CURRICULUM VITAE Mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE Mars 2012"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Mars 2012 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: Faks: Navn: Knut Onsager Født: Akademisk grad: Dr.polit. Stilling: Forsker 1 Nasjonalitet: Norsk Språk: Norsk, engelsk E-post: Utdannelse: År Akademisk grad Institusjon 2000 Dr. Polit (innen økonomisk geografi) Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi /UiO 1985 Cand.scient (innen samfunnsgeografi) Samfunnsgeografi/UiO 1980 Cand.mag. Ressursforvalting og planlegging/distriktshøgskolen Bø-Telemark Yrkeserfaring 1 : År : Forskningsassistent - Statistisk Sentralbyrå Forsker - Nordlandsforskning Forsker - Gruppen for Ressursstudier / NTNF Forsker - NIBR 1 Pluss 2 års annen erfaring fra praktiske yrker (snekker, maler, sjåfør).

2 Nøkkelkvalifikasjoner: - Lokale og regionale nærings- og samfunnsanalyser. - Territorielle analyser av sosio-økonomisk differensiering og endring. - Kompetanse-, nærings- og innovasjonsanalyser - Evaluering av distrikts-, regional-, nærings- og innovasjonspolitikk. - Kvalitative og kvantitative data- og metodetilnærminger. Kompetansebeskrivelse: Onsager har lang erfaring med nærings- og samfunnsanalyser på ulike geografiske nivå. Ett sentralt forskningsfelt har vært innenfor helhetlige analyser av lokal/ regional utvikling der endringer og samspill innenfor og mellom feltene næring/sektorer, demografi/mobilitet og politikk/utviklingstiltak, har stått sentralt. Her inngår også analyser av mønstre og drivkrefter bak befolknings-, sysselsettings- og næringsutviklingen mellom regioner på nasjonalt nivå. Ett annet hovedfelt har vært mer spesialiserte lokal/regionale næringsanalyser der egenskaper, endringsprosesser og utviklingsbetingelser har stått i fokus. Ellers har han også noe erfaring med evalueringer av distrikts-, regional- og innovasjonspolitikk og tiltak. Han bruker både kvantitative data og kvalitativ informasjon i analysene, og anvender ofte komparative tilnærminger i forskningen. Han har lang erfaring med å formidle og presentere forskningen på ulike måter i publikasjoner og tidskrifter samt foredrag for ulike målgrupper. Prosjektlederansvar: Onsager har 25 års erfaring som prosjektleder, og har hatt mange større prosjekter der flere forskere tilknyttet ulike miljøer har vært involvert. Han har vært forskningssjef i et større NFR-program (REGUT - Regional utvikling) med blant annet det faglige lederansvar for en større komparativ studie der mange FoU-miljøer var involvert. De senere årene har han hatt ansvar for flere større NFR-prosjekter der komparative lokale/regionale analyser har stått sentralt (eks. prosjektet Teknologibyene finansiert av KUNI-programmet, Kunnskapsgrunnlaget for nærings- og innovasjons-politikken, prosjektet Byregioner, kompetansebaser og innovasjon finansiert av DEMOSREG- programmet, Demokrati, styring og regionalitet,og prosjektet Livskraftige kystsamfunn finansiert av HAVET- KYSTEN-programmet). Han har for øvrig god erfaring som prosjektleder ovenfor ulike typer oppdragsgivere (NFR, KRD, Innovasjon Norge fylkeskommuner, kommuner m.m.).

3 Publisering: 83 "Regional næringsutvikling i fortid, nåtid og framtid". Kapittel 3 i Hanssen G.S., Klausen, J.E. og Langeland, Ove (red) (2012) Det Regionale Norge Oslo. Abstrakt. 82 Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Skjervøy kommune. Medforfattere L.Schmidt, G.M. Vestby, F.Gundersen og K.Sørlie. NIBR-rapport 2012: Kommer. 81 Regional næringsinnovasjon og utvikling de senere årene. Kapittel i Regionale Trender 2012, nr.2. Kommer "Derfor blir vi her"- innvandrere i Distrikts-Norge. Medforfattere Susanne Søholt, Aadne Aasland, Guri Mette Vestby. NIBR-rapport 2012:5 79 Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Sandøy kommune. Medforfattere L.Schmidt, G.M. Vestby, F.Gundersen og K.Sørlie. NIBR-rapport 2011: Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Lurøy kommune, med hovedvekt på Lovund. Medforfattere K.B. Stokke, L.Schmidt, F.Gundersen og K.Sørlie. NIBR-rapport 2011: Regional innovasjon og næringsutvikling. Medforfatter F.Gundersen. NIBR-rapport 2011: Kompetanseintensive næringer og tjenester lokalisering og regional utvikling. Medforfattere F.Gundersen, B.Langset og K.Sørlie, NIBR-rapport 2010: "Regional innovasjon i Norge". Artikkel i Plan nr City regions, advantages and innovation. Medforfattere H.Aslesen, F.Gundersen, A. Isaksen og O. Langeland, NIBR-rapport 2010 : Regions, networks and innovative performance: the case of knowledge intensive industries in Norway. Medforfatter A.Isaksen. Artikkel i European Urban and Regional Studies Vol 17 No 3, July "Osloregionen: mangfold, innovasjon og utfordringer" Medforfattere F. Gundersen og K.Sørlie. NIBR-rapport 2010: Utredning av forslag til Regional FoU-strategi for Oslo/Akershus. Medforfatter T.Haraldsen. Samarbeidsrapport NIBR-TØI November By- og småstedsregionene i Innlandet - kompetanse, innovasjon og utvikling.nibr-rapport 14: "Innovasjonspolitikk for regional næringsutvikling". Medforfatter S.E.Jacobsen. Kapittel 6 i Isaksen, Karlsen og Sæther (red) (2008): Regional næringsutvikling og politikk i Norge. Fagbokforlaget. 68 Large and small city-regions - different advantages, innovation capabilities and challenges. Paper presentert på Regional Studies International Conference: Regions : Dilemmas of Integration and Competition? th. May 2008, University of Economics, Prague, Czech Republic. 67 Regionale variasjoner i næringsstruktur, innovasjon og politikk (2008). Medforfatter Arne Isaksen. Underlagsnotat til KRD ifb. ny stortingsmelding. 66 "Kunnskapsintensive næringer, innovasjon og regional utvikling i Norge". Artikkel i Regionale Trender nr.1/ "Nasjonale virkemidler for regional innovasjon erfaringer fra Arena-programmet. Medforfatter S.E. Jacobsen. Artikkel i Regionale Trender nr Midtveis-evaluering av Arena-programmet. Medforfattere Jacobsen, S.E. A, Rokkan og T.Nersten. SNF-NIBR-samarbeidsrapport Innovasjon Norge. 63 City-regions, knowledge bases and innovation support system. Paper presentert på Regional Studies International Conference: Regions in Focus? 2-5 th. April 2007, University of Lisbon, Portugal. 62 Technology Cities in Norway: Innovating in Glocal Networks. Medforfattere Arne Isaksen, Morten Fraas og Tom Johnstad. Artikkel i European Planning Studies, Vol.15, No. 4, April Teknologibyene omstilling, innovasjon og utfordringer. Medforfattere A.Isaksen, M.Fraas og T. Johnstad, NIBR-rapport 2005:11. NFR-KUNI-programmet.

4 60 "Små og mellomstore byer en litteraturstudie". Medforfattere Olaf Foss og Dag Juvkam. NIBR-notat: 2006: Storbyenes funksjoner og roller. Medforfattere Edvardsen H.M, K, Langeland O. Kapittel 3 i NUTEK-rapport (2006:4): Storstadsutvikling for nationell tillvaxt. 58 "Næringsutvikling, kultur og kreative næringer i Fredrikstadregionen". NIBR-notat 2005:11. Medforfattere Frants Gundersen, Ove Langeland og Steinar Norman. 57 "Små teknologibyer i Norge innovative miljøer i glokale nettverk". Artikkel i Regionale trender 2005:1. 56 Head Office Location: Agglomerations or Clusters of Flow Nodes?. Medforfatter Jacobsen, S.E.. Artikkel i Urban Studies. Vol 42, No9, , August "Regioner i utakt" (2004). Medredaktør med Tor Selstad, og hovedansvar for kap.1, 9, 10, 11. Tapir forlag. 54 "Regional politikk og nye utviklingsstrategier i Østfold". Medforfatter T. Bolkesjø. Kapittel i Amdam & Bukve (red) (2004): Det regionalpolitiske regimeskiftet tilfellet Norge. Tapir forlag. 53 "Klynger og klyngepolitikk ukritisk modell-import eller relevant strategi?" Medforfatter A.Isaksen. Kapittel i Arbo og Gammelsæther (red.) (2004): Innovasjonspolitikkens scenografi. Tapir forlag. 52 "Klyngeteori, forskning og politikk". Upublisert notat (2003) til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). 51 "Asians on the Norwegian Labour Market: Industrial Concentration and Self-employment Careers" (2004). Medforfatter Geir Orderud. Kapittel i van Naerssen (red): Asian Migrants in European Labour Market. London: Routeledge. London. 50 Småbyregioner i omstilling. Artikkel i Plan Nr.2/ "Knowledge economy and cluster in an old industrial town in Norway". Medforfatter B.Sæther. Artikkel i Nordisk Samfunnsgeografisk Tidsskrift nummer 38, Juli 2004 s "Østfolds småbyregioner i omstilling egenbasert, Oslo-influert og grenseregional utvikling". Medforfattere T.Bolkesjø, A.B.Amundsen og O.Foss. NIBR-rapport 2004:7. 47 "Kunnskapsøkonomi og klyngeutvikling i en liten industriby". Medforfatter B.Sæther. NIBR-report 2003:4. 46 Rogaland Regional Food Cluster (2003). Medforfatter B. Aasen. Kapittel i Asheim, B. T. (red): Nordic SMEs and Regional Innovation. Rapport, Nordisk Industrifond. 45 "Regionale effekter av statlig politikk i Østfold". Medforfatter Olaf Foss. NIBR-notat 2003: "The role and functions of Head Offices: Towards increased complexity?" Medforfatter S.E.Jakobsen. SNF-NIBR Working Paper No. 32/ Kultur og innovasjon i to tradisjonelle næringsmiljøer i Sørøst-Norge. Kapittel i Å.Mariussen (red) : Kulturelle betingelser for innovasjon en studie av regionale betingelser. NF-Rapport no Etnisk entreprenørskap og selvsysselsetting. En studie innenfor matvaresektoren i Oslo. Medforfatter B. Sæther. NIBR-rapport 2001:6. 41 "Arbeidsdeling, innovasjon og den territorielle dimensjon. En analyse av et lokalt næringsmiljø i et nordisk innovasjonssystem".dr.polit-avhandling, ISS-UiO. NIBR-Pluss Serier Høgskolene og regional innovasjon. Kapittel 3 i B. Sæther (red) (2000): Høgskolenes regionale betydning. NIBR-rapport 2000:9 39 "Verkstedsindustrien i Østfold lokale bransjemiljøer i overlokale innovasjonsnettverk". Kapittel i Isaksen (red) (2000). Regionale innovasjonssystemer Innovasjon og læring i ti regionale næringsmiljøer. Samb.rapport NIBR, Nordlands-forskning og STEP. 38 "Matvaresektoren i innovative nettverk i Rogaland. Kapittel i Isaksen (red) (2000). Regionale innovasjonsystemer Innovasjon og læring i ti regionale næringsmiljøer. Samarbeidsrapport STEP-NIBR-Nordlandsforskning. 37 "Flytting - mønstre og årsaker. En kunnskapsoversikt".

5 Medforfatter Geir Orderud. NIBR-rapport 1998:6. 36 "Næringer, nettverk og regional utvikling". NIBR-notat 1997: "Bærekraftig matproduksjon og forbruk. Miljøhensyn og renere produksjon i norsk landbruksrelatert matsektor". NIBR-rapport 1996: "Gjenvinning - en næring i vekst". NIBR-notat 1996: "Norsk jordbruk og miljøet". NIBR-notat 1996: "Innovasjon og renere teknologi i landbruksindustrien". NIBR-rapport 1995: "Et konkurransedyktig Østfold". Medforfattere T. Johnstad, H.Fosmark, K. Kleven.NIBR-rapport 1995: "Næringslivets utviklingspotensialer i Osloregionen". Medforfattere T.Johnstad, H., Fosmark, H., Kleven NIBR-rapport 1995: "Det matindustrielle miljøet i Oslo". NIBR-notat 1995: "Det matindustrielle miljøet i Østfold". NIBR-notat 1995: "Varehandelsmiljøet i Oslo-regionen". NIBR-notat 1995: "En studie av tekniske miljøanalyser i Norge. Renere teknologiprogrammet". Medforfatter B.Aasen. Oppdragsrapport SFT 1995: "Restrukturering og nyskaping i norsk landbruksbasert matproduksjon". Artikkel i Nordisk samfunnsgeografisk Tidsskrift nr "Norsk kjøtt- og meieriindustri i EU - virkninger for lønnsomhet, sysselsetting og regional utvikling". NIBR-rapport 1994:oktober. 23 "Et konkurransedyktig Vestfold". Medforfattere Halvorsen, K., Johnstad, T., Kann, F. NIBR-rapport 1994:6. 22 "Regional konsentrasjon og nye nettverk i primærnæringsbaserte industrier?". Kapittel 6. i J. Naustdalslid m.fl.: Distriktsproblem og regional avhengighet - et forprosjekt. NIBR-notat 1993: "Landbruksbasert næringsmiddelindustri - nye vilkår, strukturell og regional utvikling". Medforfatter S. Johansen. NIBR-rapport 1993:4. 20 "Redusert støtte til landbruket - regionale virkninger". Medforfatter S. Johansen. NIBR-rapport 1993: "Nye utfordringer for fiskerisektoren - konsekvenser av endrede rammebetingelser". Medforfatter J.Mønnesland. NIBR-notat 1993: "Regionalpolitikken ved en skillevei". Artikkel i Regionale Trender 1/ "Fra krise til vekst i nordnorsk kystindustri". Artikkel i Regionale Trender 1/ "Landbruksbasert industri for fall?". Artikkel i Regionale Trender 1/ "Ny giv i nordnorsk kystindustri - Utvikling i struktur og bedriftsstrategier". Medforfatter S. Eikeland, S.. NIBR-rapport nr. 1992:8. 14 "Regionalpolitiske mål og DUs virkemiddelprofil på 1980-tallet". Medforfatter G.M.Grimsrud.NIBR-rapport 1992: "På rett kjøl i åpent farvann? - fiskeribaserte kystregioner i en omstillingstid." Artikkel i Regionale trender 1992/2. 12 "Norsk bioenergiforskning - Evaluering og sentrale framtidsutfordringer". Medforfatter K., Halvorsen og B. Aasen.NIBR-rapport nr.1991: "Bedrifters miljøstrategier - En studie av treforedlings- og galvanoindustrien". Medforfatter B. Aasen. NIBR-rapport nr.1991: "Forskningsprogrammet Naturressurser og samfunn - Sluttrapport". GRS-rapport "Fiskerikrise - virkninger og omstilling i kystsamfunn". Medforfattere Å.Mariussen, S.Tønnesen. NIBR-notat 1990: "Landbruksbasert industri - utviklingsbehov og forskningens rolle". Medforfatter E. Veie (1990). GRS-rapport nr "Energi og internasjonale teknologioverføringer. Utfordringer for en global miljøpolitikk". Medforfatter B.Aasen. NIBR-rapport nr.1990:22. 6 "Offentlige brukeres rolle i utviklingen av miljøteknologi".

6 Medforfattere B.Aasen, H.Jervan.GRS-rapport nr.755, "Rekruttering og yrkesmønstere i ferskfisktråling. Tre større trålrederiers funksjon i kystarbeidsmarkedet". Nordlandsforskningsrapport nr.11/ "Flyttemotiv og flyttekarrierer i Nord-Norge". Medforfattere Ø.Imset, A.Wiborg. Nordlandsforskningsnotat 1028/ "Flyttemønsteret i Nordland - kompetanseflytting og flyttebalanser for ulike kommunetyper". Medforfatter Ø. Imset. Nordlandsforskningsnotat nr.1020/87. 2 "Arbeid for alle? En analyse av delmarkeder og sysselsettingsproblemer i tre nordlandskommuner på 80-tallet". Nordlandsforskningsrapport nr. 9/ "Produksjonsutvikling og utviklingsstrategi. En analyse av fiskerinæringen i Måsøy og Vest-Finnmark ". Hovedfagsrapporten 1985, Institutt for Samfunnsgeografi/Universitet i Oslo.

CURRICULUM VITAE September 2010

CURRICULUM VITAE September 2010 CURRICULUM VITAE September 2010 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Steinar Johansen Født: 23. august 1962 Akademisk grad:

Detaljer

Regional innovasjon og næringsutvikling

Regional innovasjon og næringsutvikling Frants Gundersen og Knut Onsager Regional innovasjon og næringsutvikling Regional innovasjon og næringsutvikling Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2010:20 NIBR Report 2010:5 Kompetanseintensive

Detaljer

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Olav R. Spilling og Svein Erik Moen Arbeidsnotat 1/2013 Innovasjonsforskningen i

Detaljer

Osloregionen - mangfold, innovasjon og utvikling

Osloregionen - mangfold, innovasjon og utvikling Knut Onsager, Frants Gundersen og Kjetil Sørlie Osloregionen - mangfold, innovasjon og utvikling Osloregionen - mangfold, innovasjon og utvikling Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:35 NIBR-rapport

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Sandøy kommune

Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Sandøy kommune Knut Onsager, Frans Gundersen, Lene Schmidt, Kjetil Sørlie Guri-Mette Vestby Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Sandøy kommune Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i

Detaljer

Knut Onsager og Tone Haraldsen. Utredning av forslag til Regional FoU-strategi for Oslo/Akershus

Knut Onsager og Tone Haraldsen. Utredning av forslag til Regional FoU-strategi for Oslo/Akershus Knut Onsager og Tone Haraldsen Utredning av forslag til Regional FoU-strategi for Oslo/Akershus Samarbeidsrapport NIBR/TØI 2009 Tittel: Utredning av forslag til Regional FoU-strategi for Oslo/Akershus

Detaljer

Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Skjervøy kommune

Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Skjervøy kommune Knut Onsager, Lene Schmidt, Guri Mette Vestby, Frants Gundersen Kjetil Sørlie Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Skjervøy kommune Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

NORSK INSTITUTT FOR BY- OG REGIONFORSKNING. Årsrapport 2004. forskning for god praksis

NORSK INSTITUTT FOR BY- OG REGIONFORSKNING. Årsrapport 2004. forskning for god praksis NORSK INSTITUTT FOR BY- OG REGIONFORSKNING Årsrapport 2004 forskning for god praksis ,, Innhold Norsk institutt for by- og regionforskning 3 NIBR går inn i CIENS 4 Styrets tilbakeblikk på 2004 6 Årsregnskap

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00.

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. CURRICULUM VITAE Juni 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser

Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser Ove Langeland Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser NOTAT 2010:103 Tittel: Forfatter: Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser Ove Langeland

Detaljer

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Electronic Coast fra lærings- til innovasjonssystem?

Electronic Coast fra lærings- til innovasjonssystem? ARTIKLER Henrik D. Finsrud Regionale trender 1 2007 Electronic Coast fra lærings- til innovasjonssystem? I denne artikkelen diskuterer forfatteren utviklingen av bedriftsnettverket Electronic Coast fra

Detaljer

R-03. Regional innovasjon: En ny strategi i tiltaksarbeid og regionalpolitikk. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185.

R-03. Regional innovasjon: En ny strategi i tiltaksarbeid og regionalpolitikk. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-03 1997 Arne Isaksen Regional innovasjon: En ny strategi i tiltaksarbeid og regionalpolitikk Arne Isaksen STEP group Storgt. 1 N-0155 Oslo Norway Opprinnelig rapport

Detaljer

Europeiske perspektiv på regioner og regional utvikling i Norge i lys av ESPON

Europeiske perspektiv på regioner og regional utvikling i Norge i lys av ESPON NIBR-rapport 2013:9 Erik Gløersen Frants Gundersen Olaf Foss Europeiske perspektiv på regioner og regional utvikling i Norge i lys av ESPON Europeiske perspektiv på regioner og regional utvikling i Norge

Detaljer

R-02. STEP rapport ISSN 0804-8185. REGIONALE INNOVASJONSSYSTEMER Innovasjon og læring i 10 regionale næringsmiljøer. Arne Isaksen (red.

R-02. STEP rapport ISSN 0804-8185. REGIONALE INNOVASJONSSYSTEMER Innovasjon og læring i 10 regionale næringsmiljøer. Arne Isaksen (red. STEP rapport ISSN 0804-8185 R-02 1999 Arne Isaksen (red.) REGIONALE INNOVASJONSSYSTEMER Innovasjon og læring i 10 regionale næringsmiljøer Bjørn T. Asheim, STEP-gruppen / Universitetet i Oslo Morten Fraas,

Detaljer

Samfunnsanalyser i Byregionprogrammet. Notat fra Oxford Research

Samfunnsanalyser i Byregionprogrammet. Notat fra Oxford Research Samfunnsanalyser i Byregionprogrammet Notat fra Oxford Research Oxford Research: SVERIGE Oxford Research AB Box 7578 Norrlandsgatan 12 103 93 Stockholm Telefon: (+46) 702965449 office@oxfordresearch.se

Detaljer

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region FoU-rapport nr. 3/2013 UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region A r n e I s a k s e n o g Ro g e r H e n n i n g No r ma n n Tittel: UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell

Detaljer

Tette naborelasjoner eller avstandsforbindelser?

Tette naborelasjoner eller avstandsforbindelser? Tette naborelasjoner eller avstandsforbindelser? Martin Gjelsvik, IRIS Rune Dahl Fitjar, IRIS Introduksjon Storbyregionene er den primære drivkraften i norsk økonomi. Innpå halvdelen av den norske befolkningen

Detaljer

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Steinar Johansen Knut Onsager Kjetil Sørlie Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Andre publikasjoner fra NIBR: Rapportene koster fra kr 250,-

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region

UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region FoU-rapport nr. 3/2013 UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region Arne Isaksen og Roger Henning Normann Tittel: UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region Forfattere:

Detaljer

Hva kan litteraturen si om vekst i regioner?

Hva kan litteraturen si om vekst i regioner? Rapport Hva kan litteraturen si om vekst i regioner? - Et dypdykk MENON-PUBLIKASJON NR. 29/2014 November 2014 Av Anne Espelien Innhold 1. Innledning... 2 2. Næringslivet som forklaringsvariabel for vekst...

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold

Et kunnskapsbasert Østfold MENON Business Economics Forfatter(e): Rapportnr.: Steinar Normann (Østfoldforskning), Anne Espelien (Menon), Erik W. Jakobsen (Menon), Synnøve Rubach (Østfoldforskning), Frode Ramstad Johansen (Østfoldforskning),

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2014

CURRICULUM VITAE Februar 2014 CURRICULUM VITAE Februar 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Rolf Barlindhaug Født: 1950 Akademisk grad: Cand.oecon Stilling:

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2015

CURRICULUM VITAE September 2015 CURRICULUM VITAE September 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Steds- og næringsutvikling på Lovund

Steds- og næringsutvikling på Lovund Knut Bjørn Stokke, Frants Gundersen, Kjetil Sørlie og Erling Vindenes Steds- og næringsutvikling på Lovund - fra krise til suksess Steds- og næringsutvikling på Lovund Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

ØSTFOLD Småbyregioner i omstilling

ØSTFOLD Småbyregioner i omstilling Sluttkonferansen i REGUT Stjørdal 21-22. april 24 Områdestudier ØSTFOLD Småbyregioner i omstilling Mellom egenbasert, Oslodominert og transregional utvikling Prosjektleder Knut Onsager NIBR Prosjektdeltagere

Detaljer