Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 10:30 15:30"

Transkript

1 Kommunestyret Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Gunda Johansen Leder AP Sten B Olovsson Medlem AP Odd Ronald Nilsen Medlem AP Lars Klaus Mosli Medlem AP Torbjørn Skogstad Medlem AP May Britt Vangen Medlem AP Oddvar K Skogli Medlem SP Kjell Sverre Myrvoll Medlem SP Ingunn Sandnes Medlem SP Arnhild Lindholm Medlem SP Oddvar Olavsen Medlem SP Svein Kristian Pettersen Medlem KRF Meldt forfall. Ingen vara kunne møtte pga kort varsel. Erling Norheim Medlem H Ellen Skaaraas Medlem H Jan Westerås Medlem H Nils Kåre Bakke Varamedlem FRP Frank Skaaraas Britt Birkely Medlem FRP Michael Berg Medlem FRP Dag Haug Medlem FRP Stein Erik Nilsen Medlem FRP Sonja Abrahamsen Medlem FRP Kurt-Terje Klausen Varamedlem AP Stig Aasnes Rude Rognmo Varamedlem AP Audhild Hansen Evald Nordli Varamedlem SV Anna Rosén Hemming Johansen Varamedlem FRP Åge Abrahamsen Hilde Westerbotn Varamedlem KRF Widar Skogan Ken Stian Solberg Varamedlem FRP Tom Inge Lund

2 Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Torunn Nøstvik Guleng Sekretær Hogne Eidissen Rådmann Marion Ursfjord Kommunalsjef Steffen Kvien Økonomirådgiver Cato Mikkelsen Økonomirådgiver Merknader: Kommunestyret satt med 26 av 27 representanter tilstede. Innkallingen enstemmig godkjent. Balsfjord Bondelag v/jens O. Løvlid holdt apell om jordbruksoppgjøret. Repr. Sonja Abrahamsen ønsker ref.sak 7/10 tatt opp som egen sak. Repr. Kjell Sverre Myrvoll ønsker tatt opp sak ad Nasjonal transportplan. Begge sakene tas under Eventuelt Det ble delt ut 1 ekstra sak, 10/32. Enstemmig vedtatt å behandle saken. Eventuelt blir 10/33. Jens O. Løvlid møter fra kontrollutvalget. Sakslista, med tillegg og endring, enstemmig godkjent.

3 Saksliste: Saksnr Innhold Arkivsaksnr PS 10/20 Godkjenning av møteprotokoll PS 10/21 PS 10/22 PS 10/23 PS 10/24 Spørretimen Referatsaker Søknad om fritak fra verv til Kommunenes Sentralforbund Valg av ny leder - Stiftelsen Isbryterjenesten i Malangen 033 P54 PS 10/25 Kontrollutvalgets årsrapport for 2009 PS 10/26 Søknad om støtte, og godkjenning av betalingsordning mv. Investeringene i Nordkjosbotn idrettsareana D11 PS 10/27 Videreføring av gang- og sykkelveg Bomstad bru Tilleggsbevilgning Q21 PS 10/28 PS 10/29 PS 10/30 Forsystem barnehage Tilleggsbevilgning, bruk av fond Samarbeidsavtale vedrørende interkommunal PPtjeneste Strategi for utvikling av barnehagesektoren i Balsfjord 145 B20 A11 PS 10/31 Tilbud om leirskole Orienteringssak 233 PS 10/32 PS 10/33 Avslag på søknad om skjenkebevilling - Laksvatn skiskytterlag Eventuelt U63

4 PS 10/20 Godkjenning av møteprotokoll Protokollene fra møte 17. og 26.februar 2010 enstemmig godkjent. PS 10/21 Spørretimen - Ingen PS 10/22 Referatsaker RS 3/10 Møteprotokoll fra Kontrollutvalget RS 4/10 Budsjett 2010 Fylkesmannens tilbakemelding RS 5/10 Protokoll styremøte Ishavskysten Friluftsråd RS 6/10 Kontrollrapport 2009 vedr skatteoppkreverfunksjonen RS 7/10 Aksjon Bedre eldreomsorg 2009 Forslag til ny kvalitetsforskrift Referatsak 7/10 tas opp som egen sak under 10/33 - Eventuelt Vedtak enstemmig. Referatsaker. PS 10/23 Søknad om fritak fra verv til Kommunenes Sentralforbund Ordføres innstilling: Saken legges fram uten innstilling. FrP v/michael Berg fremmer slikt forslag: Tom Inge Lund som fast representant. Britt Birkelund som vararepresentant. Michael Bergs forslag enstemmig vedtatt. Tom Inge Lund blir Balsfjord kommunes faste representant til Kommunenes Sentralforbund for resten av perioden fram til Britt Birkelund blir vararepresentant for samme periode.

5 PS 10/24 Valg av ny leder - Stiftelsen Isbryterjenesten i Malangen Ordførers innstilling: Balsfjord kommunestyre velger Kjell Kolbeinsen som styrets leder. Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt. PS 10/25 Kontrollutvalgets årsrapport for 2009 Kontrollutvalgets tilrådning: Balsfjord kommunestyre tar kontrollutvalgets årsrapport for 2009 til orientering. Kontrollutvalgets tilrådning enstemmig vedtatt. PS 10/26 Søknad om støtte, og godkjenning av betalingsordning mv. Investeringene i Nordkjosbotn idrettsarena Balsfjord kommunestyre avslår søknad fra Nordkjosbotn idrettslag av om økonomisk støtte på kr ,-. Kommunestyret godkjenner avtalte betalingsordning for Nordkjosbotn Idrettslags egenandel av investeringskostnadene, jfr vedlagte avtale. For dekning av kommunens forskottering opptas lån på inntil kr ,- over ti år. Lånekostnader og leieinntekter innarbeides i driftsbudsjettet ved førstkommende kvartalsrapportering. Kommunestyret endrer pkt 2 i vedtak i sak 08/99 om kommunalt garant for lån. Ny ordlyd blir: 2. Det forutsettes at garantiansvaret nedtrappes i tråd med medlagte nedbetalingsplan for lånet.

6 Behandling i Formannskapet : FrP v/michael Berg fremmer følgende forslag: Balsfjord kommunestyre avslår søknad fra Nordkjosbotn idrettslag av om økonomisk støtte på kr ,-. For dekning av kommunens forskottering opptas lån på inntil kr ,- over ti år. Lånekostnader og leieinntekter innarbeides i driftsbudsjettet ved førstkommende kvartalsrapportering. Kommunestyret godkjenner avtalte betalingsordning for Nordkjosbotn Idrettslags egenandel av investeringskostnadene, jfr vedlagte avtale. Betalingsordningen skal omfatte både låne- og rentekostnader. Kommunestyret endrer pkt 2 i vedtak i sak 08/99 om kommunalt garant for lån. Ny ordlyd blir:2. Det forutsettes at garantiansvaret nedtrappes i tråd med medlagte nedbetalingsplan for lånet. Det ble votert over rådmannens innstilling mot Michael Bergs forslag. Michael Bergs forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Mindretallet 3, stemte for rådmannens innstilling. Tilrådning fra Formannskapet : Balsfjord kommunestyre avslår søknad fra Nordkjosbotn idrettslag av om økonomisk støtte på kr ,-. For dekning av kommunens forskottering opptas lån på inntil kr ,- over ti år. Lånekostnader og leieinntekter innarbeides i driftsbudsjettet ved førstkommende kvartalsrapportering. Kommunestyret godkjenner avtalte betalingsordning for Nordkjosbotn Idrettslags egenandel av investeringskostnadene, jfr vedlagte avtale. Betalingsordningen skal omfatte både låne- og rentekostnader. Kommunestyret endrer pkt 2 i vedtak i sak 08/99 om kommunalt garanti for lån. Ny ordlyd blir: Det forutsettes at garantiansvaret nedtrappes i tråd med medlagte nedbetalingsplan for lånet. AP v/kurt Terje Klaussen fremmer følgende forslag: Balsfjord kommune bevilger, under forutsetning av at regnskap 2009 blir godkjent, kr til fullfinansiering av idrettsarena Nordkjosbotn. Finansieres av disposisjonsfond fra regnskap AP v/gunda Johansen ber om gruppemøte. Gruppemøte avholdt. Etter avholdt gruppemøte fremmer AP v/odd Ronald Nilsen følgende forslag(1.kulepkt er det samme som ble fremmet av Kurt Terje Klaussen før gruppemøte): Balsfjord kommune bevilger, under forutsetning av at regnskap 2009 blir godkjent, kr til fullfinansiering av idrettsarena Nordkjosbotn.

7 Finansieres av disposisjonsfond fra regnskap For dekning av kommunens forskottering opptas lån på inntil kr ,- over ti år. Lånekostnader og leieinntekter innarbeides i driftsbudsjettet ved førstkommende kvartalsrapportering. Kommunestyret godkjenner avtalte betalingsordning for Nordkjosbotn Idrettslags egenandel av investeringskostnadene, jfr vedlagte avtale. Betalingsordningen skal omfatte både låne- og rentekostnader. Kommunestyret endrer pkt 2 i vedtak i sak 08/99 om kommunalt garant for lån. Det forutsettes at garantiansvaret nedtrappes i tråd med medlagte nedbetalingsplan for lånet. Det ble foretatt punkt vis votering: 1.kulepkt i formannskapets tilrådning mot kulepkt 1 i APs forslag. APs forslag på kulepkt 1 vedtatt med 14 mot 12 stemmer. Mindretallet 12, stemte for kulepkt 1 i formannskapets tilrådning 2. kulepkt i APs forslag enstemmig vedtatt. Formannskapets 2. kulepunkt falt enstemmig. De øvrige kulepkt ble enstemmig vedtatt. Balsfjord kommune bevilger, under forutsetning av at regnskap 2009 blir godkjent, kr til fullfinansiering av idrettsarena Nordkjosbotn. Finansieres av disposisjonsfond fra regnskap For dekning av kommunens forskottering opptas lån på inntil kr ,- over ti år. Lånekostnader og leieinntekter innarbeides i driftsbudsjettet ved førstkommende kvartalsrapportering. Kommunestyret godkjenner avtalte betalingsordning for Nordkjosbotn Idrettslags egenandel av investeringskostnadene, jfr vedlagte avtale. Betalingsordningen skal omfatte både låne- og rentekostnader. Kommunestyret endrer pkt 2 i vedtak i sak 08/99 om kommunalt garant for lån. Det forutsettes at garantiansvaret nedtrappes i tråd med medlagte nedbetalingsplan for lånet. PS 10/27 Videreføring av gang- og sykkelveg Bomstad bru - Tilleggsbevilgning Kostnadsramme til videreføring gang- og sykkelveg Bomstad bru økes med kr til Økningen finansieres med: - kr fra ubrukte midler forprosjektet. - kr fra økt momskompensasjon. - kr i økt låneopptak.

8 Behandling i Formannskapet : Tilrådning fra Formannskapet : Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets tilrådning enstemmig vedtatt. Kostnadsramme til videreføring gang- og sykkelveg Bomstad bru økes med kr til Økningen finansieres med: - kr fra ubrukte midler forprosjektet. - kr fra økt momskompensasjon. - kr i økt låneopptak. PS 10/28 Forsystem barnehage Tilleggsbevilgning, bruk av fond Kostnadsrammen for innføring av forsystem for barnehagene økes med kr , fra kr til kr Økningen finansieres med: - kr bruk av midler fra fond Salg av TIRB aksjer - kr fra økt mva. kompensasjon Inndekning av økte årlige driftskostnader finnes ved 2. tertialrapport og rullering av økonomiplanen. AP v/torbjørn Skogstad fremmer slikt forslag: Kr ,- finansieres over egen ramme. SP v/kjell Sverre Myrvoll ber om gruppemøte. Gruppemøte avholdt. SP v/kjell Sverre Myrvoll fremmer følgende endringsforslag til rådmannens innstilling 1. strekpkt: Under forutsetning av godkjenning av regnskapet 2009, finansieres økningen på kr ,- ved avsatte midler øremerket barnehagesektoren.

9 Torbjørn Skogstad trekker sitt forslag. Det ble votert over 1.strekpkt i rådmannens innstilling mot Kjell Sverre Myrvolls forslag. Kjell Sverre Myrvolls forslag enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling falt. Deretter ble det votert over rådmannens innstilling, med allerede vedtatte endring. Rådmannens innstilling, med endringsforslag, enstemmig vedtatt. Kostnadsrammen for innføring av forsystem for barnehagene økes med kr , fra kr til kr Økningen finansieres med: - Under forutsetning av godkjenning av regnskapet 2009, finansieres økningen på kr ,- ved avsatte midler øremerket barnehagesektoren. - kr fra økt mva. kompensasjon Inndekning av økte årlige driftskostnader finnes ved 2. tertialrapport og rullering av økonomiplanen. PS 10/29 Samarbeidsavtale vedrørende interkommunal PP-tjeneste 1. Balsfjord kommune viderefører dagens samarbeid med Storfjord og Lyngen kommuner når Troms Fylkeskommune går ut av samarbeidet Samarbeidet reguleres av vedlagte samarbeidsavtale. 2. Balsfjord kommunestyre godkjenner vedtektene for Interkommunal PP-tjeneste for Balsfjord, Storfjord og Lyngen kommuner. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

10 PS 10/30 Strategi for utvikling av barnehagesektoren i Balsfjord 1. Rådmannen delegeres myndighet til å opprett/nedlegge barnehageplasser så lenge dette kan gjøres innenfor vedtatt budsjett. 2. Ved barnehageopptak regnes de barn som er født før som 3 år fra 01.januar det året de fyller 3 år. De som er født etter 01.juli regnes som 3 år fra barnehageårets begynnelse det året de fyller tre år. 3. Retten til barnehageplass er oppfylt når en får en barnehageplass innenfor en tidsramme på 30 minutt fra bosted. 4. Det fremmes sak for kommunestyret om bygging av ny barnehage/familiesenter på Storsteinnes 5. Det fremmes sak for kommunestyret om tilbygg av barnehageavdeling ved Malangseidet skole 6. Det opprettes stilling som kan ivareta behovene til barn med spesialpedagogiske behov med vedtak etter Opplæringsloven. Stillingen(e) finansieres over midler avsatt til enkelttiltak. 7. Bemanningsnormen i barnehagen settes som beskrevet i saksframlegget. 8. Det opprettes stilling som enhetsleder for Barnehagene i Malangen. Stillingen finansieres ved fondsavsetning og skjønnsmidler. Rådmannen endrer pkt 8 i sin innstilling slik: Det utredes en organisering med felles enhetsleder for barnehagene i Malangen. AP v/torbjørn Skogstad foreslår at pkt 3 i rådmannens innstilling strykes. H/FrP v/britt Birkely fremmer slikt forslag: Med unntak av pkt 1 3, foreslås det at saken utsettes og tas inn i prosjekt økonomisk innstilling. SP v/kjell Sverre Myrvoll ber om gruppemøte. Gruppemøte avholdt. Etter gruppemøte fremmer Kjell Sverre Myrvoll følgende forslag: Med unntak av pkt 1 3, og 5 foreslås det at saken utsettes, og ses i sammenheng med økonomisk omstilling. Torbjørn Skogstad trekker sitt forslag. Det ble først votert over om saken skulle utsettes. Med 18 mot 8 stemmer ble det vedtatt at saken utsettes. Pkt. 4, 6, 7 og 8 i rådmannens innstilling utsatt. Så ble det votert punktvis over pkt 1 3 og 5. Pkt 1 3 enstemmig vedtatt. Pkt 5 vedtatt med 15 mot 11 stemmer.

11 Rådmannen delegeres myndighet til å opprette/nedlegge barnehageplasser så lenge dette kan gjøres innenfor vedtatt budsjett. Ved barnehageopptak regnes de barn som er født før som 3 år fra 01.januar det året de fyller 3 år. De som er født etter 01.juli regnes som 3 år fra barnehageårets begynnelse det året de fyller tre år. Retten til barnehageplass er oppfylt når en får en barnehageplass innenfor en tidsramme på 30 minutt fra bosted. Det fremmes sak for kommunestyret om tilbygg av barnehageavdeling ved Malangseidet skole PS 10/31 Tilbud om leirskole - Orienteringssak Balsfjord formannskap tar utredningen til etterretning. Behandling i Formannskapet : Ordet etterretning endres til orientering i innstillingen. Rådmannens innstilling, med endring, enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Balsfjord formannskap tar utredningen til orientering. SP v/oddvar Skogli fremmer følgende forslag: Saken oversendes formannskapet for å fatte vedtak i tråd med kommunestyrets vilje. Oddvar Skogli trekker sitt forslag. Balsfjord kommunestyre tar utredningen til orientering. PS 10/32 Avslag på søknad om skjenkebevilling - Laksvatn skiskytterlag Søknad om skjenkebevilling fra Laksvatn skiskytterlag avslås.

12 FrP v/dag Haug fremmer slikt forslag: Balsfjord kommunestyre godkjenner søknad om skjenkebevilling til Laksvatn Skiskytterlag for arrangement i Blåtind 17. april Det søkes om dispensasjon i Alkoholpolitisk Handlingsplan, punkt 6. Det ble votert over rådmannens innstilling mot Dag Haugs forslag. Rådmannens innstilling vedtatt med 18 mot 8 stemmer. Mindretallet 8, stemte for Dag Haugs forslag. Søknad om skjenkebevilling fra Laksvatn skiskytterlag avslås. PS 10/33 Eventuelt Referatsak 7/10 - Aksjon Bedre eldreomsorg 2009 Ny kvalitetsforskrift. Sonja Abrahamsen fremmer slikt forslag: Kommunestyret støtter arbeidet til Aksjon Bedre eldreomsorg Forslaget enstemmig vedtatt. Nasjonal Transportplan SP v/kjell Sverre Myrvoll fremmer følgende forslag: Uttalelse fra Balsfjord kommunestyre Behold trykket i NTP perioden Nasjonal Transportplan er nylig vedtatt i Stortinget, og Balsfjord Kommunestyre mener at man må forvente de 322 milliarder kronene som ligger i NTP de kommende ti år. Det ligger klare vedtak om at vi skal øke satsingen på vei og bane med 100 milliarder kroner over rammen som gjaldt i den gamle transportplanen, og dette ønsker Balsfjord kommunestyre at regjeringen skal følge opp. Balsfjord Kommunestyre mener at satsing på samferdsel er viktig for folk og næringsliv, ikke minst i nord, og dette handler om fortsatt å bygge ut landet. Her er det viktig å få gjennomført de viktige satsingene på E6 i Nord-Troms og E8 mellom Tromsø og Finland grense. Dette vil være fornuftig for investering for framtiden. Uttalelsen enstemmig vedtatt.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.11.2013 Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MANDAL KOMMUNE Møteprotokoll Driftsstyret MANDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Mandal rådhus Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Fjeldsgaard Medlem

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 20.12.2007 Tidspunkt: 10:00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Karl Arvid Brose Tor Petter Christensen, unntatt sak nr.

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2495-4775/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune Postadresse: Gateadresse: Org.nummer: Telefon / fax: E-post: Bank / post: Postboks 6900 Rådhusgata 2 NO 940 101 808 MVA 777 90

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

IPAS v/hanne Lind orienterer fra kl 17:10. Kommunestyret settes umiddelbart etter orienteringen

IPAS v/hanne Lind orienterer fra kl 17:10. Kommunestyret settes umiddelbart etter orienteringen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 30.06.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Valter Olsen Medlem UA. Anne Gerd Jonassen

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Valter Olsen Medlem UA. Anne Gerd Jonassen Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 14.04.2015 Tidspunkt: 09:00 12:15. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Valter Olsen Medlem UA Anne

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 09:00 15:05 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen Leder

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer