Beredskapsplan for Søndre Land kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan for Søndre Land kommune"

Transkript

1 Beredskapsplan for Søndre Land kommune Ta utskrift av planen med vedlegg. Ha den gjerne tilgjengelig både hjemme og på jobb. Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune 15. august 2012

2 Innledning Alle kommuner kan bli rammet av ulykker og kriser som i art og omfang forårsaker betydelige skader, og som setter liv, helse, miljø og materielle verdier i fare. Samfunnsviktige funksjoner som for eksempel telekommunikasjon, vann- og elektrisitetsforsyning er sårbare overfor ekstraordinære belastninger og det er derfor viktig å forberede seg før krisen rammer. Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) stiller krav om at beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. Søndre Land kommune utarbeidet første gang plan for kommunal kriseledelse i 1999 og denne har siden ved flere anledninger blitt revidert med hensyn til varslingslister. Planen er nå revidert og revisjonen av planen har hatt særlig fokus på samspill mellom informasjonskontor og kriseledelse, for å sikre god informasjons til befolkningen og media i tilfelle krise. Plan for informasjon er løftet fram i den nye planen. I dag sies det at 70 % av arbeidet under en krise består av informasjonsarbeid. Planen legger derfor større vekt på dette enn tidligere å tydeliggjøre i større grad de ulike informasjonsoppgavene og hvem som innehar de ulike funksjoner i dette arbeidet. Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ble utarbeidet i 1997 og denne er nå også under revidering. Gjøre deg kjent med planen før krise, under en krise er det ofte bare tid til å benytte kontaktinformasjonen Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune Side 2 av august 2012

3 Innhold 1.0 Kommunens ansvar Målsetting og prinsipper Kriseledelsen Kriseledelsens oppgaver Fordeling av ansvar og oppgaver i kriseledelsen Kriseledelsens lokaler og utstyr Evakuering og forpleining Nedtrappingsfase Evaluering etter øvelser og kriser Politisk forankring Beredskapsrådet Kvalitetssikring av beredskapsarbeidet og beredskapsplanene Vedlegg 1 Kontaktinformasjon Vedlegg 2 Krisekommunikasjonsplan Vedlegg 3 Skjemaer til loggføring Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune Side 3 av august 2012

4 1.0 Kommunens ansvar Den kommunale beredskapsplikten er nedfelt i sivilbeskyttelsesloven og i særlovgivning som regulerer ulike kommunale virksomhetsområder. Eksempler på særlovgivning er smittevernloven, brannvernloven, forurensningsloven o.a. Når det gjelder Lov om helsemessig og sosial beredskap, så legger denne et relativt omfattende beredskapsansvar på kommunen. Hertil kommer at kommunen også har et generelt ansvar for befolkningens ve og vel i en krisesituasjon. Kommunens ansvar ved en større ulykkes- eller krisesituasjon blir å bistå der de ordinære innsatsorganers ressurser ikke strekker til. Med ordinære innsatsorganer menes politi, brannvesen, redningstjeneste, sykehus og sivilforsvar. Ansvaret kan beskrives slik: Politiet Kommunen Fylkesmannen Politiet / redningstjenesten leder aksjonen når det er fare for skade på eller tap av liv. Politiet / redningstjenesten vil også kunne lede innsatsen i akuttfasen dersom det kun er fare for tap av materielle verdier. Når det ikke lenger er fare for skade på eller tap av liv, skal kommunen overta kriseledelsen så snart beredskapen er etablert. Politiet / redningstjenesten leder alltid akuttinnsatsen, men ved større katastrofer, og det ikke er fare for liv og helse, og når hendelsen omfatter flere kommuner, har fylkesmannen et samordningsansvar. I h.h.t Politilovens 27 har politiet det umiddelbare ansvaret for iverksetting og organisering av redningsinnsats når menneskers liv eller helse er truet. Det samme gjelder ved ulykkesog/eller katastrofesituasjoner for å avverge fare og begrense skade. Det går fram av samme bestemmelse at politiet har ansvaret inntil det overtas av annen myndighet. Politiet kan i samråd med kommunen overdra deler av ansvaret for krisehåndteringen til den kommunale kriseledelsen. Politiet har ansvar for å etterforske eventuelle straffbare forhold også i forbindelse med kriser/katastrofer. Kommunal ledelse må derfor være forsiktig med å kommentere hendelser som kan komme til å bli etterforsket som straffbare handlinger. Dette gjelder også forhold som ikke direkte berører etterforskningen. I tvilstilfelle, kontakt politiet. Kommunen vil normalt få ansvaret for krisen når hendelser strekker seg over lengre tid og hvor fare for menneskeliv er lav, eksempelvis flom, frost, skogbrann o.l. Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune Side 4 av august 2012

5 Kommunen må være forberedt på blant annet disse oppgavene ved en krisesituasjon: ta hånd om skadde personer yte bistand ved evakuering innkvartering og forpleining forsyningsstøtte til redningsmannskaper informasjon til pårørende, befolkningen og media sikre helsemessig trygge næringsmidler og drikkevann sikre nødstrøm ved strømstans rette opp skader på kommunikasjon og andre anlegg opprydding, opprenskning, avfallsdeponering og annen innsats for å verne miljøet verne om kulturelle verdier opprettholde nødvendig daglig drift under krisesituasjonen 2.0 Målsetting og prinsipper Beredskapsplanens formål er å skape handling når en uønsket hendelse inntreffer. Planen skal være et verktøy for kriseledelsen slik at den i samarbeid med aktuelle instanser kan håndtere fremtidige kriser på en god måte. Beredskapsplanen er en handlingsrettet plan som har som utgangpunk å beskytte befolkningen og materielle verdier, samt begrense skadevirkninger og skadeomfang i størst mulig grad. Beredskapsplanen er primært utarbeidet for kriser og uønskede hendelser i fredstid, men planen skal kunne tilpasses tilsvarende situasjon i krig. Beredskapsplanen er en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap, utarbeidet av kommunens tjenesteområder, og risiko- og sårbarhetsanalysen utgjør kommunens totale beredskapsplanverk. Kommunens gjeldende fagplaner for beredskap: Helseberedskapsplan - generell del (A), des Helseberedskapsplan - operativ del (B), des Retningslinjer for psykososialt krisearbeid, nov Smittevernplan, jun Smittevernplan - delplan for pandemisk influensa, sept Kommunal kriseledelse - fagplan grunnskole og barnehage, jan Regional beredskapsplan - skogbrann, 2010 Lokal beredskapsplan NAV Søndre Land, jan Norske myndigheter skal håndtere kriser etter tre hovedprinsipper: Ansvarsprinsippet betyr at den som har et ansvar i en normalsituasjon også har et ansvar i tilfelle ekstraordinære hendelser. Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man opererer med til daglig skal være mest mulig lik den organisasjon man har under kriser. Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal håndteres på et lavest mulig nivå i organisasjonen. Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune Side 5 av august 2012

6 En krise er definert i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse som en uønsket hendelse som rammer større grupper av mennesker og som er mer omfattende enn det ordinære hjelpeapparatet takler tilfredsstillende. 3.0 Kriseledelsen Kriseledelsen vil være den som i øyeblikket har det kommunale ansvaret for å lede krisen. I akuttfasen vil det normalt være lederen ved den driftsenheten der ulykken inntreffer. Ved en større hendelse skal kommunens toppledelse varsles og denne setter ved behov kriseledelse og overtar ansvaret for håndteringen av krisen. Kriseledelsen ved en slik større hendelse består av: rådmann ordfører beredskapsansvarlig informasjonssjef kommuneoverlege Kriseledelsen varsles i overstående rekkefølge. Forsøk først rådmannen, dernest ordfører osv. til det oppnås personlig kontakt. Kriseledelsen innkaller etter behov nødvendig bistand fra fagpersonale i og utenfor organisasjonen. Kontaktopplysninger finnes i vedlegg 1. kontaktinformasjon. 3.1 Kriseledelsens oppgaver Husk å loggføre alle aktiviteter i CIM eller på egnet skjema (vedlegg 3). 1. Etter varling internt, sørg for å varsle og avklare ansvarsforholdet med politi/lensmann. 2. Skaff oversikt over hendelsen og hvilke konsekvenser det kan ha for kommunen og kommunens innbyggere. 3. Fylkesmannen varsles ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser og/eller når kommunen ønsker bistand fra Fylkesmannen. 4. Kall inn nødvendige fagpersoner etter behov. 5. Iverksett aktuelle kommunale fagplaner for beredskap. 6. Hold løpende kontakt med lensmann, Gjøvik Politikammer (LRS), andre samarbeidspartnere og avtal rutiner for informasjonsdeling. 7. Iverksett informasjonstiltak (vedlegg 2 Krisekommunikasjonsplan). 8. Iverksett nødvendige tiltak som evakuering og forpleining (kapitel 4). 9. Led, koordiner og prioriter kommunens innsats og utnytt alle tilgjengelige kommunale resurser. 10. Avgi periodisk rapport til Fylkesmannen. Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune Side 6 av august 2012

7 3.2 Fordeling av ansvar og oppgaver i kriseledelsen Kriseledelsens ansvar og oppgaver er delt i fem funksjoner som illustrert nedenfor. Rådmann Informasjonssjef Beredskapsansvarlig Ordfører Kommuneoverlege Rådmann skal: Lede innsatsen Etablere nødvendig innsatsorganisasjon Gi avklaringer og fullmakter Ta nødvendige beslutninger under innsatsen Rådmann Informasjonssjef Beredskapsansvarlig Ordfører Kommuneoverlege Informasjonssjef skal: Sikre enhetlig kommunikasjon til alle aktuelle målgrupper Iverksette krisekommunikasjonsplanen Lede krisekommunikasjonsstaben Holde kriseledelsen oppdatert på mediebildet Sikre seg oppdatert situasjonsbilde Sørge for støtte til dem som til enhver tid skal uttale seg i media Føre logg over hendelsen Samordne og koordinere pressekonferanser Informasjonssjef Ordfører Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege Ordfører skal: Være talsperson overfor mediene Sikre seg oppdatert situasjonsbilde Informasjonssjef Rådmann Beredskapsansvarlig Beredskapsansvarlig skal: Bistå rådmannen i hans arbeid Ordfører Kommuneoverlege Rådmann Informasjonssjef Beredskapsansvarlig Ordfører Kommuneoverlege Kommuneoverlege skal: Vurdere helsemessige forhold og sannsynlig utvikling av hendelsen Samle og administrere de helsefaglige ressursene Etablere pårørendesenter ved behov Iverksette nødvendige helseberedskapsplaner Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune Side 7 av august 2012

8 3.3 Kriseledelsens lokaler og utstyr Operativt møterom for kriseledelsen vil være formannskapssalen i Rådhuset, de tilstøtende møterommene lillesalen og kommunestyresalen kan også benyttes ved behov. Bodegaen, eventuelt foajeen, kan benyttes til pressekonferanser. Kriseledelsen og vaktmestere er utstyrt med nøkler til alle dører i Rådhuset. Elektriske dørlåser fungerer i 24 timer med batteridrift ved strømbrudd. Som alternative samlingssteder for kriseledelsen, dersom det ikke er mulig å samles i Rådhuset, kan følgende lokaler benyttes: Fryal skole Søndre Land Ungdomskole Odnes skole Grettegutua barnehage Kriseledelsen disponerer 4 bærbare pcer, 1 trådløs ruter, 2 bærbare lerreter og 1 printer. Pcene og ruteren oppbevares på kontoret til Tom Bøhn, mens resten av utstyret står i lagerrommet bak kommunestyresalen. Formannskapssalen har en fasttelefon med nummer Tv finnes i ungdomsklubben. 2 sambandsradioer disponeres, én på Helges kontor og én på lagerrommet bak kommunestyresalen. Varslingssystem via SMS og talemelding (UMS) Ett stort dieselaggregat på hjul tiltenkt brukt på Hovli. Ett stort dieselaggregat skal også kjøpes inn og er tenkt brukt på By for å fylle høydebassenget. 3 aggregater på 5,5 kw som oppbevares på helsehuset, brannstasjon og på Lunden. 4.0 Evakuering og forpleining Evakuering av lokalbefolkning blir beordret av politiet. Situasjoner som kan medføre behov for evakuering kan være brann, gasslekkasje, ras eller andre årsaker som medfører at det kan være fare for liv og helse og oppholde seg i private hjem eller institusjoner. Evakuering er enten planlagt eller akutt: Planlagt evakuering vil normalt strekke seg over flere dager og i så fall vil overnattingsmuligheter, forpleiningssteder som skoler og andre større bygninger være aktuelle i forhold til innkvartering. Private boliger kan også være aktuelt å benytte. Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune Side 8 av august 2012

9 Akutt evakuering må organiseres innen kort tid og mottak og registrering av evakuerte og det og skaffe midlertidig losji vil være spesielt aktuelt. Søndre Land hallen vil være aktuell å benytte ved akutt evakuering. All evakuering vil kreve varsling av berørte og informasjon til publikum. Ved planlegging og iverksetting vil følgende elementer være aktuelle: Transport Innkvartering Rekvirering av nødstrømsaggregat Forpleining til berørte og innsatspersonell fra Hovlikjøkkenet Samband Krisepsykiatri (se Plan for psykososialt krisearbeid) Registrering av evakuerte personer Informasjon til berørte, pårørende og publikum (se vedlegg 2 krisekommunikasjonsplan) Rulering av innsatspersonell 5.0 Nedtrappingsfase Kriseledelsen avgjør når den anser krisen som over og går tilbake til vanlig drift. De vurderer også hvordan kommunikasjonsoppgavene i forbindelsen med krisen skal ivaretas etter at kriseledelsens andre oppgaver er avsluttet. Nødvendige oppfølgingstiltak av innsatspersonell må også vurderes. 6.0 Evaluering etter øvelser og kriser Kommunen skal etter øvelser og uønskede hendelser evaluere krisehåndteringen. Der evalueringen gir grunnlag for det skal det foretas nødvendige endringer i risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsplaner. Det utarbeides en skriftlig rapport etter evalueringen. 7.0 Politisk forankring Kommunestyret har i sak 91/99 vedtatt følgende: I krisesituasjoner, jfr. kommunens kriseplan, har ordføreren følgende fullmakter. I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) varaordfører, rådmann eller stedfortredende rådmannen å disponere inntil kr til: Til nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining m.m., skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak og gjennomføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m. Pålegge overtids- og ekstraarbeid. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever. Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune Side 9 av august 2012

10 Rammebeløpet ovenfor kan overskrides ved påtrengende behov når bevilgende folkevalgte organ ikke kan sammenkalles. Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges formannskapet til godkjenning. 8.0 Beredskapsrådet Beredskapsrådet har ikke noen operativ funksjon i forbindelse med kommunens krisehåndtering, men vil kunne fungere som et samarbeids- og rådgivende organ for kommunens kriseledelse. Hele eller deler av rådet kan kalles inn til kriseledelsen som rådgivere eller liasoner. Beredskapsrådet skal være et forum for samarbeide mellom kommunale og statlige totalforsvarsmyndigheter på kommuneplanet. Rådet har til oppgave å gi råd til kommunale myndigheter i beredskapsspørsmål og ta initiativ til beredskapsforberedelser. Rådet kan innkalle representanter for andre institusjoner, organisasjoner m.v. etter behov. Rådet ledes av ordføreren. Kommunens beredskapsansvarlig er rådets sekretær. Rådets sammensetning og kontaktinformasjon finnes i vedlegg 1 kontaktinformasjon. 8.1 Kvalitetssikring av beredskapsarbeidet og beredskapsplanene Beredskapsarbeidet - øvelser Kommunal ledelse ved kriser er en stor og omfattende oppgave. I tillegg til å utarbeide nødvendige planer er kommunen pålagt å øve planen jevnlig. Kommunene skal delta i og/eller gjennomføre øvingsaktivitet en gang per år. Med øvingsaktivitet menes: Øvet av Fylkesmannen Bidra i planleggingen av øvelse av annen kommune initiert av Fylkesmannen (bør komplementeres med minimum en table top) Deltager i annen redningsøvelse Egeninitiert trening ved Sivilforsvaret (eller tilsvarende) Egeninitiert øvelse Egeninitiert table top Kvalitetsrevisjon av beredskapsplan Kommunens beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert, og som et minimum revideres en gang pr. år. Oppdages feil i planen meldes dette til beredskapsansvarlig. Dersom det ved revisjon av planen framkommer ønsker om tiltak som har økonomiske konsekvenser, skal dette tas med i behandlingen av kommunens budsjett. Når årlig revisjon medfører endring i planen skal alle innehavere på distribusjonslisten nedenfor få tilsendt ny plan. Distribusjonsliste Ordfører, varaordfører, rådmann, kommunalsjefer, beredskapsansvarlig, informasjonssjef, tjenesteområdeledere, kommuneoverlege, brannsjef, lensmann, Vestoppland politidistrikt, Gjøvik brannstasjon, Fylkesmannen i Oppland, HV05, Vestoppland sivilforsvarskrets. Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune Side 10 av august 2012

11 Vedlegg 1 Kontaktinformasjon Kommunal kriseledelse Funksjon Navn Mobil Arbeid Privat Privatadr. Funksjon * Rådmann Nils Hesthagen F.L. Suhrs vei 9, Gjøvik Kriseledelse Kommunalsjef Pål Rønningen Rønningsvegen 17, Hov Stedfortreder Kommunalsjef Odd Syversen Lindstadgutua 6, Fall Stedfortreder * Ordfører Terje Odden Vestsidevegen 1555, Hov Kriseledelse Varaordfører Rune Selj Flubergveien 402, Fluberg Stedfortreder * Beredskapsleder Bjørn Runar Eriksen Gjøviklinna 1108, Fluberg Kriseledelse Vara brannsjef Hans Martin Søfferud Solsvingen 8, Fluberg Stedfortreder * Kommuneoverlege Jens Mørch Breskebakke 19, Hov Kriseledelse Ansvarlig lege Knut B Kielland Klinkenbergveien 14, Hov Stedfortreder * Informasjonssjef Kjeld Dag Svendsen Nordbergsvegen 50, Hov Kriseledelse Saksb. informasjon Line Bøe Åsvegen 27, Hov Stedfortreder * De med uthevet skrift utgjør kriseledelsen og kontaktes i den rekkefølge de her står oppført. Stedfortreder kontaktes ved behov. Ledere og fagpersonell Funksjon Navn Mobil Arbeid Privat Privatadr. Leder helse, omsorg og Randi Marta Berg Lensmannsgutua velferd Leder oppvekst Fred Sørensen Hasselvegen 11, Hov Leder bygg og eiendom Morten Nord-torpavegen 1036 Normann Leder barnehage Knut Åge Berge Nevervegen 1, Hunndalen Vedlegg 1 Kontaktinformasjon til beredskapsplanen Side 1 av 4 Oppdatert 15. august 2012

12 Funksjon Navn Mobil Arbeid Privat Privatadr. Leder plan, miljø, næring Tore Stenseng Åsvegen 27, Hov Leder kultur Dag Johansen Stensvollvegen 15, Fall Leder barn og familie Stina S. Bjone Vestsidevegen 56, Bjoneroa Leder NAV Walter Draget Rognevegen 5, Hov Lege ved legesenteret Vakt Legenes vakttelefon Legevakt for publikum Øyeblikkelig hjelp 08:00-15:30 Brannvesen 24 timers vakt IT-konsulent Tom Bøhn Hovlandsvegen 18, Hov IT-konsulent Kari Røhne Vestsidevegen 952, Hov IT-konsulent Trond Østli Flubergvegen 424, Fluberg Personalsjef Guri W. Haugen Raufoss Sogneprest Øystein Wang Holmevegen 5, Fall Kommunikasjonsstabstab * kan åpne sentralbordet Funksjon Navn Mobil Arbeid Adresse Kriseledelsens Kjeld Dag Svendsen Nordbergsvegen 50, Hov informasjonsleder Kontorleder Knut Viset Heimdalsvegen 15, Brandbu * Loggfører Line Bøe Åsvegen 27, Hov * Sentralbord Kari-Anne Kleven Holmevegen 61, Fall * Sentralbord Liv Kari Jordskogen Lykkja 2, Hov * Henvendelsesmottak Irene Longva Bakkenbygda 7, Fall * Henvendelsesmottak Torill Ødegård Breskebakke 35 A, Hov Vedlegg 1 Kontaktinformasjon til beredskapsplanen Side 2 av 4 Oppdatert 15. august 2012

13 Funksjon Navn Mobil Arbeid Adresse Vakt Erik Bjørnsveen Bakken 2, Hov Kriseteam / Psykososialt kriseteam Funksjon Navn Mobil Arbeid Privat Adresse Kommuneoverlege Jens Mørch Breskebakke 19, Hov Helsesøster Grethe Beck Lindstadgutua 6, Fall Psykisk helsearbeider Tove Børstad Eksterne kontaktpunkter Organisasjon Kontaktperson Mobil Arbeid Privat Adresse Fylkesmannen i Oppland Beredskapsavdelingen Lillehammer Fylkesmannen i Oppland Ved akutt behov utenom åpningstid Lensmann Ole Bjerke Brandbu Politi Lokal redningssentral Gjøvik brannvesen Gjøvik Sivilforsvaret vestoppland Geir Fevang HV Toten forsterkningsområde Trond Myhrer Gjøvik Land sag Odnes Røde kors hjelpekorps Tom Sandberg Lag og foreninger i Søndre Land Se: Vedlegg 1 Kontaktinformasjon til beredskapsplanen Side 3 av 4 Oppdatert 15. august 2012

14 Media Organisasjon Kontaktperson Sentralbord Krisetlf. U.off. Direkte Adresse NRK hedemark og Oppland Inger Johanne Solli (red) XX XX XX XX Lillehammer Radio Randsfjord P XX XX XX XX Lillehammer Oppland Arbeiderblad Dokka Oppland Arbeiderblad Gjøvik Medlemmer i Beredskapsrådet Stilling Navn Telefon E-post Ordfører Terje Odden Rådmann Nils Hesthagen Leder grunnskole Fred Sørensen Leder helse og omsorg Randi Marta Berg Leder teknisk drift Bjørn Runar Eriksen Kommuneoverlege Jens Mørch Beredskapsleder Bjørn Runar Eriksen Lensmann Ole Bjerke HV Toten forsterkningsområde Trond Myhrer Sivilforsvaret vestoppland Geir Fevang Vedlegg 1 Kontaktinformasjon til beredskapsplanen Side 4 av 4 Oppdatert 15. august 2012

15 Krisekommunikasjonsplan 1.0 Varling av kommunikasjonsstaben Informasjonsleder varsles som del av kriseledelsen. Rekkefølge for varsling av kommunikasjonsstaben er som følger: Kontorleder Loggfører Sentralbord Kontaktinformasjon finnes i vedlegg 1 Kontaktinformasjon. 1.0 Mål for kommunikasjon i krisesituasjoner Krisekommunikasjonen skal først og fremst gi innbyggere rask og konkret informasjon som gjør dem i stand til å håndtere en uønsket hendelse best mulig. Det viktigste er å redde liv og helse, dernest miljø og materielle verdier. Det er viktig at omsorg for de berørte prioriteres først. Prioriter fokuset i kommunikasjonen i henhold til denne rekkefølgen: Mennesker Miljø/omgivelser Materielle verdier Økonomi Kommunikasjonen skal synliggjøre ansvarsforhold, myndighetskoordinering og opplyse hvor berørte kan få ytterligere informasjon og eventuelt hjelp og støtte. 2.0 Informasjonsansvaret Ordfører har det overordnede informasjonsansvaret. Kriseledelsen skal holde seg orientert om krisens utvikling og opprette informasjonskanaler slik at informasjonen gis raskt og ensartet. Søndre Land kommune har som overordet oppgave i en krisesituasjon å informere befolkningen og media. Kommunes servicetorg sammen med informasjonssjefen utgjør kommunes informasjonsstab, og er kommunens kontaktpunkt for offentligheten og mediene. I krisesituasjon der samarbeid mellom Vestoppland politidistrikt og Søndre Land kommune er etablert, vil politiet bestemme innholdet av informasjon som angår det videre arbeidet med å løse situasjonen. Politiet avgjør når informasjon skal offentliggjøres og har ansvaret for mediekontakten om informasjon etter dette punktet. 3.0 Viktige oppgaver for krisekommunikasjonsstaben Avklare eierskapet til krisen Sørge for god informasjonsdeling overfor andre involverte aktører i krisen Klargjøre mål og budskap Koordinere/samordne informasjonen med andre involverte aktører slik at mediene og andre får en korrekt oppfatning av situasjonen Vedlegg 2 krisekommunikasjonsplan til beredskapsplanen Oppdatert juni 2012 Side 1 av 3

16 Sikre en enhetlig kommunikasjon til alle aktuelle målgrupper Gi et så korrekt bilde av situasjonen som mulig Vise at man har kontroll og fokus på å løse situasjonen Peke på løsninger Kommunisere at hjulene holdes i gang gjennom virksomhetens ordinære drift, så langt dette gir et korrekt bilde Kommunisere mest mulig direkte med viktige målgrupper, inkludert mediene, for å unngå at de bruker andre kilder som kan gi et feil bilde av situasjonen eller bidra til motstridende budskap Publiser kriseinformasjon på kommunens nettside Føre logg over hendelsen Samordne og koordinere pressekonferanser Drive systematisk informasjonsinnhenting (monitorering av media) 4.0 Fordeling av oppgaver i kommunikasjonsstaben Funksjon Innehaver Kort beskrivelse Kriseledelsens informasjonsleder Kjeld Dag Svendsen Samordner arbeid i kriseledelse og kommunikasjonsstaben. Kontorleder Knut Viset Styrer informasjonskontorets arbeid og fordeler oppgaver. * Loggfører Line Bøe Fører fortløpende logg over hendelsen (utvikling og beslutninger i kriseledelsen) * Sentralbord Kari-Anne Kleven Betjener henvendelser over telefon * Sentralbord Liv Kari Jordskogen Betjener henvendelser over telefon * Henvendelsesmottak Irene Longva Svarer på telefoner, henvendelser, e-post og loggfører dette * Henvendelsesmottak Torill Ødegård Svarer på telefoner, henvendelser, e-post og loggfører dette Vakt Erik Bjørnsveen Sørger for ro og orden, og at presse og publikum holder seg i avtalte områder. 5.0 Informasjonskanaler Kommunens hjemmeside, Radio/TV: NRK Hedemark og Oppland Radio Randsfjord TV Innlandet Avis: Oppland arbeiderblad E-post og Intranett for å nå kommunens ansatte. For kontaktinformasjon se vedlegg 2. Vedlegg 2 krisekommunikasjonsplan til beredskapsplanen Oppdatert juni 2012 Side 2 av 3

17 6.0 Informasjonskontor for pårørende, medier og publikum Ansvarsfordeling Informasjonsleder har det overordnede og koordinerende ansvaret for informasjonskontoret, mens kontorleder tilrettelegger, fordeler oppgaver og er informasjonskontorets bindeledd til kriseledelsen. Informasjonskontor opprettes i Rådhusets servicestorg og benyttes for mottak av henvendelser til kommunen. 5 arbeidsplasser er tilrettelagt for å betjene sentralbordnummeret, ved større behov kan det vurderes å benytte ressurser hos de andre kommunene i regionen. Telefonlinjer inn til informasjonskontoret er: Sentralbord: Direktelinjer: , , Vakthold opprettes ved behov ved hovedinngangen og eventuelt ved døren videre inn i rådhuset. Bodegaen eventuelt festsalen opprettes som pressesenter. Evakuering Ved evakuering skal en eller flere fra kommunikasjonsstaben være tilstede på evakueringsmottaket og bistå i forhold til informasjonsoppgaver. Informasjonskontorets oppgaver 1. Gi informasjon til publikum / pårørende /berørte ut ifra informasjon fra kriseledelsen og veilede disse i forhold til eventuell formidling til psykososialt krisehjelp. 2. Gi mediene informasjon om pressekonferanse, utlevere pressemeldinger fra kriseledelsen og henvise mediepersoner til oppholdsrom hvor de kan vente på ny informasjon 3. Henvise media og publikum til et sted hvor de kan vente på videre informasjon 4. Føre løpende logg over telefonsamtaler, e-post og personbesøk som vedkommer hendelsen Informasjon etter krisen Kriseledelsen vurderer en nedtrappingsplan for kriseinformasjon i samråd med krisekommunikasjonsstaben. Vedlegg 2 krisekommunikasjonsplan til beredskapsplanen Oppdatert juni 2012 Side 3 av 3

18 Vedlegg 3. Skjemaer for loggføring LOGG FOR DEN KOMMUNALE KRISELEDELSE - Sjekkliste for gjennomføring av kriseledelsens første oppgaver Oppgave Utført kl Kriseledelse bestående av (navn): er opprettet Avklare ansvarsforholdet til politiet Skaffe første oversikt over inntruffet hendelse fra skadeledelsen Fylkesmannen varsles ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelle eksterne etter behov): Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Iverksette kommunikasjonstjeneste Iverksette kommunale fagplaner: Plan for: Vedlegg 3. Skjemaer for loggføring til beredskapsplanen Oppdatert juni 2012 Side 1 av 3

19 Plan for: Plan for: Plan for: Opphør av kommunal kriseledelse Opphør av kriseinformasjonstjeneste Vedlegg 3. Skjemaer for loggføring til beredskapsplanen Oppdatert juni 2012 Side 2 av 3

20 Løpende logg Nr. Inn - DTG Ut - DTG Melder/ tlf Fra DTG: Til DTG: Side nr: Sak/innhold Fordeling Arkiv Merknader Fra/til: Handling: Info: Fra/til: Handling: Info: Fra/til: Handling: Info: Fra/til: Handling: Info: Fra/til: Handling: Info: Fra/til: Handling: Info: DTG = Datotidsgruppe, f.eks = den sjuende kl Vedlegg 3. Skjemaer for loggføring til beredskapsplanen Oppdatert juni 2012 Side 3 av 3

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret 15.02.00 Revidert september 2010 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapskoordinator, jfr pkt 6.5.3 Dette

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan Lunner kommune Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan er en generell del i Beredskapsplan for Lunner kommune. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2013 sak Ansvarlig for ajourhold: rådmannen. Sist

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Administrativt vedtatt 03.09.2015 Innhold 1 Formål og definisjoner... 4 1.1 Planens formål... 4 1.2 Planens virkeområde... 4 1.3 Definisjoner...

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01.

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01. -1- Plan for kommunal kriseledelse Flatanger kommune -2- Innholdsfortegnelse: 1. Kommunal kriseledelse s. 3 2. Organisering s. 4 2.1 Kommunens kriseledelse s. 4 2.2 Viktig kontaktinfo s. 5 2.3 Operasjonsrom,

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert: 11.06.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Kriseledelsen i Harstad kommune... 4... 3. Fullmakter... 6 4. Rapportering... 6 5. Varsling av

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse

Plan for kommunal kriseledelse Etnedal kommune Plan for kommunal kriseledelse Utarbeidet juni 1999 Revidert februar 2009 Rettelser og endringer Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapsansvarlig ved rådmannskontoret.

Detaljer

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 20. mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Siste revisjon 1.1 MÅLSETTING... 2 1.2 DEFINISJONER... 2 1.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. OPERATIV PLANDEL...

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Generelt I en pandemisituasjon er behovet for informasjon til befolkningen og egne ansatte meget stort. Plan for informasjonsberedskap (P2) i Flekkefjord

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse.

Plan for kommunal kriseledelse. 1 14/31-54 X20 Plan for kommunal kriseledelse. Vedtatt av Hemne kommunestyre den 29.juni 2004, sak 82/04. Revidert pr. 10.november 2014. 2 2. ORGANISERING 2.1 MÅLSETTING 2.2 DEFINISJONER 2.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE Adresse: Gamlevegen 4 Telefon: 32 02 90 00 Bankgiro: 23240500051 Poststad: 3550 Gol Telefaks: 32 02 90 10 Bankgiro skatt: 78550506172 www.gol.kommune.no E-post: postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/542-5 Arkiv: X20 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: BEREDSKAPSARBEID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: * Kommunestyret

Detaljer

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Rådgiver Espen Berntsen Fylkesmannen i Hedmark Innhold Fylkesmannens beredskapsansvar Bakgrunnen og mål for øvelsene Planlegging av øvelsene Gjennomføring av

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan OPPDAL KOMMUNE Overordnet beredskapsplan Plan for kommunal kriseledelse Varslingsliste for kommunens kriseledelse Ressursoversikt Evakueringsplan Informasjonsplan PLANANSVARLIG: ORGANISASJONSSJEF Vedtatt

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 19.juni 2013 Revisjonsbestemmelser: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er ass.rådmann. Plan for kommunal kriseledelse skal rutinemessig

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM)

Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM) Søndre Land kommune Side 1 21.11.2007 Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM) Funksjonsbeskrivelse: Enheten er en selvstendig ressurs med kompetanse på områdene

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Plan for Kommunal Kriseledelse

Plan for Kommunal Kriseledelse Eksemplar nr. _ av 32. Meløy kommune Plan for Kommunal Kriseledelse Revisjon 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Oversiktskart 4 1. Organisering 5 1.1 Målsetting 5 1.2 Definisjoner 5 1.3 Kommunal

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 83/14 1 Innhold Kommunalt krisehåndteringsapparat... 3 Kommunal kriseledelse... 3 Varsling av kriseledelsen... 3 Sted for etablering av kriseledelsen...

Detaljer

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012 Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 Hovedmål Hamar kommune Øve alle involverte aktører på hvordan man håndterer en stor ulykke, herunder: samvirke i krisehåndteringen

Detaljer

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator.

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. Haugesund Samfunnssikkerhet og beredskap Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. 1 HAUGESUND KOMMUNE Fra historisk tid kalt Kongevegen gjennom Karmsundet 1839 bodde kun 12 familier ved sundet.

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Agdenes kommune OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN «Ikke sitt inne når alt håp er ute» Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Agdenes kommune Rådmannen 11.03.2015 11.03.2016 Vedtatt

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Gjerdrum kommune Godkjent av: Gjerdrum kommunestyre, sak 14/122 Dato: 29.10.14 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: Rev. 15.04.15 Innhold 1. Mål og definisjon...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen SNILLFJORD KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen Innholdsfortegnelse: 1. Organisering 1.1 Målsetting side 2 1.2 Definisjoner side 2 1.3 Kommunal kriseledelse, medlemmer side 2 2. Varsling,

Detaljer

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 INFORMASJON w INFORMASJONSBROSJYRE FRA MELØY KOMMUNES KRISELEDELSE NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 Foto: Connie Slettan Olsen Meløy kommunes kriseledelse På bakgrunn av uheldige hendelser med flom og flere

Detaljer

Beredskap rammeverket

Beredskap rammeverket Beredskap rammeverket Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015 PLAN KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015 Innholdsfortegnelse 1. Organisering... 4 1.1 Målsetting... 4 1.2 Definisjoner... 4 1.3 Kommunal kriseledelse... 4 1.4 Organisasjonsplan for kommunal kriseledelse...

Detaljer

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE Sist endret: 26.05.14 Godkjent av kommunestyret i Tynset: 27.02.07 Revidert av kommunestyret: 02.10.12 KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE INNHOLD 1.1 Planens grunnlag (hjemmel) og omfang... 3 1.2

Detaljer

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE Krise og beredskapsplan for Fagavdeling barnehage Revidert mai 2016 1 BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1 Virkeområde Denne beredskaps/kriseplan

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse

Plan for kommunal kriseledelse Plan for kommunal kriseledelse Vedtatt av kommunestyret 28.08.2008 INNHOLD: 1 INNLEDNING...1 1.1 BAKGRUNN / ANSVARSFORHOLD... 1 1.2 BEREDSKAPSMESSIGE HENSYN I SAMFUNNSPLANLEGGINGEN... 1 1.3 RISIKO OG SÅRBARHET...

Detaljer

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan KD-HBWR-2012-10.I Beredskapsplan Desember 2012 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks

Detaljer

Politisk organisering

Politisk organisering Politisk organisering Kommunestyre Kontrollutvalg Klagenemnd Komité 1 Barnehager, Grunnskole Barn og Familie Kultur Komité 3 Plan, miljø og næring Bygg og Eiendom Teknisk drift Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede

Detaljer

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE BRANN 110 POLITI 112 LEGE 113 SKADESTED Skadestedsleder KOMMUNAL BEREDKSAPSLEDELSE¹Media VEDTATT K-SAK 007/2014 27. FEBRUAR 2014 VERSJONER/REVISJON: K-SAK

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

Beredskapsplan. Rennebu kommune

Beredskapsplan. Rennebu kommune Beredskapsplan Rennebu kommune Oppdatert 22.06.2012 Beredskapsplan for Rennebu kommune - forord Beredskapsplanlegging i en kommune har som formål å vurdere organisering og tiltak for å forebygge eller

Detaljer

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF.

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast 10.12.15 Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå

Detaljer

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Johan Løberg Tofte beredskapssjef, Fylkesmannen i Oslo og Akershus jlt@fmoa.no Bakgrunnsdokumenter Muligheter og begrensninger Bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Beredskap Samfunnssikkerhet: -felles ansvar -felles jobb

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven 1. INNLEDNING... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Lov- og forskriftskrav... 4 2. PROSESS OG METODE... 4 2.1

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter Offentlighetslovens

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Hole kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt av Hole kommunestyre 14.06.99 Sist revidert 11.12.2006 Oppdatert administrativt august 2013 Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.15 Vennesla, 16.07.14 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Ansvarlig: Rådmannen - Oppdatert: 2.april 2014

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Ansvarlig: Rådmannen - Oppdatert: 2.april 2014 OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Ansvarlig: Rådmannen - Oppdatert: 2.april 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 17.08.2012 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er Beredskapsleder hos Rådmannen. Plan for kommunal kriseledelse skal holdes ajourført

Detaljer

STØTTETEAM VED KRISER

STØTTETEAM VED KRISER STØTTETEAM VED KRISER (FRA OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN) Vedtatt av styre 22.5.2014 www.lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger O 2 Vi Vil Vi Våger Vedlegg 12 Støtteteam ved kriser Utarbeidet av Dato Revidert

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune 2015 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune Sist revidert 25.08.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Lovgrunnlag... 2 3. Målsetting og rammer for arbeidet... 3 4. Prinsipper

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

HORTEN KOMMUNE. Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015

HORTEN KOMMUNE. Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015 HORTEN KOMMUNE Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015 Generell beredskapsplan for Horten kommune angir hovedprinsippene for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen. Videre gis det

Detaljer

Beredskapsplan 2014. Beredskapsplan for Drammen kommune 1

Beredskapsplan 2014. Beredskapsplan for Drammen kommune 1 Beredskapsplan 2014 Sist oppdatert: 11.09.2014 Godkjent av: Erik Brun-Pedersen Beredskapsplan for Drammen kommune 1 Innhold REVISJONSHISTORIKK 4 1. GENERELL DEL 5 1.1 Bakgrunn og hensikt 5 1.2 Krav og

Detaljer

Helse- og sosialberedskap

Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune HELSE og sosialberedskapsplan JULI 2009 beredskapsplan Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune Skoleelever planter urter og blomster i sentrum (Foto: Ove Tennfjord) Helse- og sosialberedskapsplan

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 Beredskapsplan Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 2014 Innhold 1. Beredskapsplan for Eigersund kommune... 2 2. Fastsettelse... 2 a. Fullmakter... 2 b. Iverksettelse... 3 3.

Detaljer