Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect"

Transkript

1 Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK2004 Næringsøkonomi Eksamen: Vår 2011 Antall sider: 36

2 SØK Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en frivillig studentorganisasjon for studentene på samfunnsøkonomi- og finansøkonomistudiet ved NTNU. Vi arbeider for økt faglig kompetanse blant våre studenter samt tettere kontakt med næringslivet. Det gjør vi ved å arrangere fagdager, gjesteforelesninger, bedriftspresentasjoner m.m. I dag går det ca. 200 studenter på bachelornivå (1.-3. klasse) og ca. 70 studenter på masternivå (4.-5. klasse). Studentene på masternivå er fordelt på de to linjene samfunnsøkonomi (ca. 50 stk) og finansiell økonomi (ca. 20 stk). Mer om ECONnect og aktuelle arrangementer på ECONnect består av følgende personer ved utgivelsestidspunkt: Ole Christian Grytten(Leder) Mariell Toven(Økonomiansvarlig/kandidattreffet) Daniel Johansson (Bedriftsansvarlig) Johan Berg Fossen(Fagdagsansvarlig) Georg Næsheim Ellen Normann Ragnhild Grøv Martine Ødegård(Faktoransvarlig) Inga Friis Caroline Lesiewicz Post- og besøksadresse: Organisasjonsnummer: Hjemmeside: ECONnect, NTNU Dragvoll NO Institutt for samfunnsøkonomi Bygg 7, Nivå Trondheim Merk: Eksamensbesvarelsene har i varierende grad feil og mangler, både oppsett og innhold. De vil også kun vise en av flere mulige fremgangsmåter. ECONnect står ikke ansvarlig for selve faginnholdet. Organisasjon: ECONnect NTNU Hjemmeside:

3 SØK 2004, Vår 2011 Eksamensbesvarelse Besvarelsen framstår som svært ryddig, veldisponert og poengtert. Besvarelsen indikerer at kandidaten behersker sentrale teorier og begreper innenfor næringsøkonomi svært godt og han/hun er i stand til å anvende disse på de problemstillinger som reises i oppgaveteksten. Til tross for at hovedinntrykket er svært godt er det noen mindre svakheter som bør påpekes. På oppgave 2a) er det en liten regnefeil på profittnivået s. 18 og s.21. På oppgave 2b) kunne kandidaten presist klargjort hvilket kvantum som svarer til det samfunnsøkonomiske optimum (y=300). I motsetning til de fleste andre besvarelsene som ble levert viser kandidaten god forståelse og diskusjon av problemstillingen på oppgave 3.

4 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK2004 NÆRINGSØKONOMI Faglig kontakt under eksamen: Bjarne Strøm, Tlf.: Eksamensdato: Fredag 3. juni 2011 Eksamenssted: Dragvoll Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte hjelpemidler: Flg formelsamling: Knut Sydsæter, Arne Strøm og Peter Berck (2006): Matematisk formelsamling for økonomer, 4utg. Gyldendal akademiske. Knut Sydsæter, Arne Strøm, og Peter Berck (2005): Economists mathematical manual, Berlin. Enkel kalkulator Citizen SR-270x el. HP 30S. Sensur: 27. juni 2011 Eksamensoppgaven består av 3 oppgaver med delspørsmål som alle skal besvares. Oppgaveteksten er skrevet på bokmål og nynorsk. Vekting av oppgavene i parentes. Bokmål: Oppgave 1. (40%) a) I en by er det i utgangspunktet kun en bedrift (bedrift 1) som leverer trelast til forbrukerne. Profitten til bedriften er Imidlertid er det en potensiell konkurrent som vi betegner bedrift 2 som offentligjør planer om å etablere seg i byen. Direktøren i 1 uttaler i et avisintervju at bedriften hans kommer til å kjøre en lavprisstrategi dersom 2 etablerer seg i byen. Situasjonen i markedet er slik at en lavprisstrategi fra 1 sin side vil gi 1 profitt på 20000, mens 2 vil gå med et tap på Dersom 1 velger å avstå fra lavprisstrategien vil 1 få profitt på 30000, mens 2 får profitt på Formuler denne situasjonen som et sekvensielt spill mellom 1 og 2 og finn likevekten. Kommenter direktørens utsagn i lys av din spillteoretiske analyse. b) Du får nå mer utfyllende opplysninger om bedriftenes kostnader og markedsforholdene de står overfor. Vi forutsetter at bedriftenes produkter er imperfekte substitutter og at etterspørselsfunksjonene for hver av dem er gitt ved: y 400 2p p y 400 2p p y1 og y 2 er kvantum i de to bedriftene, mens p1 og p 2 er prisene. Anta videre at grensekostnadene er konstante og i utgangspunktet lik 20 i hver bedrift. Nykommerbedriften (bedrift 2) har i tillegg en etableringskostnad på 5000 uavhengig av kvantum. Dersom bedrift 2 etablerer seg i byen vil bedriftene konkurrere på pris. Forklar hva som menes med beste responsfunksjonene (reaksjonsfunksjonene) til de to bedriftene. Forklar Merk! Det blir sendt automatisk varsel om sensur på e-post. Du kan se hva som er registrert ved å gå inn på Studentweb. Evt andre telefoner om sensur må rettes til instituttet. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike telefoner.

5 SØK Næringsøkonomi begrepene ved hjelp av figur. Finn likevektspriser og likevektskvanta i markedet dersom 2 etablerer seg og markedssituasjonen og kostnadsstrukturen er som angitt. c) For å møte konkurransen fra den potensielle utfordreren, vurderer bedrift 1 å gjennomføre en rasjonalisering av driften. Denne rasjonaliseringen vil redusere bedriftens grensekostnader med 50%, men samtidig innebærer det at bedriften får faste kostnader lik K. Drøft virkningen en slik rasjonalisering vil ha på priser og omsatt kvantum gitt at 2 etablerer seg. Vurder om rasjonaliseringen er en lønnsom strategi for bedrift 1. Oppgave 2. (40%) To bedrifter konkurrerer om leveranse av kylling til forbrukerne. Anta at kyllingene fra de to leverandørene er perfekte substitutter og at etterspørselen etter kylling er gitt ved q 310 p der q er samlet kvantum i markedet og p er prisen. Bedriftene har i utgangspunktet like grensekostnader i produksjonen lik 10. a) Finn likevektskvantum, likevektspris og profittnivåer når bedriftene har kvantum som strategisk variabel og i. Velger kvantum samtidig ii. En av bedriftene kan velge kvantum før den andre b) Drøft de samfunnsøkonomiske egenskapene ved likevektene i a). c) Anta nå at bedriftene har pris som strategisk variabel og setter prisene samtidig. Hva blir likevektspriser, kvantum og profittnivå nå? d) Den ene bedriften oppnår en reduksjon i grensekostnadene på 50% ved å ansette billig importert arbeidskraft. Hvordan vil det påvirke likevektspris, kvantum og profittnivåer når bedriftene foretar sine beslutninger samtidig og i. Kvantum er strategisk variabel ii. Pris er strategisk variabel Oppgave 3. (20%) Mange moderne produkter er kjennetegnet ved at det er stordriftsfordeler på etterspørselssiden (nettverkseffekter). Drøft likevekt i markeder for produkter med nettverkseffekter og forklar hvorfor salget av slike produkter plutselig kan ekspandere sterkt. Merk! Det blir sendt automatisk varsel om sensur på e-post. Du kan se hva som er registrert ved å gå inn på Studentweb. Evt andre telefoner om sensur må rettes til instituttet. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike telefoner.

6 SØK Næringsøkonomi Nynorsk: Oppgåve 1. (40%) a) I ein by er det i utgangspunktet kun ei verksemd (verksemd 1) som leverer trelast til forbrukarane. Profitten til verksemda er Imidlertid er det ein potensiell konkurrent som vi kallar verksemd 2 som gjer kjent planar om å etablere seg i byen. Direktøren i 1 seier i eit avisintervju at verksemda hans kjem til å køyre ein lavprisstrategi dersom 2 etablerer seg i byen. Situasjonen i marknaden er slik at ein lavprisstrategi frå 1 si side vil gje 1 ein profitt på 20000, mens 2 vil gå med eit tap på Dersom 1 vel å avstå frå lavprisstrategien vil 1 få profitt på 30000, mens 2 får profitt på Formuler denne situasjonen som eit sekvensielt spel mellom 1 og 2 og finn jamvekta. Kommenter direktøren si utsegn i lys av din spelteoretiske analyse. b) Du får no meir utfyllande opplysningar om verksemdene sine kostnader og marknadstilhøva dei står overfor. Vi føreset at verksemdene sine produkt er imperfekte substitutt og at etterspurnadsfunksjonane for kvar av dei er gjeve ved: y 400 2p p y 400 2p p y1 og y 2 er kvantum i dei to verksemdene, mens p1 og p 2 er prisane. Anta vidare at grensekostnadene er konstante og i utgangspunktet lik 20 i kvar verksemd. Nykomarverksemda (verksemd 2) har i tillegg ein etableringskostnad på 5000 uavhengig av kvantum. Dersom verksemd 2 etablerer seg i byen vil verksemdene konkurrere på pris. Forklår kva som meines med beste responsfunksjonane (reaksjonsfunksjonane) til dei to verksemdene. Forklår omgrepa ved hjelp av figur. Finn jamvektsprisar og jamvektskvanta i marknaden dersom 2 etablerer seg og marknadstilhøva og kostnadsstrukturen er som gjeve ovanfor. c) For å møte konkurransen frå den potensielle utfordraren, vurderer verksemd 1 å gjennomføre ei rasjonalisering av drifta. Denne rasjonaliseringa vil redusere verksemda sine grensekostnader med 50%, men samstundes føre med seg at verksemda får faste kostnader lik K. Drøft verknaden ein slik rasjonalisering vil ha på prisar og omsett kvantum gjeve at 2 etablerer seg. Vurder om rasjonaliseringa er ein lønsam strategi for verksemd 1. Oppgåve 2. (40%) To verksemder konkurrerer om leveranse av kylling til forbrukarane. Anta at kyllingane frå dei to leverandørane er perfekte substitutt og at etterspurnaden etter kylling er gjeve ved q 310 p der q er samla kvantum i marknaden og p er prisen. Verksemdene har i utgangspunktet like grensekostnader i produksjonen lik 10. a) Finn jamvektskvanta, jamvektspris og profittnivå når verksemdene har kvantum som strategisk variabel og i. Vel kvantum samtidig ii. Ei av verksemdene kan velje kvantum før den andre Merk! Det blir sendt automatisk varsel om sensur på e-post. Du kan se hva som er registrert ved å gå inn på Studentweb. Evt andre telefoner om sensur må rettes til instituttet. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike telefoner.

7 SØK Næringsøkonomi b) Drøft dei samfunnsøkonomiske eigenskapane ved jamvektene i a). c) Anta no at verksemdene har pris som strategisk variabel og set prisane samstundes. Kva blir jamvektsprisar, kvanta og profittnivå no? d) Den eine verksemda oppnår ein reduksjon i grensekostnadene på 50% ved å tilsette billig importert arbeidskraft. Drøft korleis det vil påverke jamvektspris, kvantum og profittnivå når verksemdene foretar sine beslutningar samstundes og i. Kvantum er strategisk variabel ii. Pris er strategisk variabel Oppgåve 3. (20%) Mange moderne produkt er kjenneteikna ved at det er stordriftsfordelar på etterspurnadssida (nettverkseffekter). Drøft jamvekt i marknader for produkt med nettverkseffekter og forklår kvifor salet av slike produkt plutseleg kan ekspandere sterkt. Merk! Det blir sendt automatisk varsel om sensur på e-post. Du kan se hva som er registrert ved å gå inn på Studentweb. Evt andre telefoner om sensur må rettes til instituttet. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike telefoner.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK3003 Videregående makroøkonomisk analyse Eksamen: Høst 2010 Antall sider: 27 SØK3003 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK2004 Næringsøkonomi Eksamen: Våren 2009 Antall sider: 29 SØK2004 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en frivillig studentorganisasjon

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK1003 Innføring i makroøkonomisk analyse Eksamen: Våren 2009 Antall sider: 35 SØK1003 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1011 Markeder og markedssvikt

Eksamensoppgave i SØK1011 Markeder og markedssvikt Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1011 Markeder og markedssvikt Faglig kontakt under eksamen: Bjarne Strøm Tlf.: 73 59 19 33 Eksamensdato: 24.05.2013 Eksamenstid (fra-til): 09.00 14.00

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi

Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi Faglig kontakt under eksamen: Fredrik Carlsen Tlf.: 73 59 19 31 Eksamensdato: 17. desember 2013 Eksamenstid (fra-til): 4 timer

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK3001 Økonometri I Eksamen: Vår 2011 Antall sider: 20 SØK3001 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en frivillig studentorganisasjon

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK3003 Videregående makroøkonomisk analyse

Eksamensoppgave i SØK3003 Videregående makroøkonomisk analyse Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK3003 Videregående makroøkonomisk analyse Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Torvik Tlf.: 73 59 14 20 Eksamensdato: 17.12.2014 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1012 Makroøkonomisk analyse

Eksamensoppgave i SØK1012 Makroøkonomisk analyse Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1012 Makroøkonomisk analyse Faglig kontakt under eksamen: Egil Matsen Tlf.: 73 59 78 52 Eksamensdato: 31.05.2013 Eksamenstid (fra-til): 09.00 14.00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 207: Arbeidsmarkedsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 207: Arbeidsmarkedsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 207: Arbeidsmarkedsøkonomi Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer det studentene

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi

Eksamensoppgave i SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi Faglig kontakt under eksamen: Per Tovmo Tlf.: 73 55 02 59 Eksamensdato: 11. desember 2013 Eksamenstid (fra-til): 5 timer

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Eksamensoppgave i TIØ4258 Teknologiledelse

Eksamensoppgave i TIØ4258 Teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Eksamensoppgave i TIØ4258 Teknologiledelse Faglig kontakt under eksamen: Tim Torvatn Tlf.: 735 93493 eller 9716 3061 Eksamensdato: 24. mai 2013 Eksamenstid

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Pensumsammendrag: SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi Forfatter: E-post: bergholt@stud.ntnu.no Skrevet: Høsten 2007 Antall sider: 77 - Pensumsammendrag Om ECONnect:

Detaljer

Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997.

Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997. Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (1997), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget Nye oppgaver til Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997. NB! For kun noen av disse oppgavene har jeg skrevet

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR KONKURRANSESTRATEGI

ARBEIDSBOK FOR KONKURRANSESTRATEGI ARBEIDSBOK FOR KONKURRANSESTRATEGI av Lars Sørgard FAGBOKFORLAGET 1998 KONKURRANSESTRATEGI Forord Dette er en arbeidsbok som er tenkt benyttet i forbindelse med boken: Sørgard, Lars 1997: Konkurransestrategi

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR KONKURRANSESTRATEGI

ARBEIDSBOK FOR KONKURRANSESTRATEGI ARBEIDSBOK FOR KONKURRANSESTRATEGI av Lars Sørgard 2.utgave FAGBOKFORLAGET 2003 KONKURRANSESTRATEGI, 2.UTGAVE Forord til 1. utgave Dette er en arbeidsbok som er tenkt benyttet i forbindelse med boken:

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked

ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo ECON 0 Forbruker, bedrift og marked Seminar våren 005 NB: Oppgave vil bli gjennomgått på første seminar. Oppgave A. Forklar betydningen av følgende begreper i

Detaljer

Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige!

Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige! Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige! 1. Forklar kort følgende begreper: (i) Nåverdi (ii)tilbudskurve (iii) Alternativkostnad

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk

Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk Faglig kontakt under eksamen: Håkon Tjelmeland Tlf: 48 22 18 96 Eksamensdato:??. august 2014 Eksamenstid (fra til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave

201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave 201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave Oppgave 1 Vi deriverer i denne oppgaven de gitte funksjonene med hensyn på alle argumenter. a) b) c),, der d) deriveres med hensyn på både og. Vi kan benytte dee generelle

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 YRK3102 Yrkessjåførfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Hjelpemidler

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Pensumsammendrag: SØK005 Finansmarkeder Forfatter: Drago Bergholt E-post: bergholt@stud.ntnu.no Skrevet: Våren 008 Antall sider: 15 SØK005 - Pensumsammendrag

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355 SIDE 355 Bachelorfordypning vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.12. Master vedtatt av Styret ved NTNU 20.09.00,

Detaljer

Eksamen 27.05.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.05.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.05.2013 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser

Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser av Sarka Dittrichova Søderstrøm SNF-prosjekt nr. 7477 PROGRAMOMRÅDET TELEØKONOMI Denne publikasjonen inngår i en serie arbeidsnotater og

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1003 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.01 REA308 Matematikk S Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer