7 VOLDA KOMMUNE. Saksnr. Lopenr. Arkivdel: KlasseringP: KlasseringS: - Søkna

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7 VOLDA KOMMUNE. Saksnr. Lopenr. Arkivdel: KlasseringP: KlasseringS: - Søkna"

Transkript

1 V-edkm PS 45/13 7 VOLDA KOMMUNE ao /2, Saksnr. RF / ci eu Avd. KUN Shs. Lopenr. GA APR Soknad Em.",tZ, 2 2,3 Arkivdel: KlasseringP: Soknadsnr Stotteordning Næringsfond Prosjektnavn Stonad til Sunnmore Søkna KlasseringS: - r ivsa Kraft Kammermusikkfestival 2013 Kort beskrivelse Soknad om stotte til kammermusikkfestivalen kulturskulen vert det to konsertar i I tillegg til opplegget saman med den lokale i Volda under årets festival. Sjå prosjektskilderinga under for meir informasjon Prosjektbeskrivelse Sunnmore Kammermusikkfestival ein festival for alle Sunnmore Kammermusikkfestival er ei nyskapning i kulturlivet forste gong våren Festivalen vart drive på dugnadsbasis laga ein eigen organisasjon medverkar for festivalen. nivå sjå vedlagte artistliste ansvarlege er Wolfgang dei tre forste åra. Frå og med i år har vi Som for samarbeider på eit meir eller mindre idealistisk grunnlag. internasjonalt på Sore Sunnmore og vart arrangert vi med utovande musikarar som Dette er musikarar på topp nasjonalt og som skal sikre kvaliteten på festivalen. Kunstnarleg Plagge og Annar Folleso. Vi er svært stolte over 5 ha sikra oss desse kapasitetane. Sunnmore Kammermusikkfestival kammermusikk internasjonalt Det eine er 5 arrangere ein &leg festival for får eit tilbod om musikkopplevingar nivå. Det andre er å bidra til generell vekst og utvikling for musikklivet Onskjer spesielt å stimulere unge musikarar. lokale musikklivet/kulturskulane, artistane har to hovudmål. på Sore Sunnmore der befolkninga har forplikta i regionen. Vi Dette skal vi gjere gjennom samarbeidsprosjekt seminar og meisterklasser seg til å gi 90 minutt på hog med det retta inn mot barn og unge. Alle undervisning. Organisering Sjolve festivalen er planlagt å gå over tre dagar. I lopet av desse dagane vil det bli fem konsertar Volda, Orsta, Ulstein og Heroy. På desse konsertane får lovande elevar fr5 kulturskulane den måten konkurrere om eit talentstipend. Festivalen avsluttast der eit festivalorkester med regionale musikarar spelar i lag med dei profesjonelle med medlemmar spele og p5 med ein stor konsert i Volda kyrkje Dirigent Per Kristian Skalstad vil halde eit eige seminar for medlemmane også laga eit prosjektkor i musikarane. i festivalorkesteret. Vi har frå regionen. Dette koret deltek også på avslutningskonserten. Sunnmore artistane Kammermusikkfestival samarbeider med kulturskulane vil vere her i seks dagar for å kunne gi instruksjon (meisterklasser). Tilbakemeldingane Dei vil også by på kurs og inspirasjonsseminar frå kulturskulane på Sore Sunnmore. til vidarekomne for kulturskulelærarar. er svært positive. Dei vil gjerne samarbeide - 1- Dei tilreisande elevar i regionen med oss i Sra

2 RF framover. Den nye organisasjonen har fått eige styre, og ein av kulturskulerektorane (Robert Skeide, Henn) er med i styret. Økonomi Festivalen har ei okonomisk ramme på om lag kr I 2013 har vi fått kr i stotte frå Norsk kulturråd. Det tolkar vi som eit prov på festivalen sin hoge kvalitet og at vi har ein god profil. Det er også ei forventning frå kulturrådet om at regionen stotter opp om arrangementet. Stotta frå Kulturrådet gir ass hove til å engasjere ein dagleg leiar på deltid. P5 den måten kan vi få til ei meir profesjonell drift og samstundes styrke samarbeidet nned kulturskulane. Men det ligg framleis mykje dugnadsarbeid til grunn for festivalen, og vi er som for avhengig av sponsorstotte. Profilering Sunnmore kammermusikkfestival har oppretta eiga nettside der alle stottespelarar vil bli godt profilerte. Konsertprograrn 2013 Konsert I (Hogskulen i Volda) Milhaud: Scaramouche (Wolfgang, Christian) Britten: Tit for tat (Johannes, Wolfgang) Mendelssohn: Klavertrio nr. 1 (Christian, Annar, Andreas) Mozart: Strykekvintett i C-dur (Priya, Annar, Nora, Yuval, Antoaneta) Konsert II (Fredheim, Ulsteinvik) Schubert: Tre militærmarsjer (Christian, Wolfgang) Warlock: Pretty ring-time Late summer The cricketers of Hambledon The frostbound wood Captain Strachan"s fancy (Johannes, Wolfgang) Dvorak: Strykesekstett (Annar, Priya, Yuval, Nora, Antoaneta, Andreas) Konsert Ill (Orsta kyrkje) Clara Schumann: Variasjoner over et tema av Robert Schumann (Christian) Schumann: Dichterliebe (Johannes, Christian) Brahms: Strykekvintett nr. 1 (Priya, Annar, Yuval, Nora, Andreas) Konsert IV (Heroy kyrkje eller Hew frikyrkje) Mahler: Kindertotenlieder (Johannes, Wolfgang) Janson: Strykekvartett (1978) (Priya, Annar, Yuval, Antoaneta) Brahms: Klaverkvintett (Wolfgang, Annar, Priya, Nora, Andreas) Konsert V (Volda kyrkje) Salieri: Ouvertyre til «Il Ricca d"un Giorno» Grieg: Fire salmer (solist: Johannes) Haydn: Missa in tempore belli (solister: Johannes + krefter fra koret) - 2 -

3 RF Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil SOker/ Sunnmore Storgata Prosjekteier Kammermusikkfestival AS 6100 VOLDA Kontaktperson Prosjektleder Martin Foldal Storgata VOLDA Martin Foldal Storgata VOLDA Mottatt offentlig state tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Sunnmore Kammermusikkfestival ein festival for alle Sunnmore Kammermusikkfestival er ei nyskapning i kulturlivet på Sore Sunnmore og vart arrangert forste gong Oren Festivalen vart drive på dugnadsbasis dei tre forste Ara. Frå og med i år har vi laga ein eigen organisasjon for festivalen. Som for samarbeider vi med utovande niusikarar som medverkar på eit meir eller mindre idealistisk grunnlag. Dette er musikarar på topp nasjonalt og internasjonalt nivå sjå vedlagte artistliste som skal sikre kvaliteten på festivalen. Kunstnarleg ansvarlege er Wolfgang Plagge og Annar Folleso. Vi er svært stolte over 5 ha sikra oss desse kapasitetane. Prosjektmål Sunnmore Kammermusikkfestival har to hovudmål. Det eine er 5 arrangere ein årleg festival for kammermusikk på Sore Sunnmore der befolkninga får eit tilbod om musikkopplevingar på hogt internasjonalt nivå. Det andre er å bidra til generell vekst og utvikling for musikklivet i regionen. Vi onskjer spesielt 5 stimulere unge musikarar. Dette skal vi gjere gjennom samarbeidsprosjekt med det lokale musikklivet/kulturskulane, seminar og meisterklasser retta inn mot barn og unge. Alle artistane har forplikta seg til 5 gi 90 minutt undervisning. Forankring SunnmOre Kammermusikkfestival samarbeider med kulturskulane på Sore Sunnmore. Dei tilreisande artistane vil vere her i seks dagar for 5 kunne gi instruksjon til vidarekomne elevar i regionen (meisterklasser). Dei vil også by på kurs og inspirasjonsseminar for kulturskulelærarar. Tilbakemeldingane frå kulturskulane er svært positive. Dei vil gjerne samarbeide med oss i 5ra framover. Den nye organisasjonen har fått eige styre, og ein av kulturskulerektorane (Robert Skeide, Hero) er med i styret. Økonomi Festivalen har ei økonomisk ramme på om lag kr I 2013 har vi fått kr i stotte frå Norsk kulturråd. Det tolkar vi som eit prov på festivalen sin hop kvalitet og at vi har ein god profil. Det er også ei forventning frå kulturrådet om at regionen stotter opp om arrangementet. Stotta fr5 Kulturrådet gir oss hove til 5 engasjere ein dagleg leiar på deltid. P5 den måten kan vi f5 til ei meir - 3 -

4 RF profesjonell drift og samstundes styrke samarbeidet med kulturskulane. Men det ligg framleis mykje dugnadsarbeid til grunn for festivalen, og vi er som for avhengig av sponsorstotte. Prosjektorganisering Prosjektet er organisert som eit AS. I styret sit: Aud Folkestad, Martin Foldal, Robert Skeide, Oddbjørn Grimstad og James Dudek. Dagleg leiar er Øyvind Eiksund. Samarbeidspartnere Kulturrådet MOre og Romsdal fylke Kulturskulane på Sore Sunnmore Næringslivet i regionen Aktiviteter Meisterklassar for kulturskuleelevane i samarbeid med ressurspersonar ved Avdeling for kulturfag ved Hogskulen i Volda og kulturskulelærarane. Konsertar i Volda kyrkje Målgrupper Born og unge som går i kuiturskulen. Publikum som er interesserte i kammermusikk. Resultat Bulyst Inspirasjon Påfyll av livsglede Effekter Fleire som kan bli inspirert til å satse på ei karriere som profesjonelle klassiske musikarar. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Festivalen blir arrangert i perioden 2-4 mai 2013 Kostnadsplan Tittel SUM Andre kostnadar Avslutningskonsert ekstra innleige musikarar Dagleg leiar Honorar musikarar Leige av lokaler Opphald musikarar Reise musikarar

5 RF Tittel SUM Stipend til kulturskuleelev Trykksaker/annonsering Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Andre Sponsorar Billettsal Høgskulen i Volda Island Offshore Kulturrådet Møre og Romsdal fylke Sparebankl Søre Sunnmøre Tussa Volda kommune Sum finansiering Geografi 1519-Volda Vedleggsliste

6 TS go/3 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Utvalsaksnr Utval Arkivsak nr.: Arkivkode: 2013/ Motedato Formannskapet Kommunestyret KOMMUNAL GARANTI - LAN TIL KYRKJELEGE INVESTERINGAR Administrasjonen si tilråding: Volda kommune innfrir soknaden frå Volda kyrkjelege fellesråd om sjolvskyldnargaranti (kausjon) for ei samla lånemasse på kr Sjolvskyldnargarantien har varigheit på 40 år, ogforeset godkjenningfrå Fylkesmannen., Vedleggsliste: Soknad om kommunal garanti lån til kyrkjelege investeringar - Saksopplysningar: Det vert vist til søknad frå Fellesrådet (datert ) om sjolvskyldnargaranti for ei samla lånemasse ph kr Saka er grundig belyst i søknaden frå Fellesrådet (med som vedlegg til saka). Under følgjer ei kort orientering om hovudpunkta. Kyrkja er eit eige rettssubjekt med sjolvstendig okonomi og personalforvalting. I samband med 1.tertialrapport 2012 vart det vedteke at Fellesrådet sjolv skal stå for låneopptaka i framtida (med bistand frå kommuneadministrasjonen). Fram til nå har investeringane i all hovudsak vert ein del av kommunen sitt budsjett/rekneskap. Ved utgangen av 2012 er det loyvingar (investeringar) ph som ikkje er gjennomfort. I tråd med det nemnte vedtaket i 2012, vert det lagt opp til at Fellesrådet gjer låneopptaket i eigen regi. Dersom Fellesrådet skal oppnå kommunale vilkår vert det stilt krav om kommunal sjølvskyldnargaranti frå långjevar.

7 I kommunen nytter vi prinsippet at lån til investeringar betalast ned over anskaffinga si levetid ( med like årlege avdrag). Ca 2/ 3 av investeringane har levetid ph 50 år. Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier ( 3) har imidlertid ei ovre grense på 40 år. Garantiar som er på meir enn kr foreset godkjenning frå Fylkesmannen. Okonomiskekonsekvensar: Tidlegare tok kommunen opp låna i si låneportefolgje til kyrkjelege investeringar. Med endringa i kyrkjelovgjevinga skal Kyrkja som sjolvstendig juridisk og økonomisk eining sjolv stå for låna. Kommunen sitt økonomiske ansvar vert ivareteke gjennom årleg loyving som skal dekkje opp drift og kapitalutgifter knyft til den lovpålagde krav til tenesta. I realiteten er det ikkje endringar i økonomisk risiko for kommunen i hove den gamle ordninga der kommunen tok opp lånet og den nye ordninga der kommunen i staden garanterer for lånet. Rune Sjurgard rådmann Utskrift av endelegvedtak: Volda kyrkjelege Fellesråd Rekneskapssjef

8 DENNORSKEKYRKJA Voldakyrkjelegefellesrad Postboks Volda Tlf: Volda kommune Stormyra VOLDA Volda Vår sakshandsarnar: JS Vår ref.: 13/ Arkivkode: 163 Søknad om kommunal garanti - lån til kyrkjelege investeringar Volda kyrkjelege fellesråd har gjort vedtak om å ta opp lån for å finansiere investeringar i Tidlegare har Volda kommune finansiert Volda kyrkjelege fellesråd sine investeringar og bokfort investeringane, lån, renter og avdrag i sin rekneskap. I sak PS 74/12 Korrigering av budsjett 1. tertial 2012 som vart handsama i Volda kommunestyre vart det lagt til grunn at fellesrådet heretter sjølv bokforer investeringane, tek opp lån og betalar renter og avdrag. Volda kommunen yter tilskot som skal dekkje renter og avdrag, og bistår fellesrådet ved låneopptak. Dette er formulert slik i saksutgreiinga: samband med 1. tertialrapport 2011 vedtok kommunestyret å overta lån Fellersrådet har tatt opp (basert på budsjettvedtak for 2006). Rådmannen legg opp til at dette vedtaket vert reversert. Rådmannen legg opp til at dette vedtaket vert revurdert i tråd med prinsippet om Kyrkja som eige rettssubjekt med sjolvstendig okonomi- og personalforvaltning. Kommunen har etter Kyrkjelova ansvar for å yte okonomisk tilskot til dekning av primærfunksjonar og yter elles stotte/tenester til Kyrkja basert p5 tenesteytingsavtale. I dette vil det også inngå at kommuneadministrasjonen bistår administrasjonen i Kyrkja med låneopptak for å oppnå optimale lånevilkår. Kyrkja og kyrkjegardane er også Kyrkja sine eigedomar og skal aktiverast i Kyrkja sin rekneskap. Ein del kommunar har hatt ei prinsipiell opprydding for 5 synlegjere rett kostnadsstad og unngå at kommunen sine rekneskap vert blåst opp samanlikning med andre kommunar i hove KOSTRA my. Samtidig er det viktige okonomiske styringsincentament ved å samordne prinsippet mellom ansvar og myndigheit"... Pr var det budsjettert med og bokfort ni ulike kyrkjelege investeringstiltak i Volda kommune sin rekneskap. Dette er tiltak som fellesrådet frå 2013 skal overfore til sitt budsjett og rekneskap. Dei ulike tiltaka er vedteke i ulike kommunale budsjettvedtak for perioden Nokre er finansiert ved kommunale låneopptak, er sett i gang men ikkje sluttfort. Andre er ikkje finansiert og sett i gang. I samband med overforinga til fellesrådet skal alle tiltaka finansierast med nye låneopptak med dei belopa som stod i den kommunale rekneskapen pr jf. oversynet på neste side:

9 P.nr Prosjekt Sak Vedtakdato VedtakbelopBelop pr Nye kyrkjegardar, planlegging [PS 100/ kr ,00kr , Volda kyrkje, naudlysanlegg PS 100/ kr J kr , Kyrkjene i Volda, oppgradering brannalarmanlegg PS 132/ kr ,00 kr , Leishaugen gravplass - opprusting PS 56/ kr ,00kr , Drenering gravfelt Leirshaugen gravplass PS 130/ kr ,00 kr , Utviding Leirshaugen gravplass PS 130/ kr ,00kr , Nytt EL-anlegg for tineapparat - Leirshaugen gravplass PS 130/ kr ,00 kr , Omregulering av Dalsfjord kyrkjegard PS 130/12, kr ,00 kr , Volda kyrkje, orrbygging PS 74/ kr ,00kr ,50 Sum investeringstiltak for overforing til VKF: kr ,86 Fellesrådet sitt totalt lånebehov er då på kr ,- fordelt på fire lån slik: Låneforemal Lopetid Ubetaling Belop Naudlys og brannalarmanlegg kyrkjer 20 år ,00 Leirshaugen gravplass, drenering o.a. 40 år ,00 Volda kyrkje, ombygging 50 år ,00 Dalslord kyrkjegard, omregulering 50 år ,00 Sum lån kr ,00 Etter prinsippa i god kommunal rekneskapsskikk skal lån til investering betalast ned over anskaffinga si levetid med like årlege avdrag. Lopetid for låna er derfor sett opp etter ei vurderinga levetida for dei aktuelle anleggsmidla. Lana skal takast opp som serielån med flytande rente. Låneopptaka skal godkjennast av More bispedomeråd Volda kommune sin rådgjevar, Kommunal Gjeld AS (KOGAS), har fått oppdraget med å hente inn lånetilbod for fellesrådet. KOGAS opplyser at dei aktuelle långjevarane i dette hove er Kommunalbanken og KLP. For i det heile å gje lån set Kommunalbanken som vilkår at Volda kommune kan gje sjolvskyldnargaranti for låna. KLP kan gje lån utan slik garanti, men då til 1% hogare rente. Det vert derfor viktig å få på plass kommunal sjolvskyldnargaranti for få best mogleg vilkår på låna. Volda kyrkjelege fellesråd sokjer med dette Volda kommune om sjolvskyldnargaranti for ei samla lånemasse på kr ,-. for Vo sråd ei abo kyrkjeverje

10 () s sha3 VOLDA KOMMUNE Ordforaren Samferdselsdepartementet v/statsråden Kommunal- og regionaldepartementet v/statsråden Transportkomiteen på Stortinget v/leiar Arkivsak nr. 2012/12 Lopenr. 4012/2013 Arkivkode Q10 Avd/Sakshandsamar ADM/ PEL Dato NASJONAL TRANSPORTPLAN- VAL AV LINE FOR E 39 SKEI - VOLDA Regjeringa har i samband med presentasjon av NTP ikkje har teke stilling til val av line for E 39 mellom Skei og Volda. Statens Vegvesen si tilråding og nyare dokumentasjon gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1) og andre rapportar burde gi regjeringa eit godt grunnlag for lineval. Eg vil gi uttrykk for at det no hastar med å ta ei endeleg avgjerd i denne saka, og minner om samroystes vedtak i vårt kommunestyre 4. april 2013: Volda kommune viser til prosessane knytt til planlegging av ferjefri E 39 og aktuelle trasear mellom Skei og Volda. Etter Volda kommune si meining er berre to trasear aktuelle; SV-K6 over Stigedalen ( midtre line) og SV-Kl 0 (indre line). Volda kommune,finn begge traseane tenelege og vil stille seg bak det alternativet som regferinga vel. Volda kommune vil samstundes gjere merksam på behovet for snarleg bygging av tunnel mellom Volda og Furene. Rett val av line for framtidig E39 Skei Volda med ferjeavloysingar vil ha stor effekt med omsyn til å knyte saman ein vesentleg stone bu- og arbeidsmarknad på begge sider av fylkesgrensa mellom Sogn og Fjordane og More og Romsdal. Transportkomiteen er ved besok i vår region sist haust godt kjende med behovet for snarleg realisering av tunnel mellom Volda og Furene. Vi ber difor om at dette vert vurdert på nytt og omtala i NTP som skal vedtakast av Stortinget for sommaren. Med helsing Arild Iversen ordforar Postadresse: Stormyra Volda Telefaks: Telefon: Bankgiro: Org. nr:

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 30.01.2014 Tid: 12:30 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom 137, Volda rådhus Dato: 08.09.2015 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 12.03.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 22.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen VOLDA KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtestad: 1. etg, Samfunnshuset i Volda Dato: 31.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.12.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 VOLDA KOMMUNE ØRSTA KOMMUNE Helse Møre og Romsdal HF 6026 ÅLESUND Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 _ ENDRA FUNKSJONSFORDELING OG SPAREPROSESS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom C i 3. etg., Rådhuset Dato: 13.01.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer