Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016"

Transkript

1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise Espen Nordby Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 Fylkesmannen viser til Prop. 123 S ( ) Kommuneproposisjonen 2017, lagt frem 11. mai Vi ønsker med dette å gi en kortfattet oversikt over de viktigste momentene i det økonomiske opplegget for kommunene for 2016 og Sammendrag I revidert nasjonalbudsjett legges det opp til økt handlingsrom for kommunene, dette skyldes i hovedsak økt anslag for skatteinntektene i 2016 og nedjustering av lønnsveksten. For 2017 legger regjeringen opp til at kommunene får mellom 3,45 og 3,7 mrd. kr vekst i frie inntekter, dette utgjør ca. 1,2 pst. Dette er et noe svakere anslag på realveksten i forhold til 2015 og En del av veksten i frie inntekter er bundet opp i økte demografi og pensjonskostnader. I tillegg er 300 mill. kr. bundet opp i regjeringens opptrapping på rusfeltet. Regjeringen ønsker å synliggjøre et effektivitetspotensiale som ligger i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektivitetskrav til egen virksomhet på 0,5 pst., tilsvarer det 1,2 mrd. kr. i 2017 som kan brukes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av inntektsveksten. Forslag til nytt inntektssystem i kommuneproposisjonen for 2017 er i tråd med avtalen mellom regjeringspartnerne, Venstre og høringsutkastet. De foreslåtte endringene i basistilskuddet er halvert i forhold til det opprinnelige forslaget. 8 kommuner i Troms vil få reduksjon i basistilskuddet som følge av dette. Veksten i anslåtte frie inntekter (inkl. endringer i nytt inntektssystem og inntektsgarantiordningen) for kommunene i Troms i 2017 er anslått på linje med veksten i landet forøvrig. 13 kommuner i Troms har anslått høyere vekst i frie inntekter enn gjennomsnittet for landet. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Justis- og sosialavdelingen

2 Side 2 av Revidert Nasjonalbudsjett 2016 Stortingets budsjettvedtak for 2016 (saldert budsjett) innbar at realveksten i kommunesektorens samlede inntekter ble anslått til 8,7 mrd. kr. tilsvarende 2,0 pst. Veksten i de frie inntektene ble anslått til 4,7 mrd. kr. tilsvarende 1,4 pst. Etter at statsbudsjettet ble vedtatt har det kommet ny til informasjon av betydning for kommunesektorens inntekter i Foreløpige regnskapstall for 2015 viser at inntektene fra skatt på alminnelig inntekt og formue ble 2,4 mrd. kr. høyere enn anslått i nasjonalbudsjettet for Dette har betydning for anslagene av skatteinngangen for Skatteanslaget for 2016 er oppjustert med 700 mill. kr. sammenlignet med anslaget i nasjonalbudsjettet for For 2016 er lønnsveksten nedjustert fra 2,7 pst. til 2,4 pst. Nedjusteringen bidrar til å trekke ned kostnadsveksten i kommunesektoren. Oppjustering av konsumprisindeksen fra 2,5 til 2,8 pst. trekker i motsatt retning. Samlet sett er kostnadsdeflatoren for kommunesektoren nedjustert med 0,1 pst. Isolert sett bidrar dette til økning av den reelle inntektsveksten i 2016 med vel 400 mill. kr. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett foreslås det tilleggsbevilgninger som bidrar til å trekke opp inntektsveksten med om lag 600 mill. kr. Etter dette kan realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i revidert nasjonalbudsjett for 2016 anslås til 8,3 mrd. kr. tilsvarende 1,9 pst. Realveksten i frie inntekter i 2016 anslås til 3,4 mrd. kr. tilsvarende 1 pst. Inntekstveksten anslås noe lavere enn i saldert budsjett for 2016 (8,7 mrd. kr.). Dette skyldes i hovedsak at økningen i skatteinntektene andre halvår i 2015 bare delvis videreføres i 2016.

3 Side 3 av 11 Tabellen under viser kommunesektorens frie inntekter i 2015 og anslag i 2016 i nominelle priser. Anslag på inntektene for 2015 er korrigert for oppgave endringer, innlemming av øremerkede tilskudd mv. slik at inntektsnivået i 2015 og 2016 er sammenlignbart Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2016 Samtidig med kommuneproposisjonen legger Finansdepartementet frem revidert nasjonalbudsjett for 2016, med forslag til bevilgningsendringer i Prop. 132 S ( ). Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold på Sørlandet og Vestlandet Regjeringen foreslår et engangstilskudd på 250 mill. kr. til kommuner på Sørlandet og Vestlandet til vedlikehold og rehabilitering. Midlene fordels med et fast beløp pr. innbygger til kommuner som har arbeidsledighet over landsgjennomsnittet. Disse midlene kommer i tillegg til realveksten i kommunesektorens inntekter. Bostøtte til bokollektiv Det forventes at kommunene skal bosette flere flytninger som har fått lovlig opphold i Kommunene må ha mulighet til å utnytte boligmassen fleksibelt for å skaffe bolig til flere flytninger og andre vanskeligstilte på boligmarkedet. Regjeringen foreslår å utvide bostøtteordningen, slik at det kan gis bostøtte individuelt til personer i bokollektiv ut i fra helse og sosialformål, forutsatt at kommunen har godkjent boligen. Det er foreslått en økning i bevilgningen på 21 mill. kr. til formålet. Gratis kjernetid i barnehage for barn i asylmottak Regjeringen foreslår at det gis gratis kjernetid med 20 timer pr. uke for 2- og 3- åringer som har fått innvilget opphold, men som fortsatt bor på asylmottak. Det forutsettes at 4- og 5- åringer fortsatt vil få mulighet til ordinær barnehageplass dekket over vertskommunetilskuddet. Regjeringen foreslår en økning i bevillingen på 3,6 mill. kr. for å finansiere tiltaket.

4 Side 4 av 11 Integreringsmottak Regjeringen skal etablere integreringsmottak for personer med beskyttelsesbehov og prøve ut ulike modeller for slike mottak. De første integreringsmottakene skal etableres innen utgangen av Formålet er å legge til rette for raskere arbeids- og samfunnsdeltagelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn. Det foreslås totalt 5,4 mill. kr. til tiltaket i Midlene bevilges over ulike poster på justis og beredskapsdepartementets budsjett. 2. Kommuneproposisjon Kommuneopplegget 2017 Sterke kommuner er en viktig del av grunnmuren i et godt norsk samfunn. Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens (kommuner og fylkeskommuner) samlede inntekter på mellom 3,25 til 4 mrd. kr. i Regjeringen legger opp til en vekst i frie inntekter på mellom 3,75 til 4 mrd. kr. I statsbudsjettet for 2017 vil regjeringen komme tilbake med endelige forslag til inntektsrammer. Den varslede inntektsveksten må sees i sammenheng med konsekvenser av den demografiske utviklingen for kommunesektoren. Beregninger indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter på 2,5 mrd. kr i 2017 knyttet til den demografiske utviklingen, hvor av 2,1 mrd. kr. må finansieres innenfor de frie inntektene. Gitt disse forutsetningene, er anslagene et uttrykk for hva det vil koste å bygge ut tjenestetilbudet for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Den foreslåtte inntektsveksten legger til rette for styrking av det kommunale tjenestetilbudet. I tillegg er det rom for en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren klarer å ta ut effektivitetspotensialet i sektoren, vil det kommunale tjenestetilbudet styrkes utover det som følger av inntektsveksten. Regjeringen ønsker å synliggjøre effektivitetspotensialet som ligger i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektivitetskrav til egen virksomhet på 0,5 pst., tilsvarer det 1,2 mrd. kr. i 2017 som kan brukes til styrking av tjenestene, i tillegg til det som følger av inntektsveksten. Tabellen under viser kommunesektorens (kommuner og fylkeskommuner) handlingsrom med og uten effektiviseringskrav på 0,5 pst. Anslag Regjeringen legger opp til at kommunene får mellom 3,45 og 3,7 mrd. kr av veksten i frie inntekter. Av denne veksten er 300 mill. kr. begrunnet med opptrappingsplanen på rusfeltet.

5 Side 5 av Skatteinntekter På vanlig måte fastsettes skattøret ved behandling i statsbudsjettet for I kommuneproposisjonen for 2016 ble det varslet at kommunene ville få tilbakeført en andel av selskapsskatten fra og med Regjeringen foreslår å utsette tilbakeføringen av selskapsskatten. Regjeringen vil komme tilbake til dette ved kommuneproposisjonen for Pensjonskostnader Det har de siste årene vært en sterk vekst i pensjonspremiene som kommunene betaler inn til pensjonsordningene. Nivået må sees i sammenheng med høy lønnsvekst, lave rentenivå og behov for å styrke soliditeten i pensjonsordningene. Premieavviket som oppsto i 2015 var betydelig lavere enn amortiseringskostnadene samme år. Dette førte til en reduksjon i det akkumulerte premieavviket i 2015, som ved utgangen av året var på om lag 30 mrd. kr. Størrelsen på det akkumulerte premieavviket i 2015 vil ikke medføre vekst i pensjonskostnadene fra Forventinger til en moderat lønnsvekst i 2016 gir grunn til å tro at veksten i pensjonspremiene vil være lavere i 2016 enn tidligere. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vil stramme inn noe på beregningsforutsetningene for regnskapsåret KMD s vurdering er at parameteret for avkastning på pensjonsmidlene bør reduseres ytterligere med 0,1 pst. fra 2016 til Effekten av innstrammingen anslås til om lag 500 mill. kr. i økte pensjonskostnader. I tillegg til effekten av innstrammingen i beregningsforutsetningene, vil også amortiseringskostnadene øke i Denne økningen anslås til 350 mill. kr. KMD s anslag innebærer at vekten i kommunesektorenes samlede pensjonskostnader vil være i størrelses orden 850 mill. kr. i Anslaget for kommunene isolert sett vil være noe lavere. Anslaget er beheftet med betydelig usikkerhet Skjønnstilskudd KMD fordeler årlig en del av rammetilskuddet til kommunene etter skjønn. KMD foreslår at den samlende skjønnsrammen blir satt til mill. kr. herav 1,651 kr. til kommunene og 709 mill. kr. til fylkeskommunene. Dette er en reduksjon på 153 mill. kr. sammenlignet med Basisrammen utgjør hoveddelen av skjønnstilskuddet, basisrammen til kommunene settes til mill. kr., dette er en reduksjon på 100 mill. kr sammenlignet med Siden 2011 har om lag 400 mill. kr i skjønnsmidler blitt benyttet til å kompensere kommuner som tapte på omleggingen av inntektssystemet i I 2017 innføres nytt inntektssystem, slik at tapskompensasjonen fra 2011 avvikles fra Disse midlene, om lag 400 mill. kr., foreslås omdisponert. For det første foreslås det å flytte 100 mill. kr. fra skjønnsrammen til en ny tilskuddsordning. Denne tilskuddordningen vil omfatte mellomstore kommuner som slår seg sammen og dermed utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region. For det andre, ved innføring av nytt inntektssystem i 2017, vil kommuner som har gjort vedtak om sammenslåing kunne få redusert basistilskudd. Kommuner som slår seg sammen i kommunereformperioden er garantert inndelingstilskudd på bakgrunn av

6 Side 6 av 11 inntektssystemet i For å unngå at disse kommunene får en midlertidig reduksjon i rammetilskuddet før sammenslåingen trer i kraft, settes det av 300 mill. kr. av skjønnsmidlene i 2017 til kompensasjon for dette tapet. Kommunesammenslåinger vedtas først i 2017, så omfanget av kommuner som skal kompenseres vil være ukjent ved inngangen til Disse kommunene vil derfor kompenseres i I 2018 og 2019 legges denne kompensasjonen inn i innbyggertilskuddet. Kompensasjonen gis høsten Det ble satt av 50 mill. kr. til en bevilgning til fylkesveier og andre infrastrukturtiltak til kommuner som søker sammenslåing innen 1. juli Tilskuddsordningen ble utlyst i februar For Troms er skjønnsrammen på 128,6 mill. kr og er uendret fra Veksttilskudd 2017 Veksttilskuddet tildeles i dag kommuner som har en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst høyere enn 1,5 pst. de siste tre årene. En noe lavere befolkningsvekst de siste årene innebærer at færre vil kvalifisere til veksttilskudd i 2017 hvis dagens vekstgrense opprettholdes. Med en uendret vekstgrense vil en samlet bevilgning over veksttilskuddet gå ned med i overkant av 100 mill. kr. fra 2016 til 2017 og antall kommuner som mottar tilskuddet vil reduseres fra 64 til 54. For å opprettholde det samlede tilskuddet på dagens nivå foreslår departementet å justere vekstgrensen til 1,4 pst. For kommunene i Troms er det kun Tromsø kommune som mottar veksttilskudd. Forslaget innebærer en reduksjon i veksttilskuddet for Tromsø kommune på om lag 5 mill. kr. på grunn av nedgang i befolkningsveksten. 3. Nytt inntektssystem for kommunene Forslag til endringer i nytt inntektssystem for kommunene ble sendt på høring før jul Det er kommet inn over 400 høringsuttalelser, hvorav 330 fra kommuner. Det ble inngått en avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i Stortinget 21.april om endringer i nytt inntektssystem. Forslag til nytt inntektssystem i kommuneproposisjonen for 2017 er i tråd med denne avtalen og den retningen som ble skissert i høringsnotatet.

7 Side 7 av Hovedpunkter for de foreslåtte endringene i inntektssystemet Differensiering av kompensasjonen for smådriftsulemper ikke lenger samme beløp til alle kommuner. Modellen for gradert basistilskudd er noe moderert i forhold til forslaget i høringsnotatet. Endringer i regionalpolitiske tilskudd, i hovedsak som i høringsutkastet. Tre tilskudd blir til to: Nord-Norge: Nord-Norge- og Namdalstilskuddet + småkommunetilskuddet og Sør-Norge: Distriktstilskudd Sør-Norge + småkommunetilskuddet. Dagens tilskudd videreføres, men målrettes mer mot kommuner med reelle distriktsutfordringer. Større andel fordeles per innbygger, mindre per kommune. Ny, oppdatert kostnadsnøkkel. I hovedsak som i høringsnotatet, men avventer endring av PU-kriteriet. I tillegg noen nye punkter, bl. a, innføring av en ny tilskuddsordning til mellomstore kommuner som slår seg sammen og utgjør et sterkere tyngdepunkt i regionen I tråd med avtalen med Venstre i Stortinget foreslås det ingen endringer i skatteandel eller skatteutjevning nå, men regjeringen kan vurdere dette senere Kompensasjon for smådriftsulemper: basistilskuddet I dag: full kompensasjon for smådriftsulemper 13,2 mill. i basistilskudd til alle kommuner uansett størrelse Små kommuner får mye per innbygger, store får lite per innbygger I dagens system vil kommuner som slår seg sammen på sikt tape tilskuddet I tråd med forslaget i høringsnotatet foreslås det nå å innføre en modell der man skiller mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper der man fortsatt kompenserer fullt ut de smådriftsulempene som ses på som ufrivillige. For å differensiere basistilskuddet benyttes strukturkriteriet som er et mål på bosettingsmønster, uavhengig av kommunegrenser. SSB har oppdatert dette kriteriet med nye tall (2015). Kriteriet måler gjennomsnittlig reiseavstand for innbyggerne i kommunen for å nå innbyggere. I tråd med avtalen som er inngått i Stortinget fastsettes den øvre grenseverdien til 25,4 km i gjennomsnittlig reiseavstand for å nå innbyggere. I modellen for gradert basistilskudd i høringsnotatet var det en gradering mellom fullt basistilskudd og ned til null. Jf. avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre er det lagt inn et minimumsnivå på basistilskuddet ved at basistilskuddet graderes mellom halvt og et fullt basistilskudd. Dvs. at alle kommuner er sikret et halvt basistilskudd, og deretter graderes tilskuddet mellom 0,5 og fullt.

8 Side 8 av 11 Oppsummert endringer i basistilskuddet Alle kommuner får 50 % basistilskudd, deretter graderes tilskuddet for kommuner i tettbygde strøk (kommuner med lave verdier på strukturkriteriet). Kommuner i spredtbygde områder får fortsatt fullt basistilskudd (grensen er 25,4 km for å nå 5000 innbyggere), mens kommuner i tettbygde strøk som velger å være små ("frivillig små") ikke lenger får full kompensasjon for dette Overgangsordning gradert basistilskudd I henhold til avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre heter det at: «Kommuner som vedtar å slå seg sammen med andre i reformperioden skal få videreført basistilskuddet på 2016-nivå gjennom en overgangsordning frem til de mottar inndelingstilskudd som en del av en ny kommune». Kompensasjon for endringer i basistilskuddet vil bli gitt gjennom skjønnstilskuddet. Endelig modell presenteres i statsbudsjettet Inndelingstilskudd vil bli beregnet på grunnlag av inntektssystemet i Ny, oppdatert kostnadsnøkkel Kostnadsnøkkelen (kriteriene og vektingen av disse) bør oppdateres jevnlig for å få en mest mulig riktig omfordeling gjennom utgiftsutjevningen. De foreslåtte endringene i kostnadsnøkkelen i kommuneproposisjonen er en oppfølging av dette (ble sist endret i 2011). Kostnadsnøkkelen innføres som foreslått i høringsnotatet, med ett unntak. Det skal foretas ytterligere utredninger av verdien på kriteriet antall psykisk utviklingshemmede i delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg. I påvente av dette beholdes vektingen av dette kriteriet uendret i forhold til i dagens delkostnadsnøkkel for pleie og omsorg. Fra og med 2017 vil sektorvektene bli oppdatert årlig med de nyeste tilgjengelige utgiftstallene (fra KOSTRA). I høringsrunden var det støtte til dette, blant annet fra KS. En årlig oppdatering av sektorvektene basert på de faktiske regnskapstallene vil føre til at kostnadsnøkkelen på en bedre måte fanger opp den faktiske fordelingen mellom sektorene, og kostnadsnøkkelen vil dermed kunne gi en mer riktig utjevning enn i dag ved at endringer i kommunesektorens utgifter (i makro) fanges opp raskere enn i dag Regionalpolitiske tilskudd Tre tilskudd blir til to: Nord-Norge: Nord-Norge- og Namdalstilskuddet + småkommunetilskuddet. Nord- Norge- og Namdalstilskudd blir videreført med uendrede satser. Sør-Norge: Distriktstilskudd Sør-Norge + småkommunetilskuddet. Dagens småkommunetilskudd videreføres som et småkommunetillegg innenfor nytt distriktstilskudd Sør-Norge og Nord-Norge. Tilskuddet målrettes mot kommuner med reelle distriktsutfordringer og satsene differensieres ut fra distriktsindeksen. Alle

9 Side 9 av 11 kommuner i Troms har en verdi på distriktsindeksen som er lavere enn grensen for at småkommunetillegget reduseres. Det innføres en ny tilskuddsordning som vil omfatte mellomstore kommuner som slår seg sammen og dermed utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region. Ordningen skal også omfatte kommuner som blir fra innbyggere etter sammenslåing. Det er satt av 100 mill. kr. til ordningen i 2017 (200 mill. i 2018). Nærmere kriterier for tildeling og innretning vil regjeringen komme tilbake til i statsbudsjettet for Storbytilskuddet videreføres. Det skal fram mot statsbudsjettet 2017 utredes en modell der tilskuddet tildeles etter flere kriterier enn antall innbyggere. Det skal også vurderes hvordan tilskuddet kan styrke storbyer som rammes av oljeprisfall og omstilling av økonomien (herunder Bergen og Stavanger). Også kommunesammenslåinger og eventuelle endringer i kriteriene for tilskuddet kan føre til at tilskuddet blir utvidet til å omfatte flere kommuner (eks. Kristiansand). Vekstkommunetilskuddet videreføres, men vekstgrensen reduseres fra 1,5 til 1,4 pst. fra 2017.

10 Side 10 av Fordelingsvirkninger av endringer i inntektssystemet Tabellen under viser fordelingsvirkningene av endringer i inntektssystemet for enkeltkommuner. Tallene som vises her er foreløpige, og den endelige fordelingen av rammetilskuddet for 2017 vil ikke foreligge før i statsbudsjettet til høsten. Fordelingsvirkningene er oppgitt i 1000 kr. pr. kommune, basert på innbyggertall per Fordelingsvirkninger nytt inntektssystem Innbyggere pr Anlag frie inntekter 2016 Virkning ny kostnadsnøkkel Virkning gradert basistilskudd Virkning regionalpolitiske tilskudd Virkning INGAR (Inntektsgarantiordning Vekst frie inntekter 2017 (kr 668 pr. innbygger) Samlet anslag vekst frie inntekter 2017 (Sum kolonne ) Prosentvis vekst anslag frie inntekter 2017 i forhold til anslag frie inntekter 2016 kol.1 kol.2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 kol. 7 kol. 8 kol Tromsø ,3 % 1903 Harstad ,7 % 1911 Kvæfjord ,1 % 1913 Skånland ,6 % 1917 Ibestad ,7 % 1919 Gratangen ,0 % 1920 Lavangen ,0 % 1922 Bardu ,6 % 1923 Salangen ,7 % 1924 Målselv ,6 % 1925 Sørreisa ,6 % 1926 Dyrøy ,6 % 1927 Tranøy ,2 % 1928 Torsken ,6 % 1929 Berg ,7 % 1931 Lenvik ,8 % 1933 Balsfjord ,0 % 1936 Karlsøy ,9 % 1938 Lyngen ,1 % 1939 Storfjord ,4 % 1940 Kåfjord ,7 % 1941 Skjervøy ,9 % 1942 Nordreisa ,2 % 1943 Kvænangen ,4 % Sum Troms ,4 % Hele landet ,3 % Kolonne 1 viser innbyggertall per Kolonne 2 viser anslag på frie inntekter, etter saldert budsjett Kolonne 3 viser den samlede fordelingsvirkningen av forslaget til ny kostnadsnøkkel for kommunene, ekskl. virkningene av gradert basistilskudd. Fordelingsvirkningene er beregnet på kriteriedata og utgiftsbehov fra Kolonne 4 viser den isolerte effekten av modellen for gradering av basiskriteriet. I sum vil et lavere beløp bli fordelt gjennom basistilskuddet enn i dag, og det resterende beløpet er tilbakeført til alle kommuner med et likt beløp per innbygger. Dette er en illustrasjon av hvordan effektene av forslaget vil bli. Kolonne 5 viser fordelingsvirkningene av forslag til endringer i Distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norge- og Namdalstilskuddet og småkommunetilskuddet. I beregningene er det tatt

11 Side 11 av 11 utgangspunkt i de regionalpolitiske tilskuddene i De tre tilskuddene er foreslått samlet i to tilskudd, ett for Nord-Norge og ett for Sør-Norge. Småkommunetilskuddet videreføres Kolonne 6 viser den isolerte effekten av inntektsgarantiordningen, inkludert finansiering. Kommuner som isolert sett taper mer enn 300 kroner per innbygger, vil få kompensert det de taper ut over denne grenseverdien. Ordningen finansieres med et likt beløp per innbygger for alle kommuner, anslått til 48 kroner per innbygger. Kolonnen gir et anslag på tilskudd gjennom inntektsgarantiordningen, begrenset til endringene i inntektssystemet. Andre forhold, slik som befolkningsendringer, endringer i befolkningssammensetning eller andre kriteriedata, oppgaveendringer og innlemminger, vil påvirke endelig beløp i inntektsgarantiordningen for Dette vil ikke være endelig kjent før i statsbudsjettet til høsten. Kolonne 7 viser anslått vekst i frie inntekter (samlet 3,45 mrd. for landet). Veksten er fordelt med et likt beløp per innbygger (668 kroner per innbygger). Kolonne 8 viser en illustrasjon av førsteårsvirkningen av endringene i inntektssystemet, inkludert inntektsgarantiordningen og anslått vekst i frie inntekter. Det er lagt til grunn en anslått vekst i frie inntekter på 3,45 mrd. kroner, og denne veksten er fordelt med et likt beløp per innbygger (668 kroner per innbygger). Dette gir en illustrasjon av hvordan effekten for den enkelte kommune vil bli i 2017, men hvordan kommunene kommer ut i alt vil i tillegg avhenge av endringer i befolkningstall og øvrige kriteriedata, utgiftsbehovet for kommunene og veksten i de frie inntektene for Stortinget vedtar kommunenes økonomiske rammer i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017, og departementet vil på vanlig måte publisere endelige tall for rammetilskudd og anslag på vekst i frie inntekter for den enkelte kommune i forslag til statsbudsjett for Kolonne 9 viser prosentvis vekst i anslag frie inntekter 2017 i forhold til anslag frie inntekter Kommunene i Troms kommer på landsgjennomsnitt mht. vekst i anslag i frie inntekter for Vi minner om at en del av veksten i frie inntekter er bundet opp i økte demografi og pensjonskostnader. I tillegg er 300 mill. kr. bundet opp i regjeringens opptrapping på rusfeltet på landsbasis. Enkelte kommuner kommer dårligere ut enn landsgjennomsnittet og vil kunne få en strammere økonomi jf. tabellen ovenfor. Fylkesmannen svarer gjerne på spørsmål rettet til kommuneopplegget for 2016 og Med vennlig hilsen Jan- Peder Andreassen kommunaldirektør Espen Nordby saksbehandler

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2017 - NYTT INNTEKTSSYSTEM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Vedlegg: Saksopplysninger:

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2016

Skatteinngangen pr. mai 2016 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2016

Skatteinngangen pr. august 2016 september 2016 en pr. august 2016 I revidert nasjonalbudsjett for 2016 er skatteanslaget for hele kommunesektoren oppjustert med 0,7 mrd. kr. Isolert for kommunene utgjør dette 0,575 mrd. kr sammenlignet

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunene

Nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for kommunene Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen KMD 11.05.16 Inntektssystemet skal bidra til: Sterke, levende lokalsamfunn i hele landet Likeverdig

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2016

Skatteinngangen pr. september 2016 oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Skatteinngangen pr. oktober 2016 november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017

Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 12.5.2017 2017/3579 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 Fylkesmannen

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2017

Skatteinngangen pr. januar 2017 Mars 2017 en pr. januar 2017 en pr. januar 2017 for landets kommuner sett under ett er på 18,409 mrd. kr. Dette er en økning på 9,6 pst. i forhold til januar 2016. en for kommunene i Troms pr. januar er

Detaljer

Inntektssystemet for kommunene 2017

Inntektssystemet for kommunene 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Inntektssystemet for kommunene 2017 Karen N. Byrhagen KMD, 05.10.16 Hovedpunkt endringene i inntektssystemet 1. Differensiering av kompensasjonen for smådriftsulemper

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2016

Skatteinngangen pr. mars 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2016 Samlet skatteinngangen pr. mars 2016 for landets kommuner er på 41,952 mrd. kr. Dette er en økning på 5,41 pst. i forhold til mars 2016. Skatteinngangen for kommunene

Detaljer

Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag

Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Foto: Eskild Haugum Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Vårkonferansen 2016 Frode Rabben og Stule Lund Kommunal- og samordningsstaben 2 Befolkningsutviklingen i 2015 1,07

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2016

Skatteinngangen pr. januar 2016 April 2015 en pr. januar 2016 en pr. januar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 16,799 mrd. kr. Dette er en økning på 3,41 pst. i forhold til januar 2015. en for kommunene i Troms pr. januar

Detaljer

Konferanse for ordførere og rådmenn i Buskerud. 25. mai 2016 Lisbet K. Smedaas Wølner

Konferanse for ordførere og rådmenn i Buskerud. 25. mai 2016 Lisbet K. Smedaas Wølner Konferanse for ordførere og rådmenn i Buskerud 25. mai 2016 Lisbet K. Smedaas Wølner Økonomiforvaltning Ny kommunelov på høring Forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen ivaretas over tid

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 16.05.18 Disposisjon Status 2017 korrigerte frie inntekter

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017 RNB 2016

Kommuneproposisjonen 2017 RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 11. mai 2016 2 2015 - beste driftsresultat siden 2006 Prosent av driftsinntektene

Detaljer

Nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Fræna + Eide Utarbeidet av Audun Thorstensen Oppsummering av effektberegninger Oppsummering av effektberegninger. Eide og Fræna. I mill. kr og

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing 1) Bardu + Målselv 2) Bardu + Målselv + Sørreisa + Dyrøy 3) Målselv + Sørreisa + Tranøy + Torsken + Berg + Lenvik 4) Bardu + Salangen

Detaljer

Skatteinngangen pr. februar 2016

Skatteinngangen pr. februar 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. februar 2016 Skatteinngangen pr. februar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 17,738 mrd. kr. Dette er en økning på 3,21 pst. i forhold til februar 2015. Skatteinngangen

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Mai 2014 Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015 - Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversikt over løpende inntektsutjevning - Kommunenes

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune

Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune 1 Om beregningene Vi har utarbeidet illustrasjonsberegninger av effekt på frie inntekter for Fjell kommune som følge av oljekrisen/-prisfallet

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2015

Skatteinngangen pr. juli 2015 August 2015 Skatteinngangen pr. juli 2015 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Agder 12.mai 2016 2 2015 - beste driftsresultat siden 2006 Prosent av driftsinntektene

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2015

Skatteinngangen pr. september 2015 Oktober 2015 Skatteinngangen pr. september 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. september 2015 for landets kommuner sett under ett er på 109,397 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 4,96

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet November 2014 Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2015

Skatteinngangen pr. mai 2015 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Oktober 2014 Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2015

Skatteinngangen pr. april 2015 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Statssekretær Grete Ellingsen Steinkjer, 12. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 2015 - beste driftsresultat for kommunene siden 2006

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet August 2014 Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres referanse 15/4746 Dato 29.02.2016 Vår referanse 2015/8200-3 330 AGN Saksbehandler Anne-Gunn Sletten, tlf. 61 26 60 38 Høringsuttalelse

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Vår dato: 29.02.2016 Vår referanse: 2015/8258 Arkivnr.: 330 Deres referanse: 17.12.2015 Saksbehandler: Lisbet Kari Wølner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Innvalgstelefon:

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Juni 2014 Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2015

Skatteinngangen pr. januar 2015 Mars 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 for landets kommuner sett under ett er på 16,245 mrd. kr. Dette er 1,7 % mer enn i januar 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett for

Detaljer

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017.

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 13.09.2017 2017/4213 331.2 Deres dato Deres ref. 15.06.2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet September 2014 Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 150

OSEN KOMMUNE Arkiv: 150 OSEN KOMMUNE Arkiv: 150 Dato: 24.01.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Roar Leirset Ikke vedlagt saken, men lenket elektronisk: https://www.regjeringen.no/contentassets/a2d1bd7961da456c9b107253cd54c31c/horingsnota

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Statssekretær Per-Willy Amundsen Hotell Norge Høsbjør, 26. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 2015 - beste driftsresultat for kommunene

Detaljer

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 2015 - beste driftsresultat for kommunene siden 2006 Prosent av driftsinntektene 6 5 4 3 2 1 0-1 2004 2005

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Statssekretær Grete Ellingsen Vårkonferansen 2016, Trondheim, 19. mai Arbeid Aktivitet Omstilling 3 2015 - beste driftsresultat for kommunene

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Departementsråd Eivind Dale 2015 - beste driftsresultat for kommunene siden 2006 Prosent av driftsinntektene 6 5 4 3 2 1 0-1 2004 2005

Detaljer

Fylkesmannen viser til Prop. 88 S ( ) Kommuneproposisjonen 2019, lagt frem 15. mai 2018.

Fylkesmannen viser til Prop. 88 S ( ) Kommuneproposisjonen 2019, lagt frem 15. mai 2018. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 16.05.2018 2018/2997 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 Fylkesmannen

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 13.09.2018 2018/1398 331.2 Deres dato Deres ref. 29.06.2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Vedlegg: Høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Kommuneøkonomikonferansen 2016

Kommuneøkonomikonferansen 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneøkonomikonferansen 2016 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. mai 2016 2 2015 - beste driftsresultat siden 2006 Prosent av driftsinntektene

Detaljer

Ringerike kommune Rådmannen

Ringerike kommune Rådmannen Ringerike kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 15/10228-5 8070/16 103 &13 02.03.2016 Svar - Høring - Forslag

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

Frosta kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Frosta kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2015/5048-2 Saksbehandler: Ståle Opsal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.02.2016 Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 15.01.16 Seniorrådgiver Hilde Marie Skarvang Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble

Detaljer

1 Kommuneøkonomien i 2017

1 Kommuneøkonomien i 2017 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 12.10.2017 2017/3579-0 112 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Statsbudsjettet 2018 og det økonomiske opplegget

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Lillehammer 12.02.16 Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen, Kommunalavdelingen, KMD Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 31. mai 2016 2 2015 - beste driftsresultat siden 2006 Prosent av driftsinntektene

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Troms Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom sektorene.

Detaljer

SAKEN GJELDER: HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

SAKEN GJELDER: HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Skaun kommune Arkivkode: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/3281 Saksbehandler: Frode Haugskott Saksnummer Utvalg Møtedato 5/16 Kommunestyret 28.01.2016 SAKEN GJELDER: HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 14.09.2015 2015/3830-2 331.2 Deres dato Deres ref. 29.06.2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112

Detaljer

Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen

Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen Arkivsak: 2015/4044-2 Arkiv: 230 Saksbehandler: David Eriksen Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/16 Formannskapet 01.03.2016 Høring - Forslag

Detaljer

Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag har følgende innspill til forslag til nytt inntektssystem for kommunene:

Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag har følgende innspill til forslag til nytt inntektssystem for kommunene: Fylkesstyresak 16/3 Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Uttalelse fra KS Nord-Trøndelag Vedtak Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag har følgende innspill til forslag til nytt inntektssystem for kommunene:

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 19.09.2014 2014/4208-3 331.2 Deres dato Deres ref. 08.07.2014 14/3665-5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/814 HØRING NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: Notat fra KS fra 14 januar

Detaljer

Høringssvar Bodø kommune vedrørende Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt forslag til nytt inntektssystem for kommunene.

Høringssvar Bodø kommune vedrørende Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.01.2016 2304/2016 2016/263 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 28.01.2016 Bystyret 11.02.2016 Høringssvar Bodø kommune vedrørende Kommunal-

Detaljer

Strategikonferanse Buskerud. Rune Bye, 26. januar 2016

Strategikonferanse Buskerud. Rune Bye, 26. januar 2016 Strategikonferanse Buskerud Rune Bye, 26. januar 2016 Høringsnotat fra kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles mellom frivillig og

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 19.01.16 Avdelingsdirektør Thor Bernstrøm Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble sist

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 2 Nytt inntektssystem i en urolig tid Usikkerhet om utvikling i norsk økonomi Fall i oljepris Veksten

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 01116 F-sak 003/2016 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE:

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Høringsuttalelse

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Høringsuttalelse Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/866 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Kommunestyret 18.02.2016 002/16 OVERJO Forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Høringsuttalelse Andre

Detaljer

Fordelingsmodell for basisrammen

Fordelingsmodell for basisrammen Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 24.09.2013 2013/4293-2 331.2 Deres dato Deres ref. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Unntatt etter

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Per-Willy Amundsen. Tromsø,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Per-Willy Amundsen. Tromsø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Per-Willy Amundsen Tromsø, 12.10.2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for

Detaljer

Hvordan påvirkes de frie inntektene ved kommunesammenslåing?

Hvordan påvirkes de frie inntektene ved kommunesammenslåing? Hvordan påvirkes de frie inntektene ved kommunesammenslåing? Sigmund Engdal, Ålesund 23. oktober 2018 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Inndelingsloven garanterer engangsstøtte, og sikrer at

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

Inntektssystemet for kommunene og kommunesammenslåing

Inntektssystemet for kommunene og kommunesammenslåing Inntektssystemet for kommunene og kommunesammenslåing Sigmund Engdal, Florø 3.4.2019 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Hovedtemaer Kort om inntektssystemet for kommunene Hvordan påvirkes Flora

Detaljer

Hørings forslag til inntektssystemet. Jens-Einar Johansen

Hørings forslag til inntektssystemet. Jens-Einar Johansen Hørings forslag til inntektssystemet Jens-Einar Johansen Høring på forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal og regionaldepartementet har sendt ut på høring forslag til nytt inntektssystem.

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2015/10080-2 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Detaljer

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.10.2009 2009/3922-4 331.2 Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms

Detaljer

1 Kommuneøkonomien i 2018

1 Kommuneøkonomien i 2018 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 08.10.2018 2018/2997 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: -2016/147

Ørland kommune Arkiv: -2016/147 Ørland kommune Arkiv: -2016/147 Dato: 28.01.2016 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Forslag til nytt inntektssystem fra 2017 - høring

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02.

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02. Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/10061-2 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene

Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Marianne Winther Riise, seniorrådgiver, fmtrmwr@fylkesmannen.no Innhold Økonomisk status og utvikling Befolkningsutvikling Statsbudsjettet

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2015/11098-3273/2016 Arkiv: 103 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksfremlegg med innstilling

Saksfremlegg med innstilling Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2016/168-3 Saksfremlegg med innstilling Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/16 Formannskapet 28.01.16 Kommunestyret Vedlegg 1 Høring - forslag til nytt inntektssystem for

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/4548-5 Arknr.: 233 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 23/16 02.03.2016 Kommunestyret 31/16 09.03.2016 HØRING - FORSLAG TIIL NYTT

Detaljer

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen Inntektssystemet Karen N. Byrhagen 24.11.2010 1 Finansiering av kommunesektoren (2011) Frie inntekter Skatteinntekter Rammetilskudd 40% 36% Bundne inntekter Egenbetalinger (gebyrer) Øremerkede tilskudd

Detaljer

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Forslag til nytt inntektssystem Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Oppsummering av effektberegninger Illustrasjonsberegningene viser en effekt av nytt inntektssystem på -18,5 mill. kr for de tre

Detaljer

1 Kommuneøkonomien i 2016

1 Kommuneøkonomien i 2016 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 06.10.2016-1 2016/6834 330 Espen Nordby Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Statsbudsjettet 2017 og det økonomiske

Detaljer

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Høring nytt inntektssystem fra 1. januar 2017 Folk og samfunn

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/851-10 04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING Rådmannens innstilling: Kommunal- og moderniseringsdepartementets

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre 13/

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre 13/ Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2015/10080-2 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE

HØRINGSUTTALELSE - NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.03.2016 HØRINGSUTTALELSE - NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Vedtak Ullensaker kommune avgir høringsuttalelse

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 16/19 Kommunestyret Høringsuttalelse - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Saksnr Utvalg Møtedato 16/19 Kommunestyret Høringsuttalelse - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Gjerstad kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: Arkivref: 09.02.2016 2016/221-2 / 103 Torill Neset 37119731 torill.neset@gjerstad.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 16/19 Kommunestyret - 2015-2019 18.02.2016

Detaljer

Økonomiinfo 2/2015: Kommuneproposisjonen 2016 og RNB 2015

Økonomiinfo 2/2015: Kommuneproposisjonen 2016 og RNB 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 13.05.2015 2015/953 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Økonomiinfo 2/2015: Kommuneproposisjonen 2016 og RNB

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 4. september 2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 4. september 2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 4. september 2015 Nytt inntektssystem for kommunene: Regjeringen har varslet at de vil foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene som legges

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer

Orientering om kommuneproposisjonen for 2020 og revidert nasjonalbudsjett 2019

Orientering om kommuneproposisjonen for 2020 og revidert nasjonalbudsjett 2019 Vår dato: Vår ref: 15. 05.2019 2019/7024 Deres dato: Deres ref: Alle kommunene i Troms og Finnmark Saksbehandler, innvalgstelefon Marianne Winther Riise, 77642042 Orientering om kommuneproposisjonen for

Detaljer