IFRS Nyhetsbrev nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFRS Nyhetsbrev nr. 2 2013"

Transkript

1 Juni april juni 2013 IFRS Nyhetsbrev nr Innhold EU-godkjente standarder og tolkningsuttalelser Standarder og tolkningsuttalelser endelig vedtatt av IASB/IFRS-IC Høringsutkast til standarder og tolkningsuttalelser Andre IFRS Nyheter Relevante endringer og nyheter i norsk regulering Deloitte publikasjoner og ressurser Deloitte IFRS-relaterte seminarer Kontakter EU-godkjente standarder og tolkningsuttalelser Annual Improvements Cycle Den 17. mai 2012 publiserte IASB Annual Improvements cycle som er en samling av endringer i enkelte standarder. Disse ble godkjent av EU 27. mars i år. Tabellen under viser hvilke områder som berøres av endringene. Standard IFRS 1 Firsttime Adoption of International Financial Reporting Standards Endring Anledning til gjentakende anvendelse av IFRS 1 Lånekostander knyttet til kvalifiserende eiendeler hvor balanseføringsdagen finner sted før overgangen til IFRS IAS 1 Presentation of Financial Statements IAS 16 Property, Plant and Equipment IAS 32 Financial Instruments: Presentation IAS 34 Interim Financial Reporting Klargjøring av krav til sammenligningstall og opplysninger Klassifisering av vedlikeholdsutstyr Presiserer at skatteeffekten av en utdeling til egenkapitaleiere bør regnskapsføres i henhold til IAS 12 Inntektsskatt Avklarer delårsrapportering av segmentinformasjon for sum eiendeler for å fremheve konsistens med kravene I IFRS 8 Driftssegmenter Endringene er gitt ikrafttredelse for årsregnskap som starter fra og med 1.januar Veiledning overgang til IFRS 10 Den 28.juni 2012 publiserte IASB Consolidated Financial Statements, Joint Arrangements and Disclosure of Interest in Other Entities: Transition Guidance (Amendements to IFRS 10, IFRS 11 og IFRS 12). Disse ble godkjent av EU 4. April i år. Endringene klargjør overgangsreglene i IFRS 10 Consolidated Financial Statements, og gir visse lettelser i kravet om full retro-

2 spektiv anvendelse. Det generelle utgangspunktet ved overgang til nye standarder er full retrospektiv anvendelse i samsvar med IAS 8. Endringen klargjør at det kun er krav om å endre sammenlikningstallene for det siste regnskapsåret før implementering. Det er også gitt unntak fra kravet om å gi noteopplysninger for tidligere perioder for ikke-konsoliderte strukturerte enheter. Endringene er gitt ikrafttredelse i EU for årsregnskap som starter fra og med 1.januar 2014, og er beskrevet i IFRS in Focus - IASB issues Amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12 Transition Guidance. Standarder og tolkningsuttalelser endelig vedtatt av IASB/IFRS-IC IFRIC 21 Levies Det er utgitt en ny IFRIC tolkning (IFRIC 21) vedrørende avgifter som det offentlige pålegger, som følge av uklarhet om når det kan avsettes for disse avgiftene. Med avgift menes her en betaling til offentlige myndigheter hvor det betalende foretaket ikke mottar noen motytelse (vare eller tjeneste). Betalingen skal være pålagt av offentlige myndigheter i tråd med lovgivning. Inntektsskatt, i samsvar med IAS 12, er ikke omfattet av tolkningen. Videre er bøter, pålegg, og betalinger til offentlige myndigheter for tjenester eller anskaffelse av en eiendel i et kontraktsmessig forhold, utenfor virkeområdet til tolkningen. Offentlig myndighet er i tolkningen definert tilsvarende som etter IAS 20. Tolkningen omhandler avgifter som gir opphav til avsetninger etter IAS 37, samt regnskapsføring av avgifter hvor tidspunktet for betalingen og beløpets størrelse er sikkert. Avgifter innregnes som en forpliktelse når det har oppstått en forpliktende hendelse (obligating event) som utløser krav om å betale avgiften. Tolkningen omtaler ikke motposten til innregning av forpliktelsen. I de fleste tilfeller vil foretaket innregne en kostnad i den gjeldende perioden med mindre det kan argumenteres for at det foreligger et element av forskuddsbetaling, hvor det vil innregnes en eiendel. Tolkningen omhandler flere typer avgifter. I det følgende beskrives kort behandlingen av ulike typer avgifter. Avgifter som påløper etter hvert som foretaket genererer inntekt Opptjening av inntekt som spesifisert i lovgivningen er den forpliktende hendelsen. Foretaket innregner en forpliktelse til å betale avgiften etter hvert som inntekten genereres. Avgifter som påløper i sin helhet når foretaket genererer inntekt i en periode Den første inntekten for foretaket i perioden er den forpliktende hendelsen. For disse avgiftstypene er foretaket typisk pliktig til å betale avgiften på bakgrunn av tidligere perioders inntekt. Det vil si at opptjening av inntekt i en tidligere periode er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, betingelse for å innregne en forpliktelse etter IAS 37. Dette gjelder uavhengig av om regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og uavhengig av sannsynligheten for at foretaket vil generere inntekter i perioden. Avgifter som utløses i sin helhet når foretaket fortsetter driften Den forpliktende hendelsen er foretakets drift på en gitt dato. Frem til denne gitte datoen kan foretaket unnlate å betale avgiften. Selv om avgiften beregnes basert på tidligere perioders resultat eller balanse vil det ikke foreligge noen forpliktelse til betaling før den gitte datoen..det skal således ikke innregnes noen forpliktelse før denne datoen, men hele forpliktelsen vil innregnes på denne gitte datoen. Avgifter som utløses dersom foretaket genererer inntekter over et fastsatt minimumsbeløp for inntekter Den forpliktende hendelsen er foretakets generering av inntekter over det fastsatte minimumsbeløpet. Det skal ikke innregnes noen forpliktelse før denne terskelen er nådd, uavhengig av sannsynligheten for at den nås. De samme prinsipper for innregning skal anvendes for delårsregnskap. Ikrafttredelse for tolkningen er for regnskap som begynner etter 1. januar Tolkningen skal anvendes retrospektivt, i samsvar med IAS 8. Tolkningen er ennå ikke EU-godkjent. For mer informasjon, les IFRS in Focus her. Endringer i IAS 36 Opplysningskrav om gjenvinnbart beløp I forbindelse med utgivelse av IFRS 13 innførte IASB endringer i opplysningskravene i IAS 36. Det ble da innført krav om å opplyse om gjenvinnbart beløp i hver 2

3 rapporteringsperiode for kontantgenererende enheter (KGE) eller grupper av KGE hvor en betydelig andel av balanseført verdi av goodwill eller annen immateriell eiendel med ubestemt levetid er allokert. Formålet til IASB var å innføre et opplysningskrav for gjenvinnbart beløp i rapporteringsperioder hvor det er foretatt nedskrivninger og i rapporteringsperioder med reversering av tidligere nedskrivning, men kravene ble i praksis også anvendt for rapporteringsperioder uten foretatt eller reversert nedskrivning. Endringen som nå foretas i IAS 36 klargjør at det kun må opplyses om gjenvinnbart beløp i rapporteringsperioder med foretatt eller reversert nedskrivning. I tillegg innføres følgende opplysningskrav for rapporteringsperioder hvor nedskrivning er foretatt eller reversert og gjenvinnbart beløp er basert på virkelig verdi fratrukket salgsutgifter: - Hvilket nivå i verdivurderingshierarkiet (se IFRS 13) som har blitt fastsatt for målingen av virkelig verdi for eiendelen eller KGE. - For måling etter nivå 2 eller 3 skal det gis opplysninger om: En beskrivelse av den benyttede verdsettelsesmodellen og endringer i denne modellen. Nøkkelforutsetninger benyttet i fastsettelsen av virkelig verdi, herunder diskonteringsrenten benyttet i gjeldende måling og tidligere måling dersom virkelig verdi fratrukket salgsutgifter er målt ved nåverdiberegning. Endringene får retrospektiv ikrafttredelse for årsregnskap som starter fra og med 1. januar Tidlig implementering er tillatt under forutsetning av at IFRS 13 er benyttet i de aktuelle rapporteringsperiodene (inkludert sammenligningsperioder), men da EU-godkjennelse av endringene på nåværende tidspunkt ikke forventes før første kvartal 2014 så er det usikkert om tidlig implementering vil være mulig for norske selskaper. For mer informasjon, les IFRS in Focus her. Endringer i IAS 39 Noviations of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting (Amendements to IAS 39 Financial Instruments) 27. juni 2013 vedtok IASB mindre endringer i kapittelet om sikringsbokføring i IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. Bakgrunnen for endringen er G20-ledernes beslutning om at alle standardiserte unoterte derivater ( over-thecounter derivater / OTC ) fra og med ultimo 2012 skal handles på børser eller elektroniske plattformer, og gjøres opp gjennom sentrale clearingmotparter. Disse reglene er enda ikke innført i Norge, men forventes implementert uten vesentlige endringer. Uten endringene i IAS 39 ville bytte av motpart i derivatkontraktene medført opphør av regnskapsføring av sikring, og eventuelt reetablering av nye sikringsforhold. Det er i endringen av IAS 39 gitt et spesifikt unntak som innebærer at det ikke lenger vil være krav om å avslutte sikringsforholdet når følgende vilkår er tilfredsstilt: Bytte av motpart ( noviation ) i sikringsinstrumentet må skje som en konsekvens av lov eller forskrift, eller en introduksjon av lover eller forskrifter. Dette er en endring fra forslaget i høringsutkastet som krevde at bytte av motpart var påkrevd ved lov eller forskrift. Bytte av motpart innebærer en oppgjørssentral blir ny motpart til hver av partene i kontrakten Endringer i kontrakten begrenses til de endringer som er nødvendige for å få gjennomført byttet av motpart. Endringene har retrospektiv anvendelse med ikrafttredelse 1. januar Endringen er ennå ikke EU-godkjent. For mer informasjon, les IFRS in Focus her. Oversikt over vedtatte endringer i IFRS Tabellen nedenfor gir oversikt over nye standarder og tolkningsuttalelser. Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger til publikasjoner fra IASB, noe som kan utsette eller i ytterste konsekvens forhindre at standarden eller tolkningsuttalelsen kan anvendes i EU. For enkelte standarder og tolkningsuttalelser har derfor EU et senere ikrafttredelsestidspunkt enn IASB. I de tilfellene er det eksplisitt opplyst om dette i vedlagte tabell. Tabellen gir status for EU-godkjennelser pr 27. juni Tabell med oversikt over endringer i IFRS. Høringsutkast til standarder og tolkningsuttalelser ED/2013/5 Regulatory Deferral Accounts midlertidige regler for regnskapsføring av mer-/ mindreinntekt IASB har utarbeidet et høringsutkast hvor det forslås en midlertidig løsning som gir unntak for de foretak som er rate-regulated og som anvender IFRS for første gang. Unntaket innebærer at foretak som anvender IFRS for første gang gis mulighet, men ikke plikt, til å anvende samme løsning som under forrige GAAP. 3

4 Foretaket vil måtte presentere linjen totale eiendeler og/ eller gjeld før mer-/mindreinntekt. Mer-/mindreinntekten skal så presenteres separat før totale eiendeler og/eller gjeld. Netto endring i mer-/mindreinntekt vil også måtte presenteres separat i resultatet og Other Comprehensive Income (OCI) for å isolere disse beløpene. Det foreslås også nye krav til tilleggsopplysninger i noteverket. Parallelt med høringsutkastet tar IASB sikte på å utarbeide en ny permanent veiledning på området. I denne forbindelse ber de nå om informasjon som skal brukes som input i forbindelse med utarbeidelsen av et diskusjonsnotat. IASB vil beslutte tidspunkt for ikrafttredelse etter at høringskommentarene er mottatt. Det er foreslått at tidlig implementering vil være tillatt. Høringsfristen er satt til 4.september For mer informasjon, se vårt temabaserte nyhetsbrev IFRS in Focus her. Høringsutkastet er tilgjengelig her. ED/2013/6 Leases IASB publiserte i mai et revidert høringsutkast for leasingavtaler. I høringsutkastet foreslår IASB nye regler for behandlingen av leieavtaler som vil medføre betydelige endringer for både utleier og leietaker, dersom de blir vedtatt. Virkeområde og klassifisering Virkeområdet i standarden er relativt likt det vi kjenner fra IAS 17. Det er verd å merke seg at definisjonen av leieavtale er noe endret, og leie av immaterielle eiendeler er foreslått definert ut av standarden. Leasingavtaler som har en maksimal avtaleperiode på 12 måneder, inklusive forlengelsesopsjoner, defineres som kortsiktige leasingavtaler, og regnskapsføres tilsvarende operasjonell leie under IAS 17. Alle andre leieavtaler vil måtte klassifiseres som henholdsvis Type A eller Type B. Eiendom klassifiseres som Type B med mindre leieperioden dekker hoveddelen av resterende økonomiske levetid eller at nåverdien av leiebetalingene i all vesentlighet svarer til virkelig verdi av eiendelen. Andre eiendeler klassifiseres som Type A med mindre leieperioden dekker en ubetydelig del av økonomisk levetid eller at nåverdien av leiebetalingene er uvesentlige i forhold til virkelig verdi av eiendelen. Leietaker For leietaker foreslås det at alle leasingavtaler, med unntak av kortsiktige leasingavtaler, behandles etter en rett til bruk modell. Ved bruk av denne modellen innregner leietaker en rett-til-bruk eiendel og en leasingforpliktelse i balansen. Resultateffekten (både presentasjon og størrelse) vil avhenge av klassifiseringen av leasingavtalen. For Type A -avtaler foreslås det at leietaker foretar en systematisk (typisk lineær) amortisering av rett-til-bruk eiendelen. I tillegg blir det regnskapsført en rentekostnad knyttet til leieforpliktelsen ved bruk av effektiv rente metode. Amortisering og rentekostnad presenteres separat i resultatregnskapet. For Type B - avtaler foreslås det at leietaker innregner en samlet leasingkostnad basert på en lineær metode, presentert som driftskostnad. Dette oppnås ved å: (1) Beregne rentekostnader som for Type A (effektiv rente metode), og (2) Tilpasse amortiseringen av eiendelen slik at summen av amortisering og rentekostnad blir konstant/lineær. Dette betyr at størrelsen på eiendelen vil påvirkes da amortiseringen blir ulik for type A og type B. Utleier For Type A -avtaler foreslås det at utleier fraregner det utleide objektet og innregner en fordring for krav på leiebetaling og en residualeiendel. Residualeiendelen representerer utleiers krav på restverdien på det utleide objektet ved slutten av leasingperioden. Resultatelementene vil her bestå av en gevinst/tap knyttet til fraregning av eiendelen, rente på fordringen ved bruk av effektiv rente metode, samt rente på residualeiendelen. For Type B -avtaler foreslås det benyttet en modell som tilsvarer gjeldende modell for operasjonelle leieavtaler (lineær inntektsføring). Høringsfristen er 13. september For mer informasjon, se vårt temabaserte nyhetsbrev IFRS in Focus her. Høringsutkastet er tilgjengelig her. 4

5 ED/2013/7 Insurance Contracts IASB har publisert et revidert høringsutkast som gjelder forsikringskontrakter. Det reviderte høringsutkastet har med hovedtrekkene fra modellen for regnskapsføring av forsikringskontrakter som ble introdusert i høringsutkastet i Ved måling av forsikringsforpliktelse er utgangpunktet de kontantstrømmer som medgår til å oppfylle ytelser til og krav fra forsikringstaker. Målemetoden baseres på prinsippet om at en forsikringskontrakt utgjør en samling av rettigheter og forpliktelser som fungerer sammen og sammen skaper kontantstrømmer. Modellen baseres på fire byggeklosser : 1. Oppdaterte estimater på fremtidige kontantstrømmer 2. Diskonteringsrente 3. Eksplisitt risikojustering 4. Residualmargin I det reviderte høringsutkastet er det foretatt noen justeringer, blant annet: Den delen av forpliktelsen som gjelder uopptjent inntekt justeres for prospektive endringer i forventning (unlocking) Renteendringer som skyldes endringer i diskonteringsrente skal reflekteres i OCI og reverseres over tid, og etter hvert som forsikringskontrakter oppfylles. Dersom kontrakten er fraregnet, skal beløpet som ligger i OCI som knytter seg til denne bli resirkulert over resultatet. Forsikringskontrakter som har kontantstrømmer som varierer med avkstningen på underliggende element enten ved en kontraktsmessig spesifisert link eller indirekte, skal benytte the mirroring approach - dvs at måling og presentasjon av linkende kontantstrømmer er bestemt av måling og presentasjon av det underliggende objektet Det presenteres en ny definisjon av forsikringsinn tekter og kostnader Det reviderte høringsutkastet har intensjoner om å gi regnskapsprodusenter nok tid til implementering av standarden, og foreslår en tre års periode fra standarden vedtas til dato for pliktig implementering. Tidliganvendelse vil bli mulig, og sammenlikningstallene må endres. Det vil bli behov for å endre systemer, strømlinjeforme både operasjonelle prosesser og rapporteringsprosesser, organisere datainnsamling, bearbeiding og lagring opplæring av ansatte og bestemme hvordan effektivt kommunisere dette med hovedbrukerne av regnskapet. Høringsfrist er satt til 25.oktober 2013 For mer informasjon, les IFRS in Focus her. ED/2013/8 Agriculture: Bearer Plants IASB har utarbeidet et nytt høringsutkast for flerårlige planter innen landbruk som benyttes til innhøsting av produkter. Forslaget fører til endringer i IAS 16 og IAS 41. IASB mener at virkelig verdi fratrukket salgskostnader er den mest relevante målemetoden for å reflektere biologisk vekst for planter. For voksne planter som benyttes til innhøsting av produkter er det ikke noen biologisk endring. IASB argumenterer derfor med at disse plantene ikke er forskjellige fra maskiner benyttet til å produsere varer, og at de derfor skal behandles etter IAS 16 og ikke måles til virkelig verdi etter IAS 41. Dette forslaget innebærer å fjerne planter benyttet til innhøsting av produkter fra virkeområdet til IAS 41 og inkludere dem i virkeområdet til IAS 16. For å kvalifisere til behandling etter IAS 16 må den biologiske eiendelen møte de tre foreslåtte kriteriene for en plante benyttet til høsting : Den må benyttes i produksjon eller tilføre landbruksprodukter, Den må være produktiv for mer enn en periode, (dvs flerårlig plante), og Formålet skal ikke være salg av planten som en levende plante eller innhøsting av planten (annet enn skroting ved slutten av den produserende levetiden til planten). IASB avviser en predominant-bruk modell til fordel for en ikke-alternativ bruk modell, for å minimere potensiell usikkerhet om en plante benyttet til høsting av produkter skal behandles etter IAS 16 eller IAS 41. Det foreslås ingen endringer i IAS 16 ut over modifikasjonen av virkeområde, siden IASB forventer at de generelle prinsippene i standarden kan benyttes for planter benyttet til høsting av produkter. Det er ikke fastsatt noen dato for ikrafttredelse av endringene. Dette vil besluttes etter en vurdering av kommentarene IASB mottar på høringsutkastet. Foretak vil måtte ta i bruk endringene retrospektivt i samsvar med IAS 8. Høringsfristen er satt til 28. oktober For mer informasjon, les IFRS in Focus her. Andre IFRS Nyheter IIRC publiserer høring om rammeverk for integrert rapportering International Integrated Reporting Counsil (IIRC) leder 5

6 utviklingen av et globalt rammeverk for integrert rapportering. Dette er et næringslivs- og investorledet initiativ som ønsker å skape et rammeverk for en mer helhetlig foretaksrapportering som sammenfatter rapportering om samfunnsansvar, finansiell rapportering og rapportering om foretaksstyring. IIRC publiserte i 2011 et diskusjonsnotat på høring med tittelen Towards Integrated Reporting Communicating Value in the 21st Century Nå har IIRC sendt på høring utkast til rammeverk for integrert rapportering som hensyntar tilbakemeldinger mottatt på høringsutkastet fra 2011 og erfaringene fra pilotselskapene som har innført integrert rapportering. Et sammendrag av rammeverket som er på høring finnes i vårt temabaserte nyhetsbrev IFRS in Focus IIRC consults on its International Integrated Reporting Framework Se også: International Integrated Reporting Council (IIRC) IIRC publishes background papers in lead up to consultation draft of integrated reporting framework IIRC publishes further background paper on the business model Consultation Draft of the International <IR> Framework (link to IIRC website) rammeverk-for-integrert-rapportering GRI (Global Reporting Initiative) oppdaterer sine retningslinjer G4 er GRI sin fjerde generasjon av retningslinjer og ble publisert 24. mai i år. G4 er siste del av GRI sin satsning på kontinuerlig utvikling og forbedring av sine retningslinjer for å oppnå målet om å drive og lede bærekraftig rapportering fremover. Global Reporting Initiative (GRI) er et frivillig, internasjonalt nettverk bygget på samarbeid mellom bedrifter, arbeidstakerorganisasjoner, investorer, revisorer, frivillige organisasjoner, akademikere og andre interessenter. Nettverket er tilknyttet FN gjennom status som samarbeidende institusjon med FNs miljøprogram UNEP. Formålet med GRI er at rapportering på den tredelte bunnlinjen, det vil si økonomiske, miljømessige og sosiale resultater, skal bli like utbredt som vanlig finansiell rapportering er i dag. GRI har utviklet prinsipper og måleindikatorer for rapportering og er det mest utbredte internasjonale rammeverket av denne typen. De nye retningslinjene skal være lettere å følge, ha vesentlighetsbetraktninger i rapportering om samfunnsansvar og inkluderer ny og oppdaterte opplysningskrav på ulike områder som bl.a virksomhetsstyring, verdikjeden, etikk og integritet, anti-korrupsjon og utslipp av klimagasser. De nye G4 retningslinjene kan leses her. IFRS Foundation har utgitt et oppdatert sammendrag av IFRS beregnet på administrerende direktører, revisjonskomiteen og styremedlemmer IFRS Foundation Education Initiative har utgitt utgaven av International Financial Reporting standards A Briefing for Chief Executives, Audit Committees and Board of Directors. Denne utgaven gir et sammendrag av alle IFRS er som er utgitt pr 1.september 2013 på et overordnet nivå og et mindre teknisk språk som skal gjøre det lettere å få et overblikk over standardene og hvilken betydning de har for foretaket. Se mer informasjon her. Relevante endringer og nyheter i norsk regulering Lovendring: Unntak fra konsernregnskapsplikt Det er vedtatt et nytt unntak i regnskapsloven 3-2 femte ledd fra plikten til å utarbeide konsernregnskap for morselskap som bare har datterselskaper som både hver for seg og samlet er av uvesentlig betydning, jf. 3-2a. Henvisningen til 3-2a understreker hva uvesentligheten skal måles mot. Årsregnskapet skal etter 3-2a gi et rettvisende bilde av den regnskapspliktiges og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Bortfallet av konsolidering er en følge av endringer i EØS-retten som medfører at foretak kan unntas fra plikten til å utarbeide konsernregnskap og konsolidert årsberetning dersom foretaket kun har datterselskaper av uvesentlig betydning. Vi minner om at regnskapsloven allerede har en bestemmelse i 3-8 annet ledd som innebærer at datterselskaper som ikke har betydning for å bedømme konsernets stilling eller resultat, kan utelates fra konsolideringen. Det antas derfor at lovendringen neppe vil få noen stor betydning i praksis. Merk imidlertid at 3-2(5) også gjelder for IFRS-rapporterende. Små foretak har et generelt unntak fra konsernregnskapsplikt, så lenge ingen av selskapene i konsernet er notert på regulert marked. For små foretak er det vedtatt en konsekvensendring i regnskapsloven 3-2 fjerde ledd annet punktum som innebærer at unntaket i femte 6

7 ledd går foran unntaket i fjerde ledd annet punktum, slik at det ikke er krav om konsernregnskap hvis samtlige datterselskaper er av uvesentlig betydning uavhengig av om et av selskapene i konsernet er notert på regulert marked. Virkningstidspunktet er satt til 1. juni Les lovvedtaket her. Lovendring: rapportering om samfunnsansvar Med virkning fra 1.juni 2013 har det trådt i kraft nye lovregler som pålegger store foretak å rapportere om hvordan de følger opp sitt samfunnsansvar i årsberetningen eller i en egen samfunnsansvarsrapport som det henvises til i årsberetningen. Dette er i tråd med utviklingen nasjonalt og internasjonalt om økende forventninger og krav til hvordan selskapene følger opp og rapporterer om sitt samfunnsansvar. Selskaper må nå også rapportere om sitt arbeid med korrupsjonsbekjempelse. Innhold i rapporteringen Kravet reguleres i regnskapsloven 3-3 c, og redegjørelsen skal gis årlig og skal omfatte følgende temaer: Menneskerettigheter Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold Det ytre miljø Korrupsjonsbekjempelse Redegjørelsen skal inneholde opplysninger om retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder som benyttes av foretaket for å integrere disse hensynene i sin forretningsstrategi, daglige drift og i forholdet til sine interessenter. Dersom foretaket ikke har retningslinjer, skal det opplyses om dette. Foretak som har retningslinjer skal: Opplyse om hvordan foretaket arbeider for å omsette disse til handling Gi en vurdering av resultatene som er oppnådd Opplyse om forventninger til dette arbeidet fremover Rapporteringskravet gjelder for store foretak, dvs. børsnoterte foretak, allmennaksjeselskaper, banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern. Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler for regnskapsåret Overgangsreglene sier at de nye rapporteringsreglene ikke gjelder for regnskapsår påbegynt før 1. januar 2014 for foretak som avlegger rapportering i henhold til FNs initiativ for samarbeid med næringslivet om en bærekraftig global utvikling, Global Compact eller offentlig rapport avgitt etter det globale rapporteringsdirektivet. Disse foretakene skal i årsberetningen opplyse om hvor de respektive rapportene finnes offentlig tilgjengelig, og erstatter redegjørelsen som kreves i regnskapsloven 3-3 c, 1. ledd. Datterselskaper er unntatt fra rapporteringskravet dersom morselskapet gir en redegjørelse for konsernet som dekker datterselskapet. Styrets og daglig leders signatur på årsberetningen skal anses også å omfatte samfunnsansvarsrapporten når det er henvist til denne i årsberetningen. Revisor skal kontrollere at det er gitt de opplysninger som kreves etter lov og forskrift (regnskapsloven 3-3c) samt vurdere om opplysningene er konsistent med årsregnskapet på lik linje med den konsistenssjekk som kreves for andre opplysninger i årsberetningen. Forpliktelse og forankring For de selskaper som allerede har integrert samfunnsansvar i sin ledelse og rapporteringsstruktur, og utviklet en rimelig rapportering om sitt arbeid med samfunnsansvar, vil lovendringen ikke innebære vesentlig endring. For andre selskaper vil lovendringen innebære et valg om å opplyse om manglende policy på samfunnsansvar eller behov for å utvikle retningslinjer for selskapets arbeid med samfunnsansvar, med tilhørende ledelsesprosesser og rapporteringsstrukturer. Dette vil kreve forpliktelse og forankring i styret og øverste ledelse, og nødvendige ressurser må avsettes for å sikre koordinert oppfølging og god implementering. Dette arbeidet kan man ikke vente med da lovendringen allerede gjelder fra 1. juni Lovendringen synes å være et skritt i retning av en mer samlet rapportering fra foretakene om både finansielle forhold, foretaksstyring og samfunnsansvar (integrert rapportering). Endringen samsvarer et godt stykke på vei med EU-kommisjonens nylige fremlagte forslag om ikke-finansiell rapportering, se nærmere nedenfor. Rapporteringskravene trådte i kraft 1. juni 2013 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember Les hele lovvedtaket her. Se Forskrift om overgangsregler. Nytt EU-forslag om samfunnsansvar i årsberetningen EU-kommisjonen kom i april 2013 med et nytt forslag 7

8 som utvider de eksisterende kravene i regnskapsdirektivene om å inkludere ikke-finansielle sentrale resultatindikatorer i oversikten over utviklingen og resultatet av virksomheten som skal gis i årsberetningen. EU-kommisjonen foreslår at selskaper eller konserner med over 500 ansatte skal inkludere informasjon om miljøforhold, sosiale forhold, arbeidstakerforhold, respekt for menneskerettigheter og korrupsjonsbekjempelse. Informasjonen skal inkludere en beskrivelse av foretakets policy på disse områdene, resultatene som er oppnådd, risiko knyttet til disse områdene og hvordan disse risikoene håndteres. Hvor foretaket ikke har en policy, må dette forklares. Informasjonen kan gis i årsberetningen eller i en egen samfunnsansvarsrapport. EU-kommisjonens forslag samsvarer et stykke på vei med de nye reglene i regnskapsloven 3-3c. Kommisjonen legger vekt på behovet for å samkjøre krav om rapportering i EU-landene. Dette vil tilsi at reglene i regnskapsloven justeres i tråd med EU/EØS-reglene når disse vedtas. Les EU-kommisjonens direktivforslag her. Nytt regnskapsdirektiv i EU EU har vedtatt nytt regnskapsdirektiv, hvor forenklinger for små foretak og land-for-land-rapportering for store foretak er de viktigste politiske sakene. Direktivet må være gjennomført i medlemsstatene innen Dette gjelder også for Norge. Land-for-land rapportering innføres for børsnoterte foretak og for andre foretak som defineres som store, og som driver innen utvinningsvirksomhet (olje-, gass- og gruvevirksomhet) og hogst innen urskog. Selskapene må rapportere betalinger til offentlige myndigheter som for eksempel skatter, royalties og bonuser per land og prosjekt når de overstiger EUR per år. Store foretak defineres i direktivet som foretak som på balansedagen overstiger minst to av følgende tre kriterier: Balansesum: 20 mill EUR Salgsinntekter: 40 mill EUR Gjennomsnittlig antall ansatte i året: minst 250 noteopplysninger. Det er listet opp 8-13 notekrav som kan kreves, mens foretakene frivillig kan gi ytterligere opplysninger om de ønsker. Små foretak defineres i direktivet som foretak som på balansedagen ikke overstiger minst to av følgende tre kriterier: Balansesum: 4 mill EUR Salgsinntekter: 8 mill EUR Gjennomsnittlig antall ansatte i året: 50 Sammenlignbarhet over landegrensene bedres ikke på alle områder. Antall opsjoner medlemsstatene kan velge å benytte seg av, øker fra ca 50 til nærmere 70. Medlemsstatene kan velge å innføre IFRS for SMEs som nasjonal regnskapsstandard så lenge man benytter seg av de valgmulighetene direktivet gir. Kun én bestemmelse i IFRS for SME er i strid med direktivet, og det gjelder presentasjon av tegnet, ikke innbetalt aksjekapital. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er tillatt å benytte IFRS for SME i Norge i dag. Mikroregnskapsdirektivet er innarbeidet i det nye regnskapsdirektivet. Dette gir ytterligere mulighet for forenklinger for de aller minste foretakene. Mikroforetak defineres i direktivet som foretak som på balansedagen ikke overstiger minst to av følgende tre kriterier: Balansesum: EUR Salgsinntekter: EUR Gjennomsnittlig antall ansatte i året: 10 Finansdepartementet antas å nedsette et utvalg som skal vurdere hvordan direktivet skal gjennomføres i norsk lovgivning i løpet av september. Den foreløpige direktivteksten kan i sin helhet leses her. Endringer i aksjelovgivningen (forenklinger) Endringer i aksjeloven er nå besluttet og trer i kraft fra 1.juli. Se her for nærmere gjennomgang. Høring: Oppdatering av forskrift om forenklet IFRS Arbeidsgruppen som ble nedsatt til å foreta en gjennomgang av forskrift om forenklet IFRS har avgitt sin rapport. I denne rapporten har gruppen i hovedsak utarbeidet utkast til forskriftsendringer som reflekterer endringer i IFRS siden gjeldende forskrift ble fastsatt i For små foretak er den viktigste forenklingen at medlemsstatene forhindres fra å kunne kreve en rekke 8

9 I tillegg til oppdatering av forskriftens henvisninger til IFRS er det foreslått noen øvrige endringer: Endret løsning for noteopplysninger I gjeldende forskrift gjengis notekrav fra god regnskapsskikk på flere områder. Det foreslås at bruk av krav hentet fra god regnskapsskikk løses ved en generell henvisning til god regnskapsskikk i stedet for gjengivelse av hvert enkelt krav. Det foreslås videre en generell og overordnet bestemmelse om informasjon knyttet til eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi etter modellen som reguleres av IFRS 13. Opplysningskravene er på denne måten ment å gi større frihet i utformingen av tilleggsinformasjon enn hva som ville vært tilfellet ved en ren henvisning til IFRS 13. Endringer i oppstillingsplaner Det foreslås at oppstilling av andre inntekter og kostnader samt oppstilling av endringer i egenkapital blir obligatoriske oppstillinger. Delårsregnskaper Regnskapspliktige som ønsker å offentliggjøre delårsregnskap har ikke et klart rammeverk å forholde seg til ettersom dagens forskrift ikke regulerer delårsregnskaper på annen måte enn ved henvisning til IAS 34 for noteopplysninger. Foreslått forskrift inneholder nå en løsning for delårsregnskap. Innregning og måling Unntaket fra IFRS 5 innskrenkes til kun å gjelde for konserninterne forhold. IFRS 11 innfører et skille mellom felleskontrollert drift og felleskontrollerte enheter. Dagens forskrift inneholder et unntak slik at investering i felleskontrollert virksomhet kan regnskapsføres til kostmetoden i selskapsregnskapet. Det foreslås at unntaket kun videreføres for felleskontrollerte enheter. Klargjøringer Basert på erfaringer med forskriften og mottatte tilbakemeldinger foreslås det en klargjøring på enkelte områder. Disse klargjøringene anses å samsvare med etablert praksis. Det foreslås unntak fra krav i IAS 1 om tilleggsoppstilling av finansiell stilling ved endring av regnskapsprinsipp eller korrigering av feil (inngående balanse for sammenligningstall). Det er presisert at reglene for små foretak ikke kan anvendes. Arbeidsgruppen har vurdert at endringsforslagene ikke vil gi økonomiske og administrative konsekvenser av betydning for de regnskapspliktige, og at forslagene vil medføre ubetydelige overgangskostnader. Høringsfristen er satt til 20. september 2013 Se også Høringsbrev og Høringsnotat. Deloitte publikasjoner og ressurser IFRS modellregnskap for 2013 Deloittes modell for IFRS-regnskap 2013 er gjort tilgjengelig. Modellregnskapet illustrerer gjeldende anvendelse av standarder og tolkningsuttalelser som er obligatoriske for regnskapsår som starter 1.januar Publikasjonen inneholder følgende: Del 1 o Oversikt over nye og endrede standarder som er obligatoriske å anvende for kalenderåret 2013 o Oversikt over nye og endrede standarder som enda ikke er obligatoriske, men som er tillatt å anvende i 2013-regnskapet. Del 2 o Eksempelregnskap Modellregnskapet for IFRS 2013 kan i sin helhet leses her. Telecommunications sector survey on revenue recognition Der er foretatt en undersøkelse blant selskaper i telecombransjen som viser en stor spredning på hvor klare de er for den nye inntektsføringsstandarden som er på trappene. Det er hentet inn informasjon fra litt over 40 aktører og hoved punktene fra analysen er bl.a.: Bekymringer fra respondentene når det gjelder hvordan de skal møte data- og informasjonskrav som den foreslåtte regnskapsstandarden vil kreve, tett fult av den innvirkning dette vil ha på ITsystemene Det er også bekymringer over nivået av kunnskap om den nye standarden hos analytikere og investorer Gjennomføringen av portfolio-apporach til inntektsføringen er ønskelig, men vil trolig være krevende å gjennomføre Det er en stor variasjon på hvor klare de ulike opera tørene er og hvor mye arbeid de har nedlagt i endringer som måtte følge av implementering av krav i den kommende inntektsføringsstandarden. Undersøkelsen kan leses i sin helhet her. IFRS in Focus Newsletter Deloitte publiserer IFRS in Focus Newsletter så snart det publiseres nye og endrede standarder og fortolkninger, høringsutkast og diskusjonsnotat. Publikasjonen 9

10 inneholder et sammendrag av den relevante standard, høringsutkast eller diskusjonsnotat og gir betraktninger knyttet til sentrale endringer/forslag til endringer. Siden forrige IFRS nyhetsbrev er følgende IFRS in Focus Newsletter publisert: April 2013 IFRS in Focus - IASB proposes amendments to IAS 19 (2011) to clarify the accounting for employee contributions April 2013 IFRS in Focus - IIRC consults on its International Reporting Framework IFRS in Focus - IASB issues exposure draft on regulatory deferral accounts interim standard IFRS in Focus - IASB re-exposes proposals on lease accounting IFRS in Focus - New IFRIC Interpretation on Levies Juni 2013 IFRS in Focus - Amendments to IAS 36: Recoverable amount disclosures Juni 2013 IFRS in Focus - IASB re-exposes proposals on insurance contracts accounting Project Insights Deloitte publiserer IFRS Project Insights som gir en kort oppsummering av hovedprosjektene til IASB. Hver utgave gir et sammendrag av nåværende status, viktige beslutninger og forslag, tanker om veien videre, og en oversikt over hva som er de neste stegene i prosessen. Siden forrige IFRS Nyhetsbrev er følgende IFRS Project Insights publisert: Mai IFRS Project Insights - Revenue recognition IFRS On Point Deloitte publiserer månedlig IFRS On Point som trekker frem månedens viktigste IFRS-nyheter. Siden forrige IFRS Nyhetsbrev har følgende IFRS On Point blitt publisert: April 2013 Juni 2013 IFRS on Point - Financial Reporting Developments and Information: March 2013 IFRS on Point - IFRS Accounting Developments and Information: April 2013 IFRS on Point - IFRS Accounting Developemnts and Information: May 2013 IFRS Industry Insights IFRS Industry Insights er konsise og informative publikasjoner som gir innsikt om mulige innvirkninger av nylige uttalelser i særskilte bransjer, og fokuserer på sentrale praktiske konsekvenser/implikasjoner som må vurderes. Siden forrige IFRS Nyhetsbrev har følgende IFRS Industry Insights blitt publisert: IFRS industry insights: Financial services implications of the revised leasing exposure draft IFRS industry insights: Telecommunications implications of the revised leasing exposure draft IFRS industry insights: Real estate implications of the revised leasing exposure draft IFRS industry insights: Manufacturing implications of the revised leasing exposure draft IFRS industry insights: Consumer business implications of the revised leasing exposure draft IFRS industry insights: Energy and resources implications of the revised leasing exposure draft IFRS Nyhetsbrev Samtlige tidligere utgitte norske IFRS Nyhetsbrev er tilgjengelig her. Globale publikasjonsserier Det er mulig å abonnere direkte på nyhetsbrev fra IAS Plus, og på denne måten kostnadsfritt få en enkel tilgang til faglige nyheter innenfor IFRS. Tidligere nyhetsbrev fra våre globale publikasjonsserier er tilgjengelig her: IFRS Industry Insights her. IFRS in Focus her. Project Insights her. IFRIC Review her. IFRS on Point her. Insurance Accounting Newsletters her. 10

11 Deloitte E-learning Vi minner om at Deloitte har utviklet en rekke e-læringsprogrammer som er gratis tilgjengelig på deloitteifrslearning.com/. Benytt muligheten til å få ny kunnskap på en enkel måte! Twitter IAS Plus publiserer sine nyheter på Twitter. Denne kan følges på Twitter feed Du finner også Deloitte IFRS på Twitter. Deloitte IFRS-relaterte seminarer Høstens seminarprogram vil bli lagt ut etter sommeren. Meld deg på våre seminarinvitasjoner for å få oppdateringer. Les mer her. Kontaktinformasjon Kontakt oss gjerne om du har spørsmål til IFRS nyhetsbrev, eller noen av publikasjonene nevnt over. Ansvarlig utgiver og redaktør: Siri Christine Rosenblad Kontaktpersoner IFRS-tjenester: Anne R. Jones Sylvi Bjørnslett

12 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. This communication contains general information only, and neither Deloitte AS nor Deloitte Advokatfirma AS is, by means of this publication, rendering professional advice or services and shall not be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication Deloitte AS

IFRS Nyhetsbrev nr. 2 2013

IFRS Nyhetsbrev nr. 2 2013 Juni 2013 1.april 2013-30. juni 2013 IFRS Nyhetsbrev nr. 2 2013 Innhold EU-godkjente standarder og tolkningsuttalelser Standarder og tolkningsuttalelser endelig vedtatt av IASB/IFRS-IC Høringsutkast til

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 Effektiv gjennomføring med OPS Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 OPS alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Publikasjonen revitalisert etter fornyet interesse

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger 5. Taket er ubegrunnet - Forholdet til takets øvre grense - Forholdet til tak per dekar 2 «Tak» for festeavgift Kommune Totalt antall festeavtaler

Detaljer

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 Nytt og obligatorisk fra 2008-regnskapet 2008-REGNSKAPET For regnskapsår som begynner fra og med Amendments to IAS 39 og IFRS 7: Reclassification of financial assets

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS Eiendomsskatt Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016 1 2016 Deloitte Advokatfirma AS Agenda 1. Eiendomsskatt kort innføring 2. Noen typetilfeller

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter

Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Forskrift om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder og enkelte andre forskrifter Fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2014 med hjemmel i lov 17. juli

Detaljer

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

IFRIC 18: Veiledning til regnskapsføring av eiendeler overført fra kunder

IFRIC 18: Veiledning til regnskapsføring av eiendeler overført fra kunder IFRS Nyhetsbrev 19. desember 2008-10. mars 2009 IFRS Nyhetsbrev Internasjonale oppdateringer IFRS nyhetsbrev gir en kort presentasjon av viktige nyheter, samt linker til temabaserte nyhetsbrev som gir

Detaljer

Forhold knyttet til salg av virksomhet

Forhold knyttet til salg av virksomhet Forhold knyttet til salg av virksomhet Tore M. Ludvigsen, 21.10.2015 1 Hva ønsker vi å selge Selge deler eller hele virksomheter ut av et selskap (innmatsalg) Skattemessig mindre gunstig Mindre risiko

Detaljer

U37 Tid for omstilling

U37 Tid for omstilling U37 Tid for omstilling Geir Arne Veglo, Stavanger, 25. februar 2016 Agenda I II III IV V VI VII Hvem er jeg? Et marked i endring Hva må virksomhetene gjøre? Business Model Canvas Forretningsstrategi Individstrategi

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009

IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009 Juni 2009 (5. mai 2009-12. juni 2009) IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009 Som i tidligere IFRS nyhetsbrev gis det en kort presentasjon av viktige nyheter siden forrige nyhetsbrev. Den tekniske løsningen i dette

Detaljer

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler NIFU i samarbeid med Deloitte AS 2 Formål Formålet med prosjektet: Undersøke hvordan de regnskapsførte kostnadene fordeler

Detaljer

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet ny foreslått nedskrivningsmodell noteopplysninger IFRS 7 20. september 2010 PwC Agenda 1. IFRS 9 med vekt på vurdering

Detaljer

OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes?

OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes? OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes? Gardermoen 10. februar 2015 Sissel Husøy Hva er OPS og når er det en egnet gjennomføringsmodell? Hva er OPS Egnethetsvurdering og markedsanalyse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

#BNmøte 2015 Deloitte AS 1 2015 Deloitte AS

#BNmøte 2015 Deloitte AS 1 2015 Deloitte AS #BNmøte 1 Deloitte Norge 2 Deloitte Norge Kontorstruktur 20 kontorer 1300 medarbeidere 135 medarbeidere ved kontoret i Bergen. Til stede med bred kompetanse i store deler av Norge. 3 Deloitte Verdens største

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 Commission Regulation (EC) No 708/2006 of 8 May 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Juridisk fagseminar - bank Betydningen av juridisk godt håndverk Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Betydningen av juridisk godt håndverk Hva er nå et juridisk godt håndverk? Betydningen

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Nyheter: Virkeområde og ikrafttredelse Nærmere om regnskapsføring av sikring Konsekvenser av standardens

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Høstkonferansen 2013. Sissel Krossøy

Høstkonferansen 2013. Sissel Krossøy Regnskap - Norsk GAAP Status IFRS tilpassing og nyheter i 2013 Høstkonferansen 2013 Sissel Krossøy Agenda Status forslaget om IFRS tilpassing Nytt forslag om å implementere IAS 19 fra 1. januar 2014 Nye

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008 Nr. 21/223 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008 2014/EØS/21/34 av 15. oktober 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet?

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet? Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen Hva betyr det for næringslivet? Håvard Tangen, advokat/partner Ann-Kristin Stene, advokat Bergen, fredag 8. mai 2015 Hva er Scheel-utvalget Ekspertutvalg

Detaljer

av retningsvalg for Sande kommune

av retningsvalg for Sande kommune Kommunereformenutreding av retningsvalg for Sande kommune Sammenfatning av to utredninger om kommunestruktur og vurdering av videreføring av Sande som egen kommune Presentasjon til folkemøte 22. juni 2015

Detaljer

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 COMMISSION REGULATION (EC) No 610/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

Samfunnsrapportering fra et revisorperspektiv

Samfunnsrapportering fra et revisorperspektiv Samfunnsrapportering fra et revisorperspektiv Espen Knudsen fagsjef for rammebetingelser i Revisorforeningen Den norske Revisorforening Ny 3-3c i regnskapsloven Store foretak skal gi en årlig redegjørelse

Detaljer

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1751/2005 of 25 October 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Økonomidirektørens rolle katalysator for gevinstrealisering? SUHS-konferansen 2013, Trondheim 31.10.2013

Økonomidirektørens rolle katalysator for gevinstrealisering? SUHS-konferansen 2013, Trondheim 31.10.2013 Økonomidirektørens rolle katalysator for gevinstrealisering? SUHS-konferansen 2013, Trondheim 31.10.2013 Agenda Hvorfor trenger vi å styrke økonomi- og virksomhetsstyringsfunksjonen i statlig sektor? Deloittes

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

DD-PROSESSEN. Rettslig rammeverk. 10. februar 2015 Thorvald Nyquist og Odd Erik Johansen. 2015 Deloitte AS

DD-PROSESSEN. Rettslig rammeverk. 10. februar 2015 Thorvald Nyquist og Odd Erik Johansen. 2015 Deloitte AS DD-PROSESSEN Rettslig rammeverk 10. februar 2015 Thorvald Nyquist og Odd Erik Johansen 1 10 % 2 3 4 5 Hvorfor due diligence? 6 7 Viggo Hagstrøm, TfR 1999 nr. 4 - Due diligence ved virksomhetsoverdragelser

Detaljer

Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift

Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift Advokat Fredrik Falbach Advokat Knut P. Toftegaard Deloitte Advokatfirma AS 18. mai 2015 Innledning 2 Hva er moms? Dette er i hvert fall hva AG Mazaks mener om

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen?

Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen? Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering for unoterte banker Hvordan forberede seg på overgangen? Høstkonferansen 2012 Sissel Krossøy Hva ønsker jeg å oppnå? Øke kunnskapen om forslaget hvor finner

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

NOR/309R0460.00T OJ L 139/09, p. 6-14

NOR/309R0460.00T OJ L 139/09, p. 6-14 NOR/309R0460.00T OJ L 139/09, p. 6-14 COMMISSION REGULATION (EC) No 460/2009 of 4 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser. Lansering av FoU-rapporten

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser. Lansering av FoU-rapporten Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Lansering av FoU-rapporten Formål og problemstillinger Formålet med FoU-prosjektet er å bidra med kunnskap om hvordan

Detaljer

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 COMMISSION REGULATION (EU) No 244/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International

Detaljer

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 COMMISSION REGULATION (EC) No 1262/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Forskrift om adgang til forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Forskrift om adgang til forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder Finansdepartementet Postboks 8008 Dep N-0030 OSLO Oslo, 3. juli 2007 Forskrift om adgang til forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder Vedlagt oversendes høringsnotat med forslag til forskrift

Detaljer

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen?

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Behovsspesifikasjonen - den viktige delen av konkurransebetingelsene rwilliksen@deloitte.no Deloitte AS. Oslo, 14.11.2012

Detaljer

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30

NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 NOR/308R1263.00T OJ L 338/08, p. 25-30 COMMISSION REGULATION (EC) No 1263/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 636/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Mange selskaper ønsker en profesjonelle investorer.

Mange selskaper ønsker en profesjonelle investorer. Styrenettverket i Vestfold. Styrenettverket i Vestfold Quality Hotell Klubben Tønsberg, 31. august 2015 -Innleder Lasse Jensen, styrenettverket i Vestfold Dagens tema: Vestfolds næringsliv består hovedsakelig

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

Lov om regnskapsplikt. Ny regnskapslov

Lov om regnskapsplikt. Ny regnskapslov Lov om regnskapsplikt Ny regnskapslov Målsettinger med lovendring Gjennomføre EUs regnskapsdirektiv Tilpasning til internasjonale regnskapsregler (IFRS) Noen forenklinger for de minste selskapene, men

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

Energinytt. Leder. Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser - Revidert høringsutkast til Norsk Regnskapsstandard.

Energinytt. Leder. Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser - Revidert høringsutkast til Norsk Regnskapsstandard. Norge Energy & Resources Les om: Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser - Revidert høringsutkast til Norsk Regnskapsstandard Ikrafttredelse Virkeområde Regnskapslovens grunnleggende

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

www.pwc.no Forenklet IFRS Hva, hvem og hvordan

www.pwc.no Forenklet IFRS Hva, hvem og hvordan www.pwc.no Forenklet IFRS Hva, hvem og hvordan November 2015 Forkortelser RL Forskriften NRS IFRS og IASB Full IFRS GRS IFRS for SMEs. Regnskapsloven Forskriften om forenklet IFRS. Forskrift av 21. januar

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Nr. 37/160 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 243/2010. av 23. mars 2010

Nr. 37/160 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 243/2010. av 23. mars 2010 Nr. 37/160 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 243/2010 2015/EØS/37/19 av 23. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Nr. 56/1828 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2009. av 23. januar 2009

Nr. 56/1828 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2009. av 23. januar 2009 Nr. 56/1828 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2009 2014/EØS/56/52 av 23. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 Commission Regulation (EC) No 2106/2005 of 21 December 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1256.em OJ L 360/12, p. 145-152 COMMISSION REGULATION (EU) No 1256/2012 of 13 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009. av 23. januar 2009

Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009. av 23. januar 2009 Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009 2014/EØS/56/51 av 23. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

IFRS Transition Document

IFRS Transition Document 1 IFRS Transition Document Innledning... 3 Effekter av overgangen til IFRS... 4 Endringer i regnskapsprinsipper...5 Regnskapsprinsipper under IFRS... 6 Balanse IFRS 01.01.2007... 8 Balanse IFRS 31.12.2007...

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED Per Hanstad, adm. direktør i Den Norske Revisorforening Den norske Revisorforening Vektlegge hva som er god foretaksrapportering Markedets forventninger

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Framtidig tenesteproduksjon PPT. Sogndal 7.11.2013

Framtidig tenesteproduksjon PPT. Sogndal 7.11.2013 Framtidig tenesteproduksjon PPT Sogndal 7.11.2013 Bakgrunn Kommunane i Sogn regionråd har vedteke å samarbeide permanent om skule- og barnehageutvikling gjennom programmet System for styrka læring. Programmet

Detaljer

Årsrapport 2014. Fagorgan IFRS Norsk RegnskapsStiftelse

Årsrapport 2014. Fagorgan IFRS Norsk RegnskapsStiftelse Årsrapport 2014 Fagorgan IFRS Norsk RegnskapsStiftelse (Mars 2015) Innledning... 2 Høringssvar... 2 Høringssvar avgitt til IASB, IFRS Foundation og IFRS IC... 2 Rammeverket (DP/2013/1)... 2 Egenkapitalmetoden

Detaljer

Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009. av 27. november 2009

Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009. av 27. november 2009 Nr. 36/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009 2015/EØS/36/30 av 27. november 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse

Detaljer

Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007

Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007 Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007 Overordnet gjennomgang av prosess og utfordringer i Lyse Hans Wilhelm Vedøy Fagansvarlig for regnskap og skatt i Lyse Energi AS Generelt om IFRS i Lyse Lyse

Detaljer

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 Commission Regulation (EU) No 1293/2009 of 23 December 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1261/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Besl. O. nr. 19 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19 Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) År 2004 den 26. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê==

píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê== píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê== Store foretak skal i årsregnskapet (eller i årsberetningen) gi omfattende opplysninger om ytelser til ledende personer. I det følgende omtales

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer