MØTEINNKALLING Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Formannskapet"

Transkript

1 Møte nr. 6/2014 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører Rita Dreyer Medlem Ingar Eira Medlem Karl Nikodemussen Medlem Yngve Nilsen Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket. Kvalsund Ragnar Olsen ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 22/14 14/55 FERIEREISER PO 23/14 14/756 MEDLEMSHØRING I LVK - LANDSSTYRETS FORSLAG TIL ENDRING AV VALGORDNING 24/14 14/781 HELHETLIG ROS ANALYSE KVALSUND KOMMUNE 25/14 14/787 SAMARBEIDSAVTALE M/HAMMERFEST TURIST AS /14 14/788 SØKNAD OM FINANSIERING 2015 OG SKAIDI ALPIN AS

3 Sak 22/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Catharina Stenersen Arkiv: Q03 Arkivsaksnr.: 14/55 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/14 Omsorgs- og oppvekstutvalget /14 Rådet for eldre og funksjonshemmede /14 Omsorgs- og oppvekstutvalget /14 Formannskapet / Kommunestyret FERIEREISER PO Omsorgs- og oppvekstutvalgets innstilling: Oppvekst og omsorgsutvalget vedtar vedlagte retningslinjer av for tilskudd til feriereiser for utviklingshemmede/funksjonshemmede. Søknader vurderes individuelt og avgjøres administrativt. Administrasjonen bes ved den årlige budsjettdetaljeringen avsette midler til feriereiser i helse og sosialavdelingens budsjettrammer. For 2014 dekkes midlene av helse og sosialavdelingens rammer.

4 Sak 22/14 VEDLEGG: Notat av : Veiledende retningslinjer for tildeling av tilskudd til feriereiser for utviklingshemmede/funksjonshemmede SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn: Den som til daglig har behov for praktisk bistand og opplæring i hjemmet og i andre situasjoner, har som regel behov for bistand også på feriereiser. Når noen er med som bistandsytere i forbindelse med ferieopphold, medfører dette utgifter til lønn, reise og opphold. Reise- og oppholdsutgiftene påløper som følge av at tjenestene ikke ytes på ordinært sted. Historikk: Reise og ferietilskudd har inntil år 2012 vært tildelt etter individuelle søknader. Måten tilskuddet ble fordelt på, viste seg å føre til store individuelle forskjeller for brukerne, avhengig av hvor mange timer miljøarbeid den enkelte i utgangspunktet hadde fast. Eksempelvis ville de som bodde i bolig med heldøgns tilbud, ha behov for mindre lønnsmidler enn de som bodde hjemme, fordi de allerede hadde mange timer med miljøarbeid knyttet til seg. For de som bodde hjemme, ville ikke tilskuddet strekke til mange dager med lønn for personalet. Dagens praksis Praksis i pleie og omsorgstjenesten har vært at hver søknad om å dra på ferie med ekstra personalressurser er blitt vurdert individuelt. De senere årene har avdelingen gradvis strammet inn på tilskudd og ekstra personalressurser på reiser, med bakgrunn i kommunens økonomi og fordi dette ikke er en lovhjemlet ytelse. Med bakgrunn i Kvalsund kommunes anstrengte økonomi, ble det i 2013 gjort en ytterligere innstramming i forhold til praksis. Det betydde at brukerne måtte ta alle kostnadene selv ved en slik reise. Saken ble utsatt i møte i OO i påvente av uttalelse fra rådet for eldre- og funksjonshemmede. ***

5 Sak 22/14 Rådet for eldre- og funksjonshemmede behandlet henvendelsen med en slik uttalelse: «Rådet for eldre og eldre og funksjonshemmede går enstemmig inn for veiledende retningslinjer for tildeling av ledsagertilskudd til feriereiser for psykisk og fysisk utviklingshemmede.» SAKSVURDERING: Denne type tilskudd er ikke noe som anses som en lovpålagt tjeneste, jmfr. KS Den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester (2012) viderefører gjeldende praksis. I forarbeidene og kommentarene til loven (den gamle), finner en ingenting spesifikt om rettigheter til tilskudd til feriereiser. Stortingsmelding nr. 40 ( ) Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer, berører dette temaet, og det er også gitt høringsuttalelser til denne meldingen, blant annet fra NFU (Norsk forening for utviklingshemmede). Der påpekes mangelen på statlige ordninger for å bedre funksjonshemmedes muligheter til å reise på ferie. Det vises også til at det er muligheter for funksjonshemmede å søke ideelle organisasjoner om støtte til reiser, at man kan kreve fradrag på skatten dersom særlige behov eller sykdom/skade og lignende gir økte utgifter ved avvikling av ferie, og at folketrygden har ordninger for forhøyet hjelpestønad for de som har særskilte behov og kostnader. Det kan søkes økonomisk bistand fra NAV dersom en ikke har økonomi til selv å dekke ekstra utgifter ved en ferietur. Når det gjelder ytelser til feriereiser, er dette et område hvor kommunene har svært ulik praksis i og med at dette ikke er en lovhjemlet ytelse. Dette er et område som heller ikke KS (kommunenes sentralforbund) har hatt fokus på med hensyn til å sette klare retningslinjer. Noen kommuner gir ikke ekstra ressurser utover det som allerede ligger i budsjettrammen, mens andre har et budsjett for å kunne bidra (noe) til at utviklingshemmede, som trenger ekstra personale på ferie, også skal kunne reise på ferie. De fleste kommuner har en eller annen ordning, men kommunenes praksis er forskjellig. Felles for mange er en innstramning i praksis i løpet av de siste årene.

6 Sak 22/14 Helsedirektoratet anbefaler at kommunene lager ordninger slik at psykisk utviklingshemmede og funksjonshemmede får dra på ferie, anslagsvis annet hvert år. Helse og sosialavdelingen erfarer at disse sakene er vanskelig å håndtere i praksis, fordi vi ikke har retningslinjer som regulerer tilskudd og avtaler. Det har i tillegg utviklet seg en praksis der brukere søker flere ganger i året om tilskudd til ulike reiser. Administrasjonen mener at det kan legges til rette for at utviklingshemmede/ funksjonshemmede har mulighet til å dra på feriereiser. Dette må likevel ses opp mot kostnadene det medfører for kommunen. Derfor vil det i veiledende retningslinjer (se vedlegg) ligge inne begrensninger i grunnlaget for å kunne søke på tilskudd til feriereiser. I tilfeller der ansatte i Kvalsund kommune ønsker å være ledsagere på feriereiser skjer dette utenfor kommunens regi og ansvarsforhold. Tilskuddet er ment å bidra til utgiftsdekning på feriereiser. Det er derfor en del typer arrangementer som ikke kommer inn under ordningen, som sommer-/vinterlekene i Svanvik og helsesportsuka i Porsanger for å nevne noe. Rådmannens tilråding: Oppvekst og omsorgsutvalget vedtar vedlagte retningslinjer av for tilskudd til feriereiser for utviklingshemmede/funksjonshemmede Søknader vurderes individuelt og avgjøres administrativt. Administrasjonen bes ved den årlige budsjettdetaljeringen avsette midler til feriereiser i helse og sosialavdelingens budsjettrammer. For 2014 dekkes midlene av helse og sosialavdelingens rammer. Arne Hansen rådmann

7 Sak 23/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 01 Arkivsaksnr.: 14/756 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/14 Formannskapet MEDLEMSHØRING I LVK - LANDSSTYRETS FORSLAG TIL ENDRING AV VALGORDNING Ordførers innstilling: Kvalsund kommune gir sin tilslutning til de foreslåtte vedtektsendringer fra landsstyret i LVK.

8 Sak 23/14 VEDLEGG: Brev av fra LVK vedlagt forslag til vedtektsendringer m.v. SAKSOPPLYSNINGER: Det vises til vedlagte brev m/vedlegg fra LVK v/leder Torfinn Opheim. Frist for høringen er Saken dreier seg i hovedsak om følgende; - Bruk av fullmakter på vegne av ikke-møtende kommuner - Kjønnsrepresentasjon (40 %) - Hvovidt fylkene selv velger sine medlemmer til landsstyret eller om landsmøtet gjør dette (etter innstilling fra fylkene og valgkomiteen) SAKSVURDERING: Som det er redegjort i vedlagte brev er vedtektsendringene godt forankret i organisasjonen gjennom diskusjon på alle regionmøter vinter/vår 2014 og gjennom at forslaget sendes på høring nå før et endelig forslag uformes til behandling på landsmøte i august Etter rådmannens syn er kjønnsrepresentasjon i tråd med den rådende oppfatning i samfunnet, og slik kommunen etterlever det gjennom at det er nedfelt i kommuneloven. At dette nå benyttes i en medlemsorganisasjon av kommuner bør være en selvfølge. Når det gjelder forslaget om ikke å benytte fullmakter kan dette være med på å øke opplsutningen fra medlemmene om selve landsmøtet. LVK er en svært viktig organisasjon for Kvalsund kommmune, og rådmannen mener derfor det er god grunn til å støtte forslaget. Dersom landsstyremedlemmene nå velges på årsmøte og ikke som nå via fylkesmøtene vil dette også kunne bidra til større oppslutning om landsmøtet, og samtidig kunne bidra til å oppfylle kjønnsbalansen.

9 Sak 23/14 Rådmannens tilråding: Kvalsund kommune gir sin tilslutning til de foreslåtte vedtektsendringer fra landsstyret i LVK. Arne Hansen rådmann

10 Sak 24/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: X2 Arkivsaksnr.: 14/781 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/14 Formannskapet / Kommunestyret HELHETLIG ROS ANALYSE KVALSUND KOMMUNE Ordførers innstilling: Kommunestyret i Kvalsund vedtar «Helhetlig ROS analyse Kvalsund kommune» datert

11 Sak 24/14 VEDLEGG: Helhetlig ROS analyse Kvalsund kommune datert SAKSOPPLYSNINGER: Kvalsund kommunes gjeldende Risiko- og sårbarhetsanalyse ble vedtatt av Kvalsund kommunestyre i mars 1999 og senere revidert i oktober Siden den gang har Fylkesmannen gjennomført flere tilsyn med kommunens beredskapsarbeide. Tilbakemeldingene har stort sett vært positive. ROS analyser finnes og er godt oppdatert på avdelings/fag nivå. Men Fylkesmannen har likevel påpekt at kommunens overordnede ROS analyse det som i dag betegnes som helhetlig ROS er moden for rullering. I løpet av inneværende år har det vært satt i gang et arbeide av en intern prosjektgruppe med egen prosjektleder for å rullere gjeldende ROS. Følgende dokumenter har vært styrende: - Gjeldende ROS fra 1999 revidert DSB: Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt ROS Analyse Hammerfest/Kvalsund brann og redning Fylkesmannen i Nordland: Veiledning helhetlig ROS analyse - DSB: Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse i kommunen 2014 Vi har benyttet Fylkesmannen i Nordland sin veileder som grunnlag for rapporten. I DSB s veilder fra 2014 er det innført en ny metodikk for å kartlegge og vurdere konsekvensene av uønskede hendelser. Den nye metodikken er derfor implementert i helhetlig ROS rapport. Overordnet ROS er inndelt i 3 hovedområder: 1. Beskrivelse av uønskede hendelser med konsekvensvurdering og forslag til tiltak 2. Beskrivelse av et samlet risikobilde (oppsummering av uønskede hendelser) 3. En oppfølgingsplan for de 6 mest risikoutsatte områdene I forhold til eksisterende ROS analyse revidert i 2002 er det to nye hovedområder som fremkommer i helhetlig ROS: - Kriminalitet og terrorisme - Epidemi og pandemi

12 Sak 24/14 SAKSVURDERING: Det er lagt ned stor arbeidsinnsats i å rullere helhetlig ROS og vi mener den på en god måte beskriver dagens risikobilde for Kvalsund kommune. Handlingsplanen gir etter rådmannen vurdering en god oversikt over områder som bør styrkes og som kan medføre investeringsbehov i årene som kommer. Etter at helhetlig ROS er vedtatt vil det bli utarbeidet en ny beredskapsplan. Alle dokumenter vil bli lagt inn i DSB CIM, som er et styringsverktøy på internett som DSB, Fylkesmannen og alle kommuner skal benytte ved uønskede hendelser. Kommunens kriseledelse må gis nødvendlig opplæring i bruk av dette verktøyet og det må øves jevnlig. Rådmannens tilråding: Kommunestyret i Kvalsund vedtar «Helhetlig ROS analyse Kvalsund kommune» datert Arne Hansen rådmann

13 Sak 25/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 223 U6 Arkivsaksnr.: 14/787 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/14 Formannskapet / Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALE M/HAMMERFEST TURIST AS Ordførers innstilling: Vedlagte utkast til samarbeidsavtale mellom Hammerfest Turist AS og Kvalsund kommune for godkjennes.

14 Sak 25/14 VEDLEGG: Samarbeidsavtale mellom Hammerfest Turist AS og Kvalsund kommune (forslag) Utkast strategiplan Hammerfest Turist SAKSOPPLYSNINGER: Nåværende samarbeidsavtale mellom Kvalsund kommune og Hammerfest Turist AS ble behandlet i kommunestyret med slikt vedtak: 1. Kvalsund kommune vedtar å inngå en 3-årig samarbeidsavtale med Hammerfest Turist AS om markedsføring med mer av reiselivsnæringen i Kvalsund kommune. 2. Vedlagte forslag til samarabeidsavtale datert 11. mai 2012 mellom Hammerfest Turist AS og Kvalsund kommune godkjennes. 3. Kostnadene kr ,- pr år dekkes på konto I forhold til at Kvalsund kommune yter et så vidt stort beløp, og at Hammerfest Turist er Kvalsund kommunes prioriterte samarbeidspartner, forventer Kvalsund kommune at Hammerfest Turist synliggjør mer av sin aktivitet i kommunen, dette også i profileringen, noe som må vises i navnet. Kommunestyret ber derfor bedriften gjennom generalforsamlingen om at navnet endres slik at også Kvalsund kommer med der. Det har vært god dialog med Hammerfest Turist AS i forhold til å etablere en ny samarbeidsavtale. Det legges opp til at avtalen har en 2-års varighet. Nytt er også at Hammerfest Turist AS skal drifte nettstedet Årlig betaling for tjenestene er redusert fra til kr pr år. SAKSVURDERING: Som vedlagte strategiplan for Hammerfest Turist AS viser drives en mangfoldig virksomhet i selskapet. Selskapet eies av ulike næringsaktører samt av Hammefest kommune (37,87 %) og Kvalsund kommune (8,40 %).

15 Sak 25/14 Reiselivsnæringen i Nord-Norge inkl Finmark har hatt stor mediaoppmerksomhet i det siste året, og har hatt en bra vekst. Parallelt med dette er destinasjonsutvikling satt på dagsorden. Gjennom et nylig arrangert reiselivsseminar i Hammerfest vil et 3-årig destinasjonsutviklingsprosjekt bli igangsatt, med støttte fra Innovasjon Norge. Kvalsund kommune har signalisert positiv interesse for dette. Gjennom et slikt prosjekt vil man bl.a kunne få en bedre oversikt over hvilke produkter området har som markedet etterspør, hvordan man skal satse inkl markedsføring. Pr i dag er det svært få aktører innen reiselivsnæringen i Kvalsund. Imidlertid har mange pekt på en rekke muligheter som finnes (bla tidligere prosjekter via Skaidi 2020). Men dersom ideer og prosjekter skal settes ut i livet og gi omsetning og vekst trenger man flere næringsaktører. En slik prosess vil også kunne bidra til dette. Å ha gode markedskanaler er viktig for å kunne synes. Etableringen av nettsiden er finansiert via LUK-prosjektet. Imidlertid er det mye arbeid som gjenstår for at dette skal være en operativ nettside, og den må vedlikeholdes. LUKprosjektet avvikles pr og det er derfor bakt inn i samarbeidsavtalen at Hammerfest Turist AS tar denne oppgaven; selvsagt i samarbeide med oss. Pr i dag er det kun 3 bedrifter i Kvalsund som er tilknyttet Hammerfest Turist AS. Ut i fra dette har rådmannen derfor valgt å tone ned det økonomiske engasjementet i 2015 og 2016 og heller fokusere på vår nye nettside I tillegg vil vi delta og bidra økonomisk i en kommenende distinasjonsutviklingsprosess. Kostnadene til dette inngår ikke i vedlagte samarbeidsavtale. Rådmannens tilråding: Vedlagte utkast til samarbeidsavtale mellom Hammerfest Turist AS og Kvalsund kommune for godkjennes. Arne Hansen rådmann

16 Sak 26/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 223 U64 Arkivsaksnr.: 14/788 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/14 Formannskapet / Kommunestyret SØKNAD OM FINANSIERING 2015 OG SKAIDI ALPIN AS Ordførers innstilling: Skaidi Alpin AS gis et driftstilskudd for sesongen 2014/2015 på kr 100,- pr solgte dagskort, begrenset oppad til kr ,-. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis, basert på dokumentasjon. Et evt tilskudd for sesongen 2015/2016 vurderes etter sesongslutt 2014/15.

17 Sak 26/14 VEDLEGG: Søknad av fra Skaidi Alpin AS Årsregnskap for 2013 Skaidi Alpin AS SAKSOPPLYSNINGER: Skaidi Alpin AS har søkt Kvalsund kommune om et driftstilskudd på inntil kr for sesongen 2014/15 samt inntil kr for sesongen 2015/16, hvorav 50 % fast og 50 % aktivitetsbasert ihht solgte skikort. Det vises til vedlagte søknad samt regnskap for Kvalsund kommune bidro sesongen 2012/ 2013 med kr i tilskudd samt kr for siste sesong. I kommunestyrets siste behandling av søknaden ( ) heter det; «Kommunestyret opprettholder intensjonene i vedtak i sak 75/13, men reduserer bevilgningen med kr ,-, slik at bevilget beløp blir kr ,-. Inndekning ved bruk av regnskapsoverskudd. Kommunestyret ber om at evt senere søknader kommer til kommunen i god tid før budsjettbehandlingen. Det må da følge med nødvendig budsjett og driftsplaner utover kun et år/en sesong.» På bakgrunn av ovennevnte, og for at man skal få en søknad inn i god tid, har administrasjonen hatt flere møter med styret i Skaidi Alpin AS i løpet av høsten. SAKSVURDERING: Som tidligere års regnskaper viser, og som styret selv skriver i søknaden, vil et alpintilbud på Skaidi ikke kunne drives uten økonomisk støtte utenfra. I administrasjonens tidlige kontakt med styret var bl.a en produktutviklingsprosess tema. Dette vil måtte inkludere lokale og regionale samarbeidsparter. Et destinasjonsutviklings-prosjekt (reisemålsutvikling) i Hammerfest/Kvalsund med Innovasjon Norge som en sentral aktør er nært forestående.

18 Sak 26/14 Her vil det forhåpentligvis kunne avklares hvilke kvaliteter Skaidi som resiemål har, hvilke forutsetninger som finnes og hvilke parter som er/kan være interessert i en videre utvikling. Hvorvidt et slikt prosjekt vil konkludere med et alpinprodukt gjenstår derfor å se. Av denne grunn har Skaidi Alpin AS inntil videre tonet ned produktutviklingsaspektet, og tar ifølge søknaden derfor mål av seg til å holde alpintilbudet «i live» inntil en mer permanent driftsmodell blir etablert. Etter rådmannens vurdering synes det klart at alpintilbudet i dag mer fremstår som et trivselstilbud for hytteeiere og lokalbefolkning mer enn et nærings-/reiselivsprodukt. Ut i fra søknaden mener Skaidi Alpin AS at man bør ha inntil kr i driftsstøtte totalt fra Kvalsund kommune og Hammerfest kommune. For 2015 er dette er 33 % av totale driftsinntekter. Det er prisverdig av eierne at man legger opp til utstrakt dugnadsinnsats, samtidig som det er viktig at man har eget driftspersonell i sesongen. I administrasjonens dialog med styret har vi skissert at en mulig støtte kan gjøres aktivitetsbasert ut i fra solgte skikort. Dette blant annet ut i fra tankegangen om at «aktivitet skaper aktivitet». Vi har også tidligere skissert en øvre grense for dette på kr ,-. Søker opplyser at prisen på dagskort er kr 150 for barn og kr 250 for voksne dvs en snittpris på kr 200,-. I forrige sesong ble det solgt ca 1600 skikort. Styret skisserer i søknaden at man vil ha 50 % av driftsstøtten fast, og at dette utbetales innen pga likviditetsbehov. Det er rådmannens oppfatning at noen ukers likviditetssvikt bør løses på andre måter, eksempelvis via finansieringsinstitusjoner. Når det gjelder en eventuell støtte for neste sesong (2015/2016) bør dette vurderes i lys av resultater av kommende sesong. Som det fremgår av vedlagte regnskap så forfaller et rentefritt lån på kr fra aksjonærerene til betaling Dersom kommunen skal gi ytterligere driftsstøtte for neste sesong, kan det være et krav om at det ansvarlige lånet ettergis. Dersom man velger fortsatt å ha et alpintilbud på Skaidi, må driften tilføres eksterne midler. Rådmannen mener at et beløp på inntil kr bør kunne holde. Et annet alternativ er imidlertid at man erkjenner at det ikke er grunnlag for drift, og at man velger å la være å støtte.

19 Sak 26/14 I påvente av en destinasjonsutviklingsprosess mener rådmannen det kan være gode grunner til å opprettholde aktivitetstilbudet på Skaidi. Det er også søkt Hammerfest kommune om tilsvarende støtte. En forutsetning om resultat av en slik søknad har rådmannen ikke tatt med i tilrådningen, da dette anses som et forhold mellom partene. Rådmannens tilråding: Skaidi Alpin AS gis et driftstilskudd for sesongen 2014/2015 på kr 100,- pr solgte dagskort, begrenset oppad til kr ,-. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis, basert på dokumentasjon. Et evt tilskudd for sesongen 2015/2016 vurderes etter sesongslutt 2014/15. Arne Hansen rådmann

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 8/2014 Kommunestyret holder møte den 18.11.2014 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer, AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 26.03.2014 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 18.06.2013 klokka 08.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr.3/2017 MØTEINNKALLING holder møte den 10.05.2017 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Alf Stenersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2015 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2015 Tid: Fra kl.: 12:00-00:00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2016 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 29.03.2016 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: Fra kl.: 16:00 - til kl.: 17:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 4/2015 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 11.12.2015 klokka 10:00 på lille møterom på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr.3/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 05.09.2013 klokka 12.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 07.02.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 23.04.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 09.04.2013 kl.12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.11.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.11.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 10/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 16.11.2010 kl. 13.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte fredag 12.04.2013 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl. 10.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 21.12.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 Strategisk plan Regionrådet v/rune Jørgensen Orientering fra Tynset frivilligsentral v/gudrun Bakken

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Herøy Rådhus Møtedato: 06.09.2017 Tid: 09:00 Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068006

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.09.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.02.2014 klokka 18:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Karl Nikodemussen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 05.12.2011 kl 08.00 på Rådhuset, kommunstyresalen. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 9/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 23.11.2017 Tid: Rett etter møtet i administrasjonsutvalget TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/17 15/694

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 25.02.2015.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 25.02.2015. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 3/15 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.04.2015 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen, AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.09.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2009 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 17.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 5/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 24.11.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2012 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer