Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Ofoten regionråd"

Transkript

1 Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 20. september 2013, kl. 10:00 Narvik Rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen, Lene Fjelldal, Bjørn Hanssen, Jardar Jensen, Filip Mikkelsen, Trond Millerjord, Anne-Rita Nicklasson, Svein Nilsen, Petter Paulsen, Bjørnar Pettersen, Guttorm Aasebøstøl. Administrasjonssjefene i medlemskommunene. Orienteringssaker - Folkehelsearbeid - samarbeidsavtaler med kommuner. v/ Roar Blom - Orientering om arbeidet med petroleumsstrategi v/ Geir Franzen Referatsaker - Referat fra møte i Arbeidsutvalget Ofoten regionråd Referat fra møte i Arbeidsutvalget i Vesterålen Regionråd Referat Rådmannsutvalget Høring NOU 2013:9 Ett politi- rustet til å møte fremtidens utfordringer - Brev fra helse Nord om eventuelle ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter - Eventuelle ytterligere innspill til lokaliseringen av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland ytterligere uttalelser. Svar til Helse Nord Møte i Midtre Hålogaland regionrådssamarbeid, Møte mellom regionrådene i Sør-Troms og Ofoten og Høgskolene i Harstad og Narvik, Handlingsplan for fylkesveiene i Nordland, Uprioritert liste over veier som skal utbedres, NFK, (i møte) Saker til behandling: - HS 18/13 Kommunestruktur i Ofoten - HS 19/13 Styringsgruppe prosjektet Trygg i Nordland pilot Ofoten - HS 20/13 Drift av portalen narvikregionen.no - HS 21/13 Eventuelt 16. september 2013 Tore Nysæter Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

2 Referat fra møte i Arbeidsutvalget Ofoten regionråd Fredag , kl. 09:05-12:00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Møtt: Tore Nysæter (leder), Tor Asgeir Johansen (nestleder), Anne-Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen Ellers til stede: Wenche Folberg, Steinar Sørensen, Sigbjørn Astrup, Eystein Markusson (sekretær) Innkalling og saksliste ble godkjent. Orienteringssaker - Orientering om prosessen Nye Narvik Havn, Rune Arnøy og Erling Bortne Referatsaker - Boligpolitisk planarbeid, brev fra NFK Høring rullering av handlingsprogrammer for regionale planer, brev fra NFK Vedr. revisjon av Strategisk næringsplan for Ofoten, Narvikregionens Næringsforening, AU 17/13 Sluttrapport forprosjekt Studiesenter Ofoten Prosjektleder Karin Fjeld orienterte om prosjektets resultater og anbefalinger. Enstemmig vedtak: For å beholde folk i kommunene og møte de utfordringene vår region står ovenfor er Ofoten regionråd opptatt av at befolkningen har tilgang til kompetanseheving der de bor. Kompetanseutvikling i næringslivet og rekruttering av kvalifisert arbeidskraft er en av de viktigste regionalpolitiske utfordringer vi står ovenfor. Vår region har behov for en pådriver i framtidens kompetansemarked, slik at vi får tilført den rette kompetansen som gir ønsket utvikling både innenfor næringslivet og i offentlig sektor. Ofoten regionråd gir sin fulle støtte til etablering av Studiesenter Ofoten. AU 18/13 Tilrettelegging for ladestasjoner i Ofoten regionråds medlemskommuner Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd ber Rådmannsutvalget vurdere saken videre og medvirke til politisk behandling i deltakerkommunene. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

3 AU 19/13 Høring endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. oppnevning av kontaktperson Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd ber Rådmannsutvalget vurdere videre behandling av saken. AU 20/13 Seminar for utarbeidelse av petroleumsstrategi for Ofoten Arbeidsutvalget drøftet programmet for det forestående seminar for petroleumsstrategi for Ofoten som skal avholdes Tor Asgeir Johansen innleder i seminaret. Det ble ikke fattet vedtak i saken. AU 21/13 Ansettelse av sekretariatsleder Enstemmig vedtak: 1. Leder gis fullmakt til å konstituere Sigbjørn Astrup i stillingen som sekretariatsleder inntil ansettelse er gjort i stillingen. 2. Ansettelsesutvalg for stillingen består av følgende personer: Leder Tore Nysæter, Anne-Rita Nicklasson og Bjørn Alling. Ansettelsesutvalget gir tilråding til AU, som foretar ansettelsen. 3. Stillingen lyses ut med tittelen Daglig leder, i nord-norske aviser og med henvisningsannonse i Kommunal rapport. 4. Kontorsted vil være i en av eierkommunene. Sekretariatslederen vil kunne påvirke valg av kontorsted. Endelig kontorsted fastsettes av arbeidsutvalget i Ofoten regionråd. 5. Evenes kommune bes forestå behandlingen av søknadene. 6. Eystein Markusson utarbeider forslag til stillingsutlysning som godkjennes av tilsettingsutvalget. AU 22/13 Kommunestruktur oppfølging av vedtak Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd ber Rådmannsutvalget komme med en anbefaling Bogen i Ofoten, 2. september 2013 Eystein Markusson Sekretær. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

4 4

5 5

6 6

7 7

8 Referat fra møte i rådmannsutvalget Ofoten regionråd fredag , kl :30 Narvik rådhus Møtt: Bjørn Alling (leder), Lars Norman Andersen, Wenche Folberg, Konrad Sætra, Steinar Sørensen Ellers til stede: Sigbjørn Astrup, Eystein Markusson (sekretær) RU 22/13 Tilrettelegging av ladestasjoner i Ofoten Arbeidsutvalget sendte denne saken til RU for vurdering og videre behandling i de enkelte kommuner. Vedtak: Rådmannsutvalget i Ofoten oppfordrer til å sette saken på dagsordenen i den enkelte kommune. Etablering av ladestasjoner bør også vurderes i et regionalt perspektiv, og mot naboregioner. RU oppfordrer deltakerkommunene til å vurdere bruk elbiler som tjenestebiler. RU 23/13 Endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. oppnevning av kontaktperson Enstemmig vedtak AU: Arbeidsutvalget ber Rådmannsutvalget vurdere videre behandling av saken Vedtak: Rådmannsutvalget i Ofoten forutsetter at ved eventuelle endringer i kommunenes oppgaver i forbindelse med endringer i spesialisthelsetjenesteloven at midler følger overføring av tjenester/fullfinansiert. Henstiller om at regionrådet løfter den generelle problemstillingen inn til KS. RU 24/13 Kommunestruktur i Ofoten oppfølging av vedtak Arbeidsutvalget i Ofoten Regionråd ber Rådmannsutvalget komme med en anbefaling. Innstilling til regionrådet: Rådmannsutvalget i Ofoten anbefaler at Ofoten regionråd søker finansiert en utlysning av et anbud på et utredningsarbeid som kan ligge til grunn for politisk beslutning uten at det kreves ytterligere utredningsarbeid. Anbudsbeskrivelse 1. Utredning - Beskrive prosedyrer, gjeldende rett etc - Ulik modeller for kommunesammenslåinger: Narvik inngår i alle alternativer Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

9 - Beskrive begrunnet økonomisk og kvalitetsmessig potensial knyttet til ulike alternative kommunesammenslåinger - Beskrive fordeler og ulemper ved ulike modeller, hvilke kommuner bør slåes sammen. - Beskrive demokratiske utfordringer, omtale ulike alternative modeller for å ivareta demokratiaspektet - Peke på evt. samfunnsmessige konsekvenser 2. Utfordringsnotat til politisk nivå. - Utfordres til å definere intensjoner for tjenestenivå/struktur ved eventuell endret kommunestruktur. - Utfordres til å anbefale politisk styringsmodell. 3. Anbefale prosess, tidsplan, milepæler 4. Utvelgingskriterier: - 50% dokumentert kompetanse/evt. fra tidligere - 50% økonomi. RU 25/13 Orientering om velferdsteknologi Gunn Hilde Rotvold, Tromsø Telemedicine Consult og Bjørn Bergan, VINN Vedtak: Det etableres en dialog mellom sekretariatet og VINN, v/ Bjørn Bergan med sikte på et nytt møte om ca et halvt år. RU 25/13 Driftsavtale narvikregionen.no Hilde Normark informerte om driften av narvikregionen.no og skisserte forslag til driftsavtale og muligheter for videreutvikling. Vedtak: Rådmannsutvalget anbefaler at portalen narvikregionen.no finansieres over Ofoten regionråds budsjett og at deltakerkommunene forplikter seg til å delta i det redaksjonelle arbeidet. RU 26/13 Pensjonsordning i kommunesektoren Vedtak: Sekretariatet utformer brev til et sentrale rådmannsutvalget i KS om at arbeidstakers pensjonsandel på 2% blir satt på sakskartet i årets debatthefte om tarifforhandlinger og forestående tarifforhandlinger. RU 27/13 Ulykkesforebygging Norsafety Innstilling til regionrådet: Regionrådet gir fullmakt til RU til å oppnevne to representanter til styringsgruppen for prosjektet Trygg i Nordland pilot Ofoten. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

10 RU 28/13 OSO - barnevern Steinar Sørensen sitter som medlem i OSO-barnevern Nordland og ber om tilbakemelding fra kommunene. 16. september 2013 Eystein Markusson Sekretær. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Helse Nord RHF Styret Saksbehandler: Sigbjørn Astrup 16. september 2013 Angående ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter Ofoten Regionråd stiller seg bak utredningen og rapporten Ambulansehelikopterdekning mellom Bodø og Troms- utredning av kapasitet og dekning. og håper at styret i Helse Nord vil følge opp konklusjonene i rapporten så snart som mulig uten ytterligere forsinkelser. Rapporten viser at Evenes er det beste og anbefalte lokaliseringsalternativet. Regionrådet mener at det ikke i senere tid kommet til nye og vektige forhold som vil kunne omstøte rapportens konklusjoner i forhold til anbefalt lokalisering. Regionen vil repetere tidligere viktige argumenter om at Evenes vil styrke helsetilbudet i hele regionen inkludert Vesterålen som naboregion. Ved å velge Evenes vil man kunne imøtekomme flyoperative, helsemessige og miljøhensyn på en meget bra måte. Dette i tilegg til primæroppgaven som er å nå størstedelen av befolkningen på kortest mulig tid. Stasjonering av ambulansehelikopter til Evenes vil være en viktig lokalmedisinsk ressurs i form av legebil lokalt og helikopter regionalt. Vi har to europaveier som krysser i regionen, samt flyplass med over reisende og to byer i regionen. Befolkningen i Evenes og deler av kommunene i Sør Troms har ikke tilgang til ambulanse innen 25 minutter. Dette er forhold som vil bli betydelig bedre med en stasjonering på Evenes. Dette vil således gi mer helsegevinst pr. brukte helsekrone. Lokalt medisinsk personale påpeker at lokalisering på Evenes vil gi en del tids og helsegevinster som ikke vil kunne oppnås ved stasjonering annet sted. Stasjonering av helikopter annet sted enn Evenes, eksempelvis Stokmarknes vil gi betydelig lengere responstid til store befolkningsgrupper i Sør Troms og Ofoten, spesielt indre strøk. Numerisk sett overskygger disse gruppene de som vil ligge i utkanten av responstiden til Evenes. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

19 Vi imøteser en snarlig beslutning og videre iverksetting av konklusjonene i utredningen. Med vennlig hilsen Tore Nysæter Leder Ofoten Regionråd Kopi: Sør Troms Regionråd 19

20 indre strøk. Numerisk sett overskygger disse gruppene de som vil ligge i utkanten av responstiden til Evenes. Vi imøteser en snarlig beslutning og videre iverksetting av konklusjonene i utredningen. Med vennlig hilsen Tore Nysæter Leder Ofoten Regionråd Kopi: Sør Troms Regionråd 20

21 Fylkesveger Strekningsvise prosjekt Fv 819 Ballangen-Kjeldebotn Fv 834 Løpsmark - Festvåg Fv 838 Skauvoll Fv 82 Skagen lufthavn Fv 665 Oppeid - Tranøy Fv 808 Hemnesberget Fv 828 Silvalen-Bjørn Fv 017 Røytvika - Kilbohamn Fv 017 Glombergan - Setvikdalen Fv 082 Sortland-Risøyhamn, inkl. g/s-veg Fv 820 Frøskeland-Steine Fv 821 Frøskeland-Steinlandsfjorden Fv 632 Nordfold - Alvenes Fv 078 Halsøy - Leirosen - bompenger + ferjetilskudd Fv 078 Halsøy - Leirosen - Vefsn og Leirfjord, ord.bev. Fv 815 Vest-Lofoten videregående skole Fv 816 Henningsværvegen Utbedring grusveger Fv 133 Tjøtta - Svines Fv 139 Gårdsvik - Nyhus Fv 911 Skålbrekka - Veanova Fv 914 Ryggefjellet - Jørlandsjøen Fv 513 Pothus - Storengan Fv 514 Kalla bru - Sørdal Fv 638 Ålstadholmen - Ålstad Fv 641 Stormyra - Røtnes Fv 252 Baåga - kryss E6 - Forsmo Fv 843 Storeidet - Gravdal Fv 844 Eltoft-Krogtoft Andre grusveier Kostnadsøkning igangværende prosjekt Fv 017 Svartistunnelen Fv 452 Halsa-Vassdalsvik Mindre utbedringstiltak Fv 888 Morfjordvegen Fv 955 Sminesvegen Engeløya labru, Steigen Tunnelutbedringer (inkl. Ex-kabler, pe-skum, nødnett m.m.) Tiltak på bruer Uspesifiserte mindre utbedringstiltak Utbedring ferjekaier Fv 809 Bjørn fk., oppstillingsplass Fv 017 Holm fergeleie - oppstillingsplasser Kommune Ballangen Bodø Gildeskål Hadsel Hamarøy Hemnes Herøy/Dønna Lurøy/Rødøy Meløy Sortland/Andøy Sortland/Bø Sortland/Øksnes Steigen Vefsn/Leirfjord Vefsn/Leirfjord Vestvågøy Vågan Alstahaug Alstahaug Bø Bø Saltdal Saltdal Steigen Steigen Vefsn Vestvågøy Vestvågøy Meløy Meløy Hadsel Sortland Steigen Dønna Bindal/Brønnøy 21

22 Fv 017 Horn fk. - Helgelandssykehuset Fv 838 Sund ferjekai Fv 082 Melbu fk., fendervegg Fv 828 Flostad fk. Fv 836 Stokkvågen fk. Fv 017 Nesna fk. Fv 146 Mosjøen fk. Øvrige fergeleier - oppstilling og service Gang - og sykkelveier Fv 834 G/S-veg Rønnvikkrysset - Mælen Fv 054 Toft, Brønnøy Fv 881 Markveien-Rishaugveien Fv 885 Sandnes Fv 081 Oppeid-Hamsundsenteret Fv 012 Lillealteren - Båsmo Fv 633 Gang og sykkelveg Leines -Helnessund Fv 244 g/s-veg Mattismoen - Øverøya Fv 817 Stamsund g/s-veg Gang- og sykkelveg Trafikksikkerhetstiltak Tiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner Punktvis trafikksikkerhetstiltak Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak Trafikksikkerhetsmidler uspesifisert Fv 082 Sortland sentrum Bypakke Bodø Fv 834 Rundkjøring Mælen Fv 834 Ts og kryssutbedringer Rundkjøring Rønvikkrysset Kollektivtrafikk Busslomme Bratten Egenandeler BRA-midler Busslommer /leskur Miljø og service Støytiltak lovpålagte Estetisk opprydding i tettsteder Rasteplasser Rassikring - mindre tiltak Tiltak etter vanndirektivet Planlegging/grunnerverv Brønnøy Gildeskål Hadsel Herøy Lurøy Nesna Vefsn Bodø Brønnøy Hadsel Hadsel Hamarøy Rana Steigen Vefsn Vestvågøy Bodø Bodø Bodø Bodø 22

23 Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak HS 18/13 Kommunestruktur i Ofoten Forslag til vedtak: Ofoten regionråd søker finansiert en utlysning av et anbud på et utredningsarbeid av fremtidig kommunestruktur i Ofoten som kan legges til grunn for politisk beslutning uten at det kreves ytterligere utredningsarbeid. Anbudsbeskrivelse 1. Utredning - Beskrive prosedyrer, gjeldende rett etc. - Ulik modeller for kommunesammenslåinger: Narvik inngår i alle alternativer - Beskrive begrunnet økonomisk og kvalitetsmessig potensial knyttet til ulike alternative kommunesammenslåinger - Beskrive fordeler og ulemper ved ulike modeller, hvilke kommuner bør slåes sammen. - Beskrive demokratiske utfordringer, omtale ulike alternative modeller for å ivareta demokratiaspektet - Peke på evt. samfunnsmessige konsekvenser 2. Utfordringsnotat til politisk nivå. - Utfordres til å definere intensjoner for tjenestenivå/struktur ved eventuell endret kommunestruktur. - Utfordres til å anbefale politisk styringsmodell. 3. Anbefale prosess, tidsplan, milepæler 4. Utvelgingskriterier: - 50% dokumentert kompetanse/evt. fra tidligere - 50% økonomi. Saksopplysninger: Det vises til tidligere behandling og vedtak i regionrådet (se vedlegg). Rådmannsutvalget har kommet med innstilling som fremgår av forslag til vedtak Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner 23

24 Vedlegg til sak HS 18/13 Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak AU 22/13 Kommunestruktur oppfølging av vedtak Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget i Ofoten Regionråd ber Rådmannsutvalget komme med en anbefaling. Saksopplysninger: I saken HS 05/13 Kommunestruktur fattet regionrådet følgende vedtak: Ofoten regionråd ber kommunestyrene i deltagerkommunene avklare om de ønsker å sette i gang utredning og forhandlinger med sikte på eventuell endring av kommunestrukturen i Ofoten. Det er nå kommet svar fra alle deltakerkommunene, og av disse er Ballangen, Evenes, Narvik og Tysfjord positive til å sette i gang en slik utredning, mens Tjeldsund ikke ønsker dette. Fra kommunenes vedtak ligger det en del forutsetninger, som for eksempel hensynet til fylkesgrensen i nord og hensynet til vestsiden av Tysfjord kommune. AU bør derfor drøfte den videre gangen i denne saken. Det er gode grunner for å sette et slikt arbeid ut til en ekstern aktør, både for oppnå en mest mulig uhildet utredning og på grunn av arbeidsmengden som ligger i dette. Kommunene bør i forkant av en slik utredning avklare hvilke politiske krav som stilles til fremtidig tjenestetilbud og nivå på dette, lokalisering av fremtidige arbeidsplasser og offentlige institusjoner (skoler, sykehjem osv). Disse bør legges inn som premiss for det arbeidet som skal gjøres. På grunn av manglende kapasitet i sekretariatet bør AU vurdere å be RU om å utarbeide kravspek og anbudsdokumenter dersom det er ønskelig at arbeidet skal lyses ut før årsskiftet. Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner 19 24

25 Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak HS 19/13 Representanter til styringsgruppe prosjektet Trygg i Nordland-pilot Ofoten Forslag til vedtak: Ofoten regionråd gir fullmakt til rådmannsutvalget til å oppnevne to representanter til styringsgruppen for prosjektet Trygg i Nordland pilot Ofoten. Saksopplysninger: Det ulykkesforebyggende prosjektet Trygg i Nordland pilot Ofoten er nå i gang. I henhold til prosjektbeskrivelsen skal det oppnevnes to medlemmer til styringsgruppen fra deltakerkommunene. Det er hensiktsmessig med god fagkunnskap for å kunne fungere godt i en slik styringsgruppe. Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner 25

26 Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak HS 20/13 Portalen narvikregionen.no videre drift Saksopplysninger: Nettstedet narvikregionen.no ble igangsatt etter initiativ fra Narvikregionens næringsforening og har mottatt finansiering fra Partnerskap Ofoten. Portalen samler informasjon om regionen som helhet og har som hovedmål å synliggjøre Narvikregionen og øke regionens attraktivitet overfor personer med riktig kompetanse for næringsliv og kommuner. Portalen har hatt mellom unike brukere i måneden og er mye brukt av relevante miljøer og må som sådan sies å være en suksess. Prosjektperioden er nå over og NRNF finner ikke å kunne finansiere prosjektet uten ekstern finansiering. NRNF har fremlagt forslag til en finansieringsmodell hvor hver av kommunene og Ofoten regionråd bidrar med et årlig driftstilskudd på til sammen kr ,-. I sitt møte drøftet rådmannsutvalget forslaget. RU anbefaler at portalen sikres videre drift, men finner at den skisserte finansieringsmodellen er for sårbar. Rådmannsutvalget fattet følgende vedtak i saken : Rådmannsutvalget anbefaler at portalen narvikregionen.no finansieres over Ofoten regionråds budsjett og at deltakerkommunene forplikter seg til å delta i det redaksjonelle arbeidet. Et vedtak i tråd med dette fører imidlertid til en belastning på regionrådet økonomi som må dekkes inn gjennom økt kontingent til deltakerkommunene og det regionrådet må derfor drøfte saken i lys av dette. Videre er regionrådets budsjett for 2014 allerede vedtatt og et vedtak i tråd med anbefalingen i rådmannsutvalget vil derfor måtte medføre bruk av fondsavsetninger. Vedlegg: - Her skal vedleggene listes opp Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner 26

27 27

28 28

29 29

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 09. mars 2012, kl. 10:00 Bystyresalen, Narvik rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i hovedstyret i Ofoten regionråd fredag 12. november 2014 kl. 08:30-15:00 Tysfjord Turistsenter, Storjord Innkalt: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik 23. februar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 24. september 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Sak nr. 02/11 Referatsaker Vedtak - Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser Nohr-Con AS

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik.

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik. Årsmelding 2012 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2010 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd fredag 22.01.10, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen Rådhus Referatsaker - Feil i møteplan flytting av AU-møte 26/5 Drøftingssaker: - AU 01/10

Detaljer

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag 17-18.mars 2011 Start: Klokken 12.00 i Sandnessjøen Avreise frå Sandnessjøen til Bjørn kl.14.10 Slutt: ca. klokken 11.00 til lunsj Ferje fra Bjørn kl. 12.25 MØTESTED:

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00. Side 1 av 32

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00. Side 1 av 32 Hattfjelldal kommune Side 1 av 32 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Anne Grete T. Konradsen (representant)

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 27. oktober 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 04. januar 2011 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Nordland

Status for interkommunalt samarbeid i Nordland NIVI Rapport 2010:2 Status for interkommunalt samarbeid i Nordland Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i samarbeid med KS, Lofotrådet og kommunene Notat 2010- FORORD På oppdrag fra en styringsgruppe

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag 1. desember 2011 Start: 08.30 Slutt: 1.desember MØTESTED: Klokkergården, Rødøy DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES Per Pedersen Medl. 75 09 58 01 Olav Terje Hoff

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 29. august 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 05. september 2014 kl 09.00-15.00 Sted: Rica Hotel Harstad Saksliste: Sak 43/14 Godkjenning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2009 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle

Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle Studiesentrene i Nordland organisering, resultater og framtidig rolle NIVI-rapport 2011:7 Utarbeidet på oppdrag Nordland fylkeskommune Jørund K Nilsen og Magne Langset November 2011 Innhold: SAMMENDRAG...

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer