Håndbok for arbeidsgruppene. Prosjekt: Vi samler trådene. Vedlegg 1 Definisjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for arbeidsgruppene. Prosjekt: Vi samler trådene. Vedlegg 1 Definisjoner"

Transkript

1 Håndbok for arbeidsgruppene Prosjekt: Vi samler trådene Vedlegg 1 Definisjoner Håndbok Vi samler trådene v.1.2 vedlegg 1 Side 1 av 5

2 3. Definisjoner Kvalitet(NS 8402 ISO 9000) defineres som: Helhet av egenskaper en enhet* har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov. (* aktivitet, prosess, produkt, organisasjon, system, person eller en kombinasjon av disse) Kvalitetssikring er definert som: "Alle planlagte og systematiske tiltak som er nødvendig for å skape tiltro til at en tjeneste vil tilfredsstille angitte krav til kvalitet". Internkontroll innebærer at virksomhetene etablerer egne systemer for å sikre at deres virksomhet utøves i samsvar med myndighetskrav (lover og forskrifter). Kvalitetssystem er etablerte systemer for å sikre at kvaliteten slik den er spesifisert i de styrende dokumenter, blir oppnådd, vedlikeholdt og benyttet til forbedring og læring. Med styrende dokumenter menes virksomhetens interne krav og brukerkrav i tillegg til myndighetskrav. Den lovpålagte internkontrollen utgjør et fundament i virksomhetens kvalitetssystem. Et kvalitetssystem kan bestå av prosessbeskrivelser, prosedyrer, instrukser og stillingsbeskrivelser som fastsetter arbeidsrutiner og ansvar i virksomheten. Det kan også være policy- og måldokumenter som beskriver virksomhetens mål for kvalitet. Den beskriver også avdekking og håndtering av avvik. Regelmessige brukerundersøkelser kan inngå som del av et kvalitetssystem. Kvalitetssystemet kan være et manuelt system et sett med dokumenter/rutinebeskrivelser som skal vær kjent for den enkelte medarbeider. Det finnes også elektroniske systemer på markedet som både beskriver prosesser og dokumenterer gjennomføring av gjennomført kvalitetsarbeid, samt registrerer/håndterer avvik. Kvalitetsgjennomgang/revisjon gjennomføres jevnlig for å avdekke om virksomheten følger eget kvalitetssystem. Avvik fra rutiner og prosedyrer blir brukt som grunnlag for kontinuerlig læring og forbedring. Revisjonen kan gjennomføres av interne eller eksterne. Sykdomsforebyggende Sykdomsforebyggende arbeid dreier seg om tiltak som er rettet mot enkeltindivider eller grupper der risikofaktorer for å pådra seg helseskader eller sykdom er kjent. Målet er tidlig å identifisere risikofaktorene for så å beskytte mot disse (Kilde: Veileder helsestasjons- og skolehelsetjenesten). Innsats for å forhindre eller utsette sykdomsforløp (primær forebygging), alternativt forhindre forverring eller videreutvikling av sykdom (sekundær forebygging), alternativt minske følgene sykdom får for funksjon og livskvalitet (tertiær forebygging) (Helsedirektoratet, NOU 1998:18) Frisklivstilbud Individ- og grupperettede tiltak for å fremme god helseatferd og for å sikre sosiale fellesskap. (Helsedirektoratet, høringsutkast veileder kommunale frisklivssentraler) Frisklivssentral (FLS) Kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen har strukturert henvisnings- og oppfølgingssystem for personer som har behov for endring av helseatferd. Sentralen kan i tillegg fungere som en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen. (Helsedirektoratet, høringsutkast veileder kommunale frisklivssentraler) Frisklivsresept/henvisning En blankett for henvisning til frisklivssentral etter medisinsk-/ Håndbok Vi samler trådene v.1.2 vedlegg 1 Side 2 av 5

3 sosialfaglig vurdering. Henvisningen gir tilgang til tidsavgrenset og strukturert veiledning og oppfølgingstiltak innenfor fysisk aktivitet, kosthold og tobakk ved frisklivssentralen. Begrepet reseptperiode brukes i denne veilederen om den tidsavgrensede tette oppfølgingen ved en frisklivssentral. (Helsedirektoratet, høringsutkast veileder kommunale frisklivssentraler) Folkehelsearbeid Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse (Helsedirektoratet. Folkehelsearbeidet veien til god helse for alle. IS ). Helsefremmende arbeid Prosessen som setter den enkelte så vel som fellesskapet i stand til økt kontroll over forhold som virker inn på helsen, og derigjennom bedre sin egen helse (Helsedirektoratet, NOU 1998:18) Lavterskel tilbud: Lavterskeltilbud kjennetegnes ved: Gir direkte hjelp uten henvisning, venting og lang saksbehandlingstid Kan oppsøkes av personer uten betalingsevne Er tilgjengelig for alle Kan tilby tidlige og adekvate tiltak, samt være en los videre i systemet for brukeren, pårørende, familier, nettverk og lokalmiljø Inneholder personell med kompetanse til å oppfylle tilbudets formål Har åpningstid tilpasset målgrupper og formål Høy grad av brukerinvolvering og aksept for personens ønsker og behov Fremstår som et synlig, tydelig, hensiktsmessig og tillitsvekkende sted for innbyggerne å benytte Svangerskapsomsorg Svangerskapsomsorgen i hovedsakelig på NOU 1984: Perinatal omsorg i Norge (1). Formålet med svangerskapskontrollen er å sikre at svangerskap og fødsel forløper på en naturlig måte,slik at morens somatiske og psykiske helse, og hennes sosiale velvære, blir best mulig, sikre fosterets helse, slik at det kan fødes levedyktig og uten sykdom eller skade som kunne vært forhindret, oppdage og behandle sykdom og andre helsetruende forhold hos moren, slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko for henne og barnet. Svangerskapsomsorg kan både fremme helse og forebygge sykdom. Helsetjenesten bør arbeide målrettet for å definere og forhindre risikofaktorer som kan øke forekomsten av sykdom og plager. Den helsefremmende og forebyggende innsatsen bør fokusere på faktorer som styrker og støtter den gravide og hennes familie til å mestre livet i en ny situasjon med barn. Helsetjenesten bør informere om aktuelle helsefremmende tiltak. (Helsedirektoratet 2005, Retningslinjer for svangerskapsomsorgen) Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte. Tilbudet innbefatter svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten 6-20 år og helsestasjon for ungdom. Tjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov. (Helsedirektoratet,www.helsedirektoratet.no) PP tjeneste Håndbok Vi samler trådene v.1.2 vedlegg 1 Side 3 av 5

4 Tilbud til elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen. Slik undervisning foregår både i og utenfor den ordinære undervisningen. (NOU 2009:22) Krisesenter Krisesentra gjev råd, støtte og rettleiing til personar som har vore utsette for mishandling, overgrep eller vald i heimen, og gjev voldsutsette og deira barn eit mellombels botilbod. Sentra skal vere eit lavterskeltilbod, utan krav om tilråding.(www.bufetat.no). Fra 1/1-10 er alle kommuner pålagt å ha et krisesentertilbud (http://www.bufetat.no/krisesenter/lovfesting/) Kommunelege: I kommunehelsetjenesteloven 3 5 er kommunelegens rolle som medisinskfaglig rådgiver lovfestet. Det vurderes å tydeliggjøre kommunelegerollen som en viktig premissleverandør for kommunal planlegging, bl.a. for utvikling av gode styringsdata om sykdomsforekomst og udekket helsebehov i befolkningen, bringe kunnskapsforhold om helseforhold inn i budsjettarbeid, plan- og beslutningsprosesser og gi råd om hvilke alternative tiltak som kan bedre tilbudet til befolkningen, samt ha en sentral rolle i styringsdialogen med fastlegene. (St.meld. nr. 47 ( ), Samhandlingsreformen, 8.3.1) Fastlege praksis: Ansvar for legetjenester til de som står på fastlegens liste. Fastlegene skal sørge for nødvendig primærmedisinsk utredning, forebygging, behandling og skal koordinere behovet for annen medisinsk hjelp til innbyggere på sin liste. Dette omfatter også samarbeid med ulike kommunale tjenester, og henvisning til og oppfølging etter behandling i spesialisthelsetjenesten. (St.meld. nr. 47 ( ), Samhandlingsreformen, 8.1) Lege i kommunal tjeneste: Oppgaver definert som allmennmedisinske offentlige legearbeid. Kommunen kan i dag tilplikte fastleger i fulltidsaktivitet å delta i inntil 7,5 timer per uke med allmennmedisinske offentlige oppgaver knyttet til sykehjem, helsestasjon, skolehelsearbeid, fengselshelsetjeneste mv. Disse «bistillingene» er de aller fleste steder fastlønnet, og har i tillegg et tilskudd for å dekke deler av fastlegenes løpende praksisutgifter (praksiskompensasjon). (St.meld. nr. 47 ( ), Samhandlingsreformen, 8.1) Legevaktordning: Legevakt. Kommunen kan etter fastlegeforskriften tilplikte fastleger å delta i kommunalt organisert legevakt. Legevakten omfatter medisinsk beredskap for øyeblikkelig hjelp 24 timer i døgnet. (St.meld. nr. 47 ( ), Samhandlingsreformen, 8.1) PKO: Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som fungerer i små konsulentstillinger i sykehusavdelinger (10 20 pst. stillingsstørrelse) med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus/hf. Pasientforløp med pasientperspektivet i sentrum er det sentrale tema som PKO-virksomhet dreier seg om Målsettingen for PKO er å skape helhetlige og godt koordinerte pasientforløp innenfor enkeltnivåer og behandlingsansvar, samtidig eller i faser av forløpet. PKO skal forbedre kvalitet av behandling, logistikk og prioritering, og minske variasjoner i praksis og overforbruk av helsetjenester. Fysioterapeuten behandler, trener opp og rehabiliterer mennesker som trenger behandling som følge av skader eller sykdom. (www.utdanning.no) Kommunehelsetjenesteloven 1-3 pålegger kommunene å ha fysioterapeuter i sin helsetjeneste i kommunen. Dette kan kommunene organisere ved enten ha kommunalt ansatte fysioterapeuter eller inngå driftsavtale med privatpraktiserende fysioterapeuter. De fleste kommuner velger en kombinasjon av disse løsningene. Det er kommunen som beslutter hvem som skal tildeles et driftstilskudd. Det følger av kommunehelsetjenesteloven 4-2 at kommunen skal inngå avtale om driftstilskudd med den som er faglig best skikket. Som fysioterapeut har du fri etableringsrett, og kan starte din egen praksis uten driftsavtale med en kommune. (Kilde: Ergoterapeutenes hovedoppgave er å fremme helse og livsmestring gjennom å tilrettelegge for menneskers funksjon, aktivitet og deltagelse i dagliglivet (www.utdanning.no). Ergoterapi gis til personer med fysisk og psykisk funksjonshemning og til pasienter på institusjoner etter sykdom og skade som f. eks. hjerneslag. Ergoterapeuten vurderer om hjelpemidler kan bedre brukerens/pasientens muligheter til å utføre daglige aktiviteter. Ergoterapi fremmer helse gjennom aktivitet og støtter mennesker i å utføre aktiviteter og delta i samfunnet. Ergoterapeuten anvender aktiviteter direkte i behandling og opptrening, og indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål gjennom tilpasning av omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler. (www.ergoterapeuten.no) Håndbok Vi samler trådene v.1.2 vedlegg 1 Side 4 av 5

5 Tverrfaglig team: Dagens aktivitet knyttet til tverrfaglige team er i stor grad brukergruppe-/diagnoseorientert og teamene består av ansatte med tverrfaglig kompetanse, ofte med videreutdanning innenfor de respektive fagområdene. Formålet med teamene er å bidra til kompetanseoverføring mellom behandlingsnivåene, forebygge innleggelser, og motvirke at pasienter og pårørende får lang reisevei til sykehus. Det er i dag etablert kommunale ambulante team knyttet til ulike innsatsområder, blant annet diabetes, demens, forebygging og lindrende behandling. I det videre arbeidet skal det vurderes å bygge opp flere ambulante tverrfaglige team i kommunene med et særskilt fokus på diabetes, kols, rehabilitering, habilitering, demens og lindrende behandling, psykisk hels og rus. For omtale av ambulante team innen rus og psykisk helse vises til kapittel 6.7. (St.meld. nr. 47 ( ), Samhandlingsreformen, 6.5) Koordinerende enhet: Kommuner og helseforetak er med hjemmel i helselovgivingen pålagt å etablere en koordineringsfunksjon med formål å styrke informasjon og samarbeid i forhold til personer med funksjonsnedsettelser som trenger et koordinert tjenestetilbud. Brukergruppen inkluderer også pårørende/nærpersoner, og særlig foreldre dersom re-/habiliteringsprosessen dreier seg om barn. Denne funksjonen har fått benevningen koordinerende enhet. Praktisk bistand retter seg mot pasientens omliggende miljø Hjemmebasert tjeneste, hjemmesykepleie rette seg mot pasienten selv Rehabilitering: Ved behandlingen av St. meld. nr. 21 ( ) «Ansvar og meistring. Mot ein heilskapleg rehabiliteringspolitikk» i 1999, ga Stortinget sin tilslutning til forståelsen av rehabilitering som: «Tidsavgrensa, planlagde prosessar med klare mål og verkemiddel, der fleire aktørar samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukaren sin eigen innsats for å oppnå best mogeleg funksjons- og meistringsevne, sjølvstende og deltaking sosialt og i samfunnet». Habilitering forstås på samme måte, men dreier seg om tiltak spesielt rettet mot barn eller voksne med medfødte eller tidlig ervervede helse- og/eller funksjonsproblemer. Følgende elementer er sentrale i habiliterings og rehabiliteringsprosesser: En rehabiliteringsprosess må planlegges og gjennomføres ut fra brukerens individuelle behov. Selv om bistand fra helsepersonell og andre yrkesgrupper er nødvendig, er den beste rehabilitering i prinsippet den brukeren selv står for. Planlagt og systematisk samarbeid mellom flere instanser og aktører, med et klart mål. Prosessene er tidsavgrenset. For mange pågår imidlertid en habiliterings- eller rehabiliteringsprosesser i perioder over lang tid, og for noen i perioder så lenge de lever. Håndbok Vi samler trådene v.1.2 vedlegg 1 Side 5 av 5

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler

Veileder for kommunale frisklivssentraler Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-xxxx 1 Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering. måned/år,

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE.

SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK HELSEFORETAK OG DRANGEDAL KOMMUNE. Arkivsak-dok. 12/01323-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Livsløpskomite Kommunestyret Møtedato SAMARABEIDSAVTALER MELLOM SYKEHUSET TELEMARK

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Drangedal kommune. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 10.04.

Drangedal kommune. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 10.04. Drangedal kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Møterommet Arkivsak: 12/00164 --- Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 970

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til 970 12 459. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til 970 12 459. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Dato: 29.05.2012 kl. 9:00 Sted: Møterommet Arkivsak: 12/00159 --- Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-1896 Veileder Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering Utgitt: Februar 2011 Publikasjonsnummer:

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets Selbu kommune Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07 Helse- og sosialplan Selbu kommune Foto: Debbie Spets INNHOLD: FORORD side 3 SAMMENDRAG side 3 1. INNLEDNING side 6 1.1. Lovgrunnlag side 6 1.2. Resultatvurdering

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Re-/habiliteringsplan 2013-2015

Re-/habiliteringsplan 2013-2015 Re-/habilitering og samhandling - to sider av samme sak Re-/habiliteringsplan 2013-2015 Behov i livets ulike faser Fysisk, Kognitivt og Sosialt 67 år Barn og Unge 18-67 år Helse og omsorg 15-18 år Pensjonist

Detaljer

INNHOLDSLISTE. 1.0 Innledning... 3. 2.0 Lovgrunnlag... 4. 3.0 Definisjon - klargjøring av rehabiliterings-/ habiliteringsbegrepet...

INNHOLDSLISTE. 1.0 Innledning... 3. 2.0 Lovgrunnlag... 4. 3.0 Definisjon - klargjøring av rehabiliterings-/ habiliteringsbegrepet... INNHOLDSLISTE 1.0 Innledning... 3 2.0 Lovgrunnlag... 4 3.0 Definisjon - klargjøring av rehabiliterings-/ habiliteringsbegrepet... 4 4.0 Kartlegging av dagens situasjon... 5 5.0 Rehabilitering/ habilitering...

Detaljer

HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012

HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012 HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012 Kompetanse Kostnadseffektiv Kvalitet Helse- og sosialplan 2008-2012 1 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN 5 2 OVERORDNEDE MÅL 5 3 UTFORDRINGER 7 3.1 Utfordringer og retning 7

Detaljer

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Internserien 9/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Målgruppe: Helsetilsynet

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 0 Innhold 1.0 Forord... 3 1.1 Sammendrag... 3 2.0 Innledning... 4 2.1 Målsetninger... 4 2.2 Nytt Lovverk... 6 2.3 Dagens tjenestetilbud... 7 2.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten IS-1739 Veileder Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Habiliteringstjenesten for voksne Utgitt: 06/2009, eks. 3000 Bestillingsnummer: IS-1739 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

Helsedirektoratets innspill til revidering av fastlegeforskriften

Helsedirektoratets innspill til revidering av fastlegeforskriften Unntatt offentlighet jf. offl. 14.1 Dato: 13.5.2011 Helsedirektoratets innspill til revidering av fastlegeforskriften Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf; 810 20 500 1 1 Innledning

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

Utredning- Frisklivssentral i Alta

Utredning- Frisklivssentral i Alta Utredning- Frisklivssentral i Alta Av 27.04.11 Alta kommune - 1 - Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene = Punkter der partene har avtalt felles ansvar/forpliktelser OS, pkt 6 (OS), pkt 6 OS pkt 7 OS, pkt 7 b) OS, pkt 7 c) OS, pkt 7 d) OS, pkt

Detaljer

Kommunale helse- og sosialtjenester

Kommunale helse- og sosialtjenester Styrende dokument Kommunale helse- og sosialtjenester Godkjent av helsedirektør Lars E. Hanssen 23. februar 2005 Denne veilederen er et arbeidsdokument for tilsynsmyndighetene, og den er skrevet for at

Detaljer