IFRIC 18: Veiledning til regnskapsføring av eiendeler overført fra kunder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFRIC 18: Veiledning til regnskapsføring av eiendeler overført fra kunder"

Transkript

1 IFRS Nyhetsbrev 19. desember mars 2009 IFRS Nyhetsbrev Internasjonale oppdateringer IFRS nyhetsbrev gir en kort presentasjon av viktige nyheter, samt linker til temabaserte nyhetsbrev som gir en mer grundig gjennomgang av nye standarder og tolkningsuttalelser. Videre omtales nye publikasjoner fra Deloitte. God lesning! Temabaserte nyhetsbrev Deloitte har siden desemberutgaven (forrige ordinære utgave) av IFRS nyhetsbrev utgitt 6 temabaserte nyhetsbrev: Foreslått endring av IAS 39 og IFRIC 9 angående revurdering av innebygde derivater ved omklassifisering I henhold til eksisterende IFRIC 9 skal et foretak vurdere om et innebygd derivat skal skilles fra hovedkontrakten bare på det tidspunktet foretaket første gang blir part i kontrakten. Etterfølgende revurdering er i følge eksisterende IFRIC 9 ikke tillatt, men kreves dersom kontraktens vilkår er blitt endret på en måte som i vesentlig grad endrer de kontantstrømmene som ellers ville ha vært påkrevd i henhold til kontrakten. Den 23. desember 2008 publiserte IASB et høringsutkast med forslag til endring av IFRIC 9 Revurdering av innebygde derivater og IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling. Forslaget presiserer at det kreves ny vurdering ved omklassifisering ut av kategorien til virkelig verdi over resultatet, som ble tillatt ved endring av IAS 39 per oktober Den foreslåtte endringen er gjort for å sikre at alle finansielle instrumenter omklassifisert ut av kategorien til virkelig verdi over resultatet, blir vurdert for eksistens av innebygde derivater på tidspunkt for omklassifisering. Vurderingen skal gjøres basert på omstendighetene som forelå da foretaket først ble part i kontrakten. Høringsfristen for forslaget utløp 21. januar 2009, med foreslått virkning for regnskapsår som ender 15. desember 2008 eller senere. Virkningstidspunktet er i ettertid endret til å gjelde regnskapsår som ender 30. juni 2009 eller senere. For mer informasjon, les vår IAS Plus Update.

2 Foreslått endring av IFRIC 9 og IFRIC 16 Den 30. januar 2009 publiserte IASB høringsutkastet Post-implementation Revisions to IFRIC Interpretations (foreslåtte endringer av IFRIC 9 og IFRIC 16). Forslaget tar sikte på å endre de to IFRS-tolkningene som følger: I forbindelse med revidert IFRS 3 (2008) ble IASB gjort oppmerksom på at innebygde derivater i kontrakter omfattet av transaksjoner under felles kontroll, ville falle inn under virkeområdet i IFRIC 9 som følge av endringene i IFRS 3 (2008). Dette var ikke en tilsiktet konsekvens fra IASBs side. IASB foreslår derfor å endre virkeområdet i IFRIC 9 Revurdering av innebygde derivater for å klargjøre at innebygde derivater i kontrakter overtatt i forbindelse med transaksjoner under felles kontroll, eller i forbindelse med etablering av fellekontrollert virksomhet, ikke skal omfattes av IFRIC 9. IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation er foreslått endret slik at det ved sikring av en nettoinvestering i utenlandsk virksomhet, blir akseptabelt å tilordne som sikringsinstrument, et finansielt instrument som holdes av den samme utenlandske virksomheten som er identifisert som sikringsobjekt (netto investeringen). Endringene i IFRIC 9 foreslås å gjelde prospektivt for regnskapsår som starter 1. juli 2009 eller senere, med mindre IFRS 3 (2008) benyttes for en tidligere periode. Endringen i IFRIC 16 foreslås å gjelde prospektivt for regnskapsår som starter 1. oktober 2008 eller senere, med tidlig anvendelse tillatt. For mer informasjon, les vårt IAS Plus Update. IFRIC 18: Veiledning til regnskapsføring av eiendeler overført fra kunder Den 29. januar 2009 ble IFRIC18 Transfers of Assets from Customers publisert for å håndtere varierende regnskapspraksis blant mottakere av eiendom, anlegg og utstyr fra kunder. IFRIC 18 konkluderer med at overført eiendom, anlegg og utstyr (eller kontanter til oppføring eller anskaffelse av slike) som for mottaker oppfyller definisjonen av en eiendel, skal innregnes til virkelig verdi på dato for overføring, med motpost innregnet som inntekt i samsvar med IAS 18. IFRIC 18 gjelder for enhver ordning hvor det mottas eiendom, anlegg og utstyr (eller penger til oppføring eller anskaffelse av slike) fra en kunde, som foretaket deretter må anvende enten for å knytte kunden til et nettverk, eller for å forsyne kunden med løpende tilgang til varer og/eller tjenester (som eksempelvis tilgang til strøm, gass og vann). IFRIC 18 gjelder ikke for avtaler hvor overføringen enten er et offentlig tilskudd etter IAS 20, infrastruktur anvendt i forbindelse med service concession arrangements under IFRIC 12, eller andre typer eiendeler, som eksempelvis immaterielle eiendeler. Det stilles imidlertid ikke forbud mot analog anvendelse av IFRIC 18 på andre eiendeler. IFRIC 18 omtaler ikke regnskapsføring av overføringer hos kunden. IFRIC 18 gjelder prospektivt for overføringer av eiendeler fra kunder som mottas 1. juli 2009 eller senere. Retrospektiv endring av tidligere finansregnskap er ikke tillatt. Det er adgang til å anvende fortolkningen på overføringer før 1. juli 2009, forutsatt at de nødvendige opplysningene for anvendelsen på tidligere overføringer (inkludert opplysninger om virkelig verdi) ble innhentet på tidspunktet da overføringene skjedde. Fortolkningen er ikke godkjent av EU per 3. mars For mer informasjon, les vår IAS Plus Update.

3 Trukket tilbake: Forslag om ytterligere informasjonskrav for investeringer i gjeldsinstrument Den 23. desember 2008 publiserte IASB et høringsutkast med forslag om å endre IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger. I høringsutkastet ble det foreslått ytterligere opplysningskrav for alle investeringer i gjeldsinstrumenter (med unntak av instrumenter klassifisert til virkelig verdi over resultatet ) i den hensikt å bidra til økt sammenlignbarhet mellom investeringer i gjeldsinstrumenter. Endringen ble foreslått effektiv for regnskapsår som ender per eller senere. I januar 2009 (se Januar 2009 IASB update) diskuterte IASB høringsutkastet og besluttet ikke å gå videre med de foreslåtte endringene. IASB uttaler at høringsutkastet vil bli vurdert sammen med andre spørsmål i forbindelse med det pågående forbedringsprosjektet på finansielle instrumenter. Høringsutkast (ED) 10: Forslag til ny standard om konsolidering Den 18. desember 2008 publiserte IASB høringsutkastet ED 10 Consolidated Financial Statements hvor det foreslås en ny standard til erstatning for IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap og SIC-12 Konsolidering enheter for særskilte formål. Hovedforslagene er: en revidert definisjon av kontroll, med ytterligere veiledning til anvendelse, og utvidet opplysning om konsoliderte og ikke-konsoliderte foretak. Foreslått ny definisjonen av kontroll: A reporting entity controls another entity when the reporting entity has the power to direct the activities of that other entity to generate returns for the reporting entity (ED 10.4) Tilhørende veiledning forventes å ha størst innvirkning på konsolideringen hvor: det foreligger enheter for særskilte formål (Special Purpose Entities) eller strukturerte enheter (Structured Entities) kontroll vurderes uten at det foreligger stemmeflertall kontroll vurderes med hensyn til potensielle stemmeretter Tilleggsopplysningene knyttet til kontroll for konsoliderte og ikke-konsoliderte enheter forventes å være omfattende, og kan dermed gi en økt arbeidsbyrde på disse områdene. Strukturerte enheter (Structured entities) er behandlet separat fra normale konsolideringssituasjoner i høringsutkastet. En strukturert enhet defineres som et foretak der kontroll ikke kan vurderes på vanlig måte, f.eks. gjennom stemmeretter eller kontroll av foretakets styrende organer. I høringsutkastet stilles det vesentlige informasjonskrav knyttet til egenskaper ved, og risiko knyttet til strukturerte enheter som foretaket ikke kontrollerer. Høringsfrist er satt til 20. mars For mer informasjon om de foreslåtte endringene, les vår IAS Plus Update.

4 Diskusjonsnotat med forslag om ny basis for inntektsføring I desember 2008 publiserte IASB et diskusjonsnotat Preliminary Views on Revenue Recognition in Contracts with Customers. Formålet er å utvikle en modell til erstatning for de eksisterende standardene for inntektsføring, i den hensikt å forbedre sammenlignbarhet og forståelighet. I diskusjonsnotatet drøftes rammeverket som skal underbygge innregning av inntekt, men spesifikke spørsmål om anvendelse behandles ikke. Dette vil dekkes i prosjektets neste steg. Hovedforslagene i diskusjonsnotatet inkluderer: Inntektsføring foretas hvor foretakets netto posisjon i en kontrakt med en kunde øker, som en konsekvens av at foretaket tilfredsstiller en leveringsforpliktelse (performance obligation) i tråd med kundekontrakten Inntektsføring baseres på når kontroll overføres til en kunde, fremfor dagens utgangspunkt, som fokuserer på overgang av risiko og avkastning Både levering av varer og tjenester betraktes som overføring av en eiendel til en kunde, slik at samme prinsipp legges til grunn for både varer og tjenester Inntektene fra kundekontrakten måles initialt til transaksjonspris, dvs. det kunden skal betale for leveransen Der leveringsforpliktelser (performance obligations) overføres til en kunde på forskjellige tidspunkt, må hver leveringsforpliktelse regnskapsføres separat Ved sammensatte kontrakter skal transaksjonsprisen fordeles på leveringsforpliktelsene basert på selvstendige salgspriser (eller estimater på disse) på de tilknyttede varene og tjenestene Leveringsforpliktelsene vil ikke bli målt på nytt med mindre leveringsforpliktelsen(e) blir tapsbringende Selv om forslagene baserer seg på et rammeverk som har mye til felles med dagens praksis, vil de kunne medføre vesentlige endringer i inntektsføring for enkelte foretak. Eksempelvis er fokuset på inntektsføring utelukkende når kunden oppnår kontroll over eiendelen, ett av de mest sentrale forslagene til endring. Dette vil eksempelvis kunne få vesentlig betydning for foretak som nå anvender løpende avregnings metode for anleggskontrakter, men hvor kunden ikke kontrollerer eiendelen under byggeperioden. Ifølge den foreslåtte modellen vil en i slike tilfeller måtte utsette inntektsføringen til kunden oppnår kontroll over eiendelen, noe som kan innebære at inntektsføring først kan foretas ved slutten av byggeperioden. Se for øvrig appendiks A i diskusjonsnotatet for flere eksempler på bruk av prinsippene i diskusjonsnotatet. I utgangspunktet skal modellen omfatte alle kundekontrakter. IASB er imidlertid klar over at det eksisterer visse utfordringer ved bruk av metoden på enkelte kontraktstyper og vil vurdere spørsmål vedrørende virkeområde, blant annet for finansielle instrumenter, forsikring og leasing, samt opplysning og andre måletilnærminger, men har ennå ikke kommet med noe foreløpig synspunkt på dette. IASB har anmodet om kommentarer innen 19. juni For mer informasjon om diskusjonsnotatet, les vår IAS Plus Update. Andre IFRS-nyheter Endring i krav om informasjon om finansielle instrumenter (endring av IFRS 7) IASB publiserte den 5. mars 2009 endelig versjon av endringer i IFRS 7 Finansielle Instrumenter opplysninger, hvor informasjonskravene knyttet til måling av virkelig verdi og likviditetsrisiko endres. For oppsummering av

5 endringene, se vårt temabaserte nyhetsbrev fra oktober 2008 hvor høringsutkast til endringen blir omtalt. Endringen er gjort gjeldende for regnskapsår som starter på eller etter 1. januar Dette er en endring i forhold til høringsutkastet hvor ikrafttredelse ble foreslått til1. juli For første regnskapsår hvor endringene anvendes, stilles det ikke krav til sammenlignbar informasjon. Oversikt over endringer i IFRS IASB publiserer løpende nye og endrede standarder og fortolkninger som kan være utfordrende å holde seg oppdatert på. I tillegg til oppdateringer via våre IFRS nyhetsbrev, kan det være til hjelp med en oversikt over nyheter vedtatt av IASB, inkludert dato for ikrafttredelse og godkjenningsstatus fra EU ved inngangen til et nytt kalenderår og et nytt kvartal. Nedenfor er det satt opp en tabell som gir en oversikt over nye standarder, fortolkninger og endringer med effekt for henholdsvis årsregnskapet 2009 og 2010, samt en oversikt over status for EU-godkjennelse per 3. mars Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder eller fortolkninger må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger mot publikasjoner fra IASB, noe som kan utsette eller i ytterste konsekvens forhindre at standarden eller fortolkningen kan anvendes. Obligatorisk fra regnskapet (tittel er direkte link til temabasert nyhetsbrev) Tema Effektiv for årsregnskap fra og med EU-godkjent/ Forventet EU-godkjent IFRS 1 Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering Måling av investeringer i datterselskaper, felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede foretak ved førstegangsanvendelse IFRS 2 Aksjebasert betaling Endring relatert til innvinningsbetingelser og kansellering IFRS 8 Driftssegmenter Ny standard for segmentrapportering. (erstatter IAS 14) IAS 1 Presentasjon av finansregnskap Omfattende revisjon, inkludert krav om presentasjon av resultatposten comprehensive income IAS 1 & IAS 32 Finansielle instrumenter - presentasjon Endringer relatert til opplysning om instrumenter med innløsningsrett, og forpliktelser som oppstår ved likvidering av foretaket

6 IAS 23 Låneutgifter Forbud mot umiddelbar utgiftsføring Endringer knyttet til det årlige forbedringsprosjektet av mai 2008 I det følgende gis det en oppsummering av endringer som innebærer endring i presentasjon, innregning eller måling. I tillegg er det gjort endringer av terminologimessig eller redaksjonell karakter som IASB forventer vil ha ingen eller minimal effekt på regnskapsføringen. Sistnevnte endringer gjengis ikke i det følgende. IAS 1 Presentasjon av finansregnskap Klassifisering av derivater kortsiktig/langsiktig IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr Gjenvinnbart beløp Salg av eiendeler holdt for utleie IAS 19 Ytelser til ansatte Avkortinger og negativ kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening Administrasjonskostna der for ordninger Erstatning av uttrykket forfaller Veiledning til betingede forpliktelser IAS 20 Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte Offentlige lån til en lavere rente enn markedsrenten IAS 23 Låneutgifter Definisjon av låneutgifter IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap Måling av datterselskap holdt for salg i selskapsregnskapet

7 IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak Pålagte opplysninger når investeringer i tilknyttede foretak regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet Verdifall på investering i tilknyttede foretak IAS 29 Finansiell rapportering i økonomier med høyinflasjon Beskrivelse av grunnlag for måling i finansregnskap IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet Pålagte opplysninger når andeler i felleskontrollert virksomhet regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet IAS 36 Verdifall på eiendeler Opplysninger om estimater benyttet i beregning av gjenvinnbart beløp IAS 38 Immaterielle eiendeler Annonsering og salgsfremende tiltak Produksjonsenhetsmetoden for avskrivning IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling Omklassifisering av derivater inn eller ut av kategorien til virkelig verdi over resultatet Tilordning og dokumentasjon av sikring på segmentnivå Effektiv rente ved opphør av virkelig verdi-sikring

8 IAS 40 Investeringseiendom Eiendom under oppføring eller utvikling for fremtidig bruk som investeringseiendom IAS 41 Landbruk Diskonteringsrente for virkelig verdiberegninger Ytterligere biologisk omdanning IFRIC 13 Customer Loyalty Programs Regnskapsføring kundeincentivprogram Ikke EU-godkjent Endringer i IAS 39 Omklassifisering av finansielle eiendeler: Ikrafttredelse og overgang Omklassifisering av finansielle eiendeler: Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser Se temabasert nyhetsbrev Q Endring i IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger Endrede krav til informasjon om virkelig verdimåling og likviditet. Ikke fastsatt IFRIC 12 Service concession arrangements Regnskapsføring hos private aktører involvert i levering av eiendeler og tjenester knyttet til offentlig infrastruktur, som eksempelvis skoler og veier Q IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate Regnskapsføring av inntekter og kostnader hvor foretaket påtar seg oppdrag knyttet til oppføring av fast eiendom direkte eller via underleverandører Q IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation Veiledning til sikring av netto investering Q2 2009

9 IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers Regnskapsføring hos mottaker av overføring av eiendom, anlegg og utstyr fra kunder Transaksjoner f.o.m (se nyhet) Ikke fastsatt Obligatorisk fra regnskapet (tittel er direkte link til temabasert nyhetsbrev) Tema Effektiv for årsregnskap fra og med Forventes EU godkjent IFRS 1 Førstegangsanvendelse av IFRS ( ) Endret struktur i standard Ikke fastsatt Revidert IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger og IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap Endringer knyttet til det årlige forbedingsprosjektet av mai 2008 Endring i IAS 39 Finansielle Instrument - Innregning og måling: Kvalifiserende sikringsobjekt- og instrument Omfattende revisjon med ytterligere veiledning knyttet til bruk av oppkjøps-metoden, endringer i eierinteresser m.m. IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet Plan om å selge kontrollerende eierinteresse i datterselskap Inflasjon som sikret risiko (andel), og sikring ved bruk av opsjoner Q Q IFRIC 17 Distributions of Non-Cash Assets to Owners Regnskapsføring av utdeling av til eiere bestående av andre eiendeler enn kontanter Ikke fastsatt Deloitte publikasjoner Temabaserte nyhetsbrev Det er mulig å abonnere direkte på nyhetsbrev fra IAS Plus, og på denne måten kostnadsfritt få en enkel tilgang til faglige nyheter innenfor IFRS. Samtlige tidligere utgitte IAS Plus Update nyhetsbrev kan leses på

10 Deloitte E-learning Vi minner om at Deloitte har utviklet en rekke e-learning programmer som er gratis tilgjengelig på Benytt muligheten til å få ny kunnskap på en enkel måte! Vi minner om andre nyttige publikasjoner presentert i tidligere nyhetsbrev: o IFRS Model Financial Statements 2008 o IFRS Presentation and Disclosure Checklist for 2008 o IFRS Compliance Questionnaire 2008 o A guide to the revised IFRS 3 and IAS 27 o igaap 2008 Financial Instruments o IFRSs in your Pocket 2008 o Assets held for sale and discontinued operations - A guide to IFRS 5 o IAS 1 (revised 2007) compliance checklist o Updated Deloitte Guide to IFRS 2 share-based Payment o IFRS 8 Disclosure checklist Se også for en samlet oversikt over hva som er utgitt av Deloitte-publikasjoner. Andre nyheter Deloitte IFRS E-Learning Merk at det eksterne nettstedet med tilgang til alle Deloitte IFRS e-learning nå er endret. Den nye og mer brukervennlige adressen er Den gamle adressen er tatt ut av drift. Benytt også Deloitte sine internasjonale sider Home Security Legal Privacy Karenslyst allé 20 Pb 347 Skøyen 0213 Oslo Norge 2009 Deloitte AS Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its member firms. Deloitte RSS feeds Avmeld

IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009

IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009 Juni 2009 (5. mai 2009-12. juni 2009) IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009 Som i tidligere IFRS nyhetsbrev gis det en kort presentasjon av viktige nyheter siden forrige nyhetsbrev. Den tekniske løsningen i dette

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 2008 Årsrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 KONSOLIDERT KONTANTSTRØM 16 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Home / Regnskap Konsern / Noter Konsern / Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene

Detaljer

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 COMMISSION REGULATION (EC) No 495/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010 RUNDSKRIV: 5/2011 DATO: 31.01.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29

NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29 NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29 Commission Regulation (EC) No 1910/2005 of 8 November 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER GRUNNLAGET FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN Konsernregnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkjent av EU. Konsernregnskapet

Detaljer

Energinytt. Leder. Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser - Revidert høringsutkast til Norsk Regnskapsstandard.

Energinytt. Leder. Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser - Revidert høringsutkast til Norsk Regnskapsstandard. Norge Energy & Resources Les om: Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser - Revidert høringsutkast til Norsk Regnskapsstandard Ikrafttredelse Virkeområde Regnskapslovens grunnleggende

Detaljer

Hold deg oppdatert www.pwcinform.com. IFRS Eksempelregnskap 2014

Hold deg oppdatert www.pwcinform.com. IFRS Eksempelregnskap 2014 Hold deg oppdatert www.pwcinform.com IFRS Eksempelregnskap 2014 IFRS Eksempelregnskap 2014 Introduksjon Hvordan bruke publikasjonen Hjelpemidler som kan sikre et kvalitativt godt konsernregnskap Tilpasninger

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Veiledning Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Vedlegg til rundskriv 13/2012 fra Finanstilsynet 2 Finanstilsynet Innhold DEL I GENERELT 5 1 Innledning 5 2 Overordnet om

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Nyheter: Virkeområde og ikrafttredelse Nærmere om regnskapsføring av sikring Konsekvenser av standardens

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER ÅRSREGNSKAP / KONSERN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER (NOK mill.) Note Driftsinntekter 7 15 232 14 763 Varekostnad 26 (871) (1 057) Lønnskostnader 27 (5 474) (5 226) Andre driftskostnader

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

IFRS Eksempelregnskap 2012

IFRS Eksempelregnskap 2012 www.pwc.no IFRS Eksempelregnskap 2012 Hold deg oppdatert www.pwcinform.com Ny regnskapsstandard for oppkjøp *connectedthinking PricewaterhouseCoopers IFRS and corporate governance publications and tools

Detaljer

Fra Sognefjorden, Norge

Fra Sognefjorden, Norge Fra Sognefjorden, Norge Regnskap konsern REGNSKAP KONSERN STATKRAFT AS STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013 37 STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Totalresultat Statkraft AS konsern Beløp i mill. kroner Note 2013 2012

Detaljer

Årsrapport. BN Boligkreditt AS

Årsrapport. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2010 BN Boligkreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

KLP Banken AS årsrapport 2010

KLP Banken AS årsrapport 2010 KLP Banken AS årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 KLP BANKEN AS Innhold Styrets beretning 5 Regnskap KLP Banken konsern Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Egenkapitaloppstilling 13

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

Skulle det være spørsmål til forhold i vårt høringsbrev, ta kontakt. Vi bidrar gjerne med oppklarende eller utdypende kommentarer.

Skulle det være spørsmål til forhold i vårt høringsbrev, ta kontakt. Vi bidrar gjerne med oppklarende eller utdypende kommentarer. KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Deres ref Vår ref Majorstuen 28. oktober 2014 Høringssvar

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Fra verdens ende... Innhold Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Styret web Selskapsledelsen web Bærekraft og forretningsetikk

Detaljer

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger Vestparken, Lørenskog 2009 Årsrapport 7aZ^`_Z]Vj\Zc 7 `_ c ' 6/ ', &%%b & CVjhik \]Vj\Zc \Z 6/ '' -%%b' @_³iiZ^ci

Detaljer

Noter Statkraft AS konsern

Noter Statkraft AS konsern STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Noter Statkraft AS konsern Oversikt over noter til konsern regnskapet Generelt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Generell informasjon og sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer