ABV ÅRSMELDING ABV. Asker og Bærum Vannverk IKS. side xx

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ABV ÅRSMELDING - 2010 ABV. Asker og Bærum Vannverk IKS. side xx"

Transkript

1 ABV ÅRSMELDING ABV Asker og Bærum Vannverk IKS side xx

2 BV Nøkkeltall Vannkilde Holsfjorden som er en fjordarm av Tyrifjorden. Største dyp er på 293 m. Vanninntak Vannet tas inn gjennom to grovsiler som ligger 50 meter under overflaten. Pumpestasjon Pumpestasjonen har 4 pumper, hver med kapasitet på 375 liter pr. sekund Pumpestasjonen har to reservekraftaggregater til drift av to pumper. Overføringstunnel Vannet pumpes opp ca. 200 meter og inn i en 5,2 km overføringstunnel med et bassengvolum på m 3 og fall på 18 meter. Vannbehandlingsanlegget Kapasiteten er på m 3 /timen - med UV og klor Nødstrømsaggregat og UPS-anlegg sikrer leveranse av strøm UV-anlegget består av 10 stk. aggregater fra Wedeco modell LBX1000. med 40 lavtrykkslamper hver Kloranlegget doserer ca. 0,7 mg klor pr. liter vann Maks. rørdimensjon er 1200 mm Forsyningsområde ABV leverer drikkevann til hele Asker kommune og til vestre del av Bærum kommune, til sammen ca mennesker. I 2010 ble det produsert ca mill. m 3 vann fordelt på ca. 8.9 mill.m 3 til Asker mens Bærum mottok ca. 4.9 mill.m 3 Distribusjonen til forbrukerne i Asker og Bærum er kommunenes ansvar og skjer via det kommunale vannledningsnettet. Kapasitet De eksisterende installasjoner er dimensjonert for en årlig overføring av 35 millioner m 3 vann. Selskapet har i dag konsesjon på 48 millioner m 3. Energiforbruk : I 2010 var energiforbruket på Toverud pumpestasjon 9.1 mill. kwh. side 2

3 ABV DETTE ER ABV Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV), er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Asker og Bærum. ABV IKS er organisert som et interkommunalt selskap i medhold av Lov om interkommunale selskaper. ABV IKS formål er å forestå anlegg og drift av et felles vannverk med Holsfjorden som vannkilde, herunder administrere og forvalte eierkommunenes interesser og rettigheter knyttet til beskyttelse og bruk av vannressursene i Holsfjorden. ABV IKS skal foreta de investeringer og utbygginger som er nødvendig for å tilfredstille de hygieniske krav som ellers pålegges fra myndighetene eller som selskapet finner nødvendig. ABV IKS skal foreta de investeringer som finnes nødvendig for å drive virksomheten på en mest mulig hensiktsmessig og regningssvarende måte ut fra eierkommunenes konkrete ønsker og behov. Selskapet eier og drifter Kattås vannbehandlingsanlegg og Toverud pumpestasjon, i tillegg til ledningsanlegg, høydebasseng og Staver fordelingsskum som ligger ved kommunegrensen mellom Asker og Bærum. Dette er årsmeldingen for 2010 som omhandler Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) 25. hele driftsår. Jeg vil takke styret, representantskapet, ansatte i ABV og regnskapsfører for et godt samarbeid i daglig leder Nøkkeltall...2 Innledning...3 Styrets beretning...4,5 Organisasjon...6 Årets virksomhet...6 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Kontantstrømoppstilling/Spesifikasjoner...9 Noter...10,11 side 3

4 BV Styrets beretning for 2010 Asker og Bærum vannverk (ABV IKS) er et interkommunalt vannverk som leverer drikkevann til eierkommunene Asker og Bærum. Vannverket ligger på Kattås i Bærum med Holsfjorden som drikkevannskilde. Vannverket har hovedkontor i forbindelse med vannverket på Kattås Styret og representantskapet Året 2010 var Asker og Bærum Vannverks 25. hele driftsår. Det har vært avholdt 4 styremøter og det er behandlet 31 saker. Representantskapet har avholdt 1 møte og behandlet 7 saker. Styret og representantskapet har behandlet bl.a. regnskap, budsjett og økonomiplan. Representantskapet består av ordføreren i Asker og ordføreren i Bærum. Styrets leder og daglig leder deltar i representantskapets møter. Styret består av seks medlemmer med varamedlemmer, valgt av representantskapet. Daglig leder og en representant for eierkommunene deltar i møtene. Begge kjønn er likt representert i styret. Økonomi Inntektene for salg av vann i 2010 var på kr mill. Årets resultat viser et overskudd på kr Overskuddet føres mot annen egenkapital. Samlede investeringer i 2010 beløp seg til kr Investeringene er dekket av selskapets egne midler. Selskapets eiendeler var på kr. 75,4 mill. Langsiktig gjeld var på kr. 51,6 mill. og kortsiktig gjeld kr. 2,7 mill. Arbeidsmiljø og personale Ved utgangen av året har ABV 8 ansatte. Selskapet har en femdelt vakt turnus. Det er 1 kvinne ansatt i selskapet. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Likelønn er sikret gjennom tariffavtaler og intern personalhåndbok på lik linje med eierkommunenes personalpolitiske retningslinjer. Styret anser ABVs arbeidsmiljø som godt. HMS er et fast punkt på alle faste driftsmøter og tilfredsstiller internkontrollforskriften. ABV har hatt 1,2 % kortidsfravær og 6,2 % langtidsfravær. Sykefraværet har hatt en positiv utvikling. I 2009 var kortidsfraværet 1,6 % og langtidsfraværet 15,3 %. Det er ikke registrert skader eller ulykker i ABV har etablert rutiner for side 4

5 ABV internkontroll, beredskapsplaner og kvalitetssikringssystemer. ABV har avtaler om bedriftshelsetjeneste med HMS-etaten i Bærum kommune og med Helset legesenter. Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet. På Kattås er sanitæranleggene tilknyttet våtmarksfilter og på Toverud er det lukkede tanker Fremtidsutsikter ABV vil fortsatt ha fokus på effektiv drift og vedlikehold av anleggene. ABV vil arbeide videre med andre nødvendige tiltak for å være en stabil og sikker leverandør av godkjent drikkevann til eierkommunene. I 2011 planlegges en inspeksjon av overføringstunnelen. Det er også planer om trekking av fiberkabel og etablering av forklorering i overføringstunnelen i løpet av året. Utredning av fargefjerningsanlegg og ekstra parasittbarriere, vil fortsette i ABV har etablert gode rutiner for de oppgaver som selskapet tradisjonelt har drevet siden oppstarten i Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap, balanse, noter og kontantstrømoppstilling et riktig bilde av selskapets resultat for 2010 og økonomisk stilling ved årskiftet. Kattås 1.mars 2011 Styret Gerd Ø. Aspelund styreleder Christen Røer nestleder Ivar H. Kristensen styremedlem Irene Kingsford styremedlem Astrid O. Nesland styremedlem Jan G. Breivik styremedlem Kaj Thore Johansen daglig leder side 5

6 BV ORGANISASJON REPRESENTANTSKAPET Vervet som leder for representantskapet alterneres mellom ordførerne etter to år. Når representantskapsledervervet utføres av Bærums ordfører, skal styreledervervet utføres av et styremedlem fra Asker og når representantskapsleder er fra Asker skal styreleder være fra Bærum. Odd Reinsfelt leder Bærum kommune Lisbeth H. Krogh varamedlem Lene Conradi medlem Asker kommune Ole J. Johansen varamedlem STYRET Asker kommune Bærum kommune Medlemmer Varamedlemmer Medlemmer Varamedlemmer Gerd Ø. Aspelund leder Steinar Fjærvoll Christen Røer nestleder Aud Voss Eriksen Ivar H. Kristensen Elin H. Kobro Irene Kingsford Sindre Kvil Astrid O. Nesland Tore Maaø Jan G. Breivik Anne Espelien Styremedlemmene/vara velges for fire år ANSATTE Kaj Thore Johansen - daglig leder Vigdis Bjerke - kvalitetsleder Jan Erik Fjeld - prosjektsjef Henrik Hassem - driftsoperatør Odd Harald Haugen - driftsleder Jon Egil Hovde - driftsoperatør Thorbjørn Undrum - driftsoperatør Øyvind F. Breien - driftsoperatør ÅRETS VIRKSOMHET Bærum kommune hadde en stor vannlekkasje i ABV-sonen Vannforsyningen fra ABV til Bærum kommune var svært redusert etter lekkasjen og frem til slutten av mars ABV leverte vann til Drammensområdet (Glitrevann) en uke i mai, og ABV har bidratt ved oppfylling, spyling og testkjøring av Bærum kommunes nye overføringsledning mellom Staver og Bryn. ABV har utført en ROS-analyse av Holsfjorden som drikkevannskilde. Ingen av hendelsene som ble vurdert hadde uakseptabel risiko. ROS analysen var en del av en felles ROS analyse sammen med vannforsyningen i Asker og Bærum kommuner, fra kilde til tappekran. Endelig godkjenning av vannbehandlingsanlegget er gitt av Mattilsynet. ABV godkjennes i medhold av forskrift av nr 1372 om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) 8. Prøvekjøring og testing av reservekraftanlegget på Toverud pumpestasjon er utført i Det har vært en gjennomgang av startprosedyrene for pumpene på pumpestasjonen i forbindelse med nytt reservekraftanlegg. Åpen dag ble arrangert på Kattås vannbehandlingsanlegg i forbindelse med ABVs 25 års jubileum med omvisning på anlegget, visning av film fra byggingen av nytt vannbehandlingsanlegg, bilder fra Holsfjorden og utdeling av drikkeflasker med ABVs egen etikett. Det var ca. 100 besøkende. Mange viste stor interesse og begeistring for vannbehandlingsanlegget. Oppfølging av HMS-arbeidet pågår i samarbeid med HMS-enheten i Bærum kommune. Støymålinger er foretatt og alle ansatte har tatt hørselstest. ROS analyse av arbeidsoppgaver med hensyn til HMS er utført. Nytt vannbehandlingsanlegg med UV og klorering ble satt i drift november Optimalisering av driften ved anlegget har vært i fokus i I 2010 leverte ABV mill.m 3 vann til ca innbyggere i Bærum og ca innbyggere i Asker, hvorav mill.m 3 til Asker og mill.m 3 til Bærum. Vannprisen i 2010 pr. m 3, kr. 1,54 med avskrivninger og kr. 1,25 uten avskrivninger. Pumpene på Toverud står for det alt vesentligste av vannverkets energiforbruk. Energiforbruk pumpestasjon Toverud: kwh ( kwh 2009) Vannkvalitet ABV har i 2010 levert godt drikkevann. Kvaliteten sikres gjennom en betryggende drift av vannbehandlingsanlegget med fokus på gode kontrollog vedlikeholdsrutiner. Det tas rutinemessige vannprøver til analyse i eget laboratorium samt eksternt akkreditert laboratorium etter et godkjent analyseprogram. I råvannet var gjennomsnittlig fargetall 18 enheter og gjennomsnitts temperatur 4.0 ºC. Det ble foretatt 672 analyser av råvann ved akkreditert laboratorium og 287 analyser ved eget laboratorium. Råvannskvaliteten overvåkes nøye, spesielt mht. bakterier og utviklingen i fargetallet. Fargetallet har hatt en svak stigning de siste årene. Samarbeid med Lier kommune om undersøkelser av utslipp til tilløpsbekkene til Holsfjorden fortsatte i Det ble tatt prøver av bekkene i 5 prøveomganger fra april til oktober. Prøvene viser høyere antall bakterier i 2010 enn i Dette kan komme av mer nedbør dagene prøvene ble tatt, og dette påvirker analyseresultatene både i juni og august. Dette har ikke hatt negativ innvirkning på vannkvaliteten ved inntaket i Holsfjorden i Det har vært en lavere andel prøver med indikatorbakterier for fekal forurensning fra råvannet ved inntaket i 2010 enn i side 6

7 ABV På sensommeren var det en oppblomstring av koliforme bakterier i Holsfjorden. Det er oppblomstring av samme type bakterier vi har hatt i Holsfjorden flere år før. Bakterien er ufarlig og er en del av normalfloraen i Holsfjorden på denne tiden av året. Rentvannsprøvene har tilfredstilt Drikkevannsforskriftens krav i 2010, bortsett fra en registrert prøve med høyt kimtall. Nye prøver viste normale verdier. I rentvannet var gjennomsnittlig fargetall på 14 enheter. Det ble foretatt 900 analyser av behandlet vann ved akkreditert laboratorium og 520 analyser ved eget laboratorium. I 2010 er det analysert 8 prøver mht. parasittene Giardia og Cryptosporidium. Det ble ikke funnet parasitter i noen av prøvene. Resultatregnskap 2010 Asker og Bærum Vannverk IKS Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Note Inntekter Bærum kommune Inntekter Asker kommune Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Mengdeavhengig produksjonskostnad Annen direkte produksjonskostnad Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Vedlikehold/drift verksted, materiell, bygning Diverse konsulenter Administrasjon, kontor, kurs, telefon Drift/leie transportmidler Transport, reise Annonser, forsikring, kontingenter, gaver Diverse driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Driftsresultat etter finansposter Disponering av årets overskudd : Annen egenkapital Regnskapsmessig overskudd Annen egenkapital ALLE BELØP I ÅRSMELDINGEN ER OPPGITT I NOK side 7

8 BV Balanse 2010 Asker og Bærum Vannverk IKS Note EIENDELER Anleggsmidler Vannanlegg, varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Fordring på eierkommuner Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kattås, 1. mars 2011 Gerd Ø. Aspelund Styreleder Christen Røer Nestleder Ivar Kristensen Astrid O. Nesland Irene Kingsford Jan G. Breivik Kaj Thore Johansen Daglig leder side 8

9 ABV Kontantstrømoppstilling Likvider tilført/brukt på virksomheten : Årsresultat Ordinære avskrivninger KONTANTSTRØM Tilført fra årets virksomhet /- Endring i lager, debitorer og kreditorer /- Endring i andre tidsavgrensningsposter Spesifikasjoner til Kontantstrømoppstilling Reduksjon i lager, debitorer Reduksjon i lager, kreditorer Sum endringer i lager, debitorer, kreditorer Økning i forskuddsbetalte kostnader Reduksjon i påløpte kostnader A = Netto likviditetsendring fra virksomheten Sum endring i andre tidsavgrensningsposter Likvider tilført/brukt på investeringer : - Investeringer i varige driftsmidler /- Endring andre investeringer 0 0 B = Netto likviditetsendring fra investering Likvider tilført/brukt på finansiering : - Nedbetaling av gjeld/ + opptak nye lån C = Netto likviditetsendring fra finansiering Likviditetsbeholdning A + B + C Netto endring i likvider gjennom året Nybygg og nyanlegg 0 0 Brakkerigg, Kattås 0 0 Prosjekt kameraovervåkning Katodeanlegg 0 0 Forprosjekt UV-anlegg 0 0 Prosjekt UV-anlegg FDV - System 0 0 Portsystem Lager verktøy/maskiner Kattås 0 0 Nødstrøm Toverud Inventar og utstyr Kontormaskiner Endring investeringer = Likviditetsbeholdning Opptrekk lån Kommunalbanken 0 0 Nedbetaling lån Kommunalbanken Nedbetaling av lån/opptak nytt lån side 9

10 BV NOTER Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for 2010 er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte er ikke balanseført. Det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser/ pensjonsmidler knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført. Det vil si at pensjonskostnaden er lik året pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. Skatt Det er bedt om fritak for innlevering av selvangivelse på grunnlag av at selskapet ikke har erverv som formål, jfr. Skatteloven 2-32 første ledd. Ligningskontoret har lagt til grunn at selskapet ikke har erverv som formål, slik at det er fritatt for plikt til å betale formue- og inntektsskatt. Det foreligger dermed heller ingen plikt til å levere selvangivelse, jfr. Ligningsloven 4-2 nr. 1 bokstav a. Godtgjørelser Det er i 2010 utbetalt kr til daglig leder, hvorav kr gjelder elektronisk kommunikasjon, kr gjelder skattepliktig del av forsikringer og kr gjelder andre utgiftsgodtgjørelser. Honorar til styrets leder var i 2010 kr Honorar til øvrige styremedlemmer og representantskapsmedlemmer var i 2010 samlet kr Det er ikke ytet lån til ledende personer i selskapet. Det er kostnadsført kr ,- eks.mva. i honorar til revisor i Beløpet inkluderer honorar for kontroll og attestasjon i forbindelse med KOSTRArapportering. Note 4. Varige driftsmidler Anlegg/ prosjekt Inventar Kontorm. Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Note 1. Inntekter Bærum kommune Kapitalbidrag og fast driftsbidrag Mengdeavhengige inntekter 2010 ( m 3 ) Sum Note 2. Inntekter Asker kommune. Kapitalbidrag og fast driftsbidrag Mengdeavhengige inntekter 2010 ( m 3 ) Sum Note 3. Lønns- og personalkostnader, godtgjørelser Lønninger Pensjonskostnad ) Godtgjørelse til styremedlemmer Arbeidsgiveravgift Refusjon sykepenger ( ) ( ) Andre personalkostnader Sum lønnskostnader i resultatregnskapet Antall årsverk 8 7 1) Årets premie kr (se note 11) Trukket fra ansatte 2010 kr. (80.036) Årets pensjonskostnad kr Avskrivningssats 6/8/10/20 år 5 år 3 år Årets investeringer er finansiert av selskapets egne midler. Note 5. Fordringer Forskuddsbetalte forsikringer Andre forskuddsbetalte kostnader Til gode merverdiavgift 6. termin Sum kortsiktige fordringer Note 6. Bundne midler Posten inneholder bundne skattetrekksmidler med kr. Note 7. Egenkapital Annen EK IB Årets resultat Sum egenkapital Note 8. Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt : Kommunalbanken Rentebetingelsene på lånet er 3 mnd Nibor med margin på -0,2 %. Lånerenten fastsettes til 3 mnd Nibor, avlest på Reuter-side NIBP kl , to bankdager før periodens start, med fradrag for den avtalte margin. Effektiv lånerente for perioden ble fastsatt til 2,34 %. Det er ikke stillet sikkerhet for lånet utover det som følger av eierkommunenes ansvar ovenfor et interkommunalt selskap. side 10

11 ABV Note 9. Skyldige offentlige avgifter Skattetrekk ansatte Skyldig arbeidsgiveravgift Sum skyldige offentlige avgifter Note 10. Annen kortsiktig gjeld. Skyldige feriepenger Påløpt rente, Kommunalbanken Annen påløpt kostnad Sum annen kortsiktig gjeld Note 11. Pensjoner Selskapet har en kollektiv pensjonsordning og AFP ordning i Vital Forsikring ASA som omfatter 8 personer. Pensjonsforpliktelser knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets premie som utgjør kr , se note Brutto pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsmidler ( ) ( ) Netto forpliktelse Note 12. Etterkalkyle selvkost Budsjett 2010 Faktisk 2010 Lønn Mengdeavhengige driftskostnader Andre direkte produksjonskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Renteinntekter ( ) ( ) Avskrivninger Kalkulatoriske renter (3,9 %) (3,46 %) Selvkost (maksimalpris) Pris vannleveranse < selvkost Pris vannleveranse < selvkost Faktisk pris under selvkost Historikk Selvkost Faktisk pris < eller > selvkost < > < < side 11

12 REVISJONSBERETNING Asker og Bærum Vannverk IKS Postboks Billingstad Vestmarkveien 161 Kattås Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: MVA ABV side 12