Orientering om status, strategier og utlysninger i RFF nå i 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om status, strategier og utlysninger i RFF nå i 2015"

Transkript

1 Orientering om status, strategier og utlysninger i RFF nå i 2015

2 RFF Vestlandet nøkkelinfo Ordningen med Regionale forskingsfond flytta til ordinær post på Statsbudsjettet Løyving auka frå fast tildeling kr til i I tillegg kjem midler frå 15 % pott/felles. Ny 5 års avtale mellom dei tre fylka om adm og styring Siste år av eksisterande politisk bestilling og styre Ny bestilling skal formast og få vedtak i fylkestinga desember Prosess startar i mai. Nytt val av styre fylkestinget desember

3 Retningslinene definerer formålet 1. Regionale forskningsfond skal STYRKE FORSKING FOR REGIONAL INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. 2. Innenfor regionens prioriterte områder skal fondene også BIDRA TIL LANGSIKTIG, GRUNNLEGGENDE KOMPETANSEBYGGING i relevante forskningsmiljøer, og dermed bidra til økt forskningskvalitet og til utvikling av gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker. 3. Fondene skal møte uttrykte FoU-behov i regionene gjennom å støtte FOU- PROSJEKTER INITIERT AV BEDRIFTER, OFFENTLIGE VIRKSOMHETER INKLUDERT UNIVERSITETER, HØYSKOLER OG FORSKNINGSMILJØER. 4. Støtten kan gå til PROSJEKTER LOKALISERT I OG UTENFOR FONDSREGIONENS GEOGRAFISKE NEDSLAGSFELT. Kunnskapsdepartementet, oktober 2009

4 Forsking? = Arbeidsmetode Empiri, begrep, komparasjon, teori, hypotese, verifisering, ny teori.. Målet med forsking er ny kunnskap - Nye tenester/nye produkt - Bli tatt i bruk av organisasjon/kommersialisert i marknad - Som gir innovasjon - Forsking ny kunnskap bruk av Forskingsbasert innovasjon

5 Sentralt spørsmål: Når gir det innovasjon å kople forsking og bedrift eller forsking og f eks kommune/fylkeskommune? Viktig å forstå sentrale trekk ved det REGIONALE INNOVASJONSSYSTEMET Regionalt landskap & regionale utfordringar

6 Relevans & Potensiale Kvar trengs det forsking? Kven kan bli god på dette? SAMARBEID OG TILRETTELEGGING

7 Mange virkemidler & finansierings - muligheter

8 Regionalt forskingsstrategi - Felles strategidokument - Kunnskapsbehov - Satsingsområde - Samarbeid - Første versjon laga i 2010

9

10 Styret Sogn & Fjordane Åshild Kjelsnes, styreleiar, Fylkesordførar Steinar Dvergsdal, Styremedlem, Gardbrukar. Diverse styreverv landbruk/mat Jørild Hovland, 1. Vara, Prosjektleiar Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane Agnar Lyng, Måløy, 2. Vara, Daglig leder Lyng AS Rogaland: Janne Johnsen, Nestleiar, Fylkesordførar Frank Blaker, Styremedlem, Partnar Procom Venture. Marta Ulvund, 1.vara, Professor Norges Vetrinærhøgskole Rune Johansen, 2. Vara, Daglig leder Simsea AS. «Felles folkevalgt nemnd» Hordaland Tom Christer Nilsen, Styremedlem, Fylkesordførar Solveig Holm, Styremedlem, Leder prosjektutvikling Bergen Næringsråd Steinar Nesse, 1. Vara, Rådmann Fjell kommune Rita Brokstad, 2. Vara, Seniorrådgivar Innovasjon Norge Hordaland Staten (NFR) Anne Siri Høiland, Styremedlem, Regiondirektør Tine Sør Asle Lygre, Styremedlem, Dagleg leiar Idevekst Energi AS Roald Leivestad, 1 vara, Marknadsdirektør Saga Fjordbase AS Ole Hetland, 2. Vara, Utbyggingsdirektør for konserthuset i Stavanger

11 Administrasjon og forvaltning Avtalen mellom fylka regulerer. Delegert sak FYRA/FUV. 1. For 2015 vert det lagt opp til slik kostnadsfordeling av administrasjonsressursane i Regionalt forskingsfond Vestlandet: Sekretariatet - stillingsressursar kr Sogn og Fjordane kr ,75 stillingsressurs (Arne M) Rogaland kr ,25 stillingsressurs (Mette) Hordaland kr ,5 stillingsressurs (Jone-Randi- Rajwinder) Drift av sekretariatet mobilisering - kjøp av tenester kr Styret utgifter til møter, reise & honorar kr SUM Kr

12 Ny rådgivar - portefølje/kontroll 50 % stilling. Rajwinder Kaur Daphu. Siv øk frå NHH. Erfaringer frå bedrift og bank controller. 12

13 Portefølje og økonomi aktive fleirårlege hovudprosjekt, 13 av desse er under oppstart/i kontraktsfase 54 aktive kvalifiseringsprosjekt Samla tildelt sum aktive prosjekt: 111 millionar kroner KD Renter Fråtrekk budsjettert administrasjon Disponibelt frå KD etter adm Trekt inn frå prosjekt Delsum disponibelt Ikkje disponert til prosjekt Ikkje nytta midlar frå budsjett adm Samla disponibelt Forskuttert SAMLA TIL UTLYSING 2015 Kr Eigendel/i fond per : Kr

14 Utvær, Solund, 2014 Regionalt forskingsfond Vestlandet ANALYSE AV HOVUDPROSJEKTSØKNADER Arne Monrad Johnsen Regionalt forskingsfond Vestlandet og Sogn og Fjordane fylkeskommune 25. februar 2015

15 FYLKESVIS FORDELING AV STØTTE TIL HOVUDPROSJEKT I sum for perioden er det delt ut mill kr i støtte til dei tre fylka til hovudprosjekt. SUM LØYVINGAR TOTALT TIL KVART FYLKE (KRX1000) M Rogaland har fått mest støtte, med nesten 57 mill kr. Deretter kjem Hordaland med nesten 56 mill kr og Sogn og Fjordane med 26 mill kr. For Sogn og Fjordane svarar summen til 18,7 % av totalsummen som er utbetalt. Etter KD sin fordelingsnøkkel for støtte til fondsregionane, skulle Sogn og Fjordane hatt om lag 21,7 %, eller om lag 30 mill kr så langt. I Sogn og Fjordane er 21% av fondsmidlane omtalt som eit mål å nå. På tilsvarande måte kan dei to andre fylka setje seg sine mål, som vist på neste side: Hordaland S og Fj Rogaland ÅRLEGE LØYVINGAR TIL KVART FYLKE I PERIODEN (KRX1000) M Hordaland S og Fj Rogaland S og Fj Regionalt forskingsfond Vestlandet

16 TEMATISK FORDELING AV TAL SØKNADER Etter 5 år har det kome inn flest søknader frå offentleg sektor, med 66 søknader. Deretter kjem blå mat og energi, med høvesvis 57 og 54 søknader. I botnen ligg grøn mat med 24 søknader og reiseliv med 12 søknader TAL SØKNADER I KVART TEMA TOTALT M Det har auka på med søknader frå offentleg sektor som er retta inn mot problemstillingar i reiselivet. Det vart ikkje utlyst hovudprosjekt for reiseliv i 2010 og BLÅ ENERGI OFFENTLEG GRØN REISELIV TAL SØKNADER I KVART TEMA ÅRLEG M BLÅ ENERGI OFFENTLEG GRØN REISELIV OFFENTLEG Regionalt forskingsfond Vestlandet

17 TEMATISK UTTELJING PÅ SØKNADER Det har så langt vore gitt flest tilsegn til «blå mat» og «offentleg sektor», med 19 kvar. Deretter kjem «energi» med 13 tilsegn, «grøn mat» med 11 tilsegn og «reiseliv» med 2 tilsegn. Best utteljing i høve tal søknader har «grøn mat» hatt, med 46% TAL TILSEGN I KVART TEMA TOTALT M BLÅ ENERGI OFFENTLEG GRØN REISELIV Søknader frå «reiseliv» har tilsvarande berre hatt ei utteljing på 17%. TEMATISK UTTELJING - PROSENT SØKNADER SOM HAR FÅTT STØTTE M BLÅ ENERGI OFFENTLEG GRØN REISELIV Regionalt forskingsfond Vestlandet

18 TEMATISK FORDELING AV STØTTE Etter 5 år har søknader frå offentleg sektor oppnådd vel 44 mill kr i støtte. Dette er tematisk best. Søknader frå «blå mat» har fått 37 mill kr, «energi» 29 mill kr, «grøn mat» 22 mill kr og «reiseliv» 6 mill kr. På den nedste figuren er ei framstilling av utviklinga av dei årlege tematiske løyvingane i perioden. «Offentleg sektor» har fått relativt mykje midlar til FoU-prosjekt alle dei fire siste åra, etter ein svak start i Blå mat har hevda seg spesielt godt dei to siste åra. Grøn mat var relativt gode i 2010 og 2014, medan energi har vore jamt middels gode, med 2013 som svakaste år. Regionalt forskingsfond Vestlandet 2014 SUM LØYVINGAR TOTALT TIL KVART TEMA (KRX1000) M BLÅ ENERGI OFFENTLEG GRØN REISELIV ÅRLEGE TEMATISKE LØYVINGAR I PERIODEN (KRX1000) M BLÅ ENERGI OFFENTLEG GRØN REISELIV OFFENTLEG

19 UTTELJING BÅDE FYLKESVIS OG TEMA FOR TEMA Sogn og Fjordane har vore best på «blå mat». Rogaland har vore best innanfor «grøn mat» og «offentlege prosjekt», medan Hordaland har vore best innanfor «energi». NCE har vore best innanfor «reiseliv», med 100% utteljing. Frå Sogn og Fjordane har det ikkje vore søkt om midlar til FoU-prosjekt innanfor den bedriftsrette utlysinga for reiseliv i perioden. Men, innanfor «offentlege utviklingsoppgåver» har det vore fleire reiselivssøknader frå Sogn og Fjordane. Regionalt forskingsfond Vestlandet

20 2014 er femte år med Regionale forskingsfond. Viktige oppgåver har vore: - Dialog med regionale utviklingsaktørar, forskingsmiljø og brukarar innan privat og offentleg sektor om utfordringar og grunnlag for årlege prioriteringar i forskingsfondet. - Informasjonsmøte og kurs i søknadsskriving - Utlysing av forskingsmidlar og vurdering av søknader. - Organisere beslutningsprosess legge til rette for styrearbeidet. - Prosjektoppfølging, økonomistyring og resultatrapportering av i snitt ca. 100 aktive prosjekt - Kommunikasjonsarbeid og oppfølging av søkjargrupper. 20

21 Nokre nøkkelresultat frå arbeidet: - Fondet lyste i 2014 ut midlar til forskingsprosjekt innan fire hovudtema i fylkestinga si bestilling. - Fondet tok i mot 43 søknader om stønad til forprosjekt. - Fondet tok i mot 61 søknader om stønad til hovudprosjekt. - Fondet gav tilsegn om stønad til 22 regional kvalifiseringsstønad/forprosjekt med ei tilskotramme på kr Fondet gav tilsegn om stønad til 13 Regionale Bedriftsprosjekt og 5 Regionale offentlege prosjekt (omtala som hovudprosjekt) med ei tilskotramme på kr , prosjekt frå Vestlandet fekk til saman kr ,- frå 15 % potten. - Fondet har hatt heile 178 deltakarar på informasjonsmøte og prosjektverkstader i Fondet sitt nyheitsbrev har 591 abonnentar fordelt på omlag 250 organisasjonar. - Fondet fekk mange presseoppslag i samband med tildelingar av prosjektstøtte og har sjølv produsert fleire artiklar om prosjekt på - Prosjekta rapporterer i 2014 om 64 faglege rapportar, foredrag eller faglege presentasjonar og frå om utvikling av 33 ferdigstilte nye/forbetra produkt, prosessar eller tenester. 21

22 2014-prosjekt - ENERGI Tilsegn om inntil kr. Tittel Prosjektansvarleg Integrasjon av vind- og tordenprognoser i Promaps STORMGEO AS Kvalifisering av teknologi for fremstilling av Ensol metalliske nanopartikkler ved fysisk fordampning. AS Cybersecurity Incident Response Framework for SECURE-NOK the O&G Industry to Optimize Oil Production and AS Prevent Safety and Environmental Disasters Hydroakustisk energioverføring og kommunikasjon Transmark Subsea AS Endres i topp-/bunntekst 22

23 Tilsegn om Tittel inntil kr prosjekt - MAT Prosjektansvarleg Nye siderprodukt frå Hardanger HARDANGER SIDERPRODUSENTLAG Fiskeprotein i restråstoff - et helseprodukt for mennesker HALSTENSEN GRANIT AS Dietary AGD modulation EWOS AS Dyrking og foredling av makroalger av høy kvalitet til nye matprodukter Austevoll Seaweed Farm AS Developing and optimizing mackerel filleting. Pelagia AS Opening processing potential for Norwegian industry Konsistenstilpasset mat til eldre MÅLTIDETS HUS AS Kvalitetsproduksjon av bringebær i veksthus og tunnel Jone Wiig Gartneri AS Integrert bekjempelse av eplebladlus og pæresuger Sognefrukt SA Brunalger til mat - dyrking av råvarer og prosessering av trygge og sunne produkter gjennom utvikling av forskningsbasert kunnskap Teknologiutvikling for storskala dyrking og høsting av tunikater (sekkedyr) Seaweed AS TuniChor (sus) Endres i topp-/bunntekst 23

24 2014-prosjekt - OFFENTLEG Tilsegn om inntil kr. Tittel Prosjektansvarleg Robuste og bærekraftige lokalsamfunn - Lokal overvannnsdisponering og blågrønne tiltak er en del av løsningen Besøksforvaltning og lokalsamfunnsutvikling Klimatilpasning og endringer i kommunal risikohåndtering/beredskap. Instrumentering, prosessforståelse som grunnlag for tidlig varsling. STAVANGER KOMMUNE NÆRØYFJORDEN VERDSARVPARK AURLAND KOMMUNE Klimaservice i Hordaland Hordaland fylkeskommune Medarbeiderdrevet innovasjon i kommuner. SOLA KOMMUNE "Fra prosjekt til praksis" Korleis jobbe betre samen om Inn på tunet KVINNHERAD tilbod? Endres i topp-/bunntekst KOMMUNE 24

25 III b Mottekne søknader om regional kvalifiseringsstønad i 2014 Det samla mottaket av søknader i 2014 ser slik ut: Bærekraftig mat Grøn Blå Offentlege utviklings oppgåver Energi Reiseliv Samla Søknader frå Sogn og Fjordane Søknader frå Hordaland Søknader frå Rogaland Samla Tabell 1: Innkomne søknader om regional kvalifiseringsstønad på tema og fylke Fordeling av vedtak 2014 Dei 43 søknadene om regional kvalifiseringsstøtte fordeler seg slik med omsyn til vedtaket: Søknader med tilsegn 22 Søknader med avslag 11 Søknader med formelle feil 10 25

26 Prosj.nr Prosj.tittel Prosj.ansv. Prosj.leder Mottatt SUM Optimalt tidspunkt for synkron avlusning i utvandringsruta til Vossolaksen Vossolauget v/voss klekkeri Barlaup, Bjørn Torgeir Nye fiskefelt og nye fangstmetoder for sjøkreps og dypvannsreker i Hordaland H2VCT - Hydrogen powered Vertical Container Terminal Ny marin biomasse, gytimg og vekst hos sekkedyr (Tunikater) i Hardangerfjorden Er dekk og diesel-landbruket berekraftig matproduksjon? Miljøvennlig grønnsak-, fruktog bærproduksjon; bruk av mikroorganismer som plantevernmiddel og vekstfremmer Norsk makrellstørje som råstoff for sushi (Forprosjekt): En ny næring for fiskeflåten langs Vestlandskysten Utvikle bærekraftig produksjon av sykdomsfri tropisk rekeyngel for bedret dyrehelse og mattrygghet knyttet til oppdrett Forprosjekt for å legge grunnlag for hovedprosjekt om reduksjon av utslipp av fosfor fra husdyrproduksjonen gjennom tilpasning av fôret Mer effektiv, rasjonell og mindre ressurskrevende melkeproduksjon med FeedRobot Ny pumpeteknologi for økt utnyttelse av oljebrønner basert på Magneto Fluid Dynamic Jørstad marin AS CMR Prototech AS SCALPRO AS Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn EIRIK VOLL Brødrene Hillersøy AS ECOSHRIMP AS Felleskjøpet Rogaland Agder SA T KVERNELAND & SØNNER AS ENERGIUNION AS Meir og betre frukt Norsk Fruktrådgiving Hardanger Kommunikasjon av usynlige farer- utfordringer knyttet til radon i vestnorske kommuner Choke turbine for producing hydroelectricity. Development of a choke turbine technology for exploiting the flowing energy from wellflow. Fjell kommune Jørstad, Knut Eirik Svendsen, Tjalve Magnesen, Thorolf Hegrenes, Agnar Verheul, Michel Hillersøy, Tore Hjelmervik, Trond Ove Rustung Gjefsen, Torger Schei, Ingunn Storbekk, Robert Milford, Anna Krøvel, Anne Vatland Tool Tech AS Rød, Magne Lice intervention and mucosal mapping on farmed salmon Aktiv skole - daglig, lærerstyrt fysisk aktivitet. Kvalifisering av offshore geometri Utviklingsprosess for løysing av brukarkonfliktar mellom terrengsykling og hjorteinteresser for å styrke lokal verdiskaping. Kompost med jordforbetrande effekt til frukt- og bærnæringa En ny vri på virkemiddelapparatet i Rogaland Samhandling i lokalt folkehelsearbeid Ørretrogn til konsum - forprosjekt Quantid oc AS Stavang er Kommu ne, Windma ster Technol ogies AS Sogndal komm SIMAS Næring AS Rogalan d fylkeskommun e Stryn kommu ne SVANØ Y HAV Elisa beth Swee tman Dyrst ad, Sindr e Jone Søbø Brend ehaug, Eivind Hatleli, Liv Ashei m, Bjørn Terje Dverg sdal, Geirm und Vågen, Ove Inge reviderin g

27 Interessa held seg i 2015 Fagvurdering i desse dagar Styremøte 4. juni

28 UTLYSINGSTEMA Føremål Sum Avsett til regional kvalifiseringsstøtte i 2015 Inntil kr Avsett til hovudprosjekt med søknadsfrist 11. februar Inntil kr maksimalt 3 millionar kr i støtte per prosjekt Avsett til sjømat inn mot fellesutlysinga med Inntil kr fondsregion Nord Norge 15 % potten 11. feb 2015 Avsett til hovudprosjekt med søknadsfrist 14. Inntil kr oktober maksimalt 3 millionar kr i støtte per prosjekt Totalt til vedtak om fordeling i 2015 Inntil kr

29 dato 29

30 Interessante utfordringar Fokus på omstilling og innovasjon i nasjonal og regional politikk Fokus på teknologioverføring grønt skifte Nye regionale oppgåver - fylkeskommunen som utviklingsaktør og innovasjonsfremjar Ny regional organisering Vestlandet? Ny regional satsing i Forskingsrådet Gode politiske signal t.d. landsmøte DNA Ny bestilling til styret for RFF Vestlandet høve til å kople strategi og virkemidlar 30

31 Arbeid med ny bestilling April (medio) April Mai/Juni August/september September/oktober November Desember Namn på medlemer til arbeidsgruppe og styringsgruppe meldt til Hordaland fylkeskommune Arbeidsgruppa utarbeider drøftingsgrunnlag og møteplan. Første møte i styringsgruppa (telefonmøte). Arbeidsgruppa. Drøftingsmøte med utvalde interessentar Første framlegg til opplegg og prioriteringar. Møte i styringsgruppa. Fylkesvise konsultasjonsmøte opplegg for skriftlege innspel Styringsgruppemøte og framlegg til politisk behandling Sak i fylkestinga Styringsgruppe: Bård Sandal, Norvald Skretting, Jan Heggheim Arbeidsgruppe: Mette Fossan-Bergem, Jone Engelsvold, Lars Hustveit? Mykje kjekt å ta fatt i - 31

Ny plattform for regional forskingsinnsats

Ny plattform for regional forskingsinnsats Ny plattform for regional forskingsinnsats Jone Engelsvold, Regionalavdelinga Fylkeskommunen Fylkeskommunen er tillagt ei forsterka rolle som regionale utviklingsaktør. (st. meld 12 (2006 2007) Kva skal

Detaljer

REGIONAL FORSKNINGSSTRATEGI HORDALAND

REGIONAL FORSKNINGSSTRATEGI HORDALAND REGIONAL FORSKNINGSSTRATEGI HORDALAND Til handsaming i Fylkestinget Januar 2010 INNHALD Samandrag 3 1 Om forskingsstrategien for Hordaland 6 2 Forskingsfylket Hordaland 8 3 Utfordringar innan forsking

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2014

AKTIVITETSRAPPORT 2014 Førde 21.01.2015 AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram. Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland

Regionalt utviklingsprogram. Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland Regionalt utviklingsprogram Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland 2012 Regionalt utviklingsprogram 2012 3 Forord Paradoksalt nok er det vekst, reform og endring

Detaljer

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 Møre og Romsdal meir verdiskaping av kvar FoU-krone Innhald 1. Kvifor ein FoU-strategi... 1 1.1 Kvifor forsking for innovasjon?... 1 1.2 Fylkeskommunen sin rolle

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og ÅRSMELDING2010 T A K K Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og klippar? Gjennom Kysteventyret satsar no kommunane mykje på opplevingar og reiseliv

Detaljer

Bakgrunnsdata for forskings- og innovasjonsstrategi i Helse Førde HF

Bakgrunnsdata for forskings- og innovasjonsstrategi i Helse Førde HF Bakgrunnsdata for forskings- og innovasjonsstrategi i Helse Førde HF Helseføretaka sitt ansvar for forsking og innovasjon... 1 Forsking i helseføretaka som ein del av norsk forskings- og innovasjonspolitikk...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Program s 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 1 NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 2 1. Forord v/fylkesordførar 2. Føremål, målgrupper og føringar for næringsplanen 3. Ståstaden godt utgangspunkt, men utfordringar 3.1

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane.

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 4. og 5.februar 2015 Sted: Gloppen Hotell, Sandane Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Til stades: Dato: 19. desember 2013 Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen Jarle Eid, Universitetet i Bergen Hilde

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Evne til å sjå det moglege gir felles framgang

Evne til å sjå det moglege gir felles framgang Evne til å sjå det moglege gir felles framgang Årsmelding 2009 1 Kartill.: Ellen Jepson Fylkesvåpenet for Rogaland blei godkjent i kongeleg resolusjon 11. Januar 1974. Korsmotivet er inspirert av steinkorset

Detaljer

STRATEGI. Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011. desember 2010

STRATEGI. Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011. desember 2010 STRATEGI Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011 desember 2010 1 Innhald Side 1. Landbruksbasert næringsutvikling 3 1.1.Føremål med strategien 3 1.2.Prosess 3 1.3.Om det moglege! 3 1.4.Overordna

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Forskingsmiljø og forskingsaktivitetar i Hordaland April 2009

Forskingsmiljø og forskingsaktivitetar i Hordaland April 2009 Forskingsmiljø og forskingsaktivitetar i Hordaland April 2009 AUD-rapport nr. 1-09 Forskingsmiljø og forskingsaktivitetar i Hordaland 1 Oversikt over sektorane Hordaland har ein stor universitets- og

Detaljer

«Samskapt meirverdi»

«Samskapt meirverdi» Årsmelding 2013 Innhald Leiar Styret i Gode Sirklar i 2013 Næringsutvikling: Etablerartenesta: Restaurantdraumen i havgapet Kompetanseforum Vest: Sotra Engineering eit produkt av samarbeid Marint Industrinettverk:

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel Finansieringsordningar Marin sektor Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel INNHALD 1.0 INNLEIING 5 1.1 Mal for opplysningar om finansieringskjelde 6 1.2 Skjematisk oversikt

Detaljer

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 21/06 Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Eivind Brendehaug VF Notat Notat tittel Oppstart

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer