UNIVERSITETET I OSLO. Innkalling til instituttrådsmøte ved IOR mandag kl i Hjørnerommet i 2. etasje (DB) Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I OSLO. Innkalling til instituttrådsmøte ved IOR mandag 09.03.2009 kl 10.00 i Hjørnerommet i 2. etasje (DB) Saksliste"

Transkript

1 UNIVERSITETET I OSLO Til: Medlemmer av instituttrådet ved IOR: Kirsten Sandberg (leder) Ole Kristian Fauchald (nestleder) Cecilia Bailliet Dag Michalsen Anne Robberstad Julia Köhler-Olsen Lars Magnus Berg Kjetil K. Frantzen, Margrethe Østbø 2 repr. fra Juridisk studentutvalg Institutt for offentlig rett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Karl Johansgt. 47 Telefon: Telefaks: JURIDISK FAKULTET Vara: Halvorsen, Bugge, Eskeland (faste vit.) Erichsen, Hjort, (midlertidig vit.) Oppi (adm. ansatte) Saksliste Innkalling til instituttrådsmøte ved IOR mandag kl i Hjørnerommet i 2. etasje (DB) 1. Orienteringssaker 2. Tentativ møteplan for 2009 Mandag 18.mai kl : Hovedsak: Instituttrådet skal fremme forslag til fakultetet om valgkomité for valg av ny instituttleder ( ), ny nestleder ( ), nye representanter i instituttrådet for de midlertidig vitenskapelig ansatte ( ), samt nytt varamedlem for teknisk-adm. ansatte til erstatning for Elise Koppang ( ). September: Mulig hovedsak: Gjeninnføring av instituttstyre ved IOR. November/desember: Mulig hovedsak: Oppfølging av NFR-evalueringen. Forslag til vedtak: Rådet møtes neste gang mandag 18.mai kl Møteplan for høsten fastsettes senere. 3. IORs budsjett for Vedlegg: Framleggsnotat med diverse vedlegg (herunder regnskap for 2008 og forslag til budsjett for 2009). Forslag til vedtak: Instituttrådet gir sin tilslutning til budsjettforslaget. Department of Public and International Law University of Oslo

2 UNIVERSITETET I OSLO Institutt 4. Rekrutteringsstrategi for offentligrettslige fag. A: Faste stillinger Etter forrige rådsmøte utarbeidet instituttledelsen et revidert utkast til rekrutteringsstrategi for faste stillinger. Dette ble distribuert til hele staben ved IOR og diskutert i et allmøte 13.januar. På bakgrunn av innspillene som kom har instituttledelsen utarbeidet et endelig utkast (vedlagt). Instituttledelsen ønsker å vedta dokumentet slik det nå foreligger. Ledelsen ser det som naturlig å ta opp strategien til ny vurdering ved behov normalt etter nytilsettinger. Dekanatet har signalisert at IOR vil få lyse ut to stillinger samlet høsten Vedlegg: - Revidert forslag til rekrutteringsstrategi for faste stillinger i offentligrettslige fag. - Referat fra allmøte på IOR om rekrutteringsstrategi 13. januar Forslag til vedtak: Instituttrådet gir sin tilslutning til rekrutteringsstrategien for faste stillinger i offentligrettslige fag slik den nå foreligger. Instituttrådet ønsker saken tatt opp til ny diskusjon etter neste tilsetting i fast(e) stilling(er) i offentligrettslige fag. Saken bør også tas opp til ny diskusjon dersom det skulle inntreffe uforutsette avganger ved IOR. B: Rekrutteringsstrategi for postdocstillinger og stipendiatstillinger? Fram til nå har diskusjonen om rekrutteringsstrategi fokusert på framtidige utlysninger av faste stillinger. Rådets medlemmer inviteres til å legge fram eventuelle synspunkter på om IORs rekrutteringsstrategi bør utvides, slik at også postdocstillinger og stipendiatstillinger inkluderes. Per i dag foreligger ingen planer om utlysninger av fakultetsfinansierte postdocstillinger faste stillinger prioriteres. Så lenge dette ikke endres har instituttet tre muligheter for å finansiere postdocstillinger: - Søknader om prosjektmidler innen et avgrenset tema uten navngitt postdockandidat (stillingen må utlyses) - Søknader om prosjektmidler innen et avgrenset tema med navngitt postdockandidat, men med forbehold om at stillingen skal (stillingen kan utlyses dersom det aksepteres av finansieringskilden) - Søknader om personlige postdocstipender innen et avgrenset tema med navngitt kandidat (stillingen kan ikke lyses ut midlene følger personen). Alle alternativene er innenfor gjeldende regelverk. Instituttledelsen stiller seg i utgangspunktet bak alle slike søknadsinitiativer fra IORs forskere (herunder tidligere stipendiater), forutsatt at prosjektets tema er faglig relevant for instituttet og at den faglige kvaliteten er god. Stipendiatstillinger er situasjonen den samme, bortsett fra at fakultetet har som policy at alle stipendiatstillinger skal utlyses, og at det lyses ut flere åpne stipendiatstillinger hvert år. Forslag til vedtak: Instituttrådet gir sin tilslutning til nåværende praksis.

3 UNIVERSITETET I OSLO Institutt 5. Utredning av muligheter for gjeninnføring av instituttstyre ved IOR. 1 i UiOs normalregler for institutter 1 fastslår i dag at enheter ved profesjonsfakultetene normalt skal ha råd, ikke styre, med mindre det er særskilte behov som tilsier noe annet: Instituttet skal ha: 1) Et styre eller et råd 2) En instituttleder 3) En stedfortreder for instituttlederen 4) En administrasjon, normalt ledet av en kontorsjef Allmennfakultetene skal som hovedregel ha styre på instituttnivå. Profesjonsfakultetene kan med universitetsstyrets godkjenning opprette styre også på instituttnivå dersom de finner at hensynet til virksomheten tilsier det. To av instituttene ved fakultetet har i dag eget styre: NIFS (primært på grunn av nordisk status) og IKRS (fordi særlige faglige hensyn tilsier det). SMR og Senter for europarett har også styrer, men sentrene omfattes ikke av normalreglene for instituttene. IOR søkte også om å få beholde eget instituttstyre da de nye normalreglene ble innført i Fakultetsledelsen støttet søknaden, men den førte likevel ikke frem. Universitetsstyrets vedtak i sak 03/10921 ble som følger: OPPRETTHOLDELSE AV STYRER VED ENHETER VED DET JURIDISKE FAKULTET Etter debatten ble det votert over et revidert forslag. Universitetsstyret godkjenner at Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Senter for menneskerettigheter og Nordisk Institutt for Sjørett har styrer. Forslaget om styrer ved Institutt for offentlig rett og Institutt for rettsinformatikk avises. Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer (Ekeli, Gundersen). 2 Det skal tungtveiende grunner til å gjøre om på et vedtak i Universitetsstyret. En søknad vil være vanskelig å begrunne, da det er vanskelig å finne særskilte behov som tilsier styre i stedet for råd ved IOR. Mulighetene til å få gjort om på vedtaket må derfor anses å være små. Det må nedlegges et omfattende og sannsynligvis langvarig arbeid dersom Universitetsstyret skal vedta gjeninnføring av instituttstyre ved IOR. Instituttledelsen er i utgangspunktet tvilende til om dette er hensiktsmessig. I denne omgang inviteres det til innspill fra rådets medlemmer om hvilke alternative styringsmodeller som anses aktuelle

4 UNIVERSITETET I OSLO Institutt Innenfor dagens regelverk skal et instituttstyre ha minimum 5 medlemmer og maksimum 9 medlemmer. Minimumsalternativet er lite fleksibelt og gir lite medbestemmelse for de vitenskapelig ansatte styret består av instituttleder, nestleder, en representant for administrativt ansatte, en student, og en representant for de midlertidig ansatte. IKRS har i dag denne modellen. Ved utvidelse til 7 medlemmer skal det være 2 studentrepresentanter. Det er da en ledig plass. Det er ikke unaturlig at det siste medlemmet velges av og blant de øvrige faste vitenskapelig ansatte. Ved utvidelse fra 7 til 9 medlemmer later det ikke til å være noen føringer på hvilke(n) gruppe(r) de to ekstra representantene skal hentes fra. 3 Vedtaksforslag: Alternativ a: Instituttrådet ønsker ingen videre utredning av saken. Alternativ b: Instituttrådet ønsker utredning av gjeninnføring av styre, fortrinnsvis med 5 medlemmer. Alternativ c: Instituttrådet ønsker utredning av gjeninnføring av styre, fortrinnsvis med 7 medlemmer. Alternativ d: Instituttrådet ønsker utredning av gjeninnføring av styre, fortrinnsvis med 9 medlemmer. Vedlegg: UiOs normalregler for institutter 6. Eventuelt 3 Styret ved NIFS har 9 medlemmer, hvorav hele 5 eksterne. NIFS har fått unntak fra normalreglene på grunn av sin rolle som nordisk institutt.

5 Vedlegg til sak 2: Framleggsnotat om regnskap for 2008 og budsjett for 2009 REGNSKAP BASIS: IOR hadde i 2008 et overforbruk ift. budsjett på kr Overforbruket skyldes i all hovedsak feilføringer som ble gjort av økonomiavdelingen på Blindern. Korrigeringsbehovet ble oppdaget under årsoppgjøret. Overforbruket dekkes av de såkalte frysmidlene, dvs. at IORs akkumulerte overskudd på kr reduseres til kr Det er enkelte andre mindre avvik fra budsjettet. Disse er forklart i notatet Kommentarer vedrørende regnskap per fra Else Aas. EKSTERNFINANSIERTE PROSJEKTER: IOR har en stor og sunn prosjektportefølje. Prosjektoversikt per er vedlagt. Vedlegg: Notatet Kommentarer vedrørende regnskap per fra Else Aas. Regnskap for 2008 (basis) Prosjektoversikt per BUDSJETT BASIS: IOR har for 2009 fått en driftstildeling fra fakultetet for 2009 på kr , mot kr i En rekke øremerkede tildelinger kommer i tillegg (fastlønn, internhusleie, forskergruppetildelinger m.v.). Driftstildelingen har altså et betydelig nominelt kutt. Primærårsaken til denne store endringen skyldes at basisfinansieringen av instituttbiblioteket er flyttet fra instituttet til UB (mot IORs vilje). Kr kr i bibliotekmidler er kuttet fra IORs budsjett og tilsvarende beløp er tildelt instituttbiblioteket fra UB. For 2009 har endringen ingen økonomiske konsekvenser. Vi har imidlertid ingen garanti for at UB vil opprettholde nivået på tildelingene til vårt instituttbibliotek i framtiden. Instituttledelsen ønsker å supplere tildelingen fra UB, slik at totalbeløpet til disposisjon for instituttbiblioteket holdes på samme nivå som tidligere år (kr ). Dette gjøres ved å budsjettere kr fra instituttets Jahremidler (eksterne prosjektmidler) til bibliotekinnkjøp. I tillegg har instituttet fått fakultetets tillatelse til å budsjettere med et ekstraordinære driftsutgifter på kr Beløpet fordeler seg med kr til ekstaraordinære kostnader ifm. overtagelse av syv nye kontorer i Domus Nova (håndverkere, møbler, flyttetjenester), kr i reisemidler for utenlandske professor II ved IOR (disse reisene har tidligere blitt dekket av fakultetet, men denne ordningen opphører), og kr til forskergruppenes utsatte aktiviteter. Dette tas fra frysmidlene. De resterende frysmidlene inndras av fakultetet og brukes til å forsere tempoet i utlysning av faste vitenskapelige stillinger noe. Vedlegg: Tildelingsbrev for IOR for 2009 Grovbudsjett for 2009 basert på art (forslag) Forenklet budsjett for 2009

6 Instituttforoffentligrett Kommentarervedrørenderegnskappr Idetfremlagteregnskaperlønntilfastvitenskapeligansatteogstipendiatertattut.Internhusleie(+)er ogsåtattut.lønntilvit.asser,vanligadministrativtpersonaleogitpersonaleermed. Regnskapetergjortoppmedet underskudd påkr iforholdtilbudsjett2008(etterkorrigeringer foravsetningarb.g.avgogtildelinglønnvit.) Inntektererpå7.4millmotbudsjett7.7mill avvikpå0.3mill.skyldesreduksjonavinntekten (hovedsakeligtilbakeføringavfeilinnbetalingtilmariecurieprosjektet0,25mill). Tildelingener0.3milloverbudsjett.DetteskyldesatoverføringavOverheadfraSMR(kr ) erlagtinnitildelingistedenforiandreinntekter.andreinntekterreduserestilsvarende. Innenfordeenkeltekostnadsgruppeneerdetfølgendeavvik: Personalkostnaderharetunderforbrukpå0,25mill(sesisammenhengmedoverforbrukpå konsulenttjenester.restenerrefusjoner). Driftskostnadeneharetunderforbrukpå0,24mill.Detteskyldeshovedsakeligforsinketbrukav midlerpåforskergruppene. Investeringenebudsjetteressammenmeddriftskostnadene,mensprosjektavslutningeneikke budsjetteres.prosjektavslutningkr iplussskyldesihovedsakatprosjektavslutningble foretattføralleutgiftervarbelastet.detteutgiftsbeløpetliggersåledesidriftskostnader,og Prosjektavslutningerirealitetenertilnærmetnull. Åretsdriftsresultatpå0.14milltrekkesfraInngåendebalanse.Dettevilredusere frysbeløpet til1.9mill. Menpågrunnavfakultetetsøkonomiskestilling,erdetbesluttetatbeløpetsomoverføresfra2008til2009 ikkekandisponeresfulltut.iorhardogfåtttillatelsetilåbudsjetteremedkr avdissemidlene,se nedenfor.restenavbeløpet,kr ,,inndras. 1. UtleggtilmøblerogoppussingiDN ReiseogoppholdProfII(fra2009dekker ikkefakultetetdette) Ubruktemidlerforskergruppene Totalsum kr Rapportenviserogsånoennøkkeltall.Pågrunnavomleggingavfinansieringbibliotek(somutløser reduksjonavvårtildelingmedkr )harinstituttetfor2009barebudsjettertmedkr på Jahremidler,dettevilsiatBibliotekettilsammenvildisponeresammebeløpsomi2008,kr Vedlegg1 Regnskap2008 Vedlegg2 Prosjektoversiktpr Vedlegg3 Budsjett2009 Vedlegg4 Forenkletbudsjett2009

7 Detjuridiskefakultet vedlegg1 Regnskappr Instituttforoffentligrett Budsjett 2008 Regnskap 2008 Avvik % Avvik beløp Inntekter: Overhead ,3% Tildeling ,8% Andreinntekter ,3% Suminntekter ,1% Kostnader: Personalkostnader ,4% Driftskostnader ,9% Investeringer Prosjektavslutninger Sumkostnader ,1% Resultat ,7% Balanse IB Resultat Korrigertetteravsl UB Nøkkeltall Bøker/tidsskrifter Budsjett 2008 Regnskap 2008 Bøker,tidsskrifterUB Bøker,tidsskrifterjahre Innbinding Sum Konsulenttjenester Reisemidlerfastevitmm Internasjonalisering Reiser Gjesteforel Sum

8 IOR - Prosjektoversikt pr Vedlegg 2 Inntekter årsbudsjettekter hittil i årr Restbudsjetter årsbudsjetttnader hittil i årr restbudsjett Totalt Varighet tilbidrag Prosjektleder /V20 rettigheter - Demok apr ,00 HELLUM, ANNE Sum prosjektserie /S30 KvRettBist BIST-RE apr ,00 HELLUM, ANNE /700 YbIEL YEARBOOK O des ,00 FAUCHALD, OLE K /510 Str H Vask des ,00 STRIDBECK, ULF S20 - Barns rettigheter apr ,00 SANDBERG, KIRSTE /V10 - International tri jul ,00 FAUCHALD, OLE K /S20 Minoritetskvinners aug ,00 HELLUM, ANNE Del /D15 Videreutvikli mar ,00 FAUCHALD, OLE K /V10 Konferansen New Int jun ,00 EMBERLAND, OLE M /S20 - Et trygdesystem i jun ,00 KJØNSTAD, ASBJØR Demokratisk styring i et flern - - #VALUE! jun ,00 SMITH, EIVIND /S20 Justice in the Risk jun ,00 HENNUM, RANHILD H Sum prosjektserie DIPLOMKURS KVINNERETT (ZIM des ,00 HELLUM, ANNE Internettkriminalitet og etter apr ,00 BING, JON New International Law mai ,00 EMBERLAND, OLE M Reformbehov i offentlig rett jun ,00 JOHNSEN, JON T Konferansen Security o - - #VALUE! jun ,00 BAILLIET, CECILIA Professorat i lovgivningslære apr ,00 BACKER, INGE LORA Evaluering av likestillingslov mai ,00 HELLUM, ANNE Vurdering av lovfesting av en #VALUE! jul ,00 STRAND, VIBEKE BL Sr SKOLERETT K des ,00 JAKHELLN, HENNING Sum prosjektserie RETTSHISTORIE (A JAHRES FON des ,00 MICHALSEN, DAG Skattemessig (Skattemessig per des ,00 ZIMMER, FREDERIK Fondstøtte (AJ) Instituttet jul ,00 SANDBERG, KIRSTE Tvisteløsningsordninger mellom - - #VALUE! jun ,00 SMITH, EIVIND Sum prosjektserie ,00 prosjekter

9 Institutt for offentlig rett Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Dato: Deres ref.: Vår ref.: E-post: URL: BEVILGNINGSBREV 2009 Fakultetsstyret behandlet budsjett 2009 i møtet Disponering av årsresultat 2008 blir behandlet i dekanatmøte Tildelingsprinsipper: Tildeling av driftsmidler gjøres på grunnlag av prinsippene i intern fordelingsmodell. Denne fordelingen ble behandlet i fakultetsstyret , og en reduksjon på 10% ble vedtatt. Tildeling av midler til fastlønn for vitenskapelig tilsatte og stipendiater gjøres på grunnlag av beregnet faktiske kostnader. Denne tildelingen vil bli korrigert ved slutten av året i forhold til faktiske bokførte kostnader. Tildeling av midler til fastlønn for administrativt tilsatte gjøres på grunnlag av tildeling for 2008, med 4% påslag for lønnsstigning. Tildeling av midler til dekning av internhusleie gjøres på grunnlag av beregnede faktiske kostnader. Denne tildelingen vil bli korrigert ved slutten av året i forhold til faktiske bokførte kostnader. Tildelinger til instituttlederpakker, forskergruppeledere og internasjonale masterstudier videreføres med samme beløp som i Tildeling av stimuleringsmidler vil bli behandlet i dekanatmøtet

10 UNIVERSITETET I OSLO Side 2 av 3 Det juridiske fakultet Instituttets tildeling av basismidler 2009 fremkommer slik: Tildeling av driftsmidler Fast lønn vitenskapelig tilsatte og stipendiater fastlønn for administrativt tilsatte dekning av internhusleie Instituttlederpakke Forskergruppeleder Forskergruppe rundsum Internasjonale master Stimuleringsmidler (beløp tildeles senere) Sum rammetildeling Bruk av kontoplan i regnskapsføring 2009 Tiltakskodene som brukes til fast lønn skal ikke brukes til regnskapsføring av driftsmidler. Dette gjelder følgende koder: : Uspesifisert faglig (faste vitenskapelig tilsatte) : Stipendiatstillinger : Nye stipendiatstillinger : Administrasjon (administrativt tilsatte) For å imøtekomme UiOs krav til regnskapsføring av de fordelte småforskmidler, kan det bli nødvendig å endre praksis når det gjelder bruk av tiltakskoder for bokføring av generelle driftsmidler. Vi vil komme tilbake med egen informasjon om dette.

11 UNIVERSITETET I OSLO Side 3 av 3 Det juridiske fakultet Med hilsen Benedicte Rustad fakultetsdirektør Eivind Roll seksjonssjef Vedlegg: Kopi til:

12 Grovutkast budsjett for 2009 Vedlegg 3 IOR Budsjett 2009 basert på art Tekst Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Inntekter Overhead Tildeling Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Investeringer Personalkostnader Andre dr kostnader Sum driftskostnader Finanskostnader Sum kostnader Avsluttede prosjekter Driftsresultat IB Driftsresultat Tillatt brukt av frysbeløp, ju Korr. Av saldo UB Nøkkeltall: Regnskap 2008 Budsjett 2009 Bøker, tidsskr. Drift Bøker, tidsskr. Jahre Innbinding Sum Konsulenttjenester Reisemidler etc. Internasjonaliseringsm Reiser (fag.vit.) Gjesteforelesere Sum

13 Vedlegg Forenklet budsjett, kun drift, adm.lønn og lønn vit.ass./bilagslønn Inntekter Overhead Tildeling Administrativ lønn Tildeling (inkl. dr.gr./publ. - bibl ) Forskergruppene lederpakker x Forskergr. Tildeling x Lederpakke Salgsinntekter (skrifts/traktat + Bahr) Andre inntekter (Unifor, lunsjer, seminarer julebor Master Stimuleringsmidler Velferdsmidler Totalt inntekter Kostnader Utgifter professor II Forskergruppeoverføringer Forskergruppeledermidler Forskergrupper drift Stimuleringsmidler forskergr Inst. Leder Drift vit ansatte (etter kr ) Master Drift stipendater Fag.vit. Reiser Gjesteforelesere Internasjonaliseringsmidler Adm. Lønninger (redus.frikjøp kr ) (Personalkostnader) Vit.asser (Personalkostnader) Bilagslønn drift (Personalkostnader) tils Kontormaskin (Investeringer) Gaver til ansatte (blomster etc.) Datautstyr Kontormaskiner Drift Kontormøbler, inkl. arbeid DN Aviser Serviceavtaler kopim Konsulenttjenester Andre tjenester Kontorrekvisita Datarekvisita Kopieringsutgifter Trykksaker Kurs ansatte (engelskkurs etc.) Konf Seminarer Telefon Mobil Ref. reiser Bill. Fly Opphold Bevertn. Møter Andre gaver

14 Diverse lunsjer Rest startpakke CB Velferdsmidler Totalt Minussaldo Godtatt budsjettert av "frysbeløpet"

15 Oversendt Juridisk fakultetet som innspill til prosess Faglige prioriteringer (implementeringsfasen) Rekrutteringsstrategi for fast vitenskapelig ansatte ved IOR 1. De generelle rammer for strategien. Prosessen Dette notatet tar sikte på å fremme en helhetlig og langsiktig tilnærming til rekrutteringen ved Institutt for offentlig rett. Notatet fokuserer på rekruttering til faste stillinger ved IOR, og tar ikke sikte på å avklare spørsmål om satsning på forskergrupper eller forskningsprosjekter. Slike spørsmål behandles i IORs forskningsstrategi (faglige prioriteringer). Det er likevel en nær sammenheng mellom det som behandles i dette notatet og IORs forskningsstrategi, og strategien må anses som et utgangspunkt for dette notatet. Imidlertid kommer også andre momenter inn enn de rent forskningsstrategiske når det skal tas stilling til rekrutteringsspørsmål. Konkret skal dette notatet legge grunnlaget for prioriteringer i forbindelse med ansettelsesprosesser. Dette gjelder primært utformingen av utlysningstekster, men kan også dreie seg om fordeling av arbeidsoppgaver mellom IORs ansatte. Grunnen til at dette notatet utarbeides nå, er den store avgangen av fast vitenskapelig ansatte som vil finne sted det kommende tiåret. Behovet for en rekrutteringsstrategi ved IOR har vært tatt opp av instituttrådet, og et utkast har vært behandlet der i to omganger i høstsemesteret Etter siste behandling ble et omarbeidet utkast sendt ut til alle ansatte og behandlet på allmøte ved instituttet , med frist for skriftlige kommentarer Det var ganske stor enighet om at det er ønskelig med åpne utlysninger innen offentligrettslige fag ved ansettelser de første årene. I lys av behovet for rekruttering til faste stillinger vil man så etter de første ansettelsene måtte vurdere på ny om det er behov for mer fagspesifikke utlysninger. For å dekke opp for avgangene blant det faste vitenskapelige personalet trenger instituttet to til tre faste stillinger i løpet av Det er ønskelig at den første stillingen lyses ut høsten 2009, eventuelt at to stillinger i offentligrettslige fag lyses ut under ett. 2. Fagområder under IOR 2.1 Forskning I dokumentet Faglige prioriteringer ved Institutt for offentlig rett 1 heter det at: Institutt for offentlig rett har et nasjonalt ansvar for forskning innenfor de klassiske juridiske disipliner som ligger under instituttet, folkerett, statsrett, forvaltningsrett, strafferett, prosess, allmenn rettsteori (rettsfilosofi) og rettshistorie. Samtidig er det ønskelig at kompetansen innenfor nyere rettsområder, som arbeidsrett, barnerett, diskrimineringsrett, flyktningrett, kvinnerett, miljørett, skatterett, velferdsrett, europeisk og annen internasjonal rett, opprettholdes og videreutvikles. (D)en enkelte ansatte må innenfor sin stilling utføre den forskning som er nødvendig for å holde den grunnleggende kunnskapen innen disiplinen oppdatert. 1 Se

16 Oversendt Juridisk fakultetet som innspill til prosess Faglige prioriteringer (implementeringsfasen) Samtidig påpekes det at utover dette bør en vesentlig del av forskningsinnsatsen samles om de følgende temaene: - Demokrati - Rettssikkerhet og samfunnssikkerhet - Ikke-diskriminering - Fordeling, finansiering og verdiskapning - Miljø Rettens internasjonalisering fremheves i det samme dokumentet som et sentralt aspekt ved instituttets forskningsstrategi fremover, herunder komparativ rett. Videre anses det ønskelig at forskningen benytter varierte metodiske tilnærminger, såvel rettsdogmatiske som empiriske og rettspolitiske. Sist, men ikke minst, skal nevnes betydningen av ulike perspektiver på retten, hvor særlig det rettsteoretiske og det rettshistoriske har en sterk posisjon ved vårt institutt, som det er grunn til å opprettholde. Disse føringene bør gjenspeiles i instituttets rekrutteringsstrategi. Følgende forskergrupper er lokalisert ved IOR (fast ansatte ved IOR som er medlemmer i parentes): - Internasjonale relasjoner (leder Fauchald, medlemmer Bailliet, Eng, Eskeland, Sand, Sandberg, Ulfstein, Zimmer) - Konstitusjonelle studier (leder Smith, medlemmer Bailliet, Eng, Hellum, Kjønstad, Syse) - Rett, samfunn og historisk endring (leder Michalsen, medlem Halvorsen) - Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS) (leder Hellum, medlemmer Bailliet, Hennum, Jakhelln, Sandberg, Syse) - Samfunnskontroll og rettssikkerhet (leder Hennum, medlemmer Boe, Eskeland, Hov, Høgberg, Johnsen, Stridbeck) I tillegg er Forskergruppen i naturressursrett ledet fra IOR ved Hans Christian Bugge, men gruppen er administrert fra NIfS. En del faggrupper er etablert ved instituttet. Disse er i ulik grad formalisert og har et varierende aktivitetsnivå. Avdelingene er opprettet av instituttet, men det er for øvrig ikke noen prosedyre for oppretting av faggrupper. Følgende grupper er etablert (fast ansatte knyttet til hver gruppe er nevnt i parentes): - Avdeling for allmenn rettsteori (Eng) - Avdeling for arbeidsrett (Jakhelln) - Section for Refugee & Asylum Law (Bailliet) - Avdeling for konstitusjonell rett (statsforfatningsrett) (Smith) - Avdeling for kvinnerett (Hellum og Sandberg) - Avdeling for miljørett (Bugge og Fauchald) - Avdeling for rettshistorie (Michalsen og Halvorsen) - Sivilprosess (Robberstad og Hov) - Avdeling for skatterett (Zimmer) - Avdeling for strafferett og straffeprosess (Eskeland, Hennum, Høgberg, Johnsen, Stridbeck) - Velferdsrett (Kjønstad, Syse og Sandberg) - 2 -

17 Oversendt Juridisk fakultetet som innspill til prosess Faglige prioriteringer (implementeringsfasen) 2.2 Undervisning Følgende undervisningsfag hører inn under ansvarsområdet til personer som er ansatt ved IOR: 1. Obligatoriske fag i rettsstudiet - Alminnelig forvaltningsrett, 15 studiepoeng (Erik Boe) - Strafferett, 12 studiepoeng (Alf Petter Høgberg) - Straffeprosess, 12 studiepoeng (Ragnhild Hennum) - Sivilprosess, 10 studiepoeng (Anne Robberstad) - Statsforfatningsrett, 10 studiepoeng (Eivind Smith) - Ex.fac., 10 studiepoeng (Svein Eng) - Rettshistorie - utviklingen av rettssystemene, 8 studiepoeng (Dag Michalsen) - Skatterett, 8 studiepoeng (Frederik Zimmer) - Alminnelig folkerett, 6 studiepoeng (Ole Kristian Fauchald) - Velferdsrett, 6 studiepoeng (Asbjørn Kjønstad) - Miljørett, 4 studiepoeng (Hans Chr. Bugge) - Yrkesetikk (Marit Halvorsen) - Kvinne- og kjønnsperspektiv (ikke eget pensum) (Anne Hellum) 2. Valgemner (hvert på 15 studiepoeng) - Almen rettsteori (Svein Eng) - Arbeidsrett (Henning Jakhelln) - Barnerett (Kirsten Sandberg) - Diskriminerings- og likestillingsrett (Anne Hellum) - Ekspropriasjons- og bygningsrett (Hans Christian Bugge) - Helserett (Aslak Syse) - International Constitutional Law and Democracy (Inger Johanne Sand) - International Criminal Law (Ståle Eskeland) - International Economic Law (Ole Kristian Fauchald) - Introduction to the Norwegian Legal System (Eivind Smith) - International Environmental Law (Hans Christian Bugge) - Kommunalrett (Kirsten Sandberg) - Miljørett (Hans Christian Bugge) - Public International Law (Ole Kristian Fauchald) - Refugee and Asylum Law (Cecilia Baillet) - Rettshistorie (Dag Michalsen) - Romersk rett (Marit Halvorsen) - Skatterett (Frederik Zimmer) - Sosial vernerett (Aslak Syse) - Trygderett (Asbjørn Kjønstad) - Utlendingsrett (Cecilia Baillet) - Women's Law and Human Rights (Anne Hellum) 3. Andre fag - Masterprogrammet i public international law (Cecilia Bailliet) - Forvaltningsrett for ikke-jurister (JUROFF1201, Erik Boe) - Folkerett for samfunnsvitere (JUROFF 1410, Ole Kristian Fauchald) - Strafferett (JUROFF1500, Ragnhild Hennum) - 3 -

18 Oversendt Juridisk fakultetet som innspill til prosess Faglige prioriteringer (implementeringsfasen) 3. Forventede avganger ved IOR IOR har pr en stab på 25 faste vitenskapelige stillinger. Om vi legger til grunn at samtlige blir stående i stillingene til fylte 70 år vil vi få 11 avganger ved IOR i løpet av perioden , det vil si nesten halve staben. I tillegg hadde vi en avgang i 2007, som ikke er erstattet. Avganger fordelt på år: 2007: Fleischer (folkerett, statsrett) 2009: Jakhelln (arbeidsrett, utdanningsrett) 2011: Hov (prosess, avtalerett) 2012: Bugge (miljørett), Johnsen (straffeprosess) 2013: Boe (forvaltningsrett), Eskeland (strafferett), Kjønstad (sosialrett, trygderett, helserett, velferdsrett, erstatningsrett) 2014: Zimmer (skatterett) 2016: Syse (helserett, velferdsrett), Backer (lovgivning, miljørett, sivilprosess) 2019: Smith (statsrett, forvaltningsrett), Stridbeck (strafferett, rettssosiologi) Totalt 12 avganger i perioden Erfaring tilsier, og det er derfor lagt til grunn i denne strategien, at de som er fast ansatte forblir i sine stillinger til de blir 70 år. Denne forutsetningen kan briste, og rekrutteringsstrategien vil eventuelt måtte revideres i lys av dette. Planer den enkelte måtte ha bør klargjøres i forbindelse med medarbeidersamtaler slik at avvikende planer fanges opp så tidlig som mulig. Gitt at det rekrutteres like mange kvinner og menn til de stillinger som besettes i denne perioden, vil kvinneandelen blant de faste ansatte passere 50% innen Potensiale for rekruttering Det nedenstående er ikke noen fullstendig liste over de som det kan være aktuelt å rekruttere til faste stillinger. Det er også et betydelig rekrutteringspotensiale blant personer med doktorgrad fra andre universiteter i Norge og utlandet. Listen nedenfor kan imidlertid anses som en indikator på hvilket rekrutteringspotensiale som finnes. Følgende stipendiater har levert avhandlinger med tilknytning til IOR siden 2003: 2003: Bettina Banoun (skatterett), Helge Syrstad (statsrett) 2004: Bjørn O. Berg (forvaltningsrett), Sverre Blandhol (rettsfilosofi, juridisk metode) 2005: Johan Greger Aulstad (miljørett, forvaltningsrett) 2006: Jo Stigen (internasjonal strafferett) 2007: Christina Voigt (miljørett), Ivar Alvik (folkerett), Mons Oppedal (barnevernrett), Elisabeth G. Stang (barnevernrett) 2008: Harald Hauge (skatterett), Runar Torgersen (strafferett, straffeprosess), Helga Aune (kvinnerett, arbeidsrett) - 4 -

19 Oversendt Juridisk fakultetet som innspill til prosess Faglige prioriteringer (implementeringsfasen) Følgende med doktorgrad har eller har hatt midlertidige stillinger ved IOR (de som senere er ansatt i fast stilling er holdt utenfor): - Mads Andenæs (folkerett, EU-rett, menneskerettigheter) Kjell Andorsen (strafferett) Marius Emberland (folkerett, menneskerettigheter, forvaltningsrett) Tor-Inge Harboe (statsrett, EU-rett, rettsteori, forvaltningsrett) - Iris Nguyen-Duy (statsrett, forvaltningsrett) Jo Stigen (folkerett, strafferett) Caroline Taube (statsrett) Christina Voigt (folkerett, miljørett) Følgende er eller har vært ansatt som stipendiater ved IOR, og antas å skulle levere avhandlinger (antatt leveringsår er tatt med): - Berg, Lars Magnus (statsrett, 2011) - Bragdø, Sunniva (statsrett, forvaltningsrett, 2009) Bullen, Andreas (skatterett, 2010) - Erichsen, Lars Edvard (sivilprosess, 2010) - Eriksen, Christoffer C. (folkerett, forvaltningsrett, rettsteori, EU-rett, 2009) - Frøberg, Thomas (strafferett, 2012) - Haidar, Imran (trygderett, 2012) - Heide, Ola Rambjør (statsrett, 2010) - Hjort, Maria Astrup (sivilprosess, 2011) - Høgberg, Benedikte Moltumyr (statsrett, menneskerettigheter, 2009) - Ikdahl, Ingunn (kvinnerett, folkerett, 2009) - Kierulf, Anine (menneskerettigheter, statsrett, 2013) - Køhler-Olsen, Julia (barnerett, 2011) - Langtvedt, Nils Christian (folkerett, internasjonal handelsrett, 2011) - Løvlie, Anders (straffeprosess, 2011) - Meidell, Merete (straffeprosess, 2011) - Nordeide, Ragnar (folkerett, 2012) - Platjouw, Froukje Maria (folkerett, miljørett, 2012) - Salomonsen, Torunn (folkerett, strafferett, 2009) - Stokstad, Sigrid (statsrett, kommunalrett, 2012) - Strand, Vibeke Blaker (diskrimineringsrett, 2011) - Stub, Marius (forvaltningsrett, 2010) - Sunde, Inger Marie (strafferett, 2009) - Ugelvik, Synnøve (strafferett, 2013) - Winge, Nikolai Kristoffersen (miljørett, 2011) - Wærstad, Tone L. (kvinnerett, 2011) I tillegg til de ovennevnte kommer personer som har levert avhandlinger tidligere, samt personer som har levert avhandlinger ved andre institusjoner, og som har skrevet om emner som faller inn under IORs fagområder. Endelig skal det fremheves at det kan være aktuelt å utlyse stillingene nordisk og internasjonalt. På denne bakgrunn kan det observeres at IOR har et potensielt bredt rekrutteringsgrunnlag, og at de fleste fagområder er godt representert. Fagområder som er svakt representert og hvor det kan være aktuelt å iverksette tiltak for å bedre rekrutteringsgrunnlaget inkluderer utlendingsrett, velferdsrett, utdanningsrett og kommunalrett. Det kan også konstateres at det er et godt potensiale for å rekruttere kvinner til de stillingene som blir lyst ut

20 Oversendt Juridisk fakultetet som innspill til prosess Faglige prioriteringer (implementeringsfasen) 5. Hensyn ved prioriteringene Noen ulike og til dels motstridende hensyn kan legges til grunn for en rekrutteringsstrategi: 1. Forskningskvalitet (alltid ansette de beste forskerne og tilpasse annet etter dette, eventuelt pålegge de ansatte å undervise eller forske i andre fag enn det som dekkes av hovedkompetansen) 2. Forskningsprioriteringer (se punkt 2.1 ovenfor, og nedenfor i dette punkt) 3. Undervisningsprioriteringer (obligatoriske fag i rettsstudiet, valgemner, andre fag) Hovedspørsmålet er hvordan det bør prioriteres mellom de tre første punktene. I den senere tid har primært det første kriteriet vært benyttet ved fakultetet. Stillinger har stort sett blitt besatt ved helt åpne utlysninger, og de best kvalifiserte søkerne har blitt valgt. Fakultetet har i prosessen faglige prioriteringer, som foreløpig ikke er helt avsluttet, uttalt at hovedvekten innen forskning skal legges på internasjonalisering, herunder komparativ rett, tematiske forskergrupper på tvers av disiplinene og deltakelse i tverrfakultære satsningsområder. Innenfor utdanning skal hovedvekt legges på internasjonalisering av studiene, fleksibilitet i studiene og tettere oppfølgning av jusstudentene. For forskningen har fakultetet identifisert følgende fire tematiske satsningsområder: i. Rettens globalisering ii. Individenes rettsstilling iii. Rett, stat og marked iv. Rett og miljø Alle disse punktene er relevante for IOR, og bør tas i betraktning ved utforming av en rekrutteringsstrategi. Imidlertid er prioriteringene så generelt utformet at de ikke gir særlig sterke føringer. Det kan også være av interesse å se våre prioriteringer i lys av satsningsområder ved andre juridiske fakulteter i Norge. For Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen er følgende emner av relevans for IOR prioritert som satsningsområder for forskning (i henhold til Forskningsmelding for 2007): Forskningsprosjekt innen området demokrati og rettsstat Energi- og ressursforvaltningsrett med særlig vekt på havrett, kystsoneforvalting og utnytting av marine ressurser Utvikling av forskningskompetanse og undervisningstilbud i alternativ konfliktløsning Internasjonal strafferettspleie. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø har utpekt følgende hovedsatsningsområder for forskning: Same- og urfolksrett Miljørett i nordområdene Fiskerirett - 6 -

21 Oversendt Juridisk fakultetet som innspill til prosess Faglige prioriteringer (implementeringsfasen) 6. Forslag til prioriteringer i perioden Det vil ikke være akseptabelt for IOR å godta færre stillinger enn de eksisterende 25 faste stillingene. Generelt er det et mål for IOR å utvide antallet faste stillinger. Dette innebærer at av de stillinger som utlyses i perioden bør minst åtte tilfalle IOR. Det er ikke et mål i seg selv å erstatte de personer som går av med personer som trer inn i en stilling med tilsvarende ansvarsoppgaver. De spørsmål som skal avklares i det følgende er om stillinger ved IOR skal besettes ved helt åpne utlysninger ved fakultetet, ved utlysninger avgrenset til offentlig rett generelt eller ved utlysninger med krav om forskningskompetanse eller undervisningskompetanse innen nærmere spesifiserte fagområder ved instituttet. Antallet stillinger som skal utlyses framover gir mulighet til å kombinere ulike prioriteringer. Det kan være aktuelt å foreta en kombinasjon av generelle utlysninger og mer fagspesifikke utlysninger i perioden. Instituttet ser det likevel som lite hensiktsmessig at fakultetet lyser ut stillinger helt åpent, og ønsker i det minste en avgrensning til offentligrettslige fag. På grunn av avgangen av personer innen fagområder som anses som sentrale å videreføre ved IOR, kan det være behov for å utlyse enkelte stillinger med kompetanse innen visse fagområder i tiden som kommer. I lys av kravene om forskningsbasert undervisning går instituttet inn for at stillinger som skal være fagspesifikke utlyses med krav om forskningskompetanse innen disse områdene. Også forskningskompetanse utenfor disse fagområdene vil telle med i bedømmelsen. Kravet om forskningskompetanse bør utformes så generelt at utlysningen ikke kan oppfattes som skreddersydd for visse søkere. Det er for tiden ikke aktuelt å kalle utvalgte personer til IOR. For å sikre et bredt rekrutteringsgrunnlag bør stillingene utlyses slik at de, så langt det er hensiktsmessig, er mulige å søke på for utenlandske søkere. Behovet for undervisningskompetanse i bestemte obligatoriske fag kan likevel være til hinder for dette. Med mindre annet er nevnt, bør stillingene utlyses med tanke på rekruttering fra Norden. I det følgende foretas en vurdering av behovet for faste stillinger innen de ulike offentligrettslige fag. Til grunn for vurderingen har vi lagt følgende hensyn: Opprettholde tilfredsstillende undervisningskapasitet i de obligatoriske fagene i rettsstudiet. Dette har i det følgende blitt tillagt vesentlig vekt. Bidra til forskning innenfor de fagområder som er prioritert i fakultetets faglige prioriteringer. Følge opp instituttets egne faglige prioriteringer. Støtte opp om videreutviklingen av forskergruppene og andre faggrupper ved IOR. Opprettholde et tilfredsstillende tilbud av valgemner. Etter vurderingen av mulige fagspesifikke utlysninger har vi vurdert to hovedalternativer. Det ene alternativet, som la opp til et fokus på fagspesifikke utlysninger, innebar at det i perioden ville bli ansatt fem personer ved IOR i faste stillinger med mer avgrensede utlysninger. I tillegg skulle det utlyses minst tre stillinger med krav om forskningskompetanse innen offentligrettslige fag, inklusive folkerett. Slike generelle utlysninger ville ivareta ønsket om å rekruttere gode søkere som ikke naturlig falt inn under de øvrige utlysningene

22 Oversendt Juridisk fakultetet som innspill til prosess Faglige prioriteringer (implementeringsfasen) Det andre alternativet la opp til åpne utlysninger. Det ble lagt vekt på å samle utlysningene for å redusere arbeidsbelastningen ved ansettelsene og for å sikre en bedre mulighet til å se stillingene i sammenheng. Instituttledelsen velger å gå inn for åpne utlysninger i første omgang, ut fra ganske klare tilbakemeldinger fra instituttets medarbeidere. Grunnene til dette er dels hensynet til de mange dyktige personene med doktorgrad som de senere år har hatt få faste stillinger å søke på, dels at det sikrer konkurranse om stillingene og at vi dermed får de best kvalifiserte søkerne. Videre kan nevnes at det er mange av de potensielle søkerne som har tverrgående prosjekter. Gjennomgangen av fagområder nedenfor indikerer at det ikke er noe presserende behov for rekruttering innen spesifikke fagområder, og man kan derfor foreløpig avvente situasjonen og revurdere behovet i lys av de første rundene med ansettelser. Avhengig av hvem som ansettes i de første rundene, holder vi muligheten åpen for at det i senere utlysningsrunder kan bli aktuelt å lyse ut stillingene mer fagspesifikt. For å sikre søkergrunnlaget bør den enkelte stilling imidlertid også da lyses ut med alternative krav til kompetanse i to-tre offentligrettslige fag. Uavhengig av om utlysningen er åpen eller mer fagspesifikk bør det, i lys av fakultetets og instituttets fokus på rettens globalisering i sine faglige prioriteringer, i utlysningstekstene gå fram at det vil bli lagt vekt på kandidatenes kompetanse i internasjonalrettslige og komparative temaer. Vurdering av behovet for rekruttering innen ulike fag: 1. Forvaltningsrett: Mange personer ved IOR arbeider med forvaltningsrettslige fag, men få har et hovedfokus på alminnelige forvaltningsrettslige emner. I forbindelse med avgangen til Boe i 2013, som har vært sentral innenfor alminnelig forvaltningsrett, aktualiseres spørsmålet om rekruttering til alminnelig forvaltningsrett. Andre fast ansatte ved IOR kan fylle rollen som den sentrale fagpersonen innen alminnelig forvaltningsrett, særlig Sand, Eng og Smith. I lys av de arbeidsoppgaver disse personene allerede har, av behovet for å rekruttere en yngre person inn i faget, samt av behovet for en sterkere internasjonal (inklusive komparativ) orientering innenfor faget, bør det sikres nyrekruttering innen alminnelig forvaltningsrett. For å sikre et bredt rekrutteringsgrunnlag bør en eventuell stillingsutlysnings krav om forskningskompetanse formuleres slik at forskningskompetanse innen ulike områder av spesiell forvaltningsrett vil være kvalifiserende på lik linje med forskningskompetanse innenfor alminnelig forvaltningsrett. Det samme bør gjelde forskningskompetanse i grenseområdet mellom forvaltningsrett og statsrett. Det vil være godt grunnlag for rekruttering til en slik stilling. 2. Miljørett: Avgang innen miljørett i 2012 (Bugge) aktualiserer spørsmålet om behov for rekruttering i faget. Det foreligger et aktivt fagmiljø knyttet opp mot forskergruppen i naturressursrett, og det er ønskelig å videreføre dette med en forankring ved IOR. Forskergruppen i naturresursrett er spredt på fakultetet, og de som er knyttet til IOR er stort sett ikke fast ansatte. Det er for tiden ikke noen som står klar til å overta fagansvaret for miljørettsfagene, selv om Backer og Fauchald er kvalifisert for å ta et - 8 -

23 Oversendt Juridisk fakultetet som innspill til prosess Faglige prioriteringer (implementeringsfasen) ansvar for nasjonal eller internasjonal miljørett. I lys av de arbeidsoppgaver disse personene allerede har, av at Backer går av i 2016, og av fakultetets faglige prioriteringer, særlig punkt iv om rett og miljø, bør det rekrutteres en person som har miljørett som sitt hovedarbeidsområde. Dersom en stilling i miljørett utlyses uten presisering av hvorvidt det kreves kompetanse i nasjonal eller internasjonal miljørett, antas det å foreligge et tilfredsstillende rekrutteringsgrunnlag. En slik stilling bør eventuelt utlyses internasjonalt. 3. Arbeidsrett (det inkluderende arbeidsliv) og velferdsrett: Den eneste fast ansatte ved IOR med arbeidsrett som fagområde (Jakhelln) slutter i Det er behov for et fag ved IOR som tar for seg det inkluderende arbeidsliv, med fokus på velferdsstaten med en uttalt målsetting om inkludering av alle borgere på den viktige samfunnsarena som arbeidslivet er. Ikke-diskriminering og integrering må stå sentralt i dette faget, enten det handler om kvinner, etnisk bakgrunn (utlendingsrett) eller ulikt funksjonsnivå (velferdsretten). Utdanningssektoren kommer inn som en viktig premiss for senere deltakelse i arbeidslivet. Arbeidsrett er for tiden ivaretatt ved IfP, men uten det nevnte fokuset. Denne vinklingen på faget kan ses i sammenheng med velferdsrett og diskrimineringsrett. En slik tilnærming må ses i sammenheng med avgangen i velferdsrett i 2013 (Kjønstad) og 2016 (Syse). Det er også av betydning at arbeidsrett har vært blant de mest populære valgemnene. En rekruttering innen disse fagområdene vil innebære en styrking av forskerguppen i rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS). Det er potensielle søkere dersom det legges opp til et bredt definert fagområde. 4. Skatterett: Skatterett har lenge hatt en forankring på IOR, etter at en stilling opprinnelig ble opprettet nettopp med tanke på å ivareta skatterett ved fakultetet (Aarbakke og Hærem delte opprinnelig denne stillingen som stipendiater). I forbindelse med avgang i faget i 2014 (Zimmer) oppstår spørsmålet om rekruttering. Det vil være mulig å videreføre faget som undervisningsfag uten rekruttering (Gjems-Onstad som professor II, evt. supplert med ytterligere en professor II stilling). Imidlertid vil dette svekke forskningen i fagområdet ved fakultetet, og det er ønskelig ved IOR å opprettholde forskning i fag i grenselandet mot markeds- og selskapsrett. I henhold til IORs faglige prioriteringer er skatterett et fag som skal opprettholdes og videreutvikles. Det er for tiden ikke andre institusjoner som står klare til å overta et nasjonalt ansvar for forskning og undervisning i skatterett. Det må også fremheves at skatterett har en sentral plass i virkemiddelorientert forskning og undervisning, og at det derfor er av stor interesse å videreføre kompetanse innen faget ved fakultetet. Det antas å være tilfredsstillende muligheter for rekruttering på noe lengre sikt. 5. Prosessrett: Avgang innen sivil- og straffeprosess (Hov 2011 og Johnsen 2012) aktualiserer spørsmålet om behov for rekruttering innen disse fagområdene. Straffeprosessmiljøet ivaretas primært av Hennum og vil til en viss grad kunne suppleres av strafferettsmiljøet. Sivilprosessmiljøet ivaretas primært av Robberstad og har i noen grad blitt styrket ved ansettelsen av Backer. Det er på denne bakgrunn et visst behov - 9 -

24 Oversendt Juridisk fakultetet som innspill til prosess Faglige prioriteringer (implementeringsfasen) for nyrekruttering til prosessfagene. Situasjonen innen fagene er ikke slik at det er grunn til å prioritere det ene faget framfor det andre. På litt sikt vil det være et godt potensielt rekrutteringsgrunnlag innen begge fagene. 6. Strafferett: Det er avgang i strafferett i 2013 (Eskeland) og 2019 (Stridbeck). Blant de fast ansatte ivaretas faget i tillegg av Høgberg. For tiden er det ikke noen fast ansatt med doktorgrad/doktorgradskompetanse eller tilsvarende i strafferett. Det vil på lengre sikt være behov for å rekruttere en person med hovedansvar for strafferett, bl.a. i lys av en rekke "nye" kriminalitetsformer, ny straffelov og internasjonalisering av strafferetten. Det er tilfredsstillende muligheter for rekruttering til strafferett. 7. Statsrett: Det er avgang i statsrett i 2019 (Smith). Andre fast ansatte ved IOR kan fylle rollen som den sentrale fagpersonen innen statsrett, særlig Sand og Eng. Det vil likevel på lengre sikt være behov for nyrekruttering til faget. Behovet for en fagspesifikk utlysning i statsrett bør ses i lys av hvilken ansettelse som gjøres i forvaltningsrett. Det er tilfredsstillende muligheter for rekruttering til statsrett. Konklusjon: Det lyses ut to til tre stillinger i offentligrettslige fag sent i 2009 eller tidlig i Søkerne bes forholde seg til fakultetets og instituttets faglige prioriteringer, som også vil ha innvirkning på vurderingen av søkerne. Det bør vurderes om utlysningen kan skje internasjonalt, og utlysningsteksten samt et sammendrag av fakultetets og instituttets faglige prioriteringer bør foreligge også på engelsk. I lys av det som er sagt ovenfor om behovet for å dekke opp ulike fag, vurderes det etter ansettelsene i disse stillingene om det er behov for mer avgrensede utlysninger og i tilfelle innenfor hvilke fagområder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640]

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Universitetet i Oslo Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av ph.d.-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640]

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Universitetet i Oslo Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo 1 Dato: 22.11.2013 Deres ref.: Vår ref.: 2013/127 Sakskart for møte i Programutvalg for masterstudiet i rettsvitenskap Tid og sted: Fredag 29. november kl. 13.15,

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015

Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015 Institutt for matematiske realfag og teknologi Tilstede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Einar

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008

Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008 Innkalling til ekstraordinært styremøte 4-2008 - 22. oktober 2008 Vi innkaller til ekstraordinært styremøte

Detaljer

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE UNIVERSITETET I BERGEN INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP Bergen, 29.08.2014 INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE Instituttrådet innkalles med dette til møte torsdag 4. september

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014 EVALUERINGSRAPPORT Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse Desember 2014 Bergens forskningsstiftelse, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen Tlf: +47 908 57 399 Epost: post@bfstiftelse.no www.bfstiftelse.no

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB

Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB Innstilling høsten 2006 Asbjørn Strandbakken Johanne Spjelkavik Hilde Ruus 1. Arbeidsgruppens sammensetning og mandat... 4 2. Sammendrag og forslag...

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg 51/12 Høgskolestyret Møtedato 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001 Ole-Jacob Skodvin Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland En gjennomgang og vurdering NIFU skriftserie nr. 2/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet

Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Side 1 Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Tirsdag 21. januar 2014 kl. 09:15 10:15. Møterom 546 Til stede: Asbjørn Strandbakken (leder) Magne Strandberg (a) Bjørn Henning Østenstad

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/14 Universitetet i Stavangers randsonestrategi og målsetting med eierskapet av IRIS AS ephortesak: 2007/5472 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø/Sonja Meyer Møtedag:

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer