Planprogram for Sælevatnet. Offentlig detaljregulering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planprogram for Sælevatnet. Offentlig detaljregulering"

Transkript

1 Planprogram for Sælevatnet Offentlig detaljregulering

2 Forord Bergen kommune vedtok reguleringsplanene for ny E39 mellom Os og Bergen (E39 Svegatjørn-Rådal og E39/rv. 580 Rådal-Sørås). Prosjektet vil gi stort masseoverskudd av stein. Midlertidig eller varig deponering av massene vil kreve en reguleringsplan. Sælevatnet har svært dårlig vannkvalitet i de dypere delene av vannet. Tidvis strømmer forurenset vann fra dypet opp til vannoverflaten. Dette medfører betydelige plager for nærmiljøet. Det skal nå vurderes å forsøke å forbedre vannkvaliteten ved å fylle de dypeste delene av vannet med steinmasser. Det skal lages en reguleringsplan med Konsekvensutredning for tiltaket. Planprogrammet for prosjektet var på høring i perioden Planprogrammet er revidert i tråd med innkomne merknader. Revidert

3 1. Bakgrunn Prosjektet E39 Os-Bergen produserer et masseoverskudd på anslagsvis fm3 (utgjør anbrakte m3). Vegprosjektet er planlagt uten at det er satt av tilstrekkelig areal for disponering av masseoverskuddet i Bergen. Midlertidig eller varig deponering av massene vil kreve en reguleringsplan. Massene fra tunnelen til Os tas ut ved Klokkarvatn på Hamre. Resten av massene tas ut ved Skeievatn ved Flyplassvegen. Figur 1: E39 Os Bergen Så lenge det ikke finnes godkjente områder for bruk av overskuddsmassene kan ikke anleggsarbeidene starte opp. Statens vegvesen har utarbeidet et notat med oversikt over alternative lokaliteter for å plassere overskuddsmassene. Et av de foreslåtte alternativene er Sælevatnet. Det kan fylles inntil 2 mill. m3 steinmasser i vannet. Det forutsettes at utfyllingen vil pågå i perioden fra 2014 til og med 2017.

4 2. Prosess Massedeponier fanges ikke opp av tiltak som alltid skal konsekvensutredes ( 2 og vedlegg I). Men i henhold til 3 skal tiltak i vedlegg II vurderes etter kriteriene i 4. Vedlegg II pkt. 12 gjelder "større deponier for masse på land og i sjø". Pkt. g) under 4 sier at planer og tiltak etter 3 skal behandles etter forskriften dersom de "gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensing, støy eller lukt". Dette punktet er relevant for planarbeidet. Sælevatnet inneholder den giftige gassen hydrogensulfid. I samråd Fylkesmannen i Hordaland er det avklart at det skal utarbeides en egen Konsekvensutredning for prosjektet. Planen skal utarbeides som en offentlig detaljreguleringsplan i h.h.t. bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. 3. Intensjonen med planen Hensikten med planarbeidet et å sikre at man ved byggingen av ny E39 fra Os til Bergen og nytt kryss i Rådalen har tilgjengelige arealer for varig eller midlertidig deponering av overskuddsmasser. Målsettingen er således å få regulert nødvendig areal som kan ta i mot vegprosjektets masseoverskudd. Planarbeidet skal i tillegg klarlegge rammebetingelser og konsekvenser, og skaffe hjemmel for gjennomføring av tiltaket. Sælevatnet har svært dårlig vannkvalitet i de dypere delene av vannet. Det skal nå vurderes å forsøke å forbedre vannkvaliteten ved å fylle steinmasser i vannet. Målsettingen er således å redusere et miljøproblem, samt å bruke masseoverskuddet fra veganlegget som en ressurs. Masseoppfyllingen skal skje med minst mulig konflikt i forhold til områdets omgivelser og dagens bruk av området. Opparbeiding og ferdiggjøring skal skje snarest mulig. 4. Planstatus og overordnede rammebetingelser 4.1. Nasjonal transportplan E39 mellom Os og Bergen er omtalt i Nasjonal transportplan

5 4.2 Nasjonale retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser Formålet med retningslinjene er å: Synliggjøre og styrke barns og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming: I henhold til retningslinjene skal man: Vurdere tilgjengelighetssituasjonen i planområdet for å ivareta universell utforming i all planlegging etter plan- og bygningsloven Vurdere behovet for å utforme særskilte retningslinjer og/eller bestemmelser om universell utforming i den enkelte plan

6 Sørge for at relevante organisasjoner, brukergrupper og enkeltpersoner får anledning til å delta i planprosessen, slik at synspunkter, kunnskap og erfaringer kommer frem Sikre at de vurderingene som er gjort i henhold til punktene ovenfor dokumenteres Naturmangfoldloven: Når en plan berører natur skal konsekvensene for biologisk mangfold vurderes i henhold til Naturmangfoldloven og spesielt kapittel II om miljørettslig prinsipp. Forurensingsloven Forurensingsloven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensinger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. EUs vanndirektiv I henhold til direktivet skal alle vannforekomster innenfor EU og EØS-området ha god økologisk status innen år Vannressursloven Vannressursloven omhandler bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. I tillegg til å gi generelle regler om rådighet, etablerer loven ordning med konsesjon for tiltak i vassdrag som kan innebære skade eller ulempe for allmenne interesser. 4.3 Regionale planer Folkehelse Hordaland fylkeskommune har ansvar for å koordinere tilretteleggingen av folkehelsen i fylket. Sikring av folkehelse gjennom arealplanlegging krever helhetlig planlegging innenfor flere områder, blant annet: Universell utforming Tilgang til friluftsområder med god adkomst Sikring av gode grøntområder for barn og unge Arealpolitiske retningslinjer: Fylkesplan for Hordaland ( ) og Fylkesdelplan for deltaking for alle Universell utforming lister opp en rekke arealpolitiske retningslinjer, der de mest relevante er: Verne om biologisk mangfold og verdifulle areal- og naturressurser på land og i sjø Lokalsamfunn skal ha gode miljøkvaliteter, universell utforming, sammenhengende grøntstruktur og tilgang til friluftsareal og møteplasser for fysisk aktivitet og sosialt fellesskap Risiko- og sårbarhetsanalyser skal legges til grunn i all arealplanlegging Alternativ bruk av eventuelle tunnelmasser skal vurderes fremfor tipper i terrenget Kulturminne og kulturmiljø skal være en integrert del av all areal-, miljø- og ressursplanlegging og forvaltning Bestemmelser og retningslinjer skal utformes slik at de sikrer en bærekraftig forvaltning av kulturminner og kulturmiljø Marint biologisk mangfold skal kartlegges og viktige og sårbare naturtyper skal ivaretas i kommunale arealplaner Strandsonen skal holdes åpen og tilgjengelig for allmennheten slik at ikke verdifulle områder blir nedbygget. Allmenne friluftsinteresser skal prioriteres før utvikling av private

7 fritidseiendommer. 4.4 Kommunale planer Planområdet er i Kommuneplanens arealdel 2010 vist som NF-område (naturområde og friluftsområde) kombinerte formål i sjø & vassdrag, med hensynsonene funksjonell strandsone og støysone. Figur 2: Kommuneplanens arealdel 2010

8 Det er ingen reguleringsplaner som blir berørt, men planområdet grenser opp mot en reguleringsplan for et boligområde på østsidene av vannet; PlanID , som ble vedtatt i Figur 3: Reguleringsplan PlanID

9 5. Planområdet Dagens situasjon Figur 4: Planområdet

10 Den dårlige vannkvaliteten i Sælevatnet skyldes et sammenfall av flere ugunstige faktorer; fysiske, kjemiske og mikrobiologiske. Nytt sjøvann strømmer tidvis inn og synker til bunns under det ferskere og lettere overflatelaget. Organisk materiale synker ned og råtner, og forbruker dermed oksygen. Når oksygenet er forbrukt, henter mikroorganismer oksygen fra andre kilder, som sulfat fra sjøvannet. Giftig hydrogensulfid dannes, gassen holdes i dypvannet av et markert sprangsjikt som forhindrer turbulent blanding med overflatevann. Ved normale forhold foregår det kun en langsom lekkasje (diffusjon) gjennom sprangsjiktet. Ved ugunstige værforhold eller ved innstrømming av tungt, nytt brakkvann forstyrres denne tilstanden. Dypvann med hydrogensulfid fortrenges og løftes opp i vannsøylen, evt. så høyt at gassholdig vann kommer i kontakt med luft. Tilsvarende vil en vindoppstuing av overflatevann også kunne eksponere dypvann. H2S-gassen frigjøres ikke umiddelbart, men kan henge igjen i overflatevann i timevis, med en halveringstid på mellom 20 og 50 timer. Beboerne ved kanalen i sørenden av vannet har vært spesielt plaget. Dette dreier seg om i størrelsesorden 10 husstander, der gassplagen i noen tilfeller (også innendørs) har medført kvalme, oppkast og svimmelhet. Sykemeldinger har vært resultatet i noen tilfeller. Totalt sett er det anslått at så mange som fastboende personer tidvis har vært sjenert av lukten i større eller mindre grad. I 1996/1997 ble det montert en pumpe; "Aerator", som blåste luft inn i vannet. Ved hjelp av denne har man klart å etablere et stabilt sjikt på ca. 6 m oksygenrikt vann, som fungerer som et lokk over den giftige gassen slik at den ikke frigis. Pumpen har ikke vært benyttet siden. Dette har fungert tilfredsstillende i flere år, men vinteren 2009/2010 oppsto det luktproblemer igjen på grunn av lite nedbør og langvarig kuldeperiode med is på vannet. I grensesjiktet mellom det hydrogensulfidholdige vannet og oksygenholdige vannet lever den såkalte purpurbakterien. Denne bakterien er også avhengig av sollys og finnes derfor ikke mange steder. Forskere innen feltet mikrobiologi ved institutt for biologi ved Universitetet i Bergen har i mange år vært opptatt av forekomsten av purpurbakteriene i Sælevatnet og drevet forsking og undervisning rundt dette. Det er noen ganger blitt observert at vannet i kanalen som fører ut i Nordåsvatnet ved utskifting har hatt en blodrød farge. Vannet blir lite benyttet til rekreasjonsformål. Noen småbåter er fortøyd i vannet, men det er lite motorisert båttrafikk. Prøver fra vannet viser at badevannskvaliteten er brukbar. Det er noe kloakkutslipp fra enkelte hus langs vannet, samt landbruksavrenning fra Sælen gård. Det er ingen direkte sammenheng mellom problemet knyttet til hydrogensulfid og badevannskvalitet. En utfylling i vannet vil således ikke påvirke badevannskvaliteten i den ene eller andre retning. Strandsonen langs den nordre og østre delen av vannet er i stor grad uberørt. Langs vestsiden er størstedelen av strandsonen påvirket av veganlegg og vegfyllinger ut i vannet. Østsiden er utbygget og sterkt privatisert. Det er utskilt over 100 "naustetomter" langs strandsonen.

11 Figur 5: Grønt kart Det er sjøørret i vannet. Fisken går opp de to elvene som renner ut i nordre del av vannet. Det ble gjennomført ny kartlegging av dybdeforholdene i 2012.

12 Figur 6: Dybdeforhold kartlagt 2012

13 6. Beskrivelse av tiltaket Ved å fylle Sælevatnet med overskuddsstein reduseres mengden vann med hydrogensulfid tilsvarende. En utfylling vil med andre ord redusere omfanget av den potensielle «gassbomben» som Sælevatnet i dag representerer. Det foreslås å fylle opp til kote -10m. Fyllingsmetoden er avhengig av flere forhold: Hvor det skal fylles, grunnforhold og mengde. Dette avklares i en egen risikoanalyse. Som regel vil det ikke være akseptabelt å fylle fra endetipp i sjø fordi en ikke har kontroll på stabiliteten. Mulige metoder: Lastebil tipper inne på stabil grunn og det benyttes fjernstyrt doser (jfr. Liavatnet) Tipping i lekter som deretter slepes ut og dumper i sjø Tipping med lastebil fra lekter med flytende kjørebro til land I anleggsfasen må man ha kontroll på gassen. Det kan være tilstrekkelig å etablere en buffersone med oksygenrikt vann på ca. 10 meter. Dette vil ta anslagsvis 4-6 måneder med dagens pumpesystem for tilførsel av luft. Tiltaket vil ikke berøre strandsonen, og eiendomsforhold langs og i vannet vil heller ikke bli endret. Utfyllingen vil foregå i perioden 2014 til og med Det startes opp et eget planarbeid for gang- og sykkelveg langs Bjørgevegen. I denne planen regulerer man også inn riggområde/utskipingshavn. Plangrensen for tiltaket i Sælevatnet følger strandsonen. I sør/vest følger plangrensen forslag til plangrense for reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Bjørgevegen.

14 Figur 7: Forslag til planavgrensing

15 6. Forslag til planprogram 7.1 Metodikk Metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyse vil legges til grunn så langt det passer. 7.2 Tema i plan- og utredningsarbeidet Det skal gjennomføres en konsekvensanalyse for: Konsekvenser i forbindelse med anleggsfasen Konsekvenser av selve tiltaket Følgende tema skal utredes: Naturmiljø og biologisk mangfold Det skal vurderes hvordan fyllingen kan påvirke det biologiske mangfoldet i vannet og i strandsonen, og hvordan dette kan sikres på best mulig måte. Planområdets biologiske mangfold og variasjon av naturtyper skal undersøkes. Kulturminner og kulturmiljø I planområdet er det et potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner. Behovet for registreringer iht. kulturminnelovens 9 fastlegges av Fylkeskonservator og Sjøfartsmuseet. Landskapsbilde landskapskvaliteter Vurderes ikke som relevant. Nærmiljø og friluftsliv Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv skal kommenteres og vurderes, og eventuelle avbøtende tiltak skal skildres. Naturressurser Tiltakets konsekvenser for naturressurser knyttet til Sælevatnet skal utredes. Samfunnsnytte Bruken av steinmassene skal vurderes i forhold til samfunnsnytte og som byutviklingsressurs. Folkehelse Tiltakets konsekvenser for folkehelsen skal belyses og kommenteres. Trafikksikkerhet - massetransport Transportomfanget skal utredes. Det skal beskrives hvordan massetransporten skal gjennomføres, og vurderes hvor mye trafikk denne skaper. Eventuelle ulemper ved transport av masser på offentlig veg skal vurderes. Aktuelle tiltak skal vurderes. Forurensing Ulike former for forurensing skal vurderes. Støybildet i anleggsfasen skal beskrives. Det antas at vannforurensingen i anleggsfasen er blant de viktigste konsekvenstemaene som skal utredes:

16 Tilslamming som kan gi endrede optiske forhold Nitratrester i sprengstein Potensiale for evt. skadelig svovel eller radonforbindelse i steinmassene Potensiale for nåleformet mineral med asbest-form som kan gi fysiske skader på vannlevende organismer Avbøtende tiltak Det vil videre være svært viktig å vurdere hvilke virkninger selve utfyllingsarbeidet vil ha for hydrogensulfidgassen. Avbøtende tiltak skal utredes. Barn og unges interesser Utredes i henhold til retningslinjene. ROS-analyse Relevante tema knyttet til risiko og sårbarhet vil bli utredet. Prissatte konsekvenser Kostnader for opparbeiding og ferdiggjøring av området skal utredes. Universell utforming Temaet anses ikke som relevant.

17 8. Planprosessen videre Med basis i fastsatt planprogram utarbeides forslag til reguleringsplan. Anbefalt forslag til reguleringsplan med vurdering av og kommentarer til innkomne merknader ved oppstart, framlegges deretter for politisk behandling, der vedtak om utleggelse av planforslaget til offentlig høring blir gjort. Ved høring av planforslaget vil alle berørte parter bli tilskrevet. Det vil bli vurdert om det skal avholdes informasjonsmøte i høringsperioden. Merknadene fra høringen vil bli bearbeidet og oppsummert, og eventuelle endringer innarbeides i planen som så går til politisk sluttbehandling- og vedtak i Bergen bystyre. Etter bystyrets behandling vil berørte parter på nytt bli tilskrevet med informasjon om vedtak og klageadgang. Det er en ønsket målsetting at planavklaringer kan skje snarest mulig, slik at vedtatt reguleringsplan kan foreligge og mottak av stein kan realiseres til arbeider på E39 starter høsten 2013.

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF Planprogram Detaljregulering ROAF miljøpark 25. september 2013 Utgivelsesdato 23. oktober 2013 Saksbehandler OGK Kontrollert av Kjetil Hansen Kristoffer Rein Godkjent av ***Godkjent av*** Signaturer Status

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014 99541001 REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE Forslagstillere: Bergen kommune v/ Idrettsseksjonen, Johannes Eikås, Rune Solvang m.fl. Sweco DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bergen kommune

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Hurum kommune og Frogn kommune Region øst Oslo April 2014 Side 2 av 157 Rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering. HOLMENGA Eidsvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering. HOLMENGA Eidsvoll kommune Planbeskrivelse Holmenga, 25.4.2014 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering HOLMENGA Eidsvoll kommune Bilde av terrengmodell, sett fra Staviåsen Forside: Bilde hentet ut av en terrengmodell,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Forslag til detaljregulering

Forslag til detaljregulering Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart Forslag til detaljregulering Fv. 866 Langbakken Hp 02 Skattørsundet bru - Hollendervika Skjervøy Planid. 1941-2013 - 01 Region nord Vegavdeling Troms mai 2014

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer