Asker og Bærum Vannverk IKS ÅRSMELDING 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asker og Bærum Vannverk IKS ÅRSMELDING 2006"

Transkript

1 Asker og Bærum Vannverk IKS ÅRSMELDING 2006

2 Du tar det for gitt - vi tar det på alvor 2

3 ÅRSMELDING 2006 Innhold Innledning 3 Dette er ABV 4 Styrets beretning 4,5 Organisasjon 6 Årets virksomhet 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling/Spesifikasjoner 9 Noter 10,11 Revisjonsberetning 12 Dette er årsmelding for 2006 som er Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) 21. hele driftsår. Innholdsfortegnelsen viser til årsmeldingens innhold. Øvrig informasjon om anleggene, vannkvalitet, drift/vedlikehold og nøkkeltall ligger på ABV s hjemmer på internett: Jeg vil takke styret, representantskapet, representanter for eierkommunene og ansatte i ABV for et godt samarbeid i Kaj Thore Johansen Daglig leder 3

4 Dette er ABV IKS Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV), er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Asker og Bærum. ABV har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av anleggene. Distribusjonen til forbrukerne i Asker og Bærum er kommunenes ansvar, og skjer via det kommunale vannledningsnettet Ved Toverud pumpestasjon ved Holsfjorden, en fjordarm av Tyrifjorden, ligger vanninntaket på 50 meters dyp. Vannet blir pumpet opp til et tunnelbasseng/ overføringstunnel som inneholder m 3 vann. Derfra går vannet til vannbehandlingsanlegget på Kattås i Bærum hvor vannet blir tilsatt små mengder klor og lut. Videre går vannet gjennom store rørledninger ned til Staver hvor vannet fordeles til Asker og Bærum. I dag produserer ABV drikkevann til ca mennesker. ABV ble satt i drift i mai 1985 og er etter norske forhold et stort vannverk. De eksisterende installasjoner er dimensjonert for en årlig overføring av 30 millioner m 3 vann. Ved å utvide pumpekapasiteten kan en komme opp i 48 millioner m 3 i året som ABV har konsesjon for å kunne ta ut. Styrets beretning Året 2006 var Asker og Bærum Vannverks 21. hele driftsår. Drifts- og vedlikeholdsarbeider har vært utført etter fastsatte rutiner. Det har vært avholdt 4 styremøter hvor 19 saker har vært behandlet. Representantskapet har avholdt 2 møter og behandlet 4 saker. Av saker som styret har behandlet nevnes følgende: Nytt vannbehandlingsanlegg med UV på Kattås Budsjett og økonomiplan Etiske retningslinjer Logo Avtaler om kraftkjøp Forsyningsforskriften Administrasjonen har i tilegg arbeidet med revisjon av Internkontroll håndbok og Beredskapsplan for selskapet. Økonomi Omsetningen i ABV i 2006 var på kr Årets resultat viser et underskudd på kr Disponering av årets underskudd : Fond for ekstraordinære nedbetalinger av lån kr Andel regnskapsmessig underskudd Fond for ekstraordinære nedbetalinger av lån kr. 0.- Fond for fornyelse og tyngre vedlikehold kr Andel regnskapsmessig underskudd Fond for fornyelse og tyngre vedlikehold kr

5 Investeringer Samlede investeringer i 2006 beløp seg til kr Investeringene er dekket av selskapets egne midler. Den største andelen av investeringene gikk til prosjekt Nytt Vannbehandlingsanlegg på Kattås. Arbeidsmiljø og personale Styret anser ABV s arbeidsmiljø som godt. HMS er et fast punkt på alle faste driftsmøter og tilfredsstiller internkontrollforskriften. Sykefraværet utgjorde totalt 5 % av total arbeidstid. Kortidsfraværet utgjorde 4 %, mens langtidsfraværet var på 1 %. Det er ikke registrert skader eller ulykker i ABV har etablerte internkontroll- og kvalitetssikringssystemer og har egen avtale om bedriftshelsetjeneste. Ytre miljø ABV s virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet. Sanitæranleggene har lukkede tanker. Ansatte Ved utgangen av året har ABV 6 ansatte. Selskapet har en firedelt vaktturnus. Det er 1 kvinne ansatt i selskapet ble Vigdis Bjerke ansatt i stilling som kvalitetsleder. I styret var det en kvinneandel på 33,3 %. Kvinneandelen økes til 50 % i Fremtidsutsikter ABV arbeider videre med forberedelsene til bygging av et nytt vannbehandlingsanlegg. Den viktigste komponenten i det pågående arbeidet er installering av et UV-anlegg som utgjør en ekstra barriere mot uønskede bakterier i drikkevannet. Anlegget forventes ferdigstilt primo Selskapet vil fortsatt ha fokus på effektiv drift og vedlikehold av anleggene.. ABV har etablert gode rutiner for de oppgaver som selskapet tradisjonelt har drevet n oppstarten i ABV s utvikling videre vil være bestemt av hvilke oppgaver som eierkommunene finner det hensiktsmessig å overføre til selskapet. Ny strategiplan blir styrebehandlet i Kattås 20. mars 2007 Jan Arthur Solemslie Styreleder Torill H. Heggen Nestleder Marit Handal Jan Halvor Harsem Torbjørn Espelien Ivar Kristensen Kaj Thore Johansen Daglig leder 5

6 Organisasjon - Administrasjon Representantskap og styret har i løpet av året 2006 hatt følgende sammensetning. Representantskapet Bærum kommune: Asker kommune: Medlemmer Varamedlemmer Medlemmer Varamedlemmer Odd Reinsfelt, leder Morten Strand Ingvild T. Vevatne Styret Bærum kommune: Asker kommune: Medlemmer Varamedlemmer Medlemmer Varamedlemmer Toril H. Heggen nestleder Hans P. Skattum Jan A. Solemslie leder Cathrin Bretzeg Marit Handal Brit Moe Jan H. Harsem Rolf Dahle Torbjørn Espelien Rolf Eriksen Ivar Kristensen Anne Rypdal Ansatte Johansen Kaj Thore - Daglig leder Bjerke Vigdis - Kvalitetsleder Fjeld Jan Erik - Prosjektsjef Haugen Odd Harald - Driftsleder Hovde Jon Egil - Driftsoperatør Undrum Thorbjørn - Driftsoperatør Årets virksomhet ABV s anlegg har vært i kontinuerlig drift i hele Strømforsyningen til Toverud pumpestasjon har også i år vært meget stabil. Vannmengder og forsyningsområde ABV har levert i 2006: m 3. vann. ABV forsynte ca innbyggere i Bærum og ca innbyggere i Asker. I tillegg kommer næringsvirksomhet og offentlig virksomhet. Total vannleveranse Total leveranse fra Kattås m3 ( m3 i 2005) Asker: m 3 (58 %) Bærum: m 3 (42 %) 6 Energiforbruk Pumpene på Toverud står for det alt vesentligste av vannverkets energiforbruk. Energiforbruk pumpestasjon Toverud: kwh ( kwh i 2005) Vannkvaliteten God vannkvalitet i Det ble analysert 993 prøver i 2006 og 2 analyseresultater var utenfor grenseverdiene i Drikkevannsforskriften, dvs. 0,2 % prøver med avvikende verdi fra Drikkevannsforskriften i Andre oppgaver ABV har etter avtale med Bærum kommune, drift og vaktberedskap av: Sollihøgda Vannverk Østernvann Øverlandstunnelen Knabberud, reserveklorstasjon Emma Hjort, høydebasseng ABV har et vaktsamarbeid med Bærum Vann og assisterer BV etter avtale (elektrotjenester og andre oppgaver).

7 Resultatregnskap 2006 Asker og Bærum Vannverk IKS Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Note Inntekter Bærum kommune Inntekter Asker kommune Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Mengdeavhengig produksjonskostnad Annen direkte produksjonskostnad Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Vedlikehold/drift verksted, materiell, bygning Diverse konsulenter Administrasjon, kontor, kurs, telefon Drift/leie transportmidler Transport, reise Annonser, forsikring, kontingenter, gaver Diverse driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Driftsresultat etter finansposter Disponering av årets underskudd : Fond for ekstraordinære nedbetalinger av lån Andel regnskapsmessig underskudd Fond for ekstraordinære nedbetalinger av lån Fond for fornyelse og tyngre vedlikehold Andel regnskapsmessig underskudd Fond for fornyelse og tyngre vedlikehold

8 Balanse 2006 Asker og Bærum Vannverk IKS Note EIENDELER Anleggsmidler Vannanlegg, varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer/fordringer eierkommuner Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Kapitalkonto Fond for uforutsette driftsutgifter Fond for fornyelse og tyngre vedlikehold Fond for ekstraordinære nedbetalinger av lån Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kattås, 20.mars 2007 Jan Arthur Solemslie Styreleder Ivar Kristensen Jan Halvor Harsem Torill Hodt Heggen Nestleder Marit Handal Torbjørn Espelien 8 Kaj Thore Johansen Daglig leder

9 Kontantstrømoppstilling Asker og Bærum Vannverk IKS Spesifikasjoner til kontantstrømoppstilling Asker og Bærum vannverk IKS Likvider tilført/brukt på virksomheten : Økning i lager, debitorer Økning i lager, kreditorer Årsresultat Ordinære avskrivninger Sum endringer i lager, debitorer, kreditorer Tilført fra årets virksomhet /- Endring i lager, debitorer og kreditorer +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter A = Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer : - Investeringer i varige driftsmidler /- Endring andre investeringer 0 0 B = Netto likviditetsendring fra investering Likvider tilført/brukt på finansiering : Reduksjon i forskuddsbetalte kostnader Økning i påløpte kostnader Sum endring i andre tidsavgrensningsposter Nybygg og nyanlegg Brakkerigg, Kattås 0 0 Prosjekt kameraovervåkning 0 0 Katodeanlegg 0 0 Forprosjekt UV-anlegg 0 0 Prosjekt UV-anlegg FDV - System Portsystem Lager verktøy/maskiner Kattås Inventar og utstyr Kontormaskiner Nedbetaling av gammel gjeld C = Netto likviditetsendring fra finansiering Likviditetsbeholdning A + B + C Netto endring i likvider gjennom året Endring investeringer Nedbetaling lån Nedbetaling lån Nedbetaling lån = Likviditetsbeholdning Nedbetaling av gammel gjeld

10 Noter til regnskapet for Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for 2006 er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte er ikke balanseført. Det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført. Det vil si at pensjonskostnaden er lik året pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. Skatt Det er bedt om fritak for innlevering av selvangivelse på grunnlag av at selskapet ikke har erverv som formål, jfr. skatteloven 2-32 første ledd. Ligningskontoret har lagt til grunn at selskapet ikke har erverv som formål, slik at det er fritatt for plikt til å betale formue- og inntektsskatt. Det foreligger dermed heller ingen plikt til å levere selvangivelse, jfr. ligningsloven 4-2 nr. 1 bokstav a. Note 1. Inntekter Bærum kommune Inntekt kapitalkostnader og faste driftskostnader Inntekt mengdeavhengige driftskostnader (Mengde kbm à 0,415 kr.) Sum Note 2. Inntekter Asker kommune Inntekt kapitalkostnader og faste driftskostnader Inntekt mengdeavhengige driftskostnader (Mengde kbm à 0,415 kr.) Sum Note 3. Lønns- og personalkostnader, godtgjørelser Lønninger Pensjonskostnad ) Godtgjørelse til styremedlemmer Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum lønnskostnader i resultatregnskapet Gjennomsnittlig antall ansatte 6 5 1) Årets premie kr (se note 11) Avsatt for mye i 2004/2005 kr. (88.990) Trukket fra ansatte 2006 kr. (53.375) Årets pensjonskostnad kr Godtgjørelser Lønn daglig leder Vakttillegg daglig leder Sum lønn daglig leder Honorar til styrets leder var i 2006 kr Honorar til øvrige styremedlemmer og representantskapsmedlemmer var i 2006 samlet kr Det er ikke ytet lån til ledende personer i selskapet. Det er kostnadsført kr ,- eks.mva. i honorar til revisor i Beløpet inkluderer honorar for attestasjon i forbindelse med KOSTRArapportering, og kontrollhandlinger knyttet til UV-prosjektutvelgelse. Note 4. Varige driftsmidler Anskaffelseskost Anlegg/ prosjekt Inventar Kontormøbler Sum Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssats 6/8/10/20 år 5 år 3 år Årets investeringer er finansiert av selskapets egne midler.

11 Note 5. Fordringer Forskuddsbetalt skadeforsikring t.o.m kr Forskuddsbetalt yrkesskadeforsikring 2007 kr Forskuddsbetalt kollektiv ulykkesforsikring 2007 kr Sum forskuddsbetalte forsikringer kr Note 6. Bundne midler Posten inneholder bundne skattetrekksmidler med kr Note 7. Egenkapital IB Årets endring UB Kapitalkonto Fond for uforutsette driftsutgifter Fond for fornyelse og tyngre vedlikehold Fond for ekstraordinær nedbetaling av lån ( ) ( ) 0 Sum egenkapital ( ) Note 8. Gjeld til kredittinstitusjoner. Selskapets resterende langsiktige gjeld til DnB NOR Hypotek ble innfridd Lån Lån Sum lån Note 9. Skyldige offentlige avgifter Skattetrekk ansatte Skyldig merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger Sum skyldige offentlige avgifter Note 10. Annen kortsiktig gjeld Skyldige feriepenger Annen påløpt kostnad Sum annen kortsiktig gjeld Note 11. Pensjoner Selskapet har en kollektiv pensjonsordning i Vital Forsikring ASA som omfatter 6 personer. Pensjonsforpliktelser knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets premie som utgjør kr (se note 3). Finansiell status Minsteforpliktelse (ABO) Effekt av fremtidig lønnsvekst Pensjonsforpliktelse (PBO) Verdi av pensjonsmidler ( ) Sum faktisk netto forpliktelse utsatt overgangsbeløp ved implementering 0 + ikke resultatførte planendringer 0 + ikke resultatførte estimatavvik (tap) / gevinst 0 + ikke resultatførte hendelser 0 Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift Under / (over)finansiert pensjonsforpliktelse Selskapet har også en AFP-ordning som er usikret. Denne omfatter 6 personer. Gjennomsnittsalder er 50,55 år. Forventet gjenstående tjenestetid er 11,89 år. Gjennomsnittlig avlagt tjenestetid er 10,36 år og forventet uttakstilbøyelighet er 20 %. Netto underfinansiert pensjonsforpliktelse i ordningen er kr inklusive arbeidsgiveravgift. Note 12. Etterkalkyle selvkost Budsjett 2006 Faktisk2006 Lønn Mengdeavhengige driftskostnader Andre direkte produksjonskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Andre driftsinntekter ( ) ( ) Renteinntekter ( ) ( ) Avskrivninger Kalkulatoriske renter (3,95 %) (4,74 %) Selvkost (maksimalpris) Pris vannleveranse < selvkost

12 REVISJONSBERETNING FOR 2006 JHR Produksjon - mars 2007 Asker og Bærum Vannverk IKS * Postboks 73 * 1375 Billingstad - Vestmarkveien 165 * Kattås Telefon: * Telefaks: * Organisasjonsnummer: MVA * Internett:

ÅRSMELDING 2005 ABV. Asker og Bærum Vannverk IKS

ÅRSMELDING 2005 ABV. Asker og Bærum Vannverk IKS ÅRSMELDING 2005 ABV Asker og Bærum Vannverk IKS Vann - vårt viktigste næringsmiddel 2 ÅRSMELDING 2005 Innhold Innledning 3 Dette er ABV 4 Styrets beretning 4,5 Organisasjon 6 Årets virksomhet 6 Resultatregnskap

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

Årsrapport 2012. Font: Univers

Årsrapport 2012. Font: Univers Årsrapport 2012 Font: Univers Innhold Dette er VIV... 3 Styrets beretning 2012... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrøm... 10 Noter... 11 Revisjonsberetning... 19 Administrasjonens orientering...

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 01. innhold 01. innhold 3 02. Leder 4 Avfall sør > konsern 6 Regnskap 9 Avfall sør > husholdning 26 regnskap 30 Renovasjon 41 Avfall sør > bedrift as 46 Mjåvannsveien

Detaljer

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 1 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i 2012 5 Grieghallens utvikling 6 Publikumstall 2012 7 Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning 2012 9 Resultatregnskap og noter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014...

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014... INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2014... 7 Balanse pr 31.12.2014... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Digitale Gardermoen IKS

Digitale Gardermoen IKS Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 13 INNHOLD STYRELEDERS KOMMENTAR STYRETS BERETNING HMS/ARBEIDSMILJØ TJENESTELEVERANSE ØKONOMI OG UTVIKLING DRIFT RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER

Detaljer

Årsberetning 2006. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Årsberetning 2006. Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk Årsberetning 2006 Inneholder i tillegg: Årsberetning 2006 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2006 for ADDISCO AS Forbundsleder Jarle Molde

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer