CURRICULUM VITAE September 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE September 2010"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE September 2010 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: Faks: Navn: Steinar Johansen Født: 23. august 1962 Akademisk grad: Cand Oecon Stilling: Forsker I Nasjonalitet: Norsk Språk: Norsk og engelsk (flytende), forstår tysk Yrkeserfaring fra andre land: Kun gjennom internasjonale samarbeidsprosjekter E-post: Utdannelse: År Akademisk grad Institusjon 1987 Cand Oecon Universitetet i Oslo 1988-dd (diverse kurs) (diverse) Nøkkelkvalifikasjoner: Steinar Johansen har bred erfaring som oppdragsforsker, prosjektleder og forskningsleder innenfor fagområdet regional utvikling. Han har jobbet for en rekke oppdragsgivere nasjonalt og internasjonalt, inkludert Forskningsrådet, EU (både rammeprogram- og kommisjonsinitierte prosjekter), Nordisk Råd, Nordregio, departementer, direktorater, fylker, kommuner, organisasjoner, private selskaper og andre. Prosjektene har hovedsakelig vært av anvendt og metodisk karakter, men han har også bidratt innenfor analyser av mer teoretisk karakter. Hans arbeidsfelt er regionale analyser i vid forstand. Dette inkluderer blant annet evalueringer av tiltak, generelle analyser av utviklingen både for enkeltregioner og av forholdet mellom regioner, scenarier, politikkanalyser etc. Han har god kompetanse innenfor regionaløkonomisk modellering (næringsutvikling, arbeidsmarkedsutvikling og demografisk utvikling), økonometriske analyser, konsekvensutredninger og nyttekostnadsanalyser. Selv om hans analyseperspektiv i hovedsak er makropreget, har han erfaring også med mer dialogpregede og dynamiske tilnærminger både i forskningsprosessen og i forhold til oppdragsgivere. Han har meget god kompetanse om tilgjengelig relevant statistisk informasjon (databaser) på feltet og har også brei erfaring med indikatorpregede analyser.

2 Yrkeserfaring: Tidsrom Stilling NIBR: Forsker I TØI: Forskningsleder, Program for regional økonomi og transport TØI: Forsker I UMB: Timelærer i Regionaløkonomi og politikk KRD: Prosjektleder og sekretær for Effektutvalget (NOU 2004:2) NIBR: Forsker I etter ekstern evaluering NIBR: Forskningsleder, Gruppe for regionalforskning NIBR: Forsker II etter ekstern evaluering Høsten 1992 NIBR: Vikariat som forskningsleder, Gruppe for regionalforskning NIBR: Forsker III, Gruppe for regionalforskning Førstegangstjeneste. Timelærer i åtte DH-kurs i matematikk, mikro- og makroøkonomi (arr: Forsvaret, Folkeuniversitetet i Troms), DH Harstad 1986 SSB: Studentengasjement i Forskningsavdelingen, Økonomisk analysegruppe. Spesialoppgave i sosøk (privat konsum i KVARTS) Norges Bank: Studentengasjement i Utrednings- og statistikkavdelingen. RIKMOD-prosjektet Sommerjobber i Oslo renholdsverk og Ullevål sykehus (portør). Kveldsjobb som vakt ved Deichmanske bibliotek. Diverse småjobber 1981 Foss videregående skole: Examen Artium Annen relevant erfaring: 2008-dd: Oppnevnt medlem av CURDS Advisory Board, University of Newcastle dd: Medlem av landsstyret i Norsk tjenestemannslag (NTL) og nestleder i NTLs landsforening for forskningsinstitutter dd: Styremedlem i NS-RSA (Nordic Section of the Regional Science Organisation) : Sekretær for Effektutvalget. Utvalget kom med undervegsrapport desember 2002, Regionale og distriktspolitiske effekter av differensiert arbeidsgiveravgift (se og leverte sin innstilling NOU 2004:2 i januar : Oppnevnt av EU via NFR som nasjonal medlem av COST A17 (SMEs and Regional Convergence/Divergence) 2001: Oppnevnt av EU via NFR som medlem av det internasjonale evalueringspanelet for COST A10 (Defence Restructuring) dd: Leder av PANDAs faggruppe med ansvar for å øke kunnskapen om PANDA blant brukere og andre, bidra med ideer ifm videreutvikling av systemet og arrangere fagseminarer NIBRs representant i møter og andre arrangementer i regi av PANDA-gruppen. 1994: Sensoroppdrag ved 3. avdelingskurs (embetseksamen i sosialøkonomi) i regional- og transportøkonomi ved Universitetet i Oslo : Ansattes representant i NIBRs styre : Veiledningsansvar for tre sosialøkonomistudenter i forbindelse med deres hovedoppgaveskriving (Steinar Aasnæss 1992, Pål Schøne 1993 og Jan Reidar CV Steinar Johansen 2

3 Onshus 1994). De har skrevet om hhv. Ringeriksbanens betydning for regional utvikling i ringeriksregionen, om Universitetets økonomiske betydning for Oslo og om hvilken betydning etterspørselen fra hytteturister har for regional utvikling i Valdres : Deltakelse i SSBs rådgivende utvalg for ny regionaløkonomisk modell (REGARD) : NIBRs deltaker i SSBs møter om ny FNR 1988-dd: Har holdt en rekke foredrag på feltet regional (nærings-) utvikling og regional- og distriktspolitikk, spesielt i primær- og fylkeskommuner (uten manus), men også i større og mindre konferanser og seminarer, og andre steder dd: Flere presentasjoner knyttet til (regionaløkonomisk) modellbruk, modellutvikling, datagrunnlag for modeller etc. i ulike norske, nordiske og internasjonale fora. Har vært med på å arrangere en rekke større og mindre nasjonale og internasjonale seminarer og kurs. 1999: Bokanmeldelse i Landbruksøkonomisk forum dd: Bidragsyter ifm. kurs og seminarer arrangert blant annet av Arkitekthøgskolen, Høgskolen på Kjeller, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, PANDA-gruppen, Norske Sivilingeniørers forening, Arkitekthøgskolen i Oslo, UMB, Nordland Akademi, NTL og andre 1988-dd: Diverse større og mindre akkvisisjonsoppgaver på vegne av NIBR og i samarbeid med andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Som forskningsleder ved NIBR: Faglig og administrativ leder av regionalgruppa (15-20 forskere). Faglig kvalitetssikring av gruppas forskeres arbeid, inkludert den rapportering som pågikk i regionalgruppa. I tillegg til utarbeidelse av strategier (i samarbeid med NIBRs ledelse og med resten av gruppa) og betydelige akkvisisjonsoppgaver på vegne av gruppa. Vegledning av yngre (nyansatte) forskere i gruppa. Som forskningsleder ved TØI: Tilsvarende ansvar, men mer faglig enn administrativt lederansvar for en mindre gruppe forskere på programmet (sammenliknet med NIBR). Deltakelse og bidragsytelse i nasjonale og internasjonale kurs og seminarer. Medlem av Regional Science Association's Nordic Section (NS-RSA) Medlem av Samfunnsøkonomenes forening. Medlem av International Association for Impact Assessment (IAIA) Medlem av ENETREMO (European NETwork of REgional MOdelers) Prosjektledelse og -deltakelse Nedenfor følger ei liste over prosjekter. Kolonnen Institusjon viser hvor prosjektansvaret har ligget. Kryss i kolonnen PL betyr prosjektlederansvar. Flere av prosjektene er samarbeidsprosjekter med nasjonale og/eller internasjonale partnere. CV Steinar Johansen 3

4 År Institusjon Oppdragsgiver PL Prosjektnavn 2010 NIBR Harstad kommune x Effekter av eldrebølgen for Harstad kommune 2010 NIBR Oslo og Akershus Tomtearealbehov i Oslo og Akershus mot NIBR Espon x Potentials of Rural Regions (PURR) NIBR Næringsdepartementet x Evaluering av SIVA 2009 NIBR KRD x Effekter av forvaltningsreformen 2008 NIBR Justisdepartementet Store Norske og utviklingen i Longyearbyen NIBR KRD x Sentraliseringens pris NIBR KRD Effektindikatorer kapittel NIBR Longyearbyen lokalstyre x Årlig samfunns- og næringsanalyse Svalbard 2007 NIBR KRD/TØI x Kvalitetssikring av TØIs analyse av OL NIBR EU Teresa-prosjektet 2007 TØI/NIBR Longyearbyen lokalstyre x Forprosjekt Svalbard-analyse 2007 TØI Regionrådet Moss x Regionale virkninger av Rygge flyplass NIBR/TØI NFR x Impacts of NPM reforms TØI Møreforskning/Avinor Masterplaner for noen flyplasser TØI Diverse fylker og regionråd Regionale ringvirkninger av reiseliv/turisme TØI KRD x Distriktspolitisk avgrensning 2005 TØI SD Oppgavefordeling i samferdselssektoren 2005 TØI Longyearbyen lokalstyre x Metodediskusjon Svalbard-analyse 2005 TØI Panda x Scenarier for organisering og drift av Panda TØI NFR/TØI/KRD/VD x SIP regional utvikling og transport 2004 TØI NTP-modellgruppa Grunnlagsdata for godsmodeller 2004 TØI KRD x OL i Tromsø 2014, regionale virkninger Effektutv KRD x Sekretær for Effektutvalget 2001 NIBR EU, NFR x Evaluering av Cost A10 (Defence) 2001 NIBR Oslo Kommune Scenarier for utvikling i Groruddalen NIBR m.m EU, NFR x Med i Cost A17, SMEs and regional development 2000 NIBR Nordisk råd x Statlig finansiering av kommuner i Norden 2000 NIBR KRD x Sektorpolitikk som regionalpolitikk 2000 NIBR KRD x Klassiske analyser til melding om regionalpolitikk NIBR NFR x Svensk og norsk regionalpolitikk NIBR NFR/NILF Landbrukets multifunksjonelle rolle 1999 NIBR Havneutvalget x Prognoser for godsomlasting over Oslo havn 1999 NIBR Moss kommune x Moss havns regionale betydning NIBR NFR x Reiselivets regionaløkonomiske betydning 1998 NIBR NFR x Forprosjekt reiselivets regionale betydning NIBR KRD/Panda x Regionalisering av LTP NIBR Panda x Bruk av PANDA i Regionale utviklingsprogrammer NIBR Mediebedriftenes landsfor x Avisers samfunnsverdi NIBR Landbruksdept x Landbrukets distriktspolitiske betydning 1998 NIBR Østlandsfylkesamarbeidet x Regional utvikling på Østlandet NIBR NFR x Inntektsprognosesystem for landbrukshushold 1997 NIBR Panda x Panda for Windows: Kvalitetssikring NIBR Oslo havnevesen x Starategisk havneplan for Oslo. Bidrag NIBR KRD x Distriktspolitiske konsekvensutredninger NIBR Riksantikvaren x Verdsetting av kulturminner NIBR NFR x Utarbeidelse av programnotat, "Levekår i landbruket" NIBR Østlandsfylkesamarbeidet x Forprosjekt: Havnestruktur på Østlandet 1995 NIBR NFR x Søknad EU 4. rammeprogram 1994 NIBR Landbrukets utredningsktr x Virkninger av EU-medlemsskap (kjøtt og melk) NIBR Oslo-Gøteborgregionen x Virkninger av ny infrastruktur Oslo-Gøteborg 1994 NIBR TØI x Virkninger av utbygging i Vestkorridoren Oslo-Asker CV Steinar Johansen 4

5 1993 NIBR KRD/Panda x Regionalisering av LTP 1993 NIBR Statens vegvesen x Regionale virkninger av ny E18 i Kvinesdal 1993 NIBR NFR/NLVF Regional arbeidsdeling. Et forprosjekt NIBR Utenriksdept x Regional utvikling og ny regionalpolitikk i Ungarn NIBR Miljøverndept Senter for Konsekvensutredninger NIBR Distriktenes utbyggingsfond Evaluering av DU NIBR NFR/NORAS Landbruksbasert næringsmiddelindustri 1992 NIBR Ergoma (Volvo) x Regional industri- og eksportstruktur i Norden 1992 NIBR EU/Nordrefo Nordic impacts on regional development in the EU 1992 NIBR Svelvik kommune x Utviklingen i Svelvik 1992 NIBR Miljøverndept Norske storbyer i 1990-årenes Europa NIBR Miljøverndept x Næringsutvikling i fylkene. Fylkesplaner NIBR NFR/MD x Strategisk instituttprogram om regionale modeller 1991 NIBR Miljøverndept Kommunaløkonomiske virkninger av nedlagt FBU 1991 NIBR Miljøverndept Regionale virkninger av utbygging av OSL 1991 NIBR Miljøverndept x Kommunaløkonomiske virkninger av ny OSL 1991 NIBR Oslo havnevesen x Oslo havns regionale betydning 1990 NIBR Forsvarskommisjonen x Regionale virkninger av redusert forsvarsaktivitet 1990 NIBR Hvalfangskommisjonen Hvalfangsten økonomiske og sosiale betydning 1990 NIBR Miljøverndept Kommunaløkonomiske virkninger av hurumutbygging NIBR NFR/NORAS Regional økonomi og utvikling (og modellutvikling) 1988 NIBR KRD (KAD) Ny hovedflyplass og OL på Lillehammer Publisering: Publikasjonene er listet etter forfatter i stigende alfabetisk rekkefølge. Ved samme forfattere er årstall (i synkende rekkefølge), og deretter tittel på publikasjonen, brukt som sorteringskriterium. Johansen er medforfatter i alle tilfeller. Adams, N., M. Bjørnsen, S. Johansen and V. Valtenbergs (2010): PURR. Potentials of Rural Regions. Applied Research 2013/2/5. Inception Report 30 June Espon Coordination Unit, Luxembourg. Andersen, T.L. og S. Johansen (2009): Subsidiaritet på norsk. Mulige effekter av forvaltningsreformen. NIBR-notat 2009:113. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Rolf Barlindhaug og Steinar Johansen: Tomtearealbehov : Oslo og Akershus. NIBR-notat 2010:101. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, Bjørnsen, Hild-Marte og Steinar Johansen (2010): Kunsten å skape konflikt. Kronikk i Aftenposten Aften 31. august Bjørnsen, Hild-Marte og Steinar Johansen (2009): Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard NIBR-rapport 2008:35. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Bjørnsen, Hild-Marte og Steinar Johansen (2008): Kulldriftens betydning for utviklingen i Longyearbyen. NIBR-rapport 2008:22. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Bjørnsen, Hild-Marte og Steinar Johansen (2008): Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard NIBR-rapport 2008:21. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Bjørnsen, Hild-Marte and Steinar Johansen (2008): The Northernmost Periphery of Europe. Economic Development in Longyearbyen. Paper presented at the RSA conference in Liverpool, August CV Steinar Johansen 5

6 Bjørnsen, Hild-Marte and Steinar Johansen (2007): Regionalisation, Efficiency and the Welfare State: Impacts of Regional Policy Reforms. Paper presented at the 47 th congress of the E-RSA, Paris (Cergy), August Bjørnsen, Hild-Marte og Steinar Johansen (2007): Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard NIBR-rapport 2007:23. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Bjørnsen, Hild-Marte og Steinar Johansen (2007): Samfunns- og næringsanalyse for Longyearbyen. Metode- og datadiskusjon. NIBR-notat 2007:106. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Bjørnsen, Hild-Marte and Steinar Johansen (2006): Regional Differences in Off-Farm Labour Supply by Farm Operators. (Essay 4 in Hild-Marte Bjørnsen 2006: Labour Supply and Living Conditions in Norwegian Farm Households. Dissertation for the dr. polit degree at the Department of Economics, University of Oslo). Bjørnsen, Hild-Marte and Steinar Johansen (2006): Periphery problems and regional development in Norway: Defining regions eligible for support. Paper presented at the EUNIP conference, Limerick June Bjørnsen, Hild-Marte og Steinar Johansen (2006): Gårdbrukeres arbeidstilbud i et regionalpolitisk perspektiv. Kommer i Statistiske Analyser, Statistisk sentralbyrå: Oslo. Bjørnsen, H-M og S Johansen (2002): Alternative anvendelser av arealer i Groruddalen. Næringsmessige konsekvenser. NIBR-notat 2002:106. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Bjørnsen, H-M og S Johansen (1998): Regional utvikling på Østlandet. NIBR-prosjektrapport 1998:25. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Bjørnsen, H-M, S Johansen and T Dax (2007): European Background. Deliverable D 1.2 from the Teresa project. Österreiches Institut für Raumplanung (ÖIR), Vienna. Bjørnsen, Johansen and Stokka (1998): The PANDA system in Regional Development Programmes. Paper presented at the Nordic Seminar on Regional Accounts and Models in Savonlinna, June Brændvang, Dybedal, Johansen and Sørensen (2001): Regional Satellite Accounts for Tourism. Data, Concepts, Methods and Applications. Paper presented at the 41 st European Regional Science Association Congress, Zagreb August/September Brændvang, Dybedal, Johansen and Sørensen (2001): Regional Satellite Accounts for Tourism. Data, Concepts, Methods and Applications. Paper presented at the Uddevalla Symposium 2001, Vänersborg June Brændvang, Dybedal, Johansen and Sørensen (2000): Tourism Statistics and Models on the Regional Level in Norway. Paper presented at the 5 th International Forum on Tourism Statistics, Glasgow June Bråthen S, K S Eriksen, S Johansen, M Killi, L M Lillebakk, L Lyche, E T Sandvik, S Strand og H Thune-Larsen (2006): Samfunnsmessige analyser innen luftfart. Samfunnsøkonomi og ringvirkninger. Del 1: Veileder. Møreforsking Molde og Transportøkonomisk institutt (høringsutkast). Bråthen, S, J Husdal, S Johansen og L Lyche (2006): En samfunnsmessig analyse av behovet for videreutvikling av Stavanger Lufthavn, Sola. Rapport 0610, Møreforskning, Molde Bråthen, S., S. Johansen and J. I. Lian (2006): An inquiry into the link between air transport and employment in Norway. Paper presented at the European Transport Conference, Strasbourg September CV Steinar Johansen 6

7 Dybedal, P, H M Edvardsen, T N Evensen, S Johansen, K Ø Sørensen og J Toresen (1999): Turismens regionale betydning et forprosjekt. Samarbeidsrapport NIBR, SSB og TØI. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Eikeland, S og S. Johansen (2000):: Regional utvikling i Norge. Oppsummering av Klassiske analyser. NIBR-prosjektrapport 2000:15. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo Farsund og Johansen (1998): Distriktsmessige konsekvensutredninger. Artikkel i Regionale trender nr. 1/1998. Farsund og Johansen m.fl (1997).: Distriktsmessige konsekvensutredninger. Konsekvenser av politikkendringer. Samarbeidsrapport NIBR-Rogalandsforskning, Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Farsund og Johansen (1997): Distriktsmessige konsekvensutredninger. Paper presentert på Forskarforum kring lokal och regional utveckling, Östersund Foss, Halvorsen, Johansen, Naustdalslid og Onsager (1993): Distriktsproblem og regional avhengighet. Et forprosjekt. NIBR-notat 1993:105. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta Foss, O. og S. Johansen (2009): Er sentralisering et problem? Artikkel i Plan nr 2/2009. Universitetsforlaget, Oslo. Foss, O, S Johansen, M Johansson og B Svensson (2004): Regionalpolitikk ved et vegskille. Går Sverige og Norge i forskjellige retninger? Artikkel i Amdam og Bukve (red): Regional politikk og planlegging. Tapir akademisk forlag, Trondheim. Foss, O, S Johansen, M Johansson og B Svensson (2002): Regional Policy in Norway and Sweden. A Comparative Analyses, Paper presented at E-RSA s congress in Dortmund. Revised version of Foss et al (2000). Foss, O, S Johansen, M Johansson og B Svensson (2000): Regional Policy in Norway and Sweden. A Comparative Analyses, Paper presented at E-RSA s congress in Barcelona. Foss, O, S Johansen, M Johansson og B Svensson (1999): En komparativ analyse av norsk og svensk regionalpolitikk. Paper presentert på Forskarforum, Østersund sammen med Olaf Foss, Mats Johansson og Bo Svensson. Foss, Johansen, Joranger and Moen (1992): Norden as a Periphery? Position, attraction and environment. Special Study 2, levert til NordREFO november Fuglum, A og S Johansen (1999): Vurdering av tre prognoser for omlasting av gods over Oslo havn. Oppdrag for Havneutvalget (Østmoe-utvalget). Upublisert notat våren Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Grimsrud, Johansen og Mønnesland (1993): "Bedriftsrettet distriktsstøtte. Virkninger for sysselsetting og bosetting". NIBR-rapport 1993:6. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo- Alta Halvorsen og Johansen (1992): Norske storbyer i 1990-årenes Europa. Regionale og næringspolitiske utfordringer. NIBR-rapport 1992:3 (finnes også i kortversjon). Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta Hegrenes, Haugland, Johansen, Kann og Orderud (1999): Norwegian Agriculture and Multifunctionality. The Peripheral Dimension. Samarbeidsrapport. Norsk institutt for by- og regionforskning. Kortversjon som NILF-notat 1999:16. Hegrenes, A. og S. Johansen (1999): Inntektsprognosar for jordbrukarhushald. NILF-notat 1999:18. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo CV Steinar Johansen 7

8 Hegrenes, A, S Johansen og G Orderud: The Multifunctionality of Agriculture. The Regional Dimension. Paper presented at the seminar Multifunctionality of Agriculture, Bergen Februrary Published in Seminar Proceedings, Norges Forskningsråd, April Hovi, Inger Beate, Arild Vold, Viggo Jean-Hansen, Steinar Johansen og Anne Madslien (2004): Basis data requirements for developing the freight model system in Norway. (Behov for grunnlagsdata for videreutvikling av godsmodellsystemet i Norge). TØI rapport 731/2004 (engelsk språk). Oslo: Transportøkonomisk institutt. Johansen, S. (2010): Universitetet i Oslo en forbryter? Kronikk i Aftenposten 16. juli Johansen, S., H. Furre, B. Brastad, A. Flatnes og F. Gundersen (2010): Infrastruktur gjør forskjell. Evaluering av SIVA Samarbeidsrapport NIBR - Oxford Research AS. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Johansen, S (2009): Finanskrisas distriktspolitiske betydning. Artikkel i Plan nr 2/2009, Universitetsforlaget, Oslo. Johansen, S, red. (2009): Sentraliseringens pris. Er sentralisering et problem? NIBR-rapport 2009:5. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Johansen, S (2008): Virkemidler i distriktspolitikken. En strategisk analyse av statsbudsjettets kapittel NIBR-notat 2009:110. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Johansen, S. (2007): Macro policies and regional impacts in Norway, in Weijman, Wim (Editor): Regional Externalities, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg Johansen, S. (2005): Scenarier for drift av Panda. En analyse av Pandas framtid. Arbeidsdokument TØ/1824/2005. Transportøkonomisk institutt, Oslo. Johansen, S. (2005): Samfunns- og næringsutvikling på Svalbard. Metodeutvikling fase I. Arbeidsdokument TØ/1782/2005. Transportøkonomisk institutt, Oslo. Johansen, S (2004): Regional Development and Policy in Norway. In Nystad (Editor): Building and Urban Development in Norway a selection of current issues. Husbanken: Oslo Johansen, S. (2004): Norwegian Regional Development ant the Role of SMEs. In Fingleton, Eraydin and Paci (Editors): Regional Economic Growth, SMEs and the Wider Europe. Ashgate Johansen, S. (2000): Sektorpolitikk som regionalpolitikk. Oppsummering av noen utredninger. NIBRnotat 2000:125. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Johansen, S (1999): Impacts of Policy Changes in the Peripheries. Paper presenteres på IAIAs verdenskonferanse i Glasgow, juni Johansen, S (1999): Trenger vi en havn i Oslo? i Regionale Trender nr Johansen, S (1998): Distriktspolitiske konsekvensutredninger, i Miljøårboka 1998 fra NIBRs KUsenter. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Johansen, S (1997): Oslo havns rolle i samfunnet. NIBR-prosjektrapport 1997:8. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo Johansen, S (1997): Testing av omprogrammert DOS-versjon av PANDA. Oppdragsgiver: PANDAgruppen. Ferdig mai 1997, testen er publisert i fem interne notater til bruk i PANDA-gruppen. Johansen, S (1996): Levekår, utvikling og omstilling i landbruket. Bakgrunnsmateriale til et forskningsprogram. Rapport fra forprosjekt og vedlegg til rapport fra forprosjekt. Norges forskningsråd, Oslo. CV Steinar Johansen 8

9 Johansen, S (1995): Regional impacts of reducing future agricultural subsidies in Norway. An inputoutput approach. Artikkel i Madsen et.al. (eds.): Modelling the Economy and the Environment, Springer Verlag, Berlin etc Johansen, S (1994): Regionale grunnlagsdata til bruk i PANDA. Innlegg (paper) presentert på PANDA-gruppens årsmøte Upublisert notat. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Johansen, S (1994): Regional impacts of applying a common international CO2-tax. The case of Norway. Paper presentert på the European Regional Science Association (E-RSA) konferanse, Groningen august Johansen, S (1994): Regionalisering av beregningsgrunnlaget for Regjeringens Langtidsprogram. Regional sysselsettingsutvikling i Norge på lang sikt. Paper presentert på seminar om Nordiske Regionaløkonomiske modeller, Bornholm desember 1993, og på det 16. nasjonale forskermøte for økonomer, Bergen januar Johansen, S (1994): Social impact studies in Norway. The case of a new main airport. Paper presentert på IAIA'94, Quebec juni Også presentert på KU-forum, Asker februar Johansen (1993): "Kommunaløkonomiske virkninger av ny hovedflyplass på Gardermoen". Innlegg på NITOs seminar Avgang Gardermoen '93, Olavsgaard august Upublisert notat. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta. Johansen, S (1993): Regional impacts of reducing future agricultural subsidies in Norway. An inputoutput approach. Paper presentert på (det danske) Samfunn. økonomi og miljø-seminaret (SØM), Bornholm desember Johansen, S (1992): Næringsutviklingen i fylkene. Fylkesplanperioden NIBR-notat 1992:105. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta Johansen, S (1991): Forsvarets regionale betydning. Artikkel i Regionale trender nr Johansen, S (1991): Oslo havn. Regionalt nedslagsfelt, økonomiske ringvirkninger, miljøkonsekvenser, passasjertrafikk". NIBR-rapport 1991:16. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo- Alta. Johansen, S (1991): Regionaløkonomiske virknings- og perspektivanalyser (næringsutvikling og arbeidsmarked) av statlig politikk og lokale tiltak. Publisert i Faginfo fra SFFL, nr Johansen, S (1990): Kommunaløkonomiske konsekvenser av Hurum-utbyggingen. Virkninger for 11 kommuner i Akershus og Buskerud. NIBR-notat 1990:114. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta. Johansen, S (1990): Reduksjon av Forsvarets virksomhet - regionale konsekvenser. NIBR-rapport 1990:28. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta Johansen:, S (1989): Referat fra sosialøkonomenes seminar Fra full sysselsetting til naturlig arbeidsledighet, Bergen 5. og 6. desember Upublisert notat, Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Johansen, S (1989): Statlig politikk og regional utvikling. Artikkel i Regionale trender nr Johansen, S (1989): Regionale arbeidsmarkedsperspektiver. NIBR-rapport 1989:11. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta. Johansen, S (1988): Bruk av TROLL på NIBR. Kort innføring i bruk av TROLL for nye NIBR-ansatte. Upublisert notat. Høsten Johansen, S, Marte Bjørnsen, Karl-Erik Hagen og Dag Juvkam (2006): Distriktspolitisk virkeområde for Norge TØI-rapport 824/2006. Oslo: Transportøkonomisk institutt. CV Steinar Johansen 9

10 Johansen og Johnstad: Oslo-Göteborgregionen. Infrastruktur og utvikling. NIBR-notat 1995:111. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta Johansen, Joranger og Vanberg (1992): Hva skjer med Svelvik? Tilbakeblikk og framtidsperspektiver. NIBR-notat 1992:114. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta Johansen, S, F Kann og P Dybedal (2002): Regionaløkonomiske virkninger av reiseliv. Utvikling av en analysemodell., NIBR-rapport 2002:23. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo Johansen, S, B A Kvinge og J Kr Steen Jacobsen (2004): Regionale virkninger av OL i Tromsø. TØIrapport 726/2004. Oslo: Transportøkonomisk institutt. Johansen og Moen (1994): "Environmental impacts of a highway bypass. The case of E18 Handeland-Feda". Paper presentert på the Nordic EIA effectiveness workshop, Helsinki april Johansen, Moen og Vanberg (1993): "Ny E18 gjennom Kvinesdal - regionale virkninger". NIBRnotat 1993:112. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta Johansen, Mohn, Mønnesland og Sørensen (1993): Regionalisering av beregningsgrunnlaget for Regjeringens Langtidsprogram. Samarbeidsrapport NIBR-SSB. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta. Johansen og Mønnesland: (1989): Modellutvikling og eksempler på anvendelse av regionaløkonomisk modellverktøy. Presentasjon av elementer fra NORAS-prosjektet på Regionalforskningsprogrammets seminar Asker mars Upublisert notat. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Johansen, S, I Nilssen og A Stokka (1999): Bruk av Panda i arbeidet med regionale utviklingsprogram. SINTEF-rapport STF38 A Sintef, Trondheim. Johansen og Onsager (1994): "Kjøtt- og meieriindustrien i EU - virkninger for lønnsomhet og sysselsetting". Rapport 2/1994. Landbrukets utredningskontor, Oslo. Johansen og Onsager (1993): "Redusert støtte til landbruket - Regionale virkninger". NIBR-rapport 1993:11. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta Johansen, Orderud and Stokka (1992): Regional impacts of building and running a new main airport for Norway. Paper presented at the IVth World Congress of the Regional Science Association International, Palma de Mallorca may Johansen, S and A Stokka (1995): Linking National Economic Projections to Regional Input-Output Models. Paper presentert på E-RSAs konferanse, Odense august Revidert versjon presentert på NS-RSAs konferanse Regionale regnskaper og modeller i Jukkasjärvi, mars Johansen og Sørensen (1990): Presentasjon av REGION-modellen eksemplifisert ved prosjektet Regionale arbeidsmarkedsperspektiver. Regionale endringer - modeller for planlegging og analyse, seminarinnlegg. NORAS Johansen and Tesli (1996): Regional Impact Assessments of National Policy Changes - Applications of EIA/EA Concepts and Methods. Paper presentert på IAIA 96, Estoril (Portugal) juni Johansen, S og J Toresen (1991): "Ny hovedflyplass på Gardermoen. Kommunaløkonomiske konsekvenser for romeriksregionen". NIBR-notat 1991:132. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta Johansen og Toresen (1992): "Kommunaløkonomiske konsekvenser av Gardermoen-utbyggingen". Artikkel i Regionale trender nr CV Steinar Johansen 10

11 Lian, J I, S Bråthen, S Johansen og S Strand (2005): Luftfartens samfunnsnytte. Dokumenatsjon av nytte og skisse til et løpende rapporteringssystem. TØI rapport 807/2005. Transportøkonomisk institutt, Oslo. Mønnesland, Johansen, Eikeland og Hanssen (1990): Whaling in Norwegian waters in the 1980ies. The economic and social aspects of the whaling industry, and the effects of its termination. NIBRreport 1990:14 (finnes også på norsk). Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Mønnesland, Johansen og Buflod (1988): Hovedflyplass og vinter-ol. Virkninger av to parallelle utbyggingsprosjekter. NIBR-notat 1988:152, Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo. Onsager og Johansen (1993): Landbruksbasert næringsmiddelindustri. Nye vilkår, strukturell og regional utvikling. NIBR-rapport 1993:4. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta. Orderud og Johansen (1991): "Utbygging av Gardermoen. Regionale virkninger". NIBR-rapport 1991:35. Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo-Alta. Ravlum, Inger-Anne, Jon-Terje Bekken, Kjell Werner Johansen, Steinar Johansen, Henning Lauridsen og Jon Inge Lian (2005): Oppgavefordeling i samferdselssektoren. TØI-rapport 804/2005. Oslo: Transportøkonomisk institutt. CV Steinar Johansen 11

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Årsrapport 2004 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse Årsberetning 2006 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine satsingsområder. 2

Detaljer

Curriculum Vitae Einar Lier Madsen

Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Kontoradresse: Privatadresse: Nordlandsforskning, Universitetsalleen 11 Fridthjov Anderssens vei 2, Universitetet i Nordland, 8049 Bodø 8005 Bodø Tlf: (+47) 75 41 18

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Vedlag V Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2008. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2008

Detaljer

2626 Lillehammer www.ostforsk.no

2626 Lillehammer www.ostforsk.no 2626 Lillehammer www.ostforsk.no Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 1 DESIGN OG PRODUKSJON: SANDBECK REKLAMEBYRÅ AS - GJØVIK TRYKK: BT GRAFISKE - KOLBU Å RSBERETNING 2001 D ETTE ER ØSTLANDSFORSKNING Østlandsforskning

Detaljer

Årsberetning for Frischsenteret 2000

Årsberetning for Frischsenteret 2000 Årsberetning for Frischsenteret 2000 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research Årsberetning 2000 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk

Detaljer

Curriculum vitae: Kristin Dale

Curriculum vitae: Kristin Dale Curriculum vitae: Kristin Dale Stilling: Dosent i samfunnsøkonomi, dr.oecon Institutt: Institutt for økonomi Universitet: Handelshøyskolen, Universitetet i Agder Adresse: UiA, Postboks 422, 4604 Kristiansand

Detaljer

Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet:

Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet: Anne Moxnes Jervell Forsker Institutt for økonomi og ressursforvaltning UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap) Pb 5003 1432 Ås Tlf. +47 64965689 Curriculum Vitae 2009-02-23 Utdannelse: Dr.scient

Detaljer

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen PERSONALIA: Født: 28. Februar 1967 Stilling: Forsker I Akademisk grad : Dr.polit. Sivilstand: Gift, tre barn Arbeidsgiver: Norsk institutt for by- og regionforskning

Detaljer

Kvaliteten på norske konsekvensutredninger

Kvaliteten på norske konsekvensutredninger Norsk institutt Norsk for institutt by- og regionforskning by- og regionforskning Arne Tesli, Jørn Thomassen og Jan Sørensen (red.) Kvaliteten på norske konsekvensutredninger Gjennomgang, kvalitetsvurdering

Detaljer

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2010 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Olav R. Spilling og Svein Erik Moen Arbeidsnotat 1/2013 Innovasjonsforskningen i

Detaljer

Årsrapport 2011 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2011 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2011 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse Oppsummering... 3 Hovedmål 1: VKM skal gi et uavhengig vitenskapelig grunnlag for å håndtere risiko 4 Risikovurderinger... 4

Detaljer

Årsrapport 2007 Del II. Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon

Årsrapport 2007 Del II. Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon Årsrapport 2007 Del II Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon 1 Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2007 og inneholder

Detaljer

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Høgskolen i Lillehammer Forskningsprosjekter Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 HILs publikasjonsserier 1992-1994 a. Skriftserien b. Arbeidsrapporter c. Informasjonsserien

Detaljer

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2012 4. Regnskap og økonomi 12. Noter til regnskapet 14. Revisors beretning 18. Ansatte 31.12.

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2012 4. Regnskap og økonomi 12. Noter til regnskapet 14. Revisors beretning 18. Ansatte 31.12. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Årsberetning 2012 4 Regnskap og økonomi 12 Noter til regnskapet 14 Revisors beretning 18 Ansatte 31.12.2013 19 Om TØI Visjon Med glede og samarbeid skaper vi kunnskap om bærekraftig

Detaljer

Europeiske perspektiv på regioner og regional utvikling i Norge i lys av ESPON

Europeiske perspektiv på regioner og regional utvikling i Norge i lys av ESPON NIBR-rapport 2013:9 Erik Gløersen Frants Gundersen Olaf Foss Europeiske perspektiv på regioner og regional utvikling i Norge i lys av ESPON Europeiske perspektiv på regioner og regional utvikling i Norge

Detaljer

Tilslørt, virksom og treffsikker

Tilslørt, virksom og treffsikker nilf-rapp ort 2009 4 Tilslørt, virksom og treffsikker Evaluering av Bygdeutviklingsordningen i va r lars øystei n j u li e o d dv ei g j o s t ei n pet tersen eri ksen nåv i k h va l s torsta d v i k NILF

Detaljer

Virkemidler i distriktspolitikken

Virkemidler i distriktspolitikken Steinar Johansen Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av statsbudsjettets kapittel 551.60 NOTAT 2008:110 Tittel: Forfatter: Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av

Detaljer

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Steinar Johansen Knut Onsager Kjetil Sørlie Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Andre publikasjoner fra NIBR: Rapportene koster fra kr 250,-

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00.

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. CURRICULUM VITAE Juni 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer