TDT4730 Informasjonssystemer. Elektronisk ID og lommebøker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TDT4730 Informasjonssystemer. Elektronisk ID og lommebøker"

Transkript

1 TDT4730 Informasjonssystemer Elektronisk ID og lommebøker Christian Svehagen 26 november, 2004 Hovedveileder: Claude Marie Davidsen

2 Sammendrag EID åpner for økte sikkerhet i tjenester i åpne nettverk. Noe av det som bremser opp bruksutviklingen av e-handel manglende sikre betalingsformer. EID gir sikker kommunikasjon. EID gir også sikre betalingsformer. EID er basert på elektroniske sertifikater og PKI. DEt finnes i hovedsak to leverandører av EID i Norge. Man ser antydninger til fler og fler prosjekter som eksperimenterer med EID. Fordelen ved bruk av EID er mange. Men EID-strukturen, slik den er idag er ikke helt feil fri. Utbyggelse PKIstrukturen er ett viktig punkt. Suksessbildet er nyansert 3

3 Forord Denne rapporten er resultatet av fordypningsprosjekt i informasjonssystemer høsten 2004 ved Norges Tekniske- og Naturvitenskapelige Universitet. Prosjektet er et litteraturstudium i elektronisk ID, i hovedsak i forbindelse med anvendt nytte i elektronisk betaling og sikker kommunikasjon. Oppgaven vil del være en forfase til diplomoppgaven for våren 2005, da jeg har fattet interesser i området. Jeg vil takke veiledere Lillian Hella og Claude Marie Davidsen ved Institutt for Datateknikk og Informatikk for hjelp underveis. Christian Svehagen Trondheim, 26 november

4 Introduksjon 1 Teknologisk plattform 2 Symmetrisk kryptering 3 Sertifikatstandarder 5 Smartkort 6 Betalingssystemer 8 Dagens situasjon 9 Nasjonal standard 10 Lov om elektronisk signatur og standard 10 BankID 11 Zebsign 12 EID-prosjekter i Norge 12 AltInn 13 Oppdal kommune 13 Det Digitale Trøndelag 14 Buypass 14 Mondex Kapittel 4 - Muligheter 16 Autentisering 16 Integritet 16 Autorisering 16 Forhindre fornekting 17 Konfidensialitet 17 Sikker E-handel 18 Andre implikasjoner for E-handel 18 Kanalstrategier 18 Utfordringer og forutsetninger 19 Innføring og integrering 19 Bruk 19 Inngangskostander for privatpersoner. 19 Standarder 20 Samtrafikk 20 Utfordringer hos brukerne 20 Forutsetninger 21 EID i lommebok 23 Antagelser 23 EID og betaling 23 EID og legitimasjon 23 Konklusjon og Videre arbeid 25 Referanser 27 Forkortelser 29 1

5 1 Introduksjon Elektronisk handel(e-handel) og andre tjenester på Internett trenger sikker kommunikasjon mellom deltakende parter. Hvordan man kan tilfredsstille sikker kommunikasjon mellom to parter er ikke å se på som svart magi og vil forklares grundigere i kapittel2. Problemene kommer først når man oppskalere systemet slik at flere parter som ikke kjenner hverandre skal kommunisere, som for eksempel i en e-handelssituasjon. Vesentlig i slikt et tilfelle er bruk av elektronisk identifikasjon, EID. EID vil gi nye tjenestemuligheter og spesielt for e-handel vil dette ha betydning. Utviklingen av e-handel har lenge stagnert på grunn av kundenes oppfatning av manglende sikkerhet i elektronisk betalingssystemer[1]. Sikker e-handel vil gjøre at flere tør å betale elektronisk for eksempel på Internett. Det er i den sammenheng interessant å se på hvordan EID kan skape slike sikre tjenester, deriblant elektroniske betalingssystemer. For å gjøre det brukes en elektronisk lommebok som en sammenkobling av funksjoner for blant annet betaling og legitimasjon. Det er hensiktsmessig å se på bruk av EID i flere kommunikasjonkanaler, som for eksempel mobile systemer, Internett og andre åpne nettverk. Hovedprinsippene for EID like i forskjellige kanaler og det er derfor ikke lagt vekt på å beskrive EID på forskjellig vis i ulike kommunikasjonskanaler. Internett er en bra kommunikasjonskanal for å demonstrere eksempler i og med at den er velkjent for det fleste. I kapittel 2 defineres og utdypes sentrale begreper i forbindelse med EID. Det er flere begreper å uttrykk som det er viktig å holde styr på. Videre beskrive, i kapittel 3, situasjonen slik den er i Norge i dag. Det finnes flere utenlandske prosjekter innen EID 1, men de er ikke blitt beskrevet grundigere her da de har mange fellestrekk med EID i Norge. I kapittel 4 kobles EID nærmere til e-handel og andre potensielle bruksområder og i kapittel 5 belyses problemene som ligger foran EID. I kapittel 6 gåes det mer konkret inn på hvordan EID kan legge til rette for sikker e-handel. EID vil da bli brukt i en elektronisk lommebok. 1. For eksempel TrustID, GTA, BELPIC 2

6 2 Teknologisk plattform Dette kapittelet er ment å øke forståelsen for problemer som diskuteres senere. For å forstå diskusjon og statusbeskrivelse kreves det kjennskap til et et teknologisk begrepsapparat. EID forklares nærmere og hva som ligger i en elektronisk lommebok forklares.. Hva er EID? Før man svarer på det kan det være naturlig å gi en forklaring på hva som menes med sikker handel. Sikker handel har ifølge Tepfers og Davidsen fem prinsipper[20]: Autentisering - En mekanisme som gjør at man ved sikkerthet vet hvem man kommuniserer med Integritet - Man må kunne stole på at beskjeder man har mottat ikke er blitt endret etter at de ble sendt. Autorisering - Man ønsker at en personer som vil gjøre endringer i et system har rettigheter til å gjøre det. Forhindre fornekting - Har man sendt en melding skal man ikke kunne nekte for å ha gjort det etterpå. Konfidensialitet - Meldingen som blir utvekslet i et system skal holdes hemmelig for andre. Elektronisk ID er en elektronisk form for legitimasjon og signatur. Denne kan benyttes i åpne system, for eksempel på Internett for å bevise at man er den man utgir seg for å være. Elektronisk sertifikat er den tekniske betegnelsen på en elektronisk ID som inneholder navn og annen informasjon om innehaverene samt hvem som har utstedt sertifikatet. Elektroniske sertifikat forklares nærmere nedenfor. Når man kan legitimere seg og signere avtaler over Internett åpnes det for en lang rekke tjenester man tidligere måtte ha personlig oppmøte for å gjennomføre 1. EID kommer fra utviklingen av kryptografi. Kryptografi Kryptografi er en måte å skjule innholdet i skriftlige meddelelser. De første krypteringsmetodene gikk ut på å forskyve bokstavene i alfabetet et visst antall plasser. Moderne kryptografi bruker avanserte matematiske funksjoner for å forvrenge innhold i dokumenter og meldinger. Det er vanlig at man bruker en nøkkel til å for

7 vrenge innholdet i en melding. Så trenger man en nøkkel for å kunne trekke ut innholdet i meldingen. Det finnes to forskjellige hovedtyper kryptografi, symmetrisk og asymmetrisk kryptering[20]: Symmetrisk kryptering Symmetrisk kryptering baserer seg på at nøkkelen som brukes til å kryptere og dekryptere meldinger er hemmelig. Den samme nøkkelen brukes til begge formål.. Hovedproblemet med denne metoden er at de som ønsker å lese meldingen må ha nøkkelen som ble brukt til å kryptere. Man må dermed finne en måte å distribuere nøkkelen på. Det er ikke trygt å sende nøkkelinformasjon på Internett. Nøkkelen må overleveres fysiskt. Problemet blir følgelig hvordan man skal organisere denne nøkkelfordelingen slik at flere parter skal kunne kommunisere. Spesielt viktig er hvordan fra før ukjente parter skal kunne kommunisere sikkert. Noe av dette løses gjennom. Asymmetrisk kryptering. Asymmetrisk kryptering baserer seg på par av nøkler. Et annet navn for asymmetrisk kryptering er offentlig-nøkkel-kryptering. Den ene nøkkelen er privat og den andre nøkkelen er offentlig. Asymmetrisk kryptering har flere anvendelser. Hvis man ønsker å sende en hemmelig melding til person A sender krypterer man meldingen med den offentlige nøkkelen til person A. Da er det bare person A som kan lese meldingen. Dette løser prinsippet om konfidensialitet som nevnt over. På motsatt vis kan man oppnå autentisering. En en person B krypterer meldingen med sin private nøkkel. Mottaker av meldingen dekrypterer den ved hjelp av den offentlige nøkkelen til person B. Mottakeren kan da være sikker på at det er person B som har sendt meldingen. Dette kalles en elektronisk signatur. Når man er sikker på at person B er den han utgir seg for å være kan person B gis autorisasjon til å utføre handlinger. Hvis scenariet er en nettbankordning, kan person B feks gis tilgang til å overføre penger. Fordi person B har benyttet en elektronisk signatur kan han ikke senere benekte for å ha sendt melding og krypteringsordningen har forhindret fornekting. Vesentlig for suksessen til offentlig-nøkkel-kryptografi er utviklingen RSA-algoritmen( av Rivest, Shamir, Adleman). RSA ble utviklet i 1978 og genererer et nøkkelpar til bruk asymmetrisk kryptering[20]. Idag brukes fremdeles varianter av denne. Elektroniske signaturer Elektroniske signaturer ble mulig da Diffie og Hellmann oppfant offentlig nøkkelkryptografi på midten av 70-tallet[15]. Elektroniske signaturer er, som nevnt over, 4

8 en måte å benytte asymmetrisk kryptografi på. Elektroniske signaturer skal gi sikkerhet for at det er den rette personen som har sendt meldingen og at ingen uvedkommede har endret meldingens innhold underveis. Offentlig-nøkkel-metoden brukes gjerne sammen med en hashing-algoritme[20]. En hashingalgorimte gjøre en streng med vilkårlig lengde om til en streng med konstant lengde, altså den lager et sammendrag. Kryptering av store datamengder vil ta lang tid og man lager derfor et sammendrag av teksten[18]. Utifra dette sammendrag produserer hash-algoritmen så et tall. Ingen meldinger vil få det samme sammendraget og dermed heller ikke likt tall Hvis man endrer en melding vil sammendraget bli annerledes. Dette sammendraget krypteres og man har det som kalles en digital signatur. Hvis mottakeren ikke klarer å dekryptere en hash-verdi ved hjelp av den offentlige nøkklen til avsender betyr det for eksempel at noen har forsøkt å forfalske et dokument. Elektroniske signaturerer er et upresist og overordnet fellesbegrep. Begrepet dekker for eksepel siganturteknikker som signatur av dokumentet ved hjelp av for eksempel mus eller spesialpenn. Derfor finnes noe som heter kvalifiserte signaturer. I lov om elektronisk signatur, kapittel 1, 3[11] defineres eletronisk signatur som; data i elektronisk form som er knyttet til andre elektroniske data og som brukes som autentiseringsmetode. Avansert elektronisk sigantur er en elektronisk signatur som a) er entydig knyttet til undertegneren b) kan identifisere undertegneren c) er laget ved hjelp av midler som bare undertegneren har kontroll over, og d) er knyttet til andre elektroniske data på slik en måte at det kan oppdages om disse har blitt endret etter signering. En avanserte digitale signaturen er juridisk likestilt med håndskrevne signaturer. Offentlige nøkler gir i seg selv ingen informasjon om innehaverens identitet. En digital signatur girr isolert sett ingen kobling til en person i Folkeregisteret. For å få noe slikt til må digitale sertifikater tas i bruk. Elektroniske Sertifikat Elektroniske sertifikat er en ordning som garanterer at en offentlig og privat nøkkel tilhører en bestemt person. Et digitalt sertifikat er en offentlig nøkkel som er godkjent av myndigheter på området. skriver Tepfers og Davidsen[20]. Certificate authority, CA, er benevnelsen på denne typen myndigheter. CA sine hovedoppgaver er å utstede EID, vedlikeholde en organisering av utstedte sertifikater og gjøre backup av systemet. En CA er en tiltrodd tredjepart, TTP. Som TTP garanterer man for at innehaveren av et sertifikat er den personen som innehaveren utgir seg for å være. Zebsign er eksempel på en TTP som har ansvar for, og rettigheter til, å utstede ele- 5

9 ktronisk ID[20]. På samme måte er Posten utsteder en TTP for Postens legitimasjonskort. Posten garanterer for at innehaveren av Postens legitimasjonskort er riktig person i forhold til offentlige registre. På samme måte garanterer Zebsing for at eieren av en Zebsign ID er riktig person. Videre vil innholdet i et elektronisk sertifikat for eksempel være eierens navn, offentlig nøkkel, gyldighetsperiode, serienummer og utsteders digitale sigantur for verifisering av utsteder. Bruk av elektroniske sertifikater i stor skala, for eksempel i e-handelssammenheng, involverer mange ukjente parter. Hvordan skal man så man så vite om en signatur er til å stole på? Public Key Infrastructure, PKI, er svaret Sertifikatstandarder X.509 er den mest utbredte standarden for digitale sertifikat[6]. Det er en del av X.500 standarden for opplysningstjenester. Altså en oppslagstjeneste som kobler navn til attributt. CCITT og ISO står bak denne standarden. X.509 binder en offentlig nøkkel til en entitet kalt subject. Denne bindingen er signaturen. X.509 definerer også gyldighetensperidoden til et sertifikat ved å oppgi datoer for når sertifikatet kan brukes. PKI Normalt kreves Public Key Infrastructure, PKI, for å få til en hensiktigsmessig bruk av elektroniske sertifikater. En stjerneformet topologi hvor alle deltakere kommuniserer sikkert gjennom en sentral instans vil ikke kreve PKI[15]. Med mange tjenesteleverandører er denne modellen vanskelig å gjennomføre. PKI er infrastrukturen som organiserer EID. Aktørene i PKI er Public Key Infrastructure er et opplegg for elektronisk legitimasjon og signatur. For å kunne benytte digitale signaturer i stor skal, det vil si med mange ukjente deltagere i elektronisk samhandling, må utstedelser av sertifikater og nøkler organiseres på en hensiktsmessig måte. Det er her PKI kommer inn. PKI blir da en organisering av enhetene i en elektronisk identifiseringsprosess 2. I grunnleggende PKI er det fire sentral aktører som vist i figur 1: Sertifikatutsteder, CA - Leverandøren av en type sertifikat. Sertifikatutstederen skal være en juridisk person i henhold til lov om elektronisk signatur

10 Registreringsenhet, RA - Instansen de som ønsker å skaffe seg et sertifikat må henvende seg til for å registrere seg. Sertifikateiere - Den fysiske eller juridiske personen som bruker EID til å identifisere seg selv. Sertifikatbrukere - Brukerstedet som ønsker å kontrollere en bruker opp mot sertifikatutsteder. Smartkort Figur 1 Smartkort er kort med datachip istedenfor magnetstripe. Man kan da lagre informasjon, altså data, slik at det er mulig å lagre data rett på smartkortet istedenfor på en konto, slik man må med magnetstripekort. Elektroniske sertifikater kan dermed lagres på smartkort. Når man så har skal bruke sertifikatene i en EID-prosess må man sette smartkortet i forbindelse med for eksempel en PC. Kortet beskyttes av passord eller PIN-kode Et smartkort er transportabelt og kan benyttes på mange steder. Løsninger som ikke benytter smartkort knytter signeringsfunksjonen til en bestemt PC. Ulempen med 7

11 smartkort er at man i dag trenger en egen smartkortleser. Det er ikke standard på PCer ennå. Elektronisk lommebok En elektronisk lommebok er kort fortalt en elektronisk gjengivelse av en vanlig lommebok. Hovedfunksjonene til en elektronisk lommebok vil være de samme som i en vanlig lommebok. For eksempel kan en vanlig lommebok inneholde innholde kredittkort, kontanter og sjekkhefte. En elektronisk lommebok kan tilsvarende inneholde betalingsmidler som ecash og Mondex betalinsgløsning. Mer om dette nedenfor. En vanlig lommebok kan inneholde førerkort, lånekort på biblioteket og pass 3. En elektronisk lommebok kan tilsvarende inneholde ulike typer sertifikater til forskjellig bruk. En elektronisk lommebok er ikke en betalingsmåte i seg selv, men integrerer betalingsmåter som beskrevet over. En elektronisk lommebok kan for eksempel være lagret på en brukers datamaskin, en sentral webtjener, en PDA, en mobiltelefon eller på et smartkort. I denne oppgaven velger jeg dog å ikke knytte elektronisk lommebok til noe foretrukket lagringsmedium. For å gi et inntrykk av hva en elektronisk lommebok kan omfatte kan man se på Tepfers og Davidsen sitt forslag til funksjonalitet[20]: Passordhåndtering. Lommeboken hjelper brukeren med å huske passord til bruk på flere forskjellige nettsider. Kvitteringshåndtering. Lommeboken samler kvitteringer fra butikker hvor man har utført handel. Ifølge kjøpsloven er kundens kvittering/bankutskrift ofte eneste bevis på at en handel mellom to parter er utført. Elektroniske regninger. efaktura. Personlige shoppingagenter. Lommeboken blir et verktøy for shopping som tar imot ordre og lærer av tidligere kjøp. Lojalitetsprogram. Lommeboken blir en beholder for eticks. Oppsamling for mikrotransaksjoner. Små transaksjoner blir samlet opp til en stor sum periodevis for å unngå mange transaksjonkostnader. Det er vanlig med nettbutikker som har egne e-lommebøker. Multi-site-lommebøker er lommebøker som man kan bruke i flere forskjellige butikker som har inngått avtaler med lommebokprodusenten. Eksempler er ewallet og Instabuy. En lommebok kan ligge på en webtjener eller på datamaskinen til brukeren. En lommebok plassert på datamskinen til brukeren kan vanskeliggjøre brukeraksepten siden det forhindrer kunden i å gjennomføre transaksjoner fra andre steder denne ene datamaskinen. 3. Tre typer identifikasjon med forskjellig krav til sikkerhet. 8

12 Betalingssystemer Eksisterenede betalingssystmeer til bruk i e-handel kan i følge Abrazhevich[1] klassifiseresto i to hovedgrupper. Elektroniske valutasystemer og kredit-debit-sytemer.se Figur 2. Elektroniske valutasystemer tilsvarer nærsagt kontanter. To parter utveksler enheter som symboliserer en verdi akkurat som en seddel symboliserer en verdi. Kredit-debit-systemer vil si betalingssystmere hvor verdiene opptrer som tall på konto. Overføringer av verdier, altså betalinger, skjer ved at et summen på en konto blir redusert med et gitt beløp, og vice versa blir summen på an annen konto større. En videre inndeling spalter elektronisk valutasystemer inn i smartkortsystemer og online kontantsystemer. Forsjellen på disse to er at online kontantsystemer bare eksisterer i Internett. Kredit-debit-systemer kan på sin side deles inn i kredit- og debitsystemer og spesialiserte systemer som for eksempel bruker e-post til transaksjoner. Betalingssystemene blir kategorisert under i figur... Figur 2:. Elektroniske betalingssystemer[1] 9

13 3 Dagens situasjon I dette kapittelet beskrives situasjonen for EID i Norget i dag. Her nevnes eksempler på til- og foretak som har tatt i bruk EID. Kapittelet beskriver også elektroniske betalingssystemer, men i mindre grad siden de ikke utgjør hovedsaken i oppgaven. Dette kapittelet vil jeg så bruke til å identifisere hva EID kan tilføre e-lommebok i kapittel 6. Dagens situasjon for e-handel Som nevnt i introduksjonen hemmes utviklingen i e-handel av manglende tillit til betalingssystem.eksisterenede betalingssystmeer er sålangt ikke optimale for brukere og deltagere i e-handel. Brukere har problemer med å ta i bruk betalingssystemer på grunn av mangledne tillit og sikkerhet. Kredittkort er et eksempel[1]. De har god utbrededelse på Internett, men likevel er mange tilbakeholdne med å bruke dem. For å heve pengestrømmen på Internett må man demonstrere sikkerhet. I tillegg vil lave kostnader ha mye å si[20]. Kostnader betyr innbærer økonomiske kostnader samtidig som kostnaden i tid som det tar å lære seg og ta i bruk systemet. Systemer med høy sikkerhet og lav kostnad er per dags dato et paradoks fordi å tilby et system med høy sikkerhetsnivå er kostnadskrevende i økonomisk og tidsmessig. Mobile nøkkelbærere. Smartpay. Fordeler siden mobiler er mye utbredt. Tilrettelegging for EID I 1999 kom EU-dirketiv om et rammeverk for elektronisk signatur. Elektronisk signatur hadde så smått begynt å bli et satsningområde. Dette direktivet skulle legge til rette for juridisk aksept av elektroniske signaturer i tillegg til å fremme den europeiske satsningen på elektroniske siganturer. Direktivet beskriver hvilke krav til som skal stilles til tilbydere og konstanterer at tilbydere av kvalifiserte sertifikater må holdes under oppsyn[18]. Som følge av EU-direktivet ble lov om elektronisk sigantur fremmet for Stortinget i oktober 2000 og vedtatt påfølgende desember(lov- EN).Direktivet førte til at European Electronic Signature Standardization Initiative, EESSI, ble initiert. Målet her var en felles europeisk standard for elektronisk signatur. Samarbeidende parter var European Telecommunication Standards Institute, ETSI, og det europeiske standardiseringsorganet, CEN. Rammeverket utviklet 10

14 gjennom EESSI beskriver setter krav til kvalifiserte sertifikater, krav til utsteder av kvalifiserte sertifikater, krav tilsignaturfremstillingssystemer og gir anbefalinger for sikker signaturverifisering. Som følge av EU-direktivet ble lov om elektronisk sigantur fremmet for Stortinget i oktober 2000 og vedtatt påfølgende desember. Nasjonal standard Problemet med gjeldende internasjonale standarder. slik som den som beskrives ovenfor, er at de ikke er presise nok til at man unngår ulike tolkninger av de samme standardene 1. Internasjonale profilstandarder vil, per dags dato, derfor ikke garantere enkel operabilitet og samtrafikk på tvers av markedet. Nærings- og handelsdepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet har tatt initiativ til og lagt til rette for utviklingen av en norsk standard og sertifikatprofil. Samarbeidsprosjekt om EID og e-signatur(seid) skal utvikle en norsk standard for elektronisk ID. Målet for SEID er å sikre samfunnsinfrastruktur for elektroniske siganturer. De samarbeidende partene er: Nordea Bank Norge, DnB NOR, Sparebank1 gruppen, Terra-Gruppen, Fokus Bank, Telenor, NetCom, Buypass, Posten Norge, IBM Norge, Microsoft Norge, Det Norske Veritas og Uninett Norid. At de er så mange understreker viktigheten av arbeidet. Samarbeidet er nå i første fase og har kommet med første leveranse som er en anbefaling av sertifikatprofiler for personsertifikater og virksomhetssertifikater. Lov om elektronisk signatur og standard Som følge av EU-direktivet, beskrevet over, ble lov om elektronisk sigantur fremmet for Stortinget i oktober 2000 og vedtatt påfølgende desember[18]. Bakgrunnen for lovforslaget ligger forutsetningen om behov for regulering av elektronisk signatur for å legge til rette for elektronisk handel og elektroniske tjenester. Et av hovedpunktene i loven er sidestillingen av elektronisk signatur og signatur skrevet, for eksempel med blekk, på papir. Tjenestetilbydere Idag finnes det i hovedsak to tilbydere av elektronisk ID i Norge. Disse to er BankID og Zebsign. EID som disse to leverer kan brukes til å fremstille kvalifisert elektronisk signatur nevnt ovenfor

15 BankID BankID er et samarbeid om EID og signaturtjenester mellom et antall finansielle aktører i Norge. Tilsvarende samarbeid om BankID finnes også i andre land for eksempel i Sverige 2. BankID er basert på en samordnet infrastruktur som grunnlag for utstedelse og bruk. BankID-prosjektet ble etablert i 1999 av banknæringen i regi av Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen 3. Første fase av prosjektet ble avsluttet høsten 2000 og det er nå opprettet en felles operativ PKI. Den felles infrastrukturen omfatter[20]: Regler/policy. Interbank-regler om BankID Avtaler til bruk mellom kunde og bank Felles merkevare Teknisk infrastruktur Standarder Interbankreglene for BankID vil si at utlevering av BankId til bankkunden skal skje ved personlig oppmøte i banken eller samarbeidspartnere som plikter å kontrollere bankkundens identitet. Bankene har lovpålagt ansvar om å forhindre misbruk av bankkonti i henhold til finansavtaleloven, og de er dermend nødt til å følge strenge rutiner for utstedelse av BankID Hovedtjenestene til BankID er autentisering. Det brukes når man for eksempel logger seg på et brukersted som benytter seg av BankID. Fordelen med BankID-infrastrukturen er at man ved hjelp av en BankID 4 kan logge seg på forekjsllige nettbankløsninger. Elektronisk Signering brukes når man benytter BankID til å lage en personlig signatur, for eksempel når man inngår en personlig avtale med et Bank- ID brukersted. BanklID er lagt opp til et høyt sikkerhetsnivå som forutsetter bruk av tre separate nøkler. Hver nøkkel er for henholdsvis autentisering, signering og kryptering. Hver innehaver av BankID får oppgitt en unik identifikasjonsnummer. Dette identifikasjonsnummeret vil som et personnummer inneholde vesentlig informasjon om innehaveren. Første fase av prosjektet har lagt hovedfokus å muliggjøre sikker meldingsutveksling mellom en bank og kunde. Dette gjøres ved at det er utviklet rutiner for autentisering, integritet, kryptering og digital signatur. Første fase brukte myke sertifikater. Fase to av prosjektet skal involvere en bredere infrasturktur gjennom bruk av tiltrodde tredjeparter for elektronisk kommunikasjon. Fase to tok i bruk harde sertifikater lagret på for eksempel smartkort[18].som følge av infrastrukturen i BankID, trenger en sertifikatbruker bare å inngå avtale med sin egen En BankID er en EID 12

16 bankforbindelse. Da kan alle BankID-innehavere ta i bruk tjeneste til denne sertifikatbrukeren. Det vil si at en BankID kan brukes i flere nettbanker. Zebsign Zebsign er den andre hovedeverandøren av elektroniske ID. Frem til mai 2004 var Zebsign Norges eneste leverandør av kvalifiserte sertifikater[13], men nå har Bank- ID også kommet på banen. Zebsign ble til gjennom en fusjon av Telenoreide Zebrasign AAS og Postens Ergosign AS. Ergogroup lanserte sin elektroniske ID-tjeneste i Kortet gav kunden et sett med sertifikater lagret i et smartkort, og kunne i tillleg tjene som vanlig visuell ID, akkurat som Postens ID-kort. Telenor på sin side startet tilbydelse av TTP-tjenester allerede i Zebsign gir en elektronisk signatur som fungerer på tvers av applikasjoner og aksessystemer. Det vil si at akkurat som i for BankID trenger brukeren trenger kun en EID til å identifisere seg hos forskjellige nettsteder og tjenesteytere. Zebsigns elektroniske sertifikater kan lagres enten på PC, mobiltelefon eller smartkort. Zebsign leverer følgende tjenester: Zebsing ID - ID for enkeltpersoner Zebsign Community ID - ID for personer ansatt i bedrifter Zebsign Virksomhetsertifikater - ID for virksomheter Zebsign Oppslagstjeneste, fødselsnummer -Tjeneste for brukersted som ønsker å innhente fødselsnummer til bruker. Det er kun spesielt autoriserte brukersteder som får anledning til dette. Alt i henhold til datatilsynets rettningslinjer. Zebsign Oppslagstjeneste, katalog - Tjeneste for å hente ut sertifikater fra Zebsign ID-er. Dette kan brukes til å kalle tilbake utgåtte sertifikater. Zebsign Valideringstjeneste OCSP - Valideringstjeneste for brukersertifikater Zebsing Sikker Drift - Tjeneste hvor Zebsign påtar seg driften av en virksomhets PKI-løsning Zebsign markedsfører sine produkter og tjenester gjennom samarbeidspartnere og kanaler 5. Disse partnerene bruker Zebsigns EID i sine egne tjenester slik at resultatet blir en verdiøkninge(konsumentkrigen) og at kunder blir tilbudt komplette elektroniske tjenester. Et eksempel på dette er Buypass som leverer smarkortløsning med EID og betalingssystem. EID-prosjekter i Norge

17 EID er etterhvert blitt brukt i flere norske prosjekter. Nedenfor beskrives et lite utvalg av disse for å gi en orientering om bruksnytten og at dette er teknologi som med noen forbehold kan brukes idag. AltInn Altinn er en portal hvor man kan levere inn offentlige skjemaer over Internett 6. Denne portalen er et samarbeid mellom Skatteetaten, Statistisk Sentralbyrå, Brønnøysundregistrene, Lånekassen og Konkurransetilsynet. Hovedtanken bak denne portalen er at skjemaetater skal ha et system for innelvering av skjemaer istedenfor mange egne systemer. Alle skjemaer er konstruert på felles måte slik at brukerne slipper å forholde seg til ulike typer grensesnitt og utformelse[2]. Statens Lånekasse, som er en av initiativtagerne til samarbeidet har nå tatt i bruk EID for signering av gjeldsbrev over Internett[5]. Tidligere har Lånekassen tilbudt studenter å søke om studeilån på deres nettsider. Man fikk da tilsendt et gjeldsbrev i posten på vanlig vis som man så måtte signere for hånd. Denne tjenesten har vært beskyttet av PIN-kode. Krav til sikkerhet ved signering av gjeldsbrev over Internett er mye høyre og derfor må personer som ønsker å benytte seg av tjenesten gå til anskaffelse av EID med høyt sikkerhetsnivå. Eneste mulighet da er å bruke Buypass sin EID-løsning. Denne skaffer man seg ved å bli nettspiller hos Norsk-tipping. Gjeldsbrevtjenesten har bare vært tilgjengelig for studenter ved noen univeristet og høyskoler men er planlagt å gjelde for alle studenter i Norge i løpet av Altinn vil mulgigjøre enorge-målsettingen om døgnåpen forvaltning hvor menigmann skal ha tilgang til offentlige tjenester på Internett. Skattedirektoratets tjeneste for forhåndsutfylt selvangivelser som et eksempel på utvikling av nye tjenestemuligheter med EID. Til å begynne med kunne skatteytere ved hjelp av en PIN-basert autentisering få tilgang til et visst utvalg informasjon og operasjoner. I 2001 kom en PKI-løsning uten digitale siganturer. Dette gav økt sikkerhet i forhold til PIN-autentisering som gav utslag i at Skattedirektoratet kunne tilby flere personaliserte tjenester. Ved bruk av digitale Signaturer kan man tilby en fullstendig selvangivelsestjeneste[18]. Oppdal kommune Oppdal kommune har vært regjeringens satsningskommune på innen elektronisk forvaltning(e-forvaltning)og har gjort et utvalg kommunale tjenester tilgjengelig på Internett 7. I Oppdal kommune kan man levere kommunale søknader, for eksempel byggesøknader, på Internett. Biblioteket i Oppdal tilbyr utlån registrert på smartkortet, og kommunalt ansatt kan logge på PC-er og betale mat i kantina ved hjelp av

18 smartkortet. Også tjenestene i Oppdal kommune baserer seg på smartkortet til Buypass som fås gjennom norsk tipping. Det Digitale Trøndelag Oppdal kommune er en foregangsfigur innen praktisk bruk av EID og nå følger flere kommuner etter. Det Digitiale Trøndelag(DDT) er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger, Frosta, Verdal og Steinkjer samt Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune 8. DDT skal tilgjengeliggjøre felles nettbaserte tjenester og effektivisere administrasjonen av disse.hovedtanken med DDT er å fremme e-handel i kommunene, sikker legitimering og kommunikasjon. Prosjektet var ferdig i november Alle kommunene i prosjektet har startet med kommunale innkjø gjennom markedsplassen.no som samler alle leverandørene. Lommebok Det finnes idag ikke mange elektroniske lommebøker på markedet som fulgt ut følger definisjonen beskrevet i kapittel 2. BankID har betalingsfunksjonalitet og EID. Ellers er buypass en kombinert løsning av EID og elektronisk betalingssystem. Denne benytter seg av Zebsign ID og Mondex betalingssystem. Buypass Norsk tipping har nylig lansert et en tjeneste de kaller nettspill.(www.norsk-tipping.no) Som nettspiller kan man levere spill til Norsk Tipping hjemmefra, uten å måtte oppsøke en kommisjonær. Som nettspiller mottar man så et smartkort med Buypass betalingsløsning og en smartkorleser som man kobler til hjemme-pcen. Dette smartkortet fungere som en EID i tillegg til å være en lommebok med plass til opptil 2500 kroner. Når man så ønsker å spille på et av Norsk Tippings tilbudte spill, betaler man med smartkortet. Dette smartkortet er beskyttet av en pinkode. Årsabonnent koster 79 kroner. Når man har registrert seg får man tilsendt gratis smartkort og gratis smartkortleser som man kobler til pc-en. Disse er subsidiert av norsk-tipping for å øke utbredelsen av teknologien..hvis man mister utstyret man har fått utdelt av Norsk Tipping må man betale 199,- kroner for et nytt kort og 349,- for kortleser 9. Mondex Mondex er laget av britiske banker og britiske televerket og er et betalingskort. Dette kortet kan brukere overføre penger til via telefon, minibank eller Internett

19 Kortet kan brukes til å betale for varer og tjenester på Internett eller overføre penger til andre kortholdere. Overføringen skjer umiddelbart som om det skulle være cash[20]. 16

20 4 Muligheter I dette kapittelet vil hvilke muligheter og fordeler som ligger i bruk av EID drøftes. EID vil i første omgang knyttes opp mot prinsippene for sikker handel som er beskrevet kapittel 1 - introduksjon, og dette vil synliggjøre videre implikasjoner. Elektroniske ID Autentisering Tidligere, og nåværende, adganskontroll-løsninger har brukt passordkontroll og for eksempel en kodekalkulator. Tjenester kunne da til en viss grad identifisere en kunde som logget inn. Denne brukeren kan dog ikke med sikkerthet identifiseres. Passordet kan være stjålet og da brukerene registrerte seg kan det hende han brukte falske opplysninger. Med EID kan man med sikkerhet bestemme identiteten til en kunde. EID-en er knyttet opp til folkeregister og fødselsnummer. Det vil si at man med en EID kan identifisere seg overfor flere mulig tjenester på Internett. En bank- ID kan eksempelvis brukes i flere nettbanker 1. Når en kunde idag skal gjennomføre en handel er han ofte nødt til å gå gjennom en registreringsprosess. Dersom han ønsker å å kjøpe nye produkter hos en forhandler kan han være nødt til å måtte registrere seg på nytt. Og hvis han ønsker å kjøpe produkter hos forskjellige forhandlere må han registrere seg flere ganger. Med en elektronisk ID vil kjøperen kunne identifiseres hos forskjellige forhandlere, gjennom å være registrert hos en instans, altså CA. Forhandlerne kjører tjenester opp mot for eksempel Zebsign for å hente ut nødvendig informasjon om kjøperen. Dette kan for eksempel være adressen hvor varen skal sendes. En kunde sparerer altså tid på registreringsprosesser. Nielsen og Herstad[12] forteller at kjøp av tjenester på mobil ofte er preget av impuls. Lave tidskostnader i forbindelse med registering vil altså være til nytte. Integritet Signaturmuligheten i en EID gjør at partene i e-handel kan være sikre på at innholdet i en melding ikke er forandret av andre. Dette er beskrevet i kapittel 2. Medlingsintegritet åpner spesielt for mulgiheter i forhold til autorisering. Autorisering Autorisering er også avhengig av autentisering. Med et høyt sikkerhetsnivå i forhold til meldingsintegritet og autentisering vil man åpne for flere tjenester. Muligheten til nettbank er en velkjent. Med høy grad av sikkerhet i autorisering vil en bruker ha større albuerom. Dette er kort og godt fordi tjenestetilbyderene med sikkerhet vet

21 hvem som har sendt en melding og hva han vil med meldingen. Lånekassen som er nevnt i Kapittel 3, kan åpne for signering av gjeldsbrev fordi det vet hva studenten vil, og de vet hvem studenten er. Videre vil sikker identifikasjon av kommuniserende parter åpne for nye tjenester innen forvaltning. E-forvaltning er en av grunnene til at myndighetene er pådrivere av EID[18]. Elektronisk saksbehandling, økonomiforvaltning, offentlige innkjøp og innrapportering mellom etater og farvaltningsnivåer kan være viktige bruksområder innen staten som viktige områder innenfor staten. E-forvaltning vil føre til effektivisering for myndighetene. Det vil bli kortere behandlingstid på for eksempel søknader og det vil bli billigere. I Østerrike bruker finansdepartementet og justisdepartemenetet årlig 50 millioner Euro på postrelaterte kostnader[16]. Med elektronisk forvaltning vil det værestor penger å spare her. Norge har en tre ganger så stor befolkning som Østerrike 1 så postrelaterte kostnader vil være høye også i Norge. Brukerne av slike tjenester får enklere søknadsprosess og kortere responstid[18]. Døgnåpen forvaltning er en annen fordel, og er mye brukt i festtalene om offentlig sektor og EID. Forhindre fornekting Andre fordeler for en leverandør av kommersielle tjenester er at han med sikkerhet kan identifisere kunden og hva kunden ville. En ordre som er signert elektronisk kan ikke benektes,som nevnt i kapittel 3. Kunden har dermed ikke mulighet til å nekte for at en ordre er sendt. I Lånekassens tilfelle betyr det studenten ikke har noen mulighet til å nekte for at han signerte gjeldsbrevet. Konfidensialitet E-post er en mye brukt kommunikasjonform over Internnett. EID gir mulighter til å krytpere innholdet i e-post i tillegg til å garantere for avsender og innholdet i e- posten er riktig. Per dags data sendes mye epost ukryptert. ved å benytte krypteringsmulighetene som ligger i EID kan man sende hemmelige beskjer i form av elektronisk post. Mange bedrifter har ansatte som jobber på andre steder enn kontoret. Med EID vil disse kunne kommunisere med den kontorenheten på en sikker måte[4]. Prinsipenne for sikker handel er ikke bare viktige i e-handelssammenheng og forvaltning. De er generelle prinsipper for sikker kommunikasjon. Patel et al[14]. viser en alternativ applikasjon av Public Key Infrastructure til flykontroll. Det er strenge krav til sikkerhet i kommunikasjonslenken mellom flyvetårn og fly og fly. Federal Aviation Administration ser på PKI som en mulig løsning i neste generasjons kommunikasjonssytem mellom fly og bakke

22 E-handel Sikker E-handel Sikkerhet er viktig del av e-handel. En kunde vil at betalingsopplysningene han gir fra seg ved gjennomføring kjøp er trygge. Ingen skal kunne utnytte de senere for å svindle ham for penger. Med EID vil man kunne sette opp sikre forbindelser med tjenesteleverandører og for eksempel vareforhandlere. Dette vil gi sikker utveksling av betalingsinformasjon. I tillegg gjør EID det mulig å utvikle og bruke sikre betalingssystemer. Tippekortet til Norsk Tipping og Buypass, i kapittel 3, er et eksempel på dette. Mange av de nye betalingsystemene som kommer frem er avhengige av sikker identifikasjon. For en tilbyder av e-handelstjenester vil en sikker måte å betale på øke antall mennesker som er villig til å kjøpe akkurat denne forhandlerens tjenester. Andre implikasjoner for E-handel I åpne system på Internett finnes det en rekke tjenester hvor det kreves at man identifiserer seg. EID vil være en entydig identifiseringsmetode for brukere av en tjeneste. Et eksempel på tjenester kan være nettbanktjenester. Nettbanktjenester vil for eksempel være en av hovedområdene til BankID 1. Noen mener de økonomiske konsekvensene av bruk av BankID i sum vil være positive[8]. Kredittkortselskapene tar provisjoner på mellom to og fire prosent og dette får forhandlere til å velge andre løsninger, for eksempel postoppkrav. Kanalstrategier Tepfers og Davidsen beskriver viktigheten av å kommunisere med kunder gjennom flere kanaler[19].utviklingen av EID åpner for handel i ulike kanaler. For mange kunder er sikkerhetsproblematikken årsak til at de helst vil handle varer over disk i butikken og betale i kontanter, som nevn over. Med EID vil forhandleren ha flere sikre kanaler å nå kunden med

23 5 Utfordringer og forutsetninger Mulighettene med EID er mange som beskrevet i kapittel 4. Men EID står overfor en rekke utfordringer før det blir en standard sikkerhetsteknologi i kommunikasjonskanaler som for eksempel Internett. En ting er de praktiske utfordringer som skal til for å realisere teknologien. Det vil si de forutsetningene som gjør det mulig for å ta i bruk teknologien. I tillegg er det forutsetninger som ligger til grunne for at teknologien skal taes i bruk. Det er for eksempel liten vits i å tilby personer elektroniske ID-kort hvis de ikke har noen steder å bruke det. Det må finnes organ som kan ordne samspill mellom ulike EID-løsningerer. I dette kapittelet vil det diskuteres utfordringer i forbindelse med mulighetene fra foregående kapitler. Økonomiske utfordringer Innføring og integrering Infrastrukturen er kostbar. Både når det gjelder oppbygging og drift. For det første vil introduksjonen av teknologien koste penger. Det samme vil integreringen av PKI med eksisterende datasystemer[18]. Opprettholdese av infrastrukturen er kostbart, og disse utgiftene vil som regel falle på tjenestetilbyderne, for eksempel Zebsign eller BankID. Hvordan disse EID-tilbydere vil betale for kostnadene er ved å ta seg betalt for bruken. Bruk Det finnes flere prismodeller for eksempel å ta seg betalt for utstedelse, bruk, og periodiske avgifter.prosessering av en transaksjon med digitale signaturer er en omfattende prosess, for eksempel fordi man må sjekke om gjeldende sertifikat fortsatt er gyldig eller om det er tilbaketrukket. Myndigheter i Sverige betaler ca 2 kroner per signaturkontroll til BankID i Sverige[3]. Det krever ressurser å prosesser gyldigheten til en elektronisk signatur. Kommuner som tilbyr mange forskjellige elektroniske tjenester kan få opp mot 20 sikre identifisering i uken per barnefamilie. I løpet av et år vil det dreie seg om 2000 kroner pr barnefamilie. I folkerrike kommuner vil dette bety nye millionkostnader. Inngangskostander for privatpersoner. Prisen for et smartkort med ID ligger på rundt 200 kroner 1. En kortleser, som forøvirg ikke er standard PC-utstyr, ligger på 350 kroner. Dette er mye penger for men- 1. https://www.prod.buypass.no/bporder/pages/html/pricentlayoutnt.html 20

24 nesker som ikke ser den umiddelbare nytten. Disse kostnadene vil i noen tilfeller bli betalt av de som ønsker at du skal benytte kortene for eksempel Norsk Tipping 1. Standarder Som følge av Eu-direktivet om rammeverk for elektronisk sigantur er det utviklet gjeldende internasjonale standarder. Problemet med disse er at de ikke er presise nok til å unngå ulike tolkninger av de samme standardene, som beskrevet i kapittel 3. Denne standarden er forholdsvis fersk og det er viktig at den blir opptatt av andre CA enn bare myndigheten som den er tiltenkt i første omgang. Samtrafikk Slik situasjonen i er nå kan man få flere leverandører av EID i markedet. Utfordringen blir samtrafikk mellom de ulike leverandørene, for eksempel BankID og Zebsign. Det vil si at brukere av den ene typen ID-er ikke får begrensede bruksmuligheter som følge at de ikke valgte den andre ID-leverandøren. En signaturbruker må kunne vite om sertifikatet er gyldig. Elektroniske sertifikater har en gitt levetid og når de ikke lenger gyldigmå man ha en ordning for å opplyse sertifikatbrukerne om det. I en fremtidig åpen struktur med flere aktører som hver utsteder sertifikater til ulike målgrupper, er man nødt til å ha en struktur som godkjenner og gir tillit til sertifikattilbyderne[18]. Å vite gyldigheten til en EID innebærer også at man må ha kjennskap til den aktuelle offentlige nøkkelen.. Samtrafikk er ikke bare nødvendig nasjonalt, men også internasjonalt. Når stater etterhvert utvikler egne profiler og standarder så blir utfordringen samspillet mellom disse internasjonalt. En god andel norske statsborgere befinner seg i uttlandet og trenger mange av de samme tjenesten som norske statsborgere bosatt i Norge. Søknader om opphold- og arbeidstillatelse vil også gå på tvers av landegrenser og gjeldende PKI. Utfordringer hos brukerne Lioy et. al. [10] rapporterer at hovedproblemet for brukerne av PKI har vært manglende teknisk kunnskap om PKI og hvordan det fungerer. Dette skal ha gitt den gjennomsnittlige bruker problemer med. Manglende lettfattelige brukergrensesnitt har fungert dårlig med manglende PKI-kunnskap. Videre nevnes problemer med mobilitet. Lokallagrede sertifikat på en brukers datamaskin gjør at han bare får tilgang til PKI-tjenester gjennom den datamaskinen. Bærbare sertifiaktholdere, for eksempel et smartkort, vil løse dette problemet, men per dag dato er ikke utbredelsen av nødvendige kortlesere stor som nevnt over. For å få fri tilgang til sikre

25 tjenester fra en hvilken som helst datamaskin må brukeren pakke ikke bare smartkort, men også kortleser og installasjon-cd i toalettmappen. Den teknisk uskolerte gjennomsnittsbrukeren, nevnt over, får altså flere prøvelser i nytt og ukjent datautstyr. Abrazhevich[1] trekker frem brukervennlighetsproblematikken når han beskriver hvorfor Chipnik og Chipper milsyktes. Chipnik og Chipper er to nederlandske betalingssystmer baserter på EID og smartkort. Applikasjonene var for få. Dessuten ble de sikkerhetsmessig undervurdert av brukerne. For handelsmennene representerte disse kortene store transaksjonskostnader. Personvern Elektronisk ID inneholde inneholder direkte og direkte viktige personsopplysninger. EID skal entydig koble sertifikatinnehaver til fødselsnummer i folkeregisteret. Sensitiv informasjon vil foreligge i EID, og ikke alle skal ha tilgang til denne som stadfestet i Personopplysningsloven[9]. En av Zebsigns tjenester er oppslagsfunksjoner for personopplysninger. En sertifikatbruker kan for eksempel få opplyst fødselsnummeret til sertifikateieren. Dette er selvfølgelig ikke forbehold alle sertifikatbrukere, men instanser som forsikringsselskap og helsevesen. Hvis man ser på EID som en bestanddel i en elektronisk lommebok vil anonymitet og betaling være viktig for privatlivet. Det finnes betalingssytemer som opprettholder anonymitet i forhold til forhandleren, men spørsmålet er hvor hyppig de brukes i forhold til betalingssystemer hvor forhandleren identifiserer brukeren. Og brukeren må være klar over dette. En tenkt bruk av EID autentisering på til alle mulige tjenester vil føre til at man legger fra seg mange elektroniske spor, og man kan da med sikkerhet slå fast hva en person har gjort. En unik identifikator i et sertifikat gjør det enklere å knytte en digital signatur til en person enn å søke etter navneinformasjon i teksten i en melding[18]. En bruker som innehar ett smartkort og én EID vil bruke det for flere typer tjenester. Forutsetninger Det er altså mange utfordringer som ligger foran utbredt bruk av EID. Nærings og handelsdepartementet mener at spredningsuksessen av elektroniske signaturer i Norge står overfor følgende utfordringer[13]: 1. Bred satsning på teknologi i forbindelse med elektronisk innrapportering fra næringslivet, feks ved at Altinnportalen tilbyr en slik funksjonalitet. 2. Utnyttelse av rammeavtaler i helsenett. 22

26 3. Leverandørens vilje og evne til å ta i bruk felles standarder som man er blitt enige om, vil være avgjørende for hvor brukervennlige de tilgjengelige e-sgianturløsningene vil bli. 4. Samordning og gjenbruk av offentlige etaters løsninger vil også være avgjørende. Stor utbredelse av den EID forutsetter også at befolkningen tar i bruk EID. Om dette skjer raskt vil flere aktører komme på banen og tilby tjenester. Kostnader er nevnt i kapittel 4 som et hinder for dette. I BELPIC-prosjektet i Belgia[7], vil myndighetene gå over til å utstede Smartkort med visuell legitimasjon og EID, istedenfor vanlig identifikasjon. Belgiske myndigheter står også for introduksjon og drift av nødvendig PKI. De som ønsker å tilby tjenester basert på EID slipper altså å bygge ut og administrere egen PKI. 23

27 6 EID i lommebok Dette kapittelet bruker EID til å underbygge funksjonalitet og sikkerhet i en elektronisk lommebok. Store utfordringer i e-handel er sikkerhet og betaling. Den elektroniske lommeboken beskrevet i kapittel 2 inneholder funksjoner for passordhåndtering og betaling. Passordhåndtering er som beskrevet i kapittel 4, en av mange applikasjoner for EID. Derfor vil en slik en elekronisk lommebok være et hjelpemiddel for elektronisk handel. Til grunne for hvordan dette skal gjøres ligger noen forutsetninger implisert i forrige kapittel. Den elektroniske lommeboken krever noen antagelser for å kunne realiseres. Antagelser Det er nødvendig å gjøre endel antagelser for denne lommeboken. Det er sett på hvordan den elektroniske lommeboken håndterer funksjoner. Problematikken rundt samtrafikk er dermed ignorert. Det må også antas at en nasjonal standard policy for elektronisk signatur er innarbeidet. Det er blitt sett bort ifra lagringsmediet til den elektroniske lommeboken. Det antas at det er en mobil slik at brukeren kan aksessere mulighetene i lommeboken fra flere steder. Kort oppsummert så vil altså de underliggende forutsetningene for bruk av EID være godt etablert. EID og betaling En elektronisk lommebok vil innehold flere typer betalingssystemer. Disse benyttes opp mot samme EID. Buypassløsningen er et eksempel på en slik lommebok. Den består av en en EID og betalingsløsningen Mondex. Hva så når den samme EID samtidig kan benyttes til betaling med bankkonto? Da har man to betalingsmåter på samme elektroniske lommebok. Mange forskjellige elektroniske betalingsmidler kan bør kunne inkluderes i lommeboken. Med en elektronisk lommebok vil brukere være godt rustet til elektronisk handel. EID og legitimasjon Lommeboken hjelper brukeren med å huske passord til bruk på flere forskjellige nettsider. En EID har autoriseringsmekanisme. Det vil si at man ikke trenger å huske passord og brukernavn for å få tilgang til sider. Ulike tjenester krever ulik grad av sikkerhet. Derfor har den elektroniske lommeboken flere forskjellige typer sertifikater. Man trenger sjelden pass og fødselsattest for å komme inn på fest med gjesteliste. På samme måte kan man ha sertifikater for autentisering hos myndigheter og sertifikater for autentisering hos mindre seriøse aktører for eksempel i underholdningsøyemed. Kjøper man livsforsikring må nødvendigvis for- 24

28 sikringsselskapet vite at man er riktig person. I tillegg vil forsikringsselskapet vite hvilke sykdommer kunden kan ha. Denne informasjonen er beskyttet av høy sikkerhet og krever den salgs sertifikater. Mange Internettbrukere autentiserer seg overfor sider som ikke krever personopplysninger. Dette kan for eksempel være chattjenester og newsgrupper. Med standardsertifikater uten personopplysninger kan lommeboken gi tilgang til mange forskjellig slike tjenester uten at den elektroniske lommebokens innehaver trenger å huske mange passord. Ønsker man å kjøpe noe fra slike sider bruker man mondex for eksempel. 25

29 7 Konklusjon og Videre arbeid Konklusjon Manglende grad av sikkerhet er hemmende for tjenestetilbudet på Internett og i andre kommunikasjonskanaler. Dette gjelder spesielt for e-handel hvor det er nødvendig med sikre elektroniske betalingssystemer. Manglende sikkerhet i forbindelse med disse er en reell heming for utviklingen av e-handel. Man ser at elektronisk ID kan og vil være en fremtidig løsninge på dette. EID i som sikker betalingsmiddel og EID som sikker legitimasjon minker gapet mellom kunde og forhandler i elektronisk handel. Idag kommer det nye tjenestetilbydere på banen og spesielt bankene og myndighetene tar i bruk EID for å effektivisere og øke tjenestetilbudet. Videre arbeid gjenstår likevel. Standardisering vil være viktig fremover spesielt for samtrafikk. Mange aktører øker spredningsprosessen. Hovedproblemet med EID den underliggende mekanismen for bruken. Hvor lang tid det vil ta før EID er matnyttig for størsteparten av befolkninge står og faller på hvor stor satsning som forekommer. Man må veie nytte med kostnader. Nytten er på lang sikt vil være mulighetene. På kort sikt vil nytteverdien være mye mindre. For mange vil da kostnadene overgår den øyeblikkelige nytteverdien. Videre arbeid Sentralt i å komme videre for EID ligger det å forsere flaskehalsene. Utfordringene må overkommes. Hvordan kan problemer med samtrafikk løses? Ligger det svakheter i PKIstrukturen slik den benyttes idag? Man kan gjøre en nærmer studie prosjekter som bruker EID i ulike øyemed. Man kan fokusere på e-forvaltning eller e-handel. Hvilke strategier brukes? Fra brukeres ståsted, hva hvordan skal men hanskes med utfordingene der? Man kan også gå grundigere til verks i å se på funksjonaliteten til EID. Man kan undersøke videre hvordan EID kan samspille i elektronisk lommebok. 26

Forord. Jeg vil takke Claude Marie Davidsen ved Institutt for Datateknikk og Informatikk for veiledning i forbindelse med oppgaven.

Forord. Jeg vil takke Claude Marie Davidsen ved Institutt for Datateknikk og Informatikk for veiledning i forbindelse med oppgaven. Forord Denne rapporten er resultatet av en masteroppgave ved NTNU på linjen for datateknikk. Oppgaven har blitt utført vårsemesteret 2005. Oppgaven har utviklet seg til i hovedsak å undersøke innholdsmessig

Detaljer

PKI og ikke-fornekting

PKI og ikke-fornekting Kryptografi MSc in Information Security PKI og ikke-fornekting Mats Byfuglien, mats@byfuglien.net Norwegian Information Security Laboratory NISlab Department of Computer Science and Media Technology Gjøvik

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

Veiledning til forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen

Veiledning til forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen Veiledning til forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen trådte i kraft 1. juli 2002. Formålet med forskriften har vært

Detaljer

FEIDE: FElles Elektronisk ID for UoH-sektoren

FEIDE: FElles Elektronisk ID for UoH-sektoren FEIDE: FElles Elektronisk ID for UoH-sektoren Alf Hansen (UNINETT FAS) Anund Lie Jon Ølnes (NR) Copyright Norsk Regnesentral Rapport/Report Tittel/Title: FEIDE: FElles elektronisk ID for UoH-sektoren Forfatter/Author:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE Standard forside DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Økonomi og Administrasjon OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Risikostyring

Detaljer

Bankenes Betalingssentral AS erverv av ZebSign AS - konkurranseloven 16 - vedtak om inngrep mot foretakssammenslutning

Bankenes Betalingssentral AS erverv av ZebSign AS - konkurranseloven 16 - vedtak om inngrep mot foretakssammenslutning BA-HR advokatfirma v/ Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/271 MAB-M2 CHIS 541.0 Saksbeh.: Dato: 22. juni 2005 Bankenes Betalingssentral AS erverv av ZebSign AS - konkurranseloven

Detaljer

Signaturkrav, risiko og elektroniske byggesøknader

Signaturkrav, risiko og elektroniske byggesøknader Statskonsultrapport 2003/14 Signaturkrav, risiko og elektroniske byggesøknader Rapport om behovet for elektroniske signaturer i ByggSøksystemet, skrevet på oppdrag fra Statens bygningstekniske etat 0 Forord

Detaljer

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor OMNI/03/99 Jon Ølnes Desember 1999 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Dato/Date: 10. desember

Detaljer

1. INNLEDNING...2 2. BEHOV FOR INFRASTRUKTUR - KRAV TIL SIKKERHET...2 3. TEKNISK BAKGRUNN OG TILLIT...4

1. INNLEDNING...2 2. BEHOV FOR INFRASTRUKTUR - KRAV TIL SIKKERHET...2 3. TEKNISK BAKGRUNN OG TILLIT...4 "!#$ &% '()%*!"+,#' -. / /0 '12 3-0 - "!4'0 57698;:=83?A@CB D=69EC@CFHG#?JIK8L?M@N?M8KOPECQL

Detaljer

Sikkerhetsaspekter ved nettbasert tilgang til pasientinformasjon

Sikkerhetsaspekter ved nettbasert tilgang til pasientinformasjon Delrapport fra Elviraprosjektet Nettbasert pasientinformasjonssystem Sikkerhetsaspekter ved nettbasert tilgang til pasientinformasjon Av: Eva Henriksen & Eva Skipenes Nasjonalt Senter for Telemedisin Dato:

Detaljer

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Claude Marie Davidsen for god oppfølging og konstruktive innspill gjennom prosjektet.

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Claude Marie Davidsen for god oppfølging og konstruktive innspill gjennom prosjektet. Forord Dette dokumentet er resultatet av masteroppgaven ved sivilingeniørstudiet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Forfatteren er student ved Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap,

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for Informatikk. Elektronisk eiendomshandel. Silje Grid Stakston. Hovedfagsoppgave

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for Informatikk. Elektronisk eiendomshandel. Silje Grid Stakston. Hovedfagsoppgave UNIVERSITETET I OSLO Institutt for Informatikk Elektronisk eiendomshandel Silje Grid Stakston Hovedfagsoppgave 6. mai 1999 Forord Denne hovedfagsoppgaven er en del av graden Cand. Scient. innen fagfeltet

Detaljer

Sikkerhet i webløsninger. Autentisering og tilgangskontroll

Sikkerhet i webløsninger. Autentisering og tilgangskontroll Sikkerhet i webløsninger Autentisering og tilgangskontroll Versjon 1.0 Dato: 08.09.2003 KITH Rapport 30/03 ISBN 82-7846-194-5 KITH-rapport TITTEL Sikkerhet i webløsninger - Autentisering og tilgangskontroll

Detaljer

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Identitetstyveri Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Godkjent av styringsgruppen 19.november 2009 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Elektroniske kredittavtaler. De ulike stadier for en elektronisk kredittavtale og de juridiske problemstillinger som oppstår underveis

Elektroniske kredittavtaler. De ulike stadier for en elektronisk kredittavtale og de juridiske problemstillinger som oppstår underveis Elektroniske kredittavtaler De ulike stadier for en elektronisk kredittavtale og de juridiske problemstillinger som oppstår underveis 14.10.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn, mandat

Detaljer

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor spesifikasjon for PKI i offentlig sektor Versjon 2.0 Juni 2010 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål og bakgrunn... 4 1.2 Kort om virkeområdet... 4 1.3 ruk av kravspesifikasjonen ved selvdeklarasjon...

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Forord Som en del av arbeidet med realiseringen av digitalt førstevalg, har Difi fått i oppgave fra Fornyings-,

Detaljer

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Identitetstyveri Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Godkjent av styringsgruppen 19.november 2009 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Rapport 2007-009. Elektronisk legitimasjon i Norden

Rapport 2007-009. Elektronisk legitimasjon i Norden Rapport 2007-009 Elektronisk legitimasjon i Norden ECON-rapport nr. 2007-009, Prosjekt nr. 51690 ISSN: 0803-5113, ISBN: 978-82-7645-900-5 MSV/ROS/pil, RAR, 19. februar 2007 Offentlig Elektronisk legitimasjon

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Forord. Trondheim 15.06.2005

Forord. Trondheim 15.06.2005 Forord Denne oppgaven er skrevet som diplomoppgave i fordypningsfaget TDT4900 Informasjonssystemer, 5. års trinn (10. semester) ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Vi vil benytte

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

Å rs rap p o r t o m 2004 2004 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 5

Å rs rap p o r t o m 2004 2004 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 5 Årsrapport om betalingsformidling 24 april 25 Norges Banks årsrapport om betalingsformidling Norges Bank skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Dette følger av sentralbankloven

Detaljer

Politianmeldelser via Internett

Politianmeldelser via Internett Politianmeldelser via Internett DRI 3001 bachelor oppgave vår 2007 Avdeling for forvaltningsinformatikk Universitetet i Oslo Anders Egenes - Thien NGO - Simen Pettersen Thomas Rigvår 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer