Kvitsøy kommune. Hovedberedskapsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvitsøy kommune. Hovedberedskapsplan"

Transkript

1 0 Kvitsøy kommune Hovedberedskapsplan

2 1 Innholdfortegnelse Forord og Innledning side Generelt side Fullmakt 1.2 Iverksettelse 1.3 Ansvarsforhold 2. Organisering av kriseledelsen/krisehåndtering side Beslutning 2.2 Kriseledelse 2.3 Statens ansvarsområde 2.4 Sted for kriseledelse/utstyr 2.5 Oppgaver for kriseledelsen: Generelt, Ordfører, Varaordfører, Rådmann, Ass. rådmann, Teknisk sjef, Sekretær, resepsjon 2.6 Oppgaver for ledelsen på den enkelte arbeidsplass 3. Ressurser/Telefonliste side 10 Kriseledelsen, Brann, Politi, Hovedredningssentralen, Fylkesmannen, Sivilforsvaret, Helsetjenesten, Distriktsveterinær, Innkvartering, Plassering av omkomne, Omsorg for overlevende/pårørende, Transport, Entreprenør, Brannmannskap 4. Psykososialt kriseteam side Informasjon og pressetjeneste side 15 Målet med informasjon er, Ansvar for informasjon, Informasjonsavdeling, Oppgaver, Media, Pressetjenestens oppgave er, Informasjonsstrategi over for pressen, Publikumstjeneste, Aktuelle media i kommunen, Andre måter å spre informasjon på, Hovedregel i forbindelse med informasjon. 6. Vedlagte skjema Logg-skjema Statusrapportskjema Meldingsskjema til kriseteamet

3 2 DELPLANER KNYTTET TIL KOMMUNENS BEREDSKAPSARBEID Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse Plan for helse- og sosial beredskap Evakueringsplan ved brann eller annen katastrofe for sykehjemmet Akuttmedisinsk beredskap Smittevernplan Tiltaksplan for aviær Influensa Brannbok Kvitsøy skole Brannbok Kvitsøy barnehage Beredskap ved brå død Kvitsøy skole Beredskapsplaner for Kvitsøy barnehage, brann føre var regler brå død Kommunal beredskapsplan mot forurensing

4 3 Forord Beredskapstenkning er viktig i alt kommunalt planarbeid. Når en minst anser det kan et samfunn bli rammet av en ulykke/katastrofe med større skadevirkninger både på mennesker, eiendom, miljø og samfunnsviktige funksjoner. I alt kommunalt overordnet planarbeid må forebyggende sikkerhet være integrert. På den måten kan ulykker forebygges og samfunnet sikrere. Dette kan være hvordan vi planlegger utbyggingsområder, veinett, offentlig ledningsnett, bedrifter, institusjoner m.m. Kommuneledelsen må ha kompetanse til å kunne tenke sikkerhet og være i stand til å håndtere større ulykker eller uønsket hendelse. For å sikre en felles løsning i beredskapssammenheng er det viktig at det foreligger en god og gjennomførbar beredskapsplan for kommunen. Til å handle etter en slik plan må det være nedsatt en kriseledelse. Kriseledelsen må ha et støtteapparat av personer med seg som vet hva arbeid som må gjøres. Innledning De strategiske hovedområdene for beredskapsarbeidet er: - avdekke områder med stor risiko for uønskede hendelser som kan medføre skade - iverksette sårbarhetsreduserende tiltak - redusere skadevirkningene dersom ekstraordinære uønskede hendelser likevel skulle inntreffe Den forebyggende virksomheten skal være en del av alle planlegging. Formålet med beredskapsplanen er at det i gitte kritiske situasjoner i fredstid raskt og effektivt blir etablert en kriseledelse som med utgangspunkt i planverket og god trening kan foreta rette vurderinger og sette i verk nødvendige tiltak. Ordføreren er ansvarlig for at planverket er på plass og at det med jevne mellomrom blir gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Aktuelle hendelser som kan føre til at beredskapsplanverket tas i bruk kan være: - båt-, fly- eller trafikkulykker - storm, orkan, store nedbørsmengder, ekstrem flo - svikt eller brudd på strømforsyningen - svikt eller brudd på vannforsyningen - forurensing av drikkevannet - større brannkatastrofer - eksplosjoner utenfor kontroll - olje- og kjemikalutslipp - radioaktivt nedfall I kjølvannet av slike hendelser må kommunen være forberedt til å: - ta hånd om skadde personer - ha omsorg for personer som har vært utsatt for store påkjenninger - bistå ved evakuering av personer fra et utsatt område - innkvartering - ta hånd om husdyr/dyr

5 4 - sikre at innbyggerne har drikkevann - informere om situasjonen i kommunen og gi forholdsregler - forpleining eller annen forsyningstjeneste - sikre helsemessig trygge næringsmiddel, inklusiv drikkevann - gjennomføre regulerings-/rasjoneringstiltak - rette opp skader, kommunikasjoner og andre anlegg - ha opprydding, opprensking, avfallsdeponering og annen innsats for å sikre miljøet - vern av kulturelle verdier Det er bare ordføreren eller rådmannen eller den de har gitt myndighet til som kan sette i verk planen. Når ordfører eller rådmann har fått varsel om større ulykker/katastrofer, må han eller de to i fellesskap vurdere varsling og handling. Aktuelle navn på ressurspersoner, telefonnummer m.m. ligger i planen.

6 5 1. Generelt 1.1 Fullmakt Ordfører eller rådmann eller de som fungerer for disse er gitt fullmakt til å iverksette denne planen eller deler av den. Kriseledelsen oppløser seg selv når hendelsen kan håndteres av kommunens ordinære organisasjon, eventuelt i samråd med overordnet beredskapsmyndighet. Ordfører skal gi repport til kommunestyret etter hendelsen. 1.2 Iverksettelse I det en viser til vedtak i kommunestyresak /.. fastsettes denne planen til bruk for kommuneledelsen. Beredskapsplanen skal innarbeides i kommunens internkontrollsystem og revideres en gang pr. år. Planen sendes til alle involverte personer, legges ut på biblioteket og er tilgjengelig på kommunens internett-side. 1.3 Ansvarsforhold Ordføreren er ansvarlig for at planen blir fremmet for kommunestyret til godkjenning og at planen revideres og oppdateres i samsvar med pkt Ved begynnelsen av hver kvartal skal sekretær som betjener kommunens sentralbord oppdatere navne- og telefonliste i denne planen. Kvitsøy, den / Ordfører

7 6 2. Organisering/Krisehåndtering 2.1 Beslutning Ordfører eller rådmann kan beslutte at kriseledelsen skal etableres. Før slik beslutning fattes, anbefales det å ta kontakt med Fylkesmannen, lensmannen, Stavanger politikammer og evt. IUA(interkommunalt utvalg mot forurensing) og SFT(Statens forurensingstilsyn). 2.2 Statens ansvarsområde Statens ansvarsområde håndteres i hovedsak gjennom Fylkesmannen, politiet/ redningstjenesten og sivilforsvaret. Fylkesmannen: Fylkesmannen har et samordningsansvar ved større ulykker eller kriser i fred. Her ligger bl.a. ansvar for å føre tilsyn med kommunens kriseplanlegging, samt etablere gjensidig informasjonsutveksling og videreformidle ekstra ressursbehov fra kommunen. Politiet/redningstjenesten: I akutte krisesituasjoner påligger det politimesteren et ansvar å iverksette nødvendige tiltak for å avverge fare og begrense skade. Politimesteren skal i slike situasjoner etablere kontakt med berørte kommuner og fylkesmannen så raskt som situasjon tillater det. Hjelpeinnsatsen organiseres og koordineres av politiet inntil fylkesmannen beslutter å overta samordningsansvaret. Redningstjenesten er den organiserte virksomhet som utøves i forbindelse med øyeblikkelig innsats for å redde mennesker fra død eller skade av akutte ulykker eller faresituasjoner. Hvert politidistrikt utgjør en lokal redningssentral (LRS). Kommunen har ansvar for å skaffe til veie de ressurser som politiet/lrs ber om og ta hånd om de mennesker som rammes; herunder innkvartering og evakuering. Sivilforsvaret: Sivilforsvaret er en landsdekkende hjelpeorganisasjon for kriser/katastrofer i fred og krig. Organisasjonen er beredt til å yte støtte til lokale og regionale myndigheter i deres arbeid for å sikre menneskeliv og materielle verdier. 2.2 Den kommunale Kriseledelsen Faste medlemmer i kriseledelsen: Ordfører Ole Olsen Varaordfører Leif Ydstebø Rådmann Andreas Polster Arealplanlegger Tonje Kvammen Doolan Kommunalleder økonomi- og forvaltning Monica Buvig Stenseth Pleie- og omsorgsleder Bente Holen Lensmann Rolf Kant

8 7 Organisering og hovedoppgaver til kriseledelsen Overordnet ansvar/ledelse og informasjonsansvar: Ordfører Ole Olsen Vara: Varaordfører Leif Ydstebø Operativ leder: Rådmann Andreas Polster Vara: Kommunalleder Monica Buvig Stenseth Areal, brann, forurensing Plan og utvikling Tonje K Doolan Politioppgaver Lensmannen i Rennesøy/Kvitsøy Rolf Kant Helse- sosial Fagleder helse / pleie Bente Holen Loggføring - telefon Kommunalleder Økonomi og forvaltn. Monica B Stenseth 2.3 Sted for kriseledelse/utstyr: Kommunestyresalen - Telefoner: (og resepsjonen) - Telefaks: Reserve sted hvis kommunestyresalen er ubrukelig: Lokalene til NORKRING Utstyr: - Fasttelefon og telefaks - Alle i kriseledelsen som har tildelt mobiltelefon har denne med sammen med batterilader. - PC for utveksling av . - Radiosamband som består av stasjonær radio og et antall bærbare apparat til utlån og feltoppdrag. Tilgjengelig hos Kvitsøy brannmannskap. - Oppslags- oversikts- og skrivetavle. - Kart over kommunen i stor målestokk opphengt på vegg. 2.4 Oppgaver for kriseledelsen Generelt: - Innhente opplysninger om situasjonen - Beslutte og iversette tiltak, bl.a. varsling - Sette i verk tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier - Skaffe til veie og prioritere resurser - Holde kontakt med skadestedsledelsen evt. LRS - Utarbeide og sende informasjon til befolkningen og media - Rapportere til Fylkesmannen og andre overordnet beredskapsmyndighet - Føre logg over alle inn- og utgående meldinger og avgjørelser

9 8 Kriseledelsen skal spesielt ha oppmerksomhet på: - langsiktige utviklinger av en situasjon og sørge for at kommunen settes i stand til å møte de utfordringer som kan ventes - lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle kommunale ressurser - iverksette alle relevante tiltak som kommunen har ansvar for, herunder: - rask utsendelse av faglig riktig informasjon til ansatte og innbyggerne - sette inn personell og materiell - iverksette forpleining - beslutte/bistå ved evakuering - videreformidle informasjon fra overordnede myndighet Kriseledelsen skal se til at overordnede organer ved første anledning orienteres om det passerte og om eventuelle budsjettmessige følger og langsiktige utfordringer for kommunen. Fylkesmannen orienteres. Ordfører: - Er kommunens sin øverste ansvarlige - Informasjonsansvarlig og har hovedansvar for å ha kontakt med og gi informasjon til befolkning og presse/media - Avgjøre om politisk nivå skal kalles sammen - Avgjøre om større økonomiske midler skal brukes - Representere kommunen i organ utenfor kommunen Varaordfører: - Samme oppgaver som ordfører når han er i ordførers sted Rådmannen: - Lede kriseledelsen - Gir ordre om iverksettelse av tiltak - Informasjon til egne tilsatte om situasjonen - Formidle relevant og korrekt informasjon fra overordnet myndighet - Deltar sammen med ordfører i diskusjoner om overordnede avgjørelser som må tas etter fullmakter og strategisk valg ved omfattende omlegginger - Ansvarlig for at beredskapsplaner er oppdaterte og kjent i organisasjonen Arealplanlegger: - Samme oppgaver som rådmann når han er i rådmannens sted - Forberede og kalle inn kriseledelsen i samråd med ordfører/rådmann - Bistå ordfører og rådmann med koordinering av tiltakene under en operativ situasjon - Holde ordføreren, rådmannen og fagseksjonene oppdaterte med hva tiltak som er og vil bli satt i verk - Plotte viktige meldinger på tavle i beredskapsrommet Pleie- og omsorgsleder: - Har hovedansvar for alle koordinerende oppgaver innen feltene helse- og sosial - Har direkte kontakt med alle nødvendige lokale og andre helse- og sosialinstanser Informasjonssekretær/loggfører: - Motta og videreformidle innkommende telefoner - Loggføre alle inngående og utgående beskjeder, henvendelser, telefoner - Sørge for at kriseledelsen får beskjeder straks - Sørge for at presse og media får møte ordføreren etter avtale

10 9 - Tett samarbeid og oppgavefordeling med resepsjonen Resepsjon: OBS! På dagtid bemannet med sekretærer eller kommunekasserer. Utenom kommunens åpningstid tilkalles disse ved behov. - Motta og styre innkomne telefoner, telefaks, publikum - Vise pressen til pressesenteret i møterommet - Foreta budtjenester og andre nødvendige støttefunksjoner 2.5 Oppgaver for øvrige kommunale leder - Iverksetter tiltak i egen organisasjon - Søke å avgrense skader på mennesker og materiell med egne midler - Hvis menneskers liv og helse er i fare: straks varsle 113 og lensmann/politi - Varsle ordfører/rådmann - Leder egen sektor i samråd med kriseledelsen - Deltar i kriseledelsen etter behov

11 10 3. Ressurser/Telefonliste Kriseledelsen Funksjon Navn Tlf arbeid Tlf privat Mobil Ordfører Ole Olsen Varaordfører Leif Ydstebø Rådmann Andreas Polster Kommunalleder forvaltning Monica B. Stenseth Arealplanlegger Tonje K Doolan Fagleder helse/sosial Bente Holen Lensmann Rolf Kant Resepsjon (etter behov) Hanne Nordbø Anne Grethe Martinussen Bernhard Høie Brann Funksjon Telefon Telefaks Brann 110 Brannvesenet Sør Rogaland Nødsentral brann Stavanger Brannvesen/oljevernutvalg Politi Funksjon Telefon Telefaks Mobil Politi 112 Stavanger politikammer, sentralbord Politihuset i Stvgr-operasjonsleder Lensmannen i Rennesøy og Kvitsøy Hovedredningssentralen Funksjon Telefon Telefaks Hovedredningssentralen HRS/ Aksjoner o.a henvendelser Alarmtelefon Fylkesmannen Funksjon Telefon Telefaks Fylkesmannens beredskapslag Hovednummer Fylkesmannen Kontaktpersoner: Gry Evensen Reidar Johnsen Tone Sunde Tor Arne Sajets

12 11 Sivilforsvaret Funksjon Telefon Vakttelefon Telefaks Sør-Rogaland sivilforsvarskrets Helsetjenesten Funksjon Navn Telefon Tlf privat Mobil Medisinsk nødhjelp - AMK 113 Bakvakt, sykepleier døgnvakt Helsebil Kai Kvilstad AMK-sentral 113/ Kommunelege I Stanko Matic Pleie- og omsorgsleder Bente Holen Distriktsveterinær Funksjon Telefon Telefaks Mattilsyn midt Rogaland Innkvartering Kategori Sted Telefon Mobil Telefaks Skadede personer Sykehjemmet Klubbhuset Uskadede personer Kvitsøy Maritim Skolen - rektor Norkring, sentral Norkring hybelhus/ Telenor communcation Plassering av omkomne Sted Navn Telefon Tlf privat Mobil Samleplass - Brannstasjonen Bjarne Nordbø Omsorg for overlevende/pårørende Funksjon Navn Telefon Mobil Telefaks Prestekontoret, Randaberg Kirkeverge, Kvitsøy Thorleif Aarrestad

13 12 Transport- Drosje /TT- transportordning Funksjon Navn Telefon Tlf privat Mobil TT Transportordning Solveig Sande Bernhard Erland Gerd Meling Rolf Skretting Ingrid Pettersen Solveig Nordbø Transport- Drosje Minibuss Anders Høie Nordbø Maskin, Transportavd Godstransport Ingve Espevik Ferje Fjordveien Losbåt Losformidling /98 Kristian Larsen Losoldermann Kvitsøy Edelskjell Bjarte Espevik Gjeldende TT transportordning, og følgende kontaktpersoner i beredskapsplanen er ikke en formelt avtalt ordning med kontaktpersonene, og kan derfor ikke formaliseres. Sett ut i fra en tenkt krisesituasjon er allikevel tlfnr og kontaktpersoner listet opp i hovedberedskapsplanen. NB De som er aktive i denne ordningen er alle medlemmer av eldrerådet, og transporten skjer på frivillig basis. Det tilsier at den enkelte avgjør hvorvidt en ønsker å delta aktivt under en eventuell krisesituasjon. Strøm Funksjon Navn Mobil Tlf. Telefaks Lyse energi/sentralbord Lyse feilmeld./døgnåpent Entreprenør Funksjon Navn Mobil Tlf. privat Telefaks Nordbø Maskin Martin Nordbø Thomas Nordbø Brannmannskaper Navn: Telefon Mobil Tlf. privat Anropsnummer Lokal leder brann Waage Otto Jan Espevik Bjarte Bjerklund Tor Magne Greibesland Kjersti Høie Anders Meling Inge Jan Nordbø Anders Nordbø Oddbjørn Sande Jon Kristian

14 13 Navn: Telefon Mobil Tlf. privat Anropsnummer Vindenes Kjetil Ydstebø Edvin / Ydstebø Thorvald Psykososialt kriseteam Kvitsøy kommune har etablert et Psykososialt kriseteam som en del av sin totale kriseberedskapsplan. Teamet skal fungere som et støtteapparat for personer som har vært utsatt for store psykiske påkjenninger i forbindelse med brå og uforutsette situasjoner og hendelser. Det være seg dødsfall, selvmord eller ulykker o.l. Psykososialt krisetemaet trer inn i de tilfeller der det naturlige hjelpeapparatet ikke er tilstrekkelig. Teamets oppgave Psykososialt kriseteams oppgave er å sikre og organisere psykososial støtte til mennesker som er berørt av alvorlige ulykker/kriser. Teamet skal; Gi nødvendig hjelp og støtte i den oppståtte situasjonen (f.eks. v/ større ulykke) Hjelpe de kriserammede til hurtigst mulig å gjenoppta sine livsfunksjoner Stimulere til egenmestring Gi oversikt over personer/tjenester som kan være til videre hjelp Bistå i mobilisering av støtte i sosialt nettverk Delta i etterarbeid/debrifing med andre aktuelle involverte (som f.eks. lærere, barnehagepersonell el.). Teamets sammensetning Psykososialt krisetemaet er et tverrfaglig team bestående av fagpersoner fra forskjellige områder. Dette for å sikre at behovet for hjelp blir ivaretatt på best mulig måte. I en krisesituasjon er det ofte vanskelig å orientere seg om hvor man kan få den hjelp og støtte man har behov for. Med et tverrfaglig team har man større mulighet for å få den hjelpen en trenger på et tidlig tidspunkt i kriseforløpet. Tidligst mulig hjelp er viktig for å forebygge f.eks. psykososiale sykdommer i etterkant av selve krisesituasjonen. Psykososialt kriseteam på Kvitsøy består av følgende fem faste medlemmer; Kommunelegen (leder) Fagleder for barnevern og sosiale tjenester (koordinator) Psykiatrisk sykepleier Prest Lensmann Alt etter krisens omfang kan det være aktuelt å knytte til seg andre ressurspersoner i den umiddelbare krisehåndteringen, eller i det videre arbeidet for krisetemaet. Aktuelle ressurspersoner kan f.eks være helsesøster, rektor, barnehagestyrer, pleie- og omsorgsleder, eksterne fagpersoner som psykolog/psykiater mm Ajourført liste med navn og telefonnummer på faste medlemmer og ressursperson ligger som vedlegg til Beredskapsplanen.

15 14 Varslingsrutiner Melding/henvendelse til psykososialt kriseteam kan komme fra f.eks: lensmann, prest, lege/legevakt, kommunens kriseledelse mm. Pårørende/innbyggere med behov for kontakt med psykososialt kriseteam vil som regel ta kontakt via bakvakt sykepleier på tlf Leder av teamet (evt. koordinator dersom leder ikke er tilgjengelig) varsles først. Vedkommende vurderer hvorvidt teamet skal mobiliseres og kaller så sammen til første samling. Den enkelte hendelse avgjør hvor det er naturlig at teamet møtes. Dagsenteret eller andre lokaler ved kombisenteret anses som eksempel på egnede lokaler. Teamet vurderer fortløpende om evt. andre ressurspersoner skal kobles inn. Rådmannen og ordfører skal varsles når psykososialt kriseteam mobiliseres. Etter at hele eller deler av teamet har vært utkalt, skal hele teamet treffes for debrifing innen tre dager, helst dagen etter. Teamet har selv ansvar for dette, og sørger selv for nødvendig bistand i debrifingen. Teamet skal i etterkant òg delta i etterarbeid/debrifing med andre aktuelle involverte som f.eks. lærere, barnehagepersonell mm. Opplæring og informasjon Psykososialt kriseteam skal ha minimum én årlig samling. Aktuelle tema kan være; gjennomgang/revidering av rutiner, øvelse /tenkt scenario, temasamling/erfaringsutveksling sammen med nabokommuner mm. Leder/koordinator er ansvarlig for innkalling. Koordinator er ansvarlig for ajourføring av liste over navn/telefonnummer, og at denne og informasjon om psykososialt kriseteam distribueres til aktuelle instanser i kommunen. Psykologisk kriseteam, Kvitsøy kommune Navn Telefon Telefon Telefon E-post jobb mobil privat Kommunelege Stanko Matic(leder) Monica B.Stenseth Psyk. sykepleier Lensmann Rolf Kant * Prest Øyvind Tjelle * Andre ressurspersoner: Navn Telefon Telefon Telefon E-post jobb mob privat Rektor Meibel Vikeså Sunde Kommunalleder Monica B. Stenseth Helsesøster / Bente Oven Vistnes PLO-leder Bente Holen Psykolog/psykiater Randaberg DPS Barneverntjenesten i Stavanger Familieteam Nord

16 15 5. Informasjon og pressetjeneste I krisesituasjoner er behovet for hurtig og korrekt informasjon stort, og kommunen må regne med stor pågang fra både publikum og media. Målet med informasjon er: - Redusere frykt og usikkerhet - Imøtekomme generelle informasjonsforventninger - Hindre uriktig eller misvisende informasjon fra sekundære kilder - Bidra til rask normalisering av situasjonen Ansvar for informasjon: Leder: Nestleder: Ordfører Varaordfører Informasjonsavdeling: Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen. Telefon: / Telefaks: Utstyr: Telefon, telefaks, PC Oppgaver Innhente opplysninger om situasjonen og rapportere videre Gi informasjon til befolkningen om situasjonen Informere om helsemessige og sosiale forhold Informere egne ansatte Informere media Media Media representerer en viktig ressurs i forbindelse med hurtig informasjonsformidling til publikum. For en kriseledelse er det derfor viktig å ha en strategi i forhold til media som er basert på samarbeid. Dette kan i første rekke innebære at det etableres en pressetjeneste for regelmessig kontakt med media. Pressetjenestens oppgave er: å holde løpende kontakt med media å formidle relevant og korrekt informasjon fra overordnet myndighet produsere pressemeldinger arrangere pressekonferanser formidle kontakt med fagetater og eksterne samarbeidsparter formidle viktig informasjon gjennom media Informasjonsstrategi overfor pressen: Skape tillit ved å gi innsyn Vinne gehør for og bidra til at begrensninger respekteres Gi jevnlige situasjonsrapporter Sørge for intervjuobjekter Gi fotomuligheter

17 16 Publikumstjeneste: Publikumstjeneste skal i første omgang gi publikum informasjon så tidlig som mulig i en krisesituasjon. Den skal både formidle opplysninger, svare på henvendelser samt videreformidle informasjon fra kriseledelsen. I tillegg kan det oppstå situasjoner hvor det blir behov for å opprette en samtalefunksjon for å berolige publikum. Bemanningen av pressetjenesten og publikumstjenesten vil måtte variere ut fra krisens art, omgang og varighet. Sivilforsvaret kan bistå som en mulig ressurs for styrking av publikumstjenesten. Aktuelle media i kommunen: Aviser: Stavanger Aftenblad Telefon: Rogalands Avis Bygdebladet Radio/TV: NRK-Rogaland Telefon: TV-vest / Andre måter å spre informasjon på: Kvitsøy kommunens hjemmesider Via skolen, informasjon til elevene Informasjon i forsamlingslokaler Ved plakatoppslag, løpesedler Massekorsbånd Ved å oppsøke husstander Hovedregel i forbindelse med informasjon: Informasjon angående skadde/forulykkede går som regel gjennom politi/hovedredningssentralen. Informasjon angående andre personer som er rammet av en hendelse uten at det er umiddelbar fare for liv og helse, skjer via kommunen. I en kritisk situasjon gis all informasjon via ordfører som informasjonsansvarlig.

18 17 6. Vedlagte skjema Logg-skjema Loggskjema føres for å kunne dokumentere hendelser og tiltak. Det er også et verktøy for å holde oversikt under hendelse. Viktige punkter i loggen bør oppsettes på oversiktstavle som jevnlig oppdateres. Side:. Dato: J.nr.: Kl. Fra Til Hendelse/Melding

19 18 Statusrapport Fra: Kvitsøy kommune Navn: Tittel:. Telefon: Mobiltelefon:. Telefaks: Til: Fylkesmannen i Rogaland Dato/kl Telefaks: / Oversikt over situasjonen: 2. Tiltak som er iversatt: 3. Tiltak som vurderes iverksatt: 4. Etablering av beredskapsorganisasjon: 2. Andre opplysninger:

20 19 Meldingsskjema til kriseledelsen til psykososial kriseteam Spørsmål å besvare Fra: Svar/Melding Sendt - dato/tid: Hva som har skjedd: Offeret: Navn/alder Hvor den døde/hardt skadde befinner seg? Hvem er familien/ hvor er familien? Ved død: Er dødsbudskapet meddelt nærmeste? Når? I tilfelle av hvem? Er nærmeste pårørende kjent med at kriseteamet er koblet inn? Underskrift:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato: Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune Utarbeidet dato: Oppdatert dato: 0 Innhold 1. INNLEDNING...3 1.1. GENERELT 3 1.2. KATASTROFER/ULYKKER 3 1.3. REDNINGSTJENESTEN I NORGE 3 1.4. KOMMUNENS ANSVAR

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Kriseplan for Marnardal kommune

Kriseplan for Marnardal kommune Plan for kriseledelse, Marnardal kommune 1 Kriseplan for Marnardal kommune Utarbeidet mai 1995 Sist revidert 11.04.11 Plan for kriseledelse Informasjonsplan Plan for evakuering/innkvartering Lister: Varslingslister

Detaljer

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE O1.05.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMUNALT KRISEHÅNDTERINGSAPPARAT... 3 1.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 3 1.2 BEREDSKAPSRÅD... 4 1.3 STØTTEAPPARAT FOR INFORMASJON... 5 1.4 STØTTEAPPARAT

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 03.10.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Helseberedskapsplan. Stange kommune

Helseberedskapsplan. Stange kommune Helseberedskapsplan Stange kommune Plan for helsemessig og sosial beredskap Versjon 1.0 Arkivsaksnr. 03/02890 Initialer Dato Skrevet av HRB 19.11.04 Høring nov. 2004 Godkjent av februar 2005 kommunestyret

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

Plan for informasjon i krisesituasjoner

Plan for informasjon i krisesituasjoner Plan for informasjon i krisesituasjoner Oppdatert 26.05.14 www.alta.kommune.no Innhold: 1 INFORMASJONSBEREDSKAP KRISELEDELSE... 4 1.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 1.1.1 Generell definisjon av en krise...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE Versjon 1.0/26.06.14/tn-fbj 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning A. Kriseledelse B. Bestemmelser for kriseledelsen i Ski C. Plan for disponering av lokaler i forbindelse med

Detaljer

TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER. Revidert plan pr. 20.02.2013

TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER. Revidert plan pr. 20.02.2013 TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 2013 Revidert plan pr. 20.02.2013 Innholdsfortegnelse BISPEDØMMETS PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1. Innledning s. 3 2. Den sivile beredskap s. 4 2.1

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE PLAN FOR KRISELEDELSE OG BEREDSKAP Karlsøy kommune Vedtatt av komunestyret: 210606 Ajourført pr. 1/1-08. 2 Innhold: Side Mål og hensikt med planen. 3 ROS-analysen. 3 Kriseledelsen. Etablering og oppgaver.

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

snart kriseledelser er etablert. Fylkesmannen skal ha samordningsansvaret ved større katastrofer, eller hvis hendelsen omfatter flere kommuner.

snart kriseledelser er etablert. Fylkesmannen skal ha samordningsansvaret ved større katastrofer, eller hvis hendelsen omfatter flere kommuner. SNILLFJORD KOMMUNE KRISEPLAN En plan for den kommunale ledelse og kommunens Kriseteam Definisjon av krise : Ulykker og andre påkjenninger som i art og omfang går ut over det som regnes som normalrisiko

Detaljer

BJØRGVIN BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER

BJØRGVIN BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER BJØRGVIN BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1 Innholdsfortegnelse BISPEDØMMETS PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1. Innledning s. 3 2. Den sivile beredskap s. 4 2.1 Organisering av redningstjenesten...

Detaljer

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD... 3 3. ETABLERING AV BEREDSKAPSUTVALG... 4 4. ETABLERING AV STØTTEAPPARAT:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10. Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.04 Rettelser og endringer: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007 Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer