Beredskapsplan for Søndre Land kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan for Søndre Land kommune"

Transkript

1 Beredskapsplan for Søndre Land kommune Ta utskrift av planen med vedlegg. Ha den gjerne tilgjengelig både hjemme og på jobb. Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune 15. august 2012

2 Innledning Alle kommuner kan bli rammet av ulykker og kriser som i art og omfang forårsaker betydelige skader, og som setter liv, helse, miljø og materielle verdier i fare. Samfunnsviktige funksjoner som for eksempel telekommunikasjon, vann- og elektrisitetsforsyning er sårbare overfor ekstraordinære belastninger og det er derfor viktig å forberede seg før krisen rammer. Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) stiller krav om at beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. Søndre Land kommune utarbeidet første gang plan for kommunal kriseledelse i 1999 og denne har siden ved flere anledninger blitt revidert med hensyn til varslingslister. Planen er nå revidert og revisjonen av planen har hatt særlig fokus på samspill mellom informasjonskontor og kriseledelse, for å sikre god informasjons til befolkningen og media i tilfelle krise. Plan for informasjon er løftet fram i den nye planen. I dag sies det at 70 % av arbeidet under en krise består av informasjonsarbeid. Planen legger derfor større vekt på dette enn tidligere å tydeliggjøre i større grad de ulike informasjonsoppgavene og hvem som innehar de ulike funksjoner i dette arbeidet. Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ble utarbeidet i 1997 og denne er nå også under revidering. Gjøre deg kjent med planen før krise, under en krise er det ofte bare tid til å benytte kontaktinformasjonen Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune Side 2 av august 2012

3 Innhold 1.0 Kommunens ansvar Målsetting og prinsipper Kriseledelsen Kriseledelsens oppgaver Fordeling av ansvar og oppgaver i kriseledelsen Kriseledelsens lokaler og utstyr Evakuering og forpleining Nedtrappingsfase Evaluering etter øvelser og kriser Politisk forankring Beredskapsrådet Kvalitetssikring av beredskapsarbeidet og beredskapsplanene Vedlegg 1 Kontaktinformasjon Vedlegg 2 Krisekommunikasjonsplan Vedlegg 3 Skjemaer til loggføring Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune Side 3 av august 2012

4 1.0 Kommunens ansvar Den kommunale beredskapsplikten er nedfelt i sivilbeskyttelsesloven og i særlovgivning som regulerer ulike kommunale virksomhetsområder. Eksempler på særlovgivning er smittevernloven, brannvernloven, forurensningsloven o.a. Når det gjelder Lov om helsemessig og sosial beredskap, så legger denne et relativt omfattende beredskapsansvar på kommunen. Hertil kommer at kommunen også har et generelt ansvar for befolkningens ve og vel i en krisesituasjon. Kommunens ansvar ved en større ulykkes- eller krisesituasjon blir å bistå der de ordinære innsatsorganers ressurser ikke strekker til. Med ordinære innsatsorganer menes politi, brannvesen, redningstjeneste, sykehus og sivilforsvar. Ansvaret kan beskrives slik: Politiet Kommunen Fylkesmannen Politiet / redningstjenesten leder aksjonen når det er fare for skade på eller tap av liv. Politiet / redningstjenesten vil også kunne lede innsatsen i akuttfasen dersom det kun er fare for tap av materielle verdier. Når det ikke lenger er fare for skade på eller tap av liv, skal kommunen overta kriseledelsen så snart beredskapen er etablert. Politiet / redningstjenesten leder alltid akuttinnsatsen, men ved større katastrofer, og det ikke er fare for liv og helse, og når hendelsen omfatter flere kommuner, har fylkesmannen et samordningsansvar. I h.h.t Politilovens 27 har politiet det umiddelbare ansvaret for iverksetting og organisering av redningsinnsats når menneskers liv eller helse er truet. Det samme gjelder ved ulykkesog/eller katastrofesituasjoner for å avverge fare og begrense skade. Det går fram av samme bestemmelse at politiet har ansvaret inntil det overtas av annen myndighet. Politiet kan i samråd med kommunen overdra deler av ansvaret for krisehåndteringen til den kommunale kriseledelsen. Politiet har ansvar for å etterforske eventuelle straffbare forhold også i forbindelse med kriser/katastrofer. Kommunal ledelse må derfor være forsiktig med å kommentere hendelser som kan komme til å bli etterforsket som straffbare handlinger. Dette gjelder også forhold som ikke direkte berører etterforskningen. I tvilstilfelle, kontakt politiet. Kommunen vil normalt få ansvaret for krisen når hendelser strekker seg over lengre tid og hvor fare for menneskeliv er lav, eksempelvis flom, frost, skogbrann o.l. Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune Side 4 av august 2012

5 Kommunen må være forberedt på blant annet disse oppgavene ved en krisesituasjon: ta hånd om skadde personer yte bistand ved evakuering innkvartering og forpleining forsyningsstøtte til redningsmannskaper informasjon til pårørende, befolkningen og media sikre helsemessig trygge næringsmidler og drikkevann sikre nødstrøm ved strømstans rette opp skader på kommunikasjon og andre anlegg opprydding, opprenskning, avfallsdeponering og annen innsats for å verne miljøet verne om kulturelle verdier opprettholde nødvendig daglig drift under krisesituasjonen 2.0 Målsetting og prinsipper Beredskapsplanens formål er å skape handling når en uønsket hendelse inntreffer. Planen skal være et verktøy for kriseledelsen slik at den i samarbeid med aktuelle instanser kan håndtere fremtidige kriser på en god måte. Beredskapsplanen er en handlingsrettet plan som har som utgangpunk å beskytte befolkningen og materielle verdier, samt begrense skadevirkninger og skadeomfang i størst mulig grad. Beredskapsplanen er primært utarbeidet for kriser og uønskede hendelser i fredstid, men planen skal kunne tilpasses tilsvarende situasjon i krig. Beredskapsplanen er en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap, utarbeidet av kommunens tjenesteområder, og risiko- og sårbarhetsanalysen utgjør kommunens totale beredskapsplanverk. Kommunens gjeldende fagplaner for beredskap: Helseberedskapsplan - generell del (A), des Helseberedskapsplan - operativ del (B), des Retningslinjer for psykososialt krisearbeid, nov Smittevernplan, jun Smittevernplan - delplan for pandemisk influensa, sept Kommunal kriseledelse - fagplan grunnskole og barnehage, jan Regional beredskapsplan - skogbrann, 2010 Lokal beredskapsplan NAV Søndre Land, jan Norske myndigheter skal håndtere kriser etter tre hovedprinsipper: Ansvarsprinsippet betyr at den som har et ansvar i en normalsituasjon også har et ansvar i tilfelle ekstraordinære hendelser. Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man opererer med til daglig skal være mest mulig lik den organisasjon man har under kriser. Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal håndteres på et lavest mulig nivå i organisasjonen. Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune Side 5 av august 2012

6 En krise er definert i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse som en uønsket hendelse som rammer større grupper av mennesker og som er mer omfattende enn det ordinære hjelpeapparatet takler tilfredsstillende. 3.0 Kriseledelsen Kriseledelsen vil være den som i øyeblikket har det kommunale ansvaret for å lede krisen. I akuttfasen vil det normalt være lederen ved den driftsenheten der ulykken inntreffer. Ved en større hendelse skal kommunens toppledelse varsles og denne setter ved behov kriseledelse og overtar ansvaret for håndteringen av krisen. Kriseledelsen ved en slik større hendelse består av: rådmann ordfører beredskapsansvarlig informasjonssjef kommuneoverlege Kriseledelsen varsles i overstående rekkefølge. Forsøk først rådmannen, dernest ordfører osv. til det oppnås personlig kontakt. Kriseledelsen innkaller etter behov nødvendig bistand fra fagpersonale i og utenfor organisasjonen. Kontaktopplysninger finnes i vedlegg 1. kontaktinformasjon. 3.1 Kriseledelsens oppgaver Husk å loggføre alle aktiviteter i CIM eller på egnet skjema (vedlegg 3). 1. Etter varling internt, sørg for å varsle og avklare ansvarsforholdet med politi/lensmann. 2. Skaff oversikt over hendelsen og hvilke konsekvenser det kan ha for kommunen og kommunens innbyggere. 3. Fylkesmannen varsles ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser og/eller når kommunen ønsker bistand fra Fylkesmannen. 4. Kall inn nødvendige fagpersoner etter behov. 5. Iverksett aktuelle kommunale fagplaner for beredskap. 6. Hold løpende kontakt med lensmann, Gjøvik Politikammer (LRS), andre samarbeidspartnere og avtal rutiner for informasjonsdeling. 7. Iverksett informasjonstiltak (vedlegg 2 Krisekommunikasjonsplan). 8. Iverksett nødvendige tiltak som evakuering og forpleining (kapitel 4). 9. Led, koordiner og prioriter kommunens innsats og utnytt alle tilgjengelige kommunale resurser. 10. Avgi periodisk rapport til Fylkesmannen. Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune Side 6 av august 2012

7 3.2 Fordeling av ansvar og oppgaver i kriseledelsen Kriseledelsens ansvar og oppgaver er delt i fem funksjoner som illustrert nedenfor. Rådmann Informasjonssjef Beredskapsansvarlig Ordfører Kommuneoverlege Rådmann skal: Lede innsatsen Etablere nødvendig innsatsorganisasjon Gi avklaringer og fullmakter Ta nødvendige beslutninger under innsatsen Rådmann Informasjonssjef Beredskapsansvarlig Ordfører Kommuneoverlege Informasjonssjef skal: Sikre enhetlig kommunikasjon til alle aktuelle målgrupper Iverksette krisekommunikasjonsplanen Lede krisekommunikasjonsstaben Holde kriseledelsen oppdatert på mediebildet Sikre seg oppdatert situasjonsbilde Sørge for støtte til dem som til enhver tid skal uttale seg i media Føre logg over hendelsen Samordne og koordinere pressekonferanser Informasjonssjef Ordfører Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege Ordfører skal: Være talsperson overfor mediene Sikre seg oppdatert situasjonsbilde Informasjonssjef Rådmann Beredskapsansvarlig Beredskapsansvarlig skal: Bistå rådmannen i hans arbeid Ordfører Kommuneoverlege Rådmann Informasjonssjef Beredskapsansvarlig Ordfører Kommuneoverlege Kommuneoverlege skal: Vurdere helsemessige forhold og sannsynlig utvikling av hendelsen Samle og administrere de helsefaglige ressursene Etablere pårørendesenter ved behov Iverksette nødvendige helseberedskapsplaner Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune Side 7 av august 2012

8 3.3 Kriseledelsens lokaler og utstyr Operativt møterom for kriseledelsen vil være formannskapssalen i Rådhuset, de tilstøtende møterommene lillesalen og kommunestyresalen kan også benyttes ved behov. Bodegaen, eventuelt foajeen, kan benyttes til pressekonferanser. Kriseledelsen og vaktmestere er utstyrt med nøkler til alle dører i Rådhuset. Elektriske dørlåser fungerer i 24 timer med batteridrift ved strømbrudd. Som alternative samlingssteder for kriseledelsen, dersom det ikke er mulig å samles i Rådhuset, kan følgende lokaler benyttes: Fryal skole Søndre Land Ungdomskole Odnes skole Grettegutua barnehage Kriseledelsen disponerer 4 bærbare pcer, 1 trådløs ruter, 2 bærbare lerreter og 1 printer. Pcene og ruteren oppbevares på kontoret til Tom Bøhn, mens resten av utstyret står i lagerrommet bak kommunestyresalen. Formannskapssalen har en fasttelefon med nummer Tv finnes i ungdomsklubben. 2 sambandsradioer disponeres, én på Helges kontor og én på lagerrommet bak kommunestyresalen. Varslingssystem via SMS og talemelding (UMS) Ett stort dieselaggregat på hjul tiltenkt brukt på Hovli. Ett stort dieselaggregat skal også kjøpes inn og er tenkt brukt på By for å fylle høydebassenget. 3 aggregater på 5,5 kw som oppbevares på helsehuset, brannstasjon og på Lunden. 4.0 Evakuering og forpleining Evakuering av lokalbefolkning blir beordret av politiet. Situasjoner som kan medføre behov for evakuering kan være brann, gasslekkasje, ras eller andre årsaker som medfører at det kan være fare for liv og helse og oppholde seg i private hjem eller institusjoner. Evakuering er enten planlagt eller akutt: Planlagt evakuering vil normalt strekke seg over flere dager og i så fall vil overnattingsmuligheter, forpleiningssteder som skoler og andre større bygninger være aktuelle i forhold til innkvartering. Private boliger kan også være aktuelt å benytte. Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune Side 8 av august 2012

9 Akutt evakuering må organiseres innen kort tid og mottak og registrering av evakuerte og det og skaffe midlertidig losji vil være spesielt aktuelt. Søndre Land hallen vil være aktuell å benytte ved akutt evakuering. All evakuering vil kreve varsling av berørte og informasjon til publikum. Ved planlegging og iverksetting vil følgende elementer være aktuelle: Transport Innkvartering Rekvirering av nødstrømsaggregat Forpleining til berørte og innsatspersonell fra Hovlikjøkkenet Samband Krisepsykiatri (se Plan for psykososialt krisearbeid) Registrering av evakuerte personer Informasjon til berørte, pårørende og publikum (se vedlegg 2 krisekommunikasjonsplan) Rulering av innsatspersonell 5.0 Nedtrappingsfase Kriseledelsen avgjør når den anser krisen som over og går tilbake til vanlig drift. De vurderer også hvordan kommunikasjonsoppgavene i forbindelsen med krisen skal ivaretas etter at kriseledelsens andre oppgaver er avsluttet. Nødvendige oppfølgingstiltak av innsatspersonell må også vurderes. 6.0 Evaluering etter øvelser og kriser Kommunen skal etter øvelser og uønskede hendelser evaluere krisehåndteringen. Der evalueringen gir grunnlag for det skal det foretas nødvendige endringer i risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsplaner. Det utarbeides en skriftlig rapport etter evalueringen. 7.0 Politisk forankring Kommunestyret har i sak 91/99 vedtatt følgende: I krisesituasjoner, jfr. kommunens kriseplan, har ordføreren følgende fullmakter. I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) varaordfører, rådmann eller stedfortredende rådmannen å disponere inntil kr til: Til nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining m.m., skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak og gjennomføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m. Pålegge overtids- og ekstraarbeid. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever. Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune Side 9 av august 2012

10 Rammebeløpet ovenfor kan overskrides ved påtrengende behov når bevilgende folkevalgte organ ikke kan sammenkalles. Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges formannskapet til godkjenning. 8.0 Beredskapsrådet Beredskapsrådet har ikke noen operativ funksjon i forbindelse med kommunens krisehåndtering, men vil kunne fungere som et samarbeids- og rådgivende organ for kommunens kriseledelse. Hele eller deler av rådet kan kalles inn til kriseledelsen som rådgivere eller liasoner. Beredskapsrådet skal være et forum for samarbeide mellom kommunale og statlige totalforsvarsmyndigheter på kommuneplanet. Rådet har til oppgave å gi råd til kommunale myndigheter i beredskapsspørsmål og ta initiativ til beredskapsforberedelser. Rådet kan innkalle representanter for andre institusjoner, organisasjoner m.v. etter behov. Rådet ledes av ordføreren. Kommunens beredskapsansvarlig er rådets sekretær. Rådets sammensetning og kontaktinformasjon finnes i vedlegg 1 kontaktinformasjon. 8.1 Kvalitetssikring av beredskapsarbeidet og beredskapsplanene Beredskapsarbeidet - øvelser Kommunal ledelse ved kriser er en stor og omfattende oppgave. I tillegg til å utarbeide nødvendige planer er kommunen pålagt å øve planen jevnlig. Kommunene skal delta i og/eller gjennomføre øvingsaktivitet en gang per år. Med øvingsaktivitet menes: Øvet av Fylkesmannen Bidra i planleggingen av øvelse av annen kommune initiert av Fylkesmannen (bør komplementeres med minimum en table top) Deltager i annen redningsøvelse Egeninitiert trening ved Sivilforsvaret (eller tilsvarende) Egeninitiert øvelse Egeninitiert table top Kvalitetsrevisjon av beredskapsplan Kommunens beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert, og som et minimum revideres en gang pr. år. Oppdages feil i planen meldes dette til beredskapsansvarlig. Dersom det ved revisjon av planen framkommer ønsker om tiltak som har økonomiske konsekvenser, skal dette tas med i behandlingen av kommunens budsjett. Når årlig revisjon medfører endring i planen skal alle innehavere på distribusjonslisten nedenfor få tilsendt ny plan. Distribusjonsliste Ordfører, varaordfører, rådmann, kommunalsjefer, beredskapsansvarlig, informasjonssjef, tjenesteområdeledere, kommuneoverlege, brannsjef, lensmann, Vestoppland politidistrikt, Gjøvik brannstasjon, Fylkesmannen i Oppland, HV05, Vestoppland sivilforsvarskrets. Kommunal beredskapsplan, Søndre Land kommune Side 10 av august 2012

11 Vedlegg 1 Kontaktinformasjon Kommunal kriseledelse Funksjon Navn Mobil Arbeid Privat Privatadr. Funksjon * Rådmann Nils Hesthagen F.L. Suhrs vei 9, Gjøvik Kriseledelse Kommunalsjef Pål Rønningen Rønningsvegen 17, Hov Stedfortreder Kommunalsjef Odd Syversen Lindstadgutua 6, Fall Stedfortreder * Ordfører Terje Odden Vestsidevegen 1555, Hov Kriseledelse Varaordfører Rune Selj Flubergveien 402, Fluberg Stedfortreder * Beredskapsleder Bjørn Runar Eriksen Gjøviklinna 1108, Fluberg Kriseledelse Vara brannsjef Hans Martin Søfferud Solsvingen 8, Fluberg Stedfortreder * Kommuneoverlege Jens Mørch Breskebakke 19, Hov Kriseledelse Ansvarlig lege Knut B Kielland Klinkenbergveien 14, Hov Stedfortreder * Informasjonssjef Kjeld Dag Svendsen Nordbergsvegen 50, Hov Kriseledelse Saksb. informasjon Line Bøe Åsvegen 27, Hov Stedfortreder * De med uthevet skrift utgjør kriseledelsen og kontaktes i den rekkefølge de her står oppført. Stedfortreder kontaktes ved behov. Ledere og fagpersonell Funksjon Navn Mobil Arbeid Privat Privatadr. Leder helse, omsorg og Randi Marta Berg Lensmannsgutua velferd Leder oppvekst Fred Sørensen Hasselvegen 11, Hov Leder bygg og eiendom Morten Nord-torpavegen 1036 Normann Leder barnehage Knut Åge Berge Nevervegen 1, Hunndalen Vedlegg 1 Kontaktinformasjon til beredskapsplanen Side 1 av 4 Oppdatert 15. august 2012

12 Funksjon Navn Mobil Arbeid Privat Privatadr. Leder plan, miljø, næring Tore Stenseng Åsvegen 27, Hov Leder kultur Dag Johansen Stensvollvegen 15, Fall Leder barn og familie Stina S. Bjone Vestsidevegen 56, Bjoneroa Leder NAV Walter Draget Rognevegen 5, Hov Lege ved legesenteret Vakt Legenes vakttelefon Legevakt for publikum Øyeblikkelig hjelp 08:00-15:30 Brannvesen 24 timers vakt IT-konsulent Tom Bøhn Hovlandsvegen 18, Hov IT-konsulent Kari Røhne Vestsidevegen 952, Hov IT-konsulent Trond Østli Flubergvegen 424, Fluberg Personalsjef Guri W. Haugen Raufoss Sogneprest Øystein Wang Holmevegen 5, Fall Kommunikasjonsstabstab * kan åpne sentralbordet Funksjon Navn Mobil Arbeid Adresse Kriseledelsens Kjeld Dag Svendsen Nordbergsvegen 50, Hov informasjonsleder Kontorleder Knut Viset Heimdalsvegen 15, Brandbu * Loggfører Line Bøe Åsvegen 27, Hov * Sentralbord Kari-Anne Kleven Holmevegen 61, Fall * Sentralbord Liv Kari Jordskogen Lykkja 2, Hov * Henvendelsesmottak Irene Longva Bakkenbygda 7, Fall * Henvendelsesmottak Torill Ødegård Breskebakke 35 A, Hov Vedlegg 1 Kontaktinformasjon til beredskapsplanen Side 2 av 4 Oppdatert 15. august 2012

13 Funksjon Navn Mobil Arbeid Adresse Vakt Erik Bjørnsveen Bakken 2, Hov Kriseteam / Psykososialt kriseteam Funksjon Navn Mobil Arbeid Privat Adresse Kommuneoverlege Jens Mørch Breskebakke 19, Hov Helsesøster Grethe Beck Lindstadgutua 6, Fall Psykisk helsearbeider Tove Børstad Eksterne kontaktpunkter Organisasjon Kontaktperson Mobil Arbeid Privat Adresse Fylkesmannen i Oppland Beredskapsavdelingen Lillehammer Fylkesmannen i Oppland Ved akutt behov utenom åpningstid Lensmann Ole Bjerke Brandbu Politi Lokal redningssentral Gjøvik brannvesen Gjøvik Sivilforsvaret vestoppland Geir Fevang HV Toten forsterkningsområde Trond Myhrer Gjøvik Land sag Odnes Røde kors hjelpekorps Tom Sandberg Lag og foreninger i Søndre Land Se: Vedlegg 1 Kontaktinformasjon til beredskapsplanen Side 3 av 4 Oppdatert 15. august 2012

14 Media Organisasjon Kontaktperson Sentralbord Krisetlf. U.off. Direkte Adresse NRK hedemark og Oppland Inger Johanne Solli (red) XX XX XX XX Lillehammer Radio Randsfjord P XX XX XX XX Lillehammer Oppland Arbeiderblad Dokka Oppland Arbeiderblad Gjøvik Medlemmer i Beredskapsrådet Stilling Navn Telefon E-post Ordfører Terje Odden Rådmann Nils Hesthagen Leder grunnskole Fred Sørensen Leder helse og omsorg Randi Marta Berg Leder teknisk drift Bjørn Runar Eriksen Kommuneoverlege Jens Mørch Beredskapsleder Bjørn Runar Eriksen Lensmann Ole Bjerke HV Toten forsterkningsområde Trond Myhrer Sivilforsvaret vestoppland Geir Fevang Vedlegg 1 Kontaktinformasjon til beredskapsplanen Side 4 av 4 Oppdatert 15. august 2012

15 Krisekommunikasjonsplan 1.0 Varling av kommunikasjonsstaben Informasjonsleder varsles som del av kriseledelsen. Rekkefølge for varsling av kommunikasjonsstaben er som følger: Kontorleder Loggfører Sentralbord Kontaktinformasjon finnes i vedlegg 1 Kontaktinformasjon. 1.0 Mål for kommunikasjon i krisesituasjoner Krisekommunikasjonen skal først og fremst gi innbyggere rask og konkret informasjon som gjør dem i stand til å håndtere en uønsket hendelse best mulig. Det viktigste er å redde liv og helse, dernest miljø og materielle verdier. Det er viktig at omsorg for de berørte prioriteres først. Prioriter fokuset i kommunikasjonen i henhold til denne rekkefølgen: Mennesker Miljø/omgivelser Materielle verdier Økonomi Kommunikasjonen skal synliggjøre ansvarsforhold, myndighetskoordinering og opplyse hvor berørte kan få ytterligere informasjon og eventuelt hjelp og støtte. 2.0 Informasjonsansvaret Ordfører har det overordnede informasjonsansvaret. Kriseledelsen skal holde seg orientert om krisens utvikling og opprette informasjonskanaler slik at informasjonen gis raskt og ensartet. Søndre Land kommune har som overordet oppgave i en krisesituasjon å informere befolkningen og media. Kommunes servicetorg sammen med informasjonssjefen utgjør kommunes informasjonsstab, og er kommunens kontaktpunkt for offentligheten og mediene. I krisesituasjon der samarbeid mellom Vestoppland politidistrikt og Søndre Land kommune er etablert, vil politiet bestemme innholdet av informasjon som angår det videre arbeidet med å løse situasjonen. Politiet avgjør når informasjon skal offentliggjøres og har ansvaret for mediekontakten om informasjon etter dette punktet. 3.0 Viktige oppgaver for krisekommunikasjonsstaben Avklare eierskapet til krisen Sørge for god informasjonsdeling overfor andre involverte aktører i krisen Klargjøre mål og budskap Koordinere/samordne informasjonen med andre involverte aktører slik at mediene og andre får en korrekt oppfatning av situasjonen Vedlegg 2 krisekommunikasjonsplan til beredskapsplanen Oppdatert juni 2012 Side 1 av 3

16 Sikre en enhetlig kommunikasjon til alle aktuelle målgrupper Gi et så korrekt bilde av situasjonen som mulig Vise at man har kontroll og fokus på å løse situasjonen Peke på løsninger Kommunisere at hjulene holdes i gang gjennom virksomhetens ordinære drift, så langt dette gir et korrekt bilde Kommunisere mest mulig direkte med viktige målgrupper, inkludert mediene, for å unngå at de bruker andre kilder som kan gi et feil bilde av situasjonen eller bidra til motstridende budskap Publiser kriseinformasjon på kommunens nettside Føre logg over hendelsen Samordne og koordinere pressekonferanser Drive systematisk informasjonsinnhenting (monitorering av media) 4.0 Fordeling av oppgaver i kommunikasjonsstaben Funksjon Innehaver Kort beskrivelse Kriseledelsens informasjonsleder Kjeld Dag Svendsen Samordner arbeid i kriseledelse og kommunikasjonsstaben. Kontorleder Knut Viset Styrer informasjonskontorets arbeid og fordeler oppgaver. * Loggfører Line Bøe Fører fortløpende logg over hendelsen (utvikling og beslutninger i kriseledelsen) * Sentralbord Kari-Anne Kleven Betjener henvendelser over telefon * Sentralbord Liv Kari Jordskogen Betjener henvendelser over telefon * Henvendelsesmottak Irene Longva Svarer på telefoner, henvendelser, e-post og loggfører dette * Henvendelsesmottak Torill Ødegård Svarer på telefoner, henvendelser, e-post og loggfører dette Vakt Erik Bjørnsveen Sørger for ro og orden, og at presse og publikum holder seg i avtalte områder. 5.0 Informasjonskanaler Kommunens hjemmeside, Radio/TV: NRK Hedemark og Oppland Radio Randsfjord TV Innlandet Avis: Oppland arbeiderblad E-post og Intranett for å nå kommunens ansatte. For kontaktinformasjon se vedlegg 2. Vedlegg 2 krisekommunikasjonsplan til beredskapsplanen Oppdatert juni 2012 Side 2 av 3

17 6.0 Informasjonskontor for pårørende, medier og publikum Ansvarsfordeling Informasjonsleder har det overordnede og koordinerende ansvaret for informasjonskontoret, mens kontorleder tilrettelegger, fordeler oppgaver og er informasjonskontorets bindeledd til kriseledelsen. Informasjonskontor opprettes i Rådhusets servicestorg og benyttes for mottak av henvendelser til kommunen. 5 arbeidsplasser er tilrettelagt for å betjene sentralbordnummeret, ved større behov kan det vurderes å benytte ressurser hos de andre kommunene i regionen. Telefonlinjer inn til informasjonskontoret er: Sentralbord: Direktelinjer: , , Vakthold opprettes ved behov ved hovedinngangen og eventuelt ved døren videre inn i rådhuset. Bodegaen eventuelt festsalen opprettes som pressesenter. Evakuering Ved evakuering skal en eller flere fra kommunikasjonsstaben være tilstede på evakueringsmottaket og bistå i forhold til informasjonsoppgaver. Informasjonskontorets oppgaver 1. Gi informasjon til publikum / pårørende /berørte ut ifra informasjon fra kriseledelsen og veilede disse i forhold til eventuell formidling til psykososialt krisehjelp. 2. Gi mediene informasjon om pressekonferanse, utlevere pressemeldinger fra kriseledelsen og henvise mediepersoner til oppholdsrom hvor de kan vente på ny informasjon 3. Henvise media og publikum til et sted hvor de kan vente på videre informasjon 4. Føre løpende logg over telefonsamtaler, e-post og personbesøk som vedkommer hendelsen Informasjon etter krisen Kriseledelsen vurderer en nedtrappingsplan for kriseinformasjon i samråd med krisekommunikasjonsstaben. Vedlegg 2 krisekommunikasjonsplan til beredskapsplanen Oppdatert juni 2012 Side 3 av 3

18 Vedlegg 3. Skjemaer for loggføring LOGG FOR DEN KOMMUNALE KRISELEDELSE - Sjekkliste for gjennomføring av kriseledelsens første oppgaver Oppgave Utført kl Kriseledelse bestående av (navn): er opprettet Avklare ansvarsforholdet til politiet Skaffe første oversikt over inntruffet hendelse fra skadeledelsen Fylkesmannen varsles ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelle eksterne etter behov): Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Iverksette kommunikasjonstjeneste Iverksette kommunale fagplaner: Plan for: Vedlegg 3. Skjemaer for loggføring til beredskapsplanen Oppdatert juni 2012 Side 1 av 3

19 Plan for: Plan for: Plan for: Opphør av kommunal kriseledelse Opphør av kriseinformasjonstjeneste Vedlegg 3. Skjemaer for loggføring til beredskapsplanen Oppdatert juni 2012 Side 2 av 3

20 Løpende logg Nr. Inn - DTG Ut - DTG Melder/ tlf Fra DTG: Til DTG: Side nr: Sak/innhold Fordeling Arkiv Merknader Fra/til: Handling: Info: Fra/til: Handling: Info: Fra/til: Handling: Info: Fra/til: Handling: Info: Fra/til: Handling: Info: Fra/til: Handling: Info: DTG = Datotidsgruppe, f.eks = den sjuende kl Vedlegg 3. Skjemaer for loggføring til beredskapsplanen Oppdatert juni 2012 Side 3 av 3

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret 15.02.00 Revidert september 2010 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapskoordinator, jfr pkt 6.5.3 Dette

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Beredskapsplan. Vedtatt i kommunestyret K-sak 53/17

Beredskapsplan. Vedtatt i kommunestyret K-sak 53/17 1 Beredskapsplan Vedtatt i kommunestyret 28.09.17 K-sak 53/17 Innhold 1. MÅLSETTING... 3 2. KOMMUNENS EGEN BEREDSKAPSPLAN... 3 2.1 DEFINISJONER... 3 2.2 ORGANISERING... 3 2.3 OFFENTLIGHET... 4 2.4 RETTELSER

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan Lunner kommune Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan er en generell del i Beredskapsplan for Lunner kommune. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2013 sak Ansvarlig for ajourhold: rådmannen. Sist

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Referert for kommunestyret 26. januar 2017. Plan for kommunal, Gausdal kommune Revidert jan. 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. VISJON... 3 2. MÅL... 3 2.1 MÅLSETTING...

Detaljer

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Administrativt vedtatt 03.09.2015 Innhold 1 Formål og definisjoner... 4 1.1 Planens formål... 4 1.2 Planens virkeområde... 4 1.3 Definisjoner...

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Kriseleder Rådmann Krisestab Beredskapsleder Kommuneoverlege K 1 Personell K 2 Situasjon K 3 Operasjon K 4 Logistikk Ordfører Kommunalsjef Øk.org Kommunalsjef

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01.

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01. -1- Plan for kommunal kriseledelse Flatanger kommune -2- Innholdsfortegnelse: 1. Kommunal kriseledelse s. 3 2. Organisering s. 4 2.1 Kommunens kriseledelse s. 4 2.2 Viktig kontaktinfo s. 5 2.3 Operasjonsrom,

Detaljer

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert: 11.06.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Kriseledelsen i Harstad kommune... 4... 3. Fullmakter... 6 4. Rapportering... 6 5. Varsling av

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess / rådmann 09.12.2015 28.09.2017 Fredrikstad kommune Ole Bøklepp / beredskapsleder

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 20. mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Siste revisjon 1.1 MÅLSETTING... 2 1.2 DEFINISJONER... 2 1.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. OPERATIV PLANDEL...

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 Beredskap 2017 Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5.

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse

Plan for kommunal kriseledelse Etnedal kommune Plan for kommunal kriseledelse Utarbeidet juni 1999 Revidert februar 2009 Rettelser og endringer Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapsansvarlig ved rådmannskontoret.

Detaljer

FORSLAG TIL KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN

FORSLAG TIL KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN VEDLEGG 2 FORSLAG TIL KRISEKOMMUNIKASJONSPLAN SØNDRE LAND KOMMUNE 1 Innhold: Innledning / oppdatering..3 1.0 informasjonsplan 3 1.1 Mål for kommunikasjon 3 1.2 Målsetting for informasjon og kommunikasjon..3

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Vestre Toten kommune

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Vestre Toten kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Vestre Toten kommune Dato for tilsyn: 2. november 2016 Tilsynsgruppe: Gro Taraldsen seniorrådgiver Tord E. Smestad

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune 1 Dato for tilsyn: 29. mars 2017 Tilsynsgruppe: Gro Taraldsen seniorrådgiver (tilsynsleder)

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Generelt I en pandemisituasjon er behovet for informasjon til befolkningen og egne ansatte meget stort. Plan for informasjonsberedskap (P2) i Flekkefjord

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Søndre Land kommune

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Søndre Land kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Søndre Land kommune Besøksadresse: Statens hus, Storgata 170, 2615 Lillehammer Postadresse: Postboks 987, 2626 Lillehammer

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse.

Plan for kommunal kriseledelse. 1 14/31-54 X20 Plan for kommunal kriseledelse. Vedtatt av Hemne kommunestyre den 29.juni 2004, sak 82/04. Revidert pr. 10.november 2014. 2 2. ORGANISERING 2.1 MÅLSETTING 2.2 DEFINISJONER 2.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE

Detaljer

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Rådgiver Espen Berntsen Fylkesmannen i Hedmark Innhold Fylkesmannens beredskapsansvar Bakgrunnen og mål for øvelsene Planlegging av øvelsene Gjennomføring av

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE Adresse: Gamlevegen 4 Telefon: 32 02 90 00 Bankgiro: 23240500051 Poststad: 3550 Gol Telefaks: 32 02 90 10 Bankgiro skatt: 78550506172 www.gol.kommune.no E-post: postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

Namsskogan kommune KRISEPLAN

Namsskogan kommune KRISEPLAN Namsskogan kommune KRISEPLAN Vedtatt av Namsskogan kommunestyre i sak: 44/2014 Administrativt oppdatert: 21.10.2016 NAMSSKOGAN KOMMUNE PLAN FOR KRISEHÅNDTERING Side 2 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/542-5 Arkiv: X20 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: BEREDSKAPSARBEID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: * Kommunestyret

Detaljer

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012 Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 Hovedmål Hamar kommune Øve alle involverte aktører på hvordan man håndterer en stor ulykke, herunder: samvirke i krisehåndteringen

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid

Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid Fredrikstad kommune Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid Vedtatt av Bystyret 15.09.2016, sak 83/16 Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Bystyret 2016-09-15 2020-09-15

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam Steigen kommune Beredskapsplan for psykososialt kriseteam 03.05.2017 INNHOLD FORORD... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 2. KONTAKTPERSONER I PSYKOSOSIALT KRISETEAM... 4 2.1 Varslingsrutiner til teamet...

Detaljer

Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM)

Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM) Søndre Land kommune Side 1 21.11.2007 Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM) Funksjonsbeskrivelse: Enheten er en selvstendig ressurs med kompetanse på områdene

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan OPPDAL KOMMUNE Overordnet beredskapsplan Plan for kommunal kriseledelse Varslingsliste for kommunens kriseledelse Ressursoversikt Evakueringsplan Informasjonsplan PLANANSVARLIG: ORGANISASJONSSJEF Vedtatt

Detaljer

Beredskapsarbeid i Malvik kommune

Beredskapsarbeid i Malvik kommune i kommune BAKGRUNN Kontrollutvalget i kommune bestilte i sak 33/16 en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeid i kommunen. Kontrollutvalget ba samtidig om å få forslag til prosjektskisse på sitt møte den

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Agdenes kommune OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN «Ikke sitt inne når alt håp er ute» Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Agdenes kommune Rådmannen 11.03.2015 11.03.2016 Vedtatt

Detaljer

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 INFORMASJON w INFORMASJONSBROSJYRE FRA MELØY KOMMUNES KRISELEDELSE NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 Foto: Connie Slettan Olsen Meløy kommunes kriseledelse På bakgrunn av uheldige hendelser med flom og flere

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi Kontaktperson i kommunen: Kommunalsjef

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE Kommunestyret 13.11.2015 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kriseleiinga... 3 3 Opplæring... 4 4 Øving... 4 5 Evaluering... 4 6 Oppdatering og revisjon... 4 7 Årshjul...

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 Strategisk plan Regionrådet v/rune Jørgensen Orientering fra Tynset frivilligsentral v/gudrun Bakken

Detaljer

Plan for Kommunal Kriseledelse

Plan for Kommunal Kriseledelse Eksemplar nr. _ av 32. Meløy kommune Plan for Kommunal Kriseledelse Revisjon 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Oversiktskart 4 1. Organisering 5 1.1 Målsetting 5 1.2 Definisjoner 5 1.3 Kommunal

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Tidsrom for tilsynet: 29. mars og 4. april 2017 Kommunens adresse: Rennesøy kommune, Postboks 24, 4159

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2016 Tidspunkt: 12:30-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL H Jan Helge Jensen

Detaljer

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan KD-HBWR-2012-10.I Beredskapsplan Desember 2012 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN

RAKKESTAD KOMMUNE OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN RAKKESTAD KOMMUNE OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN Innhold Innledning... 3 1 Oppdrag... 4 2 Krisehåndtering... 6 3 Beredskapsarbeidet i Rakkestad kommune... 8 4 Gjennomføring... 10 5 Informasjonsplan... 13 6

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 83/14 1 Innhold Kommunalt krisehåndteringsapparat... 3 Kommunal kriseledelse... 3 Varsling av kriseledelsen... 3 Sted for etablering av kriseledelsen...

Detaljer

Overordnet beredskapsplan Averøy kommune. Revidert september 2016

Overordnet beredskapsplan Averøy kommune. Revidert september 2016 Overordnet beredskapsplan Averøy kommune Revidert september 2016 Averøy kommune skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal ha en overordnet beredskapsplan, men utgangspunkt i helhetlig

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 14. September 2016 Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Kvitsøy kommune, 4180 Kvitsøy Kontaktpersoner i kommunen: Monica Buvig

Detaljer

PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Hovedrevisjon ved beredskapsansvarlig 10.01.2017 Vedtatt av kommunestyret 15.02.2017 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Detaljer

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 19.juni 2013 Revisjonsbestemmelser: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er ass.rådmann. Plan for kommunal kriseledelse skal rutinemessig

Detaljer

FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA

FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA 06.09.16 6.9.16 ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE - ØVELSE Øve bruk av kommunens kriseplan Kalle inn og etablere kriseledelse Øve

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Gjerdrum kommune Godkjent av: Gjerdrum kommunestyre, sak 14/122 Dato: 29.10.14 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: Rev. 15.04.15 Innhold 1. Mål og definisjon...

Detaljer

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator.

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. Haugesund Samfunnssikkerhet og beredskap Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. 1 HAUGESUND KOMMUNE Fra historisk tid kalt Kongevegen gjennom Karmsundet 1839 bodde kun 12 familier ved sundet.

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer