IFRIC 18: Veiledning til regnskapsføring av eiendeler overført fra kunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFRIC 18: Veiledning til regnskapsføring av eiendeler overført fra kunder"

Transkript

1 IFRS Nyhetsbrev 19. desember mars 2009 IFRS Nyhetsbrev Internasjonale oppdateringer IFRS nyhetsbrev gir en kort presentasjon av viktige nyheter, samt linker til temabaserte nyhetsbrev som gir en mer grundig gjennomgang av nye standarder og tolkningsuttalelser. Videre omtales nye publikasjoner fra Deloitte. God lesning! Temabaserte nyhetsbrev Deloitte har siden desemberutgaven (forrige ordinære utgave) av IFRS nyhetsbrev utgitt 6 temabaserte nyhetsbrev: Foreslått endring av IAS 39 og IFRIC 9 angående revurdering av innebygde derivater ved omklassifisering I henhold til eksisterende IFRIC 9 skal et foretak vurdere om et innebygd derivat skal skilles fra hovedkontrakten bare på det tidspunktet foretaket første gang blir part i kontrakten. Etterfølgende revurdering er i følge eksisterende IFRIC 9 ikke tillatt, men kreves dersom kontraktens vilkår er blitt endret på en måte som i vesentlig grad endrer de kontantstrømmene som ellers ville ha vært påkrevd i henhold til kontrakten. Den 23. desember 2008 publiserte IASB et høringsutkast med forslag til endring av IFRIC 9 Revurdering av innebygde derivater og IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling. Forslaget presiserer at det kreves ny vurdering ved omklassifisering ut av kategorien til virkelig verdi over resultatet, som ble tillatt ved endring av IAS 39 per oktober Den foreslåtte endringen er gjort for å sikre at alle finansielle instrumenter omklassifisert ut av kategorien til virkelig verdi over resultatet, blir vurdert for eksistens av innebygde derivater på tidspunkt for omklassifisering. Vurderingen skal gjøres basert på omstendighetene som forelå da foretaket først ble part i kontrakten. Høringsfristen for forslaget utløp 21. januar 2009, med foreslått virkning for regnskapsår som ender 15. desember 2008 eller senere. Virkningstidspunktet er i ettertid endret til å gjelde regnskapsår som ender 30. juni 2009 eller senere. For mer informasjon, les vår IAS Plus Update.

2 Foreslått endring av IFRIC 9 og IFRIC 16 Den 30. januar 2009 publiserte IASB høringsutkastet Post-implementation Revisions to IFRIC Interpretations (foreslåtte endringer av IFRIC 9 og IFRIC 16). Forslaget tar sikte på å endre de to IFRS-tolkningene som følger: I forbindelse med revidert IFRS 3 (2008) ble IASB gjort oppmerksom på at innebygde derivater i kontrakter omfattet av transaksjoner under felles kontroll, ville falle inn under virkeområdet i IFRIC 9 som følge av endringene i IFRS 3 (2008). Dette var ikke en tilsiktet konsekvens fra IASBs side. IASB foreslår derfor å endre virkeområdet i IFRIC 9 Revurdering av innebygde derivater for å klargjøre at innebygde derivater i kontrakter overtatt i forbindelse med transaksjoner under felles kontroll, eller i forbindelse med etablering av fellekontrollert virksomhet, ikke skal omfattes av IFRIC 9. IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation er foreslått endret slik at det ved sikring av en nettoinvestering i utenlandsk virksomhet, blir akseptabelt å tilordne som sikringsinstrument, et finansielt instrument som holdes av den samme utenlandske virksomheten som er identifisert som sikringsobjekt (netto investeringen). Endringene i IFRIC 9 foreslås å gjelde prospektivt for regnskapsår som starter 1. juli 2009 eller senere, med mindre IFRS 3 (2008) benyttes for en tidligere periode. Endringen i IFRIC 16 foreslås å gjelde prospektivt for regnskapsår som starter 1. oktober 2008 eller senere, med tidlig anvendelse tillatt. For mer informasjon, les vårt IAS Plus Update. IFRIC 18: Veiledning til regnskapsføring av eiendeler overført fra kunder Den 29. januar 2009 ble IFRIC18 Transfers of Assets from Customers publisert for å håndtere varierende regnskapspraksis blant mottakere av eiendom, anlegg og utstyr fra kunder. IFRIC 18 konkluderer med at overført eiendom, anlegg og utstyr (eller kontanter til oppføring eller anskaffelse av slike) som for mottaker oppfyller definisjonen av en eiendel, skal innregnes til virkelig verdi på dato for overføring, med motpost innregnet som inntekt i samsvar med IAS 18. IFRIC 18 gjelder for enhver ordning hvor det mottas eiendom, anlegg og utstyr (eller penger til oppføring eller anskaffelse av slike) fra en kunde, som foretaket deretter må anvende enten for å knytte kunden til et nettverk, eller for å forsyne kunden med løpende tilgang til varer og/eller tjenester (som eksempelvis tilgang til strøm, gass og vann). IFRIC 18 gjelder ikke for avtaler hvor overføringen enten er et offentlig tilskudd etter IAS 20, infrastruktur anvendt i forbindelse med service concession arrangements under IFRIC 12, eller andre typer eiendeler, som eksempelvis immaterielle eiendeler. Det stilles imidlertid ikke forbud mot analog anvendelse av IFRIC 18 på andre eiendeler. IFRIC 18 omtaler ikke regnskapsføring av overføringer hos kunden. IFRIC 18 gjelder prospektivt for overføringer av eiendeler fra kunder som mottas 1. juli 2009 eller senere. Retrospektiv endring av tidligere finansregnskap er ikke tillatt. Det er adgang til å anvende fortolkningen på overføringer før 1. juli 2009, forutsatt at de nødvendige opplysningene for anvendelsen på tidligere overføringer (inkludert opplysninger om virkelig verdi) ble innhentet på tidspunktet da overføringene skjedde. Fortolkningen er ikke godkjent av EU per 3. mars For mer informasjon, les vår IAS Plus Update.

3 Trukket tilbake: Forslag om ytterligere informasjonskrav for investeringer i gjeldsinstrument Den 23. desember 2008 publiserte IASB et høringsutkast med forslag om å endre IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger. I høringsutkastet ble det foreslått ytterligere opplysningskrav for alle investeringer i gjeldsinstrumenter (med unntak av instrumenter klassifisert til virkelig verdi over resultatet ) i den hensikt å bidra til økt sammenlignbarhet mellom investeringer i gjeldsinstrumenter. Endringen ble foreslått effektiv for regnskapsår som ender per eller senere. I januar 2009 (se Januar 2009 IASB update) diskuterte IASB høringsutkastet og besluttet ikke å gå videre med de foreslåtte endringene. IASB uttaler at høringsutkastet vil bli vurdert sammen med andre spørsmål i forbindelse med det pågående forbedringsprosjektet på finansielle instrumenter. Høringsutkast (ED) 10: Forslag til ny standard om konsolidering Den 18. desember 2008 publiserte IASB høringsutkastet ED 10 Consolidated Financial Statements hvor det foreslås en ny standard til erstatning for IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap og SIC-12 Konsolidering enheter for særskilte formål. Hovedforslagene er: en revidert definisjon av kontroll, med ytterligere veiledning til anvendelse, og utvidet opplysning om konsoliderte og ikke-konsoliderte foretak. Foreslått ny definisjonen av kontroll: A reporting entity controls another entity when the reporting entity has the power to direct the activities of that other entity to generate returns for the reporting entity (ED 10.4) Tilhørende veiledning forventes å ha størst innvirkning på konsolideringen hvor: det foreligger enheter for særskilte formål (Special Purpose Entities) eller strukturerte enheter (Structured Entities) kontroll vurderes uten at det foreligger stemmeflertall kontroll vurderes med hensyn til potensielle stemmeretter Tilleggsopplysningene knyttet til kontroll for konsoliderte og ikke-konsoliderte enheter forventes å være omfattende, og kan dermed gi en økt arbeidsbyrde på disse områdene. Strukturerte enheter (Structured entities) er behandlet separat fra normale konsolideringssituasjoner i høringsutkastet. En strukturert enhet defineres som et foretak der kontroll ikke kan vurderes på vanlig måte, f.eks. gjennom stemmeretter eller kontroll av foretakets styrende organer. I høringsutkastet stilles det vesentlige informasjonskrav knyttet til egenskaper ved, og risiko knyttet til strukturerte enheter som foretaket ikke kontrollerer. Høringsfrist er satt til 20. mars For mer informasjon om de foreslåtte endringene, les vår IAS Plus Update.

4 Diskusjonsnotat med forslag om ny basis for inntektsføring I desember 2008 publiserte IASB et diskusjonsnotat Preliminary Views on Revenue Recognition in Contracts with Customers. Formålet er å utvikle en modell til erstatning for de eksisterende standardene for inntektsføring, i den hensikt å forbedre sammenlignbarhet og forståelighet. I diskusjonsnotatet drøftes rammeverket som skal underbygge innregning av inntekt, men spesifikke spørsmål om anvendelse behandles ikke. Dette vil dekkes i prosjektets neste steg. Hovedforslagene i diskusjonsnotatet inkluderer: Inntektsføring foretas hvor foretakets netto posisjon i en kontrakt med en kunde øker, som en konsekvens av at foretaket tilfredsstiller en leveringsforpliktelse (performance obligation) i tråd med kundekontrakten Inntektsføring baseres på når kontroll overføres til en kunde, fremfor dagens utgangspunkt, som fokuserer på overgang av risiko og avkastning Både levering av varer og tjenester betraktes som overføring av en eiendel til en kunde, slik at samme prinsipp legges til grunn for både varer og tjenester Inntektene fra kundekontrakten måles initialt til transaksjonspris, dvs. det kunden skal betale for leveransen Der leveringsforpliktelser (performance obligations) overføres til en kunde på forskjellige tidspunkt, må hver leveringsforpliktelse regnskapsføres separat Ved sammensatte kontrakter skal transaksjonsprisen fordeles på leveringsforpliktelsene basert på selvstendige salgspriser (eller estimater på disse) på de tilknyttede varene og tjenestene Leveringsforpliktelsene vil ikke bli målt på nytt med mindre leveringsforpliktelsen(e) blir tapsbringende Selv om forslagene baserer seg på et rammeverk som har mye til felles med dagens praksis, vil de kunne medføre vesentlige endringer i inntektsføring for enkelte foretak. Eksempelvis er fokuset på inntektsføring utelukkende når kunden oppnår kontroll over eiendelen, ett av de mest sentrale forslagene til endring. Dette vil eksempelvis kunne få vesentlig betydning for foretak som nå anvender løpende avregnings metode for anleggskontrakter, men hvor kunden ikke kontrollerer eiendelen under byggeperioden. Ifølge den foreslåtte modellen vil en i slike tilfeller måtte utsette inntektsføringen til kunden oppnår kontroll over eiendelen, noe som kan innebære at inntektsføring først kan foretas ved slutten av byggeperioden. Se for øvrig appendiks A i diskusjonsnotatet for flere eksempler på bruk av prinsippene i diskusjonsnotatet. I utgangspunktet skal modellen omfatte alle kundekontrakter. IASB er imidlertid klar over at det eksisterer visse utfordringer ved bruk av metoden på enkelte kontraktstyper og vil vurdere spørsmål vedrørende virkeområde, blant annet for finansielle instrumenter, forsikring og leasing, samt opplysning og andre måletilnærminger, men har ennå ikke kommet med noe foreløpig synspunkt på dette. IASB har anmodet om kommentarer innen 19. juni For mer informasjon om diskusjonsnotatet, les vår IAS Plus Update. Andre IFRS-nyheter Endring i krav om informasjon om finansielle instrumenter (endring av IFRS 7) IASB publiserte den 5. mars 2009 endelig versjon av endringer i IFRS 7 Finansielle Instrumenter opplysninger, hvor informasjonskravene knyttet til måling av virkelig verdi og likviditetsrisiko endres. For oppsummering av

5 endringene, se vårt temabaserte nyhetsbrev fra oktober 2008 hvor høringsutkast til endringen blir omtalt. Endringen er gjort gjeldende for regnskapsår som starter på eller etter 1. januar Dette er en endring i forhold til høringsutkastet hvor ikrafttredelse ble foreslått til1. juli For første regnskapsår hvor endringene anvendes, stilles det ikke krav til sammenlignbar informasjon. Oversikt over endringer i IFRS IASB publiserer løpende nye og endrede standarder og fortolkninger som kan være utfordrende å holde seg oppdatert på. I tillegg til oppdateringer via våre IFRS nyhetsbrev, kan det være til hjelp med en oversikt over nyheter vedtatt av IASB, inkludert dato for ikrafttredelse og godkjenningsstatus fra EU ved inngangen til et nytt kalenderår og et nytt kvartal. Nedenfor er det satt opp en tabell som gir en oversikt over nye standarder, fortolkninger og endringer med effekt for henholdsvis årsregnskapet 2009 og 2010, samt en oversikt over status for EU-godkjennelse per 3. mars Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder eller fortolkninger må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger mot publikasjoner fra IASB, noe som kan utsette eller i ytterste konsekvens forhindre at standarden eller fortolkningen kan anvendes. Obligatorisk fra regnskapet (tittel er direkte link til temabasert nyhetsbrev) Tema Effektiv for årsregnskap fra og med EU-godkjent/ Forventet EU-godkjent IFRS 1 Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering Måling av investeringer i datterselskaper, felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede foretak ved førstegangsanvendelse IFRS 2 Aksjebasert betaling Endring relatert til innvinningsbetingelser og kansellering IFRS 8 Driftssegmenter Ny standard for segmentrapportering. (erstatter IAS 14) IAS 1 Presentasjon av finansregnskap Omfattende revisjon, inkludert krav om presentasjon av resultatposten comprehensive income IAS 1 & IAS 32 Finansielle instrumenter - presentasjon Endringer relatert til opplysning om instrumenter med innløsningsrett, og forpliktelser som oppstår ved likvidering av foretaket

6 IAS 23 Låneutgifter Forbud mot umiddelbar utgiftsføring Endringer knyttet til det årlige forbedringsprosjektet av mai 2008 I det følgende gis det en oppsummering av endringer som innebærer endring i presentasjon, innregning eller måling. I tillegg er det gjort endringer av terminologimessig eller redaksjonell karakter som IASB forventer vil ha ingen eller minimal effekt på regnskapsføringen. Sistnevnte endringer gjengis ikke i det følgende. IAS 1 Presentasjon av finansregnskap Klassifisering av derivater kortsiktig/langsiktig IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr Gjenvinnbart beløp Salg av eiendeler holdt for utleie IAS 19 Ytelser til ansatte Avkortinger og negativ kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening Administrasjonskostna der for ordninger Erstatning av uttrykket forfaller Veiledning til betingede forpliktelser IAS 20 Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte Offentlige lån til en lavere rente enn markedsrenten IAS 23 Låneutgifter Definisjon av låneutgifter IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap Måling av datterselskap holdt for salg i selskapsregnskapet

7 IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak Pålagte opplysninger når investeringer i tilknyttede foretak regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet Verdifall på investering i tilknyttede foretak IAS 29 Finansiell rapportering i økonomier med høyinflasjon Beskrivelse av grunnlag for måling i finansregnskap IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet Pålagte opplysninger når andeler i felleskontrollert virksomhet regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet IAS 36 Verdifall på eiendeler Opplysninger om estimater benyttet i beregning av gjenvinnbart beløp IAS 38 Immaterielle eiendeler Annonsering og salgsfremende tiltak Produksjonsenhetsmetoden for avskrivning IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling Omklassifisering av derivater inn eller ut av kategorien til virkelig verdi over resultatet Tilordning og dokumentasjon av sikring på segmentnivå Effektiv rente ved opphør av virkelig verdi-sikring

8 IAS 40 Investeringseiendom Eiendom under oppføring eller utvikling for fremtidig bruk som investeringseiendom IAS 41 Landbruk Diskonteringsrente for virkelig verdiberegninger Ytterligere biologisk omdanning IFRIC 13 Customer Loyalty Programs Regnskapsføring kundeincentivprogram Ikke EU-godkjent Endringer i IAS 39 Omklassifisering av finansielle eiendeler: Ikrafttredelse og overgang Omklassifisering av finansielle eiendeler: Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser Se temabasert nyhetsbrev Q Endring i IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger Endrede krav til informasjon om virkelig verdimåling og likviditet. Ikke fastsatt IFRIC 12 Service concession arrangements Regnskapsføring hos private aktører involvert i levering av eiendeler og tjenester knyttet til offentlig infrastruktur, som eksempelvis skoler og veier Q IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate Regnskapsføring av inntekter og kostnader hvor foretaket påtar seg oppdrag knyttet til oppføring av fast eiendom direkte eller via underleverandører Q IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation Veiledning til sikring av netto investering Q2 2009

9 IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers Regnskapsføring hos mottaker av overføring av eiendom, anlegg og utstyr fra kunder Transaksjoner f.o.m (se nyhet) Ikke fastsatt Obligatorisk fra regnskapet (tittel er direkte link til temabasert nyhetsbrev) Tema Effektiv for årsregnskap fra og med Forventes EU godkjent IFRS 1 Førstegangsanvendelse av IFRS ( ) Endret struktur i standard Ikke fastsatt Revidert IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger og IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap Endringer knyttet til det årlige forbedingsprosjektet av mai 2008 Endring i IAS 39 Finansielle Instrument - Innregning og måling: Kvalifiserende sikringsobjekt- og instrument Omfattende revisjon med ytterligere veiledning knyttet til bruk av oppkjøps-metoden, endringer i eierinteresser m.m. IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet Plan om å selge kontrollerende eierinteresse i datterselskap Inflasjon som sikret risiko (andel), og sikring ved bruk av opsjoner Q Q IFRIC 17 Distributions of Non-Cash Assets to Owners Regnskapsføring av utdeling av til eiere bestående av andre eiendeler enn kontanter Ikke fastsatt Deloitte publikasjoner Temabaserte nyhetsbrev Det er mulig å abonnere direkte på nyhetsbrev fra IAS Plus, og på denne måten kostnadsfritt få en enkel tilgang til faglige nyheter innenfor IFRS. Samtlige tidligere utgitte IAS Plus Update nyhetsbrev kan leses på

10 Deloitte E-learning Vi minner om at Deloitte har utviklet en rekke e-learning programmer som er gratis tilgjengelig på Benytt muligheten til å få ny kunnskap på en enkel måte! Vi minner om andre nyttige publikasjoner presentert i tidligere nyhetsbrev: o IFRS Model Financial Statements 2008 o IFRS Presentation and Disclosure Checklist for 2008 o IFRS Compliance Questionnaire 2008 o A guide to the revised IFRS 3 and IAS 27 o igaap 2008 Financial Instruments o IFRSs in your Pocket 2008 o Assets held for sale and discontinued operations - A guide to IFRS 5 o IAS 1 (revised 2007) compliance checklist o Updated Deloitte Guide to IFRS 2 share-based Payment o IFRS 8 Disclosure checklist Se også for en samlet oversikt over hva som er utgitt av Deloitte-publikasjoner. Andre nyheter Deloitte IFRS E-Learning Merk at det eksterne nettstedet med tilgang til alle Deloitte IFRS e-learning nå er endret. Den nye og mer brukervennlige adressen er Den gamle adressen er tatt ut av drift. Benytt også Deloitte sine internasjonale sider Home Security Legal Privacy Karenslyst allé 20 Pb 347 Skøyen 0213 Oslo Norge 2009 Deloitte AS Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its member firms. Deloitte RSS feeds Avmeld

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 Nytt og obligatorisk fra 2008-regnskapet 2008-REGNSKAPET For regnskapsår som begynner fra og med Amendments to IAS 39 og IFRS 7: Reclassification of financial assets

Detaljer

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016:

Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Oversikt over endringer i IFRS pr. 11. april 2016: Vi gjør oppmerksom på at nye og endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes av EU før de kan tas i bruk. I enkelte tilfeller kan EU ha innvendinger

Detaljer

IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009

IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009 Juni 2009 (5. mai 2009-12. juni 2009) IFRS Nyhetsbrev nr. 4 2009 Som i tidligere IFRS nyhetsbrev gis det en kort presentasjon av viktige nyheter siden forrige nyhetsbrev. Den tekniske løsningen i dette

Detaljer

IFRS Nyhetsbrev. Temabaserte nyhetsbrev om IFRS. Deloitte har siden august-utgaven av IFRS nyhetsbrev utgitt åtte temabaserte nyhetsbrev:

IFRS Nyhetsbrev. Temabaserte nyhetsbrev om IFRS. Deloitte har siden august-utgaven av IFRS nyhetsbrev utgitt åtte temabaserte nyhetsbrev: Oktober 2008 IFRS Nyhetsbrev. Norge Avmeld IFRS nyhetsbrev gir en kort presentasjon av viktige nyheter, samt linker til temabaserte nyhetsbrev som gir en mer grundig gjennomgang av nye standarder og tolkningsuttalelser.

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Nyheter: Virkeområde og ikrafttredelse Nærmere om regnskapsføring av sikring Konsekvenser av standardens

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1164.00T OJ L 314/09, p. 15-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1164/2009 of 27 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8 NOR/306R1329.00T OJ L 247/06, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1329/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1171.00T OJ L 314/09, p. 43-46 COMMISSION REGULATION (EC) No 1171/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Energinytt. Leder. Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser - Revidert høringsutkast til Norsk Regnskapsstandard.

Energinytt. Leder. Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser - Revidert høringsutkast til Norsk Regnskapsstandard. Norge Energy & Resources Les om: Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser - Revidert høringsutkast til Norsk Regnskapsstandard Ikrafttredelse Virkeområde Regnskapslovens grunnleggende

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0313.sd OJ L 95/13, p. 9-16 COMMISSION REGULATION (EU) No 313/2013 of 4 April 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak Tiipas ing tuendn ge IFRS 2 I Finanstilsynet

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the

Detaljer

NOR/309R T OJ L 21/09, p

NOR/309R T OJ L 21/09, p NOR/309R0069.00T OJ L 21/09, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 69/2009 of 23 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010. av 23. juli 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010. av 23. juli 2010 Nr. 58/565 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 662/2010 2015/EØS/58/66 av 23. juli 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 Commission Regulation (EC) No 708/2006 of 8 May 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1751/2005 of 25 October 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 636/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005 19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/317 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005 2009/EØS/9/31 av 25. oktober 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Oversikt over tentativt besluttede N-punkter i ny norsk regnskapsstandard per 31.12.2016 RSS har tentativt besluttet enkelte særnorske løsninger i ny

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/169 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010 2015/EØS/37/20 av 23. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

Nr. 37/160 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 243/2010. av 23. mars 2010

Nr. 37/160 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 243/2010. av 23. mars 2010 Nr. 37/160 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 243/2010 2015/EØS/37/19 av 23. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale

Detaljer

NOR/309R0460.00T OJ L 139/09, p. 6-14

NOR/309R0460.00T OJ L 139/09, p. 6-14 NOR/309R0460.00T OJ L 139/09, p. 6-14 COMMISSION REGULATION (EC) No 460/2009 of 4 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Sundgaten 119 Postboks 528 N0-5527 Haugesund Norway Tel.: +47 52 70 25 40 www.deloitte.no Bilag 3 Til generalforsamlingen i SØK I AS UTTALELSE OM UTKAST TIL ÅPNINGSBALANSE VED FISJON

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006 Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006 2009/EØS/65/14 av 8. mai 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59

NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 NOR/309R0495.00T OJ L 149/09, p. 22-59 COMMISSION REGULATION (EC) No 495/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 707/2004. av 6. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 707/2004. av 6. april 2004 Nr. 54/859 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 707/2004 2007/EØS/54/27 av 6. april 2004 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet ny foreslått nedskrivningsmodell noteopplysninger IFRS 7 20. september 2010 PwC Agenda 1. IFRS 9 med vekt på vurdering

Detaljer

Nr. 56/1828 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2009. av 23. januar 2009

Nr. 56/1828 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2009. av 23. januar 2009 Nr. 56/1828 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2009 2014/EØS/56/52 av 23. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Årsrapport Fagorgan IFRS Norsk RegnskapsStiftelse

Årsrapport Fagorgan IFRS Norsk RegnskapsStiftelse Årsrapport 2016 Fagorgan IFRS Norsk RegnskapsStiftelse (April 2017) Innledning... 2 Høringssvar... 2 Høringssvar avgitt til IASB, IFRS Foundation og IFRS IC... 2 Usikkerhet om inntektsskattemessig behandling

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

NOR/304R T OJ L 111/04, p. 3-17

NOR/304R T OJ L 111/04, p. 3-17 NOR/304R0707.00T OJ L 111/04, p. 3-17 Commission Regulation (EC) No 707/2004 of 6 April 2004 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009

Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009. av 21. januar 2009 Nr. 56/1808 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 53/2009 2014/EØS/56/50 av 21. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

NOR/310R T OJ L 77/10, p

NOR/310R T OJ L 77/10, p NOR/310R0243.00T OJ L 77/10, p. 33-41 COMMISSION REGULATION (EU) No 243/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av gasskontrakter i forhold til IAS 39 og eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Del 1

Regnskapsmessig behandling av gasskontrakter i forhold til IAS 39 og eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Del 1 Norsk forening for oljeregnskap og -skatt Regnskapsmessig behandling av gasskontrakter i forhold til IAS 39 og eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Del 1 Didrik Thrane-Nielsen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0301.sd OJ L 90/13, p. 78-85 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2013 of 27 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

NOR/309R0494.00T OJ L 149/09, p. 6-21

NOR/309R0494.00T OJ L 149/09, p. 6-21 NOR/309R0494.00T OJ L 149/09, p. 6-21 COMMISSION REGULATION (EC) No 494/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Nr. 22/480 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2086/2004. av 19. november 2004

Nr. 22/480 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2086/2004. av 19. november 2004 Nr. 22/480 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2086/2004 2008/EØS/22/68 av 19. november 2004 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2067 of 22 November 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2067 of 22 November 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2067 of 22 November 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 Commission Regulation (EC) No 2106/2005 of 21 December 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1905 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1905 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1905 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1256.em OJ L 360/12, p. 145-152 COMMISSION REGULATION (EU) No 1256/2012 of 13 December 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

VEILEDNING TIL KRT 1003

VEILEDNING TIL KRT 1003 VEILEDNING TIL KRT 1003 OM SKJEMA Skjemaet skal besvares av foretak ved Oslo Børs som utsteder aksjer, obligasjoner og/eller grunnfondsbevis og som har Norge som hjemstat. Alle utstederforetak notert 31.

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

NOR/311R1205.SD OJ L 305/11, p

NOR/311R1205.SD OJ L 305/11, p NOR/311R1205.SD OJ L 305/11, p. 16-22 COMMISSION REGULATION (EU) No 1205/2011 of 22 November 2011 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1375.sd OJ L 346/13, p. 42-46 COMMISSION REGULATION (EU) No 1375/2013 of 19 December 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 Effektiv gjennomføring med OPS Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 OPS alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Publikasjonen revitalisert etter fornyet interesse

Detaljer

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS Årsrapport Remora HiLoad APU AS 2015 Deloitte. Deloitte AS Strandsvingen l4a Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway rft.'. +47 51 81 56 00 Faks: +47 51 81 56 0'l www.deloitte.no Til generalforsarnlingen

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1374.sd OJ L 346/13, p. 38-41 COMMISSION REGULATION (EU) No 1374/2013 of 19 December 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1174.sd OJ L 312/13, p. 1-17 COMMISSION REGULATION (EU) No 1174/2013 of 20 November 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007

Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007 Fordypningsseminar i IFRS 14. og 15. juni 2007 Overordnet gjennomgang av prosess og utfordringer i Lyse Hans Wilhelm Vedøy Fagansvarlig for regnskap og skatt i Lyse Energi AS Generelt om IFRS i Lyse Lyse

Detaljer

NOR/309R0254.00T OJ L 80/09, 5-13

NOR/309R0254.00T OJ L 80/09, 5-13 NOR/309R0254.00T OJ L 80/09, 5-13 COMMISSION REGULATION (EC) No 254/2009 of 25 March 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

NOR/309R T OJ L 244/09, p. 6-9

NOR/309R T OJ L 244/09, p. 6-9 NOR/309R0839.00T OJ L 244/09, p. 6-9 Commission Regulation (EC) No 839/2009 of 15 September 2009 amending Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper DATO: 10.02.2010 VEDLEGG TIL RUNDSKRIV 8/2010 FRA FINANSTILSYNET INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I GENERELT... 4 1. Innledning... 4 2. Overordnet

Detaljer

IFRS Transition Document

IFRS Transition Document 1 IFRS Transition Document Innledning... 3 Effekter av overgangen til IFRS... 4 Endringer i regnskapsprinsipper...5 Regnskapsprinsipper under IFRS... 6 Balanse IFRS 01.01.2007... 8 Balanse IFRS 31.12.2007...

Detaljer

NOR/309R T OJ L 21/09, p

NOR/309R T OJ L 21/09, p NOR/309R0070.00T OJ L 21/09, p. 16-37 COMMISSION REGULATION (EC) No 70/2009 of 23 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008 Nr. 21/223 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008 2014/EØS/21/34 av 15. oktober 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER GRUNNLAGET FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN Konsernregnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkjent av EU. Konsernregnskapet

Detaljer

Kontroll av finansiell rapportering

Kontroll av finansiell rapportering Kontroll av finansiell rapportering Cermaq ASA Postboks 144 Sentrum 0102 OSLO Saksbehandler: Dag Steiner-Hansen Dir. tlf.: 22 93 98 32 Vår referanse: 14/8980 Dato: 16.12.2014 1. Innledning Finanstilsynet

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

NOR/305R1864.00T OJ L 299/05, p. 45-57

NOR/305R1864.00T OJ L 299/05, p. 45-57 NOR/305R1864.00T OJ L 299/05, p. 45-57 Commission Regulation (EC) No 1864/2005 of 15 November 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/309R0053.00T OJ L 17/09, p. 23-35

NOR/309R0053.00T OJ L 17/09, p. 23-35 NOR/309R0053.00T OJ L 17/09, p. 23-35 COMMISSION REGULATION (EC) No 53/2009 of 21 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 COMMISSION REGULATION (EC) No 610/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/310R T OJ L 186/10, p

NOR/310R T OJ L 186/10, p NOR/310R0633.00T OJ L 186/10, p. 10-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 633/2010 of 19 July 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29

NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29 NOR/305R1910.00T OJ L 305/05, p. 4-29 Commission Regulation (EC) No 1910/2005 of 8 November 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133

Eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Juni 7, 2005 Eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Ole Martin Røine, Head of Accounting and Internal Controls Norsk Hydro ASA, Oil & Energy Dagens situasjon FAS 133 Accounting

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Note 2 Vesentlige regnskapsprinsipper

Note 2 Vesentlige regnskapsprinsipper Note 2 Vesentlige regnskapsprinsipper GRUNNLAGET FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN Konsernregnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) utarbeidet av International Accounting

Detaljer