Planprogram for friområde Skiparvika Offentlig detaljreguleringsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planprogram for friområde Skiparvika Offentlig detaljreguleringsplan"

Transkript

1 Fana. Gnr. 40 m.fl. bnr. 204 m.fl. PlanID Offentlig reguleringsplan for friområde Skiparvika. Revidert Planprogram for friområde Skiparvika Offentlig detaljreguleringsplan 1

2 Forord Bergen kommune vedtok reguleringsplanene for ny E39 mellom Svegatjørn i Os og Rådal i Bergen og E39/rv. 580 Rådal-Sørås. Prosjektet vil gi stort masseoverskudd av stein. Midlertidig eller varig deponering av massene vil kreve en reguleringsplan. Bergen kommune ønsker å benytte steinmasser for utfylling i Skiparvika i Nordåsvatnet. Målsettingen for planarbeidet vil være å legge til rette for etablering av et attraktivt friområde for befolkningen i bydelen. Fjernvirkningen fra Troldhaugen skal ivaretas spesielt. Det er utarbeidet et planprogram for reguleringsplanarbeidet med forslag til konsekvensutredning. Planprogrammet var på høring , og er revidert i tråd med innkomne merknader. 2

3 Innhold 1. Bakgrunn Prosess Intensjonen med planen Planstatus og overordnede rammebetingelser Nasjonal transportplan Nasjonale retningslinjer Regionale planer Kommunale planer Planområdet Dagens situasjon Beskrivelse av tiltaket Forslag til planprogram Metodikk Tema i plan- og utredningsarbeidet Planprosessen videre

4 1. Bakgrunn Riksvegprosjektet E39 Os-Bergen vil gi et masseoverskudd på faste m3 steinmasser, som tilsvarer anbrakte m3. Vegprosjektet er planlagt uten at det er satt av tilstrekkelig areal for disponering av masseoverskuddet i Bergen. Midlertidig eller varig deponering av massene vil kreve reguleringsplan. Massene fra tunnelene i Bergen tas ut ved Klokkarvatn på Hamre og ved Skeievatn ved Flyplassvegen. Figur 1: E39 Os Bergen Anleggsarbeidene kan ikke starte opp før det er etablert godkjente områder for bruk av overskuddsmassene. Statens vegvesen har utarbeidet et notat med oversikt over alternative lokaliteter for å plassere overskuddsmassene. Et av de anbefalte alternativene er Skiparvika i Nordåsvatnet. Det er på dette tidspunkt ikke avklart hvor mye masser som kan fylles her. Det forutsettes at utfyllingen vil pågå i perioden fra 2014 til og med

5 2. Prosess Planforslaget skal fremmes som en offentlig detaljreguleringsplan, i tråd med bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Større deponi er et tiltak nevnt i KU-forskriftens vedlegg II. Tiltaket skal konsekvensutredes dersom det: (Forskriftens 4:) a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, eller hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde, b) er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder eller utgjør en trussel mot truede naturtyper, truede arter eller deres leveområder, mot prioriterte arter eller deres funksjonsområder, mot utvalgte naturtyper, eller mot andre områder som er særlig viktige for naturens mangfold, c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer i konflikt med friluftslivsinteresser, d) kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 eller statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71, e) kan komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens særverdiområder eller minimumsbeiter og kan komme i konflikt med reindriftsinteresser, eller på annen måte kan komme i konflikt med reindriftens arealbehov, f) innebærer større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet, g) gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensning, støy eller lukt, eller kan føre til vesentlig forurensning til jord, vann eller sedimenter, eller kan føre til vesentlig økning av utslipp av klimagasser, eller kan føre til vesentlig stråling, h) medfører risiko for alvorlige ulykker, ras, skred og flom, i) kan få konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen, j) kan få vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger og tjenester, k) kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat. På grunnlag av foreliggende informasjon vurderer vi at utredningsplikten etter 4 kan være fanget opp under bokstavene a og g: a) Planområdet grenser mot Troldhaugen. Troldhaugen berøres ikke direkte av det planlagte tiltaket, og tiltaket vurderes derfor ikke å ha et omfang som utløser krav om konsekvensutredning for disse forholdene på bakgrunn av pkt. a. Troldhaugen vurderes likevel å være en vesentlig del av planforslagets visuelle 5

6 influensområde, og i planprogrammet forslås det at forholdet til området utredes spesielt. På sjøbunnen er det potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner. Utredningsbehov skal avklares med kulturminnemyndighetene. g) Anleggsfasen kan føre til vesentlig forurensning av vann. Nordåsvatnet er en sårbar resipient med liten vannutskifting. Vannet er registrert som et viktig område for de marine ressursene torsk og sjøørret. Vannet er også et viktig oppvekstområde for torskelarver og et viktig beiteområde for sjøørret fra vassdragene som munner ut i Nordåsvatnet og Sælevatnet. Vi vurderer følgelig tiltaket som konsekvensutredningspliktig når det gjelder dette temaet. I forslag til planprogram stilles det krav om at det skal innarbeides løsninger som forhindrer alvorlig vannforurensning. 3. Endringer av planprogram Følgende endringer er gjort av planprogrammet etter at oppstartmelding og planprogram var på høring: Arealpolitiske retningslinjer for Hordaland omtales Folkehelse som utredningstema innarbeides Den private planen som ble startet opp i 2006, for gnr. 40 bnr. 20 omtales i planprogrammet 4. Intensjonen med planen Det er et mål for planarbeidet å legge til rette for etablering av et attraktivt friområde ved Nordåsvatnet for befolkningen i bydelen. Fjernvirkningen fra Troldhaugen skal ivaretas spesielt. Masseoppfyllingen skal skje med minst mulig konflikt i forhold til områdets omgivelser og dagens bruk. Opparbeiding og ferdiggjøring skal skje i henhold til en utbyggingsavtale mellom Statens vegvesen og utbygger av Skiparviken boligområde. Planarbeidet skal i tillegg klarlegge rammebetingelser og konsekvenser, og skaffe hjemmel for gjennomføring av tiltaket. 6

7 5. Planstatus og overordnede rammebetingelser 5.1 Nasjonal transportplan E39 mellom Os og Bergen er omtalt i Nasjonal transportplan Nasjonale retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser Formålet med retningslinjene er: Synliggjøre og styrke barns og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser 7

8 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming: I henhold til retningslinjene skal man: Vurdere tilgjengelighetssituasjonen i planområdet for å ivareta universell utforming i all planlegging etter plan- og bygningsloven Vurdere behovet for å utforme særskilte retningslinjer og/eller bestemmelser om universell utforming i den enkelte plan Sørge for at relevante organisasjoner, brukergrupper og enkeltpersoner får anledning til å delta i planprosessen, slik at synspunkter, kunnskap og erfaringer kommer frem Sikre at de vurderingene som er gjort i henhold til punktene ovenfor dokumenteres Naturmangfoldloven: Når en plan berører natur skal konsekvensene for biologisk mangfold vurderes i henhold til Naturmangfoldloven og spesielt kapittel II om miljørettslig prinsipp. 5.3 Regionale planer Folkehelse Hordaland fylkeskommune har ansvar for å koordinere tilretteleggingen av folkehelsen i fylket. Sikring av folkehelse gjennom arealplanlegging krever helhetlig planlegging innenfor flere områder, blant annet: Universell utforming Tilgang til friluftsområder med god adkomst Sikring av gode grøntområder for barn og unge Arealpolitiske retningslinjer Fylkesplan for Hordaland ( ) og Fylkesdelplan for deltaking for alle Universell utforming lister opp en rekke arealpolitiske retningslinjer, der de mest relevante er: Verne om biologisk mangfold og verdifulle areal-og naturressurser på land og i sjø Lokalsamfunn skal ha gode miljøkvaliteter, universell utforming, sammenhengende grøntstruktur og tilgang til friluftsareal og møteplasser for fysisk aktivitet og sosialt fellesskap Risiko- og sårbarhetsanalyser skal legges til grunn i all arealplanlegging Alternativ bruk av eventuelle tunnelmasser skal vurderes fremfor tipper i terrenget Kulturminne og kulturmiljø skal være en integrert del av all areal-, miljø- og ressursplanlegging og forvaltning Bestemmelser og retningslinjer skal utformes slik at de sikrer en bærekraftig forvaltning av kulturminner og kulturmiljø Marint biologisk mangfold skal kartlegges og viktige og sårbare naturtyper skal ivaretas i kommunale arealplaner Strandsonen skal holdes åpen og tilgjengelig for allmennheten slik at ikke verdifulle områder blir nedbygget. Allmenne friluftsinteresser skal prioriteres før utvikling av private fritidseiendommer 5.4 Kommunale planer Planarbeidet skal forholde seg til Forvaltningsplanen for Nordåsvannet og Grimstadfjorden. 8

9 Kommuneplanens arealdel Planområdet er i Kommuneplanens arealdel 2010 vist som NF-område (naturområde og friluftsområde) kombinerte formål i sjø & vassdrag, med hensynsonene funksjonell strandsone og støysone. Figur 2: Kommuneplanens arealdel 2010 Kommuneplanens arealdel har som målsetting for den funksjonelle strandsonen langs sjø å ta vare på og videreutvikle kvaliteter knyttet til: Biologisk mangfold Landskap Kulturminner Bygningsmiljø Allmenn ferdsel Kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun vest Kommunedelplanen ble vedtatt av bystyret i I planen er det foreslått en gangveg/turvegforbindelse mellom Sundts veg og Troldhaugen. Troldhaugen er vist som et vernet område, det foreslås et felles grøntområde i strandsonen på nordsiden av Skiparvika. Lilla skravur langs 9

10 Rv580 angir at luftforurensingen langs vegen er høyere enn datidens kartleggingsgrenser. Figur 3: Kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun Vest Reguleringsplaner Siden 2004 har man jobbet med et reguleringsplanforslag for Skiparviken boligområde, PlanID Planarbeidet har vært konfliktfylt på grunn av nærheten til eksisterende bebyggelse og til Troldhaugen. Planen har vært på høring to ganger. I 2004 ble det presentert et planforslag med en småbåthavn i Skiparvika. Dette vakte stor motstand. I 2009 sendte man et nytt forslag på høring, der man foreslo en utfylling for et friområde i Skiparvika. I høringsprosessen kom det ingen merknader til denne utfyllingen. 10

11 Figur 4: Planforslag Skiparviken boligområde datert Planen vil bli endret og skal sendes på ny høring. Det er ikke avklart når planen kan fremmes for sluttbehandling. Det er ingen andre reguleringsplaner som blir berørt, men planområdet grenser mot reguleringsplanen for Troldhaugen, plan ID , som ble vedtatt i 1983 og privat forslag til reguleringsplan for Skjoldhaug, gnr. 40 bnr 20, som ble startet opp i Plan ID Skjoldnes boligområde, som ble vedtatt av bystyret , ligger rett sør for planområdet. 6. Planområdet Dagens situasjon Figur 6: Planområdet 11

12 Figur 7: Støyskjerm langs Rv 580, sett fra Troldhaugen Figur 8: Rv 580 og Troldhaugen 12

13 Figurene 6,7 og 8 viser hvordan veganlegget og støyskjermen langs Rv 580 påvirker landskapet og fjernvirkningen fra Troldhaugen på en negativ måte og gjør strandsonen lite tilgjengelig. Arealet under og langs Rv580 eies av Bergen kommune. En håndfull småbåter har anlagt fortøyning i land. Det er imidlertid ikke registrert noen avtaler med kommunen om dette. Nordåsvatnet er et viktig beiteområde for sjøørret og har flere gytebekker, og sportsfiske etter sjøørret er populært. Det er også registrert stor tetthet av torskelarver, og vannet vurderes derfor som viktig for torsk. Det er et potensiale for funn av marine kulturminner i vannet. Stedsnavnet Skiparvika knytter stedet til maritim aktivitet, og på Marmorøya i Nordåsvatnet var det marmorbrudd på 1700-tallet. På grunn av lite saltinnhold har Nordåsvatnet gode bevaringsforhold. I 2010 ble det gjennomført marinarkeologiske undersøkelser langs strandsonen. Det ble ikke gjort funn av fortøyningsgods eller andre maritime kulturminner. I 2012 ble dybdeforholdene i vannet kartlagt. Sjøbunnen skråner bratt, og det er registrert dybder på -65 m. Figur 9: Dybdeforhold Skiparvika 13

14 7. Beskrivelse av tiltaket Det er ikke avklart hvor mye steinmasser som trengs for å lage et velfungerende friområde ved Skiparvika. Derfor omfatter plangrensen i oppstartmeldingen et relativt stort areal ut i vannet. Dette vil også omfatte arealet under vannflaten. Plangrensen kan bli endret senere. Plangrensen overlapper plangrensen for Skiparviken boligområde. Det innebærer at det vil gå to parallelle planprosesser. Fyllingsmetoden er avhengig av tilkomst, grunnforhold og størrelsen på fyllingen. Dette avklares i en egen risikoanalyse. I Skiparvika vil det være vanskelig å fylle fra land, her vil utfylling sannsynligvis skje fra lekter. Tiltaket vil berøre strandsonen innerst i Skiparvika. Eksisterende naust og ferdsel med båt til og fra eiendommene langs vannet skal ivaretas. Utfyllingen vil foregå i perioden 2014 til og med Det er ikke ønskelig at området blir liggende som et uferdig deponiområde. Opparbeidelse og ferdiggjøring skal skje snarest mulig, etter avtale mellom utbygger Skiparviken Eiendom/Skiparviken Panorama, Bergen kommune og Statens vegvesen. Figur 10: Forslag til planavgrensing 14

15 8. Forslag til planprogram 8.1 Metodikk Metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyse vil legges til grunn så langt det passer. 8.2 Tema i plan- og utredningsarbeidet Det skal gjennomføres en konsekvensanalyse for: Konsekvenser i forbindelse med anleggsfasen Konsekvenser av selve tiltaket Følgende tema vurderes som relevante: Landskapsbilde- landskapskvaliteter Dagens landskapskvaliteter skal beskrives. Det skal utarbeides illustrasjoner som viser utformingen av landskapet når utfyllingen er avsluttet. Omfang og konsekvens beskrives med utgangspunkt i vurdering av nær- og fjernvirkning, med spesiell vekt på de visuelle virkningene for Troldhaugen. Landskapsvirkningen av eksisterende viadukt og støyskjerm skal søkes dempet. Naturmiljø og biologisk mangfold Det skal vurderes hvordan fyllingen kan påvirke det biologiske mangfoldet i vannet og i strandsonen, og hvordan dette kan sikres på best mulig måte. Planområdets biologiske mangfold og variasjon av naturtyper skal undersøkes Kulturminner og kulturmiljø I planområdet er det et potensial for funn av automatisk fredete kulturminner på sjøbunnen. Behovet for registreringer iht. kulturminnelovens 9 fastlegges av Fylkeskonservator og Sjøfartsmuseet. Forurensing og støy Støybildet i anleggsfasen skal beskrives. Det skal vurderes hvordan anleggsarbeidene vil påvirke boliger og aktivitetene på Troldhaugen. Avbøtende tiltak skal foreslås. Det antas at vannforurensingen i anleggsfasen er blant de viktigste konsekvenstemaene som skal utredes: Tilslamming som kan gi endrede optiske forhold Nitratrester i sprengstein Potensiale for evt. skadelig svovel eller radonforbindelse i steinmassene 15

16 Potensiale for nåleformet mineral med asbest-form som kan gi fysiske skader på vannlevende organismer Avbøtende tiltak Trafikksikkerhet - massetransport Transportomfanget skal utredes. Det skal beskrives hvordan massetransporten skal gjennomføres, og vurderes hvor mye trafikk denne skaper. Eventuelle ulemper ved transport av masser på offentlig veg skal vurderes. Aktuelle tiltak skal vurderes. Universell utforming Utredes i henhold til retningslinjene. Barn og unges interesser Utredes i henhold til retningslinjene. Folkehelse Utredes i henhold til retningslinjene ROS-analyse Relevante tema knyttet til risiko og sårbarhet vil bli utredet. Prissatte konsekvenser Kostnader for opparbeiding og ferdiggjøring av området skal utredes. Det skal lages en utbyggingsavtale for opparbeiding og ferdiggjøring av anlegget. 9. Planprosessen videre Det skal nå utarbeides et reguleringsplanforslag for friområdet I Skiparvika. Planforslaget vil bli sendt på høring og berørte parter vil bli tilskrevet. Merknadene fra høringen vil bli bearbeidet og oppsummert, og eventuelle endringer innarbeides i planen som så går til politisk sluttbehandling og vedtak i bystyret. Etter bystyrets behandling vil berørte parter på nytt bli tilskrevet med informasjon om vedtak og klageadgang. Det er en ønsket målsetting at planavklaringer kan skje snarest mulig, slik at vedtatt reguleringsplan kan foreligge og mottak av stein kan realiseres til arbeider på E39 starter høsten

Olympiaparken hotell. Lillehammer kommune

Olympiaparken hotell. Lillehammer kommune Planprogram Olympiaparken hotell i Lillehammer kommune utarbeidet av Areal + AS 22. april 2013 Side 2 Forord Areal + AS er engasjert av grunneier Kristen Hernes for å utrede mulighetene for etablering

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA TILTAKSHAVER: SELØY KYSTFERIE DATO: 12.09.2014 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 1 1.1 Hensikten med planarbeidet... 1 1.2 Planprogrammet... 2 1.3 Krav om konsekvensutredning...

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014 99541001 REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE Forslagstillere: Bergen kommune v/ Idrettsseksjonen, Johannes Eikås, Rune Solvang m.fl. Sweco DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bergen kommune

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Forslag til planprogram, 22.11.2011 Innhold

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART SAKSFRAMLEGG Utvalg: Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART Forslag til

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer