av tjenester over landegrensene (reverse charge) eksempel 4 Crossborder services (work lease) reverse charge case Åland Kjøp av varer fra utlandet (tradisjonell vareimport) eksempel 1Purchases of goods (industrial goods) from abroad (regular import) case Leie av varer fra utlandet (hvilken tollverdi som skal legges til grunn) nytt eksempel 3 Temporary importation of goods Case Utleie av arbeidskraft (levering av tjenester over landegrensene) (reverse charge) nytt eksempel 4 Crossborder services (work lease) reverse charge case Sverige Import av varor till Sverige Gemenskapsinterna leveranser Kjøp av varer fra utlandet (tradisjonell vareimport) eksempel Midlertidig innførsel av varer eksempel Leie av varer fra utlandet (hvilken tollverdi som skal legges til grunn) eksempel Utleie av arbeidskraft (levering av tjenester over landegrensene reverse charge) nytt eksempel Norge Kjøp av varer fra utlandet (tradisjonell vareimport) eksempel Midlertidig innførsel av varer eksempel Leie av varer fra utlandet (hvilken tollverdi skal legges til grunn) nytt eksempel Utleie av arbeidskraft (levering av tjenester over landegrensene reverse charge) nytt eksempel Konsekvenser Anbefalinger og oppfølging...57 Finland and Åland Sverige Norge

6 1. Summary Nordisk InnovationsCenter (Nordic Innovation Centre) has on behalf of Grensehinderforum (Freedom of Movement Forum) asked KPMG Law Advokatfirma DA to carry out a survey of the current cross-border barriers within the tax and customs legislation for the cross-border trade of goods and services between Finland, including Åland, Sweden and Norway. The purpose of the report is to identify the problems which appear as barriers for the free movement between the Nordic countries Finland, Sweden and Norway with regards to goods and services for businesses which have assignments across borders. In addition we have surveyed the same challenges for Åland which is part of the EU's customs union but is outside the EU's tax area. It has been shown that in particular smaller companies are affected administratively and financially and in this connection it has been shown that the use of large working machines creates challenges. The particular issue which we wish to shed light on is the use of your own equipment for assignments in other countries or for sale and rental of equipment/machines in other countries. In all countries the regulations on VAT will be central and the examples show that the question of a possible tax registration in the importing country will be a matter of judgment. In addition to customs procedures for the importation of goods, the temporary importation of goods, the organising of levying customs duties and taxes, the requirement for providing guarantees for cross-border trade will be central issues for cross-border activities. The cross-border barriers will in practice have the greatest impact on trade within the EEA, but outside the EU's geographical range of application. This means that the trade of goods between Sweden and Finland will not be as affected, even if there are still barriers connected to the free exchange of goods within the EU. In connection with this we have asked the following questions: - The use of customs procedures for temporary imports for businesses not established in the import country: Is it possible to make arrangements where the provision of a guarantee for VAT could be more easily put into practice so that guarantees could be replaced by other instruments without this undermining the purpose of the customs procedure? - Registration for VAT without the use of a local VAT representative: Would such an arrangement weaken the possibility of VAT revenue losses for the countries? - The introduction of reverse charge liability for goods: Are there any formal constraints which prevent the introduction of such an arrangement? Would introducing this arrangement mean that the customs control would be undermined? 6

7 Finland and Åland For the importation of goods import VAT should be paid to the customs authorities. The same tax will be deducted in the VAT return to the tax authorities by businesses liable for VAT. - This means a disbursement of credit for businesses liable to VAT. - Creates the need for a customs credit scheme. - For temporary imports of goods the customs authorities will demand guarantees for the VAT. - The import of remote services will be reported through the VAT return to the tax authorities. Border barriers can be changed without creating a conflict with the EU's tax expertise in the area of tax and customs. Sweden For the importation of goods import VAT should be paid to the customs authorities. The same tax will be deducted in the VAT return to the tax authorities by businesses liable for VAT. - This means a disbursement of credit for businesses liable to VAT. - Creates the need for a customs credit scheme. - For temporary imports of goods the customs authorities will demand guarantees for the VAT. - The import of remote services will be reported through the VAT return to the tax authorities. Border barriers can be changed without creating a conflict with the EU's tax expertise in the area of tax and customs. Norway For the importation of goods import VAT should be paid to the customs authorities. The same tax will be deducted in the VAT return to the tax authorities by businesses liable for VAT. - This means a disbursement of credit for businesses liable to VAT. - Creates the need for a customs credit scheme. - Foreign companies with sales liable to VAT must be registered through a representative. - For temporary imports of goods the customs authorities will demand guarantees for the VAT. - The import of remote services will be reported through the VAT return to the tax authorities. Border barriers can be changed without creating a conflict with the EEA agreement or other international agreements to which Norway is bound. 7

8 Finland, including Åland, Sweden and Norway currently impose and collect import VAT for imports from third countries. For businesses liable to VAT this means that the import VAT which is first paid on import will later be repaid by the tax authorities. It means in practice that when one government department collects money which another one pays out, this occurs without any fiscal revenue being added to the respective public coffers of the countries. The EU countries can currently freely choose between collecting the import VAT at the time of the importation or to use the "reverse charge" arrangement for imports from third countries. This arrangement applies for VAT liable businesses in Denmark for imports from third countries, but is not used by the other Nordic EU countries or by Norway. In chapter 3 the purpose, mandate and understanding of the task and approach are presented in more detail. In chapter 4 examples have been added and a more detailed review of the relevant customs procedures is given. In chapter 5 a survey has been carried out of the regulations and practice of each of the countries. Both for Sweden, Finland and Norway there will be shared fundamental principles for the establishment of the VAT system. In chapter 6 a summary has been given of the consequences and in chapter 7 there are recommendations and follow-up. KPMG's report from 2005 regarding the calculation and payment of VAT for imports of goods is enclosed to the report. In addition a report by Svenskt Näringsliv (Swedish Business World) regarding Requests for simplified VAT handling for imports og goods from countries outside the EU from 25 March 2009 is enclosed. The mentioned reports refer to calculations of administrative and financial encumbrances. The consequences of changing to reverse charge would be: A simplification would take place without the countries losing their fiscal revenues. The current liquidity strain with payment of import VAT to the customs authorities which is later deducted on the VAT return to the tax authorities would disappear. The businesses would not need to handle VAT with two different tax and collection authorities. The import of services and the import of goods would be treated equally for businesses liable to VAT. The risk of period errors in the VAT accounts decreases. Reverse charge would create competitive neutrality compared to Denmark and a number of other EU countries. The customs authorities would free up resources which could be used for other controls of import goods. 8

9 The Ministries of Finance in Finland, Sweden and Norway will each be contacted and will be asked to introduce the following practice: That a reverse charge arrangement for imports of goods from third countries be introduced. Businesses from the other Nordic countries which need to be registered for VAT in the import country could be registered without the required use of the VAT representative system. For temporary imports businesses which are not established in the import country should to a lesser degree be subject to guarantee schemes if it can be documented that they have orderly relations with the tax and VAT authorities in their home country. The issue of a tax and VAT certificate can be used as documentation. 9

10 2. Oppsummering Nordisk InnovationsCenter har på oppdrag fra Grensehinderforum bedt KPMG Law Advokatfirma DA gjennomføre kartlegging av gjeldende grensehindre innenfor avgifts- og tollovgivningen for grenseoverskridende handel med varer og tjenester mellom Finland, inkl. Åland, Sverige og Norge. Formålet med rapporten er å identifisere enkelte problemstillinger som fremstår som en hindring for den frie bevegeligheten mellom de nordiske landene som Finland, Sverige og Norge hva gjelder varer og tjenester for virksomheter som har oppdrag over landegrensene. I tillegg har vi også kartlagt de samme utfordringene vedrørende Åland som er en del av EUs tollunion, men står utenfor EUs skatteområde. Det er vist til at særlig mindre foretak rammes administrativt og økonomisk og det er i den sammenhengen vist til at bruken av større arbeidsmaskiner skaper utfordringer. Problemstillingen som særlig ønskes belyst er bruk av eget utstyr i oppdrag i andre land eller salg eller utleie av utstyr/maskiner i andre land. For alle land vil regelverket om merverdiavgift stå sentralt og eksemplene viser at spørsmål om eventuell avgiftsregistrering i importlandet vil være et vurderingstema. I tillegg vil tollprosedyrer for innførsel av varer, for midlertidig innførsel av varer, organisering av oppkreving av toll og avgiftene, krav om stille garanti ved grenseoverskrivende handel være sentrale spørsmål i grenseoverskridende aktiviteter. Grensehindrene vil i praksis ha størst utslag for handel innenfor EØS, men utenfor EUs geografiske virkeområde. Det vil si at handel med varer mellom Sverige og Finland ikke vil være like berørt, selv om det også innenfor EU fremdeles finnes barrierer knyttet til fritt varebytte. Vi har med dette stilt følgende spørsmål: Bruk av tollprosedyren midlertidig innførsel for virksomheter som ikke er etablert i importlandet: Er det mulig å få til ordninger hvor garantistillelse for merverdiavgift kan praktiseres enklere slik at garantier kan erstattes med andre virkemidler uten at dette svekker formålet med tollprosedyren? Momsregistrering uten bruk av lokal momsrepresentant: Vil en slik ordning svekke muligheten for tap av momsinntekter for landene? Innføring av snudd avgiftsplikt for varer: Er det noen formelle skranker som hindrer innføring av en slik ordning? Vil innføring av ordningen innebære at tollkontrollen svekkes? 10

11 Finland and Åland Ved innførsel av varer skal det betales inn innførselsmerverdiavgift til tollmyndighetene. Samme avgift vil avgiftspliktige virksomheter trekke fra over momsoppgaven til skattemyndighetene. - Betyr kredittutlegg for avgiftspliktige virksomhet - Skaper behovet for en tollkredittordning - Ved midlertidig innførsel av varer vil tollmyndighetene kreve garanti for momsen - Innførsel av fjernleverbare tjenester innberettes over momsgaven til skattemyndighetene. Grensehindre kan legges om uten at det vil komme i konflikt med EUs lovkompetanse på avgifts- og tollområdet. Sverige Ved innførsel av varer skal det betales inn innførselsmerverdiavgift til tollmyndighetene. Samme avgift vil avgiftspliktige virksomheter trekke fra over momsoppgaven til skattemyndighetene. - Betyr kredittutlegg for avgiftspliktige virksomhet - Skaper behovet for en tollkredittordning - Ved midlertidig innførsel av varer vil tollmyndighetene kreve garanti for momsen - Innførsel av fjernleverbare tjenester innberettes over momsgaven til skattemyndighetene Grensehindre kan legges om uten at det vil komme i konflikt med EUs lovkompetanse på avgifts- og tollområdet Norge Ved innførsel av varer skal det betales inn innførselsmerverdiavgift til tollmyndighetene. Samme avgift vil avgiftspliktige virksomheter trekke fra over momsoppgaven til skattemyndighetene. - Betyr kredittutlegg for avgiftspliktige virksomhet - Skaper behovet for en tollkredittordning - Utenlandske foretak med avgiftspliktig omsetning må registreres ved representant - Ved midlertidig innførsel av varer vil tollmyndighetene kreve garanti for momsen - Innførsel av fjernleverbare tjenester innberettes over momsgaven til skattemyndighetene. Grensehindre kan legges om uten at det vil komme i konflikt med EØS-avtalen eller andre internasjonale avtaler Norge er bundet av. 11

12 Finland, inkl. Åland, Sverige og Norge ilegger og oppkrever i dag av innførselsmerverdiavgift ved innførsel fra tredjeland. For avgiftspliktige næringsdrivende betyr dette at importmerverdiavgiften som først betales ved innførsel vil bli tilbakebetalt av avgiftsmyndighetene på et senere tidspunkt. Det vil i praksis si at der en etat krever inn penger som den andre utbetaler, skjer uten at landene tilføres fiskalinntekter til de respektive statskassene. EU-landene kan i dag fritt velge mellom å innkreve innførselsmerverdiavgift på innførselstidspunktet eller benytte ordningen med snudd avregning (reverse charge) ved import fra tredjeland. Denne ordningen gjelder for avgiftspliktige virksomheter Danmark ved innførsel fra tredjeland, men er ikke benyttet av de øvrige nordiske EU-landene eller Norge. I kapittel 3 er formålet, mandatet, oppgaveforståelsen og tilnærming nærmere presentert. I kapittel 4 er det tatt inn eksempler og gitt en nærmere gjennomgang av aktuelle tollprosedyrer. I kapittel 5 er det gjennomført en kartlegging av regelverk og praksis fra hvert av landene. Både for Sverige, Finland og Norge vil det være grunnleggende prinsipper som er felles for oppbygging av merverdiavgiftssystemet. I kapittel 6 er det gitt en oppsummering av konsekvensene og i kapittel 7 følger anbefalinger og oppfølging. KPMGs rapport fra 2005 om beregning og betaling av merverdiavgift ved import av varer er lagt ved rapporten. I tillegg er rapport fra Svenskt Närngsliv om forslag til Hemställan om förenklad momshantering vid import av varor från länder utanför EU fra 25. mars 2009 vedlagt. Nevnte rapporter har omtale av beregninger av administrative og økonomiske byrder. Konsekvensen av omlegging til snudd avgift vil være: En forenkling vil skje uten at landene mister sine fiskalinntekter Gjeldene likviditetsbelastning med betaling av innførselsmerverdiavgift til tollmyndighetene som senere fradragsføres over momsoppgaven til skattemyndighetene faller bort. Virksomhetene slipper å håndtere merverdiavgiften i to forskjellige beskatnings- og innkrevingsmyndigheter Innførsel av tjenester og innførsel av varer vil bli behandlet likt for avgiftspliktige virksomheter Risikoen for periodiseringsfeil i momsregnskapet minker Snudd avgift vil skape konkurransenøytralitet sammenlignet med Danmark og en rekke andre EU-land. Tollmyndighetene vil få frigjort ressurser som kan benyttes til annen kontroll av importvarer. 12

13 Det tas kontakt med Finansdepartementene i henholdsvis Finland, Sverige og Norge hvor det bes om at det innføres følgende praksis: Det innføres en ordning med snudd avgift (reverse charge) for innførsel av varer fra tredjeland Virksomheter fra de andre nordiske landene som har behov for å være momsregistrert i innførselslandet kan bli registrert uten pålagt bruk av ordningen med momsrepresentant Ved midlertidig innførsel skal virksomheter som ikke er etablert i innførselslandet i mindre grad underlegges garantiordninger hvis det kan dokumenteres at de har et ordnet forhold til skatte- og avgiftsmyndigheten i sitt hjemland. Utstedelse av en skatte- og avgiftsattest kan benyttes som dokumentasjon. 13

14 3. Mandat 3.1 Innledning Etter initiativ fra de nordiske statsministrene, etablerte samarbeidsministrene i 2007 et nordisk Grensehinderforum. 1 Det skal identifisere, prioritere og påskynde løsninger av alle typer grensehindre som gjør seg gjeldende både for private og for næringslivet. Forumet er en pådriver i arbeidet med å fjerne uønskede hindre, samt å bidra til bedre tilgang på informasjon. 2 Nordisk InnovationsCenter (heretter omtalt som NICe) har på oppdrag fra Grensehinderforum bedt KPMG Law Advokatfirma DA om å gjennomføre en kartlegging av gjeldende grensehindre for grenseoverskridende handel med varer mellom Finland, inkl. Åland, Sverige og Norge. KPMGs mandat har i første rekke vært å finne løsninger innenfor gjeldende regelverk. Rapport tar derfor utgangspunkt i konkrete problemstillinger, hvilket regelverk som anvendes i hvert av landene, hvordan reglene praktiseres samt om det mulig å gi anbefalinger og mulig prosess for endringer. Grensehindre i denne sammenhengen er definert som ethvert hinder som gjør det umulig eller vanskelig for næringslivet å bevege seg over landegrensene i Norden. Til tross for at det er gjennomført mye arbeid på dette området, opplever mange virksomheter at aktiviteter på tvers av landegrensene i Norden fremdeles møter problemer. 3.2 Formål Formålet med rapporten er å identifisere enkelte problemstillinger som fremstår som en hindring for den frie bevegeligheten mellom de nordiske landene som Finland, Sverige og Norge hva gjelder varer og tjenester for virksomheter som har oppdrag over landegrensene. I tillegg har vi også kartlagt de samme utfordringene vedrørende Åland som er en del av EUs tollunion, men som står utenfor EUs skatteområde. 1 Pressemelding fra sommermøtet i Punkaharju Finland den juni 2007 mellom de nordiske statsministere: 2 Nedsettelse av det nordiske grensehinderforumet: 14

15 Det er vist til at særlig mindre foretak rammes administrativt og økonomisk og det er særlig vist til at bruken av større arbeidsmaskiner skaper utfordringer. Problemstillingen som særlig ønskes belyst er bruk av eget utstyr i oppdrag i andre land eller salg eller utleie av utstyr/maskiner i andre land. Det er bedt om at KPMG gjennom sin organisasjon innhenter informasjon om regelverk og praksis fra aktuelle land og territorier (Finland, Åland, Sverige og Norge) som skal med i rapporten. For alle land vil regelverket om merverdiavgift stå sentralt. I tillegg vil tollprosedyrer for innførsel av varer, for midlertidig innførsel av varer, organisering av oppkreving av toll og avgifter, samt krav om å stille garanti ved grenseoverskrivende handel være sentrale spørsmål i grenseoverskridende aktiviteter. I tillegg er kravet om at utenlandske virksomheter må være registrert med en momsrepresentant anses som en stor ulempe. Rapportens utforming av kartleggingen er basert på en skjematisk gjennomgang tatt inn i kapittel Oppgave forståelse og tilnærming I denne rapporten har vi i hovedsak sett på importsituasjonen fra tredjeland. Det vil si import fra utlandet til Norge eller import fra tredje land til de nordiske landene i EU. Det vil si at handel mellom EU-landene Sverige og Finland i mindre grad blir berørt. Finland (inkl. Åland), Sverige og Danmark er EU-medlemmer. Norge og Island er ikke medlemmer i EU, men er parter i EØS-avtalen. EØS-avtalen omfatter i dag 30 land, EUs 27 medlemsland og EFTAlandene Island, Liechtenstein og Norge. Innenfor EU er det gitt særregler for indirekte beskatning for Åland som fraviker fra EUs felles bestemmelser for bl.a. merverdiavgift. Disse særreglene er tatt med i kartleggingen. Det indre marked er en av de viktigste bærebjelkene i EU-samarbeidet. Gjennom EØSavtalen deltar også Norge, Island og Liechtenstein i EUs indre marked som bl.a. omfatter fri bevegelse av varer og tjenester sammen med de øvrige nordiske landene. I tillegg gjelder bestemmelsene om felles konkurranseregler og regler for statsstøtte, som sikrer like og rettferdige konkurransevilkår mellom virksomhetene i det indre marked. Samtidig er toll og beskatningsområdet etter hovedregelen utenfor EØS-samarbeidet og i den sammenheng vil EØS-landene Norge og Island fremstå som tredjeland i handelen med øvrige nordiske landene. Grensekryssende handel innen Norden vil med dette kunne møte på både praktiske og regulatoriske barrierer. For eksempel vil Norge gjennom EØS-avtalen være med i et felles indre marked for varer, men Norge er ikke en del av EUs tollunion. Det betyr at varer som sendes mellom Norge og EU må tolldeklareres. I motsetning til varer som fritt kan sirkulere mellom EU-landene, må varer som sendes fra Norge til henholdsvis Finland og 15

16 Sverige dokumenteres å ha opprinnelse i EØS-området. 3 Tilsvarende gjelder også for eksport fra Finland og Sverige til Norge. Vilkåret om EØS-opprinnelse er en forutsetning for at vareomfanget som omfattes av EØS-avtalen ikke skal ilegges toll. Et grensehinder kan defineres som forhold som opphever eller i vesentlig omfang reduserer virksomhetenes forretningsmessige gevinster ved å oppsøke nye muligheter på tvers av grensene i Norden. I denne rapporten vil de grensehindre som nevnes i all hovedsak ikke være i strid med EØS-avtalens bestemmelser om fritt varebytte, men fremstå slik at de likevel vanskeliggjør handel mellom de nordiske landene. Formålet er å identifisere hindre enten det følger av lovbestemmelser eller administrativ praksis som gjelder for handel mellom Finland, inkl. Åland, Sverige og Norge. Det vil i praksis si handel innenfor EØS-avtalens virkeområde. NICe er særlig opptatt av såkalte handelshindre, dvs. tiltak som hindrer eller vanskeliggjør handel med varer og tjenester, enten ved import eller ved eksport, samt tiltak som hindrer investeringer mellom to eller flere land. I tillegg til de grunnleggende reglene og prinsippene på dette området, finnes det en rekke reguleringer av varesektoren av ikke-tollmessige handelshindre, dvs. hindringer for handelen som skyldes at landene har ulike regler, standarder og godkjenningsordninger. Slike handelstekniske hindre er ikke kartlagt i denne rapporten. Vi har heller ikke tatt med kartlegging av hvordan tollmyndighetene og skattemyndighetene i de aktuelle landene er organisert, men nevner kort at alle landene har organisert oppkreving og innbetaling av innførselsmerverdiavgiften gjennom tollmyndighetene og at avgiftspliktig virksomheter vil kunne trekke fra og få tilbakebetalt den samme avgiften fra avgiftsmyndighetene. Mandatet omfatter heller ikke kartlegging av de økonomiske konsekvensene eller besparelsene eventuelt omlegging av enkelte ordninger kan gi. Vi viser i den sammenheng til KPMGs rapport fra 2005 om beregning og betaling av merverdiavgift ved import av varer hvor det fremgår at både avgiftspliktige næringsdrivende og tollmyndighetene i Norge ville få besparelser. 4 i Rapporten er tatt inn som eget vedlegg til denne rapporten. 3 Enten fylles ut et EUR1-sertifikat som dokumenteres av tollmyndighetene før varen eksporteres eller så utstedes det en fakturaerklæring fra eksportøren. bestemmelser om opprinnelsesbevis. EØS-avtalen protokoll 4 inneholder detaljerte 4 Rapport fra KPMG Law Advokatfirma DA om Beregning og betaling av merverdiavgift ved import av varer fra Rapporten er vedlagt. 16

17 Grensehindrene vil i praksis ha størst utslag for handel innenfor EØS, men utenfor EUs geografiske virkeområde. Det vil si at f.eks. handel med varer mellom Sverige og Finland ikke vil være like berørt, selv om det også innenfor EU fremdeles finnes barrierer knyttet til fritt varebytte. Kommisjonen har bl.a. lagt fram 50 forslag (Single Market Act - For a highly competitive social market economy - 50 proposals for improving our work, business and exchanges with one another) i KOM(2010) 608 hvor det i forslag nr. 20 er nevnt endringer knyttet til merverdiavgift. 5 5 KOM(2010) 608 final: Proposal No 20: The Commission will publish a new VAT strategy in 2011on the basis of a Green Paper conducting a fundamental review of the VAT system, planned for The VAT system as currently designed has limitations in a number of areas, leading in particular to a disproportionate administrative burden for businesses. The complex system of rates and exemptions, the derogations and options offered to Member States and the special rules for cross-border transactions are harmful to the operation of the internal market and to the competitiveness of EU enterprises, as they involve considerable compliance costs particularly for businesses operating in several Member States. While the technological and economic environment has significantly changed since the introduction of VAT, the VAT system, and particularly the reporting obligations of businesses and the way in which the VAT is collected, have remained largely unchanged. In addition, the current system is susceptible to fraud: about 12% of VAT is uncollected owing to fraud, evasion, avoidance or insolvencies. The future VAT strategy will highlight the priorities to be put forward through legislative proposals in order to create a more robust and efficient VAT system for the single market. 17

18 4. Problemstilling og praktiske ulemper 4.1 Toll og tollprosedyrer De nordiske land og territorier praktiserer regelverket for import og indirekte beskatning av varer forskjellig selv om mange felles bestemmelser bygger på tilnærmet like regler. Regler og prosedyrer som gjelder grenseoverskrivende oppdrag bygger på både nasjonale bestemmelser, EU-direktiver og EU-forordninger samt internasjonale avtaler og konvensjoner. I dag har alle de nordiske landene en rekke felles tollbestemmelser som bygger på samme internasjonale konvensjoner. Vi nevner kort bestemmelsene om midlertidig innførsel, bruken av ATA Carnet, reglene om tollverdi samt felles regler om tariffering av varer. 6 Nevnte avtaler er innarbeidet i henholdsvis EUs Tollkodeks (Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992) og den norske tolloven av nr Selv om både EU-landene og Norge er bundet av avtalene, kan implementeringen og praktiseringen av reglene kunne slå noe ulikt ut. I tillegg har de nordiske landene felles regelsett for transittering gjennom EØS-avtalen felles sett av regler for opprinnelsesdokumentasjon. Det vises i den sammenheng til konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987 og EØS-avtalen protokoll 4 om preferensielle opprinnelsesregler. 7 6 Internasjonale avtaler: ATA-konvensjonen: Convention on Temporary Admission, Istanbul, 26 June 1990: Facilitation/Istanbul_legal_text_Eng.pdf Custom valuation Agreement: Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994: International Convention on the Harmonized System, done at Brussels on 14 June 1983, (As amended by the Protocol of Amendment to the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System of 24 June 1986) 7 Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987: EØS-avtalen protokoll 4 rules of origin: 18

19 Handel innenfor EØS-området vil for varer som er omfattet av EØS-avtalen 8 skje etter hovedregelen uten ileggelse og oppkreving av toll. Selv om varene ikke er ilagt toll, skal prosedyrereglene i tollregelverkene likevel benyttes. Innenfor EU og sammen med Norge er det fra 1. januar 2011 innført krav om forhåndsvarsling av varer med innførsel området. Siden ordningen ikke omfatter handel mellom de nordiske landene, anses ikke innføringen av ordningen som et grensehindertiltak. Derimot vil ordningen med innføring av bruken av EORI-nummer for alle varer som innføres fra tredjeland til EU kunne bli oppfattet som et handelshindrende tiltak for norske eksportører. EORI er en EU-database der alle virksomheter i EU skal være registrert. Norske virksomheter som for eksempel selger varer på leveringsbetingelsene Incoterm DDP (Duty Delivery Paid) til EU, må oppgi EORI-nummer til tollmyndighetene i EU-landene. 9 I slike tilfeller vil den norske eksportøren ha ansvaret for å fortolle inn varene til EU i eget navn, og bør i den sammenheng også vurdere om det er behov for registrere seg i EU med et eget momsnummer. 4.2 Merverdiavgift ved innførsel Finland, inkl. Åland, Sverige og Norge vil ilegge og oppkreve av innførselsmerverdiavgift ved innførsel fra tredjeland. For avgiftspliktige næringsdrivende betyr dette at importmerverdiavgiften som betales ved innførsel tilbakebetales samtidig tilbakebetales av avgiftsmyndighetene. Det vil i praksis si at der en etat krever inn penger vil den andre utbetale avgiften uten at landene tilføres fiskalinntekter til de respektive statskassene. EUlandene kan i dag fritt velge mellom å innkreve innførselsmerverdiavgift på 8 Vareomfanget i EØS-avtalen er nevnt i EØS-avtalen artikkel 8 og lyder: Article 8 1. Free movement of goods between the Contracting Parties shall be established in conformity with the provisions of this Agreement. 2. Unless otherwise specified, Articles 10 to 15, 19, 20 and 25 to 27 shall apply only to products originating in the Contracting Parties. 3. Unless otherwise specified, the provisions of this Agreement shall apply only to: (a) products falling within Chapters 25 to 97 of the Harmonized Commodity Description and Coding System, excluding the products listed in Protocol 2; (b) products specified in Protocol 3, subject to the specific arrangements set out in that Protocol. 9 Se dokument TAXUD D(2009) 1608 rev. 5 av for det er gitt anvisning for hvordan EUlandene har implementert ordningen. 19

20 innførselstidspunktet eller benytte ordningen med snudd avregning (reverse charge) ved import fra tredjeland. Denne ordningen gjelder for avgiftspliktige virksomheter i Danmark ved innførsel fra tredjeland, men er ikke benyttet av de øvrige nordiske EU-landene eller Norge. Når det gjelder de enkelte lands avgiftsordninger, vises det til oppsummeringen tatt inn i kartleggingen i kapittel 5. Både for Sverige, Finland og Norge vil det være noen grunnleggende prinsipper som er felles for oppbygging av merverdiavgiftssystemet. Merverdiavgift er en indirekte skatt som ilegges alle omsetningsledd, med det formål å beskatte endelig forbruk. Det vil si at næringsdrivende er pålagt å beregne og innkreve avgift av vederlaget ved omsetning av de fleste varer og tjenester. Fradragsretten medfører at avgiften som hovedregel ikke er kumulativ. Dermed øker avgiftsbeløpet med merverdien som skapes i hvert omsetningsledd. Kort oppsummert kan dette formuleres slik: - Merverdiavgift er en generell fiskalavgift på innenlandsk forbruk av varer og tjenester. Det er det innenlandske forbruket av varer og tjenester som skal avgiftsbelegges. - Ved import av varer skal grunnlaget for beregning av merverdiavgift bygge på tollverdien som i normaltilfellene vil være transaksjonsverdien som er avtalt mellom partene. - Innførselsmerverdiavgiften betales etter hovedregelen av den som står oppført som mottaker på tolldeklarasjonens boks 8. - Merverdiavgift som oppkreves i forbindelse med salg av varer og tjenester betegnes som utgående avgift - Merverdiavgift som betales ved kjøp av varer og tjenester betegnes som inngående avgift. Avgift betalt ved innførsel vil også betegnes som inngående avgift. - Når en vare eller tjeneste leveres fra en selger i et tredjeland til for eksempel en norsk mottaker, vil ikke selgeren fra tredjeland være registreringspliktig for sitt salg til mottaker i Norge. Selgeren vil i slike tilfeller ikke ha omsetning i Norge, men omsetning til Norge. - Snudd avregning (reverse charge): Ordning som gjelder i dag for kjøp av tjenester over landegrensen hvor mottaker av tjenesten selv beregner utgående merverdiavgift. Denne beregnede utgående avgiften fradragsføres som inngående avgift på samme momsoppgave. 4.3 Eksempler ved innførsel Eksempel ved varekjøp: En svensk avgiftsregistrert næringsdrivende kjøper varer fra en norsk leverandør. Varens tollverdi utgjør SEK Den norske leverandøren omsetter varene til Sverige og ikke i Sverige. Den svenske importøren må betale 25 % importmerverdiavgift til det svenske tullverket. Den svenske næringsdrivende vil på et senere tidspunkt føre SEK som fradrag for inngående avgift på sin momsoppgave til skattemyndighetene. Vi ser likevel at det ikke alltid går like enkelt ved innførsel av varer fra tredjeland. Mange virksomheter, særlig mindre virksomheter, glemmer at leveringsvilkårene også kan få betydning for om de faktisk kan komme i en situasjon hvor de har plikt til å registrere seg for avgift i mottakerlandet. Det vil f.eks. gjelde hvis varer er solgt med leveringsvilkår etter 20

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Verdt å vite om leveringsbetingelser

Verdt å vite om leveringsbetingelser Verdt å vite om leveringsbetingelser Transportforsikring av varer Incoterms 2010 gjensidige.no/bedrift Leveringsbetingelser Incoterms 2010 Illustrasjonen viser når risikoen går over fra selger til kjøper,

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Konsekvenser for næringslivet hvordan kan vi forberede oss?

Konsekvenser for næringslivet hvordan kan vi forberede oss? Konsekvenser for næringslivet hvordan kan vi forberede oss? Logistikk & Transport 19. oktober 2015 Anita Graff dceo KGH Customs Services CUSTOMS CUSTOMS DECLARATION REPRESENTATION A&V SERVICES CUSTOMS

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON30 Dato for utlevering: Tirsdag 27.09.20 Dato for innlevering: Onsdag 2.0.20 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Innleveringssted: Ved siden av SV-info-senter mellom kl. 0.00

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 162 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

EUs nye tollov Union Customs Code (UCC)

EUs nye tollov Union Customs Code (UCC) EUs nye tollov Union Customs Code (UCC) Tolldagen 2016 KGH Customs Services v/ Knut Espen Johansen CUSTOMS CUSTOMS DECLARATION REPRESENTATION A&V SERVICES CUSTOMS CUSTOMS CUSTOMS CONSULTING CONSULTING

Detaljer

Innhold. 3.1 Koblingen til tollregelverket... 56. Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17. Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift...

Innhold. 3.1 Koblingen til tollregelverket... 56. Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17. Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift... Innhold Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17 Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift... 20 2.1 Innledning... 20 2.2 Definisjon av begreper... 24 2.2.1 Utgående avgift... 24 2.2.2 Inngående

Detaljer

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer?

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? KMDs stordatakonferanse 3. mai 2017 Advokat Eva Jarbekk Å dele personopplysninger eller ikke dele personopplysninger, ja det er spørsmålet.. Alt

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2012

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2012 KGH Customs Academy er etablert for å sikre høy kvalitet og kunnskap internt i KGH, samt for å tilby våre kunder tilsvarende kunnskap innen toll, moms og internasjonal handel. I vår kurskatalog ønsker

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance VEIEN TIL GDPR: PLANLEGG DINE NESTE 12 MÅNEDER Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance Agenda Hvordan påvirker GDPR arbeid med informasjonssikkerhet Etterlevelse: plan for de neste

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014 KGH Customs Academy er etablert for å sikre høy kvalitet og kunnskap internt i KGH, samt for å tilby våre kunder tilsvarende kunnskap innen toll, moms og internasjonal handel. I vår kurskatalog ønsker

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet

Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet, 9. juni 2011 Høringsnotat Forslag om gjeninnføring av fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende utenfor merverdiavgiftsområdet 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

År/Year NOK. Utbetaling i NOK/ Please pay in NOK. Bankens postnummer, postadresse/postal code, postal address of the Bank

År/Year NOK. Utbetaling i NOK/ Please pay in NOK. Bankens postnummer, postadresse/postal code, postal address of the Bank Skatteetaten Skatt øst Postboks 1073, Valaskjold N1705 Sarpsborg Norway 2 Søker/Applicant Navn/firma/name/company Søknad om refusjon av merverdiavgift til utenlandsk næringsdrivende/application for refund

Detaljer

Utelukkelse Utlendingsloven 31

Utelukkelse Utlendingsloven 31 Utelukkelse Utlendingsloven 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Norwegian SAF-T Standard VAT/Tax codes

Norwegian SAF-T Standard VAT/Tax codes SKATTEETATEN NORWEGIAN TAX ADMINISTRATION REGNSKAP NORGE ACCOUNTING NORWAY Norwegian SAF-T Standard VAT/Tax codes Documentation - Dokumentasjon SAF-T Working group V1.11 26.01.2017 Definisjon av standardiserte

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2015 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2012 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel - import og eksport Innhold Forord 11 Forkortelser 12 1 Merverdiavgiftssystemet 13 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift 15 2.1 Investeringsavgiften 15

Detaljer

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS Eiendomsskatt Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016 1 2016 Deloitte Advokatfirma AS Agenda 1. Eiendomsskatt kort innføring 2. Noen typetilfeller

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Lynkjapt tilbakeblikk på hvorfor vi har en biproduktforordning: Kugalskap, munn

Detaljer

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk GDPR og diskusjonene som går i markedet Advokat Eva Jarbekk Hva i alle dager betyr det som står i reglene i GDPR? Ikke en eneste autorativ bok ute enda.. Drøssevis av artikler på nett mer eller mindre

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Fallgruver i leveransekontrakter. Årsmøte i Tavleforeningen 7. April 2011

Fallgruver i leveransekontrakter. Årsmøte i Tavleforeningen 7. April 2011 Fallgruver i leveransekontrakter Årsmøte i Tavleforeningen 7. April 2011 Petter Munthe-Kaas Advokat Arbeidsområder : Juridisk rådgivning Kontrakt Corporate/M&A Compliance Undervisning Kontaktinfo: Mobil

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

2013/EØS/23/03 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6842 Goldman Sachs/TPG Lundy/Verna Group)... 16

2013/EØS/23/03 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6842 Goldman Sachs/TPG Lundy/Verna Group)... 16 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 23 20. årgang 18.4.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

BRITHA RØKENES, AVDELINGSLEDER/ADVOKAT ANTIDOPING NORGE OSLO,

BRITHA RØKENES, AVDELINGSLEDER/ADVOKAT ANTIDOPING NORGE OSLO, BRITHA RØKENES, AVDELINGSLEDER/ADVOKAT ANTIDOPING NORGE OSLO, 09.01.2018 «DEN VANSKELIGE KAMPEN MOT DOPING» - styrker og svakheter i regelverket STRATEGIPLAN 2016-2019: «Vi skal være en attraktiv og profesjonell

Detaljer

Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift

Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift Advokat Fredrik Falbach Advokat Knut P. Toftegaard Deloitte Advokatfirma AS 18. mai 2015 Innledning 2 Hva er moms? Dette er i hvert fall hva AG Mazaks mener om

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Prop. 163 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 163 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 163 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Tre kilder til markedsdata

Tre kilder til markedsdata Johan Fredrik Øhman Tre kilder til markedsdata Datakilder for transaksjoner TRS VPS Børsdata 2 Transaksjonsrapportering i MiFID 1 3 Mottar >130 millioner transaksjoner i året 4 Utvidet teknisk samarbeid

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer