INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005"

Transkript

1 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiermøte i Sameiet Sørkedalsveien 1, avholdes tirsdag 26. april 2005, kl hos Mandarin House, Sørkedalsveien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær og en eller to personer til å underskrive protokollen. C) Opptak av navnefortegnelse. D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2004 Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR 5. INNKOMNE FORSLAG A) Due bekjempelse. B) Rehabilitering av trapp C) Endring av vedtektenes 10. D) Bygging av miljøhus E) Nye blomsterkasser F) Oppgradering av kabel tv. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år. B) Valg av 1 styremedlem for 2 år. C) Valg av 1 varamedlem for 2 år. D) Valg av valgkomité. Oslo, Styret i Sameiet Sørkedalsveien 1 Iris Charlotte Hille /s/ Harald Peder Setså /s/ Morten Lid /s/ Anette Skei Bekken /s/ I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Sameiet Sørkedalsveien 1 ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET: VALGT: Leder : Iris Charlotte Hille år Styremedlem : Bjarte Oliver Hvidsten år Styremedlem : Morten Lid år Styremedlem : Harald Peder Setså år Varamedlem : Anette Skei Bekken år 2. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Iht. regnskapsloven 3-3 omfattes boligselskapet av likestillingsloven og det oppfordres derfor ved valg til en fordeling av kjønn i styre, komiteer og utvalg. Sameiets styre består av 2 kvinner og 3 menn. Styrets leder er kvinne. Boligselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Selskapet har ingen ansatte. Boligselskapet følger likestillingslovens bestemmelser og vil tilstrebe likestilling ved en eventuell ansettelse. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning A.S. Sameiets revisor er Fagrevisjon AS. EIENDOMMEN Sameiet består av 1 bygning med 4 oppganger med tilsammen 58 seksjoner. Sameiets eiendom har gårdsnr. 38 bruksnr. 217 og er på m2. Seksjon 1 deltar ikke i sameiet. Sameiet ligger i Oslo. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligselskap.

3 3 Sameiet Sørkedalsveien 1 HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge-anleggsarbeid, lekeplasser og det elektriske anlegget, samt elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. TELENOR Sameiet er for tiden tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning på teletjenester som telefoni, mobiltelefoni og internettabonnement for den enkelte beboer. EL- KRAFT-AVTALE OBOS har fremforhandlet avtale med Hafslund Strøm AS for leveranse av El-kraft. Sameiet har tiltrådt denne avtalen. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. AVTALE OM OLJELEVERANSE OBOS har inngått samarbeidsavtale med AS Norske Shell om levering av fyringsolje til rabatterte priser. Sameiet har tiltrådt denne avtalen. SAMEIETS LÅN Sameiet har lån i DNBNOR. Dette lånet vil bli nedbetalt i løpet av Sameiet har i 2004 tatt opp et byggelån på kr. 3 mill i OBOS Finans, dette lånet vil bli konvertert til et annuitetslån med en nedbetalingstid på 20 år hos Nordea. Se balansen og note i regnskapet.

4 4 Sameiet Sørkedalsveien 1 REHABILITERING Følgende arbeider er utført i sameiet de siste årene Fasaden ble pusset opp og installert ny fyrkjele Nye heiser ble installert i alle oppgangene Oppgangene er pusset opp på dugnad Den andre fyrkjelen ble byttet ut i /1999 Oppussing av trapp Nytt røropplegg i kjeller Nytt tak (på mellomtaket av bygningene, mellom Bogstadveien 53 og Sørkedalsveien). 2000/ 2001 Nye stigeledninger, samt oppvurdering av el. anlegg i kjeller Ny oljetank etter pålegg fra myndighetene Utbedring av tak mellom sørkedalsveien 1 og 3, samt tak over Rema Asfaltering av repetuar/ inngangsparti Totalrehabilitering av fasaden 2004 Oppussing av oppganger og vaskeri RETNINGSLINJER FOR STYREARBEIDET Styret har vedtatt retningslinjer for det daglige styrearbeidet. Formålet med retningslinjene er å klargjøre de ønsker og krav som stilles til sameiets tillitsvalgte, og er ment å være en veileder og støtte i dette arbeidet. FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring AS og polisenummeret er Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte sameier gjør inne i boligen. Den enkelte sameier må selv sørge for å ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis boligselskapets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av forsikringsavdelingen i OBOS.

5 5 Sameiet Sørkedalsveien 1 EIENDELER OG GJELD - OMSETNING OG TAKSTER Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. 3. STYRETS ARBEID Det har vært et meget aktivt år for styret. Fra januar 04 til oktober 04 var viktigste aktivitet rehabiliteringen av bygget. Det var møter hver 14dag med OPAK og prosjektleder fra Thorendahl. Det virker som de fleste er fornøyde med resultatet, tilbakemeldingene fra både beboere og andre naboer er positive. Det er jo veldig hyggelig. I januar 05 begynte møter med Thorendahl for planlegging av oppussingen av oppgangene og vaskekjeller, og disse arbeidene er nå også som kjent ferdige. Nå er det opp til oss beboere at vi holder orden slik at det kan holde seg pent fremover også. Dette nevnes fordi ikke alle er like behjelpelige med den delen. Søppel settes i oppgangene og i kjellergangene, muligens med håp om at det forsvinner av seg selv. Forsvinner gjør det, men hvem må fjerne det? jo vaktmester og styret må stadig fjerne søppel Vi har fått rotte plage, så derfor er det ekstra viktig at vi alle passer på hvor søppel havner! Det er vanskelig å forstå at ikke folk selv kan kaste søppel der det skal. Vi hadde container i høst og fikk leid inn vaktmester, en hjelpemann, og styret ryddet kjellergangene. Der var det plassert gamle sofaer, TV etc. Det er igjen vanskelig å forstå at ikke beboere kan oppbevareting i bodene forså å kvitte seg med det når vi har container. Det blir stadig satt komfyrer, kjøleskap og vaskemaskiner ved søppelhusene, som vi må betale ekstra for når vaktmesteren blir bedt om å fjerne dette. Det synes noe unødvendig når vi har EXPERT like ved som tar hvitevarer tilbake, noe de gjør selv om det ikke kjøpes noe der. Håper det nå tar slutt, og alle hjelper til med å holde orden. Det har været noe tilkallelser og oppringninger ang. husbråk. Det står helt klart i vedtektene/husreglene at en skal gi nabovarsel når en vet at det holdes fest og at det muligens kan bli noe støy. Håper ar dette kan bli respektert i fremtiden Vi er fremdeles plaget med innbrudd i kjelleren og oppfordrer til at ikke verdisaker blir oppbevart der. Det er også kommet klager på at beboere ikke har navneskilt på dørene, dette står helt klart i vedtektene at det skal det være. En spesiell oppfordring til de som leier ut, dere er ansvarlige for at de som bor i leiligheten har navneskilt. Dette kan skaffes forholdsvis rimelig via styret. Nå i løpet av våren vil arbeidet av trappen på baksiden begynne. Dette var et større arbeid enn ventet derfor ble det ikke gjort i forbindelse med rehabiliteringen. Dette har som sagt vært et meget aktiv,men i det store og hele et hyggelig år.

6 6 Sameiet Sørkedalsveien 1 4. REGNSKAPET FOR 2004 Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet for 2004 og er overført til balansen under konto for egenkapital. Resultatet av driften året 2004 viser et årsresultat på kr ,-. Driftsinntektene i 2004 var totalt kr ,-. Det er en økning av inntektene i forhold til budsjettet for år 2004 på kr ,-. Årsakene til avviket skyldes innbetaling fra seksjonseiere i forbindelse med utskifting av vinduer og verandadører. Driftskostnadene i 2004 var totalt kr ,-. Det er en økning av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2004 på kr ,-. De viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er: - Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at fasaderehabiliteringen ikke var tatt med i budsjetteringen for 2004, da denne skulle finansieres ved opptak av lån. - Energi og fyring ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Årsaken til avviket var at avregningen av strøm for 2003 ble belastet i 2004, samt at sameiet har hatt høyere fyringskostnader enn budsjettert. Revisors honorar for regnskapsåret 2004 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2004 er satt opp under denne forutsetning. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. 5. KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Særvilkårskonto (inntil 8 uttak pr. år) 2,00 % p.a. Negativ kasse (overtrekk) 1,50 % pr. mnd. STRØMPRISENE Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 41% av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 29% av total strømpris. Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 30% av total strømpris.

7 7 Sameiet Sørkedalsveien 1 FORSIKRING Det vil bli en generell økning av forsikringspremien i 2005 på ca. 2 %. Boligselskapets forsikringspremie blir i tillegg regulert ut fra skadefrekvens og skadeforebyggende tiltak. Sameiet har hatt en reduksjon i forsikringspremie for 2005 er på kr ,- KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 7,9 % fra 2004 til Ingen økning i renovasjonsavgiften. MERVERDIAVGIFTEN Denne øker til 25% fra 1. januar ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. 6. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2005 Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og utgifter i år Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2005.) Oversikten er basert på en økning av fellesutgifter på 20 % fra I posten drift og vedlikehold er det ikke beregnet noe midler til større vedlikehold utover normal drift. Oversikten gir et forventet årsresultat på kr ,-. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, Styret i Sameiet Sørkedalsveien 1 Iris Charlotte Hille /s/ Morten Lid /s/ Harald Peder Setså /s/ Anette Skei Bekken /s/

8 8 Sameiet Sørkedalsveien 1 FA G R EV ISJO N A S M edlem av D en norske Revisorforening Ansvarlige revisorer: M øllergt. 37, 0179 O slo Telefon Telefaks E-post fagrevisjon.as B ankgiro O rganisasjonsnum m er R evisornum m er w w w.fagrevisjon.as } N O M V A O tterstad, Kjeld O le - statsautorisert revisor Kromvoll, Terje - statsautorisert revisor Sandsnes, M erete Otterstad - statsautorisert revisor Eriksen, C hristian Fredrik - registrert revisor Til årsm øtet i Boligsam eiet Sørkedalsveien 1 D eres ref.: V år ref.: K O O /T Ø F:\TE KST\R evber2004 \16066to..m ail R E V ISJO N SB E R ETNIN G FO R 2004 V i har revidert årsregnskapet for Boligsam eiet Sørkedalsveien 1 for regnskapsåret 2004, som viser underskudd på kr ,-. V i har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av u nderskuddet. Å rsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Å rsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og forretningsfører. V år oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorloven s krav. V i har utført revisjonen i sam svar m ed revisorloven og god revisjonsskikk i N orge. G od revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinform asjon. R evisjon om fatter kontroll av utvalgte deler av m aterialet som underbygger inform asjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestim ater, sam t vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonskikk, om fatter revisjon også en gjennom gåelse av selskapets form uesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystem er. V i m ener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. V i m ener at årsregnskapet er avgitt i sam svar m ed lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets økonom iske stilling 31. desem ber 2004 og for resultatet og kontantstrøm m ene i regnskapsåret i overensstem m else m ed god regnskapsskikk i N orge. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sø rge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokum entasjon av regnskapsopplysninger i sam svar m ed lov og god regnskapsskikk i N orge. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskudd er konsistente m ed årsregnskapet og er i sam svar m ed lov og forskrifter. O slo, den 4. april 2005 FA G R E V ISJO N A S K jeld O le O tterstad /s/ statsautorisert revisor

9 RESULTATREGNSKAP Regnskap 2004 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 DRIFTSINNTEKTER: LEIEINNTEKTER ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER REVISJONSHONORAR STYREHONORAR FORRETNINGSFØR.HON KONSULENTHONORAR DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNAD FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES.AV FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: OVERFØRT TIL EGENKAPITAL OVERFØRT FRA EGENKAPITAL UDEKKET TAP

10 10 Sameiet Sørkedalsveien 1 EIENDELER BALANSE ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIGE FORDINGER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER LEIERESTANSER KUNDEFORDRINGER KORTSIKTIGE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL UDEKKET TAP SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD GJELDSBREVLÅN SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD FORSKUDDSLEIE LEVERANDØRGJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD PANTSTILLELSE 0 0 GARANTIANSVAR 0 0 OSLO, STYRET FOR SØRKEDALSVEIEN 1 S/E Iris Charlotte Hille /s/ Morten Lid /s/ Harald Peder Setså /s/ Anette Skei Bekken /s/ OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS Arne Sundsrøm /s/ Nestleder Gro Wøien /s/ Forvaltningskonsulent

11 11 Sameiet Sørkedalsveien 1 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. NOTE: 2 LEIEINNTEKTER Fellesutgifter Brensel Lokaler SUM LEIEINNTEKTER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Egenandel forsikringsskade Andel forsikring Vindu og verandadører SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året NOTE: 5 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 6 STYREHONORAR Honorar til styret er på kr NOTE: 7 KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER OBOS Ing. Hanæs & Indset AS SUM KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER

12 12 Sameiet Sørkedalsveien 1 NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Fasaderehabilitering: OPAK AS, prosjektledelse Malermester Thorendahl AS Andre prosjektkostnader SUM STØRRE BYGNM. VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro Drift/vedl.hold heisanlegg Drift/vedl.hold fyringsanlegg -870 Drift/vedl.hold brannsikring Drift/vedl.hold vaskerianlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Olje Strøm oljefyr el.bereder SUM ENERGI / FYRING NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarb Driftsmateriell -264 Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding Kontor og datarekvisita -308 Trykksaker Andre kontorkostnader Telefon -637 Porto Reisekostnader -534 Gaver Bankgebyr -839 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 71 Renter av fellesutgifter 536 Renter til lån i Sparebanken NOR SUM FINANSINNTEKTER 5 047

13 13 Sameiet Sørkedalsveien 1 NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Etableringsgebyr og renter på OBOS-lån Renter på lån i Sparebanken NOR Renter leverandørgjeld -191 Etableringsgebyr og renter byggelån i OBOS Termingebyr på lån i OBOS -30 Termingebyr på lån i Sparebanken NOR -720 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 LANGSIKTIGE FORDRINGER Til gode av sameiere, felleslån i Sparebanken NOR SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Håndkasse tillitsvalgte Forskuddsbetalt vaktmestertjeneste og renhold SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 15 GJELDSBREVSLÅN SPAREBANKEN NOR Renter : 6,05%, løpetid 12 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Renter : 3,65%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt i år SUM PANTEGJELD

14 14 Sameiet Sørkedalsveien 1 5. INNKOMNE FORSLAG A) Due bekjempelse. Vi er veldig plaget av duer her, og vaktmester har kommet med et forslag til bekjempelse av duene. Dette vil koste ca pluss mva. Sameiet må finansiere prosjektet ved opptak av lån. B) Rehabilitering av trapp Trappen må som nevnt rehabiliteres. Det er kommet en ca. pris kr ,-. For å kunne gjennomføre denne rehabiliteringen må sameiet ta opp et nytt lån. C) Endring av vedtektenes 10. Styret,dvs. både leder og medlemmer skal bo i bygget. D) Bygging av miljøhus Vi har et vedtak på bygging av et miljøhus til papir, forslag at vi får ytterligere et til de to søppelcontainerne som står for seg selv. E) Nye blomsterkasser Styret foreslår at når gamle hvite blomsterkasser byttes ut, byttes disse til blå. F) Oppgradering av kabel tv. Styret i sameiet har fått en del henvendelser fra beboere vedrørende oppgradering av kabel-tv nettet. Dette skyldes at de av seksjonene som pr. i dag ikke er tilknyttet kabel-tv har ikke mulighet til å koble seg på anlegget, på grunn av at nettet er alt for gammelt dårlig og dårlig. Fra 2008 regner kabel-tv leverandørene at alle sendingene vil være digitale. Sameiets kabel-tv nett vil ikke kunne mota denne type sendinger og sameiet vil derfor ha behov for å oppgradere nette før den tid. Forslag til vedtak: Styret innhenter tilbud fra UPC på hva det vil koste å få oppgradert nettet.

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 4. mars 2009, kl. 19.30 på Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2. Det avholdes først et beboermøte for oppgang B og D

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsamameie, avholdes tirsdag 25. april 2006, kl. 18.00 i Misjonskirken, Slemdalsvn. 1 (Majorstua). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag 19.05. 2010, kl. 18.00 i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 25. mars, kl. 19.00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 11. april 2007, kl. 18.00 i OBOS sine lokaler, Hammerborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 20. april 2009, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 8. mars 2010, kl. 18:00 i Obos lokaler på Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 14. april 2008, kl. 19:00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

1. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007

1. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 1 Ekebergkleiva borettslag 1. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Ekebergkleiva Borettslag, holdes torsdag 22.mai 2007, kl. 18:00 i Sal 1, Obos hovedinngang, Hammersborg Torg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter sameie, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Oslo, 05.05 2003 I styret for Borettslaget Grenseveien 30. Torsten Austigard /s/ Jan Sverre Paulsen /s/ Espen Tjønneland /s/

Oslo, 05.05 2003 I styret for Borettslaget Grenseveien 30. Torsten Austigard /s/ Jan Sverre Paulsen /s/ Espen Tjønneland /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Ordinær generalforsamling i Grensevn. 30 Borettslag, avholdes mandag 19.05.2003, kl. 18.00 hos OBOS Eiendomsforvaltning AS, auditoriet Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie, avholdes torsdag 08. mai 2008, kl. 18.00 møtelokalet mellom blokk nr. 26 og 28. Inngang ved papircontainer. TIL

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Haukåsen Sameie I, avholdes torsdag 30.03.2006, kl. 18.00 på Trosterud skole (samlingssalen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 02.04.2009, kl. 18:00 i Bragernes Menighetshus, Kirkegt. Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I BOMBEROMMET i Nordre Skrenten 1 ONSDAG 27. APRIL 2011, KL 18.00.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I BOMBEROMMET i Nordre Skrenten 1 ONSDAG 27. APRIL 2011, KL 18.00. Nordre Skrenten 1 Sameiet INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I BOMBEROMMET i Nordre Skrenten 1 ONSDAG 27. APRIL 2011, KL 18.00. Til behandling foreligger (forslag til beslutninger se side 3): 1. ÅPNING

Detaljer