CURRICULUM VITAE September 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE September 2010"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE September 2010 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: Faks: Navn: Steinar Johansen Født: 23. august 1962 Akademisk grad: Cand Oecon Stilling: Forsker I Nasjonalitet: Norsk Språk: Norsk og engelsk (flytende), forstår tysk Yrkeserfaring fra andre land: Kun gjennom internasjonale samarbeidsprosjekter E-post: Utdannelse: År Akademisk grad Institusjon 1987 Cand Oecon Universitetet i Oslo 1988-dd (diverse kurs) (diverse) Nøkkelkvalifikasjoner: Steinar Johansen har bred erfaring som oppdragsforsker, prosjektleder og forskningsleder innenfor fagområdet regional utvikling. Han har jobbet for en rekke oppdragsgivere nasjonalt og internasjonalt, inkludert Forskningsrådet, EU (både rammeprogram- og kommisjonsinitierte prosjekter), Nordisk Råd, Nordregio, departementer, direktorater, fylker, kommuner, organisasjoner, private selskaper og andre. Prosjektene har hovedsakelig vært av anvendt og metodisk karakter, men han har også bidratt innenfor analyser av mer teoretisk karakter. Hans arbeidsfelt er regionale analyser i vid forstand. Dette inkluderer blant annet evalueringer av tiltak, generelle analyser av utviklingen både for enkeltregioner og av forholdet mellom regioner, scenarier, politikkanalyser etc. Han har god kompetanse innenfor regionaløkonomisk modellering (næringsutvikling, arbeidsmarkedsutvikling og demografisk utvikling), økonometriske analyser, konsekvensutredninger og nyttekostnadsanalyser. Selv om hans analyseperspektiv i hovedsak er makropreget, har han erfaring også med mer dialogpregede og dynamiske tilnærminger både i forskningsprosessen og i forhold til oppdragsgivere. Han har meget god kompetanse om tilgjengelig relevant statistisk informasjon (databaser) på feltet og har også brei erfaring med indikatorpregede analyser.

2 Yrkeserfaring: Tidsrom Stilling NIBR: Forsker I TØI: Forskningsleder, Program for regional økonomi og transport TØI: Forsker I UMB: Timelærer i Regionaløkonomi og politikk KRD: Prosjektleder og sekretær for Effektutvalget (NOU 2004:2) NIBR: Forsker I etter ekstern evaluering NIBR: Forskningsleder, Gruppe for regionalforskning NIBR: Forsker II etter ekstern evaluering Høsten 1992 NIBR: Vikariat som forskningsleder, Gruppe for regionalforskning NIBR: Forsker III, Gruppe for regionalforskning Førstegangstjeneste. Timelærer i åtte DH-kurs i matematikk, mikro- og makroøkonomi (arr: Forsvaret, Folkeuniversitetet i Troms), DH Harstad 1986 SSB: Studentengasjement i Forskningsavdelingen, Økonomisk analysegruppe. Spesialoppgave i sosøk (privat konsum i KVARTS) Norges Bank: Studentengasjement i Utrednings- og statistikkavdelingen. RIKMOD-prosjektet Sommerjobber i Oslo renholdsverk og Ullevål sykehus (portør). Kveldsjobb som vakt ved Deichmanske bibliotek. Diverse småjobber 1981 Foss videregående skole: Examen Artium Annen relevant erfaring: 2008-dd: Oppnevnt medlem av CURDS Advisory Board, University of Newcastle dd: Medlem av landsstyret i Norsk tjenestemannslag (NTL) og nestleder i NTLs landsforening for forskningsinstitutter dd: Styremedlem i NS-RSA (Nordic Section of the Regional Science Organisation) : Sekretær for Effektutvalget. Utvalget kom med undervegsrapport desember 2002, Regionale og distriktspolitiske effekter av differensiert arbeidsgiveravgift (se og leverte sin innstilling NOU 2004:2 i januar : Oppnevnt av EU via NFR som nasjonal medlem av COST A17 (SMEs and Regional Convergence/Divergence) 2001: Oppnevnt av EU via NFR som medlem av det internasjonale evalueringspanelet for COST A10 (Defence Restructuring) dd: Leder av PANDAs faggruppe med ansvar for å øke kunnskapen om PANDA blant brukere og andre, bidra med ideer ifm videreutvikling av systemet og arrangere fagseminarer NIBRs representant i møter og andre arrangementer i regi av PANDA-gruppen. 1994: Sensoroppdrag ved 3. avdelingskurs (embetseksamen i sosialøkonomi) i regional- og transportøkonomi ved Universitetet i Oslo : Ansattes representant i NIBRs styre : Veiledningsansvar for tre sosialøkonomistudenter i forbindelse med deres hovedoppgaveskriving (Steinar Aasnæss 1992, Pål Schøne 1993 og Jan Reidar CV Steinar Johansen 2

3 Onshus 1994). De har skrevet om hhv. Ringeriksbanens betydning for regional utvikling i ringeriksregionen, om Universitetets økonomiske betydning for Oslo og om hvilken betydning etterspørselen fra hytteturister har for regional utvikling i Valdres : Deltakelse i SSBs rådgivende utvalg for ny regionaløkonomisk modell (REGARD) : NIBRs deltaker i SSBs møter om ny FNR 1988-dd: Har holdt en rekke foredrag på feltet regional (nærings-) utvikling og regional- og distriktspolitikk, spesielt i primær- og fylkeskommuner (uten manus), men også i større og mindre konferanser og seminarer, og andre steder dd: Flere presentasjoner knyttet til (regionaløkonomisk) modellbruk, modellutvikling, datagrunnlag for modeller etc. i ulike norske, nordiske og internasjonale fora. Har vært med på å arrangere en rekke større og mindre nasjonale og internasjonale seminarer og kurs. 1999: Bokanmeldelse i Landbruksøkonomisk forum dd: Bidragsyter ifm. kurs og seminarer arrangert blant annet av Arkitekthøgskolen, Høgskolen på Kjeller, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, PANDA-gruppen, Norske Sivilingeniørers forening, Arkitekthøgskolen i Oslo, UMB, Nordland Akademi, NTL og andre 1988-dd: Diverse større og mindre akkvisisjonsoppgaver på vegne av NIBR og i samarbeid med andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Som forskningsleder ved NIBR: Faglig og administrativ leder av regionalgruppa (15-20 forskere). Faglig kvalitetssikring av gruppas forskeres arbeid, inkludert den rapportering som pågikk i regionalgruppa. I tillegg til utarbeidelse av strategier (i samarbeid med NIBRs ledelse og med resten av gruppa) og betydelige akkvisisjonsoppgaver på vegne av gruppa. Vegledning av yngre (nyansatte) forskere i gruppa. Som forskningsleder ved TØI: Tilsvarende ansvar, men mer faglig enn administrativt lederansvar for en mindre gruppe forskere på programmet (sammenliknet med NIBR). Deltakelse og bidragsytelse i nasjonale og internasjonale kurs og seminarer. Medlem av Regional Science Association's Nordic Section (NS-RSA) Medlem av Samfunnsøkonomenes forening. Medlem av International Association for Impact Assessment (IAIA) Medlem av ENETREMO (European NETwork of REgional MOdelers) Prosjektledelse og -deltakelse Nedenfor følger ei liste over prosjekter. Kolonnen Institusjon viser hvor prosjektansvaret har ligget. Kryss i kolonnen PL betyr prosjektlederansvar. Flere av prosjektene er samarbeidsprosjekter med nasjonale og/eller internasjonale partnere. CV Steinar Johansen 3

4 År Institusjon Oppdragsgiver PL Prosjektnavn 2010 NIBR Harstad kommune x Effekter av eldrebølgen for Harstad kommune 2010 NIBR Oslo og Akershus Tomtearealbehov i Oslo og Akershus mot NIBR Espon x Potentials of Rural Regions (PURR) NIBR Næringsdepartementet x Evaluering av SIVA 2009 NIBR KRD x Effekter av forvaltningsreformen 2008 NIBR Justisdepartementet Store Norske og utviklingen i Longyearbyen NIBR KRD x Sentraliseringens pris NIBR KRD Effektindikatorer kapittel NIBR Longyearbyen lokalstyre x Årlig samfunns- og næringsanalyse Svalbard 2007 NIBR KRD/TØI x Kvalitetssikring av TØIs analyse av OL NIBR EU Teresa-prosjektet 2007 TØI/NIBR Longyearbyen lokalstyre x Forprosjekt Svalbard-analyse 2007 TØI Regionrådet Moss x Regionale virkninger av Rygge flyplass NIBR/TØI NFR x Impacts of NPM reforms TØI Møreforskning/Avinor Masterplaner for noen flyplasser TØI Diverse fylker og regionråd Regionale ringvirkninger av reiseliv/turisme TØI KRD x Distriktspolitisk avgrensning 2005 TØI SD Oppgavefordeling i samferdselssektoren 2005 TØI Longyearbyen lokalstyre x Metodediskusjon Svalbard-analyse 2005 TØI Panda x Scenarier for organisering og drift av Panda TØI NFR/TØI/KRD/VD x SIP regional utvikling og transport 2004 TØI NTP-modellgruppa Grunnlagsdata for godsmodeller 2004 TØI KRD x OL i Tromsø 2014, regionale virkninger Effektutv KRD x Sekretær for Effektutvalget 2001 NIBR EU, NFR x Evaluering av Cost A10 (Defence) 2001 NIBR Oslo Kommune Scenarier for utvikling i Groruddalen NIBR m.m EU, NFR x Med i Cost A17, SMEs and regional development 2000 NIBR Nordisk råd x Statlig finansiering av kommuner i Norden 2000 NIBR KRD x Sektorpolitikk som regionalpolitikk 2000 NIBR KRD x Klassiske analyser til melding om regionalpolitikk NIBR NFR x Svensk og norsk regionalpolitikk NIBR NFR/NILF Landbrukets multifunksjonelle rolle 1999 NIBR Havneutvalget x Prognoser for godsomlasting over Oslo havn 1999 NIBR Moss kommune x Moss havns regionale betydning NIBR NFR x Reiselivets regionaløkonomiske betydning 1998 NIBR NFR x Forprosjekt reiselivets regionale betydning NIBR KRD/Panda x Regionalisering av LTP NIBR Panda x Bruk av PANDA i Regionale utviklingsprogrammer NIBR Mediebedriftenes landsfor x Avisers samfunnsverdi NIBR Landbruksdept x Landbrukets distriktspolitiske betydning 1998 NIBR Østlandsfylkesamarbeidet x Regional utvikling på Østlandet NIBR NFR x Inntektsprognosesystem for landbrukshushold 1997 NIBR Panda x Panda for Windows: Kvalitetssikring NIBR Oslo havnevesen x Starategisk havneplan for Oslo. Bidrag NIBR KRD x Distriktspolitiske konsekvensutredninger NIBR Riksantikvaren x Verdsetting av kulturminner NIBR NFR x Utarbeidelse av programnotat, "Levekår i landbruket" NIBR Østlandsfylkesamarbeidet x Forprosjekt: Havnestruktur på Østlandet 1995 NIBR NFR x Søknad EU 4. rammeprogram 1994 NIBR Landbrukets utredningsktr x Virkninger av EU-medlemsskap (kjøtt og melk) NIBR Oslo-Gøteborgregionen x Virkninger av ny infrastruktur Oslo-Gøteborg 1994 NIBR TØI x Virkninger av utbygging i Vestkorridoren Oslo-Asker CV Steinar Johansen 4

5 1993 NIBR KRD/Panda x Regionalisering av LTP 1993 NIBR Statens vegvesen x Regionale virkninger av ny E18 i Kvinesdal 1993 NIBR NFR/NLVF Regional arbeidsdeling. Et forprosjekt NIBR Utenriksdept x Regional utvikling og ny regionalpolitikk i Ungarn NIBR Miljøverndept Senter for Konsekvensutredninger NIBR Distriktenes utbyggingsfond Evaluering av DU NIBR NFR/NORAS Landbruksbasert næringsmiddelindustri 1992 NIBR Ergoma (Volvo) x Regional industri- og eksportstruktur i Norden 1992 NIBR EU/Nordrefo Nordic impacts on regional development in the EU 1992 NIBR Svelvik kommune x Utviklingen i Svelvik 1992 NIBR Miljøverndept Norske storbyer i 1990-årenes Europa NIBR Miljøverndept x Næringsutvikling i fylkene. Fylkesplaner NIBR NFR/MD x Strategisk instituttprogram om regionale modeller 1991 NIBR Miljøverndept Kommunaløkonomiske virkninger av nedlagt FBU 1991 NIBR Miljøverndept Regionale virkninger av utbygging av OSL 1991 NIBR Miljøverndept x Kommunaløkonomiske virkninger av ny OSL 1991 NIBR Oslo havnevesen x Oslo havns regionale betydning 1990 NIBR Forsvarskommisjonen x Regionale virkninger av redusert forsvarsaktivitet 1990 NIBR Hvalfangskommisjonen Hvalfangsten økonomiske og sosiale betydning 1990 NIBR Miljøverndept Kommunaløkonomiske virkninger av hurumutbygging NIBR NFR/NORAS Regional økonomi og utvikling (og modellutvikling) 1988 NIBR KRD (KAD) Ny hovedflyplass og OL på Lillehammer Publisering: Publikasjonene er listet etter forfatter i stigende alfabetisk rekkefølge. Ved samme forfattere er årstall (i synkende rekkefølge), og deretter tittel på publikasjonen, brukt som sorteringskriterium. Johansen er medforfatter i alle tilfeller. Adams, N., M. Bjørnsen, S. Johansen and V. Valtenbergs (2010): PURR. Potentials of Rural Regions. Applied Research 2013/2/5. Inception Report 30 June Espon Coordination Unit, Luxembourg. Andersen, T.L. og S. Johansen (2009): Subsidiaritet på norsk. Mulige effekter av forvaltningsreformen. NIBR-notat 2009:113. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Rolf Barlindhaug og Steinar Johansen: Tomtearealbehov : Oslo og Akershus. NIBR-notat 2010:101. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, Bjørnsen, Hild-Marte og Steinar Johansen (2010): Kunsten å skape konflikt. Kronikk i Aftenposten Aften 31. august Bjørnsen, Hild-Marte og Steinar Johansen (2009): Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard NIBR-rapport 2008:35. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Bjørnsen, Hild-Marte og Steinar Johansen (2008): Kulldriftens betydning for utviklingen i Longyearbyen. NIBR-rapport 2008:22. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Bjørnsen, Hild-Marte og Steinar Johansen (2008): Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard NIBR-rapport 2008:21. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Bjørnsen, Hild-Marte and Steinar Johansen (2008): The Northernmost Periphery of Europe. Economic Development in Longyearbyen. Paper presented at the RSA conference in Liverpool, August CV Steinar Johansen 5

6 Bjørnsen, Hild-Marte and Steinar Johansen (2007): Regionalisation, Efficiency and the Welfare State: Impacts of Regional Policy Reforms. Paper presented at the 47 th congress of the E-RSA, Paris (Cergy), August Bjørnsen, Hild-Marte og Steinar Johansen (2007): Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard NIBR-rapport 2007:23. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Bjørnsen, Hild-Marte og Steinar Johansen (2007): Samfunns- og næringsanalyse for Longyearbyen. Metode- og datadiskusjon. NIBR-notat 2007:106. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Bjørnsen, Hild-Marte and Steinar Johansen (2006): Regional Differences in Off-Farm Labour Supply by Farm Operators. (Essay 4 in Hild-Marte Bjørnsen 2006: Labour Supply and Living Conditions in Norwegian Farm Households. Dissertation for the dr. polit degree at the Department of Economics, University of Oslo). Bjørnsen, Hild-Marte and Steinar Johansen (2006): Periphery problems and regional development in Norway: Defining regions eligible for support. Paper presented at the EUNIP conference, Limerick June Bjørnsen, Hild-Marte og Steinar Johansen (2006): Gårdbrukeres arbeidstilbud i et regionalpolitisk perspektiv. Kommer i Statistiske Analyser, Statistisk sentralbyrå: Oslo. Bjørnsen, H-M og S Johansen (2002): Alternative anvendelser av arealer i Groruddalen. Næringsmessige konsekvenser. NIBR-notat 2002:106. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Bjørnsen, H-M og S Johansen (1998): Regional utvikling på Østlandet. NIBR-prosjektrapport 1998:25. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Bjørnsen, H-M, S Johansen and T Dax (2007): European Background. Deliverable D 1.2 from the Teresa project. Österreiches Institut für Raumplanung (ÖIR), Vienna. Bjørnsen, Johansen and Stokka (1998): The PANDA system in Regional Development Programmes. Paper presented at the Nordic Seminar on Regional Accounts and Models in Savonlinna, June Brændvang, Dybedal, Johansen and Sørensen (2001): Regional Satellite Accounts for Tourism. Data, Concepts, Methods and Applications. Paper presented at the 41 st European Regional Science Association Congress, Zagreb August/September Brændvang, Dybedal, Johansen and Sørensen (2001): Regional Satellite Accounts for Tourism. Data, Concepts, Methods and Applications. Paper presented at the Uddevalla Symposium 2001, Vänersborg June Brændvang, Dybedal, Johansen and Sørensen (2000): Tourism Statistics and Models on the Regional Level in Norway. Paper presented at the 5 th International Forum on Tourism Statistics, Glasgow June Bråthen S, K S Eriksen, S Johansen, M Killi, L M Lillebakk, L Lyche, E T Sandvik, S Strand og H Thune-Larsen (2006): Samfunnsmessige analyser innen luftfart. Samfunnsøkonomi og ringvirkninger. Del 1: Veileder. Møreforsking Molde og Transportøkonomisk institutt (høringsutkast). Bråthen, S, J Husdal, S Johansen og L Lyche (2006): En samfunnsmessig analyse av behovet for videreutvikling av Stavanger Lufthavn, Sola. Rapport 0610, Møreforskning, Molde Bråthen, S., S. Johansen and J. I. Lian (2006): An inquiry into the link between air transport and employment in Norway. Paper presented at the European Transport Conference, Strasbourg September CV Steinar Johansen 6

7 Dybedal, P, H M Edvardsen, T N Evensen, S Johansen, K Ø Sørensen og J Toresen (1999): Turismens regionale betydning et forprosjekt. Samarbeidsrapport NIBR, SSB og TØI. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Eikeland, S og S. Johansen (2000):: Regional utvikling i Norge. Oppsummering av Klassiske analyser. NIBR-prosjektrapport 2000:15. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo Farsund og Johansen (1998): Distriktsmessige konsekvensutredninger. Artikkel i Regionale trender nr. 1/1998. Farsund og Johansen m.fl (1997).: Distriktsmessige konsekvensutredninger. Konsekvenser av politikkendringer. Samarbeidsrapport NIBR-Rogalandsforskning, Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Farsund og Johansen (1997): Distriktsmessige konsekvensutredninger. Paper presentert på Forskarforum kring lokal och regional utveckling, Östersund Foss, Halvorsen, Johansen, Naustdalslid og Onsager (1993): Distriktsproblem og regional avhengighet. Et forprosjekt. NIBR-notat 1993:105. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta Foss, O. og S. Johansen (2009): Er sentralisering et problem? Artikkel i Plan nr 2/2009. Universitetsforlaget, Oslo. Foss, O, S Johansen, M Johansson og B Svensson (2004): Regionalpolitikk ved et vegskille. Går Sverige og Norge i forskjellige retninger? Artikkel i Amdam og Bukve (red): Regional politikk og planlegging. Tapir akademisk forlag, Trondheim. Foss, O, S Johansen, M Johansson og B Svensson (2002): Regional Policy in Norway and Sweden. A Comparative Analyses, Paper presented at E-RSA s congress in Dortmund. Revised version of Foss et al (2000). Foss, O, S Johansen, M Johansson og B Svensson (2000): Regional Policy in Norway and Sweden. A Comparative Analyses, Paper presented at E-RSA s congress in Barcelona. Foss, O, S Johansen, M Johansson og B Svensson (1999): En komparativ analyse av norsk og svensk regionalpolitikk. Paper presentert på Forskarforum, Østersund sammen med Olaf Foss, Mats Johansson og Bo Svensson. Foss, Johansen, Joranger and Moen (1992): Norden as a Periphery? Position, attraction and environment. Special Study 2, levert til NordREFO november Fuglum, A og S Johansen (1999): Vurdering av tre prognoser for omlasting av gods over Oslo havn. Oppdrag for Havneutvalget (Østmoe-utvalget). Upublisert notat våren Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Grimsrud, Johansen og Mønnesland (1993): "Bedriftsrettet distriktsstøtte. Virkninger for sysselsetting og bosetting". NIBR-rapport 1993:6. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo- Alta Halvorsen og Johansen (1992): Norske storbyer i 1990-årenes Europa. Regionale og næringspolitiske utfordringer. NIBR-rapport 1992:3 (finnes også i kortversjon). Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta Hegrenes, Haugland, Johansen, Kann og Orderud (1999): Norwegian Agriculture and Multifunctionality. The Peripheral Dimension. Samarbeidsrapport. Norsk institutt for by- og regionforskning. Kortversjon som NILF-notat 1999:16. Hegrenes, A. og S. Johansen (1999): Inntektsprognosar for jordbrukarhushald. NILF-notat 1999:18. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo CV Steinar Johansen 7

8 Hegrenes, A, S Johansen og G Orderud: The Multifunctionality of Agriculture. The Regional Dimension. Paper presented at the seminar Multifunctionality of Agriculture, Bergen Februrary Published in Seminar Proceedings, Norges Forskningsråd, April Hovi, Inger Beate, Arild Vold, Viggo Jean-Hansen, Steinar Johansen og Anne Madslien (2004): Basis data requirements for developing the freight model system in Norway. (Behov for grunnlagsdata for videreutvikling av godsmodellsystemet i Norge). TØI rapport 731/2004 (engelsk språk). Oslo: Transportøkonomisk institutt. Johansen, S. (2010): Universitetet i Oslo en forbryter? Kronikk i Aftenposten 16. juli Johansen, S., H. Furre, B. Brastad, A. Flatnes og F. Gundersen (2010): Infrastruktur gjør forskjell. Evaluering av SIVA Samarbeidsrapport NIBR - Oxford Research AS. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Johansen, S (2009): Finanskrisas distriktspolitiske betydning. Artikkel i Plan nr 2/2009, Universitetsforlaget, Oslo. Johansen, S, red. (2009): Sentraliseringens pris. Er sentralisering et problem? NIBR-rapport 2009:5. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Johansen, S (2008): Virkemidler i distriktspolitikken. En strategisk analyse av statsbudsjettets kapittel NIBR-notat 2009:110. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Johansen, S. (2007): Macro policies and regional impacts in Norway, in Weijman, Wim (Editor): Regional Externalities, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg Johansen, S. (2005): Scenarier for drift av Panda. En analyse av Pandas framtid. Arbeidsdokument TØ/1824/2005. Transportøkonomisk institutt, Oslo. Johansen, S. (2005): Samfunns- og næringsutvikling på Svalbard. Metodeutvikling fase I. Arbeidsdokument TØ/1782/2005. Transportøkonomisk institutt, Oslo. Johansen, S (2004): Regional Development and Policy in Norway. In Nystad (Editor): Building and Urban Development in Norway a selection of current issues. Husbanken: Oslo Johansen, S. (2004): Norwegian Regional Development ant the Role of SMEs. In Fingleton, Eraydin and Paci (Editors): Regional Economic Growth, SMEs and the Wider Europe. Ashgate Johansen, S. (2000): Sektorpolitikk som regionalpolitikk. Oppsummering av noen utredninger. NIBRnotat 2000:125. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Johansen, S (1999): Impacts of Policy Changes in the Peripheries. Paper presenteres på IAIAs verdenskonferanse i Glasgow, juni Johansen, S (1999): Trenger vi en havn i Oslo? i Regionale Trender nr Johansen, S (1998): Distriktspolitiske konsekvensutredninger, i Miljøårboka 1998 fra NIBRs KUsenter. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Johansen, S (1997): Oslo havns rolle i samfunnet. NIBR-prosjektrapport 1997:8. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo Johansen, S (1997): Testing av omprogrammert DOS-versjon av PANDA. Oppdragsgiver: PANDAgruppen. Ferdig mai 1997, testen er publisert i fem interne notater til bruk i PANDA-gruppen. Johansen, S (1996): Levekår, utvikling og omstilling i landbruket. Bakgrunnsmateriale til et forskningsprogram. Rapport fra forprosjekt og vedlegg til rapport fra forprosjekt. Norges forskningsråd, Oslo. CV Steinar Johansen 8

9 Johansen, S (1995): Regional impacts of reducing future agricultural subsidies in Norway. An inputoutput approach. Artikkel i Madsen et.al. (eds.): Modelling the Economy and the Environment, Springer Verlag, Berlin etc Johansen, S (1994): Regionale grunnlagsdata til bruk i PANDA. Innlegg (paper) presentert på PANDA-gruppens årsmøte Upublisert notat. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Johansen, S (1994): Regional impacts of applying a common international CO2-tax. The case of Norway. Paper presentert på the European Regional Science Association (E-RSA) konferanse, Groningen august Johansen, S (1994): Regionalisering av beregningsgrunnlaget for Regjeringens Langtidsprogram. Regional sysselsettingsutvikling i Norge på lang sikt. Paper presentert på seminar om Nordiske Regionaløkonomiske modeller, Bornholm desember 1993, og på det 16. nasjonale forskermøte for økonomer, Bergen januar Johansen, S (1994): Social impact studies in Norway. The case of a new main airport. Paper presentert på IAIA'94, Quebec juni Også presentert på KU-forum, Asker februar Johansen (1993): "Kommunaløkonomiske virkninger av ny hovedflyplass på Gardermoen". Innlegg på NITOs seminar Avgang Gardermoen '93, Olavsgaard august Upublisert notat. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta. Johansen, S (1993): Regional impacts of reducing future agricultural subsidies in Norway. An inputoutput approach. Paper presentert på (det danske) Samfunn. økonomi og miljø-seminaret (SØM), Bornholm desember Johansen, S (1992): Næringsutviklingen i fylkene. Fylkesplanperioden NIBR-notat 1992:105. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta Johansen, S (1991): Forsvarets regionale betydning. Artikkel i Regionale trender nr Johansen, S (1991): Oslo havn. Regionalt nedslagsfelt, økonomiske ringvirkninger, miljøkonsekvenser, passasjertrafikk". NIBR-rapport 1991:16. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo- Alta. Johansen, S (1991): Regionaløkonomiske virknings- og perspektivanalyser (næringsutvikling og arbeidsmarked) av statlig politikk og lokale tiltak. Publisert i Faginfo fra SFFL, nr Johansen, S (1990): Kommunaløkonomiske konsekvenser av Hurum-utbyggingen. Virkninger for 11 kommuner i Akershus og Buskerud. NIBR-notat 1990:114. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta. Johansen, S (1990): Reduksjon av Forsvarets virksomhet - regionale konsekvenser. NIBR-rapport 1990:28. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta Johansen:, S (1989): Referat fra sosialøkonomenes seminar Fra full sysselsetting til naturlig arbeidsledighet, Bergen 5. og 6. desember Upublisert notat, Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Johansen, S (1989): Statlig politikk og regional utvikling. Artikkel i Regionale trender nr Johansen, S (1989): Regionale arbeidsmarkedsperspektiver. NIBR-rapport 1989:11. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta. Johansen, S (1988): Bruk av TROLL på NIBR. Kort innføring i bruk av TROLL for nye NIBR-ansatte. Upublisert notat. Høsten Johansen, S, Marte Bjørnsen, Karl-Erik Hagen og Dag Juvkam (2006): Distriktspolitisk virkeområde for Norge TØI-rapport 824/2006. Oslo: Transportøkonomisk institutt. CV Steinar Johansen 9

10 Johansen og Johnstad: Oslo-Göteborgregionen. Infrastruktur og utvikling. NIBR-notat 1995:111. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta Johansen, Joranger og Vanberg (1992): Hva skjer med Svelvik? Tilbakeblikk og framtidsperspektiver. NIBR-notat 1992:114. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta Johansen, S, F Kann og P Dybedal (2002): Regionaløkonomiske virkninger av reiseliv. Utvikling av en analysemodell., NIBR-rapport 2002:23. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo Johansen, S, B A Kvinge og J Kr Steen Jacobsen (2004): Regionale virkninger av OL i Tromsø. TØIrapport 726/2004. Oslo: Transportøkonomisk institutt. Johansen og Moen (1994): "Environmental impacts of a highway bypass. The case of E18 Handeland-Feda". Paper presentert på the Nordic EIA effectiveness workshop, Helsinki april Johansen, Moen og Vanberg (1993): "Ny E18 gjennom Kvinesdal - regionale virkninger". NIBRnotat 1993:112. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta Johansen, Mohn, Mønnesland og Sørensen (1993): Regionalisering av beregningsgrunnlaget for Regjeringens Langtidsprogram. Samarbeidsrapport NIBR-SSB. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta. Johansen og Mønnesland: (1989): Modellutvikling og eksempler på anvendelse av regionaløkonomisk modellverktøy. Presentasjon av elementer fra NORAS-prosjektet på Regionalforskningsprogrammets seminar Asker mars Upublisert notat. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Johansen, S, I Nilssen og A Stokka (1999): Bruk av Panda i arbeidet med regionale utviklingsprogram. SINTEF-rapport STF38 A Sintef, Trondheim. Johansen og Onsager (1994): "Kjøtt- og meieriindustrien i EU - virkninger for lønnsomhet og sysselsetting". Rapport 2/1994. Landbrukets utredningskontor, Oslo. Johansen og Onsager (1993): "Redusert støtte til landbruket - Regionale virkninger". NIBR-rapport 1993:11. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta Johansen, Orderud and Stokka (1992): Regional impacts of building and running a new main airport for Norway. Paper presented at the IVth World Congress of the Regional Science Association International, Palma de Mallorca may Johansen, S and A Stokka (1995): Linking National Economic Projections to Regional Input-Output Models. Paper presentert på E-RSAs konferanse, Odense august Revidert versjon presentert på NS-RSAs konferanse Regionale regnskaper og modeller i Jukkasjärvi, mars Johansen og Sørensen (1990): Presentasjon av REGION-modellen eksemplifisert ved prosjektet Regionale arbeidsmarkedsperspektiver. Regionale endringer - modeller for planlegging og analyse, seminarinnlegg. NORAS Johansen and Tesli (1996): Regional Impact Assessments of National Policy Changes - Applications of EIA/EA Concepts and Methods. Paper presentert på IAIA 96, Estoril (Portugal) juni Johansen, S og J Toresen (1991): "Ny hovedflyplass på Gardermoen. Kommunaløkonomiske konsekvenser for romeriksregionen". NIBR-notat 1991:132. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta Johansen og Toresen (1992): "Kommunaløkonomiske konsekvenser av Gardermoen-utbyggingen". Artikkel i Regionale trender nr CV Steinar Johansen 10

11 Lian, J I, S Bråthen, S Johansen og S Strand (2005): Luftfartens samfunnsnytte. Dokumenatsjon av nytte og skisse til et løpende rapporteringssystem. TØI rapport 807/2005. Transportøkonomisk institutt, Oslo. Mønnesland, Johansen, Eikeland og Hanssen (1990): Whaling in Norwegian waters in the 1980ies. The economic and social aspects of the whaling industry, and the effects of its termination. NIBRreport 1990:14 (finnes også på norsk). Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Mønnesland, Johansen og Buflod (1988): Hovedflyplass og vinter-ol. Virkninger av to parallelle utbyggingsprosjekter. NIBR-notat 1988:152, Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Onsager og Johansen (1993): Landbruksbasert næringsmiddelindustri. Nye vilkår, strukturell og regional utvikling. NIBR-rapport 1993:4. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta. Orderud og Johansen (1991): "Utbygging av Gardermoen. Regionale virkninger". NIBR-rapport 1991:35. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta. Ravlum, Inger-Anne, Jon-Terje Bekken, Kjell Werner Johansen, Steinar Johansen, Henning Lauridsen og Jon Inge Lian (2005): Oppgavefordeling i samferdselssektoren. TØI-rapport 804/2005. Oslo: Transportøkonomisk institutt. CV Steinar Johansen 11

CURRICULUM VITAE Mars 2012

CURRICULUM VITAE Mars 2012 CURRICULUM VITAE Mars 2012 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalleen 21, N-0349, Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Hild-Marte Bjørnsen Født: 24.05.1971 Akademisk grad: Dr.polit

Detaljer

CURRICULUM VITAE Oktober 2011

CURRICULUM VITAE Oktober 2011 CURRICULUM VITAE Oktober 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74 Navn: Dag Juvkam Tittel/yrke: Forsker 3 Født: 18.10.60 Nasjonalitet:

Detaljer

Hva er Panda og hva kan det brukes til?

Hva er Panda og hva kan det brukes til? Hva er Panda og hva kan det brukes til? Niels Henning Gundersen (Oslo kommune/leder av Pandagruppen) Arne Stokka (SINTEF) Marte Bjørnsen (NIBR) Panda er Et analyse- og simuleringsverktøy til bruk i regional

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

CURRICULUM VITAE Mars 2013

CURRICULUM VITAE Mars 2013 CURRICULUM VITAE Mars 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadallèen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Per Medby Født: 14.06.1969 Akademisk grad: Cand. Polit Stilling:

Detaljer

CURRICULUM VITAE 2015

CURRICULUM VITAE 2015 CURRICULUM VITAE 2015 Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) Gaustadalleen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Kim Christian Astrup Fødselsdato: 25. juni 1972 Akademisk grad:

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 -

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 - Curriculum Vitae Personal information Name: Andreas Benedictow Address work: Unit for Macroeconomics, Research department Statistics Norway Kongens gate 6, PB 8131 Dep. 0033 Oslo Phone: 40902482 e-mail:

Detaljer

SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER

SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER PROSJEKTER Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering Impacts of NPM reforms in regional policy, hospital

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Presentasjon SAMSVAR-seminaret 1. juni 2017 Steinar Johansen Forsker 1 Avdeling for bolig-, steds- og regionalforskning

Detaljer

CURRICULUM VITAE Juni 2007

CURRICULUM VITAE Juni 2007 CURRICULUM VITAE Juni 2007 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Knut Bjørn Stokke Født: 07.06.66 Akademisk grad: Cand.polit

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Presentasjon til Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 4. mars 2014 Den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene i VRI VRI Forskersamling i Kristiansand, 25.04.2012 v/ Anne H. Gausdal, prosjektleder forskerprosjekt Buskerud og Vestfold Disposisjon 1. Forskere fasiliteter

Detaljer

Distriktsmessige virkninger av statlig innsats innen infrastruktur

Distriktsmessige virkninger av statlig innsats innen infrastruktur TØI notat 1166/2000 Forfattere: Tom E. Markussen Tron Even Skyberg Konrad Pütz Oslo 2000, 98 sider Sammendrag: Distriktsmessige virkninger av statlig innsats innen infrastruktur Sammenstilling av utredninger

Detaljer

Merethe Lerfald Cand agric

Merethe Lerfald Cand agric CURRICULUM VITAE Merethe Lerfald Cand agric Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 916 35 099 E-post: Merethe.lerfald@ostforsk.no BILDE Merethe Lerfald er cand agric. (ressursøkonomi) fra Norges landbrukshøgskole

Detaljer

D. Begg, S. Fischer og R. Dornbusch: Economics, 4. utg., McGraw-Hill L. Johansen: Opptakt til sosialøkonomien, Universitetsforlaget 1990.

D. Begg, S. Fischer og R. Dornbusch: Economics, 4. utg., McGraw-Hill L. Johansen: Opptakt til sosialøkonomien, Universitetsforlaget 1990. Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysningene som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 1995/96 fås kjøpt på TAPIR. 1 SOSØK 1 - GRUNNFAG Oversikt: L. Johansen:

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81 Signe Laake Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Født: 01.09.81 Tlf: 90 88 49 01 Sivilstand: Ugift E-post: signe.laake@iln.uio.no Utdanning Jan. 04 sep. 07 Aug. 00 des. 03 Mastergrad i nordisk språk Masteroppgavens

Detaljer

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013.

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Bakgrunn Vår kunnskap om Polhavet er begrenset sammenlignet med våre andre havområder. Økt kunnskap

Detaljer

SIAEOS status og videre arbeid. Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar

SIAEOS status og videre arbeid. Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar SIAEOS status og videre arbeid Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar 19.12.08 SIAEOS (Svalbard Integrated Earth Observing System) status og videre arbeid (1) SIAEOS er et

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet

Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet Hva tenker du? ÅPNE www.kahoot.it 6 prosjekter og mange forskningsmiljøer

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

CURRICULUM VITAE November 2011

CURRICULUM VITAE November 2011 CURRICULUM VITAE November 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Ove Langeland Født: 29.12.1948 Akademisk grad: Dr. Philos

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Regionale kompetansesentra: Kongeparker eller verksteder for ny industri Oppdragsnummer U-1987:1 Oppdragsgiver Norges Industriforbund

Regionale kompetansesentra: Kongeparker eller verksteder for ny industri Oppdragsnummer U-1987:1 Oppdragsgiver Norges Industriforbund INNOPOL R&D Strategy ANS Faglige analytiske oppdrag: Utredningsoppdrag: Konsulentoppdrag: F-serien U-serien K-serien 1987 Regionale kompetansesentra: Kongeparker eller verksteder for ny industri Oppdragsnummer

Detaljer

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål Kommunal- og moderniseringsdepartementet Velkommen! Dagsorden Presentasjon av budsjettet for og ny målstruktur Spørsmål Pause Rapportering, videre arbeid høsten 2016, samarbeid med fylkeskommunene Spørsmål

Detaljer

Ny motivsegmentering av individuell turisme og tilrettelegging for ulike ferietyper

Ny motivsegmentering av individuell turisme og tilrettelegging for ulike ferietyper Ny motivsegmentering av individuell turisme og tilrettelegging for ulike ferietyper Prosjektleder: Jens Kr. Steen Jacobsen Norsk hotellhøgskole Bakgrunn for forprosjektet Til tross for at det finnes klassiske

Detaljer

Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies

Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies Tourimpact 2008-2011 Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies Transportøkonomisk institutt TØI Statistisk sentralbyrå SSB Centre

Detaljer

Et arbeidsprogram blir til i Horisont Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014

Et arbeidsprogram blir til i Horisont Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014 Et arbeidsprogram blir til i Horisont 2020 Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014 Politiske føringer 1. Specific Programme Horizon 2020 «Særprogrammet» 2. EUs mål

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellregionsamarbeidet Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellregionsamarbeidet (FRS) er et politisk nettverk. FRS er pådriver for en politikk som sikrer

Detaljer

CURRICULUM VITAE Mars 2012

CURRICULUM VITAE Mars 2012 CURRICULUM VITAE Mars 2012 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Knut Onsager Født: 060957 Akademisk grad: Dr.polit. Stilling:

Detaljer

Hva vil vi med det regionale Norge?

Hva vil vi med det regionale Norge? Hva vil vi med det regionale Norge? Fagdirektør Hans Henrik Bull Molde 21. november 2013 Disposisjon Regjeringens regionalpolitikk Tilleggsbudsjettet første signaler Infrastruktur og regional utvikling

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

Curriculum Vitae. Bakgrunn:

Curriculum Vitae. Bakgrunn: Curriculum Vitae Navn: Lasse Sigbjørn Stambøl Født: 26. august 1951 i Oslo Adresse: Statistisk sentralbyrå, Forskningsavdelingen, Gruppe for offentlig økonomi Kongens gate 6, Postboks 8131 Dep, NO-0033

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Professor John E. Berg PhD For prosjektleder, professor Espen Dahl Høgskolen i Oslo og Akershus 12.04.2013 Strategiske Høgskoleprosjekter 2013

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

Internasjonalisering i tall

Internasjonalisering i tall Internasjonalisering i tall Universitets og høgskolerådet, 9 juni 2008 Stig Slipersæter, NIFU STEP Drivkrefter for internasjonalisering Vitenskapsinterne Forskningens universelle karakter Personlige nettverk

Detaljer

Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Erik Hagen Interreg-sekretariatet for Hedmark, Akershus- Romerike og Indre Østfold Disposisjon 1. Politikk

Detaljer

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve.

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve. Forord Denne artikkelen har interesse fra to ulike synspunkter. For det første gir den hovedresultatene av de beregninger som i noen tid har foregått i Byrået over utviklingen og sammensetningen av realkapitalen

Detaljer

EcoManage Improved development and management of energy and water resources

EcoManage Improved development and management of energy and water resources EcoManage Improved development and management of energy and water resources www.cedren.no/projects/ecomanage.aspx EcoManage Hovedmål Teste, evaluere and tilpasse nye konsepter og indikatorer > Verktøy

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

EU-Funding for Your Research

EU-Funding for Your Research EU-Funding for Your Research Kyrre Aas EU Unit - Division for Research and Innovation University of Stavanger uis.no 13/12/16 1 EU enheten- ansvar og rolle n EU-enheten Felles prosjekt mellom UiS (67%),

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018)

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018) SMARTCROP Innovative metoder, teknikker og virkemidler for integrert plantevern (IPV) som kan øke bærekraftig matvareproduksjon Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT VEDLEGG 2 ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT ARBEIDSPROGRAM APRIL 2013 APRIL 2014 Drift av NHR Det skal arbeides for å øke medlemstallet i Norsk hydrologiråd. Formidling og utdanning Nytt fra Hydrologirådet NHR

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006

Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006 Sammendrag: Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006 TØI-rapport 824/2006 Forfattere: Steinar Johansen Marte Bjørnsen Karl-Erik Hagen Dag Juvkam Oslo 2006, 128 sider Norsk distriktspolitikk notifiseres

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

FoU-konferansen 2007

FoU-konferansen 2007 St Olavs Hospital HF Status for forskningsaktiviteten 2006 med et sideblikk på hva som skjedde i årene rett før 1 Tre forhold å ta hensyn til (i) Ny ordning fra 2003 Kunnskapsdepartementet og Helse- og

Detaljer

EØS-midlene muligheter i utdanningssamarbeid. Frank Moe, Seniorrådgiver, SIU Tromsø

EØS-midlene muligheter i utdanningssamarbeid. Frank Moe, Seniorrådgiver, SIU Tromsø EØS-midlene muligheter i utdanningssamarbeid Frank Moe, Seniorrådgiver, SIU Tromsø 01.06.2017 EØS-midler - aktuell bakgrunn Økonomisk krise, voksende arbeidsledighet i mange land, velferdsordninger blir

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Arne Stokka, 13.11.2014. PANDA 25 år. Hipp hurra!!! SINTEF Teknologi og samfunn

Arne Stokka, 13.11.2014. PANDA 25 år. Hipp hurra!!! SINTEF Teknologi og samfunn Arne Stokka, 13.11.2014 PANDA 25 år Hipp hurra!!! 1 Men historien begynte mye tidligere Følgende faktorer bidro til at det ble utviklet regionale og kommunale prognosemodeller: Ny planlov: NTH: Lov om

Detaljer

SUPERKORT OM VRI BUSKERUD

SUPERKORT OM VRI BUSKERUD F ORSKERSAMLING VRI 7. MAI 2013 1 AGENDA 1. VRI Buskerud - prosjekter 2. Hemsedalsløftet 3. Et kunnskapsbasert reiseliv i Buskerud 4. Publikasjoner og work in progress relatert til forskningsfokus 5. Et

Detaljer

Snur trenden i europeiske velferdsstater?

Snur trenden i europeiske velferdsstater? Snur trenden i europeiske velferdsstater? Erling Barth Institutt for samfunnsforskning og ESOP, Universitetet i Oslo - samarbeid med Kalle Moene, ESOP Økende skiller i Europa? Mer ulikhet, mindre velferdsstater,

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E-post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998-00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Fra FUGE til BIOTEK2021 XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Agenda Oppsummering av FUGE (2001-2011) Prosess fram mot nytt program Lansering av BIOTEK2021 Utlysning av midler til bioteknologi i 2012 Store programmer

Detaljer

Strategisk instituttsatsing: Regionaløkonomiske modeller og bostedsvalg

Strategisk instituttsatsing: Regionaløkonomiske modeller og bostedsvalg Arne Stokka, 14.11.2014 Strategisk instituttsatsing: Regionaløkonomiske modeller og bostedsvalg Arbeidet med å utvikle en flerregional input-output-modell med utgangspunkt i PANDA fullføres nå, og ventes

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo. Tromsø 26.6.09

Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo. Tromsø 26.6.09 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Tromsø 26.6.09 Utvikling av forslag til nye kriterier for utgiftsutjamningen relatert til grunnskoletjenestene basert på kostnadsoptimal skolelokalisering

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Næringslivets syn på Forskningsrådet nye rettighetspolitikk. Hans-Christian Haugli Forskningsdirektør Telenor Research & Innovation

Næringslivets syn på Forskningsrådet nye rettighetspolitikk. Hans-Christian Haugli Forskningsdirektør Telenor Research & Innovation Næringslivets syn på Forskningsrådet nye rettighetspolitikk. Hans-Christian Haugli Forskningsdirektør Telenor Research & Innovation 1 Introduksjon Har meninger som sannsynligvis deles av flere i næringslivet,

Detaljer

NORKLIMA-prosjektet B I V U A C Buildings and Infrastructure Vulnerability and Adaptive Capacity to Climate Change

NORKLIMA-prosjektet B I V U A C Buildings and Infrastructure Vulnerability and Adaptive Capacity to Climate Change NORKLIMA-prosjektet B I V U A C Buildings and Infrastructure Vulnerability and Adaptive Capacity to Climate Change Seniorforsker Cecilie Flyen Øyen SINTEF Byggforsk SINTEF Building and Infrastructure 1

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Innledning Forskere har en moralsk plikt og et ansvar overfor det vitenskapelige miljø, til å dele sine resultater med andre.

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte,

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, 09.02.2012 7th Framework Programme for research and technological development EUs samlede satsing

Detaljer

Ny instituttpolitikk

Ny instituttpolitikk Ny instituttpolitikk Sveinung Skule Nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2017 Bruk evalueringene! Miljøinstitutter Høy relevans The impact cases, user

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

ØF-notat nr. 11/2005. Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg

ØF-notat nr. 11/2005. Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg ØF-notat nr. 11/2005 Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004 Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Knut Senneseth Utvärderingsnätverket Stockholm 27 mai 2015 Formål: Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene?

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? Majken Korsager og Peter van Marion Trondheim 15.11.2012 The Rocard Expert Panel ) Doris Jorde Leder av Naturfagsenteret

Detaljer

Figur 1 Oljeinvesteringer og oljepengebruk. Milliarder 2016 kroner. Gjennomsnittlig årlig endring

Figur 1 Oljeinvesteringer og oljepengebruk. Milliarder 2016 kroner. Gjennomsnittlig årlig endring Figur Oljeinvesteringer og oljepengebruk. Milliarder 6 kroner. Gjennomsnittlig årlig endring 3 3 Oljepengebruk Oljeinvesteringer 3 3 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 3 6 3 Figur Styringsrenter.

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Vedlegg 1 Om Kommunal- og regionaldepartementets virkemidler

Vedlegg 1 Om Kommunal- og regionaldepartementets virkemidler Vedlegg 1 Om Kommunal- og regionaldepartementets virkemidler 1. Overordnet mål Sammenliknet med inneværende år er det i statsbudsjettet for 2005 ikke foretatt noen endringer i mål, målgrupper, strategier

Detaljer

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Kunnskapsdepartementet Bibliotek for medisin og helsefag Postboks 1113 Blindern 0317 Oslo Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 23074420 Telefaks: 23074430 E-post: umh@ub.uio.no Nettadresse: http://www.ub.uio.no/umh/

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Idre, 2017-10-03 Fredman, Peter Haukeland, Jan Vidar Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser:

Detaljer

Evaluering av biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning 2011 Utfordringer for høgskolene

Evaluering av biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning 2011 Utfordringer for høgskolene Evaluering av biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning 2011 Utfordringer for høgskolene Berit Nygaard Dialogmøte mellom høgskolene og Forskningsrådet 9.2.2012 Panelene 7 i alt Panel 1 Botaniske, zoologiske

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

Skolebibliotekreferanser

Skolebibliotekreferanser Skolebibliotekreferanser Bruk av skolebibliotek. Veiledning for grunnskolen og videregående opplæring Nasjonalt læremiddelsenter (NLS), NLS, 1997 Utkast til Handlingsplan for skolebibliotek i grunnskolen

Detaljer