ÅRSMELDING 2005 ABV. Asker og Bærum Vannverk IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2005 ABV. Asker og Bærum Vannverk IKS"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2005 ABV Asker og Bærum Vannverk IKS

2 Vann - vårt viktigste næringsmiddel 2

3 ÅRSMELDING 2005 Innhold Innledning 3 Dette er ABV 4 Styrets beretning 4,5 Organisasjon 6 Årets virksomhet 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling/Spesifikasjoner 9 Noter 10,11 Revisjonsberetning 12 Innledning Dette er årsmelding for 2005 som er Asker og Bærum Vannverk IKS s (ABV) 20. hele driftsår. Innholdsfortegnelsen over viser til årsmeldingens innhold. Øvrig informasjon om anleggene, vannkvalitet, drift/vedlikehold og nøkkeltall vil i løpet av våren 2006 bli lagt ut på ABV s nettr. Jeg vil takke styret, representantskapet, representanter for eierkommunene og ansatte i ABV for et godt samarbeid i Kaj Thore Johansen Daglig leder 3

4 Dette er ABV IKS Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV), er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Asker og Bærum. ABV har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av vanninntaket, pumpestasjon, vannbehandling og transport av drikkevannet frem til en fordelingskum på grensen mellom Asker og Bærum. Distribusjonen til forbrukerne i Asker og Bærum er kommunenes ansvar og skjer via det kommunale vannledningsnettet. ABV IKS henter vann på 50 meters dyp i Holsfjorden, en fjordarm av Tyrifjorden og pumper vannet opp til et tunnelbasseng/overføringstunnel som inneholder m 3 vann. Derfra går vannet til et vannbehandlingsanlegg på Kattås i Bærum hvor vannet blir tilsatt små mengder klor og lut. Drikkevannet går gjennom store rørledninger ned til Staver hvor vannet fordeles til Asker og Bærum. I dag produserer ABV drikkevann til ca mennesker. ABV ble satt i drift i mai 1985 og er etter norske forhold et stort vannverk. De eksisterende installasjoner er dimensjonert for en årlig overføring av 30 millioner m 3 vann. ABV har imidlertid godkjennelse for å produsere 48 millioner m 3 i året. Fullt utbygget kan ABV forsyne mennesker med vann. Styrets beretning Året 2005 var Asker og Bærum Vannverks 20. hele driftsår. Drifts- og vedlikeholdsarbeider har vært utført etter fastsatte rutiner. Det har vært avholdt 7 styremøter hvor 36 saker har vært behandlet. Representantskapet har avholdt 2 møter og behandlet 8 saker. Styret og administrasjonen har igjennom året arbeidet med ny strategiplan for selskapet, videresalg av vann til andre enn eierkommunene og forsyningsforskriften/forskrift om offentlig anskaffelser. Av andre saker som styret har behandlet nevnes følgende: Nytt vannbehandlingsanlegg med UV på Kattås. Budsjett og økonomiplan Risiko og sårbarhetsanalyse. Styrking av vaktberedskapen. Etiske retningslinjer. Nyopprettet kvalitetslederstilling. Økonomi Omsetningen i ABV i 2005 var på kr Årets resultat viser et underskudd på kr Underskuddet føres til reduksjon av fond for ekstraordinære nedbetalinger av lån. 4

5 Investeringer Samlede investeringer i 2005 beløp seg til kr Investeringene er dekket av selskapets egne midler. Investeringene fordeler seg på flere mindre prosjekter. Arbeidsmiljø Styret anser ABV s arbeidsmiljø som godt. HMS er et fast punkt på alle faste driftsmøter og tilfredsstiller internkontrollforskriften. Sykefraværet utgjorde totalt 2,1 % av total arbeidstid. Kortidsfraværet utgjorde 0,8 %, mens langtidsfraværet var på 1,3 %. Det er ikke registrert skader eller ulykker i ABV har etablerte internkontroll, kvalitetssikringssystemer og har egen avtale om bedriftshelsetjeneste. Ytre miljø ABV s virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet. Sanitæranleggene har lukkede tanker. Ansatte Ved utgangen av året har ABV 5 ansatte. Fra er Vigdis Bjerke ansatt i stilling som kvalitetsleder. I styret er det en kvinneandel på 33,3 % Fremtidsutsikter ABV vil fortsatt ha fokus på effektiv drift og vedlikehold av anleggene. Selskapet arbeider videre med forberedelsene til bygging av UV-anlegget og andre nødvendige tiltak for å være en stabil og sikker leverandør av godkjent drikkevann til eierkommunene. ABV har etablert gode rutiner for de oppgaver som selskapet tradisjonelt har drevet n oppstarten i Kattås 06. mars 2006 Torill H. Heggen Styreleder Jan Arthur Solemslie Nestleder Marit Handal Jan Halvor Harsem Torbjørn Espelien Ivar Kristensen Kaj Thore Johansen Daglig leder 5

6 Organisasjon - Administrasjon Representantskap og styret har i løpet av året 2005 hatt følgende sammensetning. Asker kommune: Representantskapet Bærum kommune: Medlemmer Varamedlemmer Medlemmer Varamedlemmer Morten Strand, leder Ingvild T. Vevatne Odd Reinsfelt Asker kommune: Styret Bærum kommune: Medlemmer Varamedlemmer Medlemmer Varamedlemmer Jan A. Solemslie, nestleder Per Carlenius Toril H. Heggen, leder Hans P. Skattum Jan H. Harsem Rolf Dahle Marit Handal Brit Moe Ivar Kristensen Anne Rypdal Torbjørn Espelien Rolf Eriksen Ansatte Johansen Kaj Thore - Daglig leder Bjerke Vigdis - Kvalitetsleder (fra ) Fjeld Jan Erik - Prosjektsjef Haugen Odd Harald - Driftsleder Hovde Jon Egil - Driftsoperatør Undrum Thorbjørn - Driftsoperatør Årets virksomhet ABV s anlegg har vært i kontinuerlig drift i hele Strømforsyningen til Toverud pumpestasjon har i år vært meget stabil. Vannmengder og forsyningsområde ABV har levert i 2005, ca. 13,8 mill. m 3 vann. ABV forsynte ca innbyggere i Bærum og ca innbyggere i Asker. I tillegg kommer næringsvirksomhet og offentlig virksomhet. Total vannleveranse Total leveranse fra Kattås: m 3 ( m 3 i 2004) Asker: m 3 (56 %) Bærum: m 3 (44 %) Energiforbruk Pumpene på Toverud står for det alt vesentligste av vannverkets energiforbruk. Energiforbruk pumpestasjon Toverud: kwh ( kwh i 2004) Vannkvaliteten God vannkvalitet i hele I løpet av året har vi hatt 1 clostridium perfringens i 8 av 52 rentvannsprøver. Dette er en ufarlig bakterie som finnes i store innsjøer. Bakterien brukes imidlertid som indikatorbakterie for parasitter. Denne og andre bakterier uskadeliggjøres av en fremtidig UV-behandling. Andre oppgaver 6 ABV har etter avtale med Bærum kommune, drift og vaktberedskap av: Sollihøgda Vannverk Østernvann Øverlandstunnelen Knabberud, reserveklorstasjon Emma Hjort, høydebasseng ABV har et vaktsamarbeid med Bærum Vann AS og assisterer BV etter avtale (elektrotjenester og andre oppgaver).

7 Resultatregnskap 2005 Asker og Bærum Vannverk IKS Note Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Inntekter Bærum kommune Inntekter Asker kommune Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Mengdeavhengig produksjonskostnad Annen direkte produksjonskostnad Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Vedlikehold/drift verksted, materiell, bygning Diverse konsulenter Administrasjon, kontor, kurs, telefon Drift/leie transportmidler Transport, reise Annonser, forsikring, kontingenter, gaver Diverse driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Driftsresultat etter finansposter Disponering av årets underskudd Fond for ekstraordinære nedbetalinger av lån kr Regnskapsmessig underskudd kr Fond for ekstraordinære nedbetalinger av lån kr

8 8 ABV

9 Kontantstrømoppstilling Likvider tilført/brukt på virksomheten Spesifikasjoner til kontantstrømoppstilling Reduksjon i lager, debitorer Reduksjon i lager, kreditorer Årsresultat Ordinære avskrivninger Sum endringer i lager, debitorer, kreditorer Tilført fra årets virksomhet /- Endring i lager, debitorer og kreditorer +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter Økning i forskuddsbetalte kostnader Økning i påløpte kostnader Sum endring i andre tidsavgrensningsposter A = Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer : - Investeringer i varige driftsmidler +/- Endring andre investeringer B = Netto likviditetsendring fra investering Likvider tilført/brukt på finansiering - Nedbetaling av gammel gjeld C = Netto likviditetsendring fra finansiering Nybygg og nyanlegg Brakkerigg, Kattås Prosjekt kameraovervåkning Katodeanlegg 0 0 Forprosjekt UV-anlegg Prosjekt UV-anlegg FDV - System Portsystem Lager verktøy/maskiner Kattås Inventar og utstyr Kontormaskiner Endring investeringer Nedbetaling lån Nedbetaling lån Nedbetaling lån Nedbetaling av gammel gjeld Likviditetsbeholdning A + B + C Netto endring i likvider gjennom året = Likviditetsbeholdning

10 Noter til regnskapet for 2005 Regnskapsprinsipper Regnskapet for 2005 er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggssmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skatt Det er bedt om fritak for innlevering av selvangivelse på grunnlag av at selskapet ikke har erverv som formål, jfr. skatteloven 2-32 første ledd. Ligningskontoret har lagt til grunn at selskapet ikke har erverv som formål, slik at det er fritatt for plikt til å betale formues- og inntektsskatt. Det foreligger dermed heller ingen plikt til å levere selvangivelse, jfr. ligningsloven 4-2 nr. 1 bokstav a. Note 1. Inntekter Bærum kommune Inntekter fra Bærum kommune Avregning vannuttak 2004, tilleggsinnbetaling Avregning vannuttak 2005, tilleggsinnbetaling Sum Note 2. Inntekter Asker kommune Inntekter fra Asker kommune Avregning vannuttak 2004, tilbakebetaling Avregning vannuttak 2005, tilbakebetaling ( ) ( ) Sum Note 3. Lønns- og personalkostnader, godtgjørelser Lønninger Pensjonskostnad (1) Godtgjørelse til styremedlemmer Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum lønnskostnader i resultatregnskapet Lønn daglig leder Ekstraordinært vakttillegg daglig leder Sum lønn daglig leder Honorar til styrets leder i 2005 var kr Honorar til øvrige styremedlemmer og representantskapsmedlemmer var i 2005 samlet kr Selskapet har tegnet kollektiv tjenestepensjonsforsikring for sine ansatte i Vital Forsikring ASA. Pensjonskostnadene kostnadsføres løpende. 1) Vital hadde registrert pensjonsordning for ansatte i ABV IKS som en del av Bærum kommunes pensjonsordning for ABV IKS har pr. dags dato ikke mottatt krav om betaling av pensjon for 2004, men selskapet har gjort en regnskapsmessig avsetning (i 2004 regnskapet) i påvente av en avklaring for Pensjonsordningen er registrert som egen pensjonsordning for ABV IKS fra 2005, og premien for 2005 er betalt i Premien for 2004 er avsatt i regnskapet ihht. opplysninger fra Vital som følger: Pensjonspremie Trukket fra ansatte Sum pensjonskostnad i resultatregnskapet Det er kostnadsført kr eks.mva. i honorar til revisor i 2005, hvorav kr utgjør honorar for annen bistand enn revisjon.

11 Note 4. Varige driftsmidler Anlegg/prosjekt Inventar Kontorm. Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssats 6/8/10/20 år 5 år 3 år Årets investeringer er finansiert av selskapets egne midler. Note 5. Fordringer Til gode mva. 6. termin Forskuddsbetalt forsikring Forskuddsbetalte driftskostnader Sum andre fordringer Note 6. Bundne midler. Posten inneholder bundne skattetrekksmidler med kr Note 7. Egenkapital IB Årets endring UB Kapitalkonto Fond for uforutsette driftsutgifter Fond for fornyelse og tyngre vedlikehold Fond for ekstraordinær nedbetaling av lån ( ) Sum egenkapital Note 8. Gjeld til kredittinstitusjoner. Saldo består av 2 lån i DnBNor Hypotek. Asker og Bærum kommune har stillet offentlige garantier for lånene Lån 5134 (forventet innfrielse ) Lån 3626 (forventet innfrielse ) Sum lån Note 9. Skyldige offentlige avgifter. Skattetrekk ansatte Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger Sum skyldige offentlige avgifter Note 10. Annen kortsiktig gjeld. Skyldig pensjonspremie Skyldig pensjonspremie Skyldige feriepenger Annen påløpt kostnad Sum annen kortsiktig gjeld

12 REVISJONSBERETNING FOR 2005 ABV Asker og Bærum Vannverk IKS * Postboks 73 * 1375 Billingstad - Vestmarkveien 165 * Kattås Telefon: * Telefaks: * Organisasjonsnummer: MVA * Internett:

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Sandefjord, 19 februar, 2014 Til aksjonærene i Hval Sjokoladefabrikk ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 12. mars

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Organisasjon: L/L Rollag elektrisitetsverk er et privat distribusjonsselskap som har vært i drift siden 1947. Det er et privat luteierlag der

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks...

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks... innhold Årsberetning 2010... 3 resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks... 10 kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12 noter Hrs iks... 14 resultatregnskap Hrs iks konsern... 23 balanse Hrs iks konsern...

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ side 1 av xx IRS MILJØ side 2 av xx 1 IRS Miljø IKS... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Mål og strategier... 4 1.4 Selskapets eiere... 4 1.5 Representantskapet... 4 1.6 Styret... 5 1.7 Klagenemd...

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s.

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s. Årsrapport 2006 Innhold Årsberetning... s. 1 Årsregnskap... s. 5 Kontantstrømanalyse... s. 8 Noter til regnskapet...s. 9 Revisjonsberetning... s. 20 Forsidebilde: Selskapets administrasjons- og lagerbygg

Detaljer