MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg Medlem Geir Nesse Medlem Annie Rydningen Medlem Harald Bredesen Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket. Kvalsund Robert Wilhelmsen (sign) Leder

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 11/14 14/764 DOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I OMSORGS- OG OPPVEKSTUTVALGET DEN /14 14/55 FERIEREISER PO 13/14 14/699 PLAN FOR MOTTAK AV FLYKTNINGER /14 14/753 BARNEHAGETILBUD I KVALSUND KOMMUNE 2015

3 Sak 11/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Kim Rydningen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/764 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/14 Omsorgs- og oppvekstutvalget DOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I OMSORGS- OG OPPVEKSTUTVALGET DEN Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering.

4 Sak 11/14 SAKSOPPLYSNINGER: 13/ RAD/OPPV/WH X01 Flere EVALUERING - GRUNNLOVSJUBILEET / RAD/OPPV/TN A00 RSK Vest-Finnmark PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING I SKOLER OG BARNEHAGER I VEST-FINNMARK Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering Arne Hansen rådmann

5 Sak 12/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Catharina Stenersen Arkiv: Q03 Arkivsaksnr.: 14/55 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/14 Omsorgs- og oppvekstutvalget /14 Rådet for eldre og funksjonshemmede /14 Omsorgs- og oppvekstutvalget FERIEREISER PO Leders innstilling: Oppvekst og omsorgsutvalget vedtar vedlagte retningslinjer av for tilskudd til feriereiser for utviklingshemmede/funksjonshemmede Søknader vurderes individuelt og avgjøres administrativt. Administrasjonen bes ved den årlige budsjettdetaljeringen avsette midler til feriereiser i helse og sosialavdelingens budsjettrammer. For 2014 dekkes midlene av helse og sosialavdelingens rammer.

6 Sak 12/14 VEDLEGG: Notat av : Veiledende retningslinjer for tildeling av tilskudd til feriereiser for utviklingshemmede/funksjonshemmede SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn: Den som til daglig har behov for praktisk bistand og opplæring i hjemmet og i andre situasjoner, har som regel behov for bistand også på feriereiser. Når noen er med som bistandsytere i forbindelse med ferieopphold, medfører dette utgifter til lønn, reise og opphold. Reise- og oppholdsutgiftene påløper som følge av at tjenestene ikke ytes på ordinært sted. Historikk: Reise og ferietilskudd har inntil år 2012 vært tildelt etter individuelle søknader. Måten tilskuddet ble fordelt på, viste seg å føre til store individuelle forskjeller for brukerne, avhengig av hvor mange timer miljøarbeid den enkelte i utgangspunktet hadde fast. Eksempelvis ville de som bodde i bolig med heldøgns tilbud, ha behov for mindre lønnsmidler enn de som bodde hjemme, fordi de allerede hadde mange timer med miljøarbeid knyttet til seg. For de som bodde hjemme, ville ikke tilskuddet strekke til mange dager med lønn for personalet. Dagens praksis Praksis i pleie og omsorgstjenesten har vært at hver søknad om å dra på ferie med ekstra personalressurser er blitt vurdert individuelt. De senere årene har avdelingen gradvis strammet inn på tilskudd og ekstra personalressurser på reiser, med bakgrunn i kommunens økonomi og fordi dette ikke er en lovhjemlet ytelse. Med bakgrunn i Kvalsund kommunes anstrengte økonomi, ble det i 2013 gjort en ytterligere innstramming i forhold til praksis. Det betydde at brukerne måtte ta alle kostnadene selv ved en slik reise. *** Saken ble utsatt i møte i OO i påvente av uttalelse fra rådet for eldre- og funksjonshemmede.

7 Sak 12/14 Rådet for eldre- og funksjonshemmede behandlet henvendelsen med en slik uttalelse: «Rådet for eldre og eldre og funksjonshemmede går enstemmig inn for veiledende retningslinjer for tildeling av ledsagertilskudd til feriereiser for psykisk og fysisk utviklingshemmede.» SAKSVURDERING: Denne type tilskudd er ikke noe som anses som en lovpålagt tjeneste, jmfr. KS Den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester (2012) viderefører gjeldende praksis. I forarbeidene og kommentarene til loven (den gamle), finner en ingenting spesifikt om rettigheter til tilskudd til feriereiser. Stortingsmelding nr. 40 ( ) Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer, berører dette temaet, og det er også gitt høringsuttalelser til denne meldingen, blant annet fra NFU (Norsk forening for utviklingshemmede). Der påpekes mangelen på statlige ordninger for å bedre funksjonshemmedes muligheter til å reise på ferie. Det vises også til at det er muligheter for funksjonshemmede å søke ideelle organisasjoner om støtte til reiser, at man kan kreve fradrag på skatten dersom særlige behov eller sykdom/skade og lignende gir økte utgifter ved avvikling av ferie, og at folketrygden har ordninger for forhøyet hjelpestønad for de som har særskilte behov og kostnader. Det kan søkes økonomisk bistand fra NAV dersom en ikke har økonomi til selv å dekke ekstra utgifter ved en ferietur. Når det gjelder ytelser til feriereiser, er dette et område hvor kommunene har svært ulik praksis i og med at dette ikke er en lovhjemlet ytelse. Dette er et område som heller ikke KS (kommunenes sentralforbund) har hatt fokus på med hensyn til å sette klare retningslinjer. Noen kommuner gir ikke ekstra ressurser utover det som allerede ligger i budsjettrammen, mens andre har et budsjett for å kunne bidra (noe) til at utviklingshemmede, som trenger ekstra personale på ferie, også skal kunne reise på ferie. De fleste kommuner har en eller annen ordning, men kommunenes praksis er forskjellig. Felles for mange er en innstramning i praksis i løpet av de siste årene.

8 Sak 12/14 Helsedirektoratet anbefaler at kommunene lager ordninger slik at psykisk utviklingshemmede og funksjonshemmede får dra på ferie, anslagsvis annet hvert år. Helse og sosialavdelingen erfarer at disse sakene er vanskelig å håndtere i praksis, fordi vi ikke har retningslinjer som regulerer tilskudd og avtaler. Det har i tillegg utviklet seg en praksis der brukere søker flere ganger i året om tilskudd til ulike reiser. Administrasjonen mener at det kan legges til rette for at utviklingshemmede/ funksjonshemmede har mulighet til å dra på feriereiser. Dette må likevel ses opp mot kostnadene det medfører for kommunen. Derfor vil det i veiledende retningslinjer (se vedlegg) ligge inne begrensninger i grunnlaget for å kunne søke på tilskudd til feriereiser. I tilfeller der ansatte i Kvalsund kommune ønsker å være ledsagere på feriereiser skjer dette utenfor kommunens regi og ansvarsforhold. Tilskuddet er ment å bidra til utgiftsdekning på feriereiser. Det er derfor en del typer arrangementer som ikke kommer inn under ordningen, som sommer-/vinterlekene i Svanvik og helsesportsuka i Porsanger for å nevne noe. Rådmannens tilråding: Oppvekst og omsorgsutvalget vedtar vedlagte retningslinjer av for tilskudd til feriereiser for utviklingshemmede/funksjonshemmede Søknader vurderes individuelt og avgjøres administrativt. Administrasjonen bes ved den årlige budsjettdetaljeringen avsette midler til feriereiser i helse og sosialavdelingens budsjettrammer. For 2014 dekkes midlene av helse og sosialavdelingens rammer. Arne Hansen rådmann

9 Sak 13/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Turid Pedersen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 14/699 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/14 Omsorgs- og oppvekstutvalget PLAN FOR MOTTAK AV FLYKTNINGER Leders innstilling: Kommunestyret tar saksutredningen fra rådmannen til orientering. Kommunestyret kan på grunn av mangel på boliger dessverre ikke ta imot flyktninger i 2015.

10 Sak 13/14 VEDLEGG: Brev fra Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet (IMDI) Svar av til Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet (IMDI) SAKSOPPLYSNINGER: Kommunestyret behandlet anmodning om bosetting av flyktninger og vedtok at man ikke tar imot flyktninger i 2014 med hovedårsk mangel på boliger. Samtidig vedtok man at det ble utarbeidet en helhetlig plan for mottak av flyktninger fra og med 2015, og at man ville komme tilbake til IMDIs anmodning om mottak av flyktninger for 2015 og 2016 i løpet av Denne saksutredningen er en oppfølging av kommunestyrets vedtak. Kvalsund kommune er tidligere i år på nytt anmodet av Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet (IMDI) å ta i mot flyktninger i 2015, jf vedlagte brev. I den forbindelse er det en del forpliktelser som Kvalsund kommune må påta for å kunne gi disse menneskene et best mulig tilbud. I et møte med IMDI i september i år fikk vi opplyst at det mest sannsynlig er flyktninger fra Syria, IMDI anmoder Kvalsund kommune om å ta imot minimum 10 voksne enkeltpersoner i I følge «Lov om introduksjonsordning» har nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram. Kommune har ansvar å legge til rette for introduksjonsprogrammet. Introduksjonsordningen skal ta sikte på kvalifisering til videre utdanning, arbeid og deltakelse i samfunnet. Mindreårige har krav på både norskopplæring og morsmålsopplæring. Introduksjonsprogrammet (helårig og på full tid) skal ta sikte på å: Gi grunnleggende ferdighet i norsk Gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv Forberede til deltakelse i yrkesliv og videre opplæring. Gi grunnskoletilbud til voksne Gi språkpraksis ved arbeidsplasser Programmet skal vare i inntil to år, ved særlige grunner inntil tre år. I forbindelse med introduksjonsprogrammet skal det for hver enkelt utarbeides en individuell plan for den perioden programmet varer.

11 Sak 13/14 I den tiden en deltaker deltar i introduksjonsprogrammet har vedkommende krav på introduksjonsstønad som er på to ganger folketrygdens grunnbeløp kr (2G) Introduksjonslønna er skattepliktig, og skal dekke livsopphold til mat, klær og bolig. Programmet er på heltid og har samme regler som arbeidslivet når det gjelder oppmøteplikt og deltakelse. I forbindelse med introduksjonsprogrammet har Kvalsund kommune forpliktelse om ha en kontaktperson som deltakerne skal forholde seg til. Det skal være tett oppfølging av hver deltaker, dette er en forutsetning for at det skal bli en vellykket gjennomføring av programmet. Kontaktperson skal være ansvarlig for utarbeiding av individuell plan og oppfølging av denne, samordne arbeidet mellom berørte instanser som barnevern/nav, PPT, helsesøster, lege, skole og barnehage. Introduksjonstilskuddet skal av kommunen brukes til å drive et aktivt bosettings- og integreringsarbeid og skal gå til å dekke følgende: tjenester for flyktninger boliger sysselsetningstiltak arbeidstrening sosiale tjeneste sosialhjelp barneverntjeneste tolketjenester barnehagetjenester helsetjenester ungdomstiltak kulturtiltak Pr. voksen* bosatt: INNTEKTER (pr sept 2014) UTGIFTER pr år INTEGRERINGSTILSKUDD: Boveileder/flyktningekons.: kr År 1: kr.: ,- Skyss til H-fest for å delta i norskopplæring. 190 dg pr. år kr År 2: kr.: ,- År 3: kr.: ,- År 4: kr.: ,- År 5: kr.: ,- Samlet tilskudd for 5 år: kr.: ,- *Personer defineres som voksen det året de fyller 18 år.

12 Sak 13/14 Staten har i tillegg ulike tilskuddsordninger som skal ivareta de forpliktelser kommunene kommer til å få ved bosetning av flyktninger: Integreringstilskudd. Tilskudd kommunen får i forbindelse med bosetting, introduksjonsprogram, administrasjon og oppfølging. De vanlige integreringstilskuddene utbetales over fem år. Skoletilskudd, opphørt fra jan 2014, omfattes nå av integreringstilskuddordningen. Barnehagetilskudd (engangstilskudd) kr.: ,- pr. barn Eldretilskudd (engangstilskudd) kr.: Særskilt tilskudd for enslige mindreårige (utbetales til den enslige er 20 år) kr.: ,- Tilskudd for personer som har kjente funksjonshemminger 1) Kr.: ,- (engangstilskudd) 2) kr.: ,-(i inntil 5 år) Tilskudd for opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere Gruppen kan komme inn under Husbankens låne/tilskuddsordninger. Kommunene mottar også ordinært ramme/innbyggertilskudd for innvandrer bosatt i kommunen. SAKSVURDERING: Boliger: For Kvalsund kommune er den største utfordringen å framskaffe egnede og tilstrekkelig antall boliger. Pr. i dag har vi ikke tilstrekkelig antall kommunale utleieboliger og vi har heller ikke lykkes å finne private boliger som kan leies ut til dette formålet. Det å skaffe funksjonelle boliger til denne gruppen flytninger kan tidligst være i orden på sensommeren Vi må også ta i betraktning at disse flyktningene i forholdvis kort tid etter ankomst, kommer til å søke om familiegjenforening, dette innebærer at de boligene vi framskaffer må være store nok til å huse familier. Boveileder/flyktningkonsulent: Det er ulike utfordringer tilknyttet det å ta i mot flyktninger, boveiledning, orientering og bistand mot helsevesen, tannlege, skatteetat, skole/utdanning, arbeidsliv, bank/post osv. og en ser for seg at en flyktningkonsulent må bistå på disse områdene. En flyktningkonsulent vil naturlig få ansvaret med å lage planer som er naturlig i forhold til introduksjonsprogrammet.

13 Sak 13/14 Det er mest hensiktsmessig at det en avdeling innen Kvalsund kommune som har hovedansvaret med igangsetting av introduksjonsordningen. Andre sektorer som er naturlig å ha som samarbeidspartnere er videregående skole og NAV. Det vil også være nødvendig å bidra med veiledning og koordinering på ulike felt innen det å bo og leve i vår kommune og under de klimatiske forholdene i Finnmark. Norskopplæring: I grunnskolen i Kvalsund har alle pedagogene som pr i dag er tilsatt i 100 % stillinger. Skoleåret 2014/15 er godt i gang og vi har pr. i dag ingen pedagoger som i sin stilling kan ta på seg pedagogisk arbeide i forhold til et introduksjonsprogram for voksne. Hammerfest kommune har i et samarbeids-/informasjonsmøte mellom IMDI, Kvalsund og Hammerfest kommuner sagt seg villig til å gi flykninger bosatt i vår kommune undervisning som de har krav på i følge «Lov om introduksjonsordning». Sett ut fra et sosialt synspunkt kan det være en stor fordel at flyktningene får sin undervisning i et miljø bestående av mennesker i samme livssituasjon samt at Hammerfest kommune har lang erfaring i migrasjonspedagogikk. Det er videre viktig at de blir kjent i vår omegn og skaper kontakter der, dette også i forhold til senere arbeidspraksis/språkpraksis. Dersom det kommer elever som er i grunnskolealder skal disse få sin norskopplæring, morsmålsopplæring og ordinær undervisning sammen med våre elever i grunnskolen. Dette må legges inn i planene når skoleåret 2015/2016 skal planlegges ressursmessig og når det gjelder å søke etter nye pedagoger. Barnehage: En ser for seg at dersom vi etterkommer IMDI s anmodning om å ta i mot 10 voksne flyktninger, kan dette skje tidligst iløpet av 3.kvartal i I forhold til eventuelle familiegjenforeninger, må det tas høyde for at vi kan få et ytterligere behov for barnehageplasser i tillegg til det vi har pr. i dag. Rådmannens tilråding: Kommunestyret tar rådmannens saksutredning i forhold til plan for mottak av flyktninger til etterretning. Kommunestyret tar stilling til IMDIs forespørsel om mottak av flyktninger i 2015 i løpet av 1. halvår Arne Hansen rådmann

14 Sak 14/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Turid Pedersen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/753 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/14 Omsorgs- og oppvekstutvalget / Formannskapet / Kommunestyret BARNEHAGETILBUD I KVALSUND KOMMUNE 2015 Leders innstilling: For å imøtekomme behov for barnehageplasser foreslås følgende strakstiltak: Overføre alle barn som skal begynne på skole i 2015 til egen avdeling i Kvalsund skole SFO. Kommunestyret må i forbindelse med budsjettmøtet i desember ta stilling og bevilge penger til en løsning som sikrer barnehageplasser. Omsorgs- og oppvekstutvalget ber rådmannen også utrede utbygging av eksisterende barnehage som ett alternativ.

15 Sak 14/14 VEDLEGG Ingen vedlegg SAKSOPPLYSNINGER: Etter overføring av barn fra Neverfjord til Kvalsund pr og tildeling av plasser ved hovedopptaket i vår, er det fullt belegg i Kvalsund barnehage fra høsten Vi har ikke ledige plasser å tilby hvis det kommer nye familier til kommunen med behov for barnehageplass. Kommunen følger kravet i Lov om barnehager 12a der det heter: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Etter forrige tildelingsprosess sto det fem barn på venteliste: - 3 av barna er født i 2014 og fyller dermed ikke ett år før etter januar av barna søkte etter fristen. I tillegg har noen søkt om plass i løpet av sommeren/høsten slik at det pr. 1. oktober står 6 barn på venteliste for barnehageplass. Neste hovedopptak er i slutten av mars Selv om barnehageloven kun har krav om ett hovedopptak i året, kan kommunen som barnehageeier velge å legge til rette for inntak av barn utover minstekravet. Ved hovedopptaket i vår var det foreldre som søkte om plass til sine barn innen søknadsfristen, men som ikke har krav på plass da barna ikke fylte ett år «innen utgangen av august», som det heter i barnehageloven. Disse foreldrene skal begynne i jobb igjen i januar-mars 2015, og har behov for barnehageplass. Ut i fra lovverket har de ikke har krav på plass før ved neste hovedopptak og får da plass fra august I forhold til målet om økt befolkningsvekst, attraktivitet og tilrettelegging for småbarnefamilier vil fleksibilitet i barnehageopptak være en viktig faktor.

16 Sak 14/14 Statsbudsjettet for 2015 åpner også for mer fleksibilitet i forhold til opptak i løpet av året. Dette betyr at vi må gå med en viss ledig kapasitet, i tilfelle det dukker opp behov i løpet av året. Ved hovedopptaket i 2014 har kommunen fulgt loven ved å tilby plass til de som hadde rett til plass. Ved neste hovedopptak i 2015 er det mer sannsynlig at vi ikke klarer å innfri lovkravet. Hvis det er flere søkere med rett til plass enn det vi har plasser til i Kvalsund barnehage, er kommunen uansett forpliktet til å skaffe plass til alle disse. Det kan skisseres tre løsninger på hva kommunen kan gjøre for å imøtekomme krav og behov for barnehageplasser f.o.m 2015: I II III Opprette en avdeling i Neverfjord som er underlagt styrer i Kvalsund barnehage Opprette en egen»førskolegruppe» i SFO-lokalene ved Kvalsund skole, for siste årskull i barnehagen før skolestart. Leie inn evt. kjøpe en brakkerigg som plasseres ved Kvalsund barnehage og etableres som en avdeling tilhørende barnehagen. En slik brakkerigg blir regnet som midlertidige lokaler i påvente av en mer permanent løsning. SAKSVURDERING: Vurdering av de ulike alternativene: Alternativ I: - Avdeling i Neverfjord Barnehagens lokaler i Neverfjord er intakt og har alt utstyr som har vært der fra før. Lokalene er allerede godkjent til barnehagedrift med 18 plasser. Ulempen blir at styrer ikke er i umiddelbar nærhet og at avdelingen blir utenfor det daglige kollegiale fellesskapet med resten av barnehagen. Fordelen ved å ha en barnehageavdeling i Neverfjord er størst for de foreldre som bor i området og ønsker barnehage i sitt nærmiljø. Hvis det skulle bli for stort press på Kvalsund barnehage i forhold til plassbehov, vil foreldre som naturlig sokner dit måtte få tilbud om plass i Neverfjord i stedet for Kvalsund barnehage. Det vil være behov for tre ansatte for å kunne ivareta en åpningstid som går ut over den daglige arbeidstiden, hvorav en er pedagogisk leder med krav om barnehagelærerutdanning. Det kommunen sparer i forhold til tidligere er en styrerstilling.

17 Sak 14/14 Dette alternativet vil utløse 18 nye plasser i kommunen, slik at man vil kunne tilby plass til alle de som står på venteliste i dag, samt ha ledige plasser til eventuelt nye innbyggere. Denne løsningen bør være en midlertidig ordning inntil man får løst plassbehovet i Kvalsund sentrum, enten ved å bygge nytt oppvekstsenter eller ved å utvide lokalene i Kvalsund barnehage til tre avdelinger. Alternativ II: Førskolegruppe i SFO-lokaler SFO-lokalene er i utgangspunktet ikke beregnet for barnehagedrift og må godkjennes formelt til formålet. Dette anses som en kurant sak. Ulempen blir at styrer ikke er i umiddelbar nærhet og at avdelingen blir utenfor det daglige kollegiale fellesskapet med resten av barnehagen. Fordelen for 5-åringene er at de blir nær skolen og kan bli bedre kjent med skolens lokaler og elever/lærere før skolestart. De kan også lettere involveres i samarbeid med 1. klasse noe som kan gjøre overgangen til skolestarten lettere. Dette har oppvekstsentrene fremhevet som positivt, men her er det snakk om større forhold og det kan derfor også virke mer overveldende og skremmende for barnehagebarna. Det vil være behov for to ansatte. En pedagogisk leder med utdanning som barnehagelærer og en assistent, for å ivareta hele barnehagens åpningstid. Dette alternativet bør kun benyttes som en midlertidig løsning for vårhalvåret 2015, for å kunne tilby plass til noen av de som står på venteliste og som har behov for plass fra januar-mars Når 6 førskolebarn overføres til lokaler på SFO i en egen førskolegruppe, vil det frigi plass til 3 små barn, da 1 barn under 3år teller 2 plasser. Det betyr at det fortsatt er 3 barn vi ikke har plass til 1.halvår 2015, jfr. venteliste. Vi vil heller ikke kunne tilby plass til eventuelt nye søkere i kommunen dette vårhalvåret. I tillegg til denne løsningen, må det i løpet av 1. halvår 2015 arbeides med en mer permanent ordning fra oppstart av nytt barnehageår i august 2015.

18 Sak 14/14 Alternativ III:- Ny avdeling i brakke/midlertidige lokaler ved Kvalsund barnehage Det medfører ekstra kostnader å leie/kjøpe inn en slik brakke. Den må godkjennes til barnehagedrift i midlertidige lokaler, noe som anses som en kurant sak. Flere kommuner har benyttet seg av denne midlertidige løsningen i en periode Behov for ansatte i denne avdelingen vil avhenge av antall barn som skal oppholde seg der. Normen er en pedagogisk leder for opptil 18 plasser. Ved full avdeling med 18 plasser trengs det i tillegg to assistenter. For inntil 12 plasser er det behov for to voksne: en pedagogisk leder og en assistent. Avdelingen vil være i nær tilknytning til de andre avdelingene i barnehagen og vil derfor bli en mer integrert del av fellesskapet enn i de to andre alternativene. Dette alternativet vil utløse inntil 18 nye plasser, på linje med alternativ I i Neverfjord. En oversikt over kostnader ved de tre alternativene: Alternativ I: Neverfjord 1 pedagogisk leder Ca. kr assistenter Ca. kr Midlertidig ordning til det blir tilrettelagt for permanente lokaler i Kvalsund barnehage m.v. Alternativ II: SFOlokaler 1 pedagogisk leder Ca kr assistent Ca kr Midlertidig ordning fra januar til august Alternativ III: brakkerigg 1 pedagogisk leder assistent Ca kr kr. Kjøp av brakkerigg Ca. kr Leiekostnader ikke undersøkt pr dato. Tilkobling til strøm/- vann/kloakk/grunnarbeid Ca Kr Midlertidig ordning til det blir tilrettelagt for permanente lokaler i Kvalsund barnehage m.v. Oversikt over inntekter i form av betaling pr plass er ikke tatt med. Konklusjon: Kommunen har barn på venteliste som har behov for (men ikke krav på) plass fra januar Alternativ I og II kan enkelt la seg gjennomføre uten vesentlig ekstra kostnader utenom lønn til nytt personale.

19 Sak 14/14 Alternativ III krever større investeringer i form av innkjøp/leie av brakkerigg og montering av denne. Dette vil ikke la seg gjennomføre innen 1. januar 2015, men kan være en løsning fra august 2015 i påvente av en avgjørelse på hva kommunen vil gjøre for å øke plasstilbudet i Kvalsund barnehage for fremtiden. Ut i fra en totalvurdering anbefales følgende løsning: - Overføre alle barn som skal begynne i 1. klasse i august 2015 ved Kvalsund skole, til en egen avdeling ved SFO-lokalene ved skolen - Fra august 2015 etableres midlertidig avdeling i form av brakkerigg i tilknytning til Kvalsund barnehage Rådmannens tilråding: For å imøtekomme behov for barnehageplasser gjennomføres følgende ordning: - Overføre alle barn som skal begynne i 1. klasse i august 2015 ved Kvalsund skole, til en egen avdeling ved SFO-lokalene ved skolen - Fra august 2015 etableres midlertidig avdeling i form av brakkerigg i tilknytning til Kvalsund barnehage Kostnadene ved ovenevnte ordning hensyntas i forhold til budsjett 2015/Økonomiplan Arne Hansen rådmann

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 04.06.2013 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag 03.12.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015.

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. FLESBERG OG ROLLAG KOMMUNER flyktningtjenesten Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av planen.... 3 1.2 Bosetting

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer