Kvitsøy kommune. Hovedberedskapsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvitsøy kommune. Hovedberedskapsplan"

Transkript

1 0 Kvitsøy kommune Hovedberedskapsplan

2 1 Innholdfortegnelse Forord og Innledning side Generelt side Fullmakt 1.2 Iverksettelse 1.3 Ansvarsforhold 2. Organisering av kriseledelsen/krisehåndtering side Beslutning 2.2 Kriseledelse 2.3 Statens ansvarsområde 2.4 Sted for kriseledelse/utstyr 2.5 Oppgaver for kriseledelsen: Generelt, Ordfører, Varaordfører, Rådmann, Ass. rådmann, Teknisk sjef, Sekretær, resepsjon 2.6 Oppgaver for ledelsen på den enkelte arbeidsplass 3. Ressurser/Telefonliste side 10 Kriseledelsen, Brann, Politi, Hovedredningssentralen, Fylkesmannen, Sivilforsvaret, Helsetjenesten, Distriktsveterinær, Innkvartering, Plassering av omkomne, Omsorg for overlevende/pårørende, Transport, Entreprenør, Brannmannskap 4. Psykososialt kriseteam side Informasjon og pressetjeneste side 15 Målet med informasjon er, Ansvar for informasjon, Informasjonsavdeling, Oppgaver, Media, Pressetjenestens oppgave er, Informasjonsstrategi over for pressen, Publikumstjeneste, Aktuelle media i kommunen, Andre måter å spre informasjon på, Hovedregel i forbindelse med informasjon. 6. Vedlagte skjema Logg-skjema Statusrapportskjema Meldingsskjema til kriseteamet

3 2 DELPLANER KNYTTET TIL KOMMUNENS BEREDSKAPSARBEID Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse Plan for helse- og sosial beredskap Evakueringsplan ved brann eller annen katastrofe for sykehjemmet Akuttmedisinsk beredskap Smittevernplan Tiltaksplan for aviær Influensa Brannbok Kvitsøy skole Brannbok Kvitsøy barnehage Beredskap ved brå død Kvitsøy skole Beredskapsplaner for Kvitsøy barnehage, brann føre var regler brå død Kommunal beredskapsplan mot forurensing

4 3 Forord Beredskapstenkning er viktig i alt kommunalt planarbeid. Når en minst anser det kan et samfunn bli rammet av en ulykke/katastrofe med større skadevirkninger både på mennesker, eiendom, miljø og samfunnsviktige funksjoner. I alt kommunalt overordnet planarbeid må forebyggende sikkerhet være integrert. På den måten kan ulykker forebygges og samfunnet sikrere. Dette kan være hvordan vi planlegger utbyggingsområder, veinett, offentlig ledningsnett, bedrifter, institusjoner m.m. Kommuneledelsen må ha kompetanse til å kunne tenke sikkerhet og være i stand til å håndtere større ulykker eller uønsket hendelse. For å sikre en felles løsning i beredskapssammenheng er det viktig at det foreligger en god og gjennomførbar beredskapsplan for kommunen. Til å handle etter en slik plan må det være nedsatt en kriseledelse. Kriseledelsen må ha et støtteapparat av personer med seg som vet hva arbeid som må gjøres. Innledning De strategiske hovedområdene for beredskapsarbeidet er: - avdekke områder med stor risiko for uønskede hendelser som kan medføre skade - iverksette sårbarhetsreduserende tiltak - redusere skadevirkningene dersom ekstraordinære uønskede hendelser likevel skulle inntreffe Den forebyggende virksomheten skal være en del av alle planlegging. Formålet med beredskapsplanen er at det i gitte kritiske situasjoner i fredstid raskt og effektivt blir etablert en kriseledelse som med utgangspunkt i planverket og god trening kan foreta rette vurderinger og sette i verk nødvendige tiltak. Ordføreren er ansvarlig for at planverket er på plass og at det med jevne mellomrom blir gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Aktuelle hendelser som kan føre til at beredskapsplanverket tas i bruk kan være: - båt-, fly- eller trafikkulykker - storm, orkan, store nedbørsmengder, ekstrem flo - svikt eller brudd på strømforsyningen - svikt eller brudd på vannforsyningen - forurensing av drikkevannet - større brannkatastrofer - eksplosjoner utenfor kontroll - olje- og kjemikalutslipp - radioaktivt nedfall I kjølvannet av slike hendelser må kommunen være forberedt til å: - ta hånd om skadde personer - ha omsorg for personer som har vært utsatt for store påkjenninger - bistå ved evakuering av personer fra et utsatt område - innkvartering - ta hånd om husdyr/dyr

5 4 - sikre at innbyggerne har drikkevann - informere om situasjonen i kommunen og gi forholdsregler - forpleining eller annen forsyningstjeneste - sikre helsemessig trygge næringsmiddel, inklusiv drikkevann - gjennomføre regulerings-/rasjoneringstiltak - rette opp skader, kommunikasjoner og andre anlegg - ha opprydding, opprensking, avfallsdeponering og annen innsats for å sikre miljøet - vern av kulturelle verdier Det er bare ordføreren eller rådmannen eller den de har gitt myndighet til som kan sette i verk planen. Når ordfører eller rådmann har fått varsel om større ulykker/katastrofer, må han eller de to i fellesskap vurdere varsling og handling. Aktuelle navn på ressurspersoner, telefonnummer m.m. ligger i planen.

6 5 1. Generelt 1.1 Fullmakt Ordfører eller rådmann eller de som fungerer for disse er gitt fullmakt til å iverksette denne planen eller deler av den. Kriseledelsen oppløser seg selv når hendelsen kan håndteres av kommunens ordinære organisasjon, eventuelt i samråd med overordnet beredskapsmyndighet. Ordfører skal gi repport til kommunestyret etter hendelsen. 1.2 Iverksettelse I det en viser til vedtak i kommunestyresak /.. fastsettes denne planen til bruk for kommuneledelsen. Beredskapsplanen skal innarbeides i kommunens internkontrollsystem og revideres en gang pr. år. Planen sendes til alle involverte personer, legges ut på biblioteket og er tilgjengelig på kommunens internett-side. 1.3 Ansvarsforhold Ordføreren er ansvarlig for at planen blir fremmet for kommunestyret til godkjenning og at planen revideres og oppdateres i samsvar med pkt Ved begynnelsen av hver kvartal skal sekretær som betjener kommunens sentralbord oppdatere navne- og telefonliste i denne planen. Kvitsøy, den / Ordfører

7 6 2. Organisering/Krisehåndtering 2.1 Beslutning Ordfører eller rådmann kan beslutte at kriseledelsen skal etableres. Før slik beslutning fattes, anbefales det å ta kontakt med Fylkesmannen, lensmannen, Stavanger politikammer og evt. IUA(interkommunalt utvalg mot forurensing) og SFT(Statens forurensingstilsyn). 2.2 Statens ansvarsområde Statens ansvarsområde håndteres i hovedsak gjennom Fylkesmannen, politiet/ redningstjenesten og sivilforsvaret. Fylkesmannen: Fylkesmannen har et samordningsansvar ved større ulykker eller kriser i fred. Her ligger bl.a. ansvar for å føre tilsyn med kommunens kriseplanlegging, samt etablere gjensidig informasjonsutveksling og videreformidle ekstra ressursbehov fra kommunen. Politiet/redningstjenesten: I akutte krisesituasjoner påligger det politimesteren et ansvar å iverksette nødvendige tiltak for å avverge fare og begrense skade. Politimesteren skal i slike situasjoner etablere kontakt med berørte kommuner og fylkesmannen så raskt som situasjon tillater det. Hjelpeinnsatsen organiseres og koordineres av politiet inntil fylkesmannen beslutter å overta samordningsansvaret. Redningstjenesten er den organiserte virksomhet som utøves i forbindelse med øyeblikkelig innsats for å redde mennesker fra død eller skade av akutte ulykker eller faresituasjoner. Hvert politidistrikt utgjør en lokal redningssentral (LRS). Kommunen har ansvar for å skaffe til veie de ressurser som politiet/lrs ber om og ta hånd om de mennesker som rammes; herunder innkvartering og evakuering. Sivilforsvaret: Sivilforsvaret er en landsdekkende hjelpeorganisasjon for kriser/katastrofer i fred og krig. Organisasjonen er beredt til å yte støtte til lokale og regionale myndigheter i deres arbeid for å sikre menneskeliv og materielle verdier. 2.2 Den kommunale Kriseledelsen Faste medlemmer i kriseledelsen: Ordfører Ole Olsen Varaordfører Leif Ydstebø Rådmann Andreas Polster Arealplanlegger Tonje Kvammen Doolan Kommunalleder økonomi- og forvaltning Monica Buvig Stenseth Pleie- og omsorgsleder Bente Holen Lensmann Rolf Kant

8 7 Organisering og hovedoppgaver til kriseledelsen Overordnet ansvar/ledelse og informasjonsansvar: Ordfører Ole Olsen Vara: Varaordfører Leif Ydstebø Operativ leder: Rådmann Andreas Polster Vara: Kommunalleder Monica Buvig Stenseth Areal, brann, forurensing Plan og utvikling Tonje K Doolan Politioppgaver Lensmannen i Rennesøy/Kvitsøy Rolf Kant Helse- sosial Fagleder helse / pleie Bente Holen Loggføring - telefon Kommunalleder Økonomi og forvaltn. Monica B Stenseth 2.3 Sted for kriseledelse/utstyr: Kommunestyresalen - Telefoner: (og resepsjonen) - Telefaks: Reserve sted hvis kommunestyresalen er ubrukelig: Lokalene til NORKRING Utstyr: - Fasttelefon og telefaks - Alle i kriseledelsen som har tildelt mobiltelefon har denne med sammen med batterilader. - PC for utveksling av . - Radiosamband som består av stasjonær radio og et antall bærbare apparat til utlån og feltoppdrag. Tilgjengelig hos Kvitsøy brannmannskap. - Oppslags- oversikts- og skrivetavle. - Kart over kommunen i stor målestokk opphengt på vegg. 2.4 Oppgaver for kriseledelsen Generelt: - Innhente opplysninger om situasjonen - Beslutte og iversette tiltak, bl.a. varsling - Sette i verk tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier - Skaffe til veie og prioritere resurser - Holde kontakt med skadestedsledelsen evt. LRS - Utarbeide og sende informasjon til befolkningen og media - Rapportere til Fylkesmannen og andre overordnet beredskapsmyndighet - Føre logg over alle inn- og utgående meldinger og avgjørelser

9 8 Kriseledelsen skal spesielt ha oppmerksomhet på: - langsiktige utviklinger av en situasjon og sørge for at kommunen settes i stand til å møte de utfordringer som kan ventes - lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle kommunale ressurser - iverksette alle relevante tiltak som kommunen har ansvar for, herunder: - rask utsendelse av faglig riktig informasjon til ansatte og innbyggerne - sette inn personell og materiell - iverksette forpleining - beslutte/bistå ved evakuering - videreformidle informasjon fra overordnede myndighet Kriseledelsen skal se til at overordnede organer ved første anledning orienteres om det passerte og om eventuelle budsjettmessige følger og langsiktige utfordringer for kommunen. Fylkesmannen orienteres. Ordfører: - Er kommunens sin øverste ansvarlige - Informasjonsansvarlig og har hovedansvar for å ha kontakt med og gi informasjon til befolkning og presse/media - Avgjøre om politisk nivå skal kalles sammen - Avgjøre om større økonomiske midler skal brukes - Representere kommunen i organ utenfor kommunen Varaordfører: - Samme oppgaver som ordfører når han er i ordførers sted Rådmannen: - Lede kriseledelsen - Gir ordre om iverksettelse av tiltak - Informasjon til egne tilsatte om situasjonen - Formidle relevant og korrekt informasjon fra overordnet myndighet - Deltar sammen med ordfører i diskusjoner om overordnede avgjørelser som må tas etter fullmakter og strategisk valg ved omfattende omlegginger - Ansvarlig for at beredskapsplaner er oppdaterte og kjent i organisasjonen Arealplanlegger: - Samme oppgaver som rådmann når han er i rådmannens sted - Forberede og kalle inn kriseledelsen i samråd med ordfører/rådmann - Bistå ordfører og rådmann med koordinering av tiltakene under en operativ situasjon - Holde ordføreren, rådmannen og fagseksjonene oppdaterte med hva tiltak som er og vil bli satt i verk - Plotte viktige meldinger på tavle i beredskapsrommet Pleie- og omsorgsleder: - Har hovedansvar for alle koordinerende oppgaver innen feltene helse- og sosial - Har direkte kontakt med alle nødvendige lokale og andre helse- og sosialinstanser Informasjonssekretær/loggfører: - Motta og videreformidle innkommende telefoner - Loggføre alle inngående og utgående beskjeder, henvendelser, telefoner - Sørge for at kriseledelsen får beskjeder straks - Sørge for at presse og media får møte ordføreren etter avtale

10 9 - Tett samarbeid og oppgavefordeling med resepsjonen Resepsjon: OBS! På dagtid bemannet med sekretærer eller kommunekasserer. Utenom kommunens åpningstid tilkalles disse ved behov. - Motta og styre innkomne telefoner, telefaks, publikum - Vise pressen til pressesenteret i møterommet - Foreta budtjenester og andre nødvendige støttefunksjoner 2.5 Oppgaver for øvrige kommunale leder - Iverksetter tiltak i egen organisasjon - Søke å avgrense skader på mennesker og materiell med egne midler - Hvis menneskers liv og helse er i fare: straks varsle 113 og lensmann/politi - Varsle ordfører/rådmann - Leder egen sektor i samråd med kriseledelsen - Deltar i kriseledelsen etter behov

11 10 3. Ressurser/Telefonliste Kriseledelsen Funksjon Navn Tlf arbeid Tlf privat Mobil Ordfører Ole Olsen Varaordfører Leif Ydstebø Rådmann Andreas Polster Kommunalleder forvaltning Monica B. Stenseth Arealplanlegger Tonje K Doolan Fagleder helse/sosial Bente Holen Lensmann Rolf Kant Resepsjon (etter behov) Hanne Nordbø Anne Grethe Martinussen Bernhard Høie Brann Funksjon Telefon Telefaks Brann 110 Brannvesenet Sør Rogaland Nødsentral brann Stavanger Brannvesen/oljevernutvalg Politi Funksjon Telefon Telefaks Mobil Politi 112 Stavanger politikammer, sentralbord Politihuset i Stvgr-operasjonsleder Lensmannen i Rennesøy og Kvitsøy Hovedredningssentralen Funksjon Telefon Telefaks Hovedredningssentralen HRS/ Aksjoner o.a henvendelser Alarmtelefon Fylkesmannen Funksjon Telefon Telefaks Fylkesmannens beredskapslag Hovednummer Fylkesmannen Kontaktpersoner: Gry Evensen Reidar Johnsen Tone Sunde Tor Arne Sajets

12 11 Sivilforsvaret Funksjon Telefon Vakttelefon Telefaks Sør-Rogaland sivilforsvarskrets Helsetjenesten Funksjon Navn Telefon Tlf privat Mobil Medisinsk nødhjelp - AMK 113 Bakvakt, sykepleier døgnvakt Helsebil Kai Kvilstad AMK-sentral 113/ Kommunelege I Stanko Matic Pleie- og omsorgsleder Bente Holen Distriktsveterinær Funksjon Telefon Telefaks Mattilsyn midt Rogaland Innkvartering Kategori Sted Telefon Mobil Telefaks Skadede personer Sykehjemmet Klubbhuset Uskadede personer Kvitsøy Maritim Skolen - rektor Norkring, sentral Norkring hybelhus/ Telenor communcation Plassering av omkomne Sted Navn Telefon Tlf privat Mobil Samleplass - Brannstasjonen Bjarne Nordbø Omsorg for overlevende/pårørende Funksjon Navn Telefon Mobil Telefaks Prestekontoret, Randaberg Kirkeverge, Kvitsøy Thorleif Aarrestad

13 12 Transport- Drosje /TT- transportordning Funksjon Navn Telefon Tlf privat Mobil TT Transportordning Solveig Sande Bernhard Erland Gerd Meling Rolf Skretting Ingrid Pettersen Solveig Nordbø Transport- Drosje Minibuss Anders Høie Nordbø Maskin, Transportavd Godstransport Ingve Espevik Ferje Fjordveien Losbåt Losformidling /98 Kristian Larsen Losoldermann Kvitsøy Edelskjell Bjarte Espevik Gjeldende TT transportordning, og følgende kontaktpersoner i beredskapsplanen er ikke en formelt avtalt ordning med kontaktpersonene, og kan derfor ikke formaliseres. Sett ut i fra en tenkt krisesituasjon er allikevel tlfnr og kontaktpersoner listet opp i hovedberedskapsplanen. NB De som er aktive i denne ordningen er alle medlemmer av eldrerådet, og transporten skjer på frivillig basis. Det tilsier at den enkelte avgjør hvorvidt en ønsker å delta aktivt under en eventuell krisesituasjon. Strøm Funksjon Navn Mobil Tlf. Telefaks Lyse energi/sentralbord Lyse feilmeld./døgnåpent Entreprenør Funksjon Navn Mobil Tlf. privat Telefaks Nordbø Maskin Martin Nordbø Thomas Nordbø Brannmannskaper Navn: Telefon Mobil Tlf. privat Anropsnummer Lokal leder brann Waage Otto Jan Espevik Bjarte Bjerklund Tor Magne Greibesland Kjersti Høie Anders Meling Inge Jan Nordbø Anders Nordbø Oddbjørn Sande Jon Kristian

14 13 Navn: Telefon Mobil Tlf. privat Anropsnummer Vindenes Kjetil Ydstebø Edvin / Ydstebø Thorvald Psykososialt kriseteam Kvitsøy kommune har etablert et Psykososialt kriseteam som en del av sin totale kriseberedskapsplan. Teamet skal fungere som et støtteapparat for personer som har vært utsatt for store psykiske påkjenninger i forbindelse med brå og uforutsette situasjoner og hendelser. Det være seg dødsfall, selvmord eller ulykker o.l. Psykososialt krisetemaet trer inn i de tilfeller der det naturlige hjelpeapparatet ikke er tilstrekkelig. Teamets oppgave Psykososialt kriseteams oppgave er å sikre og organisere psykososial støtte til mennesker som er berørt av alvorlige ulykker/kriser. Teamet skal; Gi nødvendig hjelp og støtte i den oppståtte situasjonen (f.eks. v/ større ulykke) Hjelpe de kriserammede til hurtigst mulig å gjenoppta sine livsfunksjoner Stimulere til egenmestring Gi oversikt over personer/tjenester som kan være til videre hjelp Bistå i mobilisering av støtte i sosialt nettverk Delta i etterarbeid/debrifing med andre aktuelle involverte (som f.eks. lærere, barnehagepersonell el.). Teamets sammensetning Psykososialt krisetemaet er et tverrfaglig team bestående av fagpersoner fra forskjellige områder. Dette for å sikre at behovet for hjelp blir ivaretatt på best mulig måte. I en krisesituasjon er det ofte vanskelig å orientere seg om hvor man kan få den hjelp og støtte man har behov for. Med et tverrfaglig team har man større mulighet for å få den hjelpen en trenger på et tidlig tidspunkt i kriseforløpet. Tidligst mulig hjelp er viktig for å forebygge f.eks. psykososiale sykdommer i etterkant av selve krisesituasjonen. Psykososialt kriseteam på Kvitsøy består av følgende fem faste medlemmer; Kommunelegen (leder) Fagleder for barnevern og sosiale tjenester (koordinator) Psykiatrisk sykepleier Prest Lensmann Alt etter krisens omfang kan det være aktuelt å knytte til seg andre ressurspersoner i den umiddelbare krisehåndteringen, eller i det videre arbeidet for krisetemaet. Aktuelle ressurspersoner kan f.eks være helsesøster, rektor, barnehagestyrer, pleie- og omsorgsleder, eksterne fagpersoner som psykolog/psykiater mm Ajourført liste med navn og telefonnummer på faste medlemmer og ressursperson ligger som vedlegg til Beredskapsplanen.

15 14 Varslingsrutiner Melding/henvendelse til psykososialt kriseteam kan komme fra f.eks: lensmann, prest, lege/legevakt, kommunens kriseledelse mm. Pårørende/innbyggere med behov for kontakt med psykososialt kriseteam vil som regel ta kontakt via bakvakt sykepleier på tlf Leder av teamet (evt. koordinator dersom leder ikke er tilgjengelig) varsles først. Vedkommende vurderer hvorvidt teamet skal mobiliseres og kaller så sammen til første samling. Den enkelte hendelse avgjør hvor det er naturlig at teamet møtes. Dagsenteret eller andre lokaler ved kombisenteret anses som eksempel på egnede lokaler. Teamet vurderer fortløpende om evt. andre ressurspersoner skal kobles inn. Rådmannen og ordfører skal varsles når psykososialt kriseteam mobiliseres. Etter at hele eller deler av teamet har vært utkalt, skal hele teamet treffes for debrifing innen tre dager, helst dagen etter. Teamet har selv ansvar for dette, og sørger selv for nødvendig bistand i debrifingen. Teamet skal i etterkant òg delta i etterarbeid/debrifing med andre aktuelle involverte som f.eks. lærere, barnehagepersonell mm. Opplæring og informasjon Psykososialt kriseteam skal ha minimum én årlig samling. Aktuelle tema kan være; gjennomgang/revidering av rutiner, øvelse /tenkt scenario, temasamling/erfaringsutveksling sammen med nabokommuner mm. Leder/koordinator er ansvarlig for innkalling. Koordinator er ansvarlig for ajourføring av liste over navn/telefonnummer, og at denne og informasjon om psykososialt kriseteam distribueres til aktuelle instanser i kommunen. Psykologisk kriseteam, Kvitsøy kommune Navn Telefon Telefon Telefon E-post jobb mobil privat Kommunelege Stanko Matic(leder) Monica B.Stenseth Psyk. sykepleier Lensmann Rolf Kant * Prest Øyvind Tjelle * Andre ressurspersoner: Navn Telefon Telefon Telefon E-post jobb mob privat Rektor Meibel Vikeså Sunde Kommunalleder Monica B. Stenseth Helsesøster / Bente Oven Vistnes PLO-leder Bente Holen Psykolog/psykiater Randaberg DPS Barneverntjenesten i Stavanger Familieteam Nord

16 15 5. Informasjon og pressetjeneste I krisesituasjoner er behovet for hurtig og korrekt informasjon stort, og kommunen må regne med stor pågang fra både publikum og media. Målet med informasjon er: - Redusere frykt og usikkerhet - Imøtekomme generelle informasjonsforventninger - Hindre uriktig eller misvisende informasjon fra sekundære kilder - Bidra til rask normalisering av situasjonen Ansvar for informasjon: Leder: Nestleder: Ordfører Varaordfører Informasjonsavdeling: Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen. Telefon: / Telefaks: Utstyr: Telefon, telefaks, PC Oppgaver Innhente opplysninger om situasjonen og rapportere videre Gi informasjon til befolkningen om situasjonen Informere om helsemessige og sosiale forhold Informere egne ansatte Informere media Media Media representerer en viktig ressurs i forbindelse med hurtig informasjonsformidling til publikum. For en kriseledelse er det derfor viktig å ha en strategi i forhold til media som er basert på samarbeid. Dette kan i første rekke innebære at det etableres en pressetjeneste for regelmessig kontakt med media. Pressetjenestens oppgave er: å holde løpende kontakt med media å formidle relevant og korrekt informasjon fra overordnet myndighet produsere pressemeldinger arrangere pressekonferanser formidle kontakt med fagetater og eksterne samarbeidsparter formidle viktig informasjon gjennom media Informasjonsstrategi overfor pressen: Skape tillit ved å gi innsyn Vinne gehør for og bidra til at begrensninger respekteres Gi jevnlige situasjonsrapporter Sørge for intervjuobjekter Gi fotomuligheter

17 16 Publikumstjeneste: Publikumstjeneste skal i første omgang gi publikum informasjon så tidlig som mulig i en krisesituasjon. Den skal både formidle opplysninger, svare på henvendelser samt videreformidle informasjon fra kriseledelsen. I tillegg kan det oppstå situasjoner hvor det blir behov for å opprette en samtalefunksjon for å berolige publikum. Bemanningen av pressetjenesten og publikumstjenesten vil måtte variere ut fra krisens art, omgang og varighet. Sivilforsvaret kan bistå som en mulig ressurs for styrking av publikumstjenesten. Aktuelle media i kommunen: Aviser: Stavanger Aftenblad Telefon: Rogalands Avis Bygdebladet Radio/TV: NRK-Rogaland Telefon: TV-vest / Andre måter å spre informasjon på: Kvitsøy kommunens hjemmesider Via skolen, informasjon til elevene Informasjon i forsamlingslokaler Ved plakatoppslag, løpesedler Massekorsbånd Ved å oppsøke husstander Hovedregel i forbindelse med informasjon: Informasjon angående skadde/forulykkede går som regel gjennom politi/hovedredningssentralen. Informasjon angående andre personer som er rammet av en hendelse uten at det er umiddelbar fare for liv og helse, skjer via kommunen. I en kritisk situasjon gis all informasjon via ordfører som informasjonsansvarlig.

18 17 6. Vedlagte skjema Logg-skjema Loggskjema føres for å kunne dokumentere hendelser og tiltak. Det er også et verktøy for å holde oversikt under hendelse. Viktige punkter i loggen bør oppsettes på oversiktstavle som jevnlig oppdateres. Side:. Dato: J.nr.: Kl. Fra Til Hendelse/Melding

19 18 Statusrapport Fra: Kvitsøy kommune Navn: Tittel:. Telefon: Mobiltelefon:. Telefaks: Til: Fylkesmannen i Rogaland Dato/kl Telefaks: / Oversikt over situasjonen: 2. Tiltak som er iversatt: 3. Tiltak som vurderes iverksatt: 4. Etablering av beredskapsorganisasjon: 2. Andre opplysninger:

20 19 Meldingsskjema til kriseledelsen til psykososial kriseteam Spørsmål å besvare Fra: Svar/Melding Sendt - dato/tid: Hva som har skjedd: Offeret: Navn/alder Hvor den døde/hardt skadde befinner seg? Hvem er familien/ hvor er familien? Ved død: Er dødsbudskapet meddelt nærmeste? Når? I tilfelle av hvem? Er nærmeste pårørende kjent med at kriseteamet er koblet inn? Underskrift:

Kvitsøy kommune Hovedberedskapsplan

Kvitsøy kommune Hovedberedskapsplan 0 Kvitsøy kommune Hovedberedskapsplan Inkludert ROS basert handlingsstrategier knyttet til situasjoner relatert til ekstremvind, drukningsulykker, akutt forurensning Sist gjennomgått og oppdatert: 03/11

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam Steigen kommune Beredskapsplan for psykososialt kriseteam 03.05.2017 INNHOLD FORORD... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 2. KONTAKTPERSONER I PSYKOSOSIALT KRISETEAM... 4 2.1 Varslingsrutiner til teamet...

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Kvitsøy kommune, 4180 Kvitsøy Kontaktpersoner i kommunen: Monica Buvig

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Beredskapsplan for NABSF

Beredskapsplan for NABSF Beredskapsplan for NABSF 9. februar 2017 1. Overordnede perspektiver Krisescenarier Følgende scenarier anses å være mest aktuelle for NABSF å håndtere: Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Innhold 1. Overordnede prinsipper a. Krisescenarier b. Prinsipper for krisehåndtering c. Prioritet når krisen inntreffer 2. Når en krise inntreffer a. Varslingsliste

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Elverum kommune beredskap - kriseteam psykososial plan

Elverum kommune beredskap - kriseteam psykososial plan Elverum kommune beredskap - kriseteam psykososial plan 1 Metadata PLANENS NAVN: PLANENS VIRKEOMRÅDE: OVERORDNET PLANVERK: Beredskapsplan for psykososialt kriseteam Elverum kommunes Hovedberedskapsplan

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM)

Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM) Søndre Land kommune Side 1 21.11.2007 Kommunal enhet for Psykisk og Sosial Omsorg ved Ulykker og Katastrofer - (POSOM) Funksjonsbeskrivelse: Enheten er en selvstendig ressurs med kompetanse på områdene

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune 2015 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune Sist revidert 25.08.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Lovgrunnlag... 2 3. Målsetting og rammer for arbeidet... 3 4. Prinsipper

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

Beredskapsseminar Norsjø 2015

Beredskapsseminar Norsjø 2015 Beredskapsseminar Norsjø 2015 Pob Helge Mietle/politiet Oppgaver, ansvar og organisering Ved kriser og uønskede hendelser Redningstjeneste og samordning Endres i topp-/bunntekst 06.02.2015 Side 2 Definisjon

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Kriseteamskulen Fordjupningsdag 4 Våren 2013

Kriseteamskulen Fordjupningsdag 4 Våren 2013 Kriseteamskulen fordjupningsdag 4 Organisering av det kommunale psykososiale kriseteamet psykolog, spesialkonsulent RVTS-Vest Basert på grønn veileder, TENTS retningslinjer, og med innspill frå kollegaer

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Beredskap Samfunnssikkerhet: -felles ansvar -felles jobb

Detaljer

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Johan Løberg Tofte beredskapssjef, Fylkesmannen i Oslo og Akershus jlt@fmoa.no Bakgrunnsdokumenter Muligheter og begrensninger Bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA Ansvarlig: Leder, Rustad IL Langrenn Revisjon: 1 Revisjonsdato: 10. August 2015 Viktige telefonnumre: Medisinsk nødhjelp: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 Beredskapsgruppens faste medlemmer Langrennsgruppas

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon Og Varslingsliste

Detaljer

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert: 11.06.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Kriseledelsen i Harstad kommune... 4... 3. Fullmakter... 6 4. Rapportering... 6 5. Varsling av

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen SNILLFJORD KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen Innholdsfortegnelse: 1. Organisering 1.1 Målsetting side 2 1.2 Definisjoner side 2 1.3 Kommunal kriseledelse, medlemmer side 2 2. Varsling,

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

VÅLER KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN PSYKOSOSIALT KRISETEAM

VÅLER KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN PSYKOSOSIALT KRISETEAM VÅLER KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN PSYKOSOSIALT KRISETEAM INNHOLD... 1 INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 Psykososial beredskapsplan bygger på følgende 3 prinsipper:... 3 2. SENTRAL BEGREPER... 3 3. PSYKOSOSIALT

Detaljer

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested Tverrfaglig samvirke på skadested Den norske redningstjenesten Norsk redningstjeneste er en nasjonal dugnad, hvor den grunnleggende ide er at alle ressurser i Norge som er egnet for å redde liv, skal kunne

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

Samordning av kriseplaner i

Samordning av kriseplaner i Samordning av kriseplaner i Songdalen kommune Organisering av Psykiatrisk kriseteam Oppdatert 16.10.2014 C:\Users\kcandasamy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1MUTVZZV\Sammensetning

Detaljer

Mestring, samhørighet og håp

Mestring, samhørighet og håp Mestring, samhørighet og håp Aust-Agder 28 september 2016 Aslak Brekke RVTS Sør Målsetning med veilederen Målsetningen med veilederen er å bidra til å sikre en enhetlig, likeverdig og forsvarlig psykososial

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap Plan for Informasjonsberedskap 2016 Planen er vedtatt 11.11.2015 Planen er revidert februar 2016 Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 Ålen Tlf. 72 41 76 00 epost@holtalen.kommune.no POLITISKE VEDTAK Planprosessen

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune Plan for Psykososialt kriseteam Målselv Kommune Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 2. LOVGRUNNLAG 3. GENERELT 4. MÅLSETTING 5. PRINSIPPER FOR DET PSYKOSOSIALE ARBEIDET 6. KRISETEAMETS OPPGAVE 7. KRISETEAMETS

Detaljer

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017

Beredskap Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 Beredskap 2017 Kommunestyrets vedtak 5. september 2017 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5.

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av:

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av: ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE Kriseledelsen i Andøy kommune består av: tlf. arb. tlf. privat ordfører (leder) 76 11 50 50 76 14 61 30 95 23 18 21 (m) rådmann (nestleder)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Strand kommune, postboks 115, 4126 Strand Kontaktperson i kommunen: Asgeir

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen.

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen. Side: 1 av 5 1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å sikre at Kystverket har planer for alle typer hendelser hvor Kystverket har eller vil kunne få et primæransvar i forhold til forurensingsloven,

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Beredskap rammeverket

Beredskap rammeverket Beredskap rammeverket Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

Plan for kriseledelse

Plan for kriseledelse Plan for kriseledelse Evje og Hornnes kommune Revisjon: Sist endret: 26.04.2017 Revisjonsansvarlig: Beredskapskoordinator Utarbeidet Beredskapssekretær: Sigve B. Jacob av: Godkjent av Kommunestyret 27.10.16

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret 15.02.00 Revidert september 2010 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapskoordinator, jfr pkt 6.5.3 Dette

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 Fylkeslegens møte 1.2.17 Anne-Grete Glemming Kommunalsjef / beredskapskoordinator Vegårshei kommune Presentasjon Kort om hendelsen

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege Revidert av: Mona S. Søndenå/kriseteamet Tot. ant. sider: 1 av 3 FORMÅL: Sikre et hjelpetilbud som kan gi psykososial førstehjelp til personer som er eksponert for traumatiske opplevelser i forbindelse

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator.

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. Haugesund Samfunnssikkerhet og beredskap Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. 1 HAUGESUND KOMMUNE Fra historisk tid kalt Kongevegen gjennom Karmsundet 1839 bodde kun 12 familier ved sundet.

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Tidsrom for tilsynet: 29. mars og 4. april 2017 Kommunens adresse: Rennesøy kommune, Postboks 24, 4159

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN, HVORDAN ØVE PÅ PSYKOSOSIAL BEREDSKAP?

BEREDSKAPSPLAN, HVORDAN ØVE PÅ PSYKOSOSIAL BEREDSKAP? BEREDSKAPSPLAN, HVORDAN ØVE PÅ PSYKOSOSIAL BEREDSKAP? Innhold: Øvelsestyper og rollespill Erfaringer fra LRS øvelsen i Bykle Varsling og etablering av EPS Veiledningsmateriale 28. og 29. september 2016

Detaljer

FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA

FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA 06.09.16 6.9.16 ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE - ØVELSE Øve bruk av kommunens kriseplan Kalle inn og etablere kriseledelse Øve

Detaljer