Orientering om status, strategier og utlysninger i RFF nå i 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om status, strategier og utlysninger i RFF nå i 2015"

Transkript

1 Orientering om status, strategier og utlysninger i RFF nå i 2015

2 RFF Vestlandet nøkkelinfo Ordningen med Regionale forskingsfond flytta til ordinær post på Statsbudsjettet Løyving auka frå fast tildeling kr til i I tillegg kjem midler frå 15 % pott/felles. Ny 5 års avtale mellom dei tre fylka om adm og styring Siste år av eksisterande politisk bestilling og styre Ny bestilling skal formast og få vedtak i fylkestinga desember Prosess startar i mai. Nytt val av styre fylkestinget desember

3 Retningslinene definerer formålet 1. Regionale forskningsfond skal STYRKE FORSKING FOR REGIONAL INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. 2. Innenfor regionens prioriterte områder skal fondene også BIDRA TIL LANGSIKTIG, GRUNNLEGGENDE KOMPETANSEBYGGING i relevante forskningsmiljøer, og dermed bidra til økt forskningskvalitet og til utvikling av gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker. 3. Fondene skal møte uttrykte FoU-behov i regionene gjennom å støtte FOU- PROSJEKTER INITIERT AV BEDRIFTER, OFFENTLIGE VIRKSOMHETER INKLUDERT UNIVERSITETER, HØYSKOLER OG FORSKNINGSMILJØER. 4. Støtten kan gå til PROSJEKTER LOKALISERT I OG UTENFOR FONDSREGIONENS GEOGRAFISKE NEDSLAGSFELT. Kunnskapsdepartementet, oktober 2009

4 Forsking? = Arbeidsmetode Empiri, begrep, komparasjon, teori, hypotese, verifisering, ny teori.. Målet med forsking er ny kunnskap - Nye tenester/nye produkt - Bli tatt i bruk av organisasjon/kommersialisert i marknad - Som gir innovasjon - Forsking ny kunnskap bruk av Forskingsbasert innovasjon

5 Sentralt spørsmål: Når gir det innovasjon å kople forsking og bedrift eller forsking og f eks kommune/fylkeskommune? Viktig å forstå sentrale trekk ved det REGIONALE INNOVASJONSSYSTEMET Regionalt landskap & regionale utfordringar

6 Relevans & Potensiale Kvar trengs det forsking? Kven kan bli god på dette? SAMARBEID OG TILRETTELEGGING

7 Mange virkemidler & finansierings - muligheter

8 Regionalt forskingsstrategi - Felles strategidokument - Kunnskapsbehov - Satsingsområde - Samarbeid - Første versjon laga i 2010

9

10 Styret Sogn & Fjordane Åshild Kjelsnes, styreleiar, Fylkesordførar Steinar Dvergsdal, Styremedlem, Gardbrukar. Diverse styreverv landbruk/mat Jørild Hovland, 1. Vara, Prosjektleiar Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane Agnar Lyng, Måløy, 2. Vara, Daglig leder Lyng AS Rogaland: Janne Johnsen, Nestleiar, Fylkesordførar Frank Blaker, Styremedlem, Partnar Procom Venture. Marta Ulvund, 1.vara, Professor Norges Vetrinærhøgskole Rune Johansen, 2. Vara, Daglig leder Simsea AS. «Felles folkevalgt nemnd» Hordaland Tom Christer Nilsen, Styremedlem, Fylkesordførar Solveig Holm, Styremedlem, Leder prosjektutvikling Bergen Næringsråd Steinar Nesse, 1. Vara, Rådmann Fjell kommune Rita Brokstad, 2. Vara, Seniorrådgivar Innovasjon Norge Hordaland Staten (NFR) Anne Siri Høiland, Styremedlem, Regiondirektør Tine Sør Asle Lygre, Styremedlem, Dagleg leiar Idevekst Energi AS Roald Leivestad, 1 vara, Marknadsdirektør Saga Fjordbase AS Ole Hetland, 2. Vara, Utbyggingsdirektør for konserthuset i Stavanger

11 Administrasjon og forvaltning Avtalen mellom fylka regulerer. Delegert sak FYRA/FUV. 1. For 2015 vert det lagt opp til slik kostnadsfordeling av administrasjonsressursane i Regionalt forskingsfond Vestlandet: Sekretariatet - stillingsressursar kr Sogn og Fjordane kr ,75 stillingsressurs (Arne M) Rogaland kr ,25 stillingsressurs (Mette) Hordaland kr ,5 stillingsressurs (Jone-Randi- Rajwinder) Drift av sekretariatet mobilisering - kjøp av tenester kr Styret utgifter til møter, reise & honorar kr SUM Kr

12 Ny rådgivar - portefølje/kontroll 50 % stilling. Rajwinder Kaur Daphu. Siv øk frå NHH. Erfaringer frå bedrift og bank controller. 12

13 Portefølje og økonomi aktive fleirårlege hovudprosjekt, 13 av desse er under oppstart/i kontraktsfase 54 aktive kvalifiseringsprosjekt Samla tildelt sum aktive prosjekt: 111 millionar kroner KD Renter Fråtrekk budsjettert administrasjon Disponibelt frå KD etter adm Trekt inn frå prosjekt Delsum disponibelt Ikkje disponert til prosjekt Ikkje nytta midlar frå budsjett adm Samla disponibelt Forskuttert SAMLA TIL UTLYSING 2015 Kr Eigendel/i fond per : Kr

14 Utvær, Solund, 2014 Regionalt forskingsfond Vestlandet ANALYSE AV HOVUDPROSJEKTSØKNADER Arne Monrad Johnsen Regionalt forskingsfond Vestlandet og Sogn og Fjordane fylkeskommune 25. februar 2015

15 FYLKESVIS FORDELING AV STØTTE TIL HOVUDPROSJEKT I sum for perioden er det delt ut mill kr i støtte til dei tre fylka til hovudprosjekt. SUM LØYVINGAR TOTALT TIL KVART FYLKE (KRX1000) M Rogaland har fått mest støtte, med nesten 57 mill kr. Deretter kjem Hordaland med nesten 56 mill kr og Sogn og Fjordane med 26 mill kr. For Sogn og Fjordane svarar summen til 18,7 % av totalsummen som er utbetalt. Etter KD sin fordelingsnøkkel for støtte til fondsregionane, skulle Sogn og Fjordane hatt om lag 21,7 %, eller om lag 30 mill kr så langt. I Sogn og Fjordane er 21% av fondsmidlane omtalt som eit mål å nå. På tilsvarande måte kan dei to andre fylka setje seg sine mål, som vist på neste side: Hordaland S og Fj Rogaland ÅRLEGE LØYVINGAR TIL KVART FYLKE I PERIODEN (KRX1000) M Hordaland S og Fj Rogaland S og Fj Regionalt forskingsfond Vestlandet

16 TEMATISK FORDELING AV TAL SØKNADER Etter 5 år har det kome inn flest søknader frå offentleg sektor, med 66 søknader. Deretter kjem blå mat og energi, med høvesvis 57 og 54 søknader. I botnen ligg grøn mat med 24 søknader og reiseliv med 12 søknader TAL SØKNADER I KVART TEMA TOTALT M Det har auka på med søknader frå offentleg sektor som er retta inn mot problemstillingar i reiselivet. Det vart ikkje utlyst hovudprosjekt for reiseliv i 2010 og BLÅ ENERGI OFFENTLEG GRØN REISELIV TAL SØKNADER I KVART TEMA ÅRLEG M BLÅ ENERGI OFFENTLEG GRØN REISELIV OFFENTLEG Regionalt forskingsfond Vestlandet

17 TEMATISK UTTELJING PÅ SØKNADER Det har så langt vore gitt flest tilsegn til «blå mat» og «offentleg sektor», med 19 kvar. Deretter kjem «energi» med 13 tilsegn, «grøn mat» med 11 tilsegn og «reiseliv» med 2 tilsegn. Best utteljing i høve tal søknader har «grøn mat» hatt, med 46% TAL TILSEGN I KVART TEMA TOTALT M BLÅ ENERGI OFFENTLEG GRØN REISELIV Søknader frå «reiseliv» har tilsvarande berre hatt ei utteljing på 17%. TEMATISK UTTELJING - PROSENT SØKNADER SOM HAR FÅTT STØTTE M BLÅ ENERGI OFFENTLEG GRØN REISELIV Regionalt forskingsfond Vestlandet

18 TEMATISK FORDELING AV STØTTE Etter 5 år har søknader frå offentleg sektor oppnådd vel 44 mill kr i støtte. Dette er tematisk best. Søknader frå «blå mat» har fått 37 mill kr, «energi» 29 mill kr, «grøn mat» 22 mill kr og «reiseliv» 6 mill kr. På den nedste figuren er ei framstilling av utviklinga av dei årlege tematiske løyvingane i perioden. «Offentleg sektor» har fått relativt mykje midlar til FoU-prosjekt alle dei fire siste åra, etter ein svak start i Blå mat har hevda seg spesielt godt dei to siste åra. Grøn mat var relativt gode i 2010 og 2014, medan energi har vore jamt middels gode, med 2013 som svakaste år. Regionalt forskingsfond Vestlandet 2014 SUM LØYVINGAR TOTALT TIL KVART TEMA (KRX1000) M BLÅ ENERGI OFFENTLEG GRØN REISELIV ÅRLEGE TEMATISKE LØYVINGAR I PERIODEN (KRX1000) M BLÅ ENERGI OFFENTLEG GRØN REISELIV OFFENTLEG

19 UTTELJING BÅDE FYLKESVIS OG TEMA FOR TEMA Sogn og Fjordane har vore best på «blå mat». Rogaland har vore best innanfor «grøn mat» og «offentlege prosjekt», medan Hordaland har vore best innanfor «energi». NCE har vore best innanfor «reiseliv», med 100% utteljing. Frå Sogn og Fjordane har det ikkje vore søkt om midlar til FoU-prosjekt innanfor den bedriftsrette utlysinga for reiseliv i perioden. Men, innanfor «offentlege utviklingsoppgåver» har det vore fleire reiselivssøknader frå Sogn og Fjordane. Regionalt forskingsfond Vestlandet

20 2014 er femte år med Regionale forskingsfond. Viktige oppgåver har vore: - Dialog med regionale utviklingsaktørar, forskingsmiljø og brukarar innan privat og offentleg sektor om utfordringar og grunnlag for årlege prioriteringar i forskingsfondet. - Informasjonsmøte og kurs i søknadsskriving - Utlysing av forskingsmidlar og vurdering av søknader. - Organisere beslutningsprosess legge til rette for styrearbeidet. - Prosjektoppfølging, økonomistyring og resultatrapportering av i snitt ca. 100 aktive prosjekt - Kommunikasjonsarbeid og oppfølging av søkjargrupper. 20

21 Nokre nøkkelresultat frå arbeidet: - Fondet lyste i 2014 ut midlar til forskingsprosjekt innan fire hovudtema i fylkestinga si bestilling. - Fondet tok i mot 43 søknader om stønad til forprosjekt. - Fondet tok i mot 61 søknader om stønad til hovudprosjekt. - Fondet gav tilsegn om stønad til 22 regional kvalifiseringsstønad/forprosjekt med ei tilskotramme på kr Fondet gav tilsegn om stønad til 13 Regionale Bedriftsprosjekt og 5 Regionale offentlege prosjekt (omtala som hovudprosjekt) med ei tilskotramme på kr , prosjekt frå Vestlandet fekk til saman kr ,- frå 15 % potten. - Fondet har hatt heile 178 deltakarar på informasjonsmøte og prosjektverkstader i Fondet sitt nyheitsbrev har 591 abonnentar fordelt på omlag 250 organisasjonar. - Fondet fekk mange presseoppslag i samband med tildelingar av prosjektstøtte og har sjølv produsert fleire artiklar om prosjekt på - Prosjekta rapporterer i 2014 om 64 faglege rapportar, foredrag eller faglege presentasjonar og frå om utvikling av 33 ferdigstilte nye/forbetra produkt, prosessar eller tenester. 21

22 2014-prosjekt - ENERGI Tilsegn om inntil kr. Tittel Prosjektansvarleg Integrasjon av vind- og tordenprognoser i Promaps STORMGEO AS Kvalifisering av teknologi for fremstilling av Ensol metalliske nanopartikkler ved fysisk fordampning. AS Cybersecurity Incident Response Framework for SECURE-NOK the O&G Industry to Optimize Oil Production and AS Prevent Safety and Environmental Disasters Hydroakustisk energioverføring og kommunikasjon Transmark Subsea AS Endres i topp-/bunntekst 22

23 Tilsegn om Tittel inntil kr prosjekt - MAT Prosjektansvarleg Nye siderprodukt frå Hardanger HARDANGER SIDERPRODUSENTLAG Fiskeprotein i restråstoff - et helseprodukt for mennesker HALSTENSEN GRANIT AS Dietary AGD modulation EWOS AS Dyrking og foredling av makroalger av høy kvalitet til nye matprodukter Austevoll Seaweed Farm AS Developing and optimizing mackerel filleting. Pelagia AS Opening processing potential for Norwegian industry Konsistenstilpasset mat til eldre MÅLTIDETS HUS AS Kvalitetsproduksjon av bringebær i veksthus og tunnel Jone Wiig Gartneri AS Integrert bekjempelse av eplebladlus og pæresuger Sognefrukt SA Brunalger til mat - dyrking av råvarer og prosessering av trygge og sunne produkter gjennom utvikling av forskningsbasert kunnskap Teknologiutvikling for storskala dyrking og høsting av tunikater (sekkedyr) Seaweed AS TuniChor (sus) Endres i topp-/bunntekst 23

24 2014-prosjekt - OFFENTLEG Tilsegn om inntil kr. Tittel Prosjektansvarleg Robuste og bærekraftige lokalsamfunn - Lokal overvannnsdisponering og blågrønne tiltak er en del av løsningen Besøksforvaltning og lokalsamfunnsutvikling Klimatilpasning og endringer i kommunal risikohåndtering/beredskap. Instrumentering, prosessforståelse som grunnlag for tidlig varsling. STAVANGER KOMMUNE NÆRØYFJORDEN VERDSARVPARK AURLAND KOMMUNE Klimaservice i Hordaland Hordaland fylkeskommune Medarbeiderdrevet innovasjon i kommuner. SOLA KOMMUNE "Fra prosjekt til praksis" Korleis jobbe betre samen om Inn på tunet KVINNHERAD tilbod? Endres i topp-/bunntekst KOMMUNE 24

25 III b Mottekne søknader om regional kvalifiseringsstønad i 2014 Det samla mottaket av søknader i 2014 ser slik ut: Bærekraftig mat Grøn Blå Offentlege utviklings oppgåver Energi Reiseliv Samla Søknader frå Sogn og Fjordane Søknader frå Hordaland Søknader frå Rogaland Samla Tabell 1: Innkomne søknader om regional kvalifiseringsstønad på tema og fylke Fordeling av vedtak 2014 Dei 43 søknadene om regional kvalifiseringsstøtte fordeler seg slik med omsyn til vedtaket: Søknader med tilsegn 22 Søknader med avslag 11 Søknader med formelle feil 10 25

26 Prosj.nr Prosj.tittel Prosj.ansv. Prosj.leder Mottatt SUM Optimalt tidspunkt for synkron avlusning i utvandringsruta til Vossolaksen Vossolauget v/voss klekkeri Barlaup, Bjørn Torgeir Nye fiskefelt og nye fangstmetoder for sjøkreps og dypvannsreker i Hordaland H2VCT - Hydrogen powered Vertical Container Terminal Ny marin biomasse, gytimg og vekst hos sekkedyr (Tunikater) i Hardangerfjorden Er dekk og diesel-landbruket berekraftig matproduksjon? Miljøvennlig grønnsak-, fruktog bærproduksjon; bruk av mikroorganismer som plantevernmiddel og vekstfremmer Norsk makrellstørje som råstoff for sushi (Forprosjekt): En ny næring for fiskeflåten langs Vestlandskysten Utvikle bærekraftig produksjon av sykdomsfri tropisk rekeyngel for bedret dyrehelse og mattrygghet knyttet til oppdrett Forprosjekt for å legge grunnlag for hovedprosjekt om reduksjon av utslipp av fosfor fra husdyrproduksjonen gjennom tilpasning av fôret Mer effektiv, rasjonell og mindre ressurskrevende melkeproduksjon med FeedRobot Ny pumpeteknologi for økt utnyttelse av oljebrønner basert på Magneto Fluid Dynamic Jørstad marin AS CMR Prototech AS SCALPRO AS Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn EIRIK VOLL Brødrene Hillersøy AS ECOSHRIMP AS Felleskjøpet Rogaland Agder SA T KVERNELAND & SØNNER AS ENERGIUNION AS Meir og betre frukt Norsk Fruktrådgiving Hardanger Kommunikasjon av usynlige farer- utfordringer knyttet til radon i vestnorske kommuner Choke turbine for producing hydroelectricity. Development of a choke turbine technology for exploiting the flowing energy from wellflow. Fjell kommune Jørstad, Knut Eirik Svendsen, Tjalve Magnesen, Thorolf Hegrenes, Agnar Verheul, Michel Hillersøy, Tore Hjelmervik, Trond Ove Rustung Gjefsen, Torger Schei, Ingunn Storbekk, Robert Milford, Anna Krøvel, Anne Vatland Tool Tech AS Rød, Magne Lice intervention and mucosal mapping on farmed salmon Aktiv skole - daglig, lærerstyrt fysisk aktivitet. Kvalifisering av offshore geometri Utviklingsprosess for løysing av brukarkonfliktar mellom terrengsykling og hjorteinteresser for å styrke lokal verdiskaping. Kompost med jordforbetrande effekt til frukt- og bærnæringa En ny vri på virkemiddelapparatet i Rogaland Samhandling i lokalt folkehelsearbeid Ørretrogn til konsum - forprosjekt Quantid oc AS Stavang er Kommu ne, Windma ster Technol ogies AS Sogndal komm SIMAS Næring AS Rogalan d fylkeskommun e Stryn kommu ne SVANØ Y HAV Elisa beth Swee tman Dyrst ad, Sindr e Jone Søbø Brend ehaug, Eivind Hatleli, Liv Ashei m, Bjørn Terje Dverg sdal, Geirm und Vågen, Ove Inge reviderin g

27 Interessa held seg i 2015 Fagvurdering i desse dagar Styremøte 4. juni

28 UTLYSINGSTEMA Føremål Sum Avsett til regional kvalifiseringsstøtte i 2015 Inntil kr Avsett til hovudprosjekt med søknadsfrist 11. februar Inntil kr maksimalt 3 millionar kr i støtte per prosjekt Avsett til sjømat inn mot fellesutlysinga med Inntil kr fondsregion Nord Norge 15 % potten 11. feb 2015 Avsett til hovudprosjekt med søknadsfrist 14. Inntil kr oktober maksimalt 3 millionar kr i støtte per prosjekt Totalt til vedtak om fordeling i 2015 Inntil kr

29 dato 29

30 Interessante utfordringar Fokus på omstilling og innovasjon i nasjonal og regional politikk Fokus på teknologioverføring grønt skifte Nye regionale oppgåver - fylkeskommunen som utviklingsaktør og innovasjonsfremjar Ny regional organisering Vestlandet? Ny regional satsing i Forskingsrådet Gode politiske signal t.d. landsmøte DNA Ny bestilling til styret for RFF Vestlandet høve til å kople strategi og virkemidlar 30

31 Arbeid med ny bestilling April (medio) April Mai/Juni August/september September/oktober November Desember Namn på medlemer til arbeidsgruppe og styringsgruppe meldt til Hordaland fylkeskommune Arbeidsgruppa utarbeider drøftingsgrunnlag og møteplan. Første møte i styringsgruppa (telefonmøte). Arbeidsgruppa. Drøftingsmøte med utvalde interessentar Første framlegg til opplegg og prioriteringar. Møte i styringsgruppa. Fylkesvise konsultasjonsmøte opplegg for skriftlege innspel Styringsgruppemøte og framlegg til politisk behandling Sak i fylkestinga Styringsgruppe: Bård Sandal, Norvald Skretting, Jan Heggheim Arbeidsgruppe: Mette Fossan-Bergem, Jone Engelsvold, Lars Hustveit? Mykje kjekt å ta fatt i - 31

Regionalt forskingsfond. Sekretariatsleiar Jone Engelsvold og seniorrådgivar Randi Lotsberg

Regionalt forskingsfond. Sekretariatsleiar Jone Engelsvold og seniorrådgivar Randi Lotsberg Regionalt forskingsfond Sekretariatsleiar Jone Engelsvold og seniorrådgivar Randi Lotsberg -Kan vi gjere ein forskjell? -Vegen å gå Formålet 1. Regionale forskningsfond skal STYRKE FORSKING FOR REGIONAL

Detaljer

Regionalt forskingsfond. Sekretariatsleiar Jone Engelsvold.

Regionalt forskingsfond. Sekretariatsleiar Jone Engelsvold. Regionalt forskingsfond Sekretariatsleiar Jone Engelsvold. Formålet 1. Regionale forskningsfond skal STYRKE FORSKING FOR REGIONAL INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING ved å støtte opp under regionens prioriterte

Detaljer

Forsking i kommunal sektor - kva gjer vi? Regionalt forskingsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes og seniorrådgivar Randi Lotsberg.

Forsking i kommunal sektor - kva gjer vi? Regionalt forskingsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes og seniorrådgivar Randi Lotsberg. Forsking i kommunal sektor - kva gjer vi? Regionalt forskingsfond, Vestlandet Styreleiar Åshild Kjelsnes og seniorrådgivar Randi Lotsberg. Formålet med regionale forskingsfond 1. Regionale forskningsfond

Detaljer

Regionalt forskningsfond, Vestlandet Utlysingar Sekretariatsleiar Jone Engelsvold

Regionalt forskningsfond, Vestlandet Utlysingar Sekretariatsleiar Jone Engelsvold Regionalt forskningsfond, Vestlandet Utlysingar 2014 Sekretariatsleiar Jone Engelsvold Retningslinene definerer formålet 1. Regionale forskningsfond skal STYRKE FORSKING FOR REGIONAL INNOVASJON OG REGIONAL

Detaljer

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Sogndal 19-20. juni 2014 Fosshaugane Campus Bilde frå Kvålslid september 2012. Eplesorten Discovery er klar til hausting. Styremøtet

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Fagdag om evaluering og erfaringer med folkehelserelatert forskning 10.desember 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Fagdag om evaluering og erfaringer med folkehelserelatert forskning 10.desember 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Fagdag om evaluering og erfaringer med folkehelserelatert forskning 10.desember 2015 Regionale forskingsfond (RFF) Midler fra Kunnskapsdepartementet Bestilling fra fylkestingene

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet - Årsrapport 2014

Regionalt forskingsfond Vestlandet - Årsrapport 2014 REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2015/4733-1 Saksbehandlar: Jone Engelsvold Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 138/15 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet

Detaljer

Forskingsmidlar for kommunane. Randi Lotsberg, Regionalt forskingsfond Vestlandet Stavanger 7. september 2017

Forskingsmidlar for kommunane. Randi Lotsberg, Regionalt forskingsfond Vestlandet Stavanger 7. september 2017 Forskingsmidlar for kommunane Randi Lotsberg, Regionalt forskingsfond Vestlandet Stavanger 7. september 2017 Styrke forskning for regional innovasjon og utvikling Mobilisere til økt FoUinnsats i regionene

Detaljer

Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes.

Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes. Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet Styreleiar Åshild Kjelsnes. Om: Regionalt forskingsfond Vestlandet Fondsregionen: Sogn og Fjordane,

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer

Om regionale forskingsfond

Om regionale forskingsfond Om regionale forskingsfond Informasjonsmøte om Regionalt forskingsfond Vestlandet 16 april 2010 Jone Engelsvold, sekretariatsleiar Eg skal snakke om: 1. Bakgrunn for regionale forskingsfond 2. Forarbeidet

Detaljer

Ny plattform for regional forskingsinnsats

Ny plattform for regional forskingsinnsats Ny plattform for regional forskingsinnsats Jone Engelsvold, Regionalavdelinga Fylkeskommunen Fylkeskommunen er tillagt ei forsterka rolle som regionale utviklingsaktør. (st. meld 12 (2006 2007) Kva skal

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Styrings og administrasjonsutgifter RFF Vestlandet 2015

Styrings og administrasjonsutgifter RFF Vestlandet 2015 REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2015/3058-4 Saksbehandlar: Jone Engelsvold Delegert saksframlegg Fylkesrådmannen etter fullmakt Styrings og administrasjonsutgifter RFF Vestlandet 2015 Samandrag I brev frå Kunnskapsdepartementet

Detaljer

REGIONALAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet

REGIONALAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/23416-1 Saksbehandlar: Jone Engelsvold Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 04.12.2014 Fornya samarbeidsavtale mellom Rogaland fylkeskommune, Hordaland

Detaljer

Kompetansemekling i privat og off sektor

Kompetansemekling i privat og off sektor Kompetansemekling i privat og off sektor - Eit undertittel tilbod for å auke innovasjonsevna og dermed verdiskaping og konkurransekraft - Erfaringar med KM-teneste og RFF Vest-pilot - Øyvind Heimset Larsen,

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Mobilisering av kommunar på Vestlandet til forskingsinnsats. Sekretariatsleiar Jone Engelsvold

Mobilisering av kommunar på Vestlandet til forskingsinnsats. Sekretariatsleiar Jone Engelsvold Mobilisering av kommunar på Vestlandet til forskingsinnsats Sekretariatsleiar Jone Engelsvold Tema for innlegget Behovet for nye grep Eiga satsing inn mot kommunal sektor Kompetansemekling Rådmannsgruppe/brei

Detaljer

Kort om utredning om videre utforming av regionale forskningsfond. 7. oktober 2009, UiB Forskningsutvalget. Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland

Kort om utredning om videre utforming av regionale forskningsfond. 7. oktober 2009, UiB Forskningsutvalget. Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland Kort om utredning om videre utforming av regionale forskningsfond 7. oktober 2009, UiB Forskningsutvalget Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland Forkortet innlegg: ewø/ama Innhold Kort om utredningsarbeidet

Detaljer

Ny regional satsing frå Norges Forskingsråd, i Sogn og Fjordane VRI 4

Ny regional satsing frå Norges Forskingsråd, i Sogn og Fjordane VRI 4 2017 2019 Næringsforum Førde 29. november 2016 Ny regional satsing frå Norges Forskingsråd, i Sogn og Fjordane VRI 4 Arne Monrad Johnsen Sogn og Fjordane fylkeskommune prosjektleiar KVA VIL VI OPPNÅ? I

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2018-2019 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for perioden

Detaljer

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune.

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812222-59 Arkivnr. 563 Saksh. Engelsvold, Jone Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE,

Detaljer

De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen. Lars Krogh

De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen. Lars Krogh De regionale forskningsfondene og VRI - noen refleksjoner basert på data fra den første utlysningen Lars Krogh lkr@rcn.no Prosjekttyper etter region Antall 70 60 50 40 30 20 10 BIP Kvalif Forsk ISP 0

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

VestMarin. Årsrapport 2012

VestMarin. Årsrapport 2012 VestMarin Årsrapport 2012 Bergen, 7. mars 2013 Bakgrunn Denne årsrapporten omfattar aktiviteten i samarbeidsarenaen for dei fire vestlandsfylka ; Vestlandssamarbeidet marin satsing (VestMarin) i 2012.

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 563. Regionalt forskingsfond Vestlandet - stønad til 30 forprosjekt innan forsking på Vestnorske tema

Kopi til: Arkivnr.: 563. Regionalt forskingsfond Vestlandet - stønad til 30 forprosjekt innan forsking på Vestnorske tema HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 15. august 2011 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200911851-68/JOEN Kopi til: Arkivnr.: 563 Regionalt forskingsfond Vestlandet - stønad

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune, Norges forskningsråd DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN Dok.nr. 2 7 HOV 2008 T ArklvnrSb 6.Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200806720-/TMA

Detaljer

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Forskningsrådet jobber på tre fronter for å styrke det regionale

Detaljer

Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte.

Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte. Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte. AUD-rapport 09-17 Tittel: Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte AUD-rapport

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Arkivsak: 200911851-134 FYLKESRÅDMANNEN: 03. MAI 2013

ÅRSRAPPORT 2012. Arkivsak: 200911851-134 FYLKESRÅDMANNEN: 03. MAI 2013 Arkivsak: 911851-134 FYLKESRÅDMANNEN: 03. MAI 2013 ÅRSRAPPORT 2012 0 SAMANDRAG OG HOVUDRESULTAT Regionalt forskingsfond Vestlandet har også i 2012 oppretthalde interessa blant brukarane. Det er motteke

Detaljer

GJELDANDE TIL NY 01.0

GJELDANDE TIL NY 01.0 H HANDLINGSPLAN REGIONALT FORSKINGSFOND VESTLANDET 01.01.2015-01.04.2016 GJELDANDE TIL NY HANDLINGSPLAN ER VEDTEKEN AVV STYRET VÅRR 2016 Godkjent av styret 19. november 2015 1 1 OVERORDNA FØRINGAR 1.1

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

NØKKELDATA ANSVAR OG LEIING MÅL OG OPPDRAG MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR SAMANDRAG AV. Satsingsområde RFF Vestlandet relatert arbeid

NØKKELDATA ANSVAR OG LEIING MÅL OG OPPDRAG MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR SAMANDRAG AV. Satsingsområde RFF Vestlandet relatert arbeid NØKKELDATA SAMANDRAG AV Satsingsområde RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane (akronym) Fylkesporteføljen av prosjekt finansiert av Regionalt forskingsfond Vestlandet, saman med relatert FoU utviklingsarbeid

Detaljer

Innhold 1 Innledning Bakgrunn for ordninga Formålet med regionale forskningsfond Fondsstyret Styrets arbeid...

Innhold 1 Innledning Bakgrunn for ordninga Formålet med regionale forskningsfond Fondsstyret Styrets arbeid... Bestillingsbrev til Regionalt forskningsfond Midt-Norge 2016-2019 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for ordninga... 2 1.2 Formålet med regionale forskningsfond... 2 2 Fondsstyret... 3 2.1 Styrets

Detaljer

Om VRI4 Sogn og Fjordane mobilisering til forsking og utvikling

Om VRI4 Sogn og Fjordane mobilisering til forsking og utvikling 2017 2019 Møte med næringsmedarbeidarar i Førde 16. november 2017 Om VRI4 Sogn og Fjordane mobilisering til forsking og utvikling Arne Monrad Johnsen Sogn og Fjordane fylkeskommune prosjektleiar KVA VIL

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Forskings- og høgare utdanningsmiljøa i Hordaland Sentrale samarbeidspartar i arbeidet med regional utvikling - eiga distribusjonsliste Vår ref.: (nyttast

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Forskningsmidler øremerket bedrifter på Vestlandet. v/sekretariatsleder Jone Engelsvold i Regionalt forskningsfond Vestlandet

Forskningsmidler øremerket bedrifter på Vestlandet. v/sekretariatsleder Jone Engelsvold i Regionalt forskningsfond Vestlandet Forskningsmidler øremerket bedrifter på Vestlandet v/sekretariatsleder Jone Engelsvold i Regionalt forskningsfond Vestlandet Hva skal til for at din bedrift kan få midler? - Har bruk for forskning for

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

Hand lings plan

Hand lings plan Hand lings plan 2016 2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Regionale forskningsfond... 3 1.2 Regionale utfordringer... 3 1.3 Forskning og forskningsbasert innovasjon RFF Agders rolle... 4 2. Fondets forhold

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Regionale virkemidler virker de?

Regionale virkemidler virker de? Regionale virkemidler virker de? daglig leder Bodil Lindestad, Regionalt forskningsfond Agder 13. februar 2013 www.regionaleforskningsfond.no/agder Presentasjonen 1. Kort om Regionale forskningsfond 2.

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2010-12 Vedtatt av fondsstyret 11.08.10 1 Innledning Handlingsplanen er utarbeidet av fondsstyret for det regionale forskningsfond Oslofjordfondet. Planen er utarbeidet på bakgrunn av bestillingsbrevet

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Regionalt forskningsfond Agder

Regionalt forskningsfond Agder Informasjonsmøte UIA, Gimlemoen 8. september 2011 Informasjon om fondet og fondets strategi Regionalt forskningsfond Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Nord-Norge Nordland, Troms,

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Regionale forskingsfond og forskingsstrategi

Regionale forskingsfond og forskingsstrategi Regionale forskingsfond og forskingsstrategi Notat til møte i Det sentrale forskingsutvalet ved UiB Onsdag 7. oktober 2009 ved Gunnstein Akselberg 1. Bakgrunn og føremål regionalt forskingsfond Stortinget

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

VRI Sogn og Fjordane

VRI Sogn og Fjordane Inkubatoralliansen Innovasjonsforum Partnerskapsprosjekt: Sogn og Fjordane Framtidsfylket Prosjektansvarleg: Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/ Lars Hustveit Prosjektleiar: Ingjerd Skogseid, VF (2007) Dag

Detaljer

VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid

VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid 10.03.11 2011 Steffen Ahlquist RFFNORD Med god hjelp fra: Arild Røkenes VRI Finnmark og Stig Ulvang VRI Troms To små trær i virkemiddelskogen? Vanskelig

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Bestilling til Regionalt forskingsfond Vestlandet

Bestilling til Regionalt forskingsfond Vestlandet Bestilling til Regionalt forskingsfond Vestlandet Drøftingsutkast, august 2012 1 Regionalt forskingsfond eit virkemiddel for regional utvikling s. 2 2 Innretning av arbeidet i Regionalt forskingsfond Vestlandet

Detaljer

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Kort om regionale forskningsfond Opprettet som en del av forvaltningsreformen med det formål å mobilisere til økt

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd

Detaljer

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013

Utlysninger fra RFF Agder høsten daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Utlysninger fra RFF Agder høsten 2013 daglig leder Bodil Slettebø Lindestad 5. september 2013 Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av

Detaljer

Auka konkurransekraft gjennom samarbeid om felles FoUutfordringar. Finn fram i finansieringsjungelen, Oslo, 20. april 2010

Auka konkurransekraft gjennom samarbeid om felles FoUutfordringar. Finn fram i finansieringsjungelen, Oslo, 20. april 2010 Auka konkurransekraft gjennom samarbeid om felles FoUutfordringar prosjekt på industribær Merete Lunde FoU og kvalitetsdirektør Finn fram i finansieringsjungelen, Oslo, 20. april 2010 Kvalitet gjennom

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond 1. Foreløpig utredningsrapport levert KD 17.april 2. Forankringsmøter med ulike aktører UHR, Sametinget, IN, SIVA, LO, NHO, Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon, KS sine

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Fondenes status og videre utfordringer

Fondenes status og videre utfordringer Fondenes status og videre utfordringer Regionale forskningsfonds årskonferanse Svolvær 22.-23. mai 2013 Olav R. Spilling Fondenes status og videre utfordringer bidrar de til «forskning i hele landet»?

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2017-2018 Vedteken av styret 26. oktober 2016 Innhald 1. Overordna føringar... 3 1.1. Formålet med regionale forskingsfond... 3 1.2 Føringar frå fylkestinga og prioriterte tema... 3 1.3 Rammeverk

Detaljer

INU-FSF HANDLINGSPLAN FOR 2013

INU-FSF HANDLINGSPLAN FOR 2013 INU-FSF HANDLINGSPLAN FOR 2013 1 INNLEIING 1.1 BAKGRUNN ESA godkjente 19. juli 2006 regjeringa sitt forslag om gjeninnføring av ordninga med differensiert arbeidsgjevaravgift frå og med 1. januar 2007.

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Finansiering av forsking i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1741 STYRESAK: 049/15 STYREMØTE:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK Dagsett 11. mai 2017 Forslaget er justert med utgangspunkt i høyringsfråsegnene og synspunkt frå styringsgruppa 20. april 2017.

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Hamar. 08.06.2015 Bakgrunn og formål: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU- innsats

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Auka primærproduksjon og verdiskaping innan frukt og bær

Auka primærproduksjon og verdiskaping innan frukt og bær Auka primærproduksjon og verdiskaping innan frukt og bær Stein Harald Hjeltnes Njøs næringsutvikling AS Kurs for landbruks- og miljøforvaltninga i kommunane, Hotel Alexandra 22.10.2013 1 Berekna omsetningsverdi

Detaljer

Regionale Forskningsfond Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/1670-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: 24.09.2014 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 08.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Guro Mjanger SAKA GJELD: Statusrapport om forsking og innovasjon i Helse Førde ARKIVSAK: 2012/3702 STYRESAK: 068/2016

Detaljer

HANDLINGSPLAN REGIONALT FORSKINGSFOND VESTLANDET

HANDLINGSPLAN REGIONALT FORSKINGSFOND VESTLANDET HANDLINGSPLAN REGIONALT FORSKINGSFOND VESTLANDET 2014-15 Vedteken på styremøte 5. desember 2013 1 OVERORDNA FØRINGAR 1.1 Formålet med regionale forskingsfond Kunnskapsdepartementet har fastsett at formålet

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

HANDLINGSPLAN REGIONALT FORSKINGSFOND VESTLANDET

HANDLINGSPLAN REGIONALT FORSKINGSFOND VESTLANDET HANDLINGSPLAN REGIONALT FORSKINGSFOND VESTLANDET 2015-16 Godkjend av styret 28. oktober 2014 1 OVERORDNA FØRINGAR 1.1 Formålet med regionale forskingsfond Kunnskapsdepartementet har fastsett at formålet

Detaljer

Prosjekt: Velferdsteknologi og automasjon Eid omsorgssenter. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling

Prosjekt: Velferdsteknologi og automasjon Eid omsorgssenter. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling EID KOMMUNE Prosjekt: Velferdsteknologi og automasjon Eid omsorgssenter Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling Regionalt program for leverandørutvikling Sogn og Fjordane Bakgrunn og

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer