Mette Gundersen, Kristiansand kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mette Gundersen, Kristiansand kommune"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE S. 2 Styrets årsberetning for regnskapsåret 2014 S. 5 Daglig leder har ordet S. 6 Om forvaltningen av midler tildelt fra Kulturdepartementet S. 7 Tilskudd til film S. 20 Premierer i 2014 S. 20 Festival- deltakelse/tv- visning med mer i 2014 (Utvalg) S. 23 Bransjefremmende aktiviteter S. 27 Barn og Unge S. 28 Representasjon og Nettverk 1

3 STYRETS ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET Styrets sammensetning Styret har bestått av følgende medlemmer: Styreleder: Styrets nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Mette Gundersen, Kristiansand kommune Jan Kløvstad, Arendal kommune Petter Benestad, Kristiansand kommune Torunn Nyen, Aust- Agder fylkeskommune Kirsten Huser Leschbrandt, Vest- Agder fylkeskommune Knut Inge Solbu, Telemark fylkeskommune Lars Løge, Produsentforeningen Kristian Mosvold, Filmforbundet Fra Styreleder: Styrets nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Jan Kløvstad, Arendal kommune Kirsten Huser Leschbrandt, Vest- Agder fylkeskommune Petter Benestad, Kristiansand kommune Anita Svingen, Aust- Agder fylkeskommune Atle Drøsdal, Kristiansand kommune Robert Dreier Tveit Holand, Telemark fylkeskommune Lars Løge, Produsentforeningen Lars Magnus Sæthre, Filmforbundet Det har blitt avholdt 4 styremøter og 1 generalforsamling i perioden. Det har dessuten blitt foretatt en studietur til Danmark med representanter for eierne. 2. Selskapets stilling og resultatet av virksomheten Sørnorsk filmsenter AS har vært i drift siden 1. september 2008 og er lokalisert i Kristiansand. Virksomheten dekker Agder- fylkene og Telemark. Selskapet har som målsetting å være den fremste bidragsyteren til faglig og kunstnerisk utvikling av filmbransjen i Agder- fylkene og i Telemark gjennom å: Forvalte midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner som kortfilm, dokumentarfilm, animasjonsfilm og dataspill. Forvalte midler til utvikling av filmfaglige tilbud til barn og unge. Forvalte midler til kompetansehevende tiltak også for barn og unge. Gjennomføre kurs og andre kompetansehevende tiltak også for barn og unge. Bistå med rådgivning overfor bransjen. Bidra til å utvikle faglige nettverk, Samt det som naturlig står i forbindelse med dette, herunder investeringer og deltagelse i andre selskaper. Alle kostnader knyttet til drift av selskapet har vært dekket av de fire eierne, samt tilskudd fra 2

4 Telemark fylkeskommune. I perioden har Telemark fylkeskommune hatt et «prøvemedlemsskap» i senteret slik at selskapets virksomhet i denne perioden har omfattet filmbransjen i både Agder og Telemark. I desember 2014 vedtok Telemark fylkesting å gå inn som medeier fra Kristiansand kommune, Aust- Agder fylkeskommune og Arendal kommune har vedtatt aksjeemisjon høsten 2014 og det er ventet at Vest- Agder fylkeskommune gjør likelydende vedtak tidlig vinteren Fra etableringa av Sørnorsk filmsenter i 2008 har eierne vært Kristiansand kommune (40 % eierandel), Vest- Agder fylkeskommune (30 %), Aust- Agder fylkeskommune (20 %) og Arendal kommune (10 %). En rettet aksjeemisjon vil bli gjennomført ved at det først foretas en aksjesplitt hvor hver aksje splittes i 100 slik at antallet aksjer endres fra 10 til Deretter vil aksjekapitalen forhøyes med kr til kr ved at det utstedes 150 nye aksjer, og at de nye aksjene tegnes av Telemark fylkeskommune. Etter denne emisjonen vil fordelingen av aksjer være slik: Kristiansand 400 aksjer 34,78 % Telemark 150 aksjer 13,04 % Vest- Agder 300 aksjer 26,09 % Arendal 100 aksjer 8,70 % Aust- Agder 200 aksjer 17,39 % Selskapets formål er av ikke- ervervsmessig karakter og eierne har ikke rett til andel i overskuddet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse for regnskapsåret 2014 med tilhørende noter et rettvisende bilde av selskapets resultat og stilling. Styret foreslår at det fremlagte regnskapet fastsettes som selskapets resultatregnskap og balanse. Utover det som fremgår av årsoppgjøret kjenner ikke styret til forhold av spesiell art som er av interesse for å bedømme selskapet. Regnskapet viser et overskudd på NOK NOK foreslås overført til annen egenkapital. NOK foreslås avsatt til priser til utdeling i filmbransjen. Daglig leder og styret bestemmer hvordan disse skal fordeles. Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn. 3. Arbeidsmiljø Ved regnskapsårets slutt hadde selskapet en ansatt i full stilling og har ellers benyttet seg av tjenester utenfra til regnskapsføring, hjelp til avvikling av kurs, nyhetsbrev og liknende. Arbeidsmiljøet i bedriften anses som tilfredsstillende, og det er ikke blitt iverksatt spesielle tiltak på dette området i regnskapsåret Det har ikke vært sykefravær i perioden. Sørnorsk filmsenter AS har kontorlokale i den tidligere Aladdin Kino i Kristiansand, hvor senteret også har tilgang til møtelokaler, samt til å avholde større arrangementer i foajeen 3

5

6 Daglig leder har ordet Den nåværende regjering talte allerede i valgperioden om maktdesentralisering og vi håper den nye filmmeldingen viser at de mener dette gjennom økte bevilgninger, og gjerne utdelegering av oppgaver fra Norsk filminstitutt til sentrene. Ser man hen over landskapet av sentre og fond finnes der mange spisskompetanser, for eksempel erfaringer med arbeid med barn og unge, insentivordningen, privat finansiering, men også på områder som crossmedia, spill og prosjektutvikling. Sentre og fond har ikke på samme måte som Norsk filminstitutt plikt til å inneha alle kompetanser. Men det vil uten tvil styrke norsk film, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, hvis man fra sentralt hold gir sentrene og fondene midler til å utføre oppgaver, som ligger eller kan ligge i forlengelse av disse spisskompetansene. En desentralisering. "En drøm til havs" av billedkunstnerne Erik Pirolt og Trond Nicholas Perry, som fikk premiere på Cph:Docs og som dokumentarfilmkonsulent Even Benestad omtaler som et av sine mest interessante prosjekter ville aldri blitt til film uten støtte fra Sørnorsk filmsenter, som gjorde det mulig å få gjennomført opptakene i tillegg til en råklipp og finne en produsent. Samme produsent Substans AS v/ Kristian Mosvold fikk også gjennom et lite og hurtig effektuert tilskudd fra Sørnorsk filmsenter til filmen 1989 gjort det mulig å søke og få midler fra Nordisk film og tv- fond. Mange av de prosjektene, som søker nye veier, som kommer fra utradisjonell side eller som har et litt kontroversielt innhold får sin første støtte i et senter eller et fond. Veien fra søknad til beslutning er, eller kan i hvert fall være, kort. Små tilskudd kan bety at det blir mulig å filme materiale til en film i en tidlig utviklingsfase eller det kan utløse større tilskudd fra annen side. Når der bevilges små beløp kan det tas en større risiko, når tilskuddene blir i millionklassen krever det større sikkerhet for gjennomføringsevne mv. De regionale sentre er gearet til å kunne og tørre å gå tidlig inn, på samme måte som de har et nært kjennskap til søkerne. Flertallet av regionale produsenter opererer som regel ut fra begrensede budsjetter. Det setter en rekke begrensninger og filmen kan og bør ikke gjennomføres, hvis gjennomføringen er avhengig av dugnad. Men begrensede budsjetter gir også muligheter og frihet til å tenke ut av boksen. Det tvinger filmskaperne til å tenke andre løsningsmuligheter så vel fortellermessig som teknisk, i tillegg til å benytte seg av de muligheter, som finnes på locations i regionen. Eksempelvis har det vært mulig å spille inn en pilot til en dramadokumentar om Svartedauen ved hjelp av de mennesker i regionen, som går opp i tidsperioden, har tøyet, dyrene mv. og synes det er morsomt, at deres interesse kan brukes på film i tillegg til en eksisterende location, som kun måtte bygges litt om. Det er tydelig at filmskaperne og produsentene nå søker samarbeidspartnere regionalt, akkurat som de primært benytter regionalt eid utstyr og avvikler postproduksjonen regionalt. Nye samarbeider er oppstått på tvers av fylkesgrensene og på tvers av selskapene. Det øker sysselsettingen regionalt selv om det ikke er blitt tilført flere midler til tilskudd til utvikling og produksjon fra Kulturdepartmentet. Samarbeid betyr også samhold. Det viste seg tydelig i Telemark, hvor rådmannen i første omgang innstilte til ikke- medeierskap i Sørnorsk filmsenter. I løpet av tre dager fikk bransjen mobilisert og vendt så vel næringsutvalget, som kulturutvalget til å innstille til medeierskap. Bransjen ønsker på samme måte som senteret å 5

7 styrke og utbrede kjennskapet til filmene, til bransjens virksomhet mm. som det eksempelvis ble gjort på et møte mellom senter, bransje, kommune og fylke i Arendal. Fornyelse kommer ikke av tradisjon. Fornyelse kommer når vi tvinger oss selv eller tvinges til å sprenge rammer. Vi må som sagt håpe, at filmmeldingen vil gi oss enda bedre muligheter for å støtte opp om både de mere tradisjonelle film og filmhistorier og de annerledes produksjoner, som ikke alltid vet hvordan man gjør og som derfor når frem til noe nytt og grensesprengende. 5/ Kirsten Bonnén Rask (sign) 1.0 Om forvaltningen av midler tildelt fra Kulturdepartementet Hovedmålgruppe Alle profesjonelle filmskapere som bor og produserer på Sørlandet eller i Telemark Hvem kan søke støtte? Som hovedregel må søkere til tilskudd til utvikling og produksjon ha audiovisuell produksjon som deres hovedformål, og være registrert som produksjonsselskap. Støtte tildeles på bakgrunn av en kunstnerisk og profesjonell vurdering, en vurdering av den regionale tilknytning samt prosjektets nasjonale og internasjonale interesse. Hovedregelen er at søkerens hovedformål og registrering kan fravikes hvis prosjektet vurderes å ha særlig høy kunstnerisk kvalitet, eller på andre måter stikker seg kvalitetsmessig ut. Det gis primært støtte til prosjekter som spilles inn i fylkene med regional regissør, produsent eller co- produsent og med høy andel av regionale filmarbeidere. Støtte kan også gis til film med regionalt tema. Det siste prioriteres lavere. Prosjekter som ikke oppfyller minst et av de overnevnte kravene kan ikke påregne støtte fra Sørnorsk filmsenter AS. Tildelingen skjer 3 ganger årlig. Søknadsfrister er offentliggjort på senterets hjemmeside. Den kunstneriske vurdering foretas av daglige leder. Tildelinger på opp til kr kan skje, så snart den samlede vurdering er foretatt. Tildelinger over kr , eller søknader som bringer den samlede sum til utvikling, eller produksjon over kr styrebehandles på det etterfølgende styremøte. Reisestøtter og bransjefremmende tiltak behandles fortløpende. Se evt. ytterligere 2. Forvaltning av tilskudd Sørnorsk filmsenter AS fikk i 2014 tildelt kr i tilskudd fra Kulturdepartementet til tildelinger til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, kompetansehevende formål samt tiltak for barn og unge. Det er tilbakeført og foretatt regulering på kr fra tildelinger før Det har altså vært kr til tildeling. Sørnorsk filmsenter AS har i 2014 hatt kr i tilskudd fra Film & Kino til kurs for barn og unge. 6

8 Telemark fylkeskommune har bevilget kr øremerket film produsert i Telemark av den regionale bransje supplert med kr fra Tinn kommune. I alt kr øremerket filmer i Telemark. Endelig har det vært en inntekt på deltakeravgifter, tilskudd fra kommuner til barn og unge, samt til en forretningsplan på samlet kr Tilskudd til film Sørnorsk filmsenter AS oppfordrer produsenter, manusforfattere og regissører til å gå i dialog med senteret innen en søknad sendes inn. Det betyr at en del søknader kun behandles som forespørsler. Antall søknader til senteret og totalsummen av søknader ligger derfor lavere enn det ville ha gjort, hvis senteret kun behandlet prosjekter med formell søknad. Senteret mottok i søknader om støtte til utvikling av kort- og dokumentarfilm til et samlet beløp på kr , samt 43 søknader om produksjonsstøtte til kort- og dokumentarfilm til et samlet beløp på kr Utover dette ble det søkt om 5 produksjonsstøtter fra midler avsatt til kvinnetiltak til et samlet beløp på kr og 3 ansøkninger til midler avsatt av Telemark fylkeskommune til filmer fra Telemark på kr I alt mottok senteret 80 søknader om støtte til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm for til sammen kr De 80 søknadene hadde til sammen budsjetter på kr Søknadsmengden har så langt vært noenlunde stabil sett i forhold til året før. Vekten av tildelingene har i 2014 i høyere grad ligget på produksjonsstøtte enn på utviklingsstøtte. Akkurat som det også er støttet flere dokumentarfilmer enn kortfilm i Av de 28 søknader om utviklingsstøtte ble det bevilget støtte til 7 kortfilmer og 8 dokumentarprosjekter til en samlet støtte på kr av utviklingsstøttene til kortfilm er filmer rettet mot barn, 1 av utviklingsstøttene til dokumentar er en film om og til barn. Det er 32 menn og 13 kvinner på postene som produsenter, manusforfattere og regissører, hvilket svarer til en kvinneandel på knappe 29 % og en økning på 2% fra Av de 15 prosjekter som fikk utviklingsstøtte var det involvert kvinner i nøkkelposisjoner på 7 av prosjektene, hvilket svarer til 47 % og en økning på 15% fra Av de 53 søknader om produksjonsstøtte ble det bevilget støtte til 12 kortfilmer og 21 dokumentarfilmer til en samlet støtte på kr Herav er kr bevilget til 4 kortfilmer og 1 dokumentar under posten særlige kvinnetiltak og 2 produksjonsstøtter gitt til 2 filmer for midler reservert Telemarksfilmer. Den ene av disse fikk av teknisk årsaker første del av produksjonsstøtten som utviklingsstøtte. 3 av prosjektene har fått supplerende produksjonsstøtte. 4 av kortfilmsstøttene er til filmer rettet mot barn, mens en av dokumentarfilmstøttene var til en film rettet mot barn. I statistikken over nøkkelposisjoner teller prosjektene kun 1 gang. Det gjelder også Telemarksfilmen, som har fått både utviklings- og produksjonsstøtte, og der hele støtten er m ed i samlet beløp for produksjonsstøtte. 7

9 Det er 20 kvinner i nøkkelposisjonene og 67 menn, hvilket betyr en kvinneandel på 23 % som er en nedgang på 4% fra Av de 33 prosjekter som fikk produksjonsstøtte var det involvert kvinner i nøkkelposisjoner i 9 prosjekter svarende til 27 % av prosjektene mot 41% i Nedgangen avspeiler kvinneandelen i søknadene. Der er dessverre involvert langt færre kvinner en menn i nøkkelposisjoner i de prosjekter, som søker støtte i Sørnorsk filmsenter. Totalt ble det tildelt kr i støtte til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm. Hvilket er kr mere enn det var mulig å tildele i Dette skyldes dels den ekstra øremerkede bevilgningen på kr fra Telemark Fylkeskommune og Tinn Kommune. Dels at der er blitt tildelt færre midler til kompetansehevende formål og egne kurs. Senteret har så vidt det har vært mulig tildelt de omsøkte beløp., i enkelte tilfelle som 2 tildelinger. TILDELINGER TIL KORT- OG DOKUMENTARFILM Utviklingsstøtte til kortfilm Produsent Tildelt Magna Mater CFC Norge The Cabinet Plutoplastik Agnes Penelope Film AS Amma Ghopi Prabaharan I alt Utviklingsstøtte til kortfilm for barn Produsent Tildelt Soga om Flatdal Zacha Herr Poppelsnapp Simafi Klokkegåten Hergel Film I alt I alt tildelt til utvikling av kortfilm Utviklingsstøtte til dokumentarfilm Produsent Tildelt Route 666 Backroads to Hell Einherje Film AS Skygger fra Havanna New Man s land Ants Lepson Substans Film AS Fritt Fall Landmark Pictures Telavåg Sanden Media as Du skal dø Penelope Niceland Fenomen film, scene & TV I alt

10 Utviklingsstøtte til dokumentarfilm for barn Produsent Tildelt Dans for livet Sant & Usant I alt I alt tildelt til utvikling av dokumentarfilm regulert bevilling I alt tildelt til utvikling Produksjonsstøtte til kortfilm Produsent Tildelt What the Dragon wrote J.M.Puntervold Small Talk J.M.Puntervold Campingliv De jentene der What the Dragon Wrote musikk J.M.Puntervold I alt Produksjonsstøtte til kortfilm for barn Produsent Tildelt Rotter Grim Film Snømann Forbes Film Tre Brødre Ingrid Skagestad Peace, Please Hynnekleiv Media I alt i alt tildelt til produksjon av kortfilm Produksjonsstøtte til dokumentarfilm Produsent Tildelt John Dored Media Service AS Bakomfilm Film Farms Frykten for et alm Dokufilm as En drøm til havs Substans AS Projekt X Thelmax AS Randsonen Pastiche Films Søren Brandsnes Krigsseiler SRS Video Ørkenen Sur Sanden Media Damo frå Os Fenomen film, scene & TV Bortført Novemberfilm Sangen om Martin Mediart Arctic Ocean Hope Thelmax Dored, Shooting the world Media Service Livet på Setesdalsbanen Thelmax Ørkenen Sur Sanden Media Martes Symfoni XM ekstra medium i alt

11 Produksjonsstøtte til dokumentarfilm for barn Produsent Tildelt Dans for livet Sant&Usant I alt i alt tildelt til prod. av dokumentarfilm Tildelt til kvinnetiltak Tildelt til produksjon av kortfilm Produsent Tildelt Tre Dalmatinere URO Film Et klassisk forlis Arild Danielsen In the shadow of the clock Eternal Now Films How to say goodbye Freedom film A true Story Venture Film i alt tildelt til produksjon under kvinnetiltak Tildelt med midler øremerket Telemarksfilmer Tildelt til utvikling av dokumentarfilm Produsent Tildelt Bakom historien Fenomen film, scene & TV I alt tildelt til utvikling Tildelt til produksjon av dokumentarfilm Produsent Tildelt Solspeilfilm Fenomen film, scene & TV Bakom historien Fenomen film, scene & TV I alt tildelt til produksjon I alt tildelt til Telemarksfilmer I alt tildelt i produksjonsstøtte Utviklingsstøtte KORTFILM Magna Mater Opprinnelig var det naturen, som stod i høysetet, men hvor er vi i dag. Glemmer vi moder natur i jakten på materielle goder? Forsvinner de små ting i det store bilde. Helene Nielsen ser problematikken fra forksjellige vinkler i en blanding av realfilm og animasjon. En blanding som fungerer poetisk og virkningsfullt i "The Outing" som Sørnorsk filmsenter støttet produksjonen av i Produsent: CFC Norge v/ulrik Gutkin Manus og regi: Helene Nielsen The Cabinet Et skap rommer mange verdener og filmen bringer oss gjennom verdener, som beskriver det rumlige, det levende, det menneskelige men også det, som kan ødelegger vår fine verden. En surrealistisk animasjonsfilm om livet i stort og smått. Produsent: Plutoplastik pictures Manus og regi: Jan Rune Blom Agnes En glad Agnes venter sitt andre barn. Hun får uforståelige "flashbacks" når hun får vite at hun bærer på en datter. Etter 10

12 fødselen reagerer hun med aversjon hver gang hun skal holde eller amme sin datter. Flere flashbacks med overgrep i barndommen blir hyppigere og tydeligere. Via mange dramatiske vendinger går hun med på at det er noe galt med henne selv og ikke med barnet. Hun trenger hjelp. Produsent: Penelope film Manus og regi: Grete Salomonsen Amma En invandrergutt prøver å etablere seg i Norge, havner i en klemme når mor i hjemlandet ender på sykehuset uten økonomisk- bistand for nødvendig operasjon. Manusforfatter: Ghopi Prabaharan KORTFILM FOR BARN Soga om Flatdal Sagnet forteller, at Flatdal ble til, fordi de gamle overnaturlige inngikk en pakt med en ung forelsket mann. Aldri skulle det bygges kirke, så skulle sjøen bli dal og han skulle få sin elskede. De gamle overnaturlige overholdt deres del av pakten. Men en kirke ble bygget og dalen signet og dermed mistet de gamle deres makt. Produsent: Zacha Manus og regi: Zacharias Grøstad Herr Poppelsnapp og baronen Herr Poppelsnapp bygger en mystisk maskin i kjelleren. Den rike, men dovne nabo baronen følger nysgjerrig med. En dag flyr Herr Poppelsnapps hus ut i verden. Produsent: Simifa Manus og regi: Sissel M. Fiære Klokkegåten Tre barn oppdager et forlatt hus i skogen. Der møter de en mann som gir dem en gåte som fører dem ut på et eventyr. Produsent: Hergel film Manus: Stephan Hergel og Vegard Landsverk Regi: Stephan Hergel DOKUMENTAR Route 666 Backroads to Hell Helaftens roadmovie dokumentar om en gruppe rockemusikere/ motorsyklister som kjører fra Sørnorge til Hell ved Trondheim hvor de arrangerer en stor konsert til filmens finale. Turen går innom flere karakteristiske norske landskap og turistattraksjoner som Ørneveien ved Preikestolen, Svartisen, Jotunheimen, Flåm, Kråkenes fyr og Atlanterhavsveien, samt selvfølgelig Fylkesvei 666. Underveis kommer det stadig flere til i gruppen, og via intervjuer ved pauser og leirbål blir vi stadig bedre kjent med menneskene bak disse ellers utilnærmelige norske Black Metal banda. Regissørene Ted Skjellum og Jørn Steen har et unikt nettverk av rockere og bikere, som sammen med den spennende norske naturen og den tøffe musikken skal eksponeres i denne filmen. Route 666 Backroads to Hell henvender seg til det samme internasjonale publikummet som den pågående produksjonen Saga, A Black Metal Viking Biker- film with Zombies. Tanken er å anvende samme lanseringskanaler. Route 666 Backroads to Hell har allerede fått tilslutning fra musikere i de kjente norske banda Darkthrone og Dimmu Borgir og planlegges innspilt i løpet av to til tre uker på sommeren Produsent : Einherje Film AS v/ Jørn Steen Manus og regi: Ted Skjellum og Jørn Steen Skygger fra Havanna New Man s Land ble fascinert av innsatsen uavhengig «non- profit» organisasjoner fra mange verdensdeler legger ned for cubanske ungdommer. De vil vise hvordan forskjellige befolkningsgrupper rammes av blokaden, og betydningen av hvordan dette har forandret menneskelige relasjoner, forholdet til systemet, familie og det store 11

13 utlandet, sett gjennom alternativ sportsmiljøutøvere på Cuba. De ønsker å fortelle om hvordan unge, enestående og kreative mennesker kommer seg gjennom dagene med verdigheten i behold. Cuba er på mange måter inne i en tidsboble. Sport, hobbyer og ungdomstrender har ikke samme muligheter til å få feste på Cuba som her hjemme. Produsent : New Mans Land Manus og regi: Daniel Moreno og Joel Toledo Ants Lepson Ants Lepson har levd et ekstraordinært liv med mange utfordringer og rare vendinger. I dag er han en usedvanlig aktiv 80- åring med mange prosjekter og sysler. Dokumentaren vil naturligvis skifte mellom nåtid og fortid. Ants Lepson flyktet som liten gutt med familien fra Estland under 2. verdenskrig da Sovjetunionen annekterte landet. De kom seg med nød og neppe over til Sverige i en liten båt som tok inn vann hele veien. Der bodde de i et flyktningmottak til krigen var over, men i frykt for å bli sendt tilbake flyktet de videre til USA. Her fikk de midlertidig oppholdstillatelse og Ants fikk gå på skole. Hele livet følte Ants seg tiltrukket av sjøen og sjølivet, og før han var myndig forfalsket han morens underskrift så han skulle få lov til å dra ut på båt. Han trivdes spesielt godt på norske båter og ble kjent med flere norske sjømenn. Han fikk en spesielt god venn fra Arendal. Her bor han i dag og er stadig aktiv som marinemaler. Programmet er tenkt, som et program til FOLK. Produsent: Substans AS v/ Kristian Mosvold Manus og regi: Stephan Hergel Fritt Fall Av og til treffer man mennesker som man vet har en helt spesiell historie å fortelle. Tore Nagel er et menneske, som lever sitt liv "på siden" av det vanlige, det etablerte. Mannen er tidligere alkoholiker, og full av anger. Han er samtidig en livsentusiast av de helt store dimensjoner. Han har valgt å leve sitt liv langt borte fra alt. Han ønsker ingen på besøk. Samtidig vil du neppe møte en mer sosial person når han først tar turen til byen, eller når han møter andre basehoppere. Der oppe er han så alene at han lever i en slags diskusjon mellom sine to alter egos: "Tore" og "Nagel". At mannen er både eldst i det ekstreme basehopper- miljøet og eremitt er ytre faktorer som gjør historien om Tore interessant. Men det er det dirrende mennesket som kommer til å gjøre denne filmen. Mennesket som lever på kanten av stupet i billedlig forstand. I livets "frie fall". Kanskje har vi alle ganske så mye å lære av ham. Produsent: Landmark Pictures Manus og regi: Kristian Landmark Telavåg utvidet utviklingsstøtte Noen enkle setninger i et brev til regissørens avdøde mor vekker nysgjerrighet. I brevet, som ellers består av små og store gleder og bekymringer i livet til en 17- åring på internatskole i et okkupert Norge dukker disse linjene opp: "Telavågingane skal visst få reisa dersom denne difteriprøven som er inne er rein. Det vert godt for dei, men tomt for oss. Ja, ja, det er no ikkje sikkert endå. Me tek så vidt til å kjenna dei no, så det er dumt". Hva mener hun med dette? Det er noe vagt kjent med ordet Telavåg. Etter et rask søk på nettet dukker den forbløffende historien opp. En historie om barn som opplevde krigens redsler på nært hold. Barn som så sine hjem bli lagt i grus, ble skilt fra sine foreldre og holdt fanget i 2 år. Mange av dem mistet sin far, så ham bli ført bort, og så ham aldri igjen. Produsent: Sanden Media AS v/livar Hølland Manus og regi: Brita Sørli Jærnes Du skal dø Han var en av de flinkeste i klassen, startet en karriere på NTNU, og i dag sitter han 12

14 nesten ute av stand til å spise et stykke pizza. Dette er en film som setter fokus på det uhelbredelige. Gir disse sykdommene et ansikt. Møte med han og hun, ektefelle og kanskje barn. Er lidelse bare tristhet? Har man sminket seg med en maske eller fins det et helt menneske bak fasaden? Produsent: Penelope as Manus og regi: Grete Salomonsen i samarbeid med Odd Hynnekleiv, Svein Olaf Olsen, Judith van der Veele Niceland Ingunn Røiseland fra Skien har levert inn pass og personnummer og vil ikke lenger være Norsk statsborger. Hun har sluttet å betale huslånet, og erklært eiendommen for suverent territorium, en selvstendig stat hun kaller Niceland. Produsent: Fenomen tv film & scene v/ Tom Marius Kittelsen Manus og regi: Pål Winsents/Tom Marius Kittelsen DOKUMENTAR FOR BARN Dans for livet Vilde er 12 år og aktiv utøver av Halling fridans. En dans hvor det normalt er gutter, som konkurrerer. Men Vilde er god og danser blant annet i håp om at hun gjennom dansen kan overbevise sin elskede bestefar om, hvor høyt hun elsker ham. Høyt nok til at han må vinne over kreften. Vilde har også en stor døling- hest, hun elsker naturen, som hun lar seg inspirere av når hun danser. Dansen, naturen og bestefar er noe av det som gir livet mening. Produsent : Sant & Usant v/ Anita Rehoff Larsen Manus og regi: Erlend Eirik Mo Produksjonsstøtte KORTFILM What the Dragon Wrote En avsluttet kjærlighetshistorie sårer og kan være vanskelig å komme over. En av veiene er å oppsøke den som ikke ville lengre, og håpe møtet leger sårene. Produsent: J.M.Puntervold produksjon & Forbes film Manus og regi: Iain Forbes Small talk "Small talk" er en film om ved og vedhogst, trær og utsikt, gardinoppheng og brun saus, og ikke minst veiutbygging i Agderfylkene. Filmen er også historien om familien, som ikke er i stand til å tale sammen om det som betyr noe, men lever på small talk. Også når en i familien får kreft og dør. Produsent: J. M. Puntervold i co- produksjon med Between Thin Glasses Manus og regi: Even Hafnor Campingliv To rumenske kvinner, Ada (21) og Sandra(40), har kommet til Norge for sommeren, og prøver å tjene til livets opphold som prostituerte på norske campingplasser. Ada, som innser at hun kan komme langt i mulighetens Norge bare hun lærer norsk, fokuserer hardt på dette, og skyver unna virkeligheten. Men ved fellesferiens start blir Ada tvunget til å begynne å ta kunder, slik at hun ikke bare er en økonomisk byrde for Sandra. Spørsmålet er om Adas drøm om fremtiden i Norge er forenlig med den brutale virkelighet det er å være fanget i et nett av kynisk menneskehandel hvor hun står ganske alene. Produsent: De Jentene der v/ Stine Karlsson Blichfeldt Manus: Hilde Susan Jægtnes Regi: Ina Lerner Grevstad What the Dragon Wrote - musikk Om Isak, Ester og tiden som ikke leger alle sår. Et poetisk relasjonsdrama. 13

15 Produsent: J.M.Puntervold Filmproduksjon & Forbes film Manus og regi: Iain Forbes Komponist: Marius Christiansen KORTFILM F0R BARN Rotter 3 barn går på oppdagelse i en gammel fabrikk. De leter etter deres lokale helt Gitar Hans, men finner ham bare ikke. Men de møter hverandre på godt og ondt. Jonas Grimeland ønsker å skape en film, hvor barna kjenner seg igjen - i vennskapet og dets komplikasjoner. Produsent: Grim Film Manus og regi: Jonas Grimeland Snømann 8 år gamle Jan vil at Pappa skal bli med og bygge snømann. Men da han prøver å bryte seg inn i farens verden krysser han en strek han ikke visste fantes. Produsent: Forbes Film v/ Iain Forbes Manus og regi: Iain Forbes Tre Brødre Tre brødre har mistet faren sin ved dødsfall. Når moren får en ny mann viser det seg at han er voldelig mot guttene. Moren vet ikke om hva som skjer bak ryggen hennes. Guttene legger en utspekulert felle for sin voldelige stefar, men risikerer at ting går fra vondt til langt, langt verre. Hovedprodusent: Film Farms Co- produsent: Ingrid Skagestad Manus og regi: Eric R. Magnusson Peace, Please "Peace, Please" er en personlig kortfilm om en familie i krise. Historien tar for seg den tilbaketrukne tenåringen Thomas, hans yngre og oppmerksomhetssøkende søster Samantha og deres kreftsyke mor. De tre karakterene håndterer sorgen over morens sykdom på helt forskjellige måter. Thomas søker innover og vil ikke dele sorgen med noen, mens Samantha deler sorgen med alle sine venner på sosiale medier. Moren, som ingen i familien klarer å støtte, ender opp alene med sin sorg. De tre karakterene lever i hver sin sfære, separert fra hverandre, selv om de lever under samme tak. Bare en ekstrem hendelse kan sprekke boblene de har skapt.. Produsent: Hynnekleiv Media Manus: Tore Hynnekleiv Regi: Tore Hynnekleiv & Petter Holmsen DOKUMENTAR John Dored Shooting the world John Dored Shooting the world er historien om den litauiske krigsfotografen sammen med sin norske kone malerinnen Elisabeth Braadland. Historiene er sterke både dem de ble omgitt av, men også deres egen livslange kjærlighetshistorie. Produsent: Media Service as Manus: Knut Frognes Regi: Knut Frognes og Svein Tallaksen Bakomfilm Hva er en bakomfilm? Det finnes mange forskjellige typer. Ofte har de en enkel modell, hvor regissør, stab, skuespillere med flere blir intervjuet om, hvordan det var å arbeide med filmen. Jonas Matzow Guldbrandsen ønsker med sin bakomfilm å gå i dybden med sin arbeidsmetode. Hva legger han håndverksmessig vekt på, hvordan skaper han sin særlige stil. Jonas Matzow Guldbrandsen er en av de store unge talenter i norsk film og kristiansander. Han skiller seg ut og hans kortfilm Everything will be okay (støttet av Sørnorsk filmsenter) har vunnet adskillige priser. Han arbeider tett sammen med sin fotograf (og bror) Marius Matzow Guldbrandsen, som er en av de mest interessante og etterspurte fotografer i Norge pt. Med en støtte til bakomfilmen vil vi ikke bare få en annerledes og interessant film om filmkunst, men også om å fortelle i og med bilder. 14

16 Produsent: Film Farms v/alan Milligan Manus og regi: Jonas Matzow Guldbrandsen Frykten for et helt alminnelig liv Vilde har alltid fått vite, at hun kan, det hun vil. Men dermed er kravet om å prestere også blitt enormt. Vilde har levd opp til det, men plutselig trådte angsten inn på arenaen. Den har i perioder gjort livet mere eller mindre umulig for Vilde. Nå har hun bestemt seg for å skrive en bok om angsten men blir det til mer enn tittelen? Filmen vil i høy grad bæres av Vildes stemme, Vildes opplevelser av og med angsten. Produsent: Dokufilm AS v/ Frode Vestad Manus: Bjørn Enes Regi: Frode Vestad og Kristian Landmark En drøm til havs Kunstnerne Pirolt og Perry bestemte seg for å lage en båt til en skulpturutstilling i Tyskland. De var ikke invitert til å utstille, de visste ikke noe om båter. Men likevel gikk de i gang. Bygde båten fra grunnen av, håpte den kunne flyte og at de kunne seile den til Tyskland. Frem kom de, men fikk ikke plass på selve utstillingen. Men mange kom forbi og ble fascinert. Etter hjemkomsten ble båten sluppet ned fra et helikopter og endte som småstykker på en utstilling. Produsent: Substans AS v/kristian Mosvold Manus og regi: Erik Pirolt og Trond Nicholas Perry Projekt X Ett eksperiment på kombinasjoner av ulike genrer formater og tenkemåter. Produsent: Thelmax AS Manus og regi: Steffan Strandberg Randsonen Dette er en dokumentarfilm om norsk eksperimentell musikk, slik den fremstår i dag. Det er en oppfølger til prosjektene "Nor Noise" og "Lyttekunst". Filmen skal være stilistisk og estetisk ganske annerledes enn «Nor Noise» og tilsvarende musikkfilmer. «Nor Noise» var en klassisk intervjufilm; mange musikkfilmer om dette emnet er type reportasjepregede. Det er ønskelig at denne filmen både i form og presentasjonen av innholdet også fungerer på et mer kunstnerisk nivå. Fokus er utelukkende på de ulike musikerne/komponistene og hva de sier/forteller. Det kreves derfor gode dybdeintervjuer samt opptak fra prøve- og øvingssituasjoner. Målet er å få muligheten til å følge i det minste to- tre verk fra prøvestadiet og frem til fremføring. Dette blir den røde tråden. Filmen legger stor vekt på å være tilstede under og fange inn den musikalske praksis; dvs. ikke bare fortelle om den i etterkant, men være der når den skjer. Dette skal fungere som det visuelle grunnlaget for det musikerne snakker om. Både «Nor Noise» og «Lyttekunst» har nådd et publikum langt utenfor den tiltenkte målgruppen. Denne typen musikalsk uttrykk når et stadig større publikum, og ikke minst et ungt publikum, fordi den er inkluderende, innovativ og søkende. Den skiller ikke mellom høykultur og lavkultur, kunstmusikk og populærmusikk. Produsent : Pastiche film v/ Tom Hovinbøle Løberg. Co- produsent: Jørn Steen Manus og regi: Tom Hovinbøle Løberg Søren Brandsnes Krigsseiler De norske krigsseilerne er for mange et ukjent begrep. Innsatsen deres er utelatt fra historiebøkene og skjebnen deres etter krigen likeså. Søren Brandsnes er en av de få gjenlevende krigsseilerne som ønsker å fortelle sin og krigsseilernes historie. En sann historie om heltemot, svik og ufattelige lidelser, men også om håp og troen på en bedre fremtid. Der foreligger en forhåndsavtale om kjøp fra NRK. Produsent : SRS Video Manus og regi: Svein Rune Skilnand 15

17 Ørkenen Sur I mange år dro nordmenn til Amerika for å finne arbeid og velstand, men ikke alle fant det lovede landet. Dette er historien om noen av dem som ble en del av fattigdommens Amerika og som på 1920/30 tallet måtte bosette seg på en søppelfylling i Brooklyn, NY. Dette er en underfortalt historie som også har relevans i dagens moderne samfunn. En film om drømmer, nederlag, skam og håp. Filmen er forhåndskjøpt av NRK. Produsent: Sanden Media v/ Livar Hølland og Brita Sørli Jærnes Manus og regi: Dan Korneli Damo frå Os Christina er 18 år, går siste år på videregående skole, og klar til feste ordentlig fra seg før hun legger verden for sine føtter. Siste innspurt før eksamens- og russetid, valg av fremtidsplaner og eventuelle nye kjærester. Blir det mer utdanning, eller kanskje ta noen jobber for å finansiere reising jorda rundt, eller bare henge med venner for å provosere sin mor May- Liss? Og sånn kunne vi fortsatt å drømme på Christinas vegne. Men det er bare en liten hake ved det hele. Christina er mentalt på 2 års stadiet, til tross for sine 18 år, og befinner seg så langt fra disse gledene og visjonene som man kan komme. Regissøren har laget en film om Christinas møte med skolen. Nå lager han en film om hennes vei ut i voksenlivet. Filmen vant pitchekonkurranse på dokumentar festivalen i Volda og TV2 går økonomisk inn i produksjonen av filmen. Produsent: Fenomen film, tv og scene v/ Tom Marius Kittelsen/Hanna Hekkelstrand Manus og regi: Pål Winsents Bortført dokumentarserie (ny tittel De bortførte barna) Hvert eneste år bortføres flere tiltalls barn fra Norge av enten far eller mor. Foreldrene som sitter igjen i Norge forteller ofte den samme historien; at de ikke blir tatt på alvor av myndighetene, at de kjemper en håpløs kamp for barna sine, helt alene. Med dokumentarserien "De bortførte barna", går programleder Marco Elsafadi inn i 5 fastlåste bortføringsaker. Målet er å skape dialog mellom foreldrene, slik at barna igjen kan ha kontakt med begge foreldrene. Executive Produsent: Novemberfilm v/kjetil Johnsen Produsent: Aksel Storstein og Camilla Brusdal Sangen om Martin I årene fra 1909 til 1989 tok organisasjonen «Norsk misjon blant hjemløse» 1500 taterbarn bort fra sine familier og plasserte dem på barnehjem rundt om i Norge. Her opplevde de blant annet voldtekt, hard fysisk og psykisk avstraffelse og totalt avskåret fra søsken og foreldre. Dokumentaren «Sangen om Martin» handler om hvordan tatergutten Martin opplevde å miste sin familie, bli satt på Sørlandets barnehjem i Songdalen og til slutt bli sendt til en fosterfamilie på Østlandet for å jobbe. Martin Larsen (87) er i dag bosatt i Marnardal og har gitt sine skildringer til produsent Kai Erland og filmskaper Marius Loland på kamera gjennom intervjuer. Hans skildringer av statens bortføring av ham og hans seks søsken, hverdagen på Sørlandets barnehjem i Songdalen og den tøffe behandlingen i et fosterhjem på østlandet gir et unikt og nært innblikk i taterbarnas virkelighet i Norge. Martins historie er viktig å fortelle fordi taterne har fått en svært urettferdig behandling i Norge. Samfunnet trenger å bli minnet på hva som skjer når man definerer en folkegruppe som et «problem». Produsent: Mediart v/ Marius Loland Manus og regi: Marius Loland Mentor: Kai Erland 16

18 Arctic Ocean Hope Filmen følger kunstneren Solveig Egeland og hennes stab av frivillige miljøaktivister fra Sverige, Norge og Danmark under deres spennende og utfordrende opphold på Svalbard. Sammen reiste de ett byggverk, en kunst installasjon i sjøområdet ved Longyearbyen, Svalbard, bestående av søppel som er samlet inn fra Sysselmannens søppeltokt. Målet er at materialene fra havet skal bli synlig og fortelle en historie. En historie om omfanget av plastikk forsøpling i de sårbare arktiske havområdene. Produsent: Thelmax AS Manus og regi: Steffan Strandberg John Dored supplerende støtte I første halvdel av det 20. århundre var latvieren John Dored en av verdens fremste og mest betydelige pionerer innen filmreportasjen. Både før og etter John Dored har det eksistert reportere og journalister som trives best der pulsen går sterkest og sjansen for et dramatisk scoop alltid er til stede. Som føler livet mest intenst når det leves på grensen til en plutselig død. Dette er et yrke som tilsynelatende aldri mister sin tiltrekningskraft, selv om dystre statistikker viser at antallet journalister og fotografer som blir drept på jobb er høyere enn noen gang. Men det har alltid vært ekstremt viktig at film og tv- reportere har vært til stede, slik at store begivenheter og dramatiske øyeblikk i verdenshistorien er blitt foreviget og formidlet. Verdens oppfatning av historien ville vært en helt annen uten disse ukjente reporternes innsats. Dette er historien om filmreporteren John Dored, hans eventyrlige liv og hans glødende kjærlighet til sin kone, den vakre, norske malerinnen Elisabeth (Braadland) Dored. Produsent : Media Service as v/ Svein Tallaksen Idé og manus: Knut Frognes Regi: Svein Tallaksen og Knut Frognes Livet på Setesdalsbanen Vi er i industribygda Vennesla, som ligger i indre Agder, nord for Kristiansand. I de store verkstedhallene på den gamle Setesdalsbanen arbeider Vidar og de andre tog- entusiastene med å reparere på de gamle ærverdige damplokomotivene. Til våren skal de ut på skinnene igjen. Vidar Krogstad har vokst opp på Setesdalsbanen, og reparert gamle lokomotiver helt siden han hang i beina på faren sin som også arbeidet her. Vidar er sjenert, men klarer aldri å la være med å le kjempehøyt av sine egne vitser, han er også kunnskapsrik og unik på sitt fagfelt. Han er selvlært, og har jobbet gratis her i alle år, og ble fast ansatt i september Han er lidenskapelig opptatt av å bevare Setesdalsbanen. Folk sier at uten Vidar hadde Setesdalsbanen stoppet. Det alle gleder seg til er når snøen har smeltet, fyre opp kullet i lokomotivenes dampovner, og sette jernhesten ut på den første turen. Produsent: Thelmax AS Manus og regi: Steffan Strandberg Ørkenen Sur supplerende støtte I mange år dro nordmenn til Amerika for å finne arbeid og velstand, men ikke alle fant det lovede landet. Dette er historien om noen av dem som ble en del av fattigdommens Amerika og som på 1920/30 tallet måtte bosette seg på en søppelfylling i Brooklyn, NY. Dette er en underfortalt historie som også har relevans i dagens moderne samfunn. En film om drømmer, nederlag, skam og håp. Produsent: Sanden Media AS v/livar Hølland Manus og regi: Dan Korneli Martes symfoni supplerende støtte En dokumentarfilm om musikkprosjektet «Utlengsel». Marte Wulffs utleverende og intime tekster står i sterk kontrast til den storslagne musikken, fremført av Kristiansand symfoniorkester. Filmet av 17

19 Martes storebror Christian, noe som gir filmen et mer personlig preg. Christian Wulff viser i filmen "I hodet på en Norseman", at han behersker den personlige dokumentar og at resultatet bliver nærværende og humoristisk. Prosjektet har under opptak vist seg å ha materiale til 40 min og ikke som tidligere søkt 25 min. Produsent; XM Ekstra Medium Manus og regi: Christian Wulff DOKUMENTAR FOR BARN Dans for livet Dans for livet er en musikalsk og visuell film om et sjarmerende naturbarn som satser ambisiøst innenfor et uvanlig felt, ikke minst uvanlig for jenter: Halling solodans. Vilde bor midt i en skog i Gransherad (Telemark) sammen med bror, Even på 15 år, far, Hans Andre og mor, Kari Anne. Og så en dølahest som heter Lunvinn, et esel ved navn Andreas Fernando og 6 geiter. Hun er uavhengig av kjønn allerede en av Norges beste i halling fridans i sin aldersgruppe. Hennes største mål nå er Landskappleiken i Geilo Men prestasjoner er ikke det viktigste for Vilde; hennes største ønske og mål er at hennes kreftsyke bestefar skal overleve kreften lengst mulig. Hun tenker at hvis hun kan vise ham hvor glad hun er i ham og i livet selv, hennes egen kraft i naturen og dansen - så vil bestefar overleve sykdommen lenger enn legene tror. Produsent : Sant & Usant v/ Anita Rehoff Larsen Manus og regi: Erlend Eirik Mo Midler til kvinnetiltak Produksjonsstøtte KORTFILM Tre Dalmatinere Tre desperate alenemødre utfører lovbrudd for å komme i kontakt med de eneste aktuelle mennene i bygda - tre nyinnflytta politimenn. Producent: URO film Manus og regi: Ingrid Stenersen Et klassisk forlis Handlingen: En moderne dansefilm med utgangspunkt i livet på fyr sett fra en kvinnes ståsted. Filmen forteller om kvinnenes venting, angst og håp via dans og bevegelse. Filmen skal blant annet vises som projeksjon på Lindesnes fyr. Produkt: Eksperimenterende kortfilm Produsent: Arild Danielsen Manus og regi: Silje Nordheim og Ida Fugli How to say goodbye Bølgeskvulp. Vietnam. En hånd rekker seg fra en båt ned i havet. En jente i båten. Hun skriver et brev. En hvit skikkelse i hvit kjole løper barbent. Uklart, svart hvitt collage fra fortiden. Tung pust. En hvit skikkelse faller i vannet og synker. Brevet legges i havet. Det synker. Under vann synker brevet. Hvitt stoff, som morens kjole, rører ved brevet. Stoffet brer seg om brevet. Produsent: Freedom film Manus og regi: Kari Kleiv A true story Midt i en øde skog ser vi en lysning i det fjerne, og vi kan så vidt skimte en skikkelse i lysningen. Vi glir sakte fremover mot skikkelsen. Korte glimt klippes inn av nærbilder av en hånd, håret, en kråke, en brå bevegelse fra skikkelsen. Når vi nærmer oss ser vi at det er en vakker kvinne som sitter ensom i skogen. Hun gråter. I vårt århundre er depresjon fortsatt et enigma. Fortsatt stigmatisert og fremmed. Det er få behandlinger som virker for de virkelig syke, og sykdommen er omtåket av håpløshet. Filmen er tenkt på ett minutt, og skal vise en etterlatt søster. Det er mange involverte i en slik sykdom, 18

20 ikke kun den syke og de som med sin ekspertise skal prøve å gjøre personen friskt. Men det er et kobbel av mennesker, familie, venner, som også skal leve med sykdommen og/eller tapet av noen de er glad i. Produsent: Venture Film v/ Solfrid Nikita Tveit Holand Manus/skuespiller: Jeanne Bøe Regi: Solfrid Nikita Tveit Holand DOKUMENTAR In the shadow of the Clock In the shadow of the clock er en kunstfilmdokumentar om kunst. Den følger utfordringer, triumfer og nederlag til kunstner Anthony Jared Higgindon. Filmen handler om hvordan det er å være et kreativt, følsomt og skapende menneske, og utforsker dette gjennom øynene til Anthony. Filmen stiller også spørsmål ved kunsten og kunstnerens rolle i samfunnet. Dette er en eksperimentell film, med mye kunstfilm og lek. Tid og prosess er en viktig del av filmens tematikk. Produsent: Eternal Now Films Manus og regi: Jaya Helena Seljestad Knudsen MIDLER ØREMERKET TELEMARK Utviklingsstøtte Bakom historien Norges hittil dyreste drama- produksjon er blitt spilt inn på Rjukan, Telemark. Fenomen har vært med bak kamera og fulgt innspillingen. Teamet ønsker å fortelle den virkelige historien om Tungtvannsaksjonen i kombinasjon bakomfilm fra dramaproduksjonen. Rammehistorien vil bli fortalt av en hovedkarakter, Tor Nicolaisen, som er lokalhistoriker, Vemork- guide og nær venn av avdøde sabotør Claus Hellberg. Filmen vil vise, hvordan det er å formidle den viktigste og farligste aksjonen som ble gjennomført under 2. verdenskrig i Norge. En aksjon utført av en gjeng unge gutter i års alderen. I filmen vil vi se dramainnspilningen og dens utfordringer mot vær og vind midt på vinteren. Produsent: Fenomen tv film & scene v/ Tom Marius Kittelsen Manus og regi: Tom Marius Kittelsen og Daniel Fahre DOKUMENTAR Produksjonsstøtte DOKUMENTAR Solspeilfilm Solspeilet i Rjukan speiler solen, men kan kanskje også se resten av Telemark og den pågående innspillingen av tungtvannsfilmen. Producent; Fenomen tv film & scene AS v/ Tom Marius Kittelsen Manus og regi: Daniel Fahre Bakom historien Norges hittil dyreste drama- produksjon er blitt spilt inn på Rjukan, Telemark. Fenomen har vært med bak kamera og fulgt innspillingen. Teamet ønsker å fortelle den virkelige historien om Tungtvannsaksjonen i kombinasjon bakomfilm fra dramaproduksjonen. Rammehistorien vil bli fortalt av en hovedkarakter, Tor Nicolaisen, som er lokalhistoriker, Vemork- guide og nær venn av avdøde sabotør Claus Hellberg. Filmen vil vise hvordan det er å formidle den viktigste og farligste aksjonen som ble gjennomført under 2. verdenskrig i Norge. En aksjon utført av en gjeng unge gutter i års alderen. I filmen vil vi se dramainnspillingen og dens utfordringer mot vær og vind midt på vinteren. Produsent: Fenomen tv film & scene v/ Tom Marius Kittelsen Manus og regi: Tom Marius Kittelsen og Daniel Fahre 19

21 Tilskuddsfordeling Utvikling Prosjekter Tildelt Aust- Agder 0, Vest- Agder 6, Telemark herav Arendal 1, Kristiansand 4, Produksjon Aust- Agder 5, Vest- Agder 12, Telemark herav Arendal Kristiansand 11, Filmer for barn Aust- Agder Vest- Agder Telemark herav Arendal Kristiansand Kvinnetiltak Vest- Agder Telemark herav Kristiansand Telemarksfilmer Telemark Premierer i 2014 Se katalog over filmer 2014 her Festival-deltakelse/tv-visning med mer i 2014 (utvalg) 1989 Åpningsfilm på CPH:dox med premierevisning i 57 byer i Europa fra Athen til Lillehammer. En av disse var i Kristiansand. Case study på Dokumentarkonventet NRK Anne og Alet TVAgder Bendik & Monsteret Tromsø Internasjonale Film Festival Verdens Beste BarneFilmfestival, Tromsø Kortfilmfestivalen i Grimstad (Barneprogrammet) Frameline / San Francisco Gay and Lesbian Film Festivalay & Lesbian Film Festival San Francisco International Gay&Lesbian Film Festival, USA Palm Springs International Short Fest Den norske filmfestival, Haugesund Barnefilmfestivalen i Kristiansand Fredrikstad Animation Festival, Norge Giffoni International Film Festival, Italien Chicago International Children Film Festival, USA Louisville LGBT Film Festival, USA Lucas, 37. Internationales Kinderfestival, Frankfurt am Main St. Louis International Film Festival, USA Side by Side, LGBT film festival in Saint Petersburg, Russia Anima Mundi - International Animation Festival of Brazil Festival Internacional de Cine para Ninos, Mexico City Buster - Copenhagen International Film Festival for Children and Youth Helsinki International Film Festival - Love & Anarchy Mix Copenhagen SIGLFF - Sacramento International Gay and Lesbian Film Festival Ft Lauderdale Gay & Lesbian Film Festival Pink Screens Film Festival MIX NYC - New York Queer Experimental Film Festival 20

22 Kort på KinoKino Zubroffka International Short Film Festival Pink Life Queer Festival Desperado LGBT Film Festival Children s film Festival, Seattle NRK Super. Vist som en av 5 norske kortfilm på Montages i juli Priser: Publikumsprisen for beste korte animasjon ved Palm Springs International Short Fest Bedste nordisk-baltiske barnefilm på Frederikstad Animation Festival. De utvalgte Produsert for TV2 og vist i forbindelse med Grunnlovsjubileet. En drøm til havs CPH:Dox, København Fotspor Fønix i Kristiansand, Saga i Arendal TVAgder Gamle venner Kortfilmfestivalen i Grimstad Film i Sør NRK 1 TVAgder Priser: Publikumsprisen under Film i Sør Idas dagbok IDFA, Amsterdam Min familie - når noen er syke Den norske dokumentarfestival i Volda Nordic/Docs i Frederikstad Barnefilmfestivalen i Kristiansand NRK Super sett av 22,6% av målgruppen på visningsdagen. Ialt sett av barn i alderen 8-12 år og visninger på NRKs Nett-tv. Money Back, Please Minimalen, Trondheim FEC-Festival, Catalonien, Spanien Tampere Film Festival, Finland European Short Film Festival, Reus IV FICAIJ Mérida, Venezuela Kortfilmfestivalen i Grimstad ArtFilmFest i Slovakia Encounters Short Film Festival i Bristol Barnefilmfestivalen i Kristiansand Chicago International Film Festival Odense International Film Festival, Danmark Big Sur International Short Film Screening Series Kaliber 35 Munich International Film Festival Aarhus filmfestival, Aaarhus, Danmark NRK Priser: Film i Sør i Kristiansand Juryens hederlige omtale ArtFilmFest i Slovakia Nedbemanning Palm Beach International Film Festival, Florida Stemmer 61th Belgrade Documentary and Short Film Festival Fønix i Kristiansand Saga Kino i Arendal Stemmer fra Burma Kortfilmfestivalen i Grimstad Sykt mørkt Den norske dokumentarfestival i Volda Nordic/Docs i Fredrikstad NRK med i underkant av seere Mest sette dokumentar i 2014 på NRK Netttv Kino Viktoria på den internasjonale ME- dagen. 21

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Visjon:( Svaret'på'hva'som'er'typisk'for'Agder'og'Telemark'bør'i' fremtida'være:' De'lager'fantastisk'gode'filmer.' INNLEDNING: SørnorskfilmsenterASbleetablerti2008.Sentereteretoffentligeidaksjeselskapder

Detaljer

Program. Min. For barn:

Program. Min. For barn: FILMER 1 INNHOLD Film Program Singeling Min familie når noen er syke Dans for livet The Outing Bank, Bank Minibank Munch in 81 sec Sykt mørkt Stemmer fra Burma Bakom Historien 2 3 3 4 4 4 6 2 Program Min

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Mental helse Flink pike er støttet av: Norsk Filminstitutt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Utkast til høring pr 20.11.2012 Visjon: Svaret på hva som er typisk for Agder og Telemark bør i fremtida være: De lager fantastisk gode filmer. INNLEDNING:

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sørnorsk Filmsenter AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sørnorsk Filmsenter AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sørnorsk Filmsenter AS Foretaksnr. 993011207 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Tilskudd kulturdepartementet 1,2 3 994 693 4 500 000

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 BJØRN SAASTAD: ØYEBLIKKETS IDYLL... 8 MONTAROU: PAR...

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Subscribe Share PastIssues Transl

Subscribe Share PastIssues Transl 2/5/2016 April nyhetsbrev Subscribe Share PastIssues Transl Sørnorsk Filmsenters nyhetsbrev - mars Vis i nettleser Sørnorsk Filmsenter har mottatt 23 søknader ved fristen 14. april 23 søknader som til

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas HANS OG GRETE Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas ROLLER Storesøster Storebror Hans Hans 2 Grete Grete 2 Heksa Urd And A And Reas And Ikken And Ers Ravner

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Saksframlegg OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tiltrer rådmannens forslag om å gå inn i Midtnorsk Filmsenter AS med en aksjekapital på kr

Detaljer

SLUTTRAPPORT Miniserien NYTT SYN PÅ LIVET

SLUTTRAPPORT Miniserien NYTT SYN PÅ LIVET SLUTTRAPPORT Miniserien NYTT SYN PÅ LIVET i samarbeid med Innholdsfortegnelse Kap Innhold Side 1. Forord 3 2. Sammendrag 3 3. Bakgrunn for prosjektet / Målsetting 4 4. Prosjektgjennomføring / Metode 5

Detaljer

Arhild Skre. Askeladd og troll

Arhild Skre. Askeladd og troll Arhild Skre Askeladd og troll Om boken: Nøkken som skuler på oss fra tjernet. Askeladden som drømmer om gullslottet. Eventyrharen som ler så kjeften sprekker. Pesten som kommer snikende med død ut av

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

POTETER HAR INGEN VINGER

POTETER HAR INGEN VINGER Lærerveiledning KILDEN TEATER PRESENTERER POTETER HAR INGEN VINGER AV CHRISTINA VERONIKA MAUER KILDEN TEATER OG KONSERTHUS KILDEN.COM POTETER HAR INGEN VINGER lærerveiledning Hilsen til elevene POTETER

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK FORLAGET OKTOBER 2016 FORORD AV HANNE ØRSTAVIK Stedene viser en grunnholdning til hvordan være i verden.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Erlend Thingvold Østgård, Edvard Solbak Simonsen - Norway. Tyrkia tur dagbok: Dag 1:

Erlend Thingvold Østgård, Edvard Solbak Simonsen - Norway. Tyrkia tur dagbok: Dag 1: Erlend Thingvold Østgård, Edvard Solbak Simonsen - Norway Tyrkia tur dagbok: Dag 1: Den følelsen når man ligger i en fremmed seng, i et fremmed hus, hos er fremmed familie, i en ny by og et veldig spesielt

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

TV2-DUGNADEN: Innsikt og forståelse

TV2-DUGNADEN: Innsikt og forståelse i samarbeid med TV2-DUGNADEN: Innsikt og forståelse For å finne ut hva slags tanker og assosiasjoner folk hadde til Artistgallaen, så tok vi en prat med mannen i gata. Vi fant ut at mange ikke vet hva

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly Jens O. Simensen Veien videre Mona & Dagfinn Enerly Om forfatteren: JENS O SIMENSEN har vært I mediebransjen i mer enn 30 år. Han har skrevet ere teaterstykker og over 20 bøker. I 2005 utga han Godfotarven

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

- Jeg kommer aldri til å bli gammel

- Jeg kommer aldri til å bli gammel - Jeg kommer aldri til å bli gammel «Åndenes makt»-profil Lilli Bendriss drømte aldri om å bli medium. Først da hun møtte veggen kom vendepunktet. VG+ Av Sindre Nordengen, Terje Bringedal Publisert 16.08.2015

Detaljer

Årsregnskap Organisasjonsnr

Årsregnskap Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 Organisasjonsnr. 993011207 Utarbeidet av: Regnskaps Companiet AS Autorisert regnskapsførerselskap Kartheia 3 4626 KRISTIANSAND S Organisasjonsnr. 990729956 Resultatregnskap Note 2016 2015

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr Sluttrapport TRETTE MENN Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektleder: Eva Dahr e-mail: evadahr@online.no 1 Forord: Trette Menn er en kortfilm på ca.

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL 1 BOKMÅL Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan dere

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland.

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. BLI MED PÅ GALLERIRUNDEN I GRENLAND! Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. Målet med dette pilotprosjektet er å tilrettelegge for

Detaljer

2012/2013 SKOLEINFO. side 1

2012/2013 SKOLEINFO. side 1 side 1 Fakta Originaltittel: De andre Regi: Margreth Olin Roller: Hassan Husein Ali, Goli Mohammed Ali, Khalid Faqiri Manus: Margreth Olin Genre: DOKUMENTAR Nasjonalitet: NOR Språk: Norsk Produsent: Margreth

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/2863-3 Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Som oppfølging av avtalen

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Hvis noen skulle lage denne filmen, måtte det bli meg Intervjuet av anja w. fremo Hvis noen skal lage denne filmen, er det meg. Sånn tenkte Arild Østin Ommundsen da han ble

Detaljer

BOKANBEFALINGER. Lettlest for ferske lesere

BOKANBEFALINGER. Lettlest for ferske lesere BOKANBEFALINGER Lettlest for ferske lesere VENNER Henry Bronken (2013) Løveunge serien Kåre, Kari og Kurr leker sammen. De spiller i band og Kurr er trommeslager. I dag spiller Kurr for fort, kanskje fordi

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Harlan Coben. Beskytteren. Oversatt av Chris Hafstad

Harlan Coben. Beskytteren. Oversatt av Chris Hafstad Harlan Coben Beskytteren Oversatt av Chris Hafstad Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren HARLAN COBEN ligger på bestselgerlisten i mange land. Han er den første forfatteren i verden som har vunnet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

KoiKoi: Barnekompendiet

KoiKoi: Barnekompendiet KoiKoi: Barnekompendiet 1. Om kjønn hos Ankoi Opptakstprøvene Den første natten av KoiKoi samles alle av hvert kjønn for å holde MannRit, NukRit og KvinnRit. Din rolles kjønn ble avgjort på en av disse

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Sissel Gran Kjærlighetens tre porter. vendepunkter i nye og gamle forhold

Sissel Gran Kjærlighetens tre porter. vendepunkter i nye og gamle forhold Sissel Gran Kjærlighetens tre porter vendepunkter i nye og gamle forhold Om forfatteren: Sissel Gran (født 12. august 1951) er terapeut og spesialist i klinisk psykologi, foredragsholder og skribent. I

Detaljer

FIFF 10 år! Verdal formannskap. 9. oktober 2014 Inger Marie Bakken, styreleder Lill Trude Myrslo, prosjektleder/festivalleder

FIFF 10 år! Verdal formannskap. 9. oktober 2014 Inger Marie Bakken, styreleder Lill Trude Myrslo, prosjektleder/festivalleder FIFF 10 år! Verdal formannskap 9. oktober 2014 Inger Marie Bakken, styreleder Lill Trude Myrslo, prosjektleder/festivalleder 1 Innhold Hva er FIFF? FIFF 2014 et variert tilbud! Veien framover 2 Hovedformål

Detaljer

INFORMASJONSKRIV OG SAMTYKKEERKLÆRING TIL DEG SOM HAR SAGT JA TIL INTERVJU ROUNT TEMAET HÅP OG LIVSKVALITET

INFORMASJONSKRIV OG SAMTYKKEERKLÆRING TIL DEG SOM HAR SAGT JA TIL INTERVJU ROUNT TEMAET HÅP OG LIVSKVALITET INFORMASJONSKRIV OG SAMTYKKEERKLÆRING TIL DEG SOM HAR SAGT JA TIL INTERVJU ROUNT TEMAET HÅP OG LIVSKVALITET Formålet med dette intervjuet er å hente informasjon, som skal brukes til å produsere en dokumentar-film.

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Nye bøker fra kulturfondet juni 2013

Nye bøker fra kulturfondet juni 2013 Nye bøker fra kulturfondet juni 2013 Fluesommer Arne Svingen En klok og varm og spillevende roman om et mørkt tema. Og om Kasper. Og om hva vennskap kan føre til. Pris: 249,- Fluesommer er historien om

Detaljer