Deres ref. Vår ref. Dato: 13/3541 Sak nr: 13/ Saksbehandler: Miriam Karlsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref. Vår ref. Dato: 13/3541 Sak nr: 13/1852-2 Saksbehandler: Miriam Karlsen"

Transkript

1 Finansdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato: 13/3541 Sak nr: 13/ Saksbehandler: Miriam Karlsen Dir.tlf: Høringsuttalelse - EU-kommisjonens forslag til revisjon av betalingstjenestedirektivet, samt forslag til en forordning om interbankgebyr for kortbaserte betalingstransaksjoner Vi viser til departementets e-post av 3. oktober 2013, hvor Forbrukerombudet blir invitert til å komme med våre merknader til Europa-Kommisjonens forslag til revisjon av betalingstjenestedirektivet og forslag til forordning om interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner. Betalinger for varer og tjenester har en sentral plass i forbrukernes hverdag, og betalingstjenester er en av de tjenestene forbrukerne bruker mest hyppig. Nye digitale løsninger åpner for stadig nye måter å tilby betalingstjenester på. Foruten betaling med kontanter og betalingskort, kan mobiltelefon flere steder benyttes som betalingsinstrument, enten ved at betalingskort knyttes til telefonen eller ved at betalingen belastes telefonregningen. Forbrukerombudet er positiv til at det skjer en utvikling i betalingsmarkedet, og at flere aktører ønsker å tilby forbrukerne enklere og billigere betalingstjenester. Ombudet er imidlertid opptatt av at utviklingen ikke går på bekostning av forbrukernes rettigheter ved bruk av betalingstjenester. Det er viktig at avtaleforholdet mellom forbruker og betalingstilbyder er rimelig og balansert, og at forbrukerne har samme beskyttelse uavhengig av hvilket betalingsinstrument som benyttes. Tryggheten for forbrukerne gir tillit til systemene, noe som er en forutsetning for god konkurranse og utvikling i markedet. Norge har lenge hatt gode forbrukerrettigheter på betalingstjenesteområdet, herunder rettigheter ved misbruk av betalingsinstrument. Forbrukerombudet er opptatt av at harmonisering av regelverk i EØS-området ikke skal gå på bekostning av viktige norske forbrukerrettigheter, noe forslaget fra Kommisjonen til nytt betalingstjenestedirektiv nettopp gjør. Vi vil utdype dette nærmere nedenfor. Forbrukerombudet anerkjenner også viktigheten av at konkurransen i markedet for betalingstjenester skal fungere tilfredsstillende, slik at forbrukerne tilbys kostnadseffektive og konkurransedyktige betalingstjenester. Vi vil i det følgende komme med noen merknader både til den foreslåtte revisjonen av betalingstjenestedirektivet, og til den foreslåtte forordningen om interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner. Forbrukerombudet Sandakerveien 138, 0484 Oslo Telefon Telefaks Forbrukerombudet Trondheim Dronningens gate 10B (inngang fra Borkeplassen), 7011 Trondheim E-post Internett Foretaksnummer

2 Merknad til direktivet artikkel 3 bokstav l unntak fra direktivets anvendelsesområde I artikkel 3 bokstav l foreslås det et unntak fra reglene i direktivet for digitale tjenester som betales over telefonregningen. Tradisjonelt har det vært ringetoner, bakgrunnsbilder o.l. som har blitt etterfakturert over telefonregningen. Etter hvert som mobiltelefonene har utviklet seg, har det også blitt vanlig å kjøpe musikk, spill, filmer, applikasjoner o.l. tjenester på denne måten. De siste årene har det også blitt mer og mer utbredt å tilby forbrukere å betale for andre varer og tjenester som parkering, billetter til offentlig transport, varer fra automater m.m., over telefonregningen. Forbrukerombudet forventer at dette markedet vil utvikle seg videre i årene som kommer. Forbrukerombudet har i tidligere høringer tatt til ordet for at unntaket i gjeldende betalingstjenestedirektiv artikkel 3 bokstav l skaper tolkningstvil, og bør fjernes. Unntaket er problematisk fordi tolkningen av hva som ligger i at operatøren kun opptrer som et mellomledd mellom kunden og leverandøren av varer og tjenester, er svært vanskelig når det gjelder digitale tjenester. De norske mobiloperatørene har argumentert for at betalingstjenestedirektivet ikke omfatter mobile innholdstjenester, blant annet fordi de mener CPA-avtalene (Content Provider Access Agreement) tilfører en merverdi som medfører at operatøren ikke utelukkende opptrer som et mellomledd mellom kundene og leverandørene av innholdstjenester. Forbrukerombudet mener de norske mobiloperatørenes tolkning av unntaket i artikkel 3 bokstav l er feil. Etter vår vurdering er mobile innholdstjenester omfattet av direktivet, med mindre mobiloperatøren har vært delaktig i produksjonen av tjenesten som selges. Finanstilsynet er enig i Forbrukerombudets tolkning av direktivet. Dette fremkommer blant annet av et brev ombudet mottok i september 2012, der Finanstilsynet presiserer at mobiloperatørene etter tilsynets vurdering i realiteten opptrer som et rent betalingsmellomledd ved kjøp av blant annet film, musikk, spill og elektroniske bøker som betales over telefonregningen. Mobile innholdstjenester som faktureres over telefonregningen har vært kilde til utallige tvister mellom teleoperatørene og forbrukere. Dårlig beskyttelse for forbrukerne, og enkel tilgang til overtakserte tekstmeldinger for uredelige næringsdrivende har også ført til svært mange klager over mobile innholdstjenester til både Forbrukerombudet og Forbrukerrådet over flere år. Forbrukerombudet leder en arbeidsgruppe i nettverket ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network), som nylig har utarbeidet en rapport om mobilbetaling. Arbeidsgruppen har blant annet stilt spørsmål til alle medlemslandene om hva som er de største utfordringene knyttet til mobilbetaling. Et av hovedproblemene som går igjen i de fleste landene er nettopp knyttet til mobile innholdstjenester. I de fleste landene har forbrukerne generelt en lavere beskyttelse når de betaler for tjenester over telefonregningen enn ved bruk av bankkort. Dette viser at dårlige forbrukerrettigheter ved kjøp av digitale tjenester som faktureres over telefonregningen er et internasjonalt problem, både innad i EU/EØS og utenfor, og at det er behov for regler som gjør det sikrere for forbrukerne å betale for digitale tjenester over telefonregningen. I Europa-Kommisjonens forslag til nytt betalingstjenestedirektiv er unntaket i artikkel 3 bokstav l endret slik at det ikke lenger er relevant om mobiloperatøren utelukkende opptrer som formidler mellom brukeren av betalingstjenesten og leverandøren av den digitale innholdstjenesten. Tolkningstvilen som eksisterer med dagens betalingstjenestedirektiv er 2

3 dermed fjernet. Etter Forbrukerombudets vurdering er imidlertid det foreslåtte unntaket meget uheldig sett fra et forbrukerperspektiv. Dersom forslaget blir gjennomført vil kjøp av digitale tjenester som faktureres over telefonregningen ikke omfattes av betalingstjenestedirektivet, forutsatt at betalingstransaksjonen er en tilleggstjeneste til elektroniske kommunikasjonstjenester, og både den enkelte transaksjonen og de totale månedlige transaksjonene ikke overstiger bestemte beløpsgrenser. En enkelt transaksjon kan ikke overstige 50 euro (ca 400 NOK), og de samlede månedlige transaksjonene kan ikke overstige 200 euro (ca NOK). Etter det Forbrukerombudet kjenner til, er de foreslåtte beløpsgrensene langt høyere enn kostnadene for de vanligste digitale tjenestene som per i dag faktureres over telefonregningen. Dette innebærer at beløpsgrensene i praksis vil ha meget begrenset betydning. I realiteten vil dermed teleoperatørene kunne tilby forbrukerne å kjøpe applikasjoner, musikk, filmer m.m., ved bruk av en betalingstjeneste med en lavere grad av sikkerhet enn øvrige elektroniske betalingstjenester. Vi vil i det følgende gi noen eksempler på hvordan Kommisjonens forslag vil slå ut i praksis. Android-brukere kan kjøpe applikasjoner til mobiltelefon og nettbrett via Google Play. Applikasjonene kan betales med kredittkort, eller over telefonregningen dersom forbrukeren har Telenor-abonnement. Kommisjonens forslag til unntak fra betalingstjenestedirektivet innebærer at en forbruker vil nyte godt av forbrukerrettighetene som følger av direktivet i de tilfellene vedkommende betaler med kredittkort, men ikke for de kjøpene som betales over telefonregningen. Teknologien som benyttes for å gjennomføre betalingen vil altså være avgjørende for forbrukerens rettsstilling dersom det oppstår en tvist eller en misbrukssituasjon. For en forbruker vil det ofte være tilfeldig om vedkommende belaster kredittkortet som er registrert hos Google Play eller telefonregningen. Det foreslåtte unntaket i nytt betalingstjenestedirektiv vil skape et uheldig og unaturlig skille mellom betalingstjenester som fremstår som like for forbrukerne. På samme måte som det vil oppstå et unaturlig juridisk skille mellom kortbetaling og betaling over telefonregningen for digitale innholdstjenester, vil forbrukerens rettsstilling også variere avhengig av om det er en digital innholdstjeneste eller en annen tjeneste f.eks. en t- banebillett som betales over telefonregningen. Man kan for eksempel tenke seg at en forbruker kjøper en applikasjon til telefonen der man både kan se rutetidene for t-banen og kjøpe billett, og betaler denne over telefonregningen. Applikasjonen er en digital tjeneste, og kjøpet vil derfor falle utenfor betalingstjenestedirektivet med de konsekvenser det innebærer for forbrukerens rettigheter. Når forbrukeren senere kjøper en t-banebillett i applikasjonen, og betaler denne over telefonregningen, vil imidlertid direktivets regler gjelde fordi transport ikke er en digital tjeneste. Eksemplene ovenfor illustrerer hvordan det foreslåtte unntaket i artikkel 3 bokstav l skaper et unaturlig og ulogisk regulatorisk skille som både kan bidra til usikkerhet hos forbrukere angående deres rettigheter, og til svekket tillit til mobilbetaling. Både usikkerhet knyttet til forbrukerrettigheter og svekket tillit hos forbrukerne kan føre til at forbrukere blir skeptisk til å ta i bruk nye betalingstjenester på nye plattformer. Forbrukerombudet kan ikke se hvilke hensyn som taler for at forbrukerne skal ha ulike rettigheter når de kjøper digitale tjenester og øvrige varer og tjenester over telefonregningen. Tvert i mot taler hensynet til balansen i avtaleforholdet mellom forbruker og næringsdrivende, og behovet for tillit til betalingssystemene, for at betalingstjenestedirektivets regler bør gjelde også for kjøp av digitale innholdstjenester over telefonregningen. 3

4 På bakgrunn av ovennevnte mener Forbrukerombudet at unntaket i direktivets artikkel 3 bokstav l bør fjernes fra betalingstjenestedirektivet. Merknad til direktivet artikkel 66 forbrukerens ansvar ved uautoriserte betalingstransaksjoner Norge har valgt å benytte seg av muligheten i gjeldende betalingstjenestedirektiv til å begrense forbrukernes ansvar ved misbruk av betalingsinstrument i de tilfeller hvor forbrukerne ikke har opptrådt svikaktig eller forsettlig har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter finansavtaleloven 34 (1). Denne nasjonale valgfriheten er foreslått fjernet i Kommisjonens utkast til nytt betalingstjenestedirektiv. Kommisjonens forslag innebærer dermed en markant svekkelse av norske forbrukerrettigheter ved uautoriserte betalingstransaksjoner. Vi vil utdype dette nærmere i det følgende. Etter finansavtaleloven 35 andre ledd, jf. første ledd er forbrukernes objektive ansvar ved misbruk av betalingsinstrument begrenset til tilfeller der det er benyttet pin-kode eller lignende personlig sikkerhetsanordning. Forslaget i nytt betalingstjenestedirektiv artikkel 66 nr. 1 første avsnitt medfører et objektivt ansvar for forbrukerne også i de tilfeller der et tapt eller stjålet kort er benyttet uten pin-kode eller lignende sikkerhetsmekanismer. Dersom forslaget blir gjennomført vil man dermed få en forskyvning av balansen i avtaleforholdet mellom forbruker og kortutsteder til fordel for kortutstederen. Hvis man ser bort fra netthandel (som ikke er omfattet av det objektive ansvaret i artikkel 66 nr. 1 første avsnitt), er antallet fysiske brukersteder hvor forbrukernes betalingskort kan benyttes uten personlig sikkerhetsanordning relativt begrenset. Forbrukerombudet er ikke kjent med at det er utbredt i fysiske butikker, men det benyttes blant annet for transporttjenester som Flytoget o.l. Forbrukerombudet er imidlertid kjent med at utviklingen av nye betalingstjenester trolig vil medføre en betydelig økning i antallet brukersteder hvor betalingsinstrumenter kan benyttes uten pin-kode el.l. Som eksempel kan det vises til tjenesten Valyou som utvikles av Telenor og DNB. Dette er en betalingsløsning der forbrukeren får utstedt et virtuelt bankkort på sin mobiltelefon, og betalingene foregår ved hjelp av NFC-teknologi. Etter det Forbrukerombudet har fått opplyst vil det ikke kreves pinkode el.l. for betalinger under kr 200 (det vil imidlertid kreves pin-kode etter tre betalinger uten). Valyou skal etter planen lanseres i 2014, og forbrukerne vil kunne benytte betalingstjenesten på alle brukersteder med bankterminaler som støtter NFC. Dette innebærer at risikoen for misbruk av betalingsinstrument uten bruk av pin-kode eller lignende sikkerhetsanordning vil øke. Ved bruk av elektroniske betalingsløsninger er forbrukerne avhengig av at betalingstjenestetilbyderne sørger for at systemene er sikre i bruk, og at det foreligger sikkerhetsmekanismer for å forebygge misbruk for eksempel krav om pin-kode. Det er tilbyderne av betalingstjenestene som har kontroll over systemene, og med det også muligheten til å innføre tiltak for å forebygge misbruk og bidra til sikrere systemer. Slik de tekniske systemene og avtaleforholdene partene i mellom fungerer i dag, foreligger det en grunnleggende skjevhet mellom bransjen på den ene siden og forbrukeren på den andre siden. For å veie oppfor denne skjevheten er det viktig med gode forbrukerrettigheter som fordeler risikoen ut fra styrken i avtaleforholdet. Det er derfor naturlig at tilbyderne må bære en større del av risikoen for økonomisk tap som følge av misbruk, med mindre misbruket er muliggjort på grunn av særlige omstendigheter på forbrukerens side som denne er nærmest å bære risikoen for (f.eks. svikaktig opptreden). 4

5 I tillegg til at forslaget fra Kommisjonen vil svekke norske forbrukerrettigheter, kan det nevnes at et objektivt ansvar som foreslått ikke nødvendigvis vil slå positivt ut for betalingstjenestetilbyderne, fordi den økte risikoen for tap på forbrukernes side kan svekke forbrukernes tillitt til betalingssystemene. Finansavtaleloven 35 tredje ledd setter et tak på kr for forbrukerens ansvar ved uautoriserte betalingstransaksjoner som har skjedd ved bruk av et elektronisk betalingsinstrument dersom forbrukeren har opptrådt grovt uaktsomt. Heller ikke denne bestemmelsen kan videreføres dersom Kommisjonens forslag gjennomføres. Taket på kr er relativt høyt, noe som trolig innebærer at forbrukerne i flertallet av sakene må bære hele tapet selv. Det vises i denne sammenheng til at belastningsgrensen ved uttak i minibank normalt er kr Saker fra Finansklagenemnda Bank viser imidlertid at det det forekommer saker der tapet er betydelig høyere enn kr For enkeltpersoner som opplever å få sitt betalingskort misbrukt for betydelige beløper, vil det kunne være en stor belastning å bli stilt til ansvar for hele tapet. I motsetning til forbrukerne vil en betalingstjenestetilbyder kunne pulverisere tapene, og dermed ikke på langt nær bli rammet like hard som enkeltpersoner. Det kan legges til at dersom det er et kredittkort som misbrukes vil forbrukeren i tillegg risikere å få ytterligere tap som følge av høye rentekostnader dersom vedkommende ikke har likvide midler til å nedbetale kreditten. Kredittyter på sin side vil potensielt kunne tjene på situasjonen gjennom renteinntektene. På bakgrunn av ovennevnte mener Forbrukerombudet det er svært viktig at norske myndigheter jobber aktivt for å beholde den nasjonale valgfriheten som følger av gjeldende betalingstjenestedirektiv artikkel 61 nr. 3. Forbrukerombudet peker i denne sammenheng også på at det er meget uheldig at harmonisering av regelverket for betalingstjenester i EØSområdet medfører svekkede forbrukerrettigheter i land som har velutviklet lovgivning på området. Norge var tidlige ute med kortbetaling, og er blant de landene i verden hvor betaling med kort er mest utbredt. Etter Forbrukerombudets mening har dette en direkte sammenheng med blant annet det gode forbrukervernet knyttet til kortbetaling, og den tillitten norske forbrukere dermed har fått til systemene. Forbrukerombudet mener det er meget uheldig dersom man nå svekker det gode forbrukervernet og med det også risikerer å svekke norske forbrukeres tillitt til betalinger via elektroniske betalingsinstrumenter. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Forbrukerombudet ikke har innsigelser mot forslaget om at forbrukeren ved betaling via et fjernkommunikasjonsmiddel der betalingstjenestetilbyderen ikke krever sterk kundeautentifikasjon, kun skal stilles økonomisk ansvarlig ved svikaktig opptreden. Tredjemannsbetalingstjenestetilbydere (overlay payment services) Etter det Forbrukerombudet er kjent med er en såkalt overlay payment service en tjeneste som legger seg over forbrukerens nettbank slik at informasjon forbrukeren normalt gir direkte til sin bank (som for eksempel påloggingsinformasjon til nettbanken), i stedet blir gitt via en tredjepart. I tillegg til at tredjeparten får tilgang til forbrukerens påloggingsinformasjon til nettbanken, får denne også tilgang til alle opplysningene i forbrukerens nettbank. Forbrukerombudet har ikke erfaring med slike tjenester, og er ikke kjent med at denne typen tjenester per i dag tilbys på det norske markedet. Bruk av overlay payment services vil medføre en potensiell meget stor risiko for forbrukerne, noe som etter vår vurdering bør gjenspeiles i at det stilles strenge krav til aktører som ønsker å tilby denne typen tjenester. Forbrukerombudet er opptatt av at kravene 5

6 til konsesjon/tillatelse for å drive denne type virksomhet, må gjenspeile den omfattende tilgangen aktørene vil få til forbrukernes nettbank. I tillegg er det viktig at forbrukernes rettigheter ikke blir svekket i tilfeller der betaling har skjedd via en tredjemannsbetalingstjenestetilbyder. Merknader til forordning om interbankgebyr for kortbaserte betalingstransaksjoner Forbrukerombudet er naturligvis tilhenger av effektive betalingssystemer og effektiv konkurranse i markedet for internasjonale betalingskort, og er derfor i utgangspunktet positiv til at det foreslås reguleringer for å bedre konkurransen i dette markedet. Vi er kjent med at tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge ved flere anledninger har vært utredet nasjonalt, senest i Forbrukerombudet ga den gang uttrykk for at en løsning der gebyrene overveltes på forbrukerne (surcharging) vil kunne komplisere prisbildet, og dermed gjøre det vanskeligere for forbrukerne både å sammenligne priser, orientere seg i markedet, og treffe kjøpsbeslutninger på riktig grunnlag. Vi tok derfor til orde for at man i stedet for å innføre tiltak for å bidra til økt overvelting, burde vurdere om en regulering av formidlingsgebyret for debetkort bedre ville ivareta hensynet til samfunnsøkonomi og hensynet til forbrukernes behov for klare prisopplysninger. Forbrukerombudet er på denne bakgrunnen positiv til Kommisjonens forslag om å sette tak på interbankgebyrer ved kortbaserte betalingstransaksjoner, og til forslaget om et forbud mot overvelting av gebyrer for betalingsinstrumenter som omfattes av forordningen (jf. betalingstjenestedirektivet artikkel 55 nr. 4). Forbrukerombudet er imidlertid gjort oppmerksom på at Kommisjonens forslag til forordning innebærer at vi ikke kan opprettholde den norske ordningen der BankAxept automatisk blir valgt som betalingsløsning i terminaler som støtter BankAxept, når forbrukerne benytter et kombinert betalingskort med både BankAxept og Visa. Dette er en løsning som er gunstig både for forbrukerne og brukerstedet, fordi BankAxept er en billig betalingsløsning sammenlignet med de kjente internasjonale betalingskortene. Dersom forbrukerne selv skal velge om betalingen skal skje via BankAxept eller Visa, er det grunn til å tro at mange forbrukere ville valgt Visa, fordi det er en merkevare som for mange er mer kjent enn BankAxept. Forbrukerombudet mener det vil være uheldig dersom man ikke kan legge til rette for løsninger der den billigste betalingsløsningen i kombinerte kort automatisk velges av betalingsterminaler som støtter begge betalingsløsningene i kortet. * * * Forbrukerombudet stiller gjerne på et eventuelt møte for å utdype våre merknader dersom det skulle være ønskelig fra departementets side. Vi er også tilgjengelig både på e-post og telefon for eventuelle spørsmål. Forbrukerombudet er meget opptatt av konsekvensene det reviderte betalingstjenestedirektivet vil få for norske forbrukere, og vi ber derfor om å holdes orientert om departementets videre arbeid i denne saken. Med vennlig hilsen Gry Nergård forbrukerombud 6

Høringsuttalelse - vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge

Høringsuttalelse - vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 12.06.2012 Vår ref.: 12-367 Deres ref.: 02/2515 CNO Høringsuttalelse - vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge Det

Detaljer

FINANSIELL INFRASTRUKTUR MAI ANNA GRINAKER

FINANSIELL INFRASTRUKTUR MAI ANNA GRINAKER FINANSIELL INFRASTRUKTUR 2017 22. MAI ANNA GRINAKER Finansiell infrastruktur 2017 Rapporten er en del av Norges Banks arbeid med å fremme finansiell stabilitet og et effektivt betalingssystem Effektivt

Detaljer

PAYMENT SERVICES DIRECTIVE # 2 MIF-REGULATION BANK ACCOUNT PACKAGE. Betalingsformidlingskonferanse 30.10.2013 Kjell-Arild Rein

PAYMENT SERVICES DIRECTIVE # 2 MIF-REGULATION BANK ACCOUNT PACKAGE. Betalingsformidlingskonferanse 30.10.2013 Kjell-Arild Rein PAYMENT SERVICES DIRECTIVE # 2 MIF-REGULATION BANK ACCOUNT PACKAGE Betalingsformidlingskonferanse 30.10.2013 Kjell-Arild Rein Oslo, 30.10.2013 Betalingstjenestedirektivet (PSD) # 1 Bakgrunn: Et ønske om

Detaljer

Standardvilkår for bruk av fasttelefon

Standardvilkår for bruk av fasttelefon Teleoperatører etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/2179 2 23.11.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Standardvilkår for bruk av fasttelefon 1. Innledning Forbrukerombudet

Detaljer

Nasjonal høring - forslag til forordning om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier om endring av forordning 2006/2004

Nasjonal høring - forslag til forordning om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier om endring av forordning 2006/2004 Sjøfartsdirektoratet Postboks 4104 2307 HAMAR Deres ref. Vår ref. Dato: 200836753-17 Sak nr: 10/112-2 15.02.2010 Saksbehandler: Frøydis Gjems-Onstad Dir.tlf: 46 62 80 01 Nasjonal høring - forslag til forordning

Detaljer

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet Telenor Norge AS - privatmarked Kristin Bergfjord Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/1776-11 24.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Standardvilkår

Detaljer

Cashless - bruk og vilkår

Cashless - bruk og vilkår Espos Norge AS v/christian Bryde Kobbervikdalen 59 3036 DRAMMEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1336-12 24.10.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Cashless - bruk og vilkår

Detaljer

Betalingskortområdet EU påvirkning. - muligheter og utfordringer

Betalingskortområdet EU påvirkning. - muligheter og utfordringer Betalingskortområdet EU påvirkning - muligheter og utfordringer EU / EØS rammer for virksomheten De 4 friheter fri flyt av kapital og tjenester o Alle finansforetak med tillatelse i et land i EØS gis tilgang

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Hans Kaiser Sak nr: 10/ Høring - Grønnbok om løsningsmodeller for en europeisk kontraktsrett

Deres ref. Vår ref. Dato: Hans Kaiser Sak nr: 10/ Høring - Grønnbok om løsningsmodeller for en europeisk kontraktsrett r forbukerornbudet Det Kongelige 3ustis-og Politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Hans Kaiser Sak nr: 10/1943-3 18.11.2010 Saksbehandler: Sverre Åril Dir.tlf: 45 49 00

Detaljer

EUs reviderte betalingstjenestedirektiv PSD2

EUs reviderte betalingstjenestedirektiv PSD2 EUs reviderte betalingstjenestedirektiv PSD Finans Norges Juskonferanse 9 oktober 07 Advokat Randi Jørum Sulland 9 oktober 07 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS 3 Disposisjon Prosess fra EU-regler til norsk

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: 12/185 KSJ Sak nr: 12/

Deres ref. Vår ref. Dato: 12/185 KSJ Sak nr: 12/ r forbrukerombudet Finansdepartement Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Sendt pr. e-post til: ostmottak fin.de.no Deres ref. Vår ref. Dato: 12/185 KSJ Sak nr: 12/262-3 24.04.2012 Saksbehandler: Morten Grandal

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

Høringsuttalelse til høring utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingsdirektiv

Høringsuttalelse til høring utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingsdirektiv Finansdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 13/3541 FMA IHE 17/00064 16.06.2017 Høringsuttalelse til høring utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingsdirektiv Ansvarlig myndighet: Finansdepartementet

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Norsk betalingsinfrastruktur Status og utfordringer for å holde Norge i tet det neste 10-året

Norsk betalingsinfrastruktur Status og utfordringer for å holde Norge i tet det neste 10-året Norsk betalingsinfrastruktur Status og utfordringer for å holde Norge i tet det neste 10-året Oslo, 16. november 2017 Eivind Gjemdal Adm.dir Bits 1 Norges morsomste jobb 2 Fra tweedjakker og cordfløyelsbukser

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 15/12251 28.11.2016 Fakturering av kredittkortgjeld - forslag til forskrift 1. Innledning I 2013 fastsatte Finanstilsynet

Detaljer

Det Kongelige Samferdselsdepartement Luft-, post- og teleavdelingen V/Ingeborg Kjærnli Postboks 8010 Dep. 0030 Oslo Saksbehandler : Vår dato: Vår referanse : Deres dato: Deres referanse: Anne-Karin L.

Detaljer

Høringssvar: Utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (PSD2)

Høringssvar: Utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (PSD2) Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oversendt elektronisk Høringssvar: Utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (PSD2) Det vises til Finansdepartementets høringsbrev

Detaljer

Deres ref. Sak nr: 09/ Saksbehandler: Frode Arnesen Dir.tlf:

Deres ref. Sak nr: 09/ Saksbehandler: Frode Arnesen Dir.tlf: forbrukerombudet Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO a ::p oooo t $ LAV rcp HCtivrl Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/423-2 18.03.2009 Saksbehandler: Frode Arnesen Dir.tlf: 45 21

Detaljer

Høringsnotat - innføring av forordning om interbankgebyr (2015/751) i norsk rett

Høringsnotat - innføring av forordning om interbankgebyr (2015/751) i norsk rett Finanstilsynet, 30.11.2015 Høringsnotat - innføring av forordning om interbankgebyr (2015/751) i norsk rett 1. Innledning I brev fra Finansdepartementet av 29. september 2015 fikk Finanstilsynet et oppdrag

Detaljer

Høring beredskap for kontantdistribusjon

Høring beredskap for kontantdistribusjon Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Høring beredskap for kontantdistribusjon Forbrukerrådet viser til Finansdepartementets høring om beredskap for kontantdistribusjon med høringsfrist den

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Høring - rapport om regulering av de internasjonale kortselskapenes provisjoner

Høring - rapport om regulering av de internasjonale kortselskapenes provisjoner Vår ref.: 2003/184 Dato: 5. mai 2003 Høring - rapport om regulering av de internasjonale kortselskapenes provisjoner Vi viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev av 27. februar 2003 og Finansdepartementets

Detaljer

Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud

Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud Nye fenomener lovtomt rom? Telefonsalg Timeshare Internett Musikkdelingstjenester Kjøp av ringetoner og logoer Betaling

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til nytt direktiv om pakkereiser

Høringsuttalelse forslag til nytt direktiv om pakkereiser Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Forbrukeravdelingen Postboks 8036 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/1380-2 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk 30.08.2013 Dir.tlf: 45 21

Detaljer

Uttalelse forslag til regler tilsvarende Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2015/751

Uttalelse forslag til regler tilsvarende Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2015/751 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 01.04.2016 Vår ref.: 15-1938 Deres ref.: 13/3541 - Uttalelse forslag til regler tilsvarende Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2015/751 Vi

Detaljer

REVISJON AV FINANSAVTALELOVEN - HØRINGSUTIALELSE FRA STREX AS

REVISJON AV FINANSAVTALELOVEN - HØRINGSUTIALELSE FRA STREX AS Justis og beredskapsdepartementet Att. Lovavdelingen Deres ref.: Snr.17/4746 EP HEA/MEK/bj Oslo, 15. desember 2017 REVISJON AV FINANSAVTALELOVEN HØRINGSUTIALELSE FRA STREX AS Det vises til Justis og beredskapsdepartementets

Detaljer

Konsekvenser av nye internasjonale regler for betalingsformidling - Forholdet til BankAxept. Betalingsformidlingskonferansen

Konsekvenser av nye internasjonale regler for betalingsformidling - Forholdet til BankAxept. Betalingsformidlingskonferansen Konsekvenser av nye internasjonale regler for betalingsformidling - Forholdet til BankAxept Betalingsformidlingskonferansen 17.-18. november 2016 Konsekvenser i det norske markedet Økt konkurranse mellom

Detaljer

Høring - Forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker. høringsbrev av 8.10.2014 vedrørende ovennevnte høring.

Høring - Forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker. høringsbrev av 8.10.2014 vedrørende ovennevnte høring. Advokatforeningen Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Også sendt pr. e-post: ostmottak bld.de.no Deres ref.: Dok. nr.: 186730 Saksbehandler: Trude Molvik 04.12.2014

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42 Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Paal G. Simonsen Sak nr: 15/1199-30 24.06.2016 Saksbehandler: Gustav Norman Dir.tlf: 93 08 10 40 Varsel om sak for Markedsrådet

Detaljer

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22 Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole Maridalsveien 17C 0178 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ottar Svein Gjerde Sak nr: 13/1452-2 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen 23.09.2013 Dir.tlf: 48 24 78 31

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

Avtalevilkår for Strex

Avtalevilkår for Strex 1 Bakgrunn Avtalevilkår for Strex mellom Strex AS (organisasjonsnr. 985 867 569 med adresse Drammensveien 133, 0277 Oslo) og Kunden Disse vilkårene ligger til grunn for avtale mellom Strex AS ("Strex")

Detaljer

NORGES BANKS SYN PÅ BETALINGSSYSTEMET KNUT SANDAL, NORGES BANK BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSEN 17. NOVEMBER 2015

NORGES BANKS SYN PÅ BETALINGSSYSTEMET KNUT SANDAL, NORGES BANK BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSEN 17. NOVEMBER 2015 NORGES BANKS SYN PÅ BETALINGSSYSTEMET KNUT SANDAL, NORGES BANK BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSEN 17. NOVEMBER 2015 Budskap Betalingssystemet er robust og effektivt Behov for å styrke kriseløsningene Mye

Detaljer

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 c-~ FORBRUKERO MB UD ET Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Dato: 12.02.2016 Høring - forslag

Detaljer

Forbrukerombudets merknader til forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring

Forbrukerombudets merknader til forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Sendt elektronisk via regjeringen.no Deres ref. Vår ref. Dato: 17/1544 EP HEA/bj Sak nr: 17/706-3 23.03.2017 Saksbehandler: Miriam Karlsen

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring Expert AS Postboks 43 1483 SKYTTA Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1098-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt

Detaljer

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk Oppdatert versjon Mars 2010 Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (COM (2011) 142 final)

Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (COM (2011) 142 final) DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201103032 11/1870 JCW,R5.05.2011 Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1152-2 06.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring

Detaljer

Hva innebærer PSD2 for bankene?

Hva innebærer PSD2 for bankene? Hva innebærer PSD2 for bankene? Brynjel Johnsen, Bits 31.03.2017 Navn på presentasjon 1 Tidslinje PSD2 og RTS Dagens dato PSD2 i effekt i EU PSD2 i effekt i Norge og EU Både PSD2 og RTS har effekt i EU

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/ Høring - Forslag til forskrift om ny flyklagenemnd

Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/ Høring - Forslag til forskrift om ny flyklagenemnd Eforbrukerombudet SAMFEFibSEESØbPARTE NTET AVD./SEK.: S.BEH.: Samferdselsdepa rtementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO S.NFt.: - 2 JUNI 2008 AVSKREVET: Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/529-2

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på

Tilsyn med brukeromtaler på Stormberg AS Barstølveien 86 4636 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1422-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på http://www.stormberg.com/no/

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Blivakker.no AS Postboks 8104 4675 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1396-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.blivakker.no

Detaljer

DIGITALISERING I BETALINGSSYSTEMET. HVA KAN BLI BEDRE, OG HVA ER UTFORDRINGENE? KNUT SANDAL, FINANSNÆRINGENS DIGITALISERINGSKONFERANSE, 1.

DIGITALISERING I BETALINGSSYSTEMET. HVA KAN BLI BEDRE, OG HVA ER UTFORDRINGENE? KNUT SANDAL, FINANSNÆRINGENS DIGITALISERINGSKONFERANSE, 1. DIGITALISERING I BETALINGSSYSTEMET. HVA KAN BLI BEDRE, OG HVA ER UTFORDRINGENE? KNUT SANDAL, FINANSNÆRINGENS DIGITALISERINGSKONFERANSE, 1. JUNI 2017 Norges Banks roller Operatør Tilsyn Gjennomføre oppgjøret

Detaljer

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Bankklagenemndas uttalelse 2010-133 Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Klager hadde betalt en reise til Thailand med et reiseselskap

Detaljer

PSD2 OG «OPEN BANKING»

PSD2 OG «OPEN BANKING» PSD2 OG «OPEN BANKING» Hva kommer fremover, hva gjør Nets og hvordan kan Nets understøtte bankene? 16.03.2017 Magnus Egeberg Agenda VISJONENE MED PSD2 HVORDAN LIGGER VI AN I NORGE? PSD UTFORDRER MAKTBALANSEN

Detaljer

Markedsføring av mobilnett - bruk av test

Markedsføring av mobilnett - bruk av test Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/796-10 10.06.2016 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Markedsføring av mobilnett - bruk av test Forbrukerombudet

Detaljer

BANKAXEPT FOR NETTHANDEL UTFORDRINGER I KUNDEAVTALENE. Spesialrådgiver Gunnar Harstad Finans Norge

BANKAXEPT FOR NETTHANDEL UTFORDRINGER I KUNDEAVTALENE. Spesialrådgiver Gunnar Harstad Finans Norge BANKAXEPT FOR NETTHANDEL UTFORDRINGER I KUNDEAVTALENE Spesialrådgiver Gunnar Harstad Finans Norge BankAxept for netthandel BankAxept AS vil lansere ny nettbetalingsløsning Konkurrere med internasjonale

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Ellos Norway AS Postboks 210 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1399-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.ellos.no 1. Innledning

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa Del E av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon...

Detaljer

I det følgende vil vi kommentere ulike forslag som vi mener er av særlig betydning for våre klienter.

I det følgende vil vi kommentere ulike forslag som vi mener er av særlig betydning for våre klienter. Justis- og beredskapsdepartementet Oslo, 15. desember 2017 HØRING FORSLAG TIL NY FINANSAVTALELOV Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) viser til høringsbrev av 07.09.2017 vedrørende forslag til ny finansavtalelov.

Detaljer

Høring - EU-kommisjonens forslag til en europeisk salgslov for grensekryssende kontrakter

Høring - EU-kommisjonens forslag til en europeisk salgslov for grensekryssende kontrakter r forbrukerombudet Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. 201107199 EP PSW/HEA/mk Vår ref. Dato: Sak nr: 11/1961-3 24.02.2012 Saksbehandler: Sverre Åril Dir.tlf: 91768366 Høring - EU-kommisjonens

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf:

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Akupunktørene i Majorstukrysset Bogstadveien 51 0366 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Kontrollaksjon - Markedsføring av alternativ behandling 1. Innledning

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 15/ /

Deres ref. Vår ref. Dato 15/ / FIN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 15/4875-8 17/00016-6 27.03.2017 Uttalelse om beredskap for kontantdistribusjon Ansvarlig myndighet: Finansdepartementet Regelrådets

Detaljer

Tap2Pay - Erfaring fra praktisk arbeid med NFC Betalingsformidling 2012

Tap2Pay - Erfaring fra praktisk arbeid med NFC Betalingsformidling 2012 Tap2Pay - Erfaring fra praktisk arbeid med NFC 6.mars 2012 i Trondheim Bent Bentsen Senior Rådgiver, DNB Bank ASA Presentasjonen tar for seg Tap2Pay - prosjektet - Partnere, organisering og målsetning

Detaljer

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon... 1 4. Utstedelse av betalingskort

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

KUNDERETTA BETALINGSFORMIDLING 2016 NOREGS BANK MEMO 2/2017

KUNDERETTA BETALINGSFORMIDLING 2016 NOREGS BANK MEMO 2/2017 KUNDERETTA BETALINGSFORMIDLING 216 NOREGS BANK MEMO 2/217 2 2 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Figur 1 Bruk av betalingsinstrument. Millionar transaksjonar. 21 216 Debet- og kreditoverføringar (giro) Betalingskort

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Tjenesteregler BankAxept kort og mobil (EMV) Versjon 1.0

Tjenesteregler BankAxept kort og mobil (EMV) Versjon 1.0 Tjenesteregler BankAxept kort og mobil (EMV) Versjon 1.0 Innhold 1. Dokumentinformasjon...4 1.1 Siste versjon... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Referansedokumenter... 4 1.4 Mulige fremtidige dokumenter...

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv.

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv. Utgående - Elektronisk post Til: Max Berg Partners Limited, AG@maxbergpartners.com, Fra: Helge Blyberg Dato: 02.10.2012 Saksnummer: 12/1518-12 Vedrørende urimelig handelspraksis og negativt salg av Nordicbabestv

Detaljer

Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv.

Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv. Finansdepartementet Dato: 09.01.2016 Sendes inn elektronisk Vår ref.: 16-1686 Deres ref.: 16/2341 Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv. Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato:

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: 28.03.2014 Kongelig resolusjon om endringer i anskaffelsesregelverket som følge av revidert WTO/GPA-avtale

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

Høringssvar - EU-kommisjonens forslag til ny forordning om forbrukervernsamarbeid

Høringssvar - EU-kommisjonens forslag til ny forordning om forbrukervernsamarbeid Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1252-4 30.06.2016 Saksbehandler: Frode Elton Haug Dir.tlf: 98 66 05 66 Høringssvar - EU-kommisjonens

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

Finansdepartementet Postboks Dep OSLO Dato: Vår ref.: Deres ref.:

Finansdepartementet Postboks Dep OSLO Dato: Vår ref.: Deres ref.: Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 02.05.2017 Vår ref.: 17-207 Deres ref.: Beredskap for kontantdistribusjon - høringssvar 1. Innledning Vi viser til brev av 31.01.2017 hvor departementet

Detaljer

Senioradvokat Markus Heistad Saksansvarlig advokat: Beret Sundet. Høringsforslag til forskrift om formidlingsgebyr - hjemmelsspørsmål

Senioradvokat Markus Heistad Saksansvarlig advokat: Beret Sundet. Høringsforslag til forskrift om formidlingsgebyr - hjemmelsspørsmål N O T A T Fra: Advokatfirmaet BA-HR DA Senioradvokat Markus Heistad Saksansvarlig advokat: Beret Sundet Dato: Oslo, 5. februar 2016 Høringsforslag til forskrift om formidlingsgebyr - hjemmelsspørsmål 1.

Detaljer

Norske kortvaner Staale Rasmussen, Sales & Marketing Manager Cards

Norske kortvaner Staale Rasmussen, Sales & Marketing Manager Cards Norske kortvaner Staale Rasmussen, Sales & Marketing Manager Cards Agenda Kortvaner Om undersøkelsen Markedsandeler Ulike betalingsmetoder - ulike oppfatninger Sammenlikning av resultater i Norden: Foretrukne

Detaljer

Et kontantfritt Norge - enten vi vil eller ikke! Kai A. Olsen, professor i informatikk, (Høgskolen i Molde/Universitetet i Bergen)

Et kontantfritt Norge - enten vi vil eller ikke! Kai A. Olsen, professor i informatikk, (Høgskolen i Molde/Universitetet i Bergen) Et kontantfritt Norge - enten vi vil eller ikke! Kai A. Olsen, professor i informatikk, (Høgskolen i Molde/Universitetet i Bergen) 1 Kai A. Olsen, Kontantfritt Norge, 18.03.15 2 Politikere vil endre verden

Detaljer

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT.

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. penger, sikrer verdier, lagrer informasjon og tilbyr sikker elektronisk identifisering og signering. Tjenester du bruker hver dag

Detaljer

Minibank på 7-eleven plassert på utilgjengelig sted i butikken

Minibank på 7-eleven plassert på utilgjengelig sted i butikken Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1959-5-MBA 28.02.2011 Minibank på 7-eleven plassert på utilgjengelig sted i butikken Ombudet begrunnet dette med at minibanken var plassert nært en vegg som gjorde det vanskelig

Detaljer

Markedet for innovative, digitale betalingstjenester

Markedet for innovative, digitale betalingstjenester Markedet for innovative, digitale betalingstjenester Utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet Oslo Economics rapport 5-2014 Analyse i markedet for innovative, digitale betalingstjenester

Detaljer

Finansdepartementet Postboks Dep OSLO Dato: Vår ref.: Deres ref.:

Finansdepartementet Postboks Dep OSLO Dato: Vår ref.: Deres ref.: Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 02.05.2017 Vår ref.: 17-207 Deres ref.: Beredskap for kontantdistribusjon - høringssvar 1. Innledning Vi viser til brev av 31.01.2017 hvor departementet

Detaljer

Vedr rende h rin om forsla til ELI-direktiv om forbrukerretti

Vedr rende h rin om forsla til ELI-direktiv om forbrukerretti Justis- og politidepartementesb>>et Lovavdelinga Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo \ e,` mandag, 26. januar 2009 Vedr rende h rin om forsla til ELI-direktiv om forbrukerretti het Vi viser til høring om ELI-kommisjonens

Detaljer

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Vedtatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 07.12.94 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Likelydende brev iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Vilkår om bindingstid ved kjøp

Detaljer

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank.

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Gjensidige Bank ASA Foretaksnr: NO 990 323 429 Schweigaards gate 14, Postboks 33, 0101 Oslo Telefon: 03100 Kjære foresatte Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Slik bestiller du

Detaljer

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov I J Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov 1. Innledning En arbeidsgruppe nedsatt og ledet av Finanstilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet ("arbeidsgruppen")

Detaljer

Forbrukerombudets høringsuttalelse til forslag til ny åndsverklov

Forbrukerombudets høringsuttalelse til forslag til ny åndsverklov Kulturdepartementet Sendt elektronisk via Regjeringen.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1332-2 01.09.2016 Saksbehandler: Anders Sæve Obrestad Dir.tlf: Forbrukerombudets høringsuttalelse til forslag

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO S7:). 5/F-zoif 2b/li - Deres ref Vår ref Dato 201100081-/UBEFJS 11/610 JCW.05.2011 Høring

Detaljer

PSD 2 i et bankperspektiv

PSD 2 i et bankperspektiv PSD 2 i et bankperspektiv Jan Digranes, Finans Norge 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Finansnæringen

Detaljer

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon MiFID-direktivet og konsekvenser for EBLs medlemmer Tirsdag 5.

Detaljer

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen Nidar AS postboks 4483 Nydalen 0403 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1548-2 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg.

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200902447 200903653-/OTF 12.01.2010 Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern Det vises

Detaljer