ÅRSMELDING 2007 ABV. Asker og Bærum Vannverk IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2007 ABV. Asker og Bærum Vannverk IKS"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2007 ABV Asker og Bærum Vannverk IKS

2 Bygger for å forebygge.. Fakta Asker og Bærum vannverk bygger nytt vannbehandlingsanlegg med UV-bestråling etterfulgt av klorering. Dette sikrer to uavhengige hygieniske barrierer mot bakterier og virus. UV- anlegget blir i tilegg en hygienisk barriere mot parasitter og bakteriesporer. Vannbehandlingsanlegget vil dessuten ha mulighet for ph-justering. Den dimensjonerende hydrauliske kapasiteten på det nye vannbehandlingsanlegget er 5400 m 3 /time, men det tilrettelegges for en dobling av kapasiteten med kun mindre bygningsmessige endringer. UV-aggregatene er typegodkjent av Folkehelseinstituttet. Det prosesstekniske utstyret leveres av Sterner AquaTech AS. om UV-utbyggingen Fornøyd trio, fra venstre daglig leder i Asker og Bærum Vannverk, Kaj Thore Johansen, prosjektleder fra Brucon, Gunnar Skjeset, og prosjektsjef Jan Erik Fjeld, Asker og Bærum Vannverk. Det første byggemøtet ble holdt i slutten av mai Og på sensommeren 2008 skal vannbehandlingsanlegget til Asker og Bærum Vannverk (ABV) etter planen settes i prøvedrift. Mattilsynet har allerede gitt grønt lys for oppstart. Da bildene ble tatt var stemningen på byggeplassen god og optimistisk. Snart skulle bygget tettes med vegger og i kjelleretasjen var monteringen av UV-aggregatene i full gang. - Holsfjorden er en utmerket vannkilde, grissgrendt og avskjermet. I de senere år har vi imidlertid sett dramatiske konsekvenser av mangel på beskyttelse ved uventet og uønsket mikrobiologisk infisering av drikkevann. Vi ønsker å ligge i forkant i fall noe tilsvarende skulle skje derfor dette anlegget, forklarer daglig leder av Asker og Bærum Vannverk, Kaj Thore Johansen. Også når det gjelder antallet UV-aggregater som installeres, er sikkerheten satt i høysetet. De 10 UV-aggregatene er mer enn nok til å kvalitetssikre drikkevann for så mange som personer. Vi har tatt høyde for at aggregater kan tas ut av produksjonen for vedlikehold etc, uten at det påvirker den totale behandlingskapasiteten, i tillegg til at nødstrøm garanterer for kontinuerlig drift, sier Kaj Thore Johansen forventningsfull. ABV har engasjert Brucon AS til prosjekt- og byggeledelse. Prosjektering utføres av Sweco Grøner. Mens KF Entreprenør AS er hovedentreprenør. 2 UV-aggregatene skal kvalitetssikre leveransen fra ABV ytterligere. Bildet på førsten og andre motiver i denne årsmeldingen er hentet fra råvannskilden, Holsfjorden, i februar Alle foto: Jan Harald Rismyhr.

3 Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV), er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Asker og Bærum. ABV har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av vanninntak og pumpestasjon på Toverud, vannbehandling på Kattås og transport av drikkevannet frem til Staver fordelingskum. Distribusjonen derfra og til forbrukerne er kommunenes ansvar og skjer via det kommunale ledningsnettet. ABV henter sitt råstoff på 50 meters dyp i Holsfjorden, en fjordarm av Tyrifjorden, og pumper det opp til tunnelbasseng/overføringstunnel som rommer m 3 vann. Derfra føres vannet videre til vannbehandlingsanlegget på Kattås i Bærum hvor det tilsettes små mengder klor og lut. (Midlertidig opphold i luttilsetningen fra 10.april 07) Drikkevannet fraktes deretter i store rørledninger ned til Staver og fordeles til henholdsvis kommunene Asker og Bærum. Vannverket ble satt i drift i mai I dag produseres drikkevann til ca mennesker. Etter norske forhold er derfor ABV et stort vannverk. Eksisterende installasjoner er dimensjonert for å behandle 30 millioner m 3 vann årlig. Men ved å utvide pumpekapasiteten kan dette økes betydelig - til 48 millioner m 3 som ABV har konsesjon til å hente opp. Da kan så mange som mennesker forsynes med drikkevann av god kvalitet. ÅRSMELDING 2007 Innhold Dette er årsmeldingen for 2007 som er Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) 22. hele driftsår. Innholdsfortegnelsen viser til årsmeldingens innhold. Øvrig informasjon om anleggene, vannkvalitet, drift/vedlikehold og nøkkeltall ligger på ABVs hjemmer på internett: Jeg vil takke styret, representantskapet, representanter for eierkommunene, regnskapsfører og ansatte i ABV for et godt samarbeid i Vårt nye anlegg 2 Dette er ABV 3 Innledning 3 Styrets beretning 4,5 Organisasjon 6 Årets virksomhet 6,7 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling/Spesifikasjoner 9 Noter 10,11 Revisjonsberetning 12 Kaj Thore Johansen daglig leder 3

4 Styrets beretning Året 2007 var Asker og Bærum Vannverks 22.hele driftsår. Drifts- og vedlikeholdsarbeider har vært styrt etter et FDV oppsatt program (forvaltning-drift-vedlikehold). Det har vært avholdt fire styremøter hvor 18 saker har vært behandlet. Representantskapet har avholdt to møter og behandlet fem saker. Av større saker som styret har behandlet nevnes følgende: Strategiplan. Låneopptak. Nytt vannbehandlingsanlegg med UV på Kattås. Budsjett og økonomiplan Sikkerhet mot utfall av EL-kraft Økonomi Omsetningen i ABV i 2007 var på kr Årets resultat viser et overskudd på kr som føres til fond for fornyelse og tyngre vedlikehold. Investeringer Samlede investeringer i 2007 beløp seg til kr Investeringene er dekket av lån og selskapets egne midler. Største investeringen er bygging av nytt UV anlegg, beløp kr Arbeidsmiljø og personale Styret anser ABVs arbeidsmiljø som godt. HMS er et fast punkt på alle driftsmøter og tilfredsstiller internkontrollforskriften. Sykefraværet utgjorde totalt 1,2 % av total arbeidstid. Kortidsfraværet utgjorde 1,2 % mens langtidsfraværet var på 0 %. Det er ikke registrert skader eller ulykker i ABV har etablerte internkontroll- og kvalitetssikringssystemer, beredskapsplaner og avtale om bedriftshelsetjeneste. Ytre miljø ABVs virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet. Sanitæranleggene har lukkede tanker. Ansatte Ved utgangen av året har ABV 6 ansatte. Selskapet har en firedelt vaktturnus. Det er 1 kvinne ansatt i selskapet. 4 Fremtidsutsikter Byggingen av det nye vannbehandlingsanlegget er i full gang og ventes ferdigstilt 1.juli Sikringen av kraft til Toverud pumpestasjon arbeides det videre med, og nødstrømsanlegget ventes ferdigstilt høsten ABV vil fortsatt ha fokus på effektiv drift og vedlikehold av anleggene og ser på andre nødvendige tiltak for å være en stabil og sikker leverandør av godkjent drikkevann til eierkommunene.

5 ABV har etablert gode rutiner for de oppgaver som selskapet tradisjonelt har drevet n oppstarten i Strategiplan er fremlagt representantskapet og styret. ABVs utvikling videre vil være bestemt av hvilke oppgaver som eierkommunene finner det hensiktsmessig å overføre til selskapet. Kattås 06. mars 2008 Styret frem til Jan Arthur Solemslie styreleder Torill H. Heggen nestleder Marit Handal Jan Halvor Harsem Torbjørn Espelien Ivar H. Kristennsen Astrid O. Nesland Anne Worsøe Styret fra Christen Røer styreleder Jan Arthur Solemslie nestleder Irene Kingsford Jan G. Breivik Ivar H. Kristensen Astrid O. Nesland Kaj Thore Johansen daglig leder 5

6 Organisasjon Administrasjon Representantskapet Bærum kommune Asker kommune Medlemmer Varamedlemmer Medlemmer Varamedlemmer Odd Reinsfelt Kari Langeland Morten Strand Ingvild T. Vevatne (leder frem til , medlem fra ) (varamedlem frem til ) Lisbeth H. Krog (medlem frem til ) Lene Conradi (varamedlem frem til ) Ole J. Johansen (varamedlem fra ) (leder fra ) (varamedlem fra ) Styret - frem til Bærum kommune Asker kommune Medlemmer Varamedlemmer Medlemmer Varamedlemmer Toril H. Heggen Hans P. Skattum Jan Arthur Solemslie Cathrine Bretzeg nestleder leder Marit Handal Brit Moe Jan H. Harsem Rolf Dahle Torbjørn Espelien Rolf Eriksen Ivar H. Kristensen Anne S. Rypdal Anne Worsøe Astrid Ramnefjell Astrid O. Nesland Tore Maaø Styret - etter Bærum kommune Asker kommune Medlemmer Varamedlemmer Medlemmer Varamedlemmer Christen Røer Aud V. Eriksen Jan Arthur Solemslie Åsmund K. Vestad leder nestleder Irene Kingsford Sindre Kvil Ivar H. Kristensen Elin H. Kobro Jan G. Breivik Torbjørn Espelien Astrid O. Nesland Tore Maaø Ansatte: Kaj Thore Johansen - daglig leder Vigdis Bjerke - kvalitetsleder Jan Erik Fjeld - prosjektsjef Odd Harald Haugen - driftsleder Jon Egil Hovde - driftsoperatør Thorbjørn Undrum - driftsoperatør Årets virksomhet Vannforsyningen fra ABV var stengt fra 14. til 27. november 2007, pga. innkapping på eksisterende rør i forbindelse med bygging av nytt vannbehandlingsanlegg. Stengingen ble gjort i samarbeid med Asker og Bærum kommuner. Det ble ikke rapportert om spesielle problemer i forbindelse med stengingen ved ABV. Strømforsyningen til Toverud pumpestasjon har også i år vært meget stabil. Vannmengder og forsyningsområde ABV har levert i 2007: ca. 17,1 mill. m 3 vann. ABV forsynte ca innbyggere i Bærum og ca innbyggere i Asker. I tillegg kommer næringsvirksomhet og offentlig virksomhet. Total vannleveranse Total leveranse fra Kattås: m m 3 Asker: m 3 (67 %) m 3 (58 %) Bærum: m 3 (33 %) m 3 (42 %) Vannpris For 2007 var vannprisen kr 1,11 pr m 3 med avskrivninger og kr 0,85 pr m 3 uten avskrivninger. 6 Energiforbruk Pumpene på Toverud står for det alt vesentligste av vannverkets energiforbruk. Energiforbruk pumpestasjon Toverud: kwh ( kwh i 2006)

7 Vannkvalitet Rentvann Det har vært god vannkvalitet i Det ble utført 617 analyser av rentvannet ved akkreditert laboratorium. Fire analyseresultater var utenfor grenseverdiene i Drikkevannsforskriften, dvs. at 99,5 % av analysene tilfredsstilte drikkevannsforskriftens krav i I tillegg er det utført 300 interne analyser av rentvann. ABV sluttet å tilsette lut i drikkevannet 10. april Det er ikke observert endringer i vannkvaliteten etter at luttilsetningen opphørte. Råvann Råvannskvaliteten overvåkes nøye, spesielt mht. bakterier og utviklingen av fargetallet. Det ble utført 600 analyser ved akkreditert laboratorium og 258 interne analyser. I 2007 har ABV satt inn ekstra innsats i å undersøke om det er utslipp til Holsfjorden ved Toverud pumpestasjon eller i nærområdet. Det er tatt ut bakteriologiske prøver i samarbeid med Lier kommune fra tilløpsbekkene til Holsfjorden. I 2007 er det installert utstyr for online temperatur og turbiditetsmåling ved råvannsinntaket på Toverud. Parasittanalyser er utført jevnlig i Råvannskvaliteten har vært tilfredstillende. Resultatregnskap 2007 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Note Inntekter Bærum kommune Inntekter Asker kommune Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Mengdeavhengig produksjonskostnad Annen direkte produksjonskostnad Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Vedlikehold/drift verksted, materiell, bygning Diverse konsulenter Administrasjon, kontor, kurs, telefon Drift/leie transportmidler Transport, reise Annonser, forsikring, kontingenter, gaver Diverse driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Driftsresultat etter finansposter Disponering av årets overskudd : Fond for fornyelse og tyngre vedlikehold Regnskapsmessig overskudd Fond for fornyelse og tyngre vedlikehold ALLE BELØP I ÅRSMELDINGEN ER OPPGITT I NOK

8 Balanse 2007 Asker og Bærum Vannverk IKS Note EIENDELER Anleggsmidler Vannanlegg, varige driftsmidler Sum varige driftsmidler BALANSE Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer/fordringer eierkommuner Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Kapitalkonto Fond for uforutsette driftsutgifter Fond for fornyelse og tyngre vedlikehold Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kattås, 20. februar 2008 Styret frem til Jan Arthur Solemslie Styreleder Torill H. Heggen Nestleder Ivar Kristensen Marit Handal Jan Halvor Harsem Torbjørn Espelien Astrid O. Nesland Anne Worsøe Styret fra Christen Røer Styreleder Jan Arthur Solemslie Nestleder Irene Kingsford Styremedlem Jan G. Breivik Styremedlem Ivar H. Kristensen Styremedlem Astrid O. Nesland Styremedlem 8 Kaj Thore Johansen Daglig leder

9 ALLE BELØP I ÅRSMELDINGEN ER OPPGITT I NOK ABV KONTANTSTRØM Kontantstrømoppstilling Likvider tilført/brukt på virksomheten Årsresultat Ordinære avskrivninger Spesifikasjoner til kontantstrømoppstilling Reduksjon i lager, debitorer Økning i lager, kreditorer Tilført fra årets virksomhet /- Endring i lager, debitorer og kreditorer +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter A = Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer : Sum endringer i lager, debitorer, kreditorer Økning i forskuddsbetalte kostnader Reduksjon i påløpte kostnader Sum endring i andre tidsavgrensningsposter Investeringer i varige driftsmidler +/- Endring andre investeringer B = Netto likviditetsendring fra investering Likvider tilført/brukt på finansiering : - Nedbetaling av gammel gjeld/ + opptak nye lån C = Netto likviditetsendring fra finansiering Nybygg og nyanlegg 0 0 Brakkerigg, Kattås 0 0 Prosjekt 0 0 kameraovervåkning Katodeanlegg 0 0 Forprosjekt UV-anlegg 0 0 Prosjekt UV-anlegg FDV - System Portsystem 0 0 Lager verktøy/maskiner 0 0 Kattås Nødstrøm Toverud Inventar og utstyr Kontormaskiner Likviditetsbeholdning A + B + C Netto endring i likvider gjennom året = Likviditetsbeholdning Endring investeringer Opptak nytt lån Nedbetaling lån Nedbetaling lån Nedbetaling av gammel gjeld/opptak nytt lån

10 Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet for 2007 er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter: Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer: Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Varige driftsmidler: Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner: Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte er ikke balanseført. Det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført. Det vil si at pensjonskostnaden er lik året pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. Skatt: Det er bedt om fritak for innlevering av selvangivelse på grunnlag av at selskapet ikke har erverv som formål, jfr. skatteloven 2-32 første ledd. Ligningskontoret har lagt til grunn at selskapet ikke har erverv som formål, slik at det er fritatt for plikt til å betale formue- og inntektsskatt. Det foreligger dermed heller ingen plikt til å levere selvangivelse, jfr. ligningsloven 4-2 nr. 1 bokstav a. Note 1. Inntekter Bærum kommune. Inntekt kapitalkostnader og faste driftskostnader Inntekt mengdeavhengige driftskostnader (Mengde m 3 à 0,4993 kr.) Sum Note 2. Inntekter Asker kommune. Inntekt kapitalkostnader og faste driftskostnader Inntekt mengdeavhengige driftskostnader (Mengde m 3 à 0,4993 kr.) Sum Note 3. Lønns- og personalkostnader, godtgjørelser Lønninger Pensjonskostnad ) Godtgjørelse til mer Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum lønnskostnader i resultatregnskapet Antall årsverk 6 6 1) Årets premie (se note 11) Trukket fra ansatte 2007 (54.326) Årets pensjonskostnad Godtgjørelser Det er i 2007 utbetalt kr til daglig leder, hvorav kr gjelder elektronisk kommunikasjon, kr gjelder skattepliktig del av forsikringer samt trekkpliktige naturalytelser og kr gjelder andre utgiftsgodtgjørelser. Honorar til styrets leder var i 2007 kr Honorar til øvrige mer og representantskapsmedlemmer var i 2007 samlet kr Det er ikke ytet lån til ledende personer i selskapet. Det er kostnadsført kr ,- eks. mva. i honorar til revisor i Beløpet inkluderer honorar for kontroll og attestasjon i forbindelse med KOSTRA-rapportering. 10 Note 4. Varige driftsmidler. Anlegg/prosjekt Inventar Kontorm. Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssats 6/8/10/20 år 5 år 3 år Årets investeringer er finansiert av selskapets egne midler samt opptak av lån på kr

11 ALLE BELØP I ÅRSMELDINGEN ER OPPGITT I NOK ABV Note 5. Fordringer. Forskuddsbetalt forsikring t.o.m Andre forskuddsbetalte kostnader Til gode merverdiavgift 6. termin Sum fordringer Note 6. Bundne midler. Posten inneholder bundne skattetrekksmidler med kr Note 7. Egenkapital. IB Årets endring UB Kapitalkonto Fond for uforutsette driftsutgifter Fond for fornyelse og tyngre vedlikehold Sum egenkapital Note 8. Gjeld til kredittinstitusjoner. Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt : Kommunalbanken Det er ikke stillet sikkerhet for lånet utover det som følger av eierkommunenes ansvar ovenfor et interkommunalt selskap. Note 9. Skyldige offentlige avgifter. Skattetrekk ansatte Skyldig arbeidsgiveravgift Sum skyldige offentlige avgifter Note 10. Annen kortsiktig gjeld. Skyldige feriepenger Skyldig lønn Påløpt rente Annen påløpt kostnad Sum annen kortsiktig gjeld Note 11. Pensjoner. Selskapet har en kollektiv pensjonsordning og AFP ordning i Vital Forsikring ASA som omfatter seks personer. Pensjonsforpliktelser knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets premie som utgjør kr (Betalt premie kr fratrukket påløpt ikke forfalt premie kr , se note 3.) Brutto pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsmidler ( ) ( ) Netto forpliktelse Note 12. Etterkalkyle selvkost. Budsjett 2007 Faktisk 2007 Lønn Mengdeavhengige driftskostnader Andre direkte produksjonskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Andre driftsinntekter ( ) (40.400) Renteinntekter ( ) ( ) Avskrivninger Kalkulatoriske renter (5,0 %) (5,8 %) Selvkost (maksimalpris) Pris vannleveranse < selvkost

12 REVISJONSBERETNING FOR 2007 JHR Produksjon - mars ABV Asker og Bærum Vannverk IKS Postboks Billingstad Vestmarkveien 161 Kattås Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: MVA

Asker og Bærum Vannverk IKS ÅRSMELDING 2006

Asker og Bærum Vannverk IKS ÅRSMELDING 2006 Asker og Bærum Vannverk IKS ÅRSMELDING 2006 Du tar det for gitt - vi tar det på alvor 2 ÅRSMELDING 2006 Innhold Innledning 3 Dette er ABV 4 Styrets beretning 4,5 Organisasjon 6 Årets virksomhet 6 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 ABV. Asker og Bærum Vannverk IKS

ÅRSMELDING 2005 ABV. Asker og Bærum Vannverk IKS ÅRSMELDING 2005 ABV Asker og Bærum Vannverk IKS Vann - vårt viktigste næringsmiddel 2 ÅRSMELDING 2005 Innhold Innledning 3 Dette er ABV 4 Styrets beretning 4,5 Organisasjon 6 Årets virksomhet 6 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012. Font: Univers

Årsrapport 2012. Font: Univers Årsrapport 2012 Font: Univers Innhold Dette er VIV... 3 Styrets beretning 2012... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrøm... 10 Noter... 11 Revisjonsberetning... 19 Administrasjonens orientering...

Detaljer

Digitale Gardermoen IKS

Digitale Gardermoen IKS Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 13 INNHOLD STYRELEDERS KOMMENTAR STYRETS BERETNING HMS/ARBEIDSMILJØ TJENESTELEVERANSE ØKONOMI OG UTVIKLING DRIFT RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 01. innhold 01. innhold 3 02. Leder 4 Avfall sør > konsern 6 Regnskap 9 Avfall sør > husholdning 26 regnskap 30 Renovasjon 41 Avfall sør > bedrift as 46 Mjåvannsveien

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 2012 Digitale Gardermoen IKS INNHOLD ADM. DIR. HAR ORDET 3 VÅRE EIERKOMMUNER 4 STYRELEDERS KOMMENTAR 6 STYRETS BERETNING 8 HMS/ARBEIDSMILJØ 14 TJENESTELEVERANSE 16 ØKONOMI OG UTVIKLING 18 DRIFT

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

EN BRANSJE I FORANDRING

EN BRANSJE I FORANDRING 1 INNHOLD 3 En bransje i forandring 5 Produksjon og dammer 6 Fiber til alle - på vei mot oppfyllelse 8 99.99 % punktlighet til over 9 000 kunder 9 Leverer strøm til 4 300 husstander 10 2014 - et unntaksår

Detaljer

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks...

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks... innhold Årsberetning 2010... 3 resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks... 10 kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12 noter Hrs iks... 14 resultatregnskap Hrs iks konsern... 23 balanse Hrs iks konsern...

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS

rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS Årsrapport Årsrapport 2003 2003 rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2003 6 Balanse pr. 31.12.2003 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Årsberetning FREVAR KF 2002. FREVAR KF Distriktets miljøbedrift. Vedtatt i kommunestyret 29.04.03 D I S T R I K T E T S M I L J Ø B E D R I F T

Årsberetning FREVAR KF 2002. FREVAR KF Distriktets miljøbedrift. Vedtatt i kommunestyret 29.04.03 D I S T R I K T E T S M I L J Ø B E D R I F T FREVAR KF Distriktets miljøbedrift FREVAR KF - Fredrikstad vann, avløp- og renovasjonsforetak Postboks 143, 162 Fredrikstad Habornveien 61, 163 Gml. Fredrikstad Tlf.: 69 35 73 www.frevar.no Årsberetning

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste Årsrapport 2014 Innovative løsninger for miljøets beste 2 Innhold Direktøren 3 Avfallshåndteringen 4 Vannverket 6 Energigjenvinning 8 Renseanleggene 10 Biogassanlegget 12 Forretningsområder 13 Åpne FREVAR

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014...

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014... INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2014... 7 Balanse pr 31.12.2014... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag ÅRSBERETNING FOR 2010 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer