Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik."

Transkript

1 Årsmelding 2012

2 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale samarbeidsordninger, profilere Ofoten og ivareta regionens interesser utad, øke påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon, medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene. 1 Ofoten regionråds vedtekter Regionbygging er et krevende og utfordrende arbeid som har mange fasetter og fordrer langsiktighet og vilje til å fortsette å gå i mot vinden. Som det fremgår av vedtektene er det store og brede oppgaver Ofoten regionråd ønsker å gjøre noe med. Regionrådet har gjennom 2012 arbeidet aktivt innen de fleste av feltene nevnt ovenfor. En rekke møter av formell og uformell art har vært avholdt med sentrale aktører innenfor både næringsliv og det offentlige. Både politisk og administrativ ledelse har vektlagt synligheten i det regionale og nasjonale offentlige rom. Regionrådet har avgitt en rekke uttalelser til høringer og andre aktuelle saker, noe som er med på å øke synlighet og samhandling. Det er også et stadig økende ønske om å benytte regionrådet som informasjonskanal inn mot kommunene, dette gjelder særlig fra region/fylkesnivået i ulike deler av offentlig forvaltning. Gjennom året har regionrådet hatt et omforent fokus på flere saker; for å nevne noen: gode samferdselsløsninger, arbeid med felles regionalt omdømme og kampflybase til Evenes. Vi ser en utvikling i saker som krever at en samlet region skal stå bak for at vi skal lykkes i nå frem med våre synspunkter. I denne sammenheng er det avgjørende at regionrådet har en sekretariatsressurs som kan gripe fatt i og koordinere krevende politiske prosesser. Mange av disse sakene er kommer i offentlighetens lys på bakgrunn av oppslag i media og krever ofte en rask respons fra et samlet politisk miljø og øvrige utviklingsaktører. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik. 2

3 Organisering Sammensetning Regionrådet er sammensatt av ordfører, varaordfører og opposisjonspolitiker fra de fem kommunene som deltar i Ofoten regionråd. I tillegg innkalles administrasjonssjefene med talerett til alle møter i regionrådets organer. Ofoten regionråd hadde i 2012 følgende sammensetning: Tore Nysæter (leder) Ordfører (H) Narvik Tor Asgeir Johansen (nestleder) Ordfører (Ap) Tysfjord Hermod Amundsen Varaordfører (Ap) Ballangen Gunnhill Andreassen Opposisjonspolitiker (HTL) Tjeldsund Rune Edvardsen Opposisjonspolitiker (Ap) Narvik Lene Fjelldal Opposisjonspolitiker (Sp) Ballangen Bjørn Hanssen Varaordfører (Ap) Tjeldsund Jardar Jensen Ordfører (H) Evenes Filip Mikkelsen Opposisjonspolitiker (H) Tysfjord Trond Millerjord Varaordfører (uavh) Narvik AnneRita Nicklasson Ordfører (H) Ballangen Svein Nilsen Opposisjonspolitiker (Sp) Evenes Petter Paulsen Varaordfører (H) Evenes Bjørnar Pettersen Ordfører (H) Tjeldsund Guttorm Aasebøstøl Varaordfører (Ap) Tysfjord Arbeidsutvalget hadde i 2012 følgende sammensetning: Tore Nysæter (leder) Ordfører Narvik Tor Asgeir Johansen(nestleder) Ordfører Tysfjord Jardar Jensen Ordfører Evenes AnneRita Nicklasson Ordfører Ballangen Bjørnar Pettersen Ordfører Tjeldsund Rådmannsutvalget ble i 2012 ledet av rådmann i Evenes Steinar Sørensen. Sekretariatet Sekretariatet ble i 2012 ledet av Eystein Markusson. Sigbjørn Astrup var i perioden ansatt som prosjektkoordinator med særlig ansvar for oppfølging av Partnerskap Ofoten. Friluftsrådet AnneMargrethe Roll var i perioden ansatt som daglig leder for Ofoten friluftsråd i full stilling. Kontorforhold/Arbeidsmiljø Sekretariatet for Ofoten regionråd hadde i 2012 kontorer i leide lokaler i Bogen Servicebygg i Bogen i Ofoten. Friluftrådet var i 2012 samlokalisert med kulturetaten i Narvik kommune. 3

4 Evenes og Narvik kommuner har ivaretatt funksjonene som regnskapsfører og det praktiske arbeidsgiverarbeidet for henholdsvis sekretariatet og friluftsrådet. Virksomheten i 2012 Møtevirksomhet Ofoten regionråd (hovedstyret) avholdt i 2012 seks møter hvor det ble behandlet 50 saker, i tillegg til referatsaker og orienteringer. Arbeidsutvalget behandlet i samme periode 38 saker i tillegg til forberedelse og oppfølging av regionrådets saker. Rådmannsutvalget i Ofoten avholdt fire møter i løpet av året. Det er holdt en rekke møter med ulike representanter fra politiske nivåer som for eksempel Stortingets Nordlandsbenk, politisk ledelse i Forsvarsdepartementet, Kommunaldepartementet, Fylkesrådet i Nordland, andre regionråd med flere. Regionalt utviklingsarbeid Samarbeidet med andre utviklingsaktører innen både det offentlige og næringsliv har gjennom 2012 vært utmerket. Samferdsel Samarbeidet rundt store samferdselsprosjekter har også i 2012 vært viktig for samarbeid både innad i regionen og med naboregionene. Som en konsekvens av viktigheten av samferdselsinfrastrukturen for regionen besluttet regionrådet i 2011 å utarbeide en samferdselsanalyse for regionen. Analysen var ferdig mars Dokumentet har vært et viktig grunnlag i arbeidet mot Nasjonal Transportplan (NTP) og Regional transportplan Nordland (RTP) som pågikk i hele Det politiske arbeidet innen samferdsel har vært særlig rettet mot følgende store prosjekter: Hålogalandsbrua vedtak i Statsråd om oppstart E6 Ballangen Mørsvikbotn KVU E10 Evenes Sortland Utvidet kapasitet på Ofotbanen Høringsinnspill NTP og RTP Kampflybase Ofoten regionråd har hele tiden aktivt støttet Evenes som base for Norges nye kampfly F35 gjennom politiske vedtak og praktisk arbeid. Stortinget fattet vedtak om at Ørlandet etableres som Norges nye kampflybase og Evenes som framskutt base og NATO QRA for nordområdene. Regionalt samarbeid og muligheter Faktagrunnlag for mulighetsstudie grenseregionen ble lagt frem juni Ofoten regionråd har sammen med regionrådene i Lofoten, SørTroms og Vesterålen opprettet Midtre Hålogaland 4

5 regionrådsforum for å skape en enda bedre dialog. Det har i flere saker vært gjort felles front med andre regionråd. I felles møte med SørTroms regionråd i mars 2012 ble en enig om å starte opp et forprosjekt på et felles strategiarbeid etter foresightmetodikk. Helse Det har vært arbeidet aktivt i samarbeid med flere aktører for å få lokalisert et ambulansehelikopter til Midtre Hålogaland. Helse Nords prosjektgruppe kom med sin anbefaling i rapport av , hvor det slås fast at det er et behov til stede og Evenes anbefales som lokalisering. Det har også i år vært betydelig politisk aktivitet i regionale fora knyttet til spørsmål rundt regionens helsetilbud, da særlig sykehusene. Dette er nødvendigvis noe som opptar regionrådet sterkt og regionrådet har arbeidet aktivt sammen med andre aktører for å opprettholde et trygt og godt helsetilbud for regionens befolkning. I forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen har rådmannsutvalget utført en betydelig koordinert innsats i forbindelse med oppstarten. Partnerskap Ofoten Styret i partnerskapet disponerte de siste midlene fra den opprinnelige bevilgningen fra i løpet av høsten Disse midlene har blitt fordelt til ca 65 forskjellige prosjekter. Et av hovedkriteriene har vært at prosjektene skal generere aktivitet i 2 eller flere kommuner i Ofoten. Det er satt fokus på at prosjektene skal skape nye samarbeidsrelasjoner i regionen. Ordningens størrelse ble redusert med 50 % i den nye bevilgningen som gjelder frem til Slik at Ofoten vil da motta , kr årlig til regional utvikling, av disse er det avsatt , til administrasjon av ordningen. Styret har vært klar på at de ønsker å fortsette disponeringen av midler med bruk av samme kriterier som ble innarbeidet under den tidligere ordning. I slutten av 2012 og begynnelsen av 2013 ble det derfor gitt tilsagn til 10 prosjekter gjennom ny bevilgning. Bevilgning for 2013 fra NFK er nært forestående. Ordningen har innført en nettbasert søkemotor ved søkning til partnerskapsmidlene dette for å forenkle søkning, saksbehandling og rapportering. Ofoten friluftsråd Besto i 2012 av kommunene Ballangen, Evenes, Gratangen, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord og var ledet av Tove Kvanmo (Ballangen). Grunnlaget for friluftssamarbeidet mellpm kommunene i Ofoten ble lagt i I begynnelsen ble prosjektet kalt «Geologi. Reiseliv Friluftsliv». Kommunene gjorde endelig vedtak i 1999 om opprettelse av et permanent friluftsråd. Samarbeidet omfatter kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund, Tysfjord og Gratangen. Ofoten friluftsråd et underutvalg av Ofoten Regionråd. Regionrådet er friluftsrådets årsmøte og høyeste myndighet. Ofoten friluftsråd skal i samarbeide med medlemskommunene, andre offentligemyndigheter og frivillige organisasjoner arbeide for: Å sikre og utvikle regionenes friluftsmuligheter til beste for lokalbefolkningen og andre brukere. 5

6 Fremme økt forståelse for friluftslivets betydning for befolkningens trivsel, fysiske helse og tilhørighet. I saker som berører friluftsinteressene gir friluftsrådet uttalelse i hovedsak når kommunene ber om det. Lærende nettverk etablert for 10 barnehager og 11 skoler. 2 samlinger og seminar ble arrangert i Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Narvik og Tjeldsund ble ferdig i Metode som er nyttet er anbefalt av Direktoratet for Naturforvaltning. Nå gjenstår de andre kommunene. Arrangert fellesturer og leir for barn, ungdom, funksjonshemmede, asylsøkere og barnefamilier Friluftsrådet har i 2012 hatt økt fokus på anlegg. Tilrettelegge slik at flere brukergrupper kan få glede av anleggene. Det er minst et anlegg i hver kommune som ste nå jobbes med å fåoppgradert. Strandvannet i Evenes kommune ble tilgodesett med kr , over spillemidler til lyssetting av løype, Elvedalen i Kjøpsvik i Tysfjord kommune ble tilgodesett med kr til utstyrsbu. Narvik kommune til bade og møteplass Jakla og Vassvik. Ga ut NaturLos hvor 100 turer ble presentert. I 2012 ble vi 6 kommuner, Gratangen kommune ble med fra mai. Utredning av mulighet for etablering av Geopark Nord, fikk kr , fra Partnerskap Ofoten i Ofoten friluftsråd avgir egen årsmelding, se denne for fyldigere beskrivelse av driften. Økonomi Det fremlagte regnskap viser en brutto forbruk for sekretariatet for Ofoten regionråd på kr , og regnskapet balanserer med en bruk av driftsfond på kr , Arbeidet ble finansiert gjennom et bidrag på , fra deltagerkommunene fordelt etter innbyggertall. Overskytende inntekter kommer delvis via Nordland fylkeskommune som tilskudd til drift av partnerskapsordningen og delvis fra ekstern finansiering av ulike prosjekter. Ofoten regionråd har en drift i balanse, men driften baserer seg på prosjektmidler. Regnskap for drift av Ofoten friluftsråd er ikke en del av dette og finnes i årsmeldingen for friluftsrådet. 6

7

8 Ofoten regionråd, regnskap/budsjett Evenes kommune (2012) - År/Periode Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Ansvar: 1060 Ofoten regionråd Lønn faste stillinger Trekkpliktige godtgjørelser/naturalytelser Pensjon Vital Gruppelivsforsikring, ulykkesf Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer Matvarer Bevertning Bedriftshelsetjeneste Arrangementer/ tiltak Tjenestefrikjøp Gaver Utgiftsdekning/ overnatting Telefon Porto Internett Markedsføring og informasjon Kurs/ opplæring Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Oppgavepliktig reisegodtgjørelse Transport-/ reiseutgifter Reiseutgifter ikke oppg.plikl Strøm og brensel Forsikringer Leie av lokaler Diverse avgifter/ lisenser Kontingenter Kjøp av utstyr Kjøp av EDB programvare Service-/driftsavtaler IT Renholds- og vaskeritjenester Konsulenttjenester Internkjøp Kjøp fra interkommunalt samarbeid Kjøp fra IKS Momskompensasjon Avsetning til bundne driftsfond Sum utgifter Refusjon moms, drift Refusjon fra fylkeskommunen Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra andre/ private Internsalg Bruk av bundne driftsfond Sum inntekter Sum ansvar: 1060 Ofoten regionråd TOTALT

9 Avsatt mindreforbruk Ofoten regionråd 1 Evenes kommune (2012) - År/Periode Regnskap Regnskap Ofoten regionråd, overf. overskudd TOTALT

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2010 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 24. september 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009 Årsmelding og Regnskap 2010 Handlingsplan 2009 1 Innledning Salten Regionrådet kan ved utgangen av 2010 se tilbake på 21 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Hele tiden har målsettingen vært,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd fredag 22.01.10, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen Rådhus Referatsaker - Feil i møteplan flytting av AU-møte 26/5 Drøftingssaker: - AU 01/10

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune.

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune. Listerrådet F a r s u n d F l e k k e fj o r d H æ g e b o s t a d K v i n e s d a l L y n g d a l S i r d a l Årsmelding 2010 w w w. l i s t e r. n o år sm el d in g 2010 LIS T ERRÅDET 1 Innledning Det

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2014

Årsmelding og Regnskap 2014 Årsmelding og Regnskap 2014 1 Innledning Ved utgangen av 2014 kunne Salten Regionråd se tilbake på 25 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Dette ble markert under festmiddagen på Saltentinget

Detaljer

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14)

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Deltakere i samarbeidet i 2014 har vært: Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Årsmelding 2012 Follorådet Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Innhold Forord... 3 Mål og strategier... 4 Organisasjon... 4 Politiske organer... 4 Administrative organer... 5 Innsatsområder og aktiviteter

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009 Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune Årsmelding og regnskap for Innhold Innholdsfortegnelse 1 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD OG MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE...4 1.1 REGIONRÅDET...4 1.2 MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNESTYRE...6

Detaljer

TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D

TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D Saksbehandler: Arkivsaksnr: Yngve Voktor Møtedato: 18. september 2014 Møtetidspunkt: 10.00 Saksnr: Utvalg regionråd Forslag til vedtak: ÅRSMØTE Vedtak 1. Fremlagt årsmelding

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 1.0 Virksomheten 6 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder 6 1.2 Eiere 8 1.3 Styret 9 1.4 Administrasjon 9 1.5 Arbeidsmiljø

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 HELGELAND HOTELL, LEIRFJORDEN 25.- 26. JUNI 2009 1 INNHOLD Tidsplan

Detaljer