Orientering om status, strategier og utlysninger i RFF nå i 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om status, strategier og utlysninger i RFF nå i 2015"

Transkript

1 Orientering om status, strategier og utlysninger i RFF nå i 2015

2 RFF Vestlandet nøkkelinfo Ordningen med Regionale forskingsfond flytta til ordinær post på Statsbudsjettet Løyving auka frå fast tildeling kr til i I tillegg kjem midler frå 15 % pott/felles. Ny 5 års avtale mellom dei tre fylka om adm og styring Siste år av eksisterande politisk bestilling og styre Ny bestilling skal formast og få vedtak i fylkestinga desember Prosess startar i mai. Nytt val av styre fylkestinget desember

3 Retningslinene definerer formålet 1. Regionale forskningsfond skal STYRKE FORSKING FOR REGIONAL INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. 2. Innenfor regionens prioriterte områder skal fondene også BIDRA TIL LANGSIKTIG, GRUNNLEGGENDE KOMPETANSEBYGGING i relevante forskningsmiljøer, og dermed bidra til økt forskningskvalitet og til utvikling av gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker. 3. Fondene skal møte uttrykte FoU-behov i regionene gjennom å støtte FOU- PROSJEKTER INITIERT AV BEDRIFTER, OFFENTLIGE VIRKSOMHETER INKLUDERT UNIVERSITETER, HØYSKOLER OG FORSKNINGSMILJØER. 4. Støtten kan gå til PROSJEKTER LOKALISERT I OG UTENFOR FONDSREGIONENS GEOGRAFISKE NEDSLAGSFELT. Kunnskapsdepartementet, oktober 2009

4 Forsking? = Arbeidsmetode Empiri, begrep, komparasjon, teori, hypotese, verifisering, ny teori.. Målet med forsking er ny kunnskap - Nye tenester/nye produkt - Bli tatt i bruk av organisasjon/kommersialisert i marknad - Som gir innovasjon - Forsking ny kunnskap bruk av Forskingsbasert innovasjon

5 Sentralt spørsmål: Når gir det innovasjon å kople forsking og bedrift eller forsking og f eks kommune/fylkeskommune? Viktig å forstå sentrale trekk ved det REGIONALE INNOVASJONSSYSTEMET Regionalt landskap & regionale utfordringar

6 Relevans & Potensiale Kvar trengs det forsking? Kven kan bli god på dette? SAMARBEID OG TILRETTELEGGING

7 Mange virkemidler & finansierings - muligheter

8 Regionalt forskingsstrategi - Felles strategidokument - Kunnskapsbehov - Satsingsområde - Samarbeid - Første versjon laga i 2010

9

10 Styret Sogn & Fjordane Åshild Kjelsnes, styreleiar, Fylkesordførar Steinar Dvergsdal, Styremedlem, Gardbrukar. Diverse styreverv landbruk/mat Jørild Hovland, 1. Vara, Prosjektleiar Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane Agnar Lyng, Måløy, 2. Vara, Daglig leder Lyng AS Rogaland: Janne Johnsen, Nestleiar, Fylkesordførar Frank Blaker, Styremedlem, Partnar Procom Venture. Marta Ulvund, 1.vara, Professor Norges Vetrinærhøgskole Rune Johansen, 2. Vara, Daglig leder Simsea AS. «Felles folkevalgt nemnd» Hordaland Tom Christer Nilsen, Styremedlem, Fylkesordførar Solveig Holm, Styremedlem, Leder prosjektutvikling Bergen Næringsråd Steinar Nesse, 1. Vara, Rådmann Fjell kommune Rita Brokstad, 2. Vara, Seniorrådgivar Innovasjon Norge Hordaland Staten (NFR) Anne Siri Høiland, Styremedlem, Regiondirektør Tine Sør Asle Lygre, Styremedlem, Dagleg leiar Idevekst Energi AS Roald Leivestad, 1 vara, Marknadsdirektør Saga Fjordbase AS Ole Hetland, 2. Vara, Utbyggingsdirektør for konserthuset i Stavanger

11 Administrasjon og forvaltning Avtalen mellom fylka regulerer. Delegert sak FYRA/FUV. 1. For 2015 vert det lagt opp til slik kostnadsfordeling av administrasjonsressursane i Regionalt forskingsfond Vestlandet: Sekretariatet - stillingsressursar kr Sogn og Fjordane kr ,75 stillingsressurs (Arne M) Rogaland kr ,25 stillingsressurs (Mette) Hordaland kr ,5 stillingsressurs (Jone-Randi- Rajwinder) Drift av sekretariatet mobilisering - kjøp av tenester kr Styret utgifter til møter, reise & honorar kr SUM Kr

12 Ny rådgivar - portefølje/kontroll 50 % stilling. Rajwinder Kaur Daphu. Siv øk frå NHH. Erfaringer frå bedrift og bank controller. 12

13 Portefølje og økonomi aktive fleirårlege hovudprosjekt, 13 av desse er under oppstart/i kontraktsfase 54 aktive kvalifiseringsprosjekt Samla tildelt sum aktive prosjekt: 111 millionar kroner KD Renter Fråtrekk budsjettert administrasjon Disponibelt frå KD etter adm Trekt inn frå prosjekt Delsum disponibelt Ikkje disponert til prosjekt Ikkje nytta midlar frå budsjett adm Samla disponibelt Forskuttert SAMLA TIL UTLYSING 2015 Kr Eigendel/i fond per : Kr

14 Utvær, Solund, 2014 Regionalt forskingsfond Vestlandet ANALYSE AV HOVUDPROSJEKTSØKNADER Arne Monrad Johnsen Regionalt forskingsfond Vestlandet og Sogn og Fjordane fylkeskommune 25. februar 2015

15 FYLKESVIS FORDELING AV STØTTE TIL HOVUDPROSJEKT I sum for perioden er det delt ut mill kr i støtte til dei tre fylka til hovudprosjekt. SUM LØYVINGAR TOTALT TIL KVART FYLKE (KRX1000) M Rogaland har fått mest støtte, med nesten 57 mill kr. Deretter kjem Hordaland med nesten 56 mill kr og Sogn og Fjordane med 26 mill kr. For Sogn og Fjordane svarar summen til 18,7 % av totalsummen som er utbetalt. Etter KD sin fordelingsnøkkel for støtte til fondsregionane, skulle Sogn og Fjordane hatt om lag 21,7 %, eller om lag 30 mill kr så langt. I Sogn og Fjordane er 21% av fondsmidlane omtalt som eit mål å nå. På tilsvarande måte kan dei to andre fylka setje seg sine mål, som vist på neste side: Hordaland S og Fj Rogaland ÅRLEGE LØYVINGAR TIL KVART FYLKE I PERIODEN (KRX1000) M Hordaland S og Fj Rogaland S og Fj Regionalt forskingsfond Vestlandet

16 TEMATISK FORDELING AV TAL SØKNADER Etter 5 år har det kome inn flest søknader frå offentleg sektor, med 66 søknader. Deretter kjem blå mat og energi, med høvesvis 57 og 54 søknader. I botnen ligg grøn mat med 24 søknader og reiseliv med 12 søknader TAL SØKNADER I KVART TEMA TOTALT M Det har auka på med søknader frå offentleg sektor som er retta inn mot problemstillingar i reiselivet. Det vart ikkje utlyst hovudprosjekt for reiseliv i 2010 og BLÅ ENERGI OFFENTLEG GRØN REISELIV TAL SØKNADER I KVART TEMA ÅRLEG M BLÅ ENERGI OFFENTLEG GRØN REISELIV OFFENTLEG Regionalt forskingsfond Vestlandet

17 TEMATISK UTTELJING PÅ SØKNADER Det har så langt vore gitt flest tilsegn til «blå mat» og «offentleg sektor», med 19 kvar. Deretter kjem «energi» med 13 tilsegn, «grøn mat» med 11 tilsegn og «reiseliv» med 2 tilsegn. Best utteljing i høve tal søknader har «grøn mat» hatt, med 46% TAL TILSEGN I KVART TEMA TOTALT M BLÅ ENERGI OFFENTLEG GRØN REISELIV Søknader frå «reiseliv» har tilsvarande berre hatt ei utteljing på 17%. TEMATISK UTTELJING - PROSENT SØKNADER SOM HAR FÅTT STØTTE M BLÅ ENERGI OFFENTLEG GRØN REISELIV Regionalt forskingsfond Vestlandet

18 TEMATISK FORDELING AV STØTTE Etter 5 år har søknader frå offentleg sektor oppnådd vel 44 mill kr i støtte. Dette er tematisk best. Søknader frå «blå mat» har fått 37 mill kr, «energi» 29 mill kr, «grøn mat» 22 mill kr og «reiseliv» 6 mill kr. På den nedste figuren er ei framstilling av utviklinga av dei årlege tematiske løyvingane i perioden. «Offentleg sektor» har fått relativt mykje midlar til FoU-prosjekt alle dei fire siste åra, etter ein svak start i Blå mat har hevda seg spesielt godt dei to siste åra. Grøn mat var relativt gode i 2010 og 2014, medan energi har vore jamt middels gode, med 2013 som svakaste år. Regionalt forskingsfond Vestlandet 2014 SUM LØYVINGAR TOTALT TIL KVART TEMA (KRX1000) M BLÅ ENERGI OFFENTLEG GRØN REISELIV ÅRLEGE TEMATISKE LØYVINGAR I PERIODEN (KRX1000) M BLÅ ENERGI OFFENTLEG GRØN REISELIV OFFENTLEG

19 UTTELJING BÅDE FYLKESVIS OG TEMA FOR TEMA Sogn og Fjordane har vore best på «blå mat». Rogaland har vore best innanfor «grøn mat» og «offentlege prosjekt», medan Hordaland har vore best innanfor «energi». NCE har vore best innanfor «reiseliv», med 100% utteljing. Frå Sogn og Fjordane har det ikkje vore søkt om midlar til FoU-prosjekt innanfor den bedriftsrette utlysinga for reiseliv i perioden. Men, innanfor «offentlege utviklingsoppgåver» har det vore fleire reiselivssøknader frå Sogn og Fjordane. Regionalt forskingsfond Vestlandet

20 2014 er femte år med Regionale forskingsfond. Viktige oppgåver har vore: - Dialog med regionale utviklingsaktørar, forskingsmiljø og brukarar innan privat og offentleg sektor om utfordringar og grunnlag for årlege prioriteringar i forskingsfondet. - Informasjonsmøte og kurs i søknadsskriving - Utlysing av forskingsmidlar og vurdering av søknader. - Organisere beslutningsprosess legge til rette for styrearbeidet. - Prosjektoppfølging, økonomistyring og resultatrapportering av i snitt ca. 100 aktive prosjekt - Kommunikasjonsarbeid og oppfølging av søkjargrupper. 20

21 Nokre nøkkelresultat frå arbeidet: - Fondet lyste i 2014 ut midlar til forskingsprosjekt innan fire hovudtema i fylkestinga si bestilling. - Fondet tok i mot 43 søknader om stønad til forprosjekt. - Fondet tok i mot 61 søknader om stønad til hovudprosjekt. - Fondet gav tilsegn om stønad til 22 regional kvalifiseringsstønad/forprosjekt med ei tilskotramme på kr Fondet gav tilsegn om stønad til 13 Regionale Bedriftsprosjekt og 5 Regionale offentlege prosjekt (omtala som hovudprosjekt) med ei tilskotramme på kr , prosjekt frå Vestlandet fekk til saman kr ,- frå 15 % potten. - Fondet har hatt heile 178 deltakarar på informasjonsmøte og prosjektverkstader i Fondet sitt nyheitsbrev har 591 abonnentar fordelt på omlag 250 organisasjonar. - Fondet fekk mange presseoppslag i samband med tildelingar av prosjektstøtte og har sjølv produsert fleire artiklar om prosjekt på - Prosjekta rapporterer i 2014 om 64 faglege rapportar, foredrag eller faglege presentasjonar og frå om utvikling av 33 ferdigstilte nye/forbetra produkt, prosessar eller tenester. 21

22 2014-prosjekt - ENERGI Tilsegn om inntil kr. Tittel Prosjektansvarleg Integrasjon av vind- og tordenprognoser i Promaps STORMGEO AS Kvalifisering av teknologi for fremstilling av Ensol metalliske nanopartikkler ved fysisk fordampning. AS Cybersecurity Incident Response Framework for SECURE-NOK the O&G Industry to Optimize Oil Production and AS Prevent Safety and Environmental Disasters Hydroakustisk energioverføring og kommunikasjon Transmark Subsea AS Endres i topp-/bunntekst 22

23 Tilsegn om Tittel inntil kr prosjekt - MAT Prosjektansvarleg Nye siderprodukt frå Hardanger HARDANGER SIDERPRODUSENTLAG Fiskeprotein i restråstoff - et helseprodukt for mennesker HALSTENSEN GRANIT AS Dietary AGD modulation EWOS AS Dyrking og foredling av makroalger av høy kvalitet til nye matprodukter Austevoll Seaweed Farm AS Developing and optimizing mackerel filleting. Pelagia AS Opening processing potential for Norwegian industry Konsistenstilpasset mat til eldre MÅLTIDETS HUS AS Kvalitetsproduksjon av bringebær i veksthus og tunnel Jone Wiig Gartneri AS Integrert bekjempelse av eplebladlus og pæresuger Sognefrukt SA Brunalger til mat - dyrking av råvarer og prosessering av trygge og sunne produkter gjennom utvikling av forskningsbasert kunnskap Teknologiutvikling for storskala dyrking og høsting av tunikater (sekkedyr) Seaweed AS TuniChor (sus) Endres i topp-/bunntekst 23

24 2014-prosjekt - OFFENTLEG Tilsegn om inntil kr. Tittel Prosjektansvarleg Robuste og bærekraftige lokalsamfunn - Lokal overvannnsdisponering og blågrønne tiltak er en del av løsningen Besøksforvaltning og lokalsamfunnsutvikling Klimatilpasning og endringer i kommunal risikohåndtering/beredskap. Instrumentering, prosessforståelse som grunnlag for tidlig varsling. STAVANGER KOMMUNE NÆRØYFJORDEN VERDSARVPARK AURLAND KOMMUNE Klimaservice i Hordaland Hordaland fylkeskommune Medarbeiderdrevet innovasjon i kommuner. SOLA KOMMUNE "Fra prosjekt til praksis" Korleis jobbe betre samen om Inn på tunet KVINNHERAD tilbod? Endres i topp-/bunntekst KOMMUNE 24

25 III b Mottekne søknader om regional kvalifiseringsstønad i 2014 Det samla mottaket av søknader i 2014 ser slik ut: Bærekraftig mat Grøn Blå Offentlege utviklings oppgåver Energi Reiseliv Samla Søknader frå Sogn og Fjordane Søknader frå Hordaland Søknader frå Rogaland Samla Tabell 1: Innkomne søknader om regional kvalifiseringsstønad på tema og fylke Fordeling av vedtak 2014 Dei 43 søknadene om regional kvalifiseringsstøtte fordeler seg slik med omsyn til vedtaket: Søknader med tilsegn 22 Søknader med avslag 11 Søknader med formelle feil 10 25

26 Prosj.nr Prosj.tittel Prosj.ansv. Prosj.leder Mottatt SUM Optimalt tidspunkt for synkron avlusning i utvandringsruta til Vossolaksen Vossolauget v/voss klekkeri Barlaup, Bjørn Torgeir Nye fiskefelt og nye fangstmetoder for sjøkreps og dypvannsreker i Hordaland H2VCT - Hydrogen powered Vertical Container Terminal Ny marin biomasse, gytimg og vekst hos sekkedyr (Tunikater) i Hardangerfjorden Er dekk og diesel-landbruket berekraftig matproduksjon? Miljøvennlig grønnsak-, fruktog bærproduksjon; bruk av mikroorganismer som plantevernmiddel og vekstfremmer Norsk makrellstørje som råstoff for sushi (Forprosjekt): En ny næring for fiskeflåten langs Vestlandskysten Utvikle bærekraftig produksjon av sykdomsfri tropisk rekeyngel for bedret dyrehelse og mattrygghet knyttet til oppdrett Forprosjekt for å legge grunnlag for hovedprosjekt om reduksjon av utslipp av fosfor fra husdyrproduksjonen gjennom tilpasning av fôret Mer effektiv, rasjonell og mindre ressurskrevende melkeproduksjon med FeedRobot Ny pumpeteknologi for økt utnyttelse av oljebrønner basert på Magneto Fluid Dynamic Jørstad marin AS CMR Prototech AS SCALPRO AS Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn EIRIK VOLL Brødrene Hillersøy AS ECOSHRIMP AS Felleskjøpet Rogaland Agder SA T KVERNELAND & SØNNER AS ENERGIUNION AS Meir og betre frukt Norsk Fruktrådgiving Hardanger Kommunikasjon av usynlige farer- utfordringer knyttet til radon i vestnorske kommuner Choke turbine for producing hydroelectricity. Development of a choke turbine technology for exploiting the flowing energy from wellflow. Fjell kommune Jørstad, Knut Eirik Svendsen, Tjalve Magnesen, Thorolf Hegrenes, Agnar Verheul, Michel Hillersøy, Tore Hjelmervik, Trond Ove Rustung Gjefsen, Torger Schei, Ingunn Storbekk, Robert Milford, Anna Krøvel, Anne Vatland Tool Tech AS Rød, Magne Lice intervention and mucosal mapping on farmed salmon Aktiv skole - daglig, lærerstyrt fysisk aktivitet. Kvalifisering av offshore geometri Utviklingsprosess for løysing av brukarkonfliktar mellom terrengsykling og hjorteinteresser for å styrke lokal verdiskaping. Kompost med jordforbetrande effekt til frukt- og bærnæringa En ny vri på virkemiddelapparatet i Rogaland Samhandling i lokalt folkehelsearbeid Ørretrogn til konsum - forprosjekt Quantid oc AS Stavang er Kommu ne, Windma ster Technol ogies AS Sogndal komm SIMAS Næring AS Rogalan d fylkeskommun e Stryn kommu ne SVANØ Y HAV Elisa beth Swee tman Dyrst ad, Sindr e Jone Søbø Brend ehaug, Eivind Hatleli, Liv Ashei m, Bjørn Terje Dverg sdal, Geirm und Vågen, Ove Inge reviderin g

27 Interessa held seg i 2015 Fagvurdering i desse dagar Styremøte 4. juni

28 UTLYSINGSTEMA Føremål Sum Avsett til regional kvalifiseringsstøtte i 2015 Inntil kr Avsett til hovudprosjekt med søknadsfrist 11. februar Inntil kr maksimalt 3 millionar kr i støtte per prosjekt Avsett til sjømat inn mot fellesutlysinga med Inntil kr fondsregion Nord Norge 15 % potten 11. feb 2015 Avsett til hovudprosjekt med søknadsfrist 14. Inntil kr oktober maksimalt 3 millionar kr i støtte per prosjekt Totalt til vedtak om fordeling i 2015 Inntil kr

29 dato 29

30 Interessante utfordringar Fokus på omstilling og innovasjon i nasjonal og regional politikk Fokus på teknologioverføring grønt skifte Nye regionale oppgåver - fylkeskommunen som utviklingsaktør og innovasjonsfremjar Ny regional organisering Vestlandet? Ny regional satsing i Forskingsrådet Gode politiske signal t.d. landsmøte DNA Ny bestilling til styret for RFF Vestlandet høve til å kople strategi og virkemidlar 30

31 Arbeid med ny bestilling April (medio) April Mai/Juni August/september September/oktober November Desember Namn på medlemer til arbeidsgruppe og styringsgruppe meldt til Hordaland fylkeskommune Arbeidsgruppa utarbeider drøftingsgrunnlag og møteplan. Første møte i styringsgruppa (telefonmøte). Arbeidsgruppa. Drøftingsmøte med utvalde interessentar Første framlegg til opplegg og prioriteringar. Møte i styringsgruppa. Fylkesvise konsultasjonsmøte opplegg for skriftlege innspel Styringsgruppemøte og framlegg til politisk behandling Sak i fylkestinga Styringsgruppe: Bård Sandal, Norvald Skretting, Jan Heggheim Arbeidsgruppe: Mette Fossan-Bergem, Jone Engelsvold, Lars Hustveit? Mykje kjekt å ta fatt i - 31

Regionalt forskingsfond. Sekretariatsleiar Jone Engelsvold og seniorrådgivar Randi Lotsberg

Regionalt forskingsfond. Sekretariatsleiar Jone Engelsvold og seniorrådgivar Randi Lotsberg Regionalt forskingsfond Sekretariatsleiar Jone Engelsvold og seniorrådgivar Randi Lotsberg -Kan vi gjere ein forskjell? -Vegen å gå Formålet 1. Regionale forskningsfond skal STYRKE FORSKING FOR REGIONAL

Detaljer

Forsking i kommunal sektor - kva gjer vi? Regionalt forskingsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes og seniorrådgivar Randi Lotsberg.

Forsking i kommunal sektor - kva gjer vi? Regionalt forskingsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes og seniorrådgivar Randi Lotsberg. Forsking i kommunal sektor - kva gjer vi? Regionalt forskingsfond, Vestlandet Styreleiar Åshild Kjelsnes og seniorrådgivar Randi Lotsberg. Formålet med regionale forskingsfond 1. Regionale forskningsfond

Detaljer

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Sogndal 19-20. juni 2014 Fosshaugane Campus Bilde frå Kvålslid september 2012. Eplesorten Discovery er klar til hausting. Styremøtet

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Fagdag om evaluering og erfaringer med folkehelserelatert forskning 10.desember 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Fagdag om evaluering og erfaringer med folkehelserelatert forskning 10.desember 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Fagdag om evaluering og erfaringer med folkehelserelatert forskning 10.desember 2015 Regionale forskingsfond (RFF) Midler fra Kunnskapsdepartementet Bestilling fra fylkestingene

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet - Årsrapport 2014

Regionalt forskingsfond Vestlandet - Årsrapport 2014 REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2015/4733-1 Saksbehandlar: Jone Engelsvold Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 138/15 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer

Ny plattform for regional forskingsinnsats

Ny plattform for regional forskingsinnsats Ny plattform for regional forskingsinnsats Jone Engelsvold, Regionalavdelinga Fylkeskommunen Fylkeskommunen er tillagt ei forsterka rolle som regionale utviklingsaktør. (st. meld 12 (2006 2007) Kva skal

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

REGIONALAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet

REGIONALAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/23416-1 Saksbehandlar: Jone Engelsvold Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 04.12.2014 Fornya samarbeidsavtale mellom Rogaland fylkeskommune, Hordaland

Detaljer

Kompetansemekling i privat og off sektor

Kompetansemekling i privat og off sektor Kompetansemekling i privat og off sektor - Eit undertittel tilbod for å auke innovasjonsevna og dermed verdiskaping og konkurransekraft - Erfaringar med KM-teneste og RFF Vest-pilot - Øyvind Heimset Larsen,

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Mobilisering av kommunar på Vestlandet til forskingsinnsats. Sekretariatsleiar Jone Engelsvold

Mobilisering av kommunar på Vestlandet til forskingsinnsats. Sekretariatsleiar Jone Engelsvold Mobilisering av kommunar på Vestlandet til forskingsinnsats Sekretariatsleiar Jone Engelsvold Tema for innlegget Behovet for nye grep Eiga satsing inn mot kommunal sektor Kompetansemekling Rådmannsgruppe/brei

Detaljer

Kort om utredning om videre utforming av regionale forskningsfond. 7. oktober 2009, UiB Forskningsutvalget. Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland

Kort om utredning om videre utforming av regionale forskningsfond. 7. oktober 2009, UiB Forskningsutvalget. Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland Kort om utredning om videre utforming av regionale forskningsfond 7. oktober 2009, UiB Forskningsutvalget Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland Forkortet innlegg: ewø/ama Innhold Kort om utredningsarbeidet

Detaljer

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune.

2. Fylkesutvalet gir fylkesordføraren fullmakt til å signere avtalen på vegner av Hordaland fylkeskommune. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812222-59 Arkivnr. 563 Saksh. Engelsvold, Jone Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE,

Detaljer

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Forskningsrådet jobber på tre fronter for å styrke det regionale

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Forskings- og høgare utdanningsmiljøa i Hordaland Sentrale samarbeidspartar i arbeidet med regional utvikling - eiga distribusjonsliste Vår ref.: (nyttast

Detaljer

VestMarin. Årsrapport 2012

VestMarin. Årsrapport 2012 VestMarin Årsrapport 2012 Bergen, 7. mars 2013 Bakgrunn Denne årsrapporten omfattar aktiviteten i samarbeidsarenaen for dei fire vestlandsfylka ; Vestlandssamarbeidet marin satsing (VestMarin) i 2012.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune, Norges forskningsråd DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN Dok.nr. 2 7 HOV 2008 T ArklvnrSb 6.Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200806720-/TMA

Detaljer

Innhold 1 Innledning Bakgrunn for ordninga Formålet med regionale forskningsfond Fondsstyret Styrets arbeid...

Innhold 1 Innledning Bakgrunn for ordninga Formålet med regionale forskningsfond Fondsstyret Styrets arbeid... Bestillingsbrev til Regionalt forskningsfond Midt-Norge 2016-2019 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for ordninga... 2 1.2 Formålet med regionale forskningsfond... 2 2 Fondsstyret... 3 2.1 Styrets

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

Regionale forskingsfond og forskingsstrategi

Regionale forskingsfond og forskingsstrategi Regionale forskingsfond og forskingsstrategi Notat til møte i Det sentrale forskingsutvalet ved UiB Onsdag 7. oktober 2009 ved Gunnstein Akselberg 1. Bakgrunn og føremål regionalt forskingsfond Stortinget

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 563. Regionalt forskingsfond Vestlandet - stønad til 30 forprosjekt innan forsking på Vestnorske tema

Kopi til: Arkivnr.: 563. Regionalt forskingsfond Vestlandet - stønad til 30 forprosjekt innan forsking på Vestnorske tema HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 15. august 2011 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200911851-68/JOEN Kopi til: Arkivnr.: 563 Regionalt forskingsfond Vestlandet - stønad

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Arkivsak: 200911851-134 FYLKESRÅDMANNEN: 03. MAI 2013

ÅRSRAPPORT 2012. Arkivsak: 200911851-134 FYLKESRÅDMANNEN: 03. MAI 2013 Arkivsak: 911851-134 FYLKESRÅDMANNEN: 03. MAI 2013 ÅRSRAPPORT 2012 0 SAMANDRAG OG HOVUDRESULTAT Regionalt forskingsfond Vestlandet har også i 2012 oppretthalde interessa blant brukarane. Det er motteke

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

Regionale virkemidler virker de?

Regionale virkemidler virker de? Regionale virkemidler virker de? daglig leder Bodil Lindestad, Regionalt forskningsfond Agder 13. februar 2013 www.regionaleforskningsfond.no/agder Presentasjonen 1. Kort om Regionale forskningsfond 2.

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond 1. Foreløpig utredningsrapport levert KD 17.april 2. Forankringsmøter med ulike aktører UHR, Sametinget, IN, SIVA, LO, NHO, Forskningsinstituttenes fellesorganisasjon, KS sine

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid

VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid VRI og RFF rolleforståelse og praktisk samarbeid 10.03.11 2011 Steffen Ahlquist RFFNORD Med god hjelp fra: Arild Røkenes VRI Finnmark og Stig Ulvang VRI Troms To små trær i virkemiddelskogen? Vanskelig

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

INU-FSF HANDLINGSPLAN FOR 2013

INU-FSF HANDLINGSPLAN FOR 2013 INU-FSF HANDLINGSPLAN FOR 2013 1 INNLEIING 1.1 BAKGRUNN ESA godkjente 19. juli 2006 regjeringa sitt forslag om gjeninnføring av ordninga med differensiert arbeidsgjevaravgift frå og med 1. januar 2007.

Detaljer

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder

Regionale forskningsfond Agder. Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder Bodil Lindestad Rådgiver Regionale forskningsfond Agder Kort om regionale forskningsfond Opprettet som en del av forvaltningsreformen med det formål å mobilisere til økt

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Auka konkurransekraft gjennom samarbeid om felles FoUutfordringar. Finn fram i finansieringsjungelen, Oslo, 20. april 2010

Auka konkurransekraft gjennom samarbeid om felles FoUutfordringar. Finn fram i finansieringsjungelen, Oslo, 20. april 2010 Auka konkurransekraft gjennom samarbeid om felles FoUutfordringar prosjekt på industribær Merete Lunde FoU og kvalitetsdirektør Finn fram i finansieringsjungelen, Oslo, 20. april 2010 Kvalitet gjennom

Detaljer

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd

Detaljer

Bestilling til Regionalt forskingsfond Vestlandet

Bestilling til Regionalt forskingsfond Vestlandet Bestilling til Regionalt forskingsfond Vestlandet Drøftingsutkast, august 2012 1 Regionalt forskingsfond eit virkemiddel for regional utvikling s. 2 2 Innretning av arbeidet i Regionalt forskingsfond Vestlandet

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 08.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Guro Mjanger SAKA GJELD: Statusrapport om forsking og innovasjon i Helse Førde ARKIVSAK: 2012/3702 STYRESAK: 068/2016

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Hamar. 08.06.2015 Bakgrunn og formål: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU- innsats

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

Vilkår for å nå målet om eit berekraftig reiseliv

Vilkår for å nå målet om eit berekraftig reiseliv Vilkår for å nå målet om eit berekraftig reiseliv Presentasjon på seminaret «Fjordane frå bre til hav» Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde, 19. - 20. nov. 2015 Carlo Aall Forskingsleiar Vestlandsforsking

Detaljer

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Saksutredning: VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Bakgrunn Vestlandsrådet vedtok tysdag 3. desember i sak 26/13 «Marin Strategi for Vestlandet»,

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa Natur- og kulturbasert næringsutvikling rundt Den Grøne Sløyfa Prosjektansvarleg; Den Grøne Sløyfa Prosjektleiar; Vert oppnemnt seinare Prosjektstart; 01.01.2008 Prosjektavslutning; 31.12.2009 1. MÅL OG

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2017-2018 Vedteken av styret 26. oktober 2016 Innhald 1. Overordna føringar... 3 1.1. Formålet med regionale forskingsfond... 3 1.2 Føringar frå fylkestinga og prioriterte tema... 3 1.3 Rammeverk

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

Prosjekt: Velferdsteknologi og automasjon Eid omsorgssenter. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling

Prosjekt: Velferdsteknologi og automasjon Eid omsorgssenter. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling EID KOMMUNE Prosjekt: Velferdsteknologi og automasjon Eid omsorgssenter Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling Regionalt program for leverandørutvikling Sogn og Fjordane Bakgrunn og

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Prosjektbeskriving: Utviklingsprosjekt inkubator Fram Flora AS. Vår 2016

Prosjektbeskriving: Utviklingsprosjekt inkubator Fram Flora AS. Vår 2016 Prosjektbeskriving: Utviklingsprosjekt inkubator Fram Flora AS Vår 2016 Bakgrunn Fram Flora (FF) har vore industriinkubator frå 2010-2015 og søkjer vidareføring i SIVAs nasjonale inkubasjonssatsning frå

Detaljer

Regionale Forskningsfond Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane - eit delprosjekt i Kunnskapsbasert Norge -

Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane - eit delprosjekt i Kunnskapsbasert Norge - Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane - eit delprosjekt i Kunnskapsbasert Norge - 12.januar 2012 Agnes Landstad Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Bakgrunn Befolkningsutvikling, fråflytting, sentralisering nasjonalt

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 20.8.2010

Handlingsplan. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 Handlingsplan Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 2010 2011 Vedtatt av styret i møte 20.8.2010 1. Innledning Handlingsplanen for Midtnorsk forskningsfond er styrets strategidokument. Her presenteres styrets

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Fylkeskommunen og inntektssystemet Fylkeskommunen og inntektssystemet Møte med KrF, 1.september 2014 Lånegjelda, utvikling 2010-14 Samla lånegjeld auka med over 1 mrd. kr frå 2010-14 Kapitalutgiftene, 2010-14 Brutto kapitalutgifter auka

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

OPPRETTING AV REGIONALE FORSKINGSFOND UTTALE TIL NOREGS FORSKINGSRÅD SI INNSTILLING

OPPRETTING AV REGIONALE FORSKINGSFOND UTTALE TIL NOREGS FORSKINGSRÅD SI INNSTILLING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Næringsgruppa Arkivsak 200802866-3 Arkivnr. 027 Saksh. Engelsvold, Jone Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 23.04.2008 OPPRETTING AV REGIONALE FORSKINGSFOND

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Starten Statistikk har vist at det er mindre nyetablering i Møre og Romsdal enn i resten av landet.

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Hand lings plan. Vedtatt av styret 24.3.2015

Hand lings plan. Vedtatt av styret 24.3.2015 Hand lings plan 2015 2016 Vedtatt av styret 24.3.2015 Innhold 1. Bakgrunn og rammer... 3 2. Fondets formål, visjon og satsingsområder... 3 3. Tidsramme... 4 4. Organisering og utlysning... 4 5. Måloppnåelse...

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Navn: Fylke Forfall Møtt for

PROTOKOLL. Innkalte: Navn: Fylke Forfall Møtt for PROTOKOLL Utvalg: Vestlandsrådet Møtedato: 05.12.12 1000 Møtet hevet 1250 Møtested: Scandic Bergen Airport hotel Innkalte: Navn: Fylke Forfall Møtt for Janne Johnsen H Rogaland Terje Halleland FrP Rogaland

Detaljer

Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond 2. juni 2009 Atle Markussen, Forskningsrådet/Hordaland Forkortet innlegg: ewø/ama Forkortet innlegg EWØ/AMA Innhold Om regionale forskningsfond

Detaljer

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 05.12.2016 Sak nr.: 16/3228-304 Internt l.nr. 41741/16 Sak: 134/16 Tittel: Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder

Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionalt forskningsfond Fondsregion Nord-Norge Mars 2011 Steffen Ahlquist Fondssekretariatet, RFFNORD Og Ketil Åldstedt Rye Styreleder Regionale forskningsfond Nytt forskningspolitisk virkemiddel fra

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bustadmarknaden i Sogn Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bakgrunn Mangel på adekvate bustader for sal eller leige er i stigande grad dei siste åra trekt fram som ein viktig

Detaljer

Oversending av kontrakt

Oversending av kontrakt SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Askedalen 2 6863 LEIKANGER Noreg att: Lars Hustveit Vår saksbehandlar: Anja Gjærum +4722037263 ag@forskningsradet.no Søknad motteken: 26.05.2014 Vår ref.: 241057/O50 Oversending

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer