MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 11.30"

Transkript

1 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Miljø-,plan- og ressursutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johan Petter Røssvoll Nestleder Gustav Nyborg FO Medlem Allan Rognan Medlem Ragnhild Brennslett Medlem Helge Karstensen Medlem Maria S. Raudsandaksel Medlem Knut Bjørgen Medlem Agnes Olsen Medlem Linda Veronika Eide Medlem Lars Yngve Frøysa Medlem Børge Henriksen FO Varamedlem Steinar Jørgensen Gustav Nyborg Varamedlem Mary Ann Dahl Børge Henriksen Fra adm.: Tekn.sjef Sverre Selfors, konst. byplansjef Trude Fridtjofsen, byggesakssjef Jan Terje Strandås, landbrukssjef Torild Jakobsen, miljørådgiver Allan Berg, og sekretær Sonja Skogvoll. Merkn. innkalling: Merkn. saksliste: Protokollgodkjennere: Godkjent Godkjent Linda V. Eide, Mary Ann Dahl og Steinar Jørgensen Orientering av Norsk Grønnkraft v/hans Martin Hansen vedr. Sjonfjellet vindkraftverk. Referatsak angående brøyting Husnesveien (brev fra Kåre Sjåvik) Seminar om jakt og innlandsfiske i Nordland 9-10 des på Meyergården Hotell. Repr. Maria Rausandaksel innvilget permisjon fra kl , ikke med på sak 81/13 og 82/13 Rådmannen har gjort endringer i rådmannens innstilling i sak 80/13 og 81/13.

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/13 13/1796 MØTEPLAN 2014 FOR UTVALG FOR MILJØ, PLAN OG RESSURS 77/13 13/1267 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR.172 BNR.3 78/13 13/2019 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.144 BNR.2 79/13 13/1385 DISPENSASJON - FRITIDSBOLIG, SJONHAGEN 80/13 12/55 LUFTOVERVÅKINGSPROGRAMMET, MO I RANA (TIDL.SAK 09/1936) 81/13 10/645 SØKNAD OM KONSESJON FOR SJONFJELLET VINDKRAFTVERK HØRING 82/13 13/1965 Unntatt offentlig Ofl 13, jfr. Fvl. 13 SØKNAD OM LÅN I RANA KOMMUNALE LANDBRUKSFOND Side 2 av 13

3 74/13 MØTEPLAN 2014 FOR UTVALG FOR MILJØ, PLAN OG RESSURS Rådmannens innstilling: Utvalg for miljø, plan og ressurs vedtar følgende møteplan for 2014: Januar - 6. Mars April mai - 19.juni August September Oktober November desember Rådmannen i Rana, Behandling: Forslag fra MPR-utvalget: Tillegg møtedatoer: 13.febr og 3.april, samt at møtet den 19.juni flyttes til 26.juni 2013 Votering: Enstemmig vedtatt (11-0) Vedtak: Utvalg for miljø, plan og ressurs vedtar følgende møteplan for 2014: Januar Februar - 6. Mars - 3. April April Mai Juni August September Oktober November desember Rådmannen i Rana, 77/13 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR.172 BNR.3 Rådmannens innstilling: 1. Det dispenseres fra Jordlovens 9 og tillates at parsell på inntil 1,5daa areal på Side 3 av 13

4 eiendommen gnr.172, bnr.3 i Rana, vist på vedlagte kartutsnitt omdisponeres til boligformål. Med hjemmel i Jordlovens 12 tillates samme areal fradelt. 2. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19-2 dispenseres det fra bygge og deleforbudet i Kommuneplanens arealdel og gis tillatelse til fradeling av en parsell ubebygd areal på inntil 1,5daa til boligformål, fra eiendommen gnr.172, bnr.3 som vist på vedlagte kartutsnitt. 3. Fradelingen tillates under forutsetning at ny boligtomt får veirett på eksisterende skogsvei som vist på vedlagt kart. 4. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner skal Nordland Fylkeskommune underrettes. 5. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 20-1-m, jfr. 21-4, tillates gjennomført deling av eiendom i tråd med gitte tillatelser etter Jordloven og i forhold til Kommuneplanens arealdel Tillatelse gis på følgende vilkår: a) Avtale om rett til adkomst skal foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-4 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. b) Avtale om rett til tilfredsstillende vannforsyning må foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-1 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. c) Avtale om rett til bortleding av gråvann og overflatevann samt rett til fremføring og vedlikehold av nødvendige vann- og avløpsledninger skal foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-2 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. d) Kart som viser dette må følge avtalene. Rådmannen i Rana, Behandling: Endringsforslag fra repr. Allan Rognan (H) i pkt Etter en samlet vurdering er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene, jmf Plan- og bygningsloven Det dispenseres fra bygge og deleforbudet i kommuneplanens arealdel og det gis tillatelse til fradeling av en parsell ubebygd areal på inntil 1,5 daa til boligformål, fra eiendommen gnr. 172, bnr 3, som vist på vedlagte kartutsnitt. Ble votert punktvis Pkt.1 Enstemmig vedtatt (11-0) Pkt.2 Rådmannens innstilling falt (0-11) Endringsforslag vedtatt (11-0) Pkt. 3,4,5 Enstemmig vedtatt (11-0) Vedtak: 1. Det dispenseres fra Jordlovens 9 og tillates at parsell på inntil 1,5daa areal på eiendommen gnr.172, bnr.3 i Rana, vist på vedlagte kartutsnitt omdisponeres til boligformål. Med hjemmel i Jordlovens 12 tillates samme areal fradelt. Side 4 av 13

5 2. Etter en samlet vurdering er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene, jmf Plan- og bygningsloven Det dispenseres fra bygge og deleforbudet i kommuneplanens arealdel og det gis tillatelse til fradeling av en parsell ubebygd areal på inntil 1,5 daa til boligformål, fra eiendommen gnr. 172, bnr 3, som vist på vedlagte kartutsnitt. 3. Fradelingen tillates under forutsetning at ny boligtomt får veirett på eksisterende skogsvei som vist på vedlagt kart. 4. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner skal Nordland Fylkeskommune underrettes. 5. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 20-1-m, jfr. 21-4, tillates gjennomført deling av eiendom i tråd med gitte tillatelser etter Jordloven og i forhold til Kommuneplanens arealdel Tillatelse gis på følgende vilkår: a) Avtale om rett til adkomst skal foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-4 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. b) Avtale om rett til tilfredsstillende vannforsyning må foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-1 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. c) Avtale om rett til bortleding av gråvann og overflatevann samt rett til fremføring og vedlikehold av nødvendige vann- og avløpsledninger skal foreligge og være oversendt kommunens oppmålingsavdeling før den nye eiendommen matrikkelføres jf. Plan- og bygningsloven 27-2 og matrikkelforskriftens 27 nr. 2. d) Kart som viser dette må følge avtalene. Rådmannen i Rana, /13 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.144 BNR.2 Rådmannens innstilling: Med henvisning til og begrunnelse som fremgår av vurdering og konklusjon i saksframlegg vedtas følgende: 1. Med hjemmel i Konsesjonsloven 9 og 12.innvilges Helge Bjørkmo konsesjon på erverv av gnr.144, bnr2 til kjøpesum kr ,- 2. Det settes som vilkår at eiendommen skal drives som tilleggsareal med erververs eiendom gnr.143, bnr.1,2 og 144/1. 3. Skogen skal drives etter plan, i samråd med skogbruksetaten i kommunen Side 5 av 13

6 Rådmannen i Rana, Behandling: Votering: Enstemmig vedtatt (11-0) Vedtak: Med henvisning til og begrunnelse som fremgår av vurdering og konklusjon i saksframlegg vedtas følgende: 1. Med hjemmel i Konsesjonsloven 9 og 12.innvilges Helge Bjørkmo konsesjon på erverv av gnr.144, bnr2 til kjøpesum kr ,- 2. Det settes som vilkår at eiendommen skal drives som tilleggsareal med erververs eiendom gnr.143, bnr.1,2 og 144/1. 3. Skogen skal drives etter plan, i samråd med skogbruksetaten i kommunen Rådmannen i Rana, /13 DISPENSASJON - FRITIDSBOLIG, SJONHAGEN Rådmannens innstilling: Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I denne saken er nye energikrav som er kommet etter at reguleringsplanen ble vedtatt med på å øke behovet for dispensasjon sammens med tiltakshaver ønske om større bruksareal. Naturgitte forhold, så som flat tomt, og lav grunnmurskonstruksjon er med på å hindre at fritidsboligen blir ruvende og dermed blir ikke hensynet bak bestemmelsene vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf 19-2 annet ledd. Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl 19-2 er oppfylt. Søknad om dispensasjon innvilges. Rådmannen i Rana, Behandling: Votering: Enstemmig vedtatt (11-0) Vedtak: Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I denne saken er nye energikrav som er kommet etter at reguleringsplanen ble vedtatt med på å øke behovet for dispensasjon sammens med tiltakshaver ønske om større bruksareal. Naturgitte forhold, så som flat tomt, og lav grunnmurskonstruksjon er med på å Side 6 av 13

7 hindre at fritidsboligen blir ruvende og dermed blir ikke hensynet bak bestemmelsene vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf 19-2 annet ledd. Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl 19-2 er oppfylt. Søknad om dispensasjon innvilges. Rådmannen i Rana, /13 LUFTOVERVÅKINGSPROGRAMMET, MO I RANA (TIDL.SAK 09/1936) Rådmannens innstilling: 1. MÅLEPROGRAM HJEMLET I FORURENSINGSFORSKRIFTEN. Med hjemmel i Forurensningsforskriftens kap.7 fastsettes følgende måleprogram for 2014 og påfølgende år og inntil nytt program vedtas: Måling av svevestøv PM10 på Moheia Måling av nedfallsstøv på Moheia Målinger av tungmetaller i svevestøv Målinger av tungmetaller i nedfallsstøv Meteorologiske målinger Informasjon/rapportering Måneds- og årsrapportering av luftovervåkningen i Mo i Rana samt diverse andre resultater fra programmet gjøres tilgjengelig på internettet (www.luftkvalitet.info). 2.KOSTNADSFORDELING OVERVÅKNING HJEMLET I FORURENSINGSFORSKRIFTEN. Med hjemmel i forurensningsforskriftens kap. 7-5 fastsettes følgende kostnadsfordeling gjeldende for 2014 og påfølgende år. Statens Vegvesen: 25 % Rana kommune: 25 % Industribedriftene: 50 % Rana kommunes andel dekkes innenfor Teknisk avdeling sitt driftsbudsjett. 3.TILLEGGSMÅLINGER RANA KOMMUNE I tillegg til måleprogram under pkt. 1 vedtar Rana kommune følgende overvåking: Måling av nedfallsstøv på Mo kirkegård. Side 7 av 13

8 Målinger av tungmetaller i nedfallstøvet. Måling av svevestøv PM 2,5 i en samlet periode på 12 måneder. Målinger av tungmetaller i svevestøvet PM2,5. Kostnadene dekkes over Teknisk avdeling sitt driftsbudsjett. 4. TILTAKSPLAN FOR BEDRE LUFTKVALITET Med hjemmel i Forurensningsforskriftens 7-9 vedtas Tiltaksplan for bedre luftkvalitet i Mo i Rana Rådmannen i Rana, Behandling: Rådmannen har endret innstilling etter at saksliste er produsert. Første avsnitt er fjernet, og ny setning er lagt til under pkt. 2 og 3. Ble votert over rådmannens endrede innstilling: Enstemmig vedtatt (11-0) Vedtak: 1. MÅLEPROGRAM HJEMLET I FORURENSINGSFORSKRIFTEN. Med hjemmel i Forurensningsforskriftens kap.7 fastsettes følgende måleprogram for 2014 og påfølgende år og inntil nytt program vedtas: Måling av svevestøv PM10 på Moheia Måling av nedfallsstøv på Moheia Målinger av tungmetaller i svevestøv Målinger av tungmetaller i nedfallsstøv Meteorologiske målinger Informasjon/rapportering Måneds- og årsrapportering av luftovervåkningen i Mo i Rana samt diverse andre resultater fra programmet gjøres tilgjengelig på internettet (www.luftkvalitet.info). 2.KOSTNADSFORDELING OVERVÅKNING HJEMLET I FORURENSINGSFORSKRIFTEN. Med hjemmel i forurensningsforskriftens kap. 7-5 fastsettes følgende kostnadsfordeling gjeldende for 2014 og påfølgende år. Statens Vegvesen: 25 % Rana kommune: 25 % Industribedriftene: 50 % Rana kommunes andel dekkes innenfor Teknisk avdeling sitt driftsbudsjett. Side 8 av 13

9 3.TILLEGGSMÅLINGER RANA KOMMUNE I tillegg til måleprogram under pkt. 1 vedtar Rana kommune følgende overvåking: Måling av nedfallsstøv på Mo kirkegård. Målinger av tungmetaller i nedfallstøvet. Måling av svevestøv PM 2,5 i en samlet periode på 12 måneder. Målinger av tungmetaller i svevestøvet PM2,5. Kostnadene dekkes over Teknisk avdeling sitt driftsbudsjett. 4. TILTAKSPLAN FOR BEDRE LUFTKVALITET Med hjemmel i Forurensningsforskriftens 7-9 vedtas Tiltaksplan for bedre luftkvalitet i Mo i Rana Rådmannen i Rana, /13 SØKNAD OM KONSESJON FOR SJONFJELLET VINDKRAFTVERK HØRING Rådmannens innstilling: 1. Rana kommune anbefaler at konsesjon gis for utbygging av vindkraftanlegg på Sjonfjellet. Det gis følgende innspill til NVE i forbindelse med høringen av søknadene: Landbruk Rana kommune anmoder om at NVE setter vilkår i konsesjonen som gjør at primærnæringene innen jordbruk og skogbruk i området får tilgang til den adkomsten som blir etablert og at de får etablere nødvendige lunneplasser langs veien. Vannverk Rana kommune forutsetter at NVE i sin konsesjon pålegger prosedyrer og sikringstiltak som minimaliserer faren for utslipp i nedslagsfelt for vannverk og at det ikke gjøres tiltak som kan påvirke grunnvann i reservoarområdet til Sør-Sjona og Utskarpen vannverk. Jakt, fiske og friluftsliv Rana kommune anmoder om at NVE gjør en vurdering av forslag til tiltak som fremkommer av kommunens saksutredning opp mot de forskjellige tiltak konsesjonssøkerne fremmer i sine søknader. Rana kommune forutsetter at NVE pålegger noen avbøtende tiltak for disse temaene i sin konsesjonsbehandling. Reindrift Rana kommune forutsetter at NVE vurderer de forslag til avbøtende tiltak som fremkommer i saksfremlegget mht. friluftsliv og ser på tilpasninger mellom kommunenes ønsker om Side 9 av 13

10 tilrettelegging for friluftsliv i området og reindriftens interesser når det stilles krav til avbøtende tiltak i konsesjonen. Biologisk mangfold Rana kommune forutsetter at NVE pålegger avbøtende tiltak slik at rødlisteførte plantearter i minst mulig grad blir berørt av utbyggingen. Rana kommune finner at konsekvensene for fuglelivet er tilstrekkelig utredet, men forutsetter at NVE i sin konsesjon setter betingelser som ivaretar naturtyper, flora og fauna i størst mulig grad og da særlig med tanke på registrerte rødlistearter i området. Samfunnsnytte Rana kommune ser det ikke som samfunnsnyttig at det skal gjennomføres en ekspropriasjon for rettigheter utover det som er påkrevet i søknad fra Norsk Grønnkraft AS. Rana kommune forutsetter at NVE i sin vurdering av tillatelse til ekspropriasjon legger vekt på hvilken av søkerne som tilbyr det mest samfunnsnyttige utbyggingen når også kostnadene, og de samfunnsmessige konsekvenser av en inngripen i den private eiendomsretten ved ekspropriasjon, - tas med. Linjenett Rana kommune anmoder om at NVE pålegger en samordning av linjenettet der dette er mulig slik at det ikke etableres parallelle linjeføringer. Rana kommune anmoder om at NVE pålegger utredning av ny linje Innergardlia ved Yttraskardet og på nordside av Risfjellet fram til Glomfjordlinjen for parallell linjeføring med denne frem til Rana trafo. Rana kommune anmoder NVE om å se nærmere på linjefremføringer fra Langvatnet kraftstasjon til Rana trafo med tanke på en samordning og sanering av deler av dagens linjenett på denne strekningen. Rådmannen i Rana, den 19. november 2013 Behandling: Maria Rausandaksel fratrådte etter innvilget permisjon. Rådmannen har endret innstilling etter at saksliste er produsert. Avsnitt Lokal verdiskapning og ringvirkninger fjernet, og pkt. 2 fjernet. Nytt forslag fra repr. Mary Ann Dahl (V) Forslag til uttalelse: Rana kommune går mot at konsesjon gis for utbygging av vindkraftanlegg på Sjonfjellet. Mange av innspillene i saksutredningen taler mot ei utbygging. Etablering av vindkraftverk med vindturbiner, infrastruktur/bygg, kraftlinjer og veinett vil medføre massive arealbeslag. og høyt konfliktpotensial for reindrift, landskap, natur, friluftsliv og reiseliv. Planområdet har et areal på ca. 32,2 km2, hvorav 10,9 km2 ligger i Nesna kommune og 21,3 km2 i Rana kommune. Området ligger i ca meters høyde og har en utstrekning på 17,5 km fra Hamarøyfjellet til øst på Laupen. Det vil bli bygd atkomstveger til vindkraftanlegget oppe i fjellet, og med alle forgreninger vil total lengde på disse vegene bli ca. 53 km. Kjørebanebredde vil normalt bli 5 meter, men med noe Side 10 av 13

11 breddeutvidelse i svinger med liten kurveradius. Skulderbredde 0,5 m. Grøftebredde 2,0 m. Arealbeslag ny veg 535 daa. Kort oppsummert og kommentert konsekvensene for de viktigste temaene: Naturtyper og flora Inngrep i skrinne fjellområder vil aldri kunne skjules og vindkraftverket vil være godt synlig fra store deler av landskapet omkring Sjonfjellet. Et vindkraftverk på Sjonfjellet vil sette sitt preg på landskapet, også over store avstander. Et inngrep av denne dimensjon må anses som irreversibelt. Vindkraftverket vil derfor ha negative konsekvenser for turister og reisende med Hurtigruta som anløper kai i Nesna, og inngrepet er uforenelig for Kystriksveien Fv. 17 som har status son Nasjonal turisvei. Inngrepsfrie naturområder (INON) Etablering av Sjonfjellet vindkraftverk vil medføre tap av det aller meste av inngrepsfri natur på Nesna halvøya. Det gjelder også fra-fjord-til-fjell -området ved Ranfjorden, som har særlig høg verdi for reindrift, landskap, naturmangfold og friluftsliv. Sjonfjellet vil preges av vindturbiner med en navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 101 meter. Området vil endre sitt preg som inngrepsfritt til industriområde gjennom anleggsveier, oppstillingsplasser (86 daa), servicebygg, riggområde (10 daa), transformatorstasjoner (4 daa) og nettilknytning. Friluftsliv Området endrer status fra å fremstå som inngrepsfritt til industrialisert område med massive vindturbiner, andre bygg og installasjoner og vegnett. Støy, skyggekasting reduser opplevelsesverdien på Sjonfjellet. For befolkningen i Nesna er deler av Sjonfjellet viktig for stedsidentiteten og den eneste lengre trimturen fra Nesna sentrum går til Hammerhøytinden (764 moh.). Det er også en god bestand av fjellrype på Sjonfjellet og har stor lokal verdi som jaktområde. Et vindkraftverk vil forringe jaktutøvelsen i stor grad. Friluftsliv og naturopplevelser er nært knyttet til inngrepsfri natur, ro og stillhet. Inngrep av denne dimensjonen, motorferdsel, støy og forstyrrelser, varsling om farene ved ferdsel (f.eks. iskasting) er det i strid med all fagkunnskap om friluftsliv. Friluftslivsområder i Nesna og Rana blir stekt berørt, og Sjonfjellet blir totalt forringet og ødelagt som naturområde for naturopplevelse og friluftsliv. Fugl Størst konflikt er det knyttet til ny linjetrase og kollisjonsrisiko hos rovfugl. Det må ventes at mangfoldet av fugl vil reduseres, og hos enkelte arter og bestander i stor grad. Det gjelder særlig stedbundne artene og flere rovfugl som bruker Sjonfjellet til næringssøk. Bl.a. kan konsekvensene av å forringe bestanden av fjellrype vil for en viktig predator som jaktfalk, være svært negativt. Rana kommune er i tvil om kunnskapsgrunnlaget for tema fugl er godt nok. Vi viser i den forbindelse til NOF Nordlands (med lokallag fra Nesna og Rana) uttalelse som innehar flere viktige momenter vi ber NVE om å ta hensyn til. Samlet belastning Rana Kommune er ikke helt tilfreds med den noe enkle vurderingen av samla belastning som er gjort. Et vindkraftverk på Sjonfjellet vil ha negative konsekvenser for rødlistearter og naturtyper. Side 11 av 13

12 Det burde også i større grad vært redegjort for konfliktpotensialet, bestandssituasjonen og den samlete belastningen for de registrerte naturtyper som ventes å bli berørt. For tema fugl og rovfugl burde det pålegges en generell tilleggsutredning som følge av det vi oppfatter som et noe svakt kunnskapsgrunnlag for den samlete belastningen for rovfugl. I en tid med mange planer om utbygging av vindkraftverk langs kysten burde det vært stilt strengere krav til dette. Nordlandsverran landskapsregion må ikke punkteres Landskapsregionen Nordlandsverran, som består av øyene og holmene utenfor kysten, fra Steigen i nord til Nord-Trøndelag i sør, Røst inkludert tilhører dette område. Det storslåtte åpne landskapet og den lange solgangen er unikt i verden. Flora og fauna er artsrik i havet, på land og i lufta. De skånsomme fotavtrykk etter levemåte og bosetning har gitt området verdensarvkvaliteter, ikke bare Vegaøyene, som nå har status som verdensarv. Landskapsverdiene i Nordlandsverran gir verdiskapning for reiselivet, og det fremmer et fysisk aktive friluftsliv og folkehelse. Sjonfjellet vindkraftverk vil ha en visuell influens/påvirkning innenfor denne sonen og vil dominere landskapsopplevelsen over store avstander. Kraftoverskudd er allerede på over 40% Kraftutbyggingen i Sjonfjellet gir ikke bidrag til å løyse klimatrusselen verken lokalt elle globalt. Heller ingen andre samfunnshensyn tilsier at vi trenger vindkraftutbygging i dette området i overskuelig framtid. I Nordland er kraftoverskuddet allerede svært stort og økende, vel 40%. Prisene på energi faller. I sektoranalysen for fornybarsatsinga i landsdelen som Nærings- og handelsdepartementet; NHD, har gjennomføret, peker kraftbransjen selv på at manglende etterspørsel etter fornybar kraft er en flaskehals for mer utbygging av ny fornybar energi og opprusting av gamle kraftverk. I tillegg er det allerede innvilget konsesjoner på over 26,4 TWh i Sverige og Norge tilsammen. Vi har derfor god tid til å finne de minst konfliktfylte områder til fornybarsatsinga i fylket i forhold til natur, landskap, friluftsliv og folkehelse. Forslagstiller Mary Ann Dahl, Venstre Votering: Endringsforslag falt (V) 1-9 Votert over rådmannens endrede innstilling: Vedtatt 9-1 (V) Vedtak: 1. Rana kommune anbefaler at konsesjon gis for utbygging av vindkraftanlegg på Sjonfjellet. Det gis følgende innspill til NVE i forbindelse med høringen av søknadene: Landbruk Rana kommune anmoder om at NVE setter vilkår i konsesjonen som gjør at primærnæringene innen jordbruk og skogbruk i området får tilgang til den adkomsten som blir etablert og at de får etablere nødvendige lunneplasser langs veien. Vannverk Rana kommune forutsetter at NVE i sin konsesjon pålegger prosedyrer og sikringstiltak som minimaliserer faren for utslipp i nedslagsfelt for vannverk og at det ikke gjøres tiltak som kan påvirke grunnvann i reservoarområdet til Sør-Sjona og Utskarpen vannverk. Side 12 av 13

13 Jakt, fiske og friluftsliv Rana kommune anmoder om at NVE gjør en vurdering av forslag til tiltak som fremkommer av kommunens saksutredning opp mot de forskjellige tiltak konsesjonssøkerne fremmer i sine søknader. Rana kommune forutsetter at NVE pålegger noen avbøtende tiltak for disse temaene i sin konsesjonsbehandling. Reindrift Rana kommune forutsetter at NVE vurderer de forslag til avbøtende tiltak som fremkommer i saksfremlegget mht. friluftsliv og ser på tilpasninger mellom kommunenes ønsker om tilrettelegging for friluftsliv i området og reindriftens interesser når det stilles krav til avbøtende tiltak i konsesjonen. Biologisk mangfold Rana kommune forutsetter at NVE pålegger avbøtende tiltak slik at rødlisteførte plantearter i minst mulig grad blir berørt av utbyggingen. Rana kommune finner at konsekvensene for fuglelivet er tilstrekkelig utredet, men forutsetter at NVE i sin konsesjon setter betingelser som ivaretar naturtyper, flora og fauna i størst mulig grad og da særlig med tanke på registrerte rødlistearter i området. Samfunnsnytte Rana kommune ser det ikke som samfunnsnyttig at det skal gjennomføres en ekspropriasjon for rettigheter utover det som er påkrevet i søknad fra Norsk Grønnkraft AS. Rana kommune forutsetter at NVE i sin vurdering av tillatelse til ekspropriasjon legger vekt på hvilken av søkerne som tilbyr det mest samfunnsnyttige utbyggingen når også kostnadene, og de samfunnsmessige konsekvenser av en inngripen i den private eiendomsretten ved ekspropriasjon, - tas med. Linjenett Rana kommune anmoder om at NVE pålegger en samordning av linjenettet der dette er mulig slik at det ikke etableres parallelle linjeføringer. Rana kommune anmoder om at NVE pålegger utredning av ny linje Innergardlia ved Yttraskardet og på nordside av Risfjellet fram til Glomfjordlinjen for parallell linjeføring med denne frem til Rana trafo. Rana kommune anmoder NVE om å se nærmere på linjefremføringer fra Langvatnet kraftstasjon til Rana trafo med tanke på en samordning og sanering av deler av dagens linjenett på denne strekningen. Rådmannen i Rana, den 19. november 2013 Rett utskrift: Sonja Skogvoll Side 13 av 13

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.08.2012 Tid: 10.00 11.20

MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.08.2012 Tid: 10.00 11.20 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Miljø-,plan- og ressursutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.08.2012 Tid: 10.00 11.20 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johan Petter Røssvoll Nestleder

Detaljer

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak.

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak. Norges vassdrags-og energidirektorat NVE Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Vesterålskraft Vind AS / Anstadblåheia vindkraftverk Fylke/kommune: Nordland / Sortland Ansvarlig: Arne Olsen Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Møtested Agder Supply AS Blakstadheia Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune,

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

DALANE VIND AS / DALANE MILJØVERK IKS

DALANE VIND AS / DALANE MILJØVERK IKS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Telefon 38 12 92 92 Telefax 38 12 92 93 Bakgiro 3000.05.16569 Reg.nr. NO 965 602 569 MVA E-post: post@sorlandskonsult.no DALANE VIND AS / DALANE MILJØVERK IKS SVÅHEIA VINDPARK

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Fylke/kommune: Nordland/Andøy kommuner Ansvarlig: Arne

Detaljer

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk.

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk. Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Nord-Norsk vindkraft AS Fylke/kommune: Nordland/Træna Ansvarlig: Arne Olsen, KE Sign.: Saksbehandler: Gudmund Synnevåg Sydness, KE Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 200804920-42

Detaljer