INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE"

Transkript

1 Masteroppgave i rettsvitenskap JUS399 Ved Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Våren 2012 INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE - og hvorvidt den er egnet til å tjene de formål den er tiltenkt Kandidatnummer: Veileder: Erik Røsæg Antall ord:

2 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON BEHOVET FOR KAPITAL ALLMENHETENS TILLITT TIL BANKENE BANKENES SIKKERHETSNETT AKTUALITET BEHOVET FOR FINANSREGULERINGEN ØKT FOKUS PÅ FORBRUKERBESKYTTELSE INNSKUDDSGARANTISAKEN RETTSKILDEBILDE OG PROBLEMSTILLING RETTSKILDEBILDE PROBLEMSTILLING OG OPPGAVENS LØP FORHISTORIEN TIL INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE SIKRINGSFONDENE I NORGE - HISTORIKK EUS INNSKUDDSGARANTIDIREKTIV BANKSIKRINGSLOVEN FORMÅLET MED INNSKUDDSGARANTIORDNING FORBRUKERBESKYTTELSE FINANSIELL STABILITET NÆRMERE OM INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN INNLEDNING SIKRINGSFONDETS ROLLE SIKRINGSFONDETS STØRRELSE OG FINANSIERING INNSKUDDSGARANTIENS ANVENDELSESTIDSPUNKT HVOR MYE ER DEKKET GJENNOM INNSKUDDSGARANTIEN HOVEDREGEL UNNTAK FRA INNSKUDDSGARANTIEN EVENTUELL DEKNING UTOVER INNSKUDDSGARANTIENS BELØPSBEGRENSNING HVILKE INNSKUDD ER DEKKET ETTER INNSKUDDSGARANTIEN OVERSIKT ORDINÆRE INNSKUDD SÆRLIGE TYPER INNSKUDD HVEM ER DEKKET ETTER INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN HOVEDREGEL OG UTGANGSPUNKT REELLE OG FORMELLE EIENDOMSFORHOLD EKTEFELLER, SAMBOERE ETC SAMEIEFORHOLD KLIENTKONTO KOLLEKTIV INNSKUDDSPENSJON OVERFORMYNDERIETS KONTO SKATTETREKKMIDLER DEPOSITUMSKONTO

3 NÆRINGSDRIVENDE SAMMENFATNING BEREGNINGEN AV INNSKYTERS TAP SIKRINGSFONDETS MOTREGNINGSRETT INNSKYTERS MOTREGNINGSRETT SEPARATISTRETT UTBETALING UTBETALINGSMÅTE TIDSPUNKTET FOR UTBETALING BANKENES OPPLYSNINGSPLIKT AVSLUTNING OG KONKLUSJON INNSKUDDSGARANTIEN I ET SAMFUNN MED ØKONOMISK VEKST UTVIKLINGEN I KRONEVERDIEN GARANTERTE INNSKUDD GARANTERTE INNSKUDD I PROSENT AV TOTALE INNSKUDD AVSLUTNING SIKRINGSFONDETS ØKONOMISKE BEGRENSNINGER HVORVIDT INNSKUDDSGARANTIEN TJENER FORMÅLET BAK GARANTIEN DET REVIDERTE EU-DIREKTIVET KONSEKVENSENE FOR NORGE KILDEHENVISNING VEDLEGG VEDLEGG I INFORMASJON OM INNSKUDDSGARANTIEN I BANKKONTOAVTALE

4 1 INTRODUKSJON 1.1 Behovet for kapital I det moderne samfunnet vi lever i er det viktig med tilgang på kapital, både for å stimulere nasjonaløkonomien og opprettholde vekst. Bankene er i denne forbindelse samfunnsinstitusjoner i den forstand at de gjennom sin virksomhet forvalter publikums finansielle midler og derigjennom bidrar til å holde samfunnsmaskineriet i gang. Dagens kapitalistiske samfunn er basert på, og avhengig av bankvirksomhet, og bør kunne stole på at bankene er institusjoner som står støtt. Dersom bankenes virksomhet kollapser, vil følgelig samfunnet på mange måter kollapse. Bankene er på sin side avhengig av kapitaltilførsel. For å få tilgang på kapital, må kapitalen sikres, og innskuddsgarantien i Norge bygger nettopp på lovgivers ønske om å gjøre bankinnskudd til et trygt sparealternativ. Ordningen er dermed viktig for å sikre kapital til samfunnet, og medvirker til at nordmenn våger å ha betydelige innskudd i banken, selv under en bankkrise. Omfanget av sikringsordningen kan følgelig hevdes å være en medvirkende årsak til at norske banker står støtt på tross av eurokrisen i Europa i dag. 1.2 Allmenhetens tillitt til bankene Bankene spiller en viktig rolle i kredittmarkedet gjennom deres særstilling som betalingsformidlere, både på innskuddssiden og utlånssiden. Når det gjelder bankenes betalingsformidlingsrolle, uttaler Finansdepartementet i forarbeidene til banksikringsloven 1 at [e]t langt på vei sikkert og rimelig system for betalingsformidling er viktig for å sikre et effektivt vare- og tjenestebytte i en moderne økonomi. Ved en betaling mellom to parter må både betaler og betalingsmottaker kunne forutsette at motpartens bankforbindelse gjennomfører sin del av transaksjonen. For at bankene skal aksepteres som betalingssystem må de økonomiske aktører ha stor grad av tillit til de institusjoner som er delaktige i betalingstransaksjonene for de beløp det gjelder. 2 For kunders tillitt til banksystemet er det dermed en viktig sammenheng mellom et effektivt betalingssystem, bestemmelsene bankene er underlagt og utformingen av sikkerheten som kan stilles til bankene og deres innskytere dersom banken havner i økonomiske vanskeligheter. Når det gjelder bankenes rolle som institusjon for sparing, er sparingen som foregår gjennom bankene betinget av tillitten innskyteren og allmennheten generelt har til dem. Tillitten gir uttrykk for den følelse av sikkerhet innskyterne har for at innskudd står til fri disposisjon for dem i overensstemmende med de vilkår og forutsetninger som foreligger. Dersom banken bryter disse vilkårene eller forutsetningene, vil det dermed svekke innskyterens tillit til både den enkelte bank og banksystemet generelt. Ethvert 1 Lov om sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner av nr Ot.prp.nr.63( )s.11 4

5 brudd på avtaleforholdets vilkår og forutsetninger vil dermed samtidig svekke ønsket om og viljen til sparing. I tillegg vil konsekvensene av at en bank ikke kan oppfylle sine fordringer, normalt være større enn det direkte tapet innskyterne påføres. Det vil også medføre brudd i kredittytelse og utførelse av banktjenester, som nettopp arbeidsliv, produksjon, omsetning osv. har blitt avhengig av. 1.3 Bankenes sikkerhetsnett Den norske lovgivningen inneholder regler for å sikre de krav kundene og andre kreditorer har mot finansinstitusjoner, for derigjennom å sikre stabilitet i det finansielle system og opprettholde tilliten til det norske banksystemet. Bestemmelsene skal imidlertid ikke være det primære virkemiddelet for opprettholdelse av et stabilt finansmarked idet sikkerhetsnettet for banker består av både et soliditetsvern og et likviditetsvern. 3 Soliditetsvernet består av to virkemidler. (1) Førstelinjeforsvaret er soliditetskravet overfor den enkelte institusjon hvor formålet er å beskytte samfunnet mot risikoen brukerne utsettes for ved at finansinstitusjonen håndterer midler ment for brukernes betalinger. (2) Sikringsfondsordningen danner annenlinjeforsvaret. Finansdepartementet uttaler i banksikringslovens forarbeider at [d]et institusjonelle tilsynet med finansinstitusjonene tar sikte på å bidra til økt styrke og troverdighet av førstelinjeforsvaret. Et godt regelverk for kapitaldekning og andre sikkerhetskrav som sikrer like og gode rammebetingelser og en tett oppfølging av dette regelverket fra Kredittilsynets side, er derfor en nødvendig betingelse for at det samlede Soliditetsvernet skal virke etter hensikten. 4 Likviditetsvernet ivaretas av Norges Bank gjennom sentralbankens oppgave som tilfører av likviditet til bankene og rollen som lender of last resort (LOLR). Sentralbankens LOLR-rolle er siste utvei for å redde banker i krise, og det er viktig for å gi bankene insentiv til å ta ansvar for egen bransjes renommé og troverdighet at dette likviditetsvernet ikke kommer inn før det er klart at det foreligger en systemkrise. Følgelig vil Norges Bank treffe nødvendige tiltak først når soliditetsvernet ikke strekker til. Sammen skal sikkerhetsnettet skape tillitt til bankinnskyterne om at deres kapital er plassert trygt og at eventuelle fordringer mot banken er sikret dekning. Herunder fokuseres det på soliditetsvernets annenlinjeforsvar og innskuddsgarantiordningen. 3 Ot.prp.nr.63( )s.11 4 NOU1995:25s.9,Ot.prp.nr.63( )s.11 5

6 2 AKTUALITET 2.1 Behovet for finansreguleringen Den finansielle historie vitner om at finansindustrien er permanent skjørbar og at kredittinstitusjoner gjennomgår alvorlige finansielle problemer fra tid til annen. Bankkrisen i mellomkrigstiden, bankkrisen på og 1990-tallet og den globale finanskrisen fra august 2007 til midten av 2009, er eksempler på dette. Videre ser vi problemene som reiser seg i Europa i dag som følge av eurokrisen. En banks finansielle problemer skyldes hovedsakelig tre typesituasjoner. For det første kan det skyldes et plutselig og overraskende ønske fra innskyterne om uttak av innskudd. Et slikt run på banken kan resultere i likviditetsmangel som en konsekvens av bankenes borrow short, lend long praksis. For det andre kan bankens likviditetsproblemer skyldes at kredittinstitusjonen har påtatt seg for høy risiko. For det tredje kan det skyldes en generell inntørking eller uro i pengemarkedet. Urolighetene i finansverden nødvendiggjør en etablert finansregulering for både å motvirke og å håndtere eventuelle finanskriser. I denne sammenheng dekker den norske innskuddsgarantiordningen, ved siden av Norges Banks LOLR -rolle, behovet for tilgjengelig likviditet i det finansielle systemet for å sikre tillitt og stabilitet. Sikringsfondets håndtering av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing hf NUF under den islandske finanskrisen i 2008 viser at den norske innskuddsgarantiordningen er en viktig del av den norske finansreguleringen. 2.2 Økt fokus på forbrukerbeskyttelse Samfunnets behov for å beskytte bankkundenes interesser i banktjenesteavtaler er fremtredende når banker møter finansielle problemer. I tillegg har behovet for forbrukervern meldt seg med voksende styrke som en naturlig konsekvens av den tekniske utvikling, utviklingen av finansinstitusjoner og kredittmarkeder og av at nye grupper av befolkningen har blitt brukere av banktjenester Innskuddsgarantisaken Nivået på den norske innskuddsgarantien som pr. i dag er på 2 millioner norske kroner har de siste to årene vært utsatt for diskusjon i forbindelse med EUs innskuddsgarantisak. Innskuddsgarantisaken har grunnlag i at innskuddsgarantiens dekningsnivå i EU 1. januar 2011 ble fullharmoniseres til euro. 6 Et av målene er å bidra til en harmonisk utvikling av kredittinstitusjoners virksomhet i medlemslandene, men dersom denne harmoniserte og ufravikelige sikringsordningen pålegges Norge vil det medføre en reduksjon av den norske innskuddsgarantien til om lag kroner. 5 NOU1995:25s.15 6 jf.eu-kommisjonens forslag til nytt revidert direktiv,

7 Fullharmoniseringen i EU vil ikke få virkning for Norge med mindre endringene i innskuddsgarantidirektivet tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. For å unngå dette har myndighetene arbeidet for å sikre at Norge skal få beholde sitt garantinivå. Dette ønsket har hatt bred støtte i banknæringen ettersom man lærte av finanskrisen at en robust sikringsfondsordning er svært viktig. 7 Som argument for at Norge skal få beholde dekningsnivået, er det fremhevet at innskuddsgarantien bør være forholdsmessig og adekvat for forholdene i landet. Fullharmoniseringen medfører at 95% av alle bankinnskytere i EU får dekket innskuddene dersom en bank faller. 8 For Norges del dekker det nåværende innskuddsgarantinivået imidlertid kun 58,2%, se punkt 7.1.3, og eventuell fullharmonisering vil redusere dekningsprosenten ytterligere. Det sentrale argumentet for fullharmonisering også overfor Norge har på den andre siden vært at en særordning medfører konkurransevridning til fordel for norske banker. Dersom et EØS-land kan tilby bankinnskytere for eksempel 135% mer i dekningsnivå enn et EU-naboland, vil det medføre en betydelig skjevhet i konkurransen ved at den høyere dekningsgraden blir anvendt som et konkurransemiddel for å tilegne seg bankkunder. Formålet bak fullharmonisering om å forhindre konkurransevridninger, vil dermed ikke oppnås. 9 I tillegg er hensynet til å sikre finansiell stabilitet fremhevet som argument for fullharmonisering. Kapitalflukt er særlig påpekt. Mot dette argumentet har Norge argumentert med at finansiell stabilitet kan sikres med andre og mindre begrensende tiltak, som muligheten for filialmedlemskap, se punkt flg. 10 De norske myndigheters arbeid for å beholde dekningsnivået i Norge har fått gjennomslag i Europaparlamentet, da de den 16. februar 2012 vedtok en bestemmelse som åpner for videreføring av Norges dekningsnivå, se endring 66 til ny artikkel 5.3a. Nå gjenstår å se om Rådet også vedtar tilsvarende bestemmelse. Ettersom Rådet og Europaparlamentet ikke ble enige om direktivtekst, gikk saken til andregangs behandling en prosedyre det kan forventes svar på i juni RETTSKILDEBILDE OG PROBLEMSTILLING 3.1 Rettskildebilde Som sentrale rettskilder for innskuddsgarantien i Norge, foreligger Europaparlamentsog Rådsdirektiv 94/19/EF av 30. mai 1994 om innskuddsgarantiordninger (innskuddsgarantidirektivet) og banksikringsloven. 7 Sikringsfondet;Årsrapport 2010(Årsrapport 2010),s.42 8 EU-kommisjonens hjemmeside:12/07/2010http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/10/918&format=html&aged= 0&language=EN&guiLanguage=en, Kommissær McCreevy s brev til finansminister Halvorsen, Finansministeren Halvorsens brev til kommissær McCreevy, Finansdepartementets hjemmeside;http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/nyheter/2012/europaparlamentetstotter-norge.html?id=

8 Det foreligger ingen litteratur eller rettspraksis på området. Banksikringsloven, lovforarbeider, Sikringsfondets egen praksis, rapporter og innskuddsgarantidirektivet danner grunnlag for oppgaven. 3.2 Problemstilling og oppgavens løp Problemstillingen gjelder innskuddsgarantien i Norge og hvorvidt denne er egnet til å tjene de formål den er tiltenkt. For å besvare dette skal det gis et innblikk i forhistorien til innskuddsgarantiordningen før det redegjøres for formålet bak garantien. Deretter skal det sees nærmere på innskuddsgarantiordningens rekkevidde, herunder hvor mye som er sikret, hvilke innskudd ordningen dekker, hvilke innskytere ordningen gjelder, beregningen og utbetalingen av innskyters tap og bankens informasjonsplikt. Endelig vil det avslutningsvis gis konklusjon. 4 FORHISTORIEN TIL INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN I NORGE 4.1 Sikringsfondene i Norge - historikk I Norge opererte man tidligere med to sikringsfond, ett for sparebanker og ett for forretningsbanker. Sparebankenes sikringsfond ble etablert i 1921, og gjennom sparebankloven av 1924 ble fondsordningen lovfestet og obligatorisk for alle sparebanker, jf. 41(1). Sikringsfondets formål var å støtte medlemsbankenes virksomhet og sikre at de oppfylte sine forpliktelser og dekket innskyters innskuddstap i forbindelse med rekonstruksjon eller avvikling, jf. 41(2)(4). Fondets kapital ble finansiert gjennom innbetaling fra medlemsbankene, jf. 44. Forretningsbankenes sikringsfond ble etablert i 1938, og gjennom forretningsbankloven av 1961 ble det lovfestet og obligatorisk for alle forretningsbanker, jf. 26(2). I likhet med Sparebankenes sikringsfond, hadde sikringsfondet til formål å støtte medlemsbankenes virksomhet og sikre at de oppfylte sine forpliktelser, men ingen hadde rettskrav på støtte ettersom styret avgjorde spørsmålet konkret, jf. 26(1). Fondets ansvarlige kapital ble skaffet gjennom medlemsbankenes årlig avgift, jf. 28(1). I tillegg ble Statens Banksikringsfond opprettet ved banksikringsfondsloven av Bakgrunnen var at Sparebankenes og Forretningsbankenes sikringsfond i løpet av bankkrisen på slutten av og begynnelsen av 1990-tallet hadde utbetalt til sammen ca. 7,9 milliarder kroner i støtte og egenkapitalinnskudd til kriserammede banker. Bankenes egne sikringsfond var dermed sterkt svekket og kunne ikke dekke bankenes kapitalbehov eller opprettholde en troverdig beskyttelse av kundenes innskudd. Statens Banksikringsfond gav ikke en formell garanti for at alle innskudd var sikret, men myndighetenes praksis kunne oppfattes slik. 12 Statens Banksikringsfond er nå opphevet. 12 NOU1995:25s.21 8

9 4.2 EUs innskuddsgarantidirektiv Gjennom innskuddsgarantidirektivet har EU etablert felles minstekrav til innskuddsgarantiordning for alle medlemslandene. Det fremgår av art. 3 at enhver kredittinstitusjon plikter å være medlem av en offentlig godkjent innskuddsgarantiordning i sitt hjemland som minst tilfredsstiller nærmere angitte krav. Blant annet påbyr direktivet et minimums dekningsnivå for dekning av en innskyters innskudd dersom innskudd skulle bli indisponible, jf. art. 7. Innskuddsgarantidirektiv hadde et dekningsnivå på minimum euro. Endring av innskuddsgarantidirektivet økte imidlertid beløpet til minimum euro fra 2009, med videre økning og fullharmonisering til euro fra utgangen av Banksikringsloven Innskuddsgarantidirektivet av 1994 er tatt inn i EØS-avtalens vedlegg IX (nr. 19a) om finansielle tjenester og reglene stiller dermed krav til det norske systemet for innskuddsgarantisikring. Banksikringsloven er Norges gjennomføring av disse EØS-forpliktelsene og er etter forarbeidene i samsvar med kravene som oppstilles i direktivet. 13 Herunder tas det dermed utgangspunkt i banksikringsloven. Bankenes sikringsfond (Sikringsfondet) ble opprettet ved lovendring 25. juni 2004, og trådte i kraft 1. juli 2004 ved at Sparebankenes og Forretningsbankenes sikringsfond ble slått sammen. Sikringsfondets virksomhet reguleres av banksikringsloven. 5 FORMÅLET MED INNSKUDDSGARANTIORDNING Formålet bak innskuddsgarantien er hovedsakelig todelt. 5.1 Forbrukerbeskyttelse Det fremgår av forarbeidene til banksikringsloven at et viktig siktemål med innskuddsgarantiordningen er å sikre de krav kundene, og da særlig forbrukerne, har mot finansinstitusjoner. 14 Innskuddsgarantien bygger nettopp på lovgivers ønske om å gjøre bankinnskudd til et trygt sparealternativ. I denne forbindelse uttaler finansdepartementet at hovedbegrunnelsen for en innskuddsgarantiordning er å sikre husholdninger, små og mellomstore bedrifter, små kommuner og andre mindre investorer et risikofritt og likvid plasseringsalternativ. Disse innskytergruppene kan ikke forventes uten betydelige kostnader å kunne skaffe seg informasjon og kunnskap til å kunne sammenligne og bedømme risiko ved ulike plasseringer. En innskuddsgarantiordning er således primært en beskyttelse beregnet på «vanlige» innskytere i motsetning til profesjonelle investorer NOU1995:52 s.10,ot.prp.nr.63( )s.6 14 NOU1995:25s.9 15 Ot.prp.nr.63( )s.10 9

10 5.2 Finansiell stabilitet Finansdepartementet fremhever i forarbeidene til banksikringsloven at en ytterligere begrunnelse bak innskuddsgarantiordningen er hensynet til stabilitet i det finansielle systemet. 16 Teorien er at innskuddsgarantiordning vil være med å sikre finansiell stabilitet fordi den vil unngå situasjoner der en bank i økonomiske problemer, leder til et såkalt run på banken fra kunder som vil ta ut pengene sine. Dersom et slikt run oppstår, vil situasjonen fort kunne eskalere og skape kjedereaksjoner i både det finansielle systemet og økonomien generelt. Konsekvensen vil da kunne være ytterligere konkurser av ellers solide finansinstitusjoner. Et eksempel på et klassisk run er the run på den engelske banken Northern Rock 13. september Hendelsen var et resultat av ryktene om at den store banken trengte økonomisk støtte fra sentralbanken Bank of England og markerte for England starten på finanskrisen. 17 Innskuddsgarantiordningen skal imidlertid ikke være det primære virkemiddelet for å opprettholde stabile finansmarkeder, se punkt NÆRMERE OM INNSKUDDSGARANTIORDNINGEN 6.1 Innledning Sikringsfondets rolle Sikringsfondet har to primæroppgaver. For det første skal Sikringsfondet yte en bank støttetiltak for at den skal oppfylle sine forpliktelser eller videreføre virksomheten, eventuelt få overført virksomheten til annen institusjon, jf. banksikringsloven Da den islandske filialbanken Glitnir Bank ASA fikk store likviditetsproblemer i oktober 2008, ble støtte ansett som rimeligere enn alle andre aktuelle tiltak, herunder offentlig administrasjon, og likviditetsstøtte ble gitt mot sikkerheter, og eventuelt krav om salg, jf. først og fjerde setning i Sikringsfondets policy for støtte av banker i krise. 18 For det andre skal Sikringsfondet gjennom innskuddsgarantiordningen i banksikringsloven 2-10 sikre den enkelte kontohavers innskuddsmidler ved at fondet dekker bankens innskuddsforpliktelser innenfor bestemte rammer dersom banken selv ikke har mulighet til å oppfylle disse. Innskuddsgarantien kom til anvendelse overfor 16 Ot.prp.nr.63( )s The Report of House of Commonse Treasury Select Committee; The run on the Rock,5th report of , publisert Sikringsfondet; Evalueringen av håndteringen av krisen Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF, (Evalueringsrapporten),s.4 10

11 innskyterne i filialbanken Kaupthing Bank hf NUF (Kaupthing Bank) da banken led akutte likviditetsproblemer i oktober Herunder fokuseres det på Sikringsfondets oppgave gjennom innskuddsgarantien Sikringsfondets størrelse og finansiering I henhold til banksikringsloven 2-6 skal Sikringsfondets samlede ansvarlige kapital til enhver tid minst være lik summen av 1,5 prosent av samlede garanterte innskudd hos medlemmene og 0,5 prosent av beregningsgrunnlagene for kapitaldekningskravene for de institusjoner som er medlemmer etter 2-1. Kapitalen finansieres av medlemsinstitusjonene selv gjennom årlige avgifter etter bestemmelsene i 2-7, med mindre fondets egenkapital etter siste års regnskap overstiger minstekravet etter 2-6(1). Minstekravet til ansvarlig kapital for 2011 ble beregnet til millioner mot i Dette utgjør en reduksjon på 0,13%. Da fondets egenkapital pr. 31. desember 2010 utgjorde millioner, besluttet Sikringsfondet dermed at det ikke skulle innkreves medlemsavgift for Innskuddsgarantiens anvendelsestidspunkt Innskuddsgarantien kommer til anvendelse overfor bankinnskytere dersom det er truffet vedtak om å sette banken under offentlig administrasjon etter [banksikringsloven] kapittel 4 eller lignende insolvensbehandling, jf. banksikringsloven 2-11(1). Etter 4-5 skal Finansdepartementet treffe vedtak om at banken settes under offentlig administrasjon dersom det må antas at institusjonen ikke kan dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og den ikke kan sikres tilstrekkelig økonomisk grunnlag for videre forsvarlig drift, eller dersom institusjonen er ute av stand til å oppfylle kapitaldekningskravene, med mindre det blir gitt samtykke til at institusjonen midlertidig har lavere kapitaldekning enn fastsatt. Banksikringsloven inneholder ingen hjemmel for å sette en filial av utenlandsk bank under offentlig administrasjon, men i henhold til 1-1(4) kan Finansdepartementet gi nærmere bestemmelser om lovens anvendelse på filial av finansinstitusjon med hovedsete i fremmed stat. Kaupthing Bank ble i henhold til dette satt under offentlig administrasjon med hjemmel i forskrift 12. oktober 2008 om offentlig administrasjon av filial av finansinstitusjon med hovedsete i annen stat 1, jf. banksikringsloven 4-5 og kgl. res. 6. desember 1996 nr Evalueringsrapporten,s.4,17flg. 20 Årsrapport 2010,s.8,39 11

12 6.2 Hvor mye er dekket gjennom innskuddsgarantien Hovedregel Det fremgår av banksikringsloven 2-10(1) at dersom en innskyter har innskudd som samlet overstiger 2 millioner kroner, plikter ikke fondet å dekke tap på den del av samlede innskudd som overstiger dette beløp., jf. 2. setning. Naturlig språklig forståelse av ordlyden er at Sikringsfondet ikke er pålagt å dekke innskuddstap over 2 millioner. Beløpsbegrensningen gjelder per innskyter per bank, jf. 1. og 2. avsnitt. Hovedregelen er følgelig at Sikringsfondet skal dekke tap på innskudd opptil 2 millioner kroner per innskyter per bank. Beløpsbegrensningen innebærer at dersom en innskyter har flere konti i samme bank, vil det innestående summeres ved eventuell utbetaling fra Sikringsfondet. For en innskyter med sparekonto, brukskonto og lønnskonto i samme bank, skal det innestående følgelig summeres for tapsberegningen. Dersom summen overstiger beløpsbegrensningen på 2 millioner vil ikke det overskytende være dekket av innskuddsgarantien, men bli behandlet som en alminnelig fordring mot banken som dekkes med en beregnet dividende. 21 Dersom en innskyter ønsker å oppnå sikkerhet for bankinnskudd over 2 millioner, må vedkommende følgelig spre sine innskudd på flere banker. En innskyter med innskudd i to banker vil gjennom innskuddsgarantien som utgangspunkt være dekket med 2 millioner i hver bank, og følgelig 4 millioner tilsammen. Videre vil en kunde med penger i tre banker være dekket for opptil 6 millioner, osv Unntak fra innskuddsgarantien Banksikringsloven oppstiller absolutte og relative unntak fra innskuddsgarantien Absolutte unntak Sikringsfondet har verken adgang til å dekke innskudd fra andre finansinstitusjoner eller selskaper i samme konsern som medlemsinstitusjonen, eller innskudd som består av utbytte av en straffbar handling det foreligger rettskraftig dom for i forbindelse med en straffbar handling jf. 2-5 og 2-10(4) bokstav a og b Relative unntak Videre plikter ikke Sikringsfondet å dekke innskudd fra verdipapirfond og andre foretak for kollektiv investering, jf. 2-10(3) bokstav a. Kredittilsynet har konkludert med at foretak som både er organisert som verdipapirfond og foretak som skulle ha vært det for å drive lovlig, holdes utenfor innskuddsgarantien. 22 Følgelig vil foretak som er 21 NOU1995:25s.43 og Sikringsfondet; Innskuddsgarantiens dekningsområde, (Innskuddsgarantirapporten),punkt Brev av til Finansdepartementet 12

13 underlagt verdipapirfondlovens regler være omfattet av unntaket. Foretakstypen verdipapirfond er regulert av verdipapirfondloven 1-2(1) nr. 1 hvor det fremkommer at verdipapirfond er selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon. Begrepet har følgelig klar betydning. Sikringsfondet plikter heller ikke å dekke innskudd som har uvanlig høy rente eller andre økonomiske fordeler, når slike fordeler har bidratt til å forverre institusjonens økonomiske situasjon, jf. 2-10(3) bokstav b. EU-direktivets vedlegg 1, nr. 11, jf. art 7, nr. 2 retter seg mot avtaler innskytere oppnår på individuelt grunnlag. Ordlyden innebærer at EU-direktivets unntak kun anvendes dersom banken og den konkrete innskyter har fremforhandlet avtalen seg imellom. Motsetningsvis vil det ikke være grunnlag for å nekte innskuddsgarantidekning dersom innskyteren har oppnådd fordeler gjennom et generelt innskuddstilbud tilbudt et større antall innskytere. På bakgrunn av at de norske lovforarbeidene bygger unntaket direkte på EU-direktivet uten å ta avstand fra EU-direktivets utforming, må det legges til grunn at presiseringen på individuelt grunnlag har gyldighet også for banksikringsloven unntaksbestemmelse. Dette støttes opp av Forretningsbankenes sikringsfond, Kredittilsynet og Sikringsfondet. 23 Unntaksbestemmelsen vil følgelig kun anvendes dersom innskuddsavtalen bygger på spesielle vilkår oppnådd på individuelt grunnlag Eventuell dekning utover innskuddsgarantiens beløpsbegrensning Det kan oppstå situasjoner hvor innskyteren føler seg urimelig behandlet fordi vedkommende ikke får dekket tap overskytende 2 millioner. For innskudd knyttet til eiendomstransaksjoner kan det tenkes at innskyterens bank settes under offentlig administrasjon etter at salgssummen har kommet inn på selgers konto, men før pengene er plassert videre. Etter hovedregelen i 2-10(2) må innskyteren selv bære tapet over 2 millioner. Spørsmålet er om det er adgang til å utvide innskuddsgarantiens beløpsbegrensning. Etter banksikringsloven 2-10(5) kan Sikringsfondet med tilslutning fra minst 5 styremedlemmer fatte vedtak om å dekke tap utover det sikringsfondet plikter å dekke. Det kreves mer enn simpelt flertall, jf. 2-15(1), og bestemmelsen gir dermed uttrykk for å være en sikkerhetsventil. Det kan hevdes at Sikringsfondet vil anvende unntaksbestemmelsen så langt det lar seg gjøre ut ifra fondets økonomiske evne ettersom innskyternes tillitt til innskuddsgarantien vil tjene på utvidet dekning. På den andre siden kan det hevdes at utvidelse av tapsdekningen bør reserveres for særlige urimelige forhold. Norge har allerede en god sikringsgaranti og rettstekniske hensyn taler for en høy terskel av unntaksbestemmelsen. Endelig kan ubetinget, utvidet dekning danne en oppfatning av at Sikringsfondet vil dekke innskyternes tap fullt ut, og 23 Brev av fra Forretningsbankenes Sikringsfond til de administrerende direktører i medlemsbankene, brev av fra Kredittilsynet til Forretningsbankenes Sikringsfond, Innskuddsgarantirapporten,punkt

14 ønsket om å unngå at Sikringsfondet medvirker til svekket markedsdisiplin taler dermed for høy terskel for unntaksbestemmelsen. Tilfeller hvor det vil være særlig urimelig at innskyter må dekke tap utover 2 millioner, vil være ved tap av høye innskudd knyttet til spesielle livssituasjoner som giftemål, skilsmisse, invaliditet, alvorlig sykdom og lignende, og innskudd knyttet til eiendomstransaksjoner. I slike situasjoner vil det være vanskelig for innskyter på forhånd å sikre seg fullstendig i forhold til innskuddsgarantien ettersom slike innskudd gjerne settes på én konto i én bank. Særlig vil det fremstå som rimelig om Sikringsfondet i slike situasjoner dekker innskyters overskytende beløp i en viss tidsperiode, for eksempel opptil 12 måneder etter innskudd har kommet på kontoen. 24 I slike belastende eller uoversiktlige situasjoner vil tidsbestemt utvidelse av innskuddsgarantien gi innskyteren tid til å forvalte og omplassere midlene. Etter dette kan det hevdes at for innskudd tilknyttet spesielle livssituasjoner og eiendomstransaksjoner, bør Sikringsfondet tilkjenne innskyteren dekning utover 2 millioner i en viss tidsperiode etter innskuddet har kommet på innskyters konto. 6.3 Hvilke innskudd er dekket etter innskuddsgarantien Oversikt Sikringsfondet plikter å dekke tap innskyter har på innskudd i en medlemsinstitusjon med opptil 2 millioner kroner, jf. banksikringsloven 2-10(1)(2). Hva som skal forstås med innskudd, fremgår av banksikringsloven 2-5(1)(2). I det normale tilfellet vil det ikke være problematisk å avgjøre hva som er innskudd i lovens forstand. Herunder vil det redegjøres det for grunnvilkårene for ordinære innskudd i punkt og noen særlige typer innskudd i punkt Ordinære innskudd Det foreligger to kumulative grunnvilkår for at et innskudd skal være dekket av innskuddsgarantiordningen. Innskuddet må lyde[] på navn, og det må være gjort i en medlemsinstitusjon i Sikringsfondet, jf. banksikringsloven 2-5(1)(2) og Kravet om at innskuddet lyder på navn Når det gjelder kravet om at innskuddet må lyde[] på navn, fremgår det av finansavtaleloven 16 at kontoavtale mellom banken og kunden skal inneholde navn og adresse samt fødselsnummer eller organisasjonsnummer på kunden og enhver som skal disponere en eventuell konto. Kravet om at avtalen skal identifisere personer som disponerer kontoen, er ifølge finansavtaleloven 2 ufravikelig i forhold til alle typer 24 Sml. EU-kommisjonens forslag til nytt innskuddsgarantidirektiv fremlagt hvor det foreslås innført mulighet for medlemsstatene til å gjøre unntak for grensen på euro i opptil 12 måneder for høye innskudd knyttet til spesielle livssituasjoner. 14

15 innskuddskunder. Det oppstilles dessuten i hvitvaskingsloven en klar plikt for bankene til å foreta kundekontroll ved etablering av kundeforhold. I praksis skulle det dermed ikke oppstå situasjoner der et innskudd ikke lyder på navn Kravet om at innskuddet er gjort i medlemsinstitusjon Når det gjelder kravet om at innskuddet må være gjort i en medlemsinstitusjon i Sikringsfondet, skal det herunder redegjøres for finansinstitusjoners adgang til medlemskap. Først skal det sees på ordinært medlemskap, se punkt Deretter skal det redegjøres for medlemskap og innskuddsgarantidekning for filialer av utenlandske banker i Norge, se punkt flg.. Endelig skal det sees på dekningen av innskudd i norske filialer i utlandet, se punkt Ordinære medlemmer Det fremgår av banksikringsloven 2-1(1), 1. setning at Sparebank og forretningsbank med hovedsete her i riket skal være medlem av Bankenes sikringsfond. Bestemmelsen oppstiller følgelig obligatorisk medlemskap for alle spare- og forretningsbanker med hovedsete i Norge, og alle banker som driver virksomhet med norsk konsesjon er dermed automatisk omfattet som ordinære medlemmer av Sikringsfondet. Banker etablert som norske selskaper har norsk konsesjon, og vil følgelig også være omfattet selv om de er eid fra utlandet. 25 For utenlandske banker med filial i Norge, stiller det seg imidlertid annerledes, se punkt I tillegg kan Finansdepartementet bestemme at andre kredittinstitusjoner enn banker skal være medlem, jf. 2-1(1), 2. setning. OBOS har slik medlemskap Filialmedlemmer Stadig flere utenlandske finans- og kredittinstitusjoner er synlige i det norske finansmarkedet som en følge av den pågående internasjonalisering av finansmarkedene og våre konvensjonsforpliktelser til å åpne for fri flyt av kapital, jf. EØS-avtalen art. 40 flg. For vurderingen av hvilke innskudd i slike filialer som er sikret gjennom innskuddsgarantiordningen i Norge, er spørsmålet hvilke utenlandske finans- og kredittinstitusjoner som kan bli medlem av Sikringsfondet. For det første oppstiller finansieringsvirksomhetsloven 1-4 alminnelige regler for hvilke foretakstyper som har rett til å drive finansieringsvirksomhet i Norge. For det andre setter banksikringsloven 2-2 begrensninger for hvilke utenlandske finansinstitusjoner som kan være medlem av Sikringsfondet. Kredittinstitusjon med hovedsete i annen EØS-stat som mottar innskudd fra allmennheten gjennom filial her i riket, har kun rett til å bli medlem dersom 25 Innskuddsgarantirapporten,punkt Se Sikringsfondets hjemmeside for oversikt over medlemsbankene,http://www.bankenessikringsfond.no/no/hoved/medlemmer/ 15

16 innskuddsgarantiordningen i filialens hjemland ikke kan anses å gi filialens innskytere like god dekning som følger av banksikringsloven, jf. 2-2(1). Medlemskap innvilges etter nærmere vilkår i Forskrift om EØS-filialers medlemskap i innskuddsgarantiordningen i Bankenes sikringsfond (tilleggsdekning). I henhold til forskriftens 1 opptas medlemsfilialer etter godkjennelse fra Finanstilsynet. Det kreves videre at Sikringsfondet og hjemstatens sikringsfond inngår avtale hvor det fremgår hvilke innskudd og beløp som er sikret i de to landenes sikringsordninger, jf. 4. I tillegg kreves det at Finanstilsynet og tilsynsmyndighetene i filialmedlemmets hjemstat inngår avtale som sikrer Finanstilsynet informasjon for å kunne ivareta egne interesser, jf. 5. Tilsvarende kan Kongen bestemme at filial av kredittinstitusjon med hovedsete i stat utenfor EØS-området skal bli medlem av innskuddsgarantiordningen, jf. 2-2(2). Oppsummert er det følgelig kun filial av kredittinstitusjon med hovedsete i annen EØS-stat eller i en stat utenfor EØS-området som kan få innvilget medlemskap i innskuddsgarantiordningen, såfremt de er etablert i tråd med finansieringsvirksomhetsloven. De islandske bankene Kaupthing Bank og Landsbanki etablerte seg i Norge med filialer i Kaupthing Bank ble medlem av Sikringsfondet, mens søknaden til Landsbanki ikke ble aktuell å behandle på grunn av finanskrisen. Da Kaupthing Bank fikk store likviditetsproblemer i 2008, ble den satt under offentlig administrasjon, jf. banksikringsloven 4-5, og innskuddsgarantien kom til anvendelse. Det er i dag seks filialer av utenlandske selskaper som er medlemmer i Sikringsfondet. Dette er Fokus Bank filial av Danske Bank, Handelsbanken AB NUF i Norge, Nordnet Bank filial av Nordnet Bank AB, Skandiabanken AB filial Norge, Swedbank Norge filial av Swedbank AB og BlueStep Finans AB, Filial Oslo. 27 For øvrig har Sikringsfondet avtaler om tilleggsdekning med Sverige, Danmark og Island. 28 Innskytere i filialer av banker med hovedsete i utlandet som ikke er medlemmer av Sikringsfondet, er garantert i henhold til gjeldende regler i hjemlandsordningen og alle land i EØS-området har i henhold til sine EØS-forpliktelser en garantiordning for bankinnskytere Topping-up Dersom en filial med hovedsete i annet EØS-land eller et land utenfor EØS-området innvilges filialmedlemskap etter banksikringsloven 2-2, fremgår det av 2-11(3) at utbetaling fra fondet til innskyter med innskudd i slik filial, skal finne sted i den utstrekning innskyterens tap ikke er omfattet av innskuddsgarantiordningen i filialens hjemland. 27 Årsrapport2010,s Årsrapport2010,s.40 16

17 Bestemmelsen gir for det første uttrykk for hjemlandsprinsippet. Prinsippet innebærer at innskuddssikringen i institusjonens hjemland også gjelder for de innskudd institusjonen mottar gjennom filial opprettet i andre medlemsstater, 29 slik at hjemlandsordningen som en grunngaranti skal dekke innskudd i filial opprettet i andre medlemsstater. For det andre gir bestemmelsen uttrykk for at Sikringsfondet skal yte et tillegg til den dekning garantiordningen i filialens hjemland gir innskyteren dersom innskyterens tap ikke er dekket fullt ut av hjemlandets innskuddsgarantiordning. Dette innebærer at innskytere i bank med filialmedlemskap vil være sikret differansen mellom det som er sikret etter hjemlandets regler og norske regler, slik at samlet garanti når opptil 2 millioner kroner per innskyter. Følgelig er kunder i filialmedlemsbanker sikret for samme beløp som i norske banker. Den rett en EØS-filial har til supplerende medlemskap i vertslandets innskuddsgarantiordning omtales gjerne som topping up (tilleggsdekning). Bestemmelsen om topping up må sees på bakgrunn av at det er store variasjoner mellom de enkelte medlemsland med hensyn til hvor store innskuddsbeløp som garanteres. Muligheten til å slutte seg til vertslandets innskuddsgarantiordning når hjemlandets dekning er mindre omfattende enn vertslandets, er dermed ment å avhjelpe den konkurransevridningen som ellers kan oppstå mellom kredittinstitusjoner fra ulike EØS-land som er etablert i samme land. 30 Selv om topping-up bestemmelsen ikke er ment å erstatte sikringsordningen i bankens hjemland, ble det under krisen i filialbanken Kaupthing Bank fort klart at det islandske sikringsfondet ikke fungerte. Norges sikringsfond måtte dermed foreta utbetalingene for innskuddene som i utgangspunktet skulle dekkes av den islandske grunngarantien i tillegg til egne garanterte innskudd. Grunngarantien utgjorde euro per innskyter og totalt 384 millioner norske kroner. Finansdepartementet garanterte for dekningen av grunngarantien, jf. kgl.res. 13. oktober 2008, og garantien ble godkjent av statsråd 17. oktober 2008 i St.prp. nr. 6 ( ). Bakgrunnen for denne statsgarantien var å motvirke usikkerheten som oppstod da filialbaken innstilte sine betalinger, og til å bidra til opprettholdelse av tillitten til banksystemet og at innskudd i Norge var sikre. I tillegg anså Finanstilsynet statsgarantien som nødvendig for å skape ro og tillitt rundt den norske sikringsordningen i lys av uroen som foregikk i UK og andre steder på det konkrete tidspunktet Norske banker med filial i utlandet Dersom en norsk banks filial i utlandet settes under offentlig administrasjon, oppstår spørsmålet om dekningen av innskyternes tap, herunder hvilken rolle Sikringsfondet og vertslandets sikringsordning vil spille for dekningen. 29 NOU1995:25s NOU1995:25s Evalueringsrapporten,s.17,21,24 17

18 Det fremgår av innskuddsgarantidirektivet art. 4 nr. 1 at en innskuddsgarantiordning skal omfatte innskytere i filialer som kredittinstitusjoner oppretter i andre medlemsstater. Bestemmelsen gir uttrykk for hjemlandsprinsippet, se punkt Videre gir art. 4 nr. 2 uttrykk for prinsippet om topping-up, da det fremgår at dersom nivået av dekningen som vertsstatens garantiordning gir, overstiger nivået eller omfanget av dekningen fastsatt i den medlemsstat [Norge] der kredittinstitusjonen har fått tillatelse, skal vertsstaten påse at det på dens territorium finnes en offentlig godkjent innskuddsgarantiordning som en filial kan tilsluttes på frivillig grunnlag for å yte tillegg til den garanti som innskyterne allerede har gjennom filialens medlemskap i hjemstatens garantiordning. I henhold til hjemlandsprinsippet og topping-up -prinsippet vil følgelig innskytere i norske filialer i en EØS-stat i teorien få dekket tap opptil 2 millioner fra Sikringsfondet, mens vertslandets innskuddsgarantiordning dekker det overskytende dersom denne har bedre dekning. I praksis vil imidlertid ikke topping-up -prinsippet komme til anvendelse ettersom Norge pr. dd. har den beste innskuddsgarantien. Konklusjonen er dermed at Sikringsfondet alene vil stå for dekningen av innskyterens innskuddstap i norske filialer i utlandet Særlige typer innskudd I det følgende skal det sees på innskuddsgarantiens eventuelle dekning av tap på særlige typer innskudd, og det forutsettes at grunnvilkårene for dekning er oppfylt, se punkt flg Tilgodehavende etter oppdrag om betalingsoverføring Herunder skal det først redegjøres for hvordan betalingsformidlingen i banker foregår. Deretter skal det sees på betalingsformidling når en bank settes under offentlig administrasjon og innskuddsgarantiens dekning av tilgodehavende etter oppdrag om betalingsoverføring Betalingsformidling generelt Betalingsformidling spiller stor rolle for norsk bankvirksomheten. I 2010 utførte bankene 1,836 milliarder betalingsoppdrag, og i gjennomsnitt ble det overført over 196 milliarder kroner daglig. 32 Bankenes rolle i betalingsformidlingen er direkte knyttet til bankenes oppgave som "depoter" for publikums transaksjonskasser; lønnskonto, brukskonto, kassekredittkonto etc. Betalingsformidling skjer ved at deler av betalers transaksjonskasse transporteres til mottakers transaksjonskasse ved bruk av bankenes betalingstjenester. Den enkelte banks tilbud av betalingstjenester er basert på en felles infrastruktur som innebærer at en bank kan tilby egne kunder betalingstjenester for overføring av midler til kunder i andre bank. Når en bank formidler betaling fra egen kunde til kunde i annen 32 FNOs hjemmeside:http://fno.no/no/hoved/fakta/bank/bank-a-a/betalingsformidling/ 18

19 bank, vil betalers bank trekke beløpet fra betalers konto, mens mottakers bank skal godskrive mottaker med samme beløp. Når betalingsformidling skjer mellom samme bank, vil det i praksis innebære at banken flytter på pengene fra konto til konto. Dersom en bank formidler betaling fra egen kunde til kunde i annen bank, oppstår det et fordringsforhold mellom bankene. Oppgjøret av dette finner sted i interbanksystemer, jf. betalingssystemloven 2-7. Interbankssytemer er i betalingssystemloven 1-1 definert som systemer basert på felles regler for avregning, oppgjør eller overføring av penger mellom kredittinstitusjoner. Norwegian Interbank Clearing System (NICS) utgjør kjernen i betalingsformidlingen. Endelig oppgjør skjer gjennom bankenes kontoer i Norges Bank. Oppsummert er betalingsformidlingen todelt slik at (i) midler som overføres til enhver tid står godskrevet hos enten betaler eller mottaker, og (ii) oppgjør bankene imellom skjer deretter, jf. betalingssystemloven Betalingsformidling etter vedtak om offentlig administrasjon Når vedtak om offentlig administrasjon er truffet, kan ikke banken ta imot innskudd, påta seg nye engasjementer eller øke tidligere engasjementer uten Finanstilsynets godkjenning, jf. banksikringsloven 4-6 bokstav c. Banken kan heller ikke foreta utbetaling til innskytere og andre fordringshavere uten Finanstilsynets godkjenning, jf. bokstav d. I tillegg skal en bank i henhold til reglene for avregning og oppgjør som gjelder for masseavregning settes på full sperre straks NICS Operatørkontor blir skriftlig underrettet om vedtaket. 33 Disse bestemmelsene ivaretar hensynet bak interbanksystemene ved å forhindre at likviditets- eller soliditetsproblemer i enkeltinstitusjoner i banksystemet forplanter seg videre til andre aktører og finansmarkedet generelt. 34 Bestemmelsene i banksikringsloven setter vedtaket om offentlig administrasjon som skjæringstidspunkt for når transaksjoner ikke lenger kan komme inn eller gå ut av banken. Dette innebærer blant annet at fordringshavere med krav overfor banken stiftet før vedtak om offentlig administrasjon, ikke kan ta innskuddsuttak etter at vedtaket er truffet. Videre kan ikke bankkundene foreta betalinger eller motta innskudd i vedkommende bank. Med vedtak om offentlig administrasjon som skjæringstidspunkt for når transaksjoner ikke lenger kan gå ut eller komme inn i den konkrete banken, vil det være sentralt å identifisere fordringer og gjeld på dette tidspunktet. I tillegg vil det være viktig at mulighetene for innskudd og uttak blir stoppet så raskt som mulig. Det vil da være naturlig at bankfilialer umiddelbart stenges for transaksjoner, at minibanker og innskuddsautomater stenges og at betalingskort utstedt av banken sperres Sikringsfondet;Administrasjon av banker i krise(administrasjonsrapporten),punkt Ot.prp nr.96( )s Administrasjonsrapporten,punkt

20 Innskudd som til tross for banksikringsloven 4-6 bokstav c blir godskrevet etter skjæringstidspunktet, er ikke dekket gjennom innskuddsgarantien, men vil inngå som massegjeld som etter dekningsloven vil være prioritert foran de ordinære, uprioriterte gjeldsposter. 36 Innskudd som overføres til bank under offentlig administrasjon på full sperre, blir som hovedregel avvist og satt på feilliste til avsenderbanken. Avvisningen innebærer at betalingsmottakeren har et krav mot betaleren og ikke mot mottakerbanken, og transaksjonene utbetales kunden gjennom giro-utbetaling. Følgelig er ikke innskuddsgarantien relevant for transaksjoner som har kommet inn til banken, men som ikke er oppgjort før banken settes under offentlig administrasjon. Transaksjonene avvises imidlertid ikke dersom de er merket med mottakerkundens navn og adresse, slik som vil være tilfellet for betalinger med KID, hvor kontonummeret erstatter navn og adresse og KID erstatter informasjon om betaler og hva betalingen gjelder. 37 Her forutsettes det at banken ikke er satt på full sperre. I det følgende skal det sees på innskuddsgarantiens dekning av tilgodehavende etter oppdrag om betalingsoverføring gjennom forholdet (i) til betalingsmottaker, (ii) til betaler og (iii) mellom betalingsmottaker og betaler Betalingsmottaker Dersom et betalingsoppdrag fra betaler til mottaker er fullført eller underveis vil mottaker som bankkunde ha kredittsaldo i banken pengene kommer inn, som skal tilbakebetales vedkommende i samsvar med gjeldende lovfestede og avtalefestede vilkår. Spørsmålet er om kredittsaldoen som stammer fra overføringen er innskudd dekket av innskuddsgarantiordningen. Det fremgår av banksikringsloven 2-10(1) at som innskudd regnes også tilgodehavende etter oppdrag om betalingsoverføring. Naturlig språklig forståelse av ordlyden tilgodehavende er krav. For at tilgodehavende etter betalingsoverføringsoppdrag skal være dekket av innskuddsgarantiordningen oppstilles det følgelig som vilkår at innskyteren har en ubetinget fordring på banken. Det fremgår av forarbeidene at bestemmelsen innebærer at en bank som er satt under offentlig administrasjon er forpliktet til å godskrive betaler eller mottaker for det beløp den har fått til disposisjon for betalingsoppdraget. [ ] Krav på bakgrunn av innskudd og betalingsoppdrag e.l. fra en kunde vurderes samlet i forhold til minimumsdekningen på NOK 2 millioner Administrasjonsrapporten,punkt Administrasjonsrapporten,punkt NOU1995:25s.68 20

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Staff Memo. Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge. Nr 12 2014. Forfatter: Bent Vale

Staff Memo. Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge. Nr 12 2014. Forfatter: Bent Vale Staff Memo Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge Nr 12 2014 Forfatter: Bent Vale Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Oppgjørssystemer i et internasjonalt perspektiv

Oppgjørssystemer i et internasjonalt perspektiv Oppgjørssystemer i et internasjonalt perspektiv Gunnvald Grønvik og Eline Vedel 1 Sentralbanken er bankenes bank og har dermed en viktig oppgave som oppgjørsbank, det vil si som formidler av betalinger

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse.

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. En analyse av de rettslige betingelsene for lovlige tilsigelsesavtaler,

Detaljer

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Med særlig henblikk på betydningen av kravets innhold ved markedsføring av bolig, i budrunden og ved forbudet mot egenhandel. Kandidatnummer:

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger OMSTØTELSE VED KONKURS ETTER DEKNINGSLOVEN 5-5: Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger Kandidatnr: 173109 Veileder: Rune Sæbø Leveringsfrist: 10.12.2010 Til sammen

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Innledning Den 1. januar 2004 trådte ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrift i kraft. Det nye hvitvaskingsregelverket

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Nye forutsetninger for etablering av foretak i Norge

Nye forutsetninger for etablering av foretak i Norge Rasmus Nordbø Thomas Lombardi Backer Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Nye forutsetninger for etablering av foretak i Norge Veileder: Professor dr. juris Tore Bråthen GRA 19003 OSLO 03.09.2012 Master

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

Regnskapsrapportering når konkurs truer

Regnskapsrapportering når konkurs truer HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Regnskapsrapportering når konkurs truer Praktisering av forutsetning om fortsatt drift Merethe Drivdal Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning regnskap (30 stp)

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 *

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * (Beskatning av kontrollerte utenlandske selskaper Etableringsfrihet Fri kapitalbevegelse Omgåelse av nasjonal lovgivning Rettferdiggjøring Forholdsmessighet) I forente saker

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger Den politikk som var basert på doktrinene hadde rundt midten av 1980-årene ført oss inn i en stadig sterkere høykonjunktur. Politikken

Detaljer