Island, Icesave og EØS rettslige poenger Skal islandsk garantiordning dekke britiske og nederlandske tap? Et norsk utgangspunkt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Island, Icesave og EØS rettslige poenger Skal islandsk garantiordning dekke britiske og nederlandske tap? Et norsk utgangspunkt"

Transkript

1 Island, Icesave og EØS rettslige poenger Skal islandsk garantiordning dekke britiske og nederlandske tap? Et norsk utgangspunkt Professor Per Christiansen v/juridisk fakultet i Tromsø[1] : Det er imidlertid vanskelig å se at en garantiordning, som ikke faktisk dekker de innskudd som er omfattet, kan tilfredsstille kravene etter ordningen [Bankgarantiordningen for innskudd]. Det har oppstått et økonomisk tap som følge av Icesave-systemet. Dette tapet er i hovedsak forårsaket av islandske beslutninger, dels fra bankene og dels fra myndighetene. Hvis man mener at den islandske stat ikke skal dekke tapet, bør en samtidig svare på spørsmålet om hvem som skal dekke det. [1] Aftenposten 12. januar, Hvem skal dekke tapet? 1

2 Island, Icesave og EØS bankfaglig oppfatning Vi har garantifond for innskytere i Norge i tråd med EØS avtalen Hvis Landsbankinn hadde vært en norsk bank med filial i et annet EØS land hadde norske statsgarantier ikke dekket innlånskontoer i den filialen.[1] [1] Direktøren for Den norske Sparebankforening Arne Hyttnes i Morgunblaðið 18. februar 2

3 Island, Icesave og EU/EØS rettslige poenger; Icesave-avtalen; et forhandlingsresultat Forhandlinger er diktat, som EU-kommsjonær for utvidelse, Olli Rehn sa det under en forelesning ved Háskoli Islands 9. September 2009: EU-kortene er på bordet, det er for lengst klart hva EU kan tilby Island, EUtraktaten og lovene er helt klare. Økonomiprofessor John Kay (Financial Times 24 februar ): Grunnen til at vi herser med islendingene er den samme som hos alle bøller: Vi gjør det fordi vi har makt til å gjøre det. 3

4 Island, Icesave og EØS noen tall Storbritannia hadde ca innskytere, iht. HM Treasury vedtak av 9. oktober 2008 der det fremgår at innskyterne der "will receive their money in full" Icesave rente i Storbritannia = 6,2 % [1], [1] Central Bank of England diskonto på 4,75 % oktober 2006 I Nederland var det ca innskytere. Iht. De Nederlandsche Bank, vedtak av 11. desember 2008: "Icesave savers qualify for compensation of up to EUR 100,000 each", publications/news-and-archive/news- 2008/dnb jsp Icesave rente i Nederland = 5,25 % [2] [2] Den Europeiske Sentralbank diskonto (referanserente) på 3,75 % da Icesave etablerte seg i

5 Island, Icesave og EØS EU/EØS-rettslige rammer Markedet kan bli forstyrret av at visse kredittinstitusjoners filialer gir en høyere dekningsgrad enn kredittinstitusjoner som har fått tillatelse i vertsstaten. Satsene og omfanget av den dekning som garantiordningene gir, bør ikke brukes som et konkurransemiddel.[1] [1] Direktiv 94/19/EF om innskuddsgarantifond, fortalen. 5

6 Island, Icesave og EØS EU/EØS-rettslige rammer Traktaten for EUs funksjonsmåte (TFEU) artikkel 107 og EØS-avtalen artikkel 61 forbyr state aid. Det er alminnelig antatt at det er nasjonale tiltaks virkning på finansmarket som avgjør og ikke intensjonene.[1] Ulovlig støtte er det kun hvis denne er 1) gitt av EFTA-statene eller av statsmidler av enhver form som 2) ikke kommer alle til gode, 3) vrir konkurransen og 4) som påvirker samhandelen avtalepartene i mellom. [1] Jo Shaw, The European Union Law (Palgrave 2000) s

7 Island, Icesave og EØS rettslige utgangspunkt Direktiv 94/19/EC : Dette direktiv kan ikke føre til at medlemsstatene eller deres vedkommende myndigheter blir gjort ansvarlige overfor innskyterne når disse medlemsstatene eller deres vedkommende myndigheter har sørget for å innføre eller å få offentlig godkjent en eller flere ordninger som garanterer innskuddene eller kredittinstitusjonene selv, og som sikrer erstatning eller beskyttelse av innskyterne på de vilkår som er fastsatt i dette direktiv". 7

8 Island, Icesave og EØS rettslig utgangspunkt (2) Direktiv 94/19/EF: Opprettholdelsen i Fellesskapet av ordninger som dekker innskudd over det harmoniserte minstenivå, kan på samme territorium medføre ulik erstatning og ulike konkurransevilkår mellom nasjonale kredittinstitusjoner og filialer av institusjoner fra andre medlemsstater. For å motvirke disse ulempene bør filialene tillates å tilsluttes vertsstatens ordning for at de skal kunne gi sine innskytere de samme garantier som de har i den stat de er etablert" (fortalen). Landsbanki har benyttet seg av denne ordningen; jf. det britiske Financial Service Authoritys vedtak om å godkjenne Landsbanki Islands hf (FSA No / juli 2006): The firms that have topped up into the UK Scheme are listed below with their FSA reference numbers and the month and year FSCS or the predecessor scheme accepted their application to top up. In Iceland, Landsbanki Islands.[1] [1] 8

9 Island, Icesave og EØS: Islandsk rett, utgangspunkt Konkursen behandles etter konkursrettens regler iht. Lög um gjaldþrotaskipti o.f. (konkurs) av 26. mars 1991 nr. 21, jf. lov om finansinstitusjon artikkel 98 annet ledd som uttrykkelig fastslår at konkursloven av 1991 gjelder for "en kredittinstitusjons adgang til å søke om betalingsutsettelse og akkord". Det er gjort noen lovendringsgrep som i praksis medfører at innskyterne i Icesave fikk status som prioriterte krav i stedet for som tidligere, kun allmenne krav: "Ændringerne medfører, at kontoindehavere får betydelig mere i deres del ved bankernes opgør end andre kreditorer, som nu får mindre end de ville have fået med den gamle lovgivning [konkurslov og finansvirksomhetsloven]".[1] [1] Sigurður Líndal & Stefán Már Stefánsson; Juridiske argumenter for Icesave (upublisert manuskript, oversatt fra islandsk) s. 9. 9

10 Island, Icesave og EØS: Islandsk rett, utgangspunkt (2) Island har innført EU-direktiv 94/19/EC ved lov nr 98/1999 om innskuddsgaranti og investeringskompensasjonsordning, jf. Handelsdepartementets forskrift 21. februar Spørsmålet er om Island følger spillereglene for det indre marked.[1] [1] Noe professor Per Christiansen, Tromsø (slide 1), benekter. 10

11 Island: rettskrav på garantibeløpet? Utgangspunktet for betaling av sikringsbeløpet er at fondet skal betale til innskyter verdien av hans verdipapirer og kontantinnskudd (lov nr 98/1999 om innskuddsgaranti og investeringskompensasjonsordning artikkel 9 første ledd). Dersom fondet er utilstrekkelig til å dekke summen av de garanterte bankinnskudd er ordningen at betalingen skal deles mellom fordringshaverne som følger: hvert krav begrenset oppad til 1,7 mill iskr (som omregnes etter Euro-kursen pr. 5. januar 1999) skal dekkes fullt ut. De overskytende skal dekkes med like deler (artikkel 10 ). Størrelsen på disse beløp avgjøres av fondets totale størrelse. Det er videre klart at de krav som rettes mot fondet er endelige. De midler som er tilgjengelige i fondet er for utdeling. Det følger av artikkel 10 at ingen videre krav kan reises mot fondet, dersom dekningen ikke er fullverdig. 11

12 Island: Plikt til statlige innskudd i fondet? De islandske regler må leses i sammenheng med EUretten (Direktiv 94/19/EF) : Dette direktiv kan ikke føre til at medlemsstatene eller deres vedkommende myndigheter blir gjort ansvarlige overfor innskyterne når disse medlemsstatene eller deres vedkommende myndigheter har sørget for å innføre eller å få offentlig godkjent en eller flere ordninger som garanterer innskuddene eller kredittinstitusjonene selv, og som sikrer erstatning eller beskyttelse av innskyterne på de vilkår som er fastsatt i dette direktiv" (fortalen). 12

13 Rett til statlige innskudd i fondet? Kan den islandske stat gjennom avtale med Storbritannia og Nederland tildeles en rett til å intervenere i fondet? Utgangspunktet er at statsstøtte er ulovlig. Det er imidlertid muligheter for at statlig støtte kan godtas, jf. unntaksreglene i TFEU-traktaten artikkel 107(3) litra e), andre former for støtte, hvorom Rådet på forslag af Kommissionen træffer afgørelse. Nederland & Storbritannia alene kan ikke avtale at Island skal yte penger til sitt banksikringsfond. Det kraves EUvedtak Innføres i EØS? Da følge prosedyreregler for implementering av EU-regler i EØS-landene, dvs. EØSavtalen Del VII, kapittel 2, se særlig artikkel

14 Island, Icesave og EØS konklusjon Svaret på professor Per Christiansens spørsmål om hvem som skal dekke tapet er derfor klinkende klart. Det er ikke den islandske skattebetaler eller stat. Det ville være brudd på EØS/EU avtalen. Det som ble gjennomtvunget ved Icesave-avtalen med UK og Holland er ikke rettsriktig, slik professoren gir inntykk for. 14

15 Island, Icesave og EØS løsningen: Hvem skal ta tapet? Konkursbehandling og dividende: Den som søker høy rente, søker også høy risiko. Løsningen med konkursoppgjør og utbetaling av dividende for gjenstående krav som ikke dekkes av bankgarantiordningene i Nederland, Storbritannia og Island er således ikke brudd på rettmessige forventninger hos innskyter. Beløp som ikke dekkes her, søkes hos fhv. eiere og ledere av Landsbanki gjennom subjektiv omstøtelse[1] Hvis vilkårene er til stede (kapittel XX i Lög um gjaldþrotaskipti), vil innskytertapet plasseres der det hører hjemme hos de bedriftsledere som førte Landsbanki utfor stupet. [1] Om subjektiv omstøtelse i konkurs i Norge, se dekningsloven

INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE

INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE Masteroppgave i rettsvitenskap JUS399 Ved Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Våren 2012 INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE - og hvorvidt den er egnet til å tjene de formål den er tiltenkt Kandidatnummer:

Detaljer

Innskuddsgarantiens dekningsområde. Innskuddsgarantiens dekningsområde

Innskuddsgarantiens dekningsområde. Innskuddsgarantiens dekningsområde Innskuddsgarantiens dekningsområde Til medlemsinstitusjonene Rapport om innskuddsgarantiens dekningsområde Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Kredittilsynet i forståelse med de to tidligere

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 23 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.4.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 23 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.4.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 23 18. årgang 21.4.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 19. årgang 22.3.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 19. årgang 22.3.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 17 19. årgang 22.3.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Prosjektet. ADMINISTRASJON AV BANKER I KRISE 12. februar 2007

Prosjektet. ADMINISTRASJON AV BANKER I KRISE 12. februar 2007 Prosjektet ADMINISTRASJON AV BANKER I KRISE 12. februar 2007 2 A DMINISTRASJON AV BANKER I KRISE Innhold 1. Innledning............................................................................... 4 1.1.

Detaljer

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Kredittilsynet, 15. september 2008 1 1 Innledning 1.1 Kredittilsynets oppdrag

Detaljer

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2011

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2011 EFTAs overvåkningsorgan ESA Årsrapport 2011 EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Tel. +32 2 286 18 11 Faks: +32 2 286 18 10 E-post: registry@eftasurv.int Nettsted: http://www.eftasurv.int

Detaljer

EFTA-DOMSTOLENS DOM 23. januar 2012 *

EFTA-DOMSTOLENS DOM 23. januar 2012 * EFTA-DOMSTOLENS DOM 23. januar 2012 * (Fri bevegelighet for tjenester Direktiv 96/71/EF Utsending av arbeidstakere Minstelønn Lengste ordinære arbeidstid Vederlag for arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 *

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * (Beskatning av kontrollerte utenlandske selskaper Etableringsfrihet Fri kapitalbevegelse Omgåelse av nasjonal lovgivning Rettferdiggjøring Forholdsmessighet) I forente saker

Detaljer

Innst. O. nr. 78. (2003-2004) Innstilling til Odelstinget frå finanskomiteen. Ot.prp. nr. 66 (2003-2004)

Innst. O. nr. 78. (2003-2004) Innstilling til Odelstinget frå finanskomiteen. Ot.prp. nr. 66 (2003-2004) Innst. O. nr. 78 (2003-2004) Innstilling til Odelstinget frå finanskomiteen Ot.prp. nr. 66 (2003-2004) Innstilling frå finanskomiteen om lov om endringer i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger

Detaljer

Frist 15. mars 2007. Se også høringsbrev 14. desember 2006

Frist 15. mars 2007. Se også høringsbrev 14. desember 2006 Gjennomføring av direktiv 2005/56/ef om fusjon over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar forslag om endringer i allmennaksjeloven, aksjeloven og enkelte andre lover Frist 15. mars 2007. Se også

Detaljer

Bankavtale for vergemålsmidler. Utredning av rammene for finansforvaltning under ny vergemålslov

Bankavtale for vergemålsmidler. Utredning av rammene for finansforvaltning under ny vergemålslov Bankavtale for vergemålsmidler Utredning av rammene for finansforvaltning under ny vergemålslov Advokatfirmaet Grette DA, 27. april 2012 Til Justis- og beredskapsdepartementet Advokatfirmaet Grette DA

Detaljer

Staff Memo. Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge. Nr 12 2014. Forfatter: Bent Vale

Staff Memo. Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge. Nr 12 2014. Forfatter: Bent Vale Staff Memo Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge Nr 12 2014 Forfatter: Bent Vale Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/11 E-2/11-32 RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTAstatene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Borgarting lagmannsrett

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915

Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 29. april 2004 Høring - forslag

Detaljer

Norsk internasjonal insolvensrett.

Norsk internasjonal insolvensrett. 1 Norsk internasjonal insolvensrett. Utenlandske konkursbos mulighet til å råde over eiendeler i Norge. Kandidatnummer: 191821 Antall ord: 12 251 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/11 Sak E-1/11-24 RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-landene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol, fra Statens helsepersonellnemnd,

Detaljer

Indre marked. Kapittel 2. Innledning

Indre marked. Kapittel 2. Innledning Kapittel 2 Indre marked Innledning ESAs avdeling for det indre markedet har to hovedoppgaver: Den ene er å passe på at EFTA-landene holder tidsfristene for innføring av nye EØS-regler, for det meste forordninger

Detaljer

NOTAT OSLO, 9. DESEMBER 2008 HELSEBYGG MIDT-NORGE JOHAN ARNT VATNAN OLAV BERGSAKER, BJØRG VEN, MARIANNE H. DRAGSTEN OG GAUTE SLETTEN

NOTAT OSLO, 9. DESEMBER 2008 HELSEBYGG MIDT-NORGE JOHAN ARNT VATNAN OLAV BERGSAKER, BJØRG VEN, MARIANNE H. DRAGSTEN OG GAUTE SLETTEN NOTAT OSLO, 9. DESEMBER 2008 ANSVARLIG ADVOKAT: VEN BJØRG TIL: FOR: FRA: HELSEBYGG MIDT-NORGE JOHAN ARNT VATNAN OLAV BERGSAKER, BJØRG VEN, MARIANNE H. DRAGSTEN OG GAUTE SLETTEN VÅR REF.: 1055733/5 TILLEGGSKOMPENSASJON

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11 E-15/11-24 RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTAstatene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

2014/EØS/28/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7207 Clayton Dubilier & Rice/Ashland Water Technologies)...

2014/EØS/28/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7207 Clayton Dubilier & Rice/Ashland Water Technologies)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 28 21. årgang 15.5.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet)

EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet) EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet) I sak E-15/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til

Detaljer

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003 22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/23 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF 2007/EØS/9/06 av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ),

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ), Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (rådsforordning (EF) nr. 139/2004), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 6 ISSN 1022-9310. 18. årgang 3.2.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 6 ISSN 1022-9310. 18. årgang 3.2.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 6 18. årgang 3.2.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF. av 14. juni 2006

Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF. av 14. juni 2006 Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.10.2013 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF 2013/EØS/59/08 av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Organisering av Hardangerbadet

Organisering av Hardangerbadet Memo Til: Kvam herad Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, Advokat Morten Fotland, og Advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Organisering av Hardangerbadet Innholdsfortegnelse

Detaljer