Råd for funksjonshemmede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råd for funksjonshemmede"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Kl MERK: møtet starter i bystyresalen kl. 12. med dialogmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Råd for funksjonshemmede, Vibeke Nikolaisen telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Tematime (dialogmøte): Kl i bystyresalen Agenda for Dialogmøte: Utvikling av nye Vollsletta 1) Orientering om prosjektet 2) Gjennomgang av prosjektplan 3) Avklare dialog og samarbeidsform Kl møtestart. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra

2 Saksliste Saksnr PS 10/6 PS 10/7 RS 10/13 RS 10/14 RS 10/15 RS 10/16 Innhold Videreføring av tiltak i tråd med prosjektet "Hybelboer i Bodø" Referatsaker Psykiatrimidler - disponeringer FW: Brukermedvirkning Kulturkvartalet i Bodø Tilleggsutredning. Detaljreguleringsplan for Kvalvikodden/ kommunedelplan Ytre Havn. Ny adkomstvei til Kvalvikodden Ergoterapi- og fysioterapitjenesten - prioritering av vedtak Bodø, 19. mai 2010 Diana Johnsen leder Vibeke Nikolaisen sekretær

3 Helse- og sosialavdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7608 B30 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/6 Råd for funksjonshemmede /5 Ruspolitisk råd /8 Komite for helse og sosial Bystyret Videreføring av tiltak i tråd med prosjektet "Hybelboer i Bodø" Sammendrag Prosjektet Hybelboer i Bodø har vært svært vellykket fordi målgruppen er nådd og flere unge har fått hjelp i forhold til psykiske plager eller problemer. Prosjektet har vært finansiert fra år til år med prosjektmidler og tilskudd fra lag/foreninger og Nordland Fylkeskommune. Ved avslutning av prosjektperioden er tiltakene er ikke innarbeidet i ordinær drift. Med dagens finansiering er det prioritert å opprettholde igangsatte tiltak ut skoleåret Oppvekst- og Kulturavdelingen og Helse- og sosialavdelingen har gjennomgått ulike mulige løsninger for å klare en videreføring av Hybelstua fra skolestart Reduksjon i åpningstid for Gomle kafè med en kveld og omdisponering av midler avsatt til psykiatritiltak gjennom Handlingsplan for psykisk helse er grep for å kunne videreføre tiltaket. Hybelstua er et viktig supplement i arbeidet for å hindre frafall i videregående skole. Dialog med Nordland Fylkeskommune for videre samarbeid om tiltaket fra 2011 må fortsette. Saksopplysninger I perioden har Hybelboer i Bodø vært et prosjekt rettet mot ungdom i alderen år som bor på hybel i Bodø. De overordnede mål har vært å forebygge psykiske helseplager, motvirke frafall fra videregående opplæring og bidra til at ungdom med psykiske helseplager/rusproblemer kommer i kontakt med offentlige hjelpeinstanser. Prosjektet må betegnes som vellykket fordi målgruppen er nådd og flere ungdommer har mottatt hjelp i forhold til psykiske plager eller problemer. I 2009 har ungdommer besøkt hybelstua hver tirsdag. I løpet av prosjektperioden har 33 ungdommer vært i langvarig kontakt med Hybelboer i Bodø og fått omfattende hjelp. Hybelstua har hatt sin forankring i Villa Vekst kommunens dagsenter og lavterskeltilbud for personer med psykiske vansker. Nær tilknytning til personell med kompetanse i arbeid med psykisk

4 helse har vært en styrke og en av suksessfaktorene i prosjektet. Terskelen for å oppsøke Villa Vekst er senket, og flere av hybelboerne som har hatt behov for ekstra oppfølging har benyttet seg av dagsenterets tilbud ellers i uka. Samarbeid med kulturkontoret og andre forebyggende tiltak overfor barn og ungdom har i løpet av prosjektperioden utviklet seg og bidratt til et mer sammenhengende tilbud til målgruppen. Den viktigste suksessfaktoren er Hybelstua. Hybelstuas mål er å tilby praktisk og emosjonell støtte for hybelboere, skape en arena for nettverksbygging, og opprette kontakt med ulike hjelpeinstanser i tilfeller hvor dette er nødvendig. Hybelstua fungerer som et stabilt og uformelt møtested, og det er hovedsakelig der kontakten mellom ungdommene og de ansatte etableres og opprettholdes Prosjektrapporten følger vedlagt. Økonomi i prosjektperioden: Finansiering av prosjektet har vært et samarbeid mellom flere frivillige/ideelle organisasjoner i Bodø, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. Fattigdomsmidler og storbymidler fra staten har finansiert deler av tiltakene. Helse- og sosialavdelingen bevilger kr ,- årlig + stiller Villa vekst til disposisjon. Bodø videregående skole bevilger kr ,- årlig. Dette dekker 50% stilling tilknyttet Villa vekst. Kulturkontoret har finansiert kulturtiltak og bidratt til midler til personell med kompetanse på kafèkvelden på Taket (8% stilling). Det er søkt midler år for år. Kostnad i 2009 var på ,- kr. Videreføring av tiltaket status per mai Ved avslutning av prosjektperioden er det ikke avklart hvordan en eventuell videre drift skal gjennomføres. Det er ikke bevilget midler for drift i budsjett 2010 ut over kr ,- som finansierer deler av 50% stilling for miljøarbeider. Bodø videregående skole sier de viderefører støtte til tiltaket. De har bidratt med kr ,- årlig og vil fra 2011 bidra med kr ,- årlig. Nordland fylkeskommune har gitt tilskudd på kr ,- for Tilskudd for påfølgende år er ikke signalisert. Salten regionråd har i 2009 arbeidet med mulig felles finansiering fra kommunene i Salten. I behandling av saken sier arbeidsgruppen at de betviler at kommuner i Salten vil bidra med finansiering selv om de har ungdommer fra sin kommune i Bodø. Det drives hybeltilbud i andre kommuner uten tilskudd. Regionrådet har fattet slikt vedtak: Arbeidet med interkommunal finansiering av Hybelstua i Bodø stilles i bero til Nordland fylkeskommune og Bodø kommune har avklart hva deres bidrag til Hybelstua vil være i Arbeidsutvalget anbefaler at Bodø kommune tar kontakt med den enkelte kommune vedrørende medfinansiering når slik avklaring er foretatt.

5 Fra skoleåret er det ikke økonomi for videreføring av tiltaket innenfor den rammen prosjektet har hatt. Den utryggheten som har vært vedrørende videre drift etter nyttår har resultert i en nedgang i faste brukere i en periode. Dette er sårbar ungdom som ikke vil ta den risiko det er å knytte seg til et tilbud som kan bli borte. Da lar de heller være å oppsøke tilbudet. Med dagens finansiering er det prioritert å opprettholde igangsatte tiltak ut skoleåret Hybelstua og situasjonen med manglende finansiering har vært diskutert i Styringsgruppen for folkehelse flere ganger uten at det er kommet noe mer konkret ut av dette. Videreføring av tiltaket er ønskelig, men innenfor dagens budsjettramme ikke mulig uten tilskudd eller forpliktelser fra flere aktører. Muligheter for videreføring av Hybelstua og konsekvenser av ulike løsninger I prosjektrapporten sies det at en videreføring av drift av Hybelboer i Bodø vil koste kr 1,2 mill dersom den skal videreføre samme nivå på tilbudet som ved utgangen av Da er en økning i bemanning pga økt bruk av tilbudet fra ungdommene tatt med. Det er ikke ressurser i HS til en slik styrking av tilbudet. Det er heller ikke ressurser til videreføring av tilbudet som er drevet i Det er vurdert videreføring innenfor egne ressursrammer i Oppfølgingstjenesten/Villa Vekst. For å klare det må personell omdisponeres fra tiltak rettet mot målgruppen voksne. Konsekvenser er blant annet reduksjon fra 6 til 4 dager som Villa Vekst kan være åpen for voksne brukere og reduksjon i aktivitetstilbudet disse får. Ringvirkningene av dette er større behov for oppfølging fra Oppfølgingstjenesten. Slik omprioritering anbefales ikke. Representanter fra Kulturkontoret, Utekontakten og Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus v/villa Vekst har sett på ulike grep for å klare å videreføre tiltaket i samarbeid. En forutsetning er at Hybelstuas arbeid koordineres fra Villa Vekst og at medarbeiderne får veiledning fra fagmiljøet i Villa Vekst og at det legges tydelige rammer for alle involverte om mål og arbeidsform. Videreføring av Hybelstua i Villa Vekst: En videreføring av tiltaket må minimum inneholde hybelstue ( ex 1/uke) på Villa Vekst. Hybelstuekveldene på Villa Vekst må ha 3 voksenpersoner med kompetanse til å fange opp ungdommene. Miljøarbeider: 50% stilling knyttet til Villa Vekst. er på plass/finansiert. Kokk: Kulturkontoret kan omdisponere 8 timer fra kafetilbud på kafe Gomle Konsekvens: Kafe Gomle (på Gimle)reduseres med en kveld i uka. Ansatte får mer kjennskap til ungdommene på Hybelstua- som er en del av målgruppen for ungdomstiltakene. Anbefales. Miljøterapeut: Det er vurdert om Utekontakten kan ha 1 person 1 kveld i uka på Hybelstua Konsekvens: reduksjon i utekontaktens feltarbeid med 25%. Mindre oppsøkende arbeid i gruppen

6 Det er også vurdert omdisponering av midler prioritert i Handlingsplan for psykisk helse for å finansiere 20% stilling Kr ,-. Sistnevnte foretrekkes slik at forebyggende tiltak for yngre ungdom ikke reduseres. Hybelkveld på Taket ungdomskafe Taket er et løpende kulturtilbud til hybelboende ungdom. X 1 pr uke er det spesialkveld hvor det er en gratis drikke pr besøkende og hvor det er miljøarbeider fra hybelstua til stede. Flere har kafètrening /beherske situasjoner med mange mennesker Miljøarbeider 3 t/u og en gratis drikke til hybelboere er finansiert og videreføres. Oppfølging av ungdom utenom hybelstuekvelder og kafèkvelder Oppfølgingen innebærer kontakt med skole/andre oppfølgingsinstanser/ta imot ungdom i krise, telefonkontakt, følge til lege/voldsmottak og lignende. Miljøarbeider andel av 50% stilling som er i drift ved Villa Vekst er finansiert. Vil ikke kunne følge opp samme omfang av brukere som i dag. For eksempel vekking av ungdom som bor på hybel og lignende. Miljøterapeut ikke egen ressurs. Oppfølging fra Utekontakten og andre hjelpeinstanser. Mer aktiv henvisning av ungdommene videre for å kunne følge opp flere. Helsesøstertjenesten involveres ytterligere i oppfølging av enkeltelever. Videre dialog med Nordland fylkeskommune Alt i alt er en slik videreføring et minimum av hva som må til, og kapasiteten på oppfølging av ungdommene på dagtid er minimal. Det er ønskelig at Nordland Fylkeskommune kommer fast på banen fra 2011 slik at oppsøkende arbeid og oppfølging i forhold til forebygging av frafall kan styrkes. Konklusjon og anbefaling En videreføring av Hybelstua som forebyggende tiltak for hybelboende ungdom er ønskelig. Lokalisering av Hybelstua i Villa Vekst har senket terskelen for å søke hjelp til psykiske vansker det bør vi klare å videreføre. HS og OK vil samarbeide for å videreføre et tilbud fra høsten av. Det foreslås at Villa Vekst er koordinator og at Kulturkontoret, Utekontakten og Helsesøstertjenesten er aktive bidragsytere. Reduksjon i åpningstid for Gomle kafè med en kveld i uka er konsekvens av Kulturkontorets omdisponering. Det foreslås omdisponeres midler fra Handlingsplan for psykisk helse tilsvarende kr ,- for finansiering av 20% stilling miljøterapeut og driftskostnader. Utekontakten og Helsesøstertjenesten bidrar med oppfølging av ungdommene i samarbeid med Hybelstua.

7 Hybelstua er et viktig supplement i arbeidet for å forebygge frafall i videregående skole. Bodø kommune forventer at Nordland Fylkeskommune bidrar med fast forutsigbar delfinansiering for å ivareta oppfølging av ungdommene. Dialog med Fylkeskommunen må avklare dette. Det er naturlig å evaluere det videreførte tiltaket og samhandlingen etter ett år. Forslag til innstilling Hybelstua i Villa vekst videreføres gjennom samarbeid mellom Oppfølgingstjenesten ved Villa Vekst, Kulturkontoret, Utekontakten og Helsesøstertjenesten. Kulturkontoret omdisponerer 8 timer fra kafetilbud på kafè Gomle til Hybelstua. Kr ,- omdisponeres fra ikke iverksatte tiltak i handlingsplan for psykisk helse. Dialog med Nordland Fylkeskommune om fast delfinansiering for forebygging av frafall i videregående skole følges opp. Arne Øvsthus Kommunaldirektør Svein Blix Rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Saksbehandler: Mona Karlsen Trykte vedlegg: 1 Prosjektrapport Hybelboer i Bodø Utrykte vedlegg: ingen

8 Hybelboer i Bodø Prosjektrapport

9 Innhold Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst Foto: Villa Vekst Grafisk utforming: Cathrin Johansen Helse- og sosialavdelingen Besøksadresse: Torvgata 16 Telefon: Arbeidstid/tilgjengelig personale ma-on-fre kl tirsdag kl torsdag kl e-post: Hjemmeside: Postadresse: Bodø kommune Postboks Bodø 2 Bakgrunn for prosjektet 4 Utsikt 6 Hybelboer i Bodø 10 Ulike tilbud i regi av hybelboer i Bodø 12 Oppfølging av ungdom i krise 16 Prosjektets økonomi 18 Evaluering av prosjektet 23 Oppsummering Arbeidet med prosjektet ungdom i krise startet i 2005 og var opprinnelig et samarbeid mellom utekontakten, psykiatrisk dagsenter og representanter for ulike frivillige organisasjoner. Psykiatrisk dagsenter hadde da fått tildelt kr ,- som var øremerkede psykiatrimidler som skulle brukes til å skape et tilbud til unge mennesker i livskriser. Dagsenteret har hatt hovedansvaret for organiseringen av prosjektet, både når det gjelder personell og innhold i arrangementer. Senteret er organisert under helse- og sosialavdelingen i Bodø kommune. I løpet av prosjektperioden har det vært en omorganisering. Dagsenteret er nå en del av Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, og har endret navn til Villa Vekst. Tilbudet, med det omfanget det har i dag, har vært mulig på grunn av at andre har bidratt med midler og andre ressurser inn i prosjektet. 2

10 Vi i Villa Vekst ser verdien i å arbeide forebyggende i forhold til denne målgruppen, og vi ønsker derfor at Hybelboer i Bodø skal være en del av senterets tilbud. Å flytte fra hjemstedet for å bo på hybel er en utfordring for de aller fleste ungdommer, og noe mange gruer seg til. Det kan være vanskelig å ta seg fram i den voksne verden og ta hånd om sin egen hverdag uten den daglige omsorgen fra foreldrene. For noen ungdommer innebærer hybellivet å miste de trygge rammene de er vant til hjemmefra, mens andre ungdommer ikke har noen former for reell foreldrestøtte, og må klare seg som best de kan helt alene. Begge disse gruppene er sårbare, og er mer utsatt for å havne i små og store kriser som kan være vanskelig å takle på egenhånd for et ungt menneske. Av den grunn var det naturlig å rette søkelyset mot denne gruppen. Etter hvert som arbeidet med prosjektet skred fram, måtte en navneendring til. Man ønsket å hjelpe unge i vanskelige situasjoner, og kunne tilby ulike former for støtte, både på det praktiske og emosjonelle området. På den måten ville det være mulig å redusere psykiske skader og begynnende rusproblematikk, ved å kunne tilby hjelp på et tidlig tidspunkt. Likevel ville det aller beste å komme krisene i forkjøpet, ved å gi ungdom ulike tilbud for å gjøre hybeltilværelsen lettere. Å jobbe forebyggende handler om å arbeide i forhold til en bestemt målgruppe før problemer oppstår. Denne gruppen inneholder dem som har det vanskelig, dem som ikke har det vanskelig og dem som ikke får det vanskelig, fordi det forebyggende tiltaket eksisterer. Det er derfor komplisert å måle effekten av forebygging, men man vet at tilbudet må rettes mot en stor gruppe for å nå målgruppen. Vi kunne derfor ikke henvende oss bare til dem som allerede var i krise, men til Å flytte fra hjemstedet for å bo på hybel er en utfordring for de aller fleste ungdommer, og noe mange gruer seg til. 3 alle hybelboere, og navnet Hybelboer i Bodø ble et naturlig valg. Videregående opplæring er en rett for ungdom som har fullført ungdomsskolen og som søker inntak i videregående skole. Det viser seg at en stor andel av ungdom som starter sin videregående utdanning, ikke er i stand til å fullføre denne av ulike årsaker. Dermed får de ikke nytte av en rett til utdanning som i utgangspunktet er ment å være for alle. Erfaring og forskning gjort i regi av Kunnskapsdepartementet, viser at det er de sosialt marginaliserte barna som har det vanskeligst på skolen. Det er en klar sammenheng mellom elevens læringsutbytte på skolen, og den faglige, sosiale og emosjonelle beredskapen en elev har med seg hjemmefra. Dette kan karakteriseres som en Matteuseffekt: den som har skal få og den som ikke har skal miste. De sosiale ulikhetene viser seg først og fremst å slå ut i forhold til den grunnleggende beredskapen eleven har til å skape gode livsmestringsstratagier. En slik beredskap handler om å ha evne til å kunne dekke egne behov for sosial støtte og hjelp, som gjør det mulig å fungere i møte med hverdagens krav. Dekning av primære behov for hvile, mat, kjærlighet og omsorg forventes å være ivaretatt på andre arenaer enn i skolen og disse behovene kan derfor være vanskelig å få dekket for de elevene som bor på hybel og må ivareta seg selv. Trygge og mette elever lærer bedre enn de som er redde og sultne. Ungdom som er i stand til å tilegne seg kunnskap opplever mestring, og denne mestringen vil være avgjørende for deres videre voksenliv.

11 Utsikt Det regner. Utenfor ser jeg føtter som skynder seg forbi, og sølevannet skvetter oppover vinduet mitt. Jeg henger opp et håndkle for å skjule den triste utsikten en midlertidig gardin som stenger den store verden ute. Utsikt nedenfra og opp, fra grått til grått. Det er akkurat sånn livet mitt føles nå. Jeg som trodde dette skulle bli befriende! Sommerfuglene herjet i magen min da vi kjørte til byen for tre uker siden, men jeg valgte å ignorere dem. Mamma, pappa og jeg i bilen sammen Så herlig det skal bli å slippe gnålet til mamma hver eneste dag, tenkte jeg. Gjøre akkurat som jeg vil, bli kjent med nye, kule folk, spise det jeg vil, være oppe lenge, være ute sent, rote, rydde, bråke eller få være i fred alt på mine premisser! Jeg åpner en av eskene, og tar ut resten av innholdet. Ting fra mitt eget rom hjemme. Denne hybelen er så utrolig tom, så jeg legger på en duk og tenner et stearinlys. Ennå er det ikke særlig koselig, så jeg setter på litt musikk for å overdøve den høylytte plaskinga utenfra. Jeg har vondt i magen og føler meg kvalm. Kikker på klokka, og får sjokk: den er jo bare halv fem!! For en tidsforskjell det er mellom Saltdal og Bodø! Timene snegler seg av gårde her i byen. Det er jo bare to timer siden jeg dro fra skolen, og det føles som en evighet. Det er kanskje på tide å spise litt? Finner fram stekepanna for å steke kjøttdeig. Spagetti og kjøttsaus frister ikke noe særlig lenger, men jeg får prøve likevel. Mangler margarin, men den feite kjøttdeigen flyter lett i sin egen væske. Dette skal jeg klare. Basilikum? Ren tallerken? Rent bestikk? Revet ost? Herregud jeg mangler jo absolutt alt!! Ufattelig så raskt det går å spise. Klokka er jo bare halv seks. Finner fram pcen. Lurer på om vennene mine har glemt meg? Ingen ringer slik som før. Ida og Julie smiler på 4

12 facebook og skryter av festen sist helg. De skal se film hos Karoline i kveld, ser det ut som. - HALLO! Jeg lever fortsatt! De andre i klassen virker hyggelige, men så sinnsykt overfladiske. Det ser ut som om de har nok med seg selv og hverandre. Kanskje trenger de ikke flere venner? Jeg trodde det var lurt å få hybel i nærheten av skolen, men etter skoletid forsvinner alle. Og igjen sitter jeg her i Rønvika, i en kjellerhybel med småunger som springer over hodet mitt, og naboer som snekrer veranda. Så kommer jeg på det! Hybelstua! Så kommer jeg på det! Hybelstua! Takk og lov det er tirsdag i morgen! Tror nok de voksne blir glad for å se meg, i hvert fall. En av dem sa det rett ut sist, og ga meg til og med en klem! Og så spurte hun hvordan jeg har det, og hadde ordnet med ungdomskort til meg. Tenk at hun husket det, enda så mange andre som var der! Nå trenger jeg ikke lure på om jeg har råd til å reise hjem lenger! Noe av det beste på hybelstua er at de andre ungdommene er slik som meg. De har også flyttet hjemmefra og har annet å tenke på enn de snobbete ungdommene fra Bodø som syter og klager for bagateller. Bare fem timer igjen alene nå, så er dagen over og jeg kan sove natta bort. Dette skal jeg klare! 5 Et innblikk i en hybelboers hverdag, basert på samtaler med ungdom. Bildet har ingen sammenheng med historien.

13 Fredag er hjemreisedag Hybelboer i Bodø Bodø kommune er vertskommune for ca 750 hybelboere. Noen kommer fra nabokommunene, mens andre kommer tilreisende fra andre fylker fordi hjemkommunen ikke kan tilby den utdanningen ungdommen ønsker. Vi mener det er viktig å finne ut av, for deretter å kunne tilby, det ungdommene selv uttrykker at de har behov for. Samtidig vet vi at mange hybelboere sliter med dårlig økonomi, ensomhet, hjemlengsel, mangel på voksenkontakt og dårlig og mangelfullt kosthold. En del av disse ungdommene viser seg å ha store problemer med å takle sin egen hverdag, og i slike tilfeller er det viktig at det er noen som ser problemene og er i stand til å lytte. I disse årene har vi erfart at det ofte er lite som skal til for å hjelpe ungdom i krise. Det som er viktig er at noen er i stand til å vise forståelse og gi relevant hjelp, før problemene har vokst seg så store at de fører til sosiale problemer eller sykdom. Vi forsøker derfor å gi et mest mulig helhetlig tilbud til ungdom som er uten familiens støtte i hverdagen. Samtidig er vi i faglig beredskap til å fange opp og gjøre noe med de tilfellene som krever ytterligere hjelp. 6

14 Verdigrunnlaget vårt dreier seg om troen på ressursene i enkeltmennesket og evnen til selvhjelp. Vårt formål er å styrke ungdommene og stå ved siden av dem når livet er vanskelig å takle. Vi skal være tilgjengelig for alle i målgruppen, uavhengig av sosial tilhørighet, etnisk bakgrunn, legning, religion eller skoleprestasjoner. Det skal være rom for alle, og vi har et ønske om å møte ungdommene med respekt, trygghet, åpenhet, hjertevarme og medmenneskelighet. Overordnede mål Hybelboer i Bodø har følgende målsettinger for sitt arbeid: Å forebygge psykiske helseplager hos ungdom som bor på hybel ved å forhindre at problemer utvikler seg til alvorlige situasjoner og psykiske kriser. Å motvirke frafall fra videregående opplæring ved å tilby ulike former for omsorg til hybelboende elever, på arenaer i og utenfor skolen. Målgruppe Prosjektet Hybelboer i Bodø er et tilbud for ungdom mellom 15 og 23 år som bor på hybel i Bodø. Det er tilgjengelig for alle i denne gruppen, uansett om ungdommen er arbeidstaker, arbeidsledig, lærling eller elev. Å bidra til at ungdom med psykiske helseplager/ rusproblemer kommer i kontakt med offentlige instanser som kan gi hjelp på et tidlig tidspunkt. 7

15 Villa Vekst i Torvgata 16 Samarbeid med de videregående skolene Hver høst deltar en representant fra Hybelboer i Bodø i å oppsøke hybelboere på begge de videregående skolene i Bodø. Ved Bodø videregående skole fordeles alle hybelboerne i grupper som deltar på busstur i byen. Både underveis på bussturen og etterpå, gis det informasjon som kan være nyttig for nylig tilflyttede hybelboere. På begge skolene inviteres også hybelboernes foreldre til et møte på skolen som arrangeres siste søndag før skolestart. Ved Bodin videregående skole samarbeider miljøtjenesten, helsesøster og en representant fra Hybelboer i Bodø om å besøke klassene for å gi informasjon om kommunens ulike tilbud. I år er det andre året Hybelboer i Bodø samarbeider med Bodø vg. skole om VIP - Veiledning og Informasjon om Psykisk helse. 4 team oppsøker 29 klasser i 2 skoletimer i hver klasse på VG1. Det jobbes da med forskjellige temaer innen psykisk helse. Skoleelevene velger selv temaene. I tillegg gis informasjon om Hybelboer i Bodø til ulike klasser på forespørsel fra skolene, og det gis informasjon til hybelboende lærlinger på lærlingenes dag, som arrangeres en gang i året. 8

16 Villa vekst er et lavterskeltilbud for de som sliter med den psykiske helsen. Huset ligger i sentrum av Bodø, bare et par hundre meter fra Bodø videregående skole. Prosjektet har, helt siden oppstart, delt lokaler med Villa Vekst, og er en del av senterets forebyggende tiltak. At Hybelboer i Bodø er lokalisert i Villa Vekst gir mange fordeler: Man bidrar til å bygge ned fordommer knyttet til psykiske lidelser. Ungdom med psykiske helseplager kommer i kontakt med senterets øvrige tilbud, og får mulighet til å benytte seg av disse uten at det oppfattes som stigmatiserende. Lokalene er svært godt egnet med god plass og muligheter for ulike aktiviteter. Villa Vekst har en tverrfaglig, stabil personalgruppe med lang erfaring, som kan gi faglig bistand. 9

17 Ulike tilbud i regi av Hybelboer i Bodø Hybelstua Hver tirsdag ettermiddag, etter at de voksne brukere av Villa Vekst har dratt hjem, er huset hybelboernes arena. Vi forsøker å skape en hjemmekoselig atmosfære med lys på bordene, hjemmelaget mat og nystekte vafler til dessert. En stor tallerken middag koster 25 kroner, og det har med tiden kommet fram at dette er den eneste ordentlige middagen mange av ungdommene spiser i løpet av en uke. Å dele et måltid handler om fellesskap, gjestfrihet og glede, og vi ser at det bidrar til at ungdommene lettere kommer i kontakt med hverandre. Huset er åpent fra klokka til 21.00, og i løpet av denne tiden er det muligheter for å: Spise middag, drikke kaffe eller te og spise nystekte vafler. Vaske og tørke klær Få snakke med en voksen og få råd, veiledning og praktisk hjelp. Gjøre lekser Spille bordtennis, biljard, brettspill, playstation eller bruke internett. Møte andre ungdommer i samme situasjon. I løpet av året har vi flere større arrangement, og dette er noe ungdommene planlegger og gjennomfører sammen med personalet og Hybelboer i Bodøs samarbeidspartnere. 10 Sammen arrangerer vi: Felles bursdagsfeiring to ganger i året, med hjemmelagede kaker og bursdagssanger for alle ungdommene som har hatt bursdag i løpet av siste halvår. Juleverksted hvor ungdommene får mulighet til å lage julegaver for en rimelig penge. Julebord på en av byens restauranter med julemat og julemusikk, hvor de betaler en symbolsk egenandel. Markering av Verdensdagen for psykisk helse, med appeller og konsert med og for byens ungdommer. Bli-kjent-treff om høsten, med konsert, mat, og konkurranser for alle nye hybelboere. Dette er et arrangement KFUK/KFUM og Diakoni i Bodø samarbeider om. Sommeravslutning med konsert, mat, og annen underholdning.

18 Fritidstilbud Treningstilbud Hver uke fram til sommeren 2009 fikk ungdom som bor på hybel tilbud om gratis trenig ved å delta på ulike gymsalaktiviteter. Dette var et samarbeid mellom KFUK/KFUM og Bodø videregående skole, hvor skolen hadde ansvaret for åpen gymsal, mens KFUK/KFUM stod for selve driften. Taket ungdomskafé På torsdager kan hybelboere møte en representant for Hybelboer i Bodø på Taket ungdomskafé, en kommunal ungdomskafé midt i byens sentrum. Her får ungdommene tilbud om voksenkontakt og de får hjelp til å opprette og vedlikeholde kontakt med hverandre. På disse kafétreffene får alle hybelboere tilbud om en gratis drikke fra menyen Ungdomma.no Ungdomma.no er en felles informasjonsside for alle de ulike tilbudene som er opprettet for ungdom i regi av avdeling for oppvekst og kultur. Bodø kommune har et ønske om at byen skal være blant landets beste når det gjelder tilbud for barn og unge, og tilbyr derfor kulturkort som gir adgang til kulturarrangementer til en redusert pris, ungdomskort som bidrar til rimelig kollektivtransport, aktivitetspark, utstyrspark og ulike fritidssenter. Disse tilbyr ulike fritidsaktiviteter som er tilrettelagt for denne aldersgruppen. Dette er tilbud som vi i Hybelboer i Bodø gir informasjon om til de ungdommene som flytter hit. Om en hybelboer velger å benytte seg av de tilbudene som eksisterer i regi av Hybelboer i Bodø, vil fritiden i løpet av en skoleuke dekkes opp på følgende måte: Mandag Kveldsåpent på Villa Vekst for dem over 18 år. Tirsdag Hybelstua. Onsdag Gratis trening om ettermiddagen (ut skoleåret 2008/2009) Torsdag Taket ungdomskafé og kveldsåpent på Villa Vekst Fredag Hjemreisedag. Vi oppfordrer ungdom under 18 år til å reise hjem i helgene. 11

19 Oppfølging av ungdom i krise Oppfølging av enkeltpersoner Hybelboer i Bodø er et lavterskeltilbud til alle i målgruppen, hvor hensikten er å fange opp dem som trenger det mest. Gjennom skoleåret er det alltid noen som har et større hjelpebehov enn andre, og problemstillingene omkring disse ungdommene kan være svært ulike. Det kan handle om psykiske problemer, psykiske lidelser, sosiale problemer, vanskeligheter på skolen, familieproblemer, praktiske utfordringer kort sagt alt som kan gjøre hybeltilværelsen og skolehverdagen vanskelig. I noen av disse tilfellene er det nok med noen samtaler, mens det andre ganger er nødvendig å kontakte og samarbeide med andre instanser. I løpet av prosjektperioden har 33 ungdommer vært i langvarig kontakt med Hybelboer i Bodø og fått omfattende hjelp. Jeg kan hjelpe deg hvis du ønsker. Jeg er her for deg, og kan gå ved siden av deg hvis du vil. Det er ditt valg. 12

20 Av disse hybelboerne har 17 fått videre oppfølging fra andre instanser. 5 har blitt fulgt opp videre av Villa Vekst, og 16 har fått individuell støtte fra en prosjektmedarbeider. Denne hjelpen har dreid seg om: Hjelp til innleggelse på psykiatrisk eller somatisk sykehus. Hjelp ved uventet graviditet og støttesamtaler gjennom svangerskap. Samtaler om skjult homofili og identitetskrise. Familiekriser og utestenging fra egen familie. Utkastelse og boligmangel. Sult og fattigdom. Støtte ved sosialangst eller angst i forhold til skoleprestasjoner. Hjemmebesøk ved fravær fra skolen for å avhjelpe akutte kriser. Nettverksarbeid. Deltakelse i ansvarsgrupper. Disse ungdommene kommer fra følgende kommuner: Meløy, Gildeskål, Vestvågøy, Flakstad, Steigen, Hammerfest, Porsanger, Andøy, Værøy, Hamarøy, Halden, Bodø, Fauske og Saltdal. Av disse ungdommene er det kun tre personer som ikke har gjennomført videregående skole. 13

21 Arbeidsmåter og opprettelse av kontakt I en del tilfeller kontakter ungdommene Hybelboer i Bodø på egenhånd. I andre tilfeller formidles kontakt gjennom rådgiver på skolen, en lærer, ungdommens foreldre eller venner. Når Hybelboer i Bodø kontaktes av andre enn hybelboeren selv, dreier det seg ofte om en bekymring for at noe er galt eller at det er fare for at problemer vil komme til å oppstå. Når det er andre som formidler kontakten, forsøker vi først å nå ungdommen per telefon. I tilfeller hvor dette ikke lar seg gjøre, drar vi på hybelbesøk. Da får hybelboeren vite hvem som har tatt kontakt med oss, hvem vi er og hva vi jobber med, og får deretter et tilbud om et møte. Det er ungdommen som bestemmer hvor møtene skal finne sted, men de legges ofte til nøytrale møtesteder gjerne en kafé. Her blir vi litt kjent, og ungdommen får vite at det er mulig å få hjelp til å løse opp i det som er vanskelig. Det som er viktig å formidle er: Jeg kan hjelpe deg hvis du ønsker. Jeg er her for deg, og kan gå ved siden av deg hvis du vil. Det er ditt valg. Det er ungdommen selv som avgjør hvilken hjelp han eller hun ønsker av Hybelboer i Bodø eller eventuelt av andre instanser. Det vesentlige er at den unge blir i stand til å se at det er mulig å finne gode løsninger, og at det gjerne er flere som kan bidra med dette. Ofte vet ikke hybelboerne selv hvordan de skal gå fram for å løse sine problemer. De vet gjerne at hjelpen eksisterer i form av sosialkontor, lege, psykolog osv, men vet ikke hvordan de skal opprette kontakt. For å gi best mulig hjelp og støtte til de ungdommene som har omfattende behov, formidler vi gjerne kontakt med, eller innleder samarbeider med: Sosialkontor Helsestasjon for ungdom Barnevernet Rådgiver ved skolen BUP/VOP Foreldre Ungdommens fastlege NAV Det vesentlige er at den unge blir i stand til å se at det er mulig å finne gode løsninger, og at det gjerne er flere som kan bidra med dette 14

22 Økonomisk krisehjelp Spanderpenger I løpet av prosjektperioden har vi erfart at en del ungdom som er i krise rett og slett er fattige. De lever under den norske fattigdomsgrensa, og mangler som regel familie som kan hjelpe dem økonomisk. I mange tilfeller er foreldrene arbeidsløse eller sosialklienter selv, og er ikke i stand til å bidra verken praktisk eller økonomisk. Disse hybelboerne får ikke nye klær, mat eller utstyr som de trenger til skolehverdagen hjemmefra. Det betyr at de må velge å leve uten det de har behov for av materielle ting, eller velge å bruke av stipendet fra Lånekassen, som ofte er for lite fra før. Resultatet blir gjerne at ungdommer i denne gruppen får for lite eller for næringsfattig mat. Noe som også er et problem for mange fattige hybelboere, er at de ikke kan betale etter legebesøk. Dette fører til at de opparbeider seg gjeld hos legen. De fleste av dem som har en ubetalt regning fra før, vegrer seg for å ta kontakt med legekontoret neste gang de trenger hjelp. De videregående skolene krever sykemelding fra lege ved sykdom, for å unngå at fraværet registreres som ugyldig. Når hybelungdom ikke kommer seg til legen ved behov, vil dette kunne føre til ulegimitert fravær fra skolen, og i verste fall til helsefarlige situasjoner. I slike tilfeller har Hybelboer i Bodø mottatt midler fram til høsten 2009 som kan brukes til å hjelpe ungdom i akutt krise. Disse pengene brukes til mat, hygieneartikler, smertestillende medikamenter eller legeregninger i situasjoner hvor ungdommen trenger nødhjelp. Ungdomskortet Ungdomskortet er et tilbud om rimelig transport til alle ungdommer som har behov for å reise i Nordland fylke. For dette kortet betaler man kr 400,-og da kan kortet benyttes til alle reiser innenfor fylkets grenser i løpet av en måned. For fattige ungdommer kan det være problematisk å gå til anskaffelse av et slikt kort. Disse ungdommene kommer gjerne fra ressurssvake hjem, som ikke kan bidra økonomisk til hjemreiser. Vi ser at det nettopp i slike tilfeller kan være ekstra viktig at hybelboerne kommer seg hjem, i stedet for å tilbringe fritiden i byen. Av den grunn tilbyr vi rekvisisjoner til ungdomskort for dem som ikke har mulighet til å skaffe dette selv. Dette er avtaler som gjøres fra måned til måned. Målet er at de unge skal bli i stand til å ta vare på seg selv, derfor vurderes behovet fortløpende for den enkelte. 15

23 Prosjektets økonomi Praktisk og økonomisk samarbeid De som har vært involvert i prosjektet Hybelboer i Bodø er blant annet Norsk Folkehjelp Ungdom, Røde Kors Ungdom, Bodø vg.skole, Bodin vg.skole, Wandasenteret, Diakoni i Bodø, KFUK/ KFUM, Frivillighetssentralen, prosjektleder for Ungdom i overgangsfaser, Utekontakten, barneverntjenesten, sosialtjenesten, Avdeling for oppvekst og kultur og Nordland fylkeskommune. Disse samarbeidspartnerne har bidratt både praktisk og økonomisk, slik at det har vært mulig å utvikle og å opprettholde våre ulike aktiviteter. I 2009 har vi hatt følgende økonomiske midler til rådighet: Kr : Øremerkede psykiatrimidler. Kr : Helse- og sosialavdelingen Kr : Bodø videregående skole. Kr : KFUK/KFUM (overført fra 2008) Kr : Nordland fylkeskommune. Har søkt støtte gjennom UPN (Utdanningsprogram Nordland). Disse midlene er overført fra Kr : midler fra BLD til ungdom i overgangsfaser (fattigdomsmidler). Dette er et prosjekt under Avdeling for oppvekst og kultur med varighet ut Vi har også disponert ca fra dette prosjektet til besøk for hybelboere på Taket ungdomskafé. Kr : Storbymidler. Avdeling for oppvekst og kultur I tillegg har vi mottatt støtte fra både sponsorer og andre organisasjoner som har gjort det mulig å tilby flere større arrangement gjennom året. Personalressurs i prosjektet pr i dag: 1 x 100% stilling 1 x 40% stilling 1 x 20% stilling en frivillig hver tirsdag (20% st.) 16

24 Ivaretakelsen av kommunens hybelboere er et felles ansvar Økonomisk situasjon fra 2010 For at vi skal kunne opprettholde et godt og forutsigbart tilbud framover, i det omfang vi har i dag, vil vi ha behov for: To 100% stillinger Tre ansatte på Hybelstua hver tirsdag kveld, det vil si en ekstra person denne kvelden. Driftsmidler Til sammen utgjør dette ca kr ,-. Det vi har av faste midler framover er kr ,- ( fra Bodø videregående skole og fra Helse- og sosialavdelingen i Bodø kommune). Bodø kommune har gjennom dette tiltaket utarbeidet nye og gode samhandlingsrutiner som bedre oppdager og kan hjelpe de unge som er i ferd med å falle ut av videregående skole. Kommunen skal også i løpet av 2009 ha fokus på å få mer permanente rutiner på plass både med hensyn til samarbeid i kommunen, med nabokommuner og med Nordland fylkeskommune. Ivaretakelsen av kommunens hybelboere er et felles ansvar som i dag er for fragmentert og for lite forpliktende for alle parter. 17

25 Evaluering av prosjektet Oppmøte på hybelstua Ut fra antallet oppmøtte på Hybelstua har vi erfart at tilbudene benyttes av mange i målgruppen. Allerede i 2006/ 2007 hadde vi et gjennomsnittlig oppmøte på ca 30 ungdommer. I 2007/2008 møtte i gjennomsnitt ca 50 ungdommer opp på tirsdagene. I 2008 kunne vi registrere at antallet økte til 53 ungdommer, og i løpet av høsten 2009 har vi hatt mellom 70 og 90 ungdommer innom hver eneste tirsdag! Brukerundersøkelse For å kartlegge ungdommenes vurdering av tilbudene i regi av Hybelboer i Bodø, utførte vi en brukerundersøkelse i slutten av september Spørreskjemaene ble delt ut på Hybelstua til de ungdommene som kom denne ettermiddagen, og de fikk mulighet til å bytte det ferdig utfylte skjemaet (verdikupongen) inn i gratis kake, sjokolade og drikke. Tiltaket var populært, og av de 74 utdelte skjemaene, fikk vi samtlige i retur ferdig utfylt. 18

26 Resultater av brukerundersøkelsens kvantitative del (spørsmål 1-7) Vi regner med at resultatene av denne undersøkelsen kan gi et øyeblikksbilde av sammensetningen av hybelboere som var på Hybelstua akkurat denne ettermiddagen. Samtidig vet vi at en del av de faste brukerne av tilbudet ikke var tilstede da undersøkelsen ble utført, og at hvem som møter opp varierer fra uke til uke. I denne undersøkelsen ønsket vi å finne ut hvor hybelboerne bor, for å avdekke om vi bare når ungdom i bykjernen eller om vi også når dem som bor på Mørkved. Det var også viktig å finne ut om vi faktisk når den målgruppen tilbudet er ment for, eller om tilbudet også benyttes av andre. Videre ville vi finne ut hva som er grunnen til at ungdom kommer hit, og hvilken verdi tilbudene har for den enkelte i forhold til mestring av hverdagen. Undersøkelsen er en blanding av kvantitative og kvalitative spørsmål som er besvart og levert anonymt. Ungdommens innleverte verdikuponger er nummerert slik at man kan sammenlikne hva hver enkelt person har svart på spørsmål 8 og 9. Hvor lenge har ungdommene som deltok vært brukere av Hybelstua, og hvor ofte kommer de hit? 73% av ungdommene begynte å komme til Hybelstua høsten 2009, resten er gamle brukere. 78% av disse brukerne kommer hver tirsdag. Hvem er det som kommer til Hybelstua? Det er stort sett like mange jenter (49%) som gutter (51%) som kommer til Hybelstua. De fleste ungdommene er i alderen år (70%). Bare 2 av de i alt 74 ungdommene som har besvart spørreskjemaet er over 20 år. 92% av ungdommene går på skole, mens 7% er lærlinger. 65% merket spørreskjemaet med navn på hjemstedskommunen sin. Av disse var det 90% som kom fra en annen kommune enn Bodø. 45% av de frammøtte har bostedsadresse i sentrum. Resten bor på Alstad, Mørkved, i Rønvika eller i en annen bydel. Hvorfor valgte ungdommene å komme til hybelstua akkurat denne tirsdagen? (Forteller noe om hva det er som motiverer ungdommene til å komme hit.) 92% oppgir at de kom for å spise middag. 61% oppgir at de kommer pga muligheten for sosialt samvær med andre ungdommer. 20% oppgir at de kommer for å være med på aktiviteter. 12% oppgir muligheten for å snakke med personalet som en av grunnene til at de kommer. 4% kommer for å vaske klær. 19

27 Svar på brukerundersøkelsens kvalitative del (spørsmål 8 og 9) Hva er bra med dette tilbudet? (Spørsmål 8) Disse svarene gir en indikator på ungdommenes generelle vurdering av tilbudet, ikke bare motivasjonen for å komme hit akkurat denne dagen. Her kommer det tydelig fram at det er viktig å kunne spise rimelig og sunn mat, men også at det sosiale samværet er av stor betydning. Et par ungdommer skriver at det er trygt å ha noen voksne man kan komme til om det skulle oppstå vanskeligheter, og flere synes også det er bra at vi gir et tilbud om aktiviteter. Svar med rød farge: Det er bra med middag. Svar med grønn farge: Det er bra å treffe andre i samme situasjon, være sosial, etablere nettverk. Svar med blå farge: Det er bra å ha mulighet til å snakke med voksne/ få hjelp om det er behov for Svar med lilla farge: Det er bra å ha noe å gjøre/ være med på ulike aktiviteter. 1. Spise middag for en billig penge 2. Mat og venner 3. Det er sosialt og får meg til å spise middag 4. Mat 5. Billig middag for ungdom med lite penger. Også er det god og sunn middag. Mulighet for sosialt samvær og forskjellige aktiviteter. Man blir kjent med nye folk. Kjempebra! 6. God mat. Sosialt. Hyggelig. Billig 7. God mat og morsomme aktiviteter. Trivelige folk. 8. God mat, morsomme aktiviteter, sosialt 9. At man kan kjøpe billig middag og at man kan treffe andre 10. Billig og god middag 11. Bra og billig mat 12. Middag du blir mett av for en billig penge. Sosialt 13. Billig middag. Mange ting 14. Alt 15. Alt 16. Vet ikke. Får kake 17. Bra 18. Billig og god middag. Sosialt og at man får gjøre forskjellige aktiviteter med andre. 19. Slipper å bruke tid på å lage middag på hybelen og at det er sosialt 20. Hva er ikke bra? 21. Billig god mat og spill og moro med andre 22. Billig mat, sosialt 23. Mat 24. Middag, spill og det sosiale 25. Billig middag 26. Billig mat,sosialt 27. God mat, billig, hyggelig 28. Sosialt og hyggelig 29. Alt er bra!! 30. Billig og god/bra mat, møte andre elever/venner/ hybelboere (sosialt) 31. Billig, ordentlig middag, trivelig samvær, blir kjent med nye folk i sammen situasjon (hybelboer), noe å gjøre på en elles så kjedelig hverdag 32. God mat til en billig penge og koselige folk 33. At hybelboere kan kjøpe seg middag for en billig penge og være med folk. 34. Man får gratis mat, det er morsomme aktiviteter. 35. At vi får billig middag og blir kjent med masse trivelige folk. 36. At hybelboere får seg et måltid med grønnsaker og potet 37. Alt 38. At vi hybelboere ikkje bare blir sittende hjemme og kjede oss! Her kan vi ha det gøy og få hjelp, de e litt skummelt å bo alene for første gang. 39. Et utrolig sosialt tilbud for ungdom. 40. God mat til en billig penge + sosialt og koselig. 41. Vi får billig og hjemmelaget mat som trengs for elever med lite tid og penger. 42. Supert med billig middag og at alle hybelboerne kan møtes. Alle som jobber her er hyggelige og gode å prate med. 43. Billig mat 44. Fins ikke andre tilsvarende tilbud i Bodø. Mer eller mindre unikt i sitt omfang. 45. At ungdommen har en plass å være 46. Hjemmelagd måltid med poteter 47. Alt 48. Mat, treffe venner og andre tilbud 49. Billig mat, sosialt 50. Slipper å tenke på hva en skal ha til middag. Du slipper å betale så mye for middag. Være mer sosial, ikke bare sitte på hybelen hele tiden 51. Det er billig god mat og en bra plass å være med venner 52. Mat 53. Mat og aktiviteter 54. At det er god og ordentlig middag til en billig penge. Det er veldig sosialt 55. Mat, biljard og bordtennis. 56. Mat,sosialt 57. God mat, billig mat og meget hyggelig 58. Billig god mat og treffe andre folk 59. God mat, andre hyggelige folk 60. Middag og sosialt samvær 61. Middag og sosialt samvær. 62. Fint 63. Et møtested. Maten Billig mat, et godt fritidstilbud og veldig sosialt 66. Det er trivelig. 67. Billig mat, sosialt. 68. Veldig billig og god mat. 69. God mat og sosialt samvær. 70. At du slipper å lage mat. 71. Man kan få mat til en billig penge og være sosial sammen med andre. 72. Du får billig hjemmelaget mat og masse ting å gjør! Tillegg til kule folk 73. Det er billig mat. 74. Kjempegreier! 20

28 Hvilken betydning har tilbudene fra Hybelboer i Bodø for din trivsel og mestring av hverdagen? (Spørsmål 9) Her beskriver 40 av 69 ungdommer at Hybelstua, Taket ungdomskafé og muligheten for å få individuell støtte/praktisk hjelp har betydning for deres trivsel og mestring av hverdagen. Det er bare fem ungdommer som utelukkende har fokus på maten, resten beskriver nettverksbygging, aktiviteter og muligheten til å søke støtte hos voksne som viktige faktorer for følelsen av økt mestring og trivsel. En hybelboer som har vært bruker av tilbudet over tid skriver også at Hybelstua har vært til hjelp for å komme over hans psykiske plage. Svar med rød farge: Handler om betydningen av å spise mat for en rimelig penge sammen med andre. Svar med grønn farge: Sier noe om at det er fint å treffe andre i samme situasjon, være sosial, etablere nettverk. Svar med brun farge: Handler om betydningen av å ha mulighet til å snakke med voksne/ få hjelp om det er behov for det. Svar med lilla farge: Forteller at er bra å ha noe å gjøre/ være med på ulike aktiviteter. Svar med blå farge: Handler om at tilbudene bidrar til å øke trivselen/ mestringen av hverdagen. 1. At det er sosialt 2. Man har lite penger. Deltidsjobber og billig mat, eventuelt klesvask 3. Den gir meg mat så jeg får mer energi 4. God plass å være 5. Det er godt meg avveksling fra hjemmet. Koselig med en fast attraksjon i uka og at vi er en gjeng som møtes. Kjekt å vite at det er noen vi kan gå til om det er noe. 6. Det hjelper til på økonomien og det er veldig bra. 7. Det hjelper veldig på økonomien og det er veldig koselig. 8. Det er bra for økonomien og veldig hyggelig. 9. At man kan få slippe å lage mat en dag og få være litt sosial. 10. God betydning 11. Bra betydning 12. Greit å ha noe å gjøre etter skoletid 13. Fint sted 14. Veldig mye 15. Litt koselig å møte andre i samme situasjon 16. At det er billig mat 17. Veldig mye 18. Vet ikke 19. Vet ikke 20. Økt sosialt samvær og trivsel 21. Hybelstua har vært til god hjelp med å komme over min psykiske plage 22. Vi hybelboere treffes og vi blir mett på noe annet enn pizza og suppe 23. Ja 24. Det får flere hybelboere til å treffes utenfor skole og være sosial. 25. Det å møte andre ungdommer som er i samme situasjon. 26. Veldig bra, har noe å gjøre på tirsdagene. Slipper å tenke på middag. 27. Veldig positivt 28. Stor betydning, æ synes det e og knallj! 29. Ingen stor betydning for meg. Men det er helt klart andre. 30. Veldig stor. Gjør at jeg har noe positivt å gjøre så å si hver dag 31. Ikke så veldig mye, men jeg syns tilbudet er kjempeflott, og for hybelboere som kommer langveisfra har dette kanskje stor betydning. 32. Det gjør at jeg kan slappe litt av mht middag og det er veldig, veldig trivelig. 33. Alltid en koselig tirsdag. 34. Det metter magen og jeg har noe fornuftig å gjøre. 35. Enorm betydning! (ikke ironisk ment, sett ut fra andre svar på skjemaet). 36. Jeg har ikke vært med på noen aktiviteter, dessverre. 37. Det er en positiv faktor. 38. Har møtt masse kule folk her. Å æ har lært å vaske klær! Middag hver tirsdag vesst du savne mamma sin mat? 39. Stor betydning, mange nye mennesker og gode tilbud. 40. Tja, en god del, er godt å dra rett etter skola og få varm mat. 41. Får mer energi og deilig mat. Kunne ikke klart meg uten. 42. Det øker trivselen fordi man kan gå ut å møte andre uten å betale en formue. Det er godt å vite at du har noen å snakke med hvis det skulle være noe. 43. Koselig. 44. Mye av den sosiale omgangen. Har stor innvirkning Ingen verdens ting. Dåkk har dyr mat. 47. Mye 48. Utrolig greit å kunne komme å spise billig, bruke pc, treffe venner, jobbe, ha det sosialt osv. 49. Jeg synes det er et veldig bra tilbud og et oppmuntrende, sosialt sted å være på. 50. Jeg synes tilbudet er kjempebra. Man trenger en forandring i de kjedelige ukedagene. 51. Det gjør at vi har noe annet å gjøre enn å sitte hjemme Kommer meg ut Vet ikke 56. Stor betydning 57. Vet ikke. 58. Tilbudene gjør hverdagen litt bedre 59. Ting blir enklere Jeg sulter ikke. 62. Bra. 63. Det har alt Det er koselig å bli kjent med nye mennesker. Dessuten er det et bra sted for venner å møtes etter skoletid 66. At ungdommen har et sted å være. 67. Man trenger jo mat. 68. Sosialt. 69. God 70. Egentlig ikke så mye. Kjenner ganske mange folk her. 71. Masse. 72. Veldig mye, i tillegg synes jeg at alle burde dra hit! 73. Har veldig stor betydning. 74. Koselig. 21

29 Verdikupong Dette spørreskjemaet kan veksles inn i ei kake og et glass saft, kaffe eller te når det er besvart. Bruk noen minutter, og svar ærlig, seriøst og anonymt på spørsmålene. Svarene vil være en del av en rapport som sendes både til ordføreren og bystyret, til fylkeskommunen, til utenriksministeren (!) og til andre kommuner som ønsker å lese om det vi gjør her hos oss. Bruk baksiden av arket om nødvendig. Kryss av for rett svar: 1. Hvor bor du? Mørkved/Alstad Sentrum Rønvika Annet område 2. Hva gjør du om dagene? Går på skole Er lærling Er i arbeid Er arbeidsledig Er sykemeldt/uføretrygdet 3. Hvor gammel er du? år år år 4. Kjønn? Gutt Jente 5. Hvorfor kom du hit i dag? (Du kan sette flere kryss) For å spise middag For sosialt samvær med andre Delta på aktiviteter (Biljard, bordtennis, spill, m.m) Klesvask / hjelp til praktisk problem Slå av en prat med de ansatte Annet:. 6. Når begynte du å komme til Hybelstua? Begynte nå i høst Begynte på etterjulsvinteren/våren 2009 For 1-2 år siden For mer enn 2 år siden 7. Hvor ofte kommer du hit? Stort sett hver uke 2-3 ganger i måneden ca 1 gang i måneden Mindre enn en gang i måneden 8. Hva er bra med dette tilbudet? Hvilken betydning har tilbudene fra Hybelboer i Bodø* for din trivsel og mestring av hverdagen? *Hybelstua og kafétur til Taket ungdomskafé, samt tilbud om individuell støtte/praktisk hjelp, er en del av prosjektet Hybelboer i Bodø. TUSEN TAKK FOR HJELPEN! 22

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst Hybelboer i Bodø Prosjektrapport - 2006-2009 Innhold 4 6 10 2 18 23 12 16 Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst Foto: Villa Vekst Grafisk utforming:

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 09:30. Rådhuset Formannskapssalen

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 09:30. Rådhuset Formannskapssalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 09:30 Komitè for levekår Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Evaluering av Barnas stasjon. Blå Kors

Evaluering av Barnas stasjon. Blå Kors ØF-notat nr. 12/2011 Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors Kari Bjerke Batt-Rawden Vigdis Mathisen Olsvik Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 12/2011 Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors Kari Bjerke Batt-Rawden

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo A Eksempler fra r Gode løsninger hva er det? hvor finnes de? IS-1318 Eksempler fra r 1 Tittel: Gode løsninger - hva er det? -

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom Forord: Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 9: 2010 i korte trekk Side 13: Møteplass Side 15: Leksehjelp

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

I velferdsstatens randsone

I velferdsstatens randsone HiT notat nr 3/2008 I velferdsstatens randsone Evaluering av Boteam, Porsgrunn Heidi Haukelien På oppdrag fra Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2008 HiT notat nr 3/2008 ISSN 1501-8520

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING 012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet 2010 013/10 Referatsaker

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 11/2014 Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET En forskningsbasert evaluering av Nøtterøy kommunes prosjekt for ungdom; God start på vei til egen bolig Ellen

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer