Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling."

Transkript

1 Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll Ordførar H Agnar Aarskog Varaordførar AP Harald Rydland Medlem KRF Lars Ove Rimmereid Medlem SP Arne Prestbø Medlem H Varamedlemar Funksjon Representerer Thoralf Åge Røen Varamedlem AP Frode Pletten Varamedlem H Sigurd Andre Maraas Varamedlem FRP Grete Marit Veka Maraas Varamedlem SP Dagfinn Brekke Varamedlem KRF Wenche Tislevoll Ordførar Bente Fitjar Møtesekretær Side1

2 Saksnr Innhald Lukket PS 99/14 PS 100/14 PS 101/14 PS 102/14 Godkjenning av protokoll Saker handsama etter delegering Tal på kommunestyremedlemmer Ny kommunereform - kartlegging av situasjonen i kommunane PS 103/14 Budsjett 2015 og økonomiplan PS 104/14 PS 105/14 PS 106/14 PS 107/14 PS 108/14 Fornying av kausjon i Stiftinga Havnahuset Finansforvaltningsreglement Vedteken ramme for investering til bustadar - utvida nytteområde Kulturminneplan - høyringsframlegg Avtale med Engevik & Tislevoll AS om bruk av justeringsreglane for moms for byggjefeltet Brakjehaugen på Vestbøstad PS 109/14 Kulturprisen 2014 PS 110/14 Næringsprisen 2014 PS 111/14 PS 112/14 PS 113/14 PS 114/14 Omsorgbustader Førespurnad om kjøp av eigedom i Årskog Ymse Meldingar Vedk. sak PS 107/14 Kulturminneplan, høyringsframlegg plandokumentet vert sendt på ipad fredag Side2

3 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2014/26 Sakshandsamar: Bente Fitjar Dato: Godkjenning av protokoll SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 99/14 Formannskapet Vedlegg: Protokoll frå møte i formannskapet Framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner protokoll frå møte Atle Tornes Rådmann Side3

4 Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2014/26 Sakshandsamar: Bente Fitjar Dato: SAKSFRAMLEGG Saker handsama etter delegering Utval sak Utval Møtedato 100/14 Formannskapet Samandrag: Følgjande er handsama etter delegering: DS 18/14 Førehandsgodkjenning av startlån Framlegg til vedtak: Formannskapet tek delegeringssaka til vitande. Atle Tornes Rådmann Side10

11 Fitjar kommune Arkivkode: 014 Saksmappe: 2014/698 Sakshandsamar: Andreas Moe Larsen Dato: SAKSFRAMLEGG Tal på kommunestyremedlemmer Utval sak Utval Møtedato 101/14 Formannskapet Kommunestyret Saksopplysningar: Etter kommuneloven 7, 3. ledd skal kommunestyret sjølv ta stilling til talet på medlemmer i kommunestyret for neste valperiode. Vedtaket må gjerast innan 31. desember nest siste året i valperioden. Kommunar som har under innbyggjarar nest siste årsskifte før valet, kan velja å ha så få som 11 kommunestyremedlemmer. Denne valperioden er det 17 medlemmer i Fitjar kommunestyre. Kommune Innbyggjarar Kommunestyremedlemmer Etne Fitjar Tysnes Jondal Ullensvang herad Eidfjord Ulvik herad Granvin Fusa Samnanger Austevoll Vaksdal Modalen Øygarden Austrheim Fedje Masfjorden Framlegg til vedtak: Rådmannen legg fram saka utan tilråding. Atle Tornes Rådmann Side11

12 Fitjar kommune Arkivkode: 002 Saksmappe: 2014/333 Sakshandsamar: Andreas Moe Larsen Dato: SAKSFRAMLEGG Ny kommunereform - kartlegging av situasjonen i kommunane Utval sak Utval Møtedato 102/14 Formannskapet Saksopplysningar: Samarbeidsrådet for Sunnhordland er sekretariat for ei felles saksutgreiing om kommunereforma, og Odd Henry Dahle er engasjert som prosjektleiar. I Fitjar kommune er formannskapet med tillegg av Sigurd Andre Maraas referansegruppe for arbeidet, og Wenche Tislevoll og Harald Rydland er kommunen sine representantar i den samla prosjektgruppa. I samband med utgreiinga er det sendt ut spørsmål til alle kommunane. Referansegruppa har laga framlegg til svar, med bistand frå administrasjonen. Framlegg til vedtak: 1. Formannskapet vedtek å senda inn svar på spørsmål som framlagt. Atle Tornes Rådmann Side12

13 NY KOMMUNEREFORM - STATUS I KOMMUNEN Etter Stortingshandsaming har departementet fastslått at alle kommunar skal gå gjennom prosessen med å diskutere og vurdere samanslåing, samt gjera vedtak innan våren Stortinget har slutta seg til desse overordna måla for reforma: Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommunar Styrka lokaldemokrati Kommunereforma er ein velferdsreform. Det handlar om betre velferdstenester der folk bur, no og i framtida: gode barnehagar, gode skular og god pleie og omsorg. Det handlar også om kva som skal til for å ta vare på dei innbyggjarane som treng det aller mest: Barn som treng barnevernet, rusavhengige, menneske med psykiske helseutfordringar og dei som fell utanfor. Kommunereforma handlar også om ein betre organisering i område der både innbyggjarar og næringsliv dagleg kryssar kommunegrenser, og der større kommunar vil kunne gje ein meir heilskapleg og god planlegging for innbyggjarane. Departementet har utarbeida ein vegleiar for utgreiinga og prosess. I denne viser ein til at ekspertutvalet for kommunereforma har sett opp ti kriteria som alle kommunar må vurdere. Sunnhordlandskommunane har hatt ei felles saksutgreiing om kommunereforma, og der står også mandatet for arbeidet: Mandatet er å få utarbeidd eit faktabasert grunnlag, som i neste omgang skal gjera interesserte kommunar i stand til å vedta framtidig kommunestruktur i Sunnhordland. Prosjektgruppa for kommunereforma i Sunnhordland er samde om å fylgja departementet sin vegleiar. Denne kartlegginga kjem i tillegg til at ein vil setje opp oversikt over andre kvantitative data på kvar kommune. Del 1: Generelle spørsmål Kva er unikt med kommunen? Fantastisk fin skjærgard Stor på vindkraft/fornybar energi Ligg gunstig plassert geografisk Har ei rik og spennande historie Regionrådet for kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes A Postboks 444, 5403 Stord T Orgnr E W samarbeidsraadet-sunnhordland.no Side13

14 Kva er det største fortrinn? Dersom ein skal trekkja fram eitt fortrinn med tanke på framtidig vekst og utvikling må det vera geografisk plassering Kva er det viktigaste satsingsområdet i kommunen i dag? Ivaretaking og utvikling av gode tilbod for busetnad og næringsliv Kor ligg det viktigaste potensialet for videre utvikling av kommunen? Tilrettelegging av tenlege areal for næringsutvikling og bustadbygging Samferdsel og kommunikasjon Kva er særskilt utfordrende i kommunen? At me vert for små og ikkje har tyngde nok til å hevda oss i dei viktige kampane DEL 2: Spørsmål i høve til kriteria i vegleiaren Tenesteytar Kva er sterke og svake sider ved kommunen som tenesteytar i dag? Kommunen, gjennom politikarane og dei tilsette, er tett brukarane av dei kommunale tenestene. Dette er oftast positivt, men kan i vanskelege saker like snart vera negativt. Liten organisasjon gjev raske tilpassingar til nye behov og føresetnader. Spesialiserte tilbod og tenester må organiserast interkommunalt, for å sikre spesialkompetanse, som små kommunar manglar. Kva er utfordringane i forhold til forventa demografisk utvikling? Kommunen har ei god aldersfordeling mellom innbyggjarane. Det ser ikkje ut for at Fitjar får større utfordringar med den såkall eldrebylgja enn elles i kommunesektoren. Halda tritt med planbehov, barnehageplassar og kontroll over klassedeling i skulen. Fitjar har mange sjukeheimsplassar, og er difor bra rusta til auken i eldre. Store utfordringar med yngre brukarar og rusmiddelavhengige. Kva utfordringar har kommunane når det gjeld kompetanse, spesialisering og rekruttering? Å ha god nok tilgang på kompetanse er ei stor utfordring i ein såpass liten organisasjon som Fitjar kommune, der det trengt spisskompetanse innafor ei rekkje ulike fagfelt. Store utfordringar innan plan og tekniske fag. Rekrutterer bra til lærarar, sjukepleiarar og fagarbeidarar. Kva finnes av interkommunalt tenestesamarbeid? Side14

15 Miljø, landbruk, barnevern, skatteoppkrevjar, krisesenter, brannførebygging og kontroll, skjenkekontroll, pedagogisk-psykologisk teneste. Det er omfattande samarbeid om støttefunksjonar, som til dømes fagsystem og IKT-samarbeid. Kva er status i kommunane når det gjeld økonomiske nøkkeltal? Fitjar kommune ligg noko i underkant av nærliggjande kommunar i lånegjeld per innbyggjar, men dette vil venteleg jamne seg ut frå neste år, på grunn av Fitjar sine investeringar. Myndigheitsutøving Skape mangel på kapasitet og kompetanse utfordringer for myndigheitsutøvinga? Plan og byggesak har eit lite og sårbart arbeidsmiljø. Det er uråd å rekruttere oppmålar. Nav har utfordringar med eit stort rusmiljø, noko som hindrar arbeid med dei andre ansvarsområda til kontoret. Korleis er tilgangen på juridisk kompetanse i dag? Det er tilsett to juristar i kommunen, men ingen har juridisk arbeid som hovudoppgåve. Kommunen vurderer å leggje juridiske tenester på anbod for rammeavtale. Kva er omfanget av klager, og korleis fordeler desse seg på ulike forvaltningsområde? Innan oppvekst er det ikkje registrert klager på barnehagelova eller opplæringslova. Det er jamleg klager på vedtak innan helse og omsorg, men få omgjeringsvedtak frå Fylkesmannen i Hordaland. Plansaker gjev mange klagesaker, men få blir omgjort. Korleis er saksbehandlingstidene og kvaliteten på saksbehandlinga? Kvaliteten på sakshandsaminga er i hovudsak god, noko tilbakemeldingar frå tilsyn viser. Det er utfordringar innan sakshandsaming for spesialiserte og juridiske problemstillingar. Innan skule og oppvekst er det gjort eit arbeid for å kvalitetssikre og rutinefeste den delen av sakshandsaminga som blir gjort på skulane. Sakshandsamingstida innan plan- og byggjesak er varierande etter innkomne saker. Få tilsette gjer at utslag av endring i saksmengde gjev store skilnadar i sakshandsamingstid. Har kommunen gode rutinar og system for myndigheitsutøving? Kva utfordringar er avdekka gjennom statlege tilsyn? I utgangspunktet gode rutinar, og tilsyn viser ikkje djuptgåande avvik. Rutinefestinga varierer mellom fagområda. I kva grad er det problem med habilitet, og kva utfordringar skaper dette? I ein liten kommune som Fitjar er det ikkje uvanleg at politikarar er ugilde grunna bindingar til selskap og personar som har saker til behandling. Dette har politikarane eit bevisst forhold til og er snare til å seia i frå dersom dei er i tvil. Side15

16 Habilitet er ikkje ei særskilt stor utfordring i Fitjar kommune. Samfunnsutviklar Kva utfordringar står kommunane føre i dag med tanke på å fremje ein langsiktig og heilskapleg utvikling, både kvar for seg og for regionen som heilskap? Det kan vera vanskeleg å sjå regional heilskap for det som gjeld samferdsel, arealpolitikk og liknande når ulike kommunar arbeider kvar for seg innafor ein felles arbeids- og buregion. Korleis er situasjonen i kommunane når det gjeld befolkningsutvikling, næringsutvikling og sysselsetting? No om dagen går det svært bra. Fitjar kommune scorar godt på alle desse felta. Kva oppgåver og utfordringar krev felles løysingar på tvers av kommunegrensene? Samferdsel, næringsutvikling, busetjing, arealpolitikk og ein del av tenesteprosuksjonen. I kva grad evner kommunen å gjennomføra vedtak i plan- og utbyggingssaker? Kommunen burde gjerne hatt meir mot og musklar for å gjennomføra ein del av planane og vedtaka. Det kan lett verta konfliktar mellom ulike interesser og då kan det vera behageleg for kommune å halda seg unna. Demokratisk arena Korleis er lokaldemokratiet organisert i dag, og kva former for deltaking er etablert? Kommunestyret Kontrollutvalet Formannskapet Utval for plan og miljø Korleis er rekrutteringa og engasjementet for å driva politisk arbeid? Dei fleset partia slit med å få nok engasjerte folk til å stå på listene. Kva parti er representert og korleis er aktiviteten i partiorganisasjonane? For tida er Høgre, KrF, AP, SP og FrP representerte i Fitjar kommunestyre. Intrykket er at styret i lokallaga og kommunestyregruppene arbeider godt i saman. Å få folk til å stilla på medlemsmøte i partia er ikkje så enkelt å få til. Difor er ikkje det forumet å rekna som noko viktig demokratisk arena. Korleis er valdeltakinga og det lokalpolitiske engasjementet? Utval for oppvekst og omsorg Side16

17 Fitjar har tradisjon for å ha høg valdeltaking ved kommunevalet. Listene vert mykje endra, noko som tyder på bra engasjement hos veljarane Fitjar 1221 Stord 1219 Bømlo 0 Hele landet Korleis vert lokalpolitisk styring drive - overordna styring eller detaljstyring? I Fitjar, som elles, vert det mykje detaljstyring mellom dei store linjene. Det er ofte detaljar i sakene som er viktig for innbyggjarane, og då får dette sjølvsagt stor merksemd. Korleis er forholdet mellom saksmengde og tid til å driva lokalpolitikk i kommunestyret? Mykje av den lokale politikken vert utforma i fagutvala før sakene vert sendt vidare til kommunestyret. Kommunestyret set av ein del tid på temamøter som gjeld overordna tema. Del 3: Anna I tillegg ønskjer prosjektgruppa å få svar på følgjande: Kva interkommunale selskap er kommunen med i? Sunnhordland interkommunale legevakt IKS, Sunnhordland interkommunale miljøverk IKS, Krisesenter Vest IKS, Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS, Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS. Er det nokre område kommunen meiner ei større samanslåing vil føre til betre resultat? Overordna samfunnsutvikling Som tenesteytar på dei områda der den enkelte kommune ikkje er i stand til å løysa dette på eiga hand. På ein del sentrale område innan tenesteproduksjonen er det viktig å sikra direkte demokraisk styring og kontroll i staden for alternativet, som oftast er intekommunale selskap eller samarbeidsavtalar. Side17

18 Kva nye oppgåver bør overførast til kommunane ved ei kommunesamanslåing? Det bør leggjst til rette for å endra på oppgåvefordelinga innan offentleg sektor, slik at kommunan mellom anna kan få overført større ansvar for m.a.: Tannhelse Vidaregåande skular Veg og anna samferdsle Side18

19 Fitjar kommune Arkivkode: 150 Saksmappe: 2014/433 Sakshandsamar: Trond Salmo Dato: SAKSFRAMLEGG Budsjett 2015 og økonomiplan Utval sak Utval Møtedato 103/14 Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: 1. Møtebok frå oppvekst og omsorg 18. november 2. Møtebok frå plan, miljø og utvikling 25. november 3. Uttale Råd for funksjonshemma 4. Uttale Ungdomsrådet 5. Uttale Eldrerådet (vert utdelt i møte) 6. Rådmannen sine innspel til budsjett 2015 Samandrag: Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2015 og økonomiplan ligg som vedlegg i Formannskapssak 91/14. Formannskapet handsama budsjettframlegget frå Rådmannen i møte 5. november, og gjorde følgjande vedtak: «Budsjettet vert sendt utval for oppvekst og omsorg, utval for plan og miljø, eldreråd, ungdomsråd og råd for funksjonshemma for uttale. Formannskapet ber utvala drøfta omprioriteringar og tiltak som kan redusera drifta ytterlegare. Formannskapet skal også drøfta omprioriteringar og tiltak som kan redusera drifta ytterlegare innafor eige budsjett.» Budsjettet vart handsama i utvala (vedlegg): 10. november / 1. desember - Eldreråd 14. november Råd for funksjonshemma 18. november - Utval for oppvekst og omsorg 25. november Utval for plan og miljø 26. november Ungdomsråd Rådmannen har utarbeidd innspel til budsjettet på nokre punkt som ikkje var klart, eller er endra, til førre møte (vedlegg), mellom anna budsjettavtalen i Stortinget. Framlegg til vedtak: Budsjettet vert lagt ut på høyring i perioden 3. desember til 17. desember. Formannskapet rår kommunestyret til å vedta Rådmannen sitt budsjett 2015 og økonomiplan med følgjande endringar: Atle Tornes Rådmann Side19

20 Fitjar kommune Arkivkode: 150 Saksmappe: 2014/674 Sakshandsamar: Trond Salmo Dato: MØTEBOK Budsjett oppvekst og omsorg Utval sak Utval Møtedato 49/14 Utval for Oppvekst og omsorg Vedlegg: Sak PS 91/14 frå formannskapet Rådmannen sitt framlegg til budsjett Samandrag: Formannskapet handsama i møte sak PS 91/14 - Budsjett 2015 og økonomiplan med slikt vedtak: «Budsjettet vert sendt utval for oppvekst og omsorg, utval for plan og miljø, eldreråd, ungdomsråd og råd for funksjonshemma for uttale. Formannskapet ber utvala drøfta omprioriteringar og tiltak som kan redusera drifta ytterlegare. Formannskapet skal også drøfta omprioriteringar og tiltak som kan redusera drifta ytterlegare innafor eige budsjett.» Utval for oppvekst og omsorg sine ansvarsområde er kapitel 2 Skule, og kapitel 4 Helse og omsorg. Teknisk drift av skular, institusjonar (Havnahuset og FBB) ligg under plan og miljø, og har indirekte verknad for drifta av kapitla. Framlegg til vedtak: Saka vert lagt føre utan tilråding. Behandling i Utval for Oppvekst og omsorg : Rådmann Atle Tornes og økonomisjef Trond Salmo orienterte generelt om framlagt budsjett. Skulesjef John Karsten Raunholm og helse- og sosialsjef Anne Berit Hovstad Johansen orienterte om sine områder innan budsjettet. Administrasjonen svara på spørsmål frå utvalet. Framlegg til vedtak frå representanten Thoralf Røen (AP): Dersom det skal gjerast endringar i det framlagde budsjettet for oppvekst og omsorg, med omprioriteringar og tiltak som kan redusera drifta ytterlegare, må det utarbeidast ein oversikt som syner kva fylgjer dette vil få for det framtidige tilbod til innbyggjarane i Fitjar kommune med alternative forslag. Dette må gjerast før utvalet kan ta stilling til endringar i budsjettet. Vedtak: (Samrøystes) Dersom det skal gjerast endringar i det framlagde budsjettet for oppvekst og omsorg, med omprioriteringar og tiltak som kan redusera drifta ytterlegare, må det utarbeidast ein oversikt som syner kva fylgjer dette vil få for det framtidige tilbod til innbyggjarane i Fitjar kommune med alternative forslag. Dette må gjerast før utvalet kan ta stilling til endringar i budsjettet. Atle Tornes Rådmann Side20

21 Fitjar kommune Arkivkode: 150 Saksmappe: 2014/674 Sakshandsamar: Atle Tornes Dato: MØTEBOK Budsjett 2015 Avdeling for plan og utvikling Utval sak Utval Møtedato 110/14 Utval for plan og miljø Vedlegg: Sak PS 91/14 frå formannskapet Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2015 Samandrag: Formannskapet handsama i møte sak PS 91/14 Budsjett 2015 og økonomiplan med slikt vedtak: «Budsjettet vert sendt utval for oppvekst og omsorg, utval for plan og miljø, eldreråd, ungdomsråd og råd for funksjonshemma for uttale. Formannskaper ber utvala drøfta omprioriteringar og tiltak som kan redusera drifta ytterlegare. Formannskapet skal også drøfta omprioriteringar og tiltak som kan redusera drifta ytterlegare innafor eige budsjett.» Utval for plan og miljø sine ansvarsområde er kapittel 3 - Plan, utvikling og miljø. Framlegg til vedtak: Saka vert lagt føre utan tilråding. Behandling i Utval for plan og miljø : Økonomisjef Trond Salmo orienterte om budsjett Utvalet drøfta saka og kom med slikt framlegg til innspel. Utval for plan og miljø støtter tiltaka i forslaget til budsjett i kap 3000 for Utvalet vil likevel følgje avdelinga for plan, kundetorg og oppmåling tett slik at ei eventuell tilsetjing i vakante stillingar kan leggjast inn i revidert budsjett i Utvalet oppmodar formannskapet om å finna plass til at investering i 2016 som gjeld frigjeringsverkty til Fitjar Brannvesen vert framskynda til 2015 Vedtak: (Samrøystes 4 røyster) Utval for plan og miljø støtter tiltaka i forslaget til budsjett i kap 3000 for Utvalet vil likevel følgje avdelinga for plan, kundetorg og oppmåling tett slik at ei eventuell tilsetjing i vakante stillingar kan leggjast inn i revidert budsjett i Utvalet oppmodar formannskapet om å finna plass til at investering i 2016 som gjeld frigjeringsverkty til Fitjar Brannvesen vert framskynda til 2015 Atle Tornes Rådmann Side21

22 Side22

23 Råd for funksjonshemma i Fitjar har handsama Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2015 og Økonomiplan i møte og vil koma med fylgjande uttale: Rådet meiner framlegget er nøkternt og gjev ei sakleg framstilling av dei utfordringane og moglegheitene som ligg føre. Me har med interesse lest skildringa av den demografiske situasjonen i Fitjar, med ei forventa auke i innbyggarar i aldersgruppa 66 år og eldre, samstundes som det er forventa ei relativ reduksjon i aldersgruppa mellom 20 og 66 år. Rådet vil peika på at det vil vera behov for satsing på tiltak som kan bremsa ei auke tenestilbodet til eldre, fordi det vil ikkje vera berekraftig viss det blir lagt opp til same tilbod og finansiering som i dag. Samstundes vil det vera naudsynt å halda tenestenivået til menneske med nedsett funksjonsevne på eit nivå som kan forhindra større funksjonsnedsetting. I helse og sosialbudsjettet er tiltak som kan dra i ønska retninga, sett passive. Me tenker då særskilt på 1. Konsulent i fast stilling ved Helse og omsorgsavdelinga, som også bør ha eit auka fokus på samhandling 2. Ergoterapeut i fast stilling 3. Tiltaksarbeidar for ungdom Undersøkingar frå andre kommunar som har satsa bevisst på ei slik dreiing av tenestetilbodet frå rein pleie og omsorg til meir førebyggande arbeid, viser at kommunen kan tene inn satsinga i løpet av kort tid (under 1 år). Viss ein får det til, kan kommunen tene 2 kr for kvar krone som ver brukt. Det er og mogleg å søkja delfinansiering gjennom stimuleringstiltak gjennom stat og kommune. Slik finansiering krev auka administrative ressursar. Me les vidare at kommunen har fått ein reduksjon i medfinansiering. Rådet skjønar og at det er fristande å nytta desse midlane fritt i kommunebudsjettet, men meiner det er viktig å sjå reduksjonen i samanheng i auka ansvar kommunen har for samhandling mellom dei ulike tenestenivåa i helse og sosialsektoren. Råd for funksjonshemma er uroa over at det ikkje viser tydlegare att i rådmannens budsjettforslag korleis Fitjar Kommune skal løyse det. Avslutningsvis vil rådet gje kommunen honnør for at det no er sett av midlar til bygging av omsorgsbustader. Med vennleg helsing Sigrid Fangel (leiar) Side23

24 UTTALE FRÅ U-RÅDET TIL BUDSJETTET 2015 Ungdomsrådet hadde ein gjennomgang av budsjettet på møte Økonomisjefen gjekk gjennom budsjettprosess og tala i budsjettet. Etter dette kom u-rådet med følgjande uttale: KULTUR: 1. TID TIL UNGDOMSRÅDET: I kommentar til budsjettet står det at kultur- og informasjonssjef skal ta seg av ungdomsrådet dersom hennar stilling vert utvida til 100% Det er viktig at ho får dette, for det å ha ein vaksenperson i kommunen betyr mykje for at vår meining skal bli høyrt. Det er og viktig at denne vaksne personen har tid til å vera med på arrangement og møter når me har behov for det. Denne hausten har dette ikkje vore på plass og i mellomtida har ein fått både ny skulebruksplan og vedteke å ta i mot flyktningar UTAN at ungdomsrådet har fått uttale seg. Det er ikkje bra. 2. RUSFRITT UNGDOMSARRANGEMENT 16.MAI Kultur har også planer om eit rusfritt ungdomsarrangement den 16.mai (sjå s 58 i Rådmannen sitt framlegg). Dette tiltaket må løftast opp. Det er svært viktig at ein har eit alternativ til uorganiserte festar utan vaksne til stades. Spesielt denne kvelden. Det å vera med på eit slikt arrangement kan hindra at dei alkoholdebuterer på denne kvelden. OPPVEKST: 3. FLYTTING AV 7.TRINNET TIL RIMBAREID For elevane på Rimbareid er det kjekt når det kjem nye elevar utanfrå, for det utvidar miljøet. For elevane på dei små skulane, så har ein kjennskap til at nokre ikkje ønskjer å skifta skule etter 6.trinn, men elevar som har prøvd å skifta skule stiller seg positiv til dette. Skulemiljøet på dei små skulane kan bli litt «smått» og ein er klar for et større miljø når ein skal begynne i 7.klasse. 4. KUTT I MIDLAR TIL LÆREVERK Det er ille at ein har tenkt å spare pengar på læremiddel til elevane i skulen. Bøker vert øydelagde og må erstattast. Det er og viktig at læreverka er oppdaterte og inneheld det me faktisk skal læra og at ein heile tida er oppdatert. Dessutan er det mykje meir arbeid for lærarane når det som står i bøkene ikkje stemmer. DRIFT OG VEDLIKEHALD 5. INNSPARING REKREASJON, SKULE OG IDRETTSBYGG Det er ikkje bra at ein sparer inn på vedlikehald av miljøet i kring oss. Fitjar treng ikkje sjå ut som eit «kråkereir». Side24

25 Fitjar kommune Notat Dykkar dato: Dykkar ref: Vår dato: Vår ref: Arkiv: Sakshandsamar: / / Trond Salmo Til: Formannskapet Rådmannen sine innspel til budsjett ) Endringar som følgje av lokale lønstingingar 2014: Det var satt av 1,3 mill. til å dekke effekten av lokale lønstingingar Desse er no klare, og fordelinga vert: Administrasjon kr ,- Skule og oppvekst kr ,- Plan, utvikling og miljø kr ,- VAR kr ,- Pleie og omsorg kr ,- Kultur kr ,- Sum kr ,- Noko vert dekka på sjølvkostområda, slik at bruk av fond vert auka med kr ,-. Stord sin del av SFLMK er teken omsyn til. Netto meirkostnad vert kr ,- (per år) sett i høve til avsetjinga på 1,3 mill. 2) Endringar som følgje av VAR-budsjettet: Viser til eiga sak om VAR-budsjettet. Avskrivingane vert ikkje så store som føresett i Rådmannen sitt framlegg. Motpost avskrivingar må difor reduserast tilsvarande. Nettoeffekten vert redusert balanse med: Reduksjon overskot , , , ,- Justering endringar sjølvkost: Bruk av bundne fond vert redusert med kr ,- Bevilling plan, utvikling og miljø vert redusert med kr ,- Bevilling VAR vert redusert med kr ,- Bevilling økonomisk forvaltning vert auka med kr ,- 3) Avtale statsbudsjett KrF-V-H-FrP Tala som vert presentert er usikre. Dei er i basert på KS si tolking, og eigne anslag. Endringane gjev kommunen ,- meir i rammeoverføring og ,- meir i tilskot, totalt ,-. Endringane gjev kommune auka utgifter til barnehage med ,- Side25

26 Virksomhetens navn Side 2 av 2 a) Endring i tilskotssatsar til ikkje-kommunale barnehagar: I budsjettavtalen mellom H, Frp, Krf og V vart det einigheit om å utsetja innføringa av auken i makspris i barnehage til 1. mai. Dette fører til at tilskotssatsane må korrigerast til: a ,- for små born med full plass b ,- for store born med full plass c ,- i kapitaltilskot per barn (uendra) Dette fører til at totalt tilskot til ikkje-kommunale barnehagar må aukast med ,-. I tillegg vert inntektene redusert i eigen barnehage med ,-. b) Endring minstekrav til foreldrebetaling til 1. mai Auken i midlar skal tilsvara utgifter for Fitjar på ,-, til ,- for Kommunen har sett av ,- til dette i Rådmannen sitt framlegg. c) 2600 fleire barnehageplassar Auke i overføringa svarer til ,- i utgiftsauke (svarar til 3 store plassar frå 1. august). (Mrk. Det er stilt spørsmål om utviding av talet på plassar 1/1-15 frå ein av dei private barnehagane.) d) Reduksjon av eigendel ressurskrevjande tenester Reduksjonen fører til at kommunen får 80% auke for reduksjonen på ,- (anslag) per brukar. Då me har seks brukarar, vil tilskotet auka med ,- e) Auke i rammetilskot som følgje av styrking av skulehelsetenesta og helsestasjonar Fitjar har allereie styrka tenesta med ein 20% stillings i Rådmannen sitt framlegg. f) Reduksjon som følgje av øyremerking av rusarbeid Kommunen har ikkje lagt inn auke i tenesta i Rådmannen sitt framlegg. 4) Utfyllande informasjon om omorganiseringa plan, kundetorg og informasjon Det har gjennom 2014 kome inn svært mange plan- og byggjesaker, noko som gjer at ein vil oppnå sjølvkost ved avdelinga. Ein sakshandsamar har sagt opp sin stilling, og fråtrer frå nyttår. Det er venta inn færre saker i 2015 enn i år, og det er budsjettert med sjølvkost basert på at det ikkje blir tilsett i stillinga som blir ledig. For at det skal vera kapasitet til å handsama dei sakene som er venta, må det leggjast inn betydeleg meir arbeid med byggjesaker på medarbeidarar i kundetorget. Dette vil gå ut over oppgåvene ved Kundetorget, og i informasjonsarbeidet. Som avbøtande tiltak for å sikra informasjonsverksemda som kundetorget har ansvar for per i dag, har rådmannen lagt inn 20 prosent stilling til informasjonsarbeid ved Kundetorget, tiltenkt kultur- og informasjonssjef. Gjennom denne organiseringa vil kultur- og informasjonssjef i tillegg kunne overta ungdomsrådet, som treng ny sekretær frå Det er usikkert kor store ressursar frå kundetorget som må overførast til planavdelinga for å få gjennomført det budsjetterte saksomfanget. Ettersom desse stillingane er budsjettert på kundetorget, vil overføringa ikkje ha innverknad på totalbudsjettet. Med helsing Trond Salmo Økonomisjef Side26

27 Fitjar kommune Arkivkode: 613 Saksmappe: 2014/770 Sakshandsamar: Atle Tornes Dato: SAKSFRAMLEGG Fornying av kausjon i Stiftinga Havnahuset Utval sak Utval Møtedato 104/14 Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: 1. Skriv frå Nordea til Stiftinga Havnahuset dagsett 5 november Kommunestyresak PS 42/ Godkjenning av garanti dagsett 14. oktober Bakgrunn: I samband med etablering av Nordea som ny långjevar i Havnahuset hausten 2004, vart det inngått ein avtale med Nordea om refinansiering av eit lån til selskapet Stiftinga Havnahuset med føresetnad om kommunal garanti. Denne garantien var då ein simpel garanti som er gjort for 10 år og går ut 15/ Saldoen på lånet var pr november 2014 kr , men det stå att eit avdrag, og skal vera pr 1. januar Nordea ber no om at denne garantien blir fornya. Vurdering: Det er i dag 3 lån i stiftinga der to er i Kommunalbanken med kommunal sjølvskuldskausjon og det tredje i Nordea med simpel kausjon. Det er normalt at kommunen gir garantiar for slike lån. Forskjellen på ein simpel garanti/kausjon og ein sjølvskuldskausjon er at kreditor ved ein sjølvskuldkausjon ved mishald hos debitor kan gå direkte mot garantisten/kausjonisten utan å gå vegen om debitor, medan han ved ein simpel kausjon må ta det han kan hos debitor, og først då kan han gå på kausjonisten. Med slik tryggleik som bakgrunn gir også långjevar normalt betre rente i tilfelle sjølvskuldskausjon enn ved simpel kausjon. Det kan dreia seg om 2-3 tidels prosent. Kommunen har i leigeavtalen med Stiftinga eit ansvar for å dekka alle kostnader med framandkapital i selskapet, som inkluderer både renter og avdrag. Det tilseier at kommunen uansett om dette er simpel eller sjølvskuldskausjon sit med det reelle ansvaret. Det er utenkjeleg for kommunen at Stiftinga kan gå konkurs, og me har to andre lån med sjølvskuldkausjon i Stiftinga. Det einaste me vinn ved ein simpel kausjon er tida kreditor treng for å gå via Stiftinga mot kommunen, enn direkte. Då er det ikkje snakk om lang tid. Alt talar difor for at me bør gir ein sjølvskuldskausjon. I kommunestyresaka frå 2010 går det fram at kommunen vedtok å gje sjølvskuldskausjon ovafor alle långjevarane, også Nordea, for heile(?) låneperioden, men av fleire grunnar vart ikkje denne garantien gjennomført for Nordea. Og no ber dei om at den simple kausjonen blir fornya. Dei stadfester pr telefon at ein sjølvskuldskausjon vil medføra lavare rente. Ei eventuell fornying av avtalen innebærer ikkje noko høgare risiko for kommunen då beløpet er betalt ned i samsvar med løpetida. Imidlertid har nedbetalingsplanen ein bratt nedbetaling mot slutten av låneperioden. Lånet løper til desember Side27

28 I samband med at me no formelt fornyar garantien, er det ynskjeleg at me gir ein sjølvskuldskausjon for å oppnå betre lånevilkår. Dette har me erfaring frå både Gamle Fitjar tinghus AS og FKIB, då me «vann» 0,3% på rentesatsen ved å gje sjølvskuldsgaranti. Det er ynskjeleg at denne fornyinga også vil gjelda refiannsiering i annan bank viss ynskjeleg. Saka frå 2010 omfatta og rett til å endra avdragsvilkåra. Ein kausjon skal godkjennast av Fylkesmannen før han er gyldig. Det er naturleg at garantiramma i dokumentet blir redusert til dagens skuldnivå pluss 10% som det vert kravt. Me har vore i kontakt med fylkesmannen for å avklara kor vidt vedtaket frå 2010 og gjeld i dag, slik at me kan sleppa kommunestyrehandsaming og godkjenning av garantien. I skrivande stund har me ikkje fått tilbakemelding. På grunn av at saka kom oss i hende tysdag denne veka, og det er behov for meir vurdering, vert saka difor lagt fram førebels, med atterhald om kva tilbakemeldinga frå fylkesmannen viser. Me vil då og vurdera avdragsvilkåra. Framlegg til vedtak: Formannskapet rår kommunestyret til å gjera fylgjande vedtak: Fitjar kommune gir ein sjølvskuldskausjon ovanfor Stiftinga Havnahuset for eit lån på inntil kr. 10 mill. + 10%. Atle Tornes Rådmann Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Side32

33 Side33

34 Side34

35 Side35

36 Side36

37 Side37

38 Side38

39 Side39

40 Fitjar kommune Arkivkode: 250 Saksmappe: 2014/779 Sakshandsamar: Trond Salmo Dato: SAKSFRAMLEGG Finansforvaltningsreglement Utval sak Utval Møtedato 105/14 Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: 1 Reglement for finansforvaltning for Fitjar kommune Saksopplysningar: Finansforvaltningsreglementet skal vedtakast av kommunestyret ein gong kvar valperiode. Gjeldande reglement vart vedtatt 16. juni Uavhengig kompetanse, kommunen sin revisor, skal vurdera om reglementet er i samsvar med reglane i kommunelova og gjeldande finansføresegn før det vert vedteke. Revisor har gått gjennom nytt finansreglement, og gitt munnleg tilslutning til at det er i samsvar med lov og føresegn. Offisiell godkjenning vil bli gitt etter handsaming i Formannskapet, føresett at eventuelle endringar og er i samsvar med lov og føresegn. Eit nytt moment i reglementet er risikovurdering bygd på objektive kriterier, og grenseverdiar til denne, og viser til resultat av stresstest (jf. finansforvaltningsrapport) Sakshandsamar har ikkje funne tilsvarande i andre kommunar. Skalaen bør reflektere politisk risikovilje i Fitjar kommune. Føreslåtte grenseverdiar (meirkostnadar / brutto driftsinntekter): Risiko Grense Beløp i 2014-kr Svært låg < 0,1 % < ,- låg 0,1 % - 0,2 % Opp til ,- Moderat 0,2 % - 0,5 % Opp til 1,25 mill. Høg 0,5 % - 1,0 % Opp til 2,5 mill. Svært høg > 1,0 % Over 2,5 mill. Viktige storleikar til vurdering av grenseverdiar: Rentesjokk vil inntreffa i snitt ein gong kvart 10. år. Tilrådd overskot 1,75 % (TBU haust 2014) 4,4 mill. Mindreforbruk 2015 i Rådmannen sitt framlegg ,- Mindreforbruket har svingt mellom 0,6 mill. og 7,4 mill. sidan Vurdering: Viktige endringar i den nye reglementet: a) Ein tek bort plasseringsalternativet pengemarkedsfond. Dette alternativet krev ein del arbeidsressursar, utan at ein vil få dei store gevinstane. b) Ved opptek av nye lån til investeringar, skal desse no kunngjerast på DOFFIN / TED. Bakgrunnen er avgjerd i KOFA. c) Ut frå vurderingane som vart gjort i høve til opptak av nytt lån til investeringar i sommar, har ein føreslått å endra minimums- og maksimumsgrensene for rentesikting. I dette reglementet ligg grensene på minimum ¼ rentesikring, og maksimum på ¾. I førre reglement var grensene på høvesvis 1/3 og 2/3. d) Ein tek inn eit punkt om nedbetaling av gjeld; at denne skal minimum vera i samsvar med prinsipp om minimumsavdrag Side40

41 e) Det er komme inn definisjon av langsiktige finansielle midlar. Dette var ikkje aktuelt i 2010, då Fitjar var ROBEK-kommune. f) Plassering av langsiktig likviditet er og ny. Ein avgrensar plassering til driftskonto og fastrenteavtale / høgrentekonto. g) Risikovurdering var stort sett basert på skjønn i det førre reglementet. No har ein skildra stresstest (henta frå standard i finansnæringa). h) Det er komme til ein skala for å vurdere risiko. Framlegg til vedtak: Formannskapet rår kommunestyret til å vedta vedlagt Finansreglement for Fitjar kommune. Atle Tornes Rådmann Side41

42 Reglement for finansforvaltning Fitjar kommune Vedteke av kommunestyret 17. desember 2014 Reglement for finansforvaltning Fitjar kommune 2014 Side 1 Side42

43 Innhald 1. Finansreglementet sitt verkeområde Meininga med reglementet Kven reglementet gjeld for Heimel og verknad Heimel Verknad Forvaltning og forvaltningstypar Føremål Generelle rammer og avgrensingar Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar tenkt for driftsføremål Innskot i bank Felles plasseringsavgrensingar Rapportering Forvaltning av gjeldsportefølje og andre finansieringsavtalar Vedtak om opptak av lån Val av låneinstrument Tidspunkt for låneopptak Konkurrerande tilbod Val av rentebindingsperiode bruk av sikringsinstrument Storleiken på det einskilde lån spreiing av låneopptak Nedbetaling av lån Trekkrettar Rapportering Forvaltning av kommunen sine langsiktige finansielle aktiva Definisjon Aksjar Anleggsaksjar Støtteaksjar Interesseaksjar Finansaksjar Plassering av langsiktig likviditet Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko Risikovurderingar Kvalitetssikring... 9 Reglement for finansforvaltning Fitjar kommune 2014 Side 2 Side43

44 1. Finansreglementet sitt verkeområde 1.1 Meininga med reglementet Reglementet skal gje rammer og retningsliner for den samla finansforvaltninga. Reglementet gir eit samla oversyn over dei rammer og avgrensingar som gjeld, og dei fullmakter / instruksar og rutinar som vert heimla i dette reglementet. Vidare definerer reglementet avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midlar, plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva og opptak av lån / forvaltning av gjeld. 1.2 Kven reglementet gjeld for Reglementet gjeld Fitjar kommune med verksemder organisert som kommunale føretak og interkommunalt samarbeid etter kommunelova sin 27 der Fitjar kommune er vertskommune. I den grad disse verksemdene har en eigen finansforvaltning skal denne utøves i samsvar med dette reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter eit avtalt finansreglement som er godkjent av kommunestyret. 2. Heimel og verknad 2.1 Heimel Reglementet er utarbeida på bakgrunn av. Lov om kommunar og fylkeskommunar av 25. september 1992, 52 Føresegn om kommunar og fylkeskommunar si finansforvaltning fastsett av KRD 9. juni 2009 (FOR nr 635). 2.2 Verknad Reglementet trer i kraft frå og med , og gjeld til nytt finansreglement er vedteke. Finansreglementet skal vedtakast minst ein gong i kvar kommunestyreperiode. Dette reglementet erstattar alle tidlegare reglar og instruksar som kommunestyret har vedteke for kommunen si finansforvaltning. 3. Forvaltning og forvaltningstypar Reglementet omfattar forvaltninga av alle finansielle aktiva (plasseringar) og passiva (renteberande gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt målsettingar, strategiar og rammer for: Forvaltning av likviditet. Forvaltning av gjeld og andre finansieringsavtalar Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. Reglement for finansforvaltning Fitjar kommune 2014 Side 3 Side44

45 4. Føremål Finansforvaltninga har som føremål å sikre ei rimeleg avkastning på kommunen sine plasseringar samt stabile og lave netto finansieringskostnader på låneporteføljen innanfor definerte risikorammer. Dette vert forsøkt oppnådd gjennom følgjande delmål: Kommunen skal til ei kvar tid ha tilstrekkeleg likviditet (inkludert trekkrett) til å dekkje daglege betalingspliktar Plassert overskotslikviditet skal over tid gi ei god og konkurransedyktig avkastning innanfor definerte krav til likviditet og risiko, når ein tek omsyn til tidsperspektivet på plasseringane. Lånte midlar skal over tid gi lågast mogleg totalkostnad innanfor definerte krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, når ein tek omsyn til trongen for føreseielege og stabile lånekostnader. Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva skal gi ei god langsiktig avkastning til ein akseptabel risiko. (Fitjar kommune har ikkje slike aktiva i dag.) 5. Generelle rammer og avgrensingar Kommunestyret skal sjølve gjennom fastsetting av dette finansreglement, ta stilling til kva som er tilfredsstillande avkastning og vesentleg finansielle risiko, jf. Kommunelova 52. Reglementet skal byggja på kommunen sin eigen kunnskap om finansielle marknadar og instrument. Kommunestyret skal ta stode til prinsipielle spørsmål om finansforvaltninga, under dette kva som vert rekna som langsiktige finansielle aktiva. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar i samsvar med dette reglementet. Rådmannen får fullmakt til å plassere kommunen sine midlar i samsvar med reglane i dette reglementet. Rådmannen får fullmakt til å forvalte kommunen si gjeldsportefølje i samsvar med retningslinene i dette reglementet Det ligg til rådmannen å utarbeide naudsynte fullmakter / instruksar / rutinar for dei einskilde forvaltningsformene.. Finansielle instrument og / eller produkt som ikkje er eksplisitt tillete nytta gjennom dette reglementet, kan ikkje nyttast i finansforvaltninga. Kommunen kan i si finansforvalting nytte seg av andre finansielle instrument, såkalla avleda instrument / derivat. Slike instrument skal vere konkret nemnt under dei einskilde forvaltningsformene og dei må nyttast innanfor risikorammene til underliggjande aktiva eller gjeld og skal inngå i berekninga av finansiell risiko. Konkrete rammer for forvaltning av kommunens midlar til driftsformål (inkl. ledig likviditet), gjeldsporteføljen og langsiktige finansielle aktiva vert omtala kvar for seg. 6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar tenkt for driftsføremål Midlar til driftsføremål (inklusiv ledig likviditet) kan plasserast i bankinnskot. Plasseringane skal gjerast i norske kroner (NOK). Reglement for finansforvaltning Fitjar kommune 2014 Side 4 Side45

46 Det skal inngåast rammeavtale for å ivareta trongen for banktenester. Ved val av hovudbank vert det stilt krav om at banken skal ha tilstrekkeleg økonomisk evne og tryggleik. Det kan gjerast avtale om trekkrett. Driftslikviditet skal plasserast i kommunens hovudbank, eventuelt supplert med innskot i andre større spare- eller forretningsbankar med forvaltningskapital som overstiger NOK 1 mrd. Ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål utover kva kommunen treng for å dekke betalingspliktar dei næraste 3 månadane, kan plasserast etter følgjande retningsliner: 6.1 Innskot i bank Hovudregel er at ledig likviditet vert ståande på driftskonto. Dersom fastrenteavtale gjev vesentleg betre rentevilkår enn bankavtalen gjev, kan avtale om plassering av ledig likviditet på inntil 3 månadar inngås. 6.4 Felles plasseringsavgrensingar Samla innskot i bank / kredittinstitusjon skal ikkje overstige 1 % av forvaltningskapitalen til institusjonen. Kommunen sitt samla innskot i ein bank / kredittinstitusjon, utanfor hovudbankavtalen, skal ikkje overstige 10 mill. 6.5 Rapportering Rådmannen skal per 30. april og 31. august, leggje fram rapportar for kommunestyret som syner status for forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsformål. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang leggje fram ein rapport for kommunestyret som syner utviklinga gjennom året og status Rådmannen sin rapport skal innehalde følgjande: Fordeling på dei ulike plasseringsalternativa/ typar aktiva i kroner (marknadsverdiar) og i prosent av dei samla midlane til driftsføremål Eigne rentevilkår samanlikna med marknadsrentene. Kommentarar knytt til samansetning, rentevilkår/avkastning, vesentlege marknadsendringar og endring i risikoeksponering. Skildring og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet. 7. Forvaltning av gjeldsportefølje og andre finansieringsavtalar 7.1 Vedtak om opptak av lån Vedtak om opptak av lån vert gjort av Kommunestyret. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån i samsvar med Kommunestyret sitt lånevedtak, godkjenne lånevilkår og forvalte kommunen sine innlån etter dei retningslinene som går fram av dette reglementet og i samsvar med reglane i Kommunelova sin 50 om låneopptak. Reglement for finansforvaltning Fitjar kommune 2014 Side 5 Side46

47 Rådmannen får fullmakt til å refinansiera eksisterande gjeld, under dette inngå renteavtalar (FRA) og rentebytteavtalar (SWAP) innanfor rammene i dette reglementet. 7.2 Val av låneinstrument Det kan berre takast opp lån i norske kroner. Lån kan takast opp som direkte lån i offentlege og private finansinstitusjonar, samt i livselskap. Det er ikkje høve til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarknaden. Lån kan takast opp som opne seriar (serielån) og utan avdrag (bulletlån). Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing. 7.3 Tidspunkt for låneopptak Låneopptaka skal vurderast opp mot likviditetsbehov, vedteke investeringsbudsjett, forventningar om renteutvikling og generelle marknadsforhold. 7.4 Konkurrerande tilbod Opptak av ordinære banklån skal kunngjerast på DOFFIN / TED. Det vert høve til unntak ved opptak av lån i statsbank (t.d. startlån i Husbanken). 7.5 Val av rentebindingsperiode bruk av sikringsinstrument Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatningar om framtidig renteutvikling og innanfor eit akseptabelt risikonivå gitt eit overordna ønske om føreseielege og stabile lånekostnader. Forvaltninga skal legge til grunn følgjande: a) Refinansieringsrisikoen skal reduserast ved at tidspunktet for renteregulering / forfall er spreidd. b) Gjennomsnittleg attverande rentebinding (durasjon vekta rentebindingstid) på samla renteberande gjeld skal til ei kvar tid vere mellom 1 og 5 år. c) Minimum 1/4 av gjeldsporteføljen skal ha flytande rente (rentebinding kortare enn eit år), minimum 1/4 skal ha fast rente, mens 1/2 skal vurderast ut i frå marknadssituasjonen. d) Delen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør fordelast med rentebinding mellom 1 til 10 år på ein slik måte at kommunen får så låg refinansieringsrisiko som mogleg. For å oppnå ønska rentebinding, kan ein ta i bruk renteavtalar (FRA) og rentebytteavtalar (SWAP). Rentesikringsinstrument kan nyttast for å endre renteeksponeringa for kommunen si lånegjeld Derivathandelen må ikkje lausrivast frå finansforvaltninga elles, og berekningar under punkt b) ovanfor skal inkludere FRA- og SWAP-kontraktar. Kvar derivatkontrakt som vert inngått må grunngjevast. Som motpart ved inngåing av slike kontraktar skal kommunen berre nytte større bankar med brei erfaring innan området. 7.6 Storleiken på det einskilde lån spreiing av låneopptak I forvaltninga vert det lagt opp til følgjande: Normalt skal det berre takast opp eit lån per år til investeringar. Reglement for finansforvaltning Fitjar kommune 2014 Side 6 Side47

48 Lån til vidareformidling / startlån skal tas opp som separate lån. Eit einskild lån skal ikkje utgjere meir enn 25% av kommunen si samla gjeldsportefølgje. 7.8 Nedbetaling av lån Nedbetaling av lån skal, som minimum, skje i samsvar med vedtak etter prinsipp om minimumsavdrag. 7.7 Trekkrettar Ved behov kan kommunen avtala trekkrettar som sikrar at ein kan få tilført likviditet på maksimum ei vekes varsel utan å gå vegen om formelt låneopptak. Trekkrettane bør avtalast slik at ein i tilfelle overskotslikviditet og kan nedbetala på trekkretten innan ei veke utan formelle krav. 7.8 Rapportering I samband med tertialrapportering per 30. april og per 31. august skal det rapporterast på status for gjeldsforvaltninga. I tillegg skal utviklinga gjennom året og status pr rapporterast til kommunestyret. Rapporten skal innehalde følgjande: Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) Refinansiering av eldre lån Samansetning av låneporteføljen fordelt på dei ulike typar passiva (i NOK og %) Løpetid for passiva og gjennomsnittleg rentebinding Eigne rentevilkår samanlikna med 3 mnd. NIBOR. Kommentarar knytt til endring i risikoeksponering, attverande rentebinding og rentevilkår i forhold til kommunen si økonomiske stode og stoda i lånemarknaden samt føreståande finansierings- og refinansieringstrong Skildring og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet. 8. Forvaltning av kommunen sine langsiktige finansielle aktiva 8.1 Definisjon Langsiktig likviditet er definert som udisponerte midlar; disposisjonsfond og ubundne drifts- og investeringsfond. 8.2 Aksjar Kjøp av aksjar kan vera definert som langsiktige finansielle aktiva. Aksjekjøp kan såleis inntil vidare ikkje finansierast ved bruk av lån. Kommunen sine aksjar og ansvarlege lån i ulike selskap er næringspolitisk eller samfunnsmessig motivert (selskapa vert omtalt i Rådmannen si eigarskapsmelding). Då investeringane og eigarskapa ikkje er finansielt motivert, er dei ikkje omfatta av finansreglementet. Reglement for finansforvaltning Fitjar kommune 2014 Side 7 Side48

49 8.2.1 Anleggsaksjar Som anleggsaksjar definerer ein investeringar i aksjar i tiltak der det elles ville vore eit naturleg alternativ med ei direkte kommunal investering t.d. kulturbygg eller idrettsanlegg. Anleggsaksjar kan finansierast med langsiktige lån, dersom fylkesmannen godkjenner dette. Kommunen kan og nytta kommunale fond etter vedtak i kommunestyret. Som anleggsaksjar vurderer ein og aksjar i selskap for interkommunale føremål eller liknande Støtteaksjar Som støtteaksjar definerer ein investeringar der kommunen går inn med aksjar for å få i gang ein ynskt aktivitet, eller som direkte støtte til tiltaket, og det ikkje er naturleg med eit direkte kommunalt engasjement. Investeringar i støtteaksjar kan vera med reint bagatellmessig beløp. Investeringar i støtteaksjar kan ikkje finansierast med lån, men kommunen kan nytta kommunale fond til føremålet etter vedtak i kommunestyret Interesseaksjar Som interesseaksjar definerer ein investering med små beløp i selskap som har karakter av interesseorganisasjonar for bestemte føremål, og der kunnskap og støtte til føremålet er avgjerande for investeringa. Investering i interesseaksjar kan ikkje finansierast med lån eller fondsmidlar Finansaksjar Det er per i dag ikkje aktuelt for Fitjar kommune å plassere i finansaksjar. Om denne situasjonen skulle endre seg, kan finansreglementet verta teken opp til revidering. 8.3 Plassering av langsiktig likviditet Langsiktig likviditet kan stå på driftskontoen og nyttast som driftslikviditet. Fitjar kommune kan plassere langsiktig likviditet på fastrenteavtale / høgrentekonto med løpetid på inntil 1 år. 9. Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko 9.1 Risikovurderingar Det skal til kvar rapportering til kommunestyret gjerast følgjande risikovurderingar: Finansnæringa nyttar følgjande parameter i stresstest for eit rentesjokk: Parallelt lineskift i rentekurva på 2 %-poeng Eigedommar taper 10 % av verdien Norske aksjar taper 30 % av verdien Utanlandske aksjar taper 20 % av verdien Reglement for finansforvaltning Fitjar kommune 2014 Side 8 Side49

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010)

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) Første gang vedteke i kommunestyre 01.11.2010, PS80/10 Revidert versjon vedteke i kommunestyre 24.09.2012 Innhald:

Detaljer

Finansreglement for Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134

Finansreglement for Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134 Finansreglement for Åmli kommune Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134 INNHALD: 1 Finansreglementet sitt virkeområde...3 1.1 Føremålet med reglementet...3 1.2 Kven reglementet gjeld for...3 2 Heimel

Detaljer

Finansreglement for Fyresdal kommune

Finansreglement for Fyresdal kommune Finansreglement for Fyresdal kommune 2015-2019 - del av det politiske delegeringsreglementet Vedteke i kommunestyret 26.11.15 1. Finansreglementet sitt virkeområde Reglementet skal gje rammer og retningsliner

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Flora kommune

Reglement for finansforvaltning Flora kommune Reglement for finansforvaltning Flora kommune Vedteke av Flora bystyre den 15.6.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementet sitt virkeområde... 3 1.1 Føremål med reglementet... 3 1.2 Kven

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Finansreglement Høyanger Kommune. Vedteke av kommunestyret Sak 9/2017

Finansreglement Høyanger Kommune. Vedteke av kommunestyret Sak 9/2017 Høyanger Kommune Vedteke av kommunestyret 14.02.2017 Sak 9/2017 Finansreglement Innhald 1.1 Virkeområde 1 1.2 Forvaltning av ledig likviditet og andre midlar for driftsformål 3 1.3 Forvaltning av kommunen

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Reglement for gjelds- og finansforvaltning 10.01.2017 Rådmannen Vedteke i kommunestyret 13.02.2017 PS 12/17 Innhaldsliste: 1. Reglementet sitt verkeområde... 3 Meininga med reglementet... 3 Kven reglemente

Detaljer

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Fylkesrådmannen la i møte den fram sak om Endring av reglement for finansforvaltninga i Hordaland fylkeskommune. Fylkesrådmannen opplyste i møtet at

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Wenche Tislevoll Dagfinn Brekke Grete Marit Veka Maraas Ordførar

Wenche Tislevoll Dagfinn Brekke Grete Marit Veka Maraas Ordførar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 22.01.2016 Tid: 14:00: 16:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 25.10.2016 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 31.10.2017 Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 21.02.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.05.2016 Tid: 14:00 18:20 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Møterom 3. etasje, Fitjar rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 13:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 11:00 16:00

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 11:00 16:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 21.04.2016 Tid: 11:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE.

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200909874-2 Arkivnr. 107 Saksh. Nøttveit, Egil Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.05.2010 08.06.2010-09.06.2010 ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Karin Tislevoll Medlem H

Forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Karin Tislevoll Medlem H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.03.2016 Tid: 15:00 18:40 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

Finansreglement Aurskog-Høland kommune

Finansreglement Aurskog-Høland kommune Finansreglement Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 19.06.2017 Utarbeidet 10. mai 2017 Side 1 REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING VOLDA KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Denne versjonen er i samsvar med vedtak i sak PS 152/14, Delegering til rådmannen, handsama i formannskapet den 19.08.14. Vedteke i Volda kommunestyre i sak

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING. Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06.

REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING. Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06. REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06.10 1. Formålet med forvaltninga Møre og Romsdal fylkeskommune skal

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Sakspapir

FEDJE KOMMUNE Sakspapir FEDJE KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskap 07.02.2011 014/11 BRVI Kommunestyret 17.02.2011 005/11 BRVI Avgjerd av: Saksansv.: Vidar Bråthen Arkiv:

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 15.06.2016 Tid: 14:00 18:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Finansforvaltninga i 2013

Finansforvaltninga i 2013 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-1 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.02.2014 Fylkestinget 11.03.2014 Finansforvaltninga i 2013 Samandrag I saka

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 17:30

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 15:00 17:30 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.09.2017 Tid: 15:00 17:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.09.2016 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Martinsen, Bjarne Aksnes N - 012 14/458 Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS 02.06.2014 045/14 Kommunestyret PS 16.06.2014 KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Finansforvaltninga i 2016

Finansforvaltninga i 2016 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-12 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Finansforvaltninga i 2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga Heimel Fullmakter Rammer for reglementet...

1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga Heimel Fullmakter Rammer for reglementet... Reglement finansforvalting i Hå kommune Side 1 desember 2016 INNEHALD 1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga... 3 1.1 Heimel... 3 1.2 Fullmakter... 3 1.3 Rammer for reglementet... 3

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning - perla ved Sognefjorden - Reglement for finansforvaltning Balestrand kommune Utkast av 12.08.2011 Balestrand kommunestyre xx.xx.xx REGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT)

Detaljer

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Innhold 1.0 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målstruktur... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål for forprosjektfase...

Detaljer

Reglement for finansforvalting Samnanger kommune

Reglement for finansforvalting Samnanger kommune Reglement for finansforvalting Samnanger kommune Finansreglement i Samnanger kommune vedtatt 4.11.2010 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTING 1. Finansreglementet sitt verkeområde... 3 1.1 Målet med reglementet...

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom i 2.høgda, Fitjar rådhus Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR VOLDA KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR VOLDA KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR VOLDA KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING 1 Oversikt 1. FORMÅL MED KOMMUNEN SITT FINANSREGLEMENT... 3 2. HEIMEL... 3 3. GYLDIGHEIT... 3 4. AVGRENSINGAR... 3 5. OVERORDNA FINANSIELL STRATEGI/

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2016

Finansrapport 1. tertial 2016 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-9 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2016 Fylkestinget 14.06.2016 Finansrapport 1. tertial

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Leiar SP Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP Ole Bergesen Medlem H

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Leiar SP Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP Ole Bergesen Medlem H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 08.06.2016 Tid: 13:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 16.10.2017 Tid: 14:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Samnanger kommune

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Samnanger kommune Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Samnanger kommune VEDTEKE AV KOMMUNESTYRET 30. juni 2016 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Samnanger kommune Vedteke av kommunestyret 30.06.2016

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per 30.april 2015 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga. Rapporteringa

Detaljer

Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin (40% koordinator Joakim Øren, rådmann i Ulvik)

Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin (40% koordinator Joakim Øren, rådmann i Ulvik) Bjørnar Dagstad, rådgiver Kvam herad. 40% avsatt til utgreiing av alternativ sør (2 alternativ) Alt 1: Ullensvang, Odda og Jondal Alt 2: Odda, Jondal og Kvam Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2015

Finansrapport 2. tertial 2015 ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-6 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.09.2015 Fylkestinget 13.10.2015 Finansrapport 2. tertial

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

ØKONOMIAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget

ØKONOMIAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-4 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 18.02.2015 Fylkestinget 10.03.2015 Finansforvaltninga i 2014 Samandrag I saka

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Finansforvaltninga i 2015

Finansforvaltninga i 2015 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-8 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 24.02.2016 Fylkestinget 08.03.2016 Finansforvaltninga i 2015

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.05.10 Kl.: 08.30 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 11/10 20/10 MØTELEIAR Anne Line Innvær (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) gjekk frå møtet etter

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

33/11 Framlegg til budsjett 2012 for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

33/11 Framlegg til budsjett 2012 for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.09.11 Kl.: 10.00 12.50 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/11 35/11 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Grethe Søyland (H)

Detaljer