EØS-AVTALENS INNHOLD, INSTITUSJONER OG NASJONAL GJENNOMFØRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-AVTALENS INNHOLD, INSTITUSJONER OG NASJONAL GJENNOMFØRING"

Transkript

1 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT EUROPAPROGRAMMET MODUL I: BASISKUNNSKAP OM NORGES SAMHANDLING MED EU EØS-AVTALENS INNHOLD, INSTITUSJONER OG NASJONAL GJENNOMFØRING Ved advokat Fredrik Bøckman Finstad, Thommessen SOM TAR I BETRAKTNING at formålet er å opprette et dynamisk og ensartet Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde, som er grunnlagt på felles regler og like konkurransevilkår, som har tilstrekkelige håndhevingsmidler, også på domstolsplan, og som er oppnådd på grunnlag av likhet og gjensidighet og en samlet balanse av fordeler, rettigheter og forpliktelser for avtalepartene. Fra EØS-avtalens fortale 1. EØS-AVTALENS INNHOLD a. Innledning: Kort om EUs lovgivningsprosess og forholdet til EØS. Norges øvrige avtaler med EU - EU styres ved traktatverket og drives frem ved lovgivning. - EUs lovgivningsprosess er sammensatt og fleksibel. - Mange aktører: Det europeiske råd, Kommisjonen, Rådet, Europaparlamentet, tredjeland, interesseorganisasjoner - Kommisjonens kontrollfunksjon - EU-domstolens rolle - EØS-avtalen knytter Norge til EUs politiske og rettslige prosjekt. 1

2 - EØS-avtalen forplikter EFTA-statene til å gjennomføre sentrale deler av EUs lovgivning i nasjonal rett. - Homogenitet. Lojalitet. Dynamisk utvikling. Effektivitet: Tilsyn og domstolskontroll. - Bredden og dybden i Norges avtaler med EU: Norges øvrige avtaler med EU: justis- og innenriksavtalene, forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid. b. EØS-avtalens utforming og karakter - EØS-avtalen er Norges mest omfattende folkerettslige avtale. - Avtalen gjelder som norsk lov, jf. EØS-loven 27. november 1992 nr Rettsakter fra EU som tas inn i EØS-avtalen, skal løpende gjøres til del av norsk lov. - Gjennomføringslovgivningen går foran andre norske regler, jf. EØS-loven 2, jf. EØS-avtalens protokoll Hoveddelen: EØS-grunnloven : 129 artikler: de fire friheter, konkurranseretten med statsstøttereglene, horisontale regler, flankeregler, institusjoner, regler om formell rett til deltakelse i Kommisjonenes arbeidsgrupper mv., sanksjoner protokoller: utfyllende regler, protokoller om fisk, landbruk mv. - Vedleggene: 22 vedlegg: lister over regelverk som er tatt inn i EØS-avtalen, nå: rundt 7000 rettsakter. - ODA-avtalen om opprettelse av overvåkningsorgan og domstol. c. Nærmere om EØS-avtalens innhold - Kjernen i avtalen: de overordnede reglene om markedsregulering: - De fire friheter: fri flyt av varer, tjenester, kapital, personer. - Unntaksreglene: lovlighetsgrunnlagene. - Konkurranse - Statsstøtte - Horisontale rettsområder: eksempler: sosialpolitikk, forbrukervern, miljø, kontraktsrett, selskapsrett. - Flankeområder: samarbeid bl.a. om forskning, katastrofeberedskap - Programsamarbeidet innen forskning (norsk bidrag rundt 1,25 mrd. pr. år). 2

3 - Samarbeidet mellom EU og EFTA-statene: EØS-institusjonene: EØS-rådet, EØSkomiteen, parlamentarikerkomiteen, den rådgivende komiteen for EØS. - Overvåkning og kontroll: EFTA-institusjonene: ESA og EFTA-domstolen. - Reservasjonsretten: artikkel EØS-finansieringsordningene: sosial og økonomisk utjevning, ramme : ca. 14 milliarder kroner. - Sekundærregelverket: direktiver og forordninger mv., tatt inn i over 160 norske lover, 900 forskrifter samt ved passiv gjennomføring (norsk rett allerede i samsvar), alle samfunnsområder berøres. - Eksempler på områder med omfattende sekundærregelverk: mattrygghet, legemidler, transport og samferdsel, offentlige anskaffelser, bank og finans, forsikring, selskapslovgivning, produktsikkerhet, forbrukervern og markedsføring. d. Utfordringer ved EØS-avtalen: - EØS-relevans: hvilke regelverk eller deler av regelverk skal tas inn i EØSavtalen? - Dynamikken i EUs utvikling: EUs myndighetsgrunnlag utvikler seg ved nye traktater, EØS-avtalen (hovedavtalen) står fast. - Dynamikken i EU-domstolens praksis. - EFTA-siden: behovet for omforente posisjoner mellom NO, ISL og LIE. - EFTA-siden: Island ut? Mikrostater inn? Sveits? Østeuropeiske stater? - EFTA-siden: reell påvirkningskraft overfor EUs politikkutforming? - EFTA-siden: demokratidebatten 2. EØS-institusjonene a. Felles-institusjonene mellom EU og EFTA - Institusjonene hvor EU og EFTA møtes. - EØS-rådet: øverste politiske samarbeidsorgan mellom EU og EØS/EFTA-statene. Møtes vanligvis to ganger i året, sammensatt av et regjeringsmedlem fra hvert EØS/EFTA-land og medlemmer på EU-siden fra Rådet og Kommisjonen. - EØS-komiteen: EU ved EEAS møter EØS/EFTA-statene ved ambassadørene fra de faste delegasjonene i Brussel. Vedtar rettsakter som skal inn i EØS-avtalen, 3

4 diskuterer aktuelle saker. Møtes vanligvis én gang i måneden (fredagen etter møtet i EFTAs faste komite). - Parlamentarikerkomiteen for EØS: Rådgivende organ som gir uttrykk for sine synspunkter gjennom rapporter og resolusjoner. Formell kanal til Europaparlamentet. - Den rådgivende komiteen for EØS: sammensatt av representanter fra arbeidslivets parter i EØS/EFTA-landene og representanter for den økonomiske og sosiale komite i EU. Møtes to ganger i året. b. Efta-institusjonene - EFTAs faste komite: grunnlag i egen avtale 2. mai EFTAs fellesposisjoner vedtas. Deltakelse på ambassadørnivå fra EFTA-statenes delegasjoner. Møte torsdag før møtet i EØS-komiteen (vanligvis én gang i måneden). - Underkomiteene under EFTAs faste komite: fem komiteer med hvert sitt fagområde diskuterer saker som skal opp i den faste komite, deltakelse fra hovedstedene og fra EFTA-medlemsstatenes delegasjoner i Brussel. ESA kan møte i noen av møtene. - Arbeidsgruppene: Drøfter løpende EU-/EØS-saker (lovforslag og andre saker). Her møter departements- og direktoratsfolk, ev. personell fra nasjonale tilsyn, fagråder fra de nasjonale faste delegasjonene i Brussel. Drøfter felles EFTAposisjoner, EØS-relevans, tilpasningstekster. Status innhentes ofte fra kommisjonsfolk. Arbeidsgruppene er en svært viktig informasjons- og påvirkningskanal i EØS. - EFTA-sekretariatets rolle - Ikke formell funksjon etter EØS-avtalen. - Sentral støttefunksjon for felles-institusjonene. - Sentral støttefunksjon for EFTA/EØS-institusjonene. - Rolle overfor medlemsstatene i EFTA: følger med når nye forslag legges frem eller er til vurdering i EU, ekspederer vedtatte rettsakter i EU til EFTA-statene med oppfordring om å ta stilling til EØS-relevans, identifiserer de komiteer og arbeidsgrupper under Kommisjonen som EFTA-statene har rette til å delta i etter EØS-avtalen artikkel 99 (arbeidsgruppene under Kommisjonen som utarbeider lovforslag), artikkel 100 (komitologikomiteene), artikkel 101 (andre rådgivende 4

5 komiteer), artikkel 81 (programkomiteer), byråstyrer (etter vedtak i EØSkomiteen). - EFTAs overvåkningsorgan: ESA: tilsyn, kontroll, vedtaksmyndighet, iretteføring. - EFTA-domstolen: traktatbruddssaker, konkurransesaker, rådgivende uttalelser, prinsipiell rolle. 3. Gjennomføring av EØS-rett a. Kort om gjennomføringsansvar og gjennomføringsarbeid i forvaltningen - Ansvarlig departement, direktorat eller annet forvaltningsorgan gjennomfører. - Stortinget inn ved behov for lovendring. - Høring, jf. utredningsinstruksen pkt. 5.3: Når det finnes hensiktsmessig, bør fagdepartementet også sende forslag fra Europakommisjonen til nytt EØSrelevant regelverk på høring. - Spesialutvalgenes rolle: samordning og avklaring. - EØS-notat - Koordineringsutvalget for EØS-saker: overordnet samordning og avklaring. b. EØS-avtalens krav til gjennomføring i norsk rett - Formålsangivelsen i fortalens femte avsnitt: som tar i betraktning at formålet er å opprette et dynamisk og ensartet Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde, som er grunnlagt på felles regler og like konkurransevilkår, som har tilstrekkelige håndhevingsmidler, også på domstolsplan, og som er oppnådd på grunnlag av likhet og gjensidighet og en samlet balanse av fordeler, rettigheter og forpliktelser for avtalepartene. - Homogenitetsprinsippet i artikkel 1 første ledd: Formålet med denne assosieringsavtale er å fremme en vedvarende og balansert styrking av handel og økonomiske forbindelser mellom avtalepartene, med like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler, med sikte på å opprette et ensartet Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde, heretter kalt EØS. - Lojalitetsprinsippet i artikkel 3: Avtalepartene skal treffe alle generelle eller særlige tiltak som er egnet til å oppfylle de forpliktelser som følger av denne avtale. De skal avholde seg fra alle tiltak som kan sette virkeliggjøringen av 5

6 denne avtales mål i fare. De skal videre lette samarbeidet innen rammen av denne avtale. - EØS-avtalen artikkel 7: Rettsakter som er omhandlet i eller inntatt i vedlegg til denne avtale eller i EØS-komiteens vedtak, skal være bindende for avtalepartene og skal være eller gjøres til del av deres interne rettsorden som følger: a) En rettsakt som tilsvarer en EØF-forordning skal som sådan gjøres til del av avtalepartenes interne rettsorden; b) En rettsakt som tilsvarer et EØF-direktiv skal overlate til avtalepartenes myndigheter å bestemme formen og midlene for gjennomføringen. c. Hvilke rettsakter skal gjennomføres i norsk rett? - Forordninger - Direktiver - Hva med andre regelverk, soft law? Plikt til å gjennomføre? Adgang til å gjennomføre? d. Nærmere om gjennomføring av forordninger - Hva er en forordning? - TFEU artikkel 288 annet ledd: A regulation shall have general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. - I norsk rett: - Forordninger gjennomføres ved henvisningsmetoden: det vises ved gjennomføringsregelverket til forordningen, slik at forordningen som sådan blir norsk lov eller forskrift. - Forordninger splittes ikke opp ved gjennomføringen. - Supplerende regelverk: forordningen kan forplikte nasjonale myndigheter til å gi utfyllende regelverk.. - Ivaretakelse av informasjonsbehovet ved bruk av henvisningsmetoden. e. Nærmere om gjennomføring av direktiver - Hva er et direktiv? TFEU artikkel 288 tredje ledd: A directive shall be binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is 6

7 addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form and methods. - I norsk rett: - Direktiver gjennomføres som hovedregel ved bruk av gjengivelsesmetoden. - Krav til presisjon ved gjennomføringen. - Hvilke deler av direktivet skal gjennomføres? - Nærmere om gjennomføringsformen: - Lov eller forskrift - Holder det med å endre forvaltningspraksis? - Er det tillatt å gjennomføre i forarbeidene? f. Betydningen av mangelfull gjennomføring - Traktatbrudd - Eventuell erstatningsplikt for staten 7

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Forord Rapporten om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom Nr. 2006:13 Oktober 2006 EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom FoU Forord KS- kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon har bedt om i fi belyst forholdet mellom regelverksutviklingen innenfor

Detaljer

Dato: 3.desember 2010

Dato: 3.desember 2010 Bystyrets kontor Registrert 050111 Bksaknr. 200915430/17 BYST-0200 BERGEN KOMMUNE Kommuneadvokaten Notat Saksnr.: 200982020-1 Saksbehandler: INMY Emnekode: ADV-0301 Til: Fra: Bystyrets kontor v/ Bystyredirektør

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet.

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. av Marit Sevaldsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Verdipapirregulering og komitologi mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU

Verdipapirregulering og komitologi mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU Verdipapirregulering og komitologi mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU Gunnvald Grønvik, spesialråd ved Norges delegasjon til EU, Brussel # Fra sommeren 2000 har mye av interessen

Detaljer

Juristforeningens fagstyre EØS-RETTEN I PRAKSIS. Øyvind Andersen, Wikborg Rein - UiO, Det juridiske fakultet, 4. mai 2015

Juristforeningens fagstyre EØS-RETTEN I PRAKSIS. Øyvind Andersen, Wikborg Rein - UiO, Det juridiske fakultet, 4. mai 2015 Juristforeningens fagstyre EØS-RETTEN I PRAKSIS Øyvind Andersen, Wikborg Rein - UiO, Det juridiske fakultet, 4. mai 2015 1 Oversikt 1. INNLEDNING 2. INSTITUSJONER 3. BESLUTNINGSPROSESS 4. GJENNOMFØRING

Detaljer

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Rapport # 9 Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler på med oppdrag

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Forord. Oslo, mars 2003. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo, mars 2003. Jon Blaalid direktør Forord Tilsyn er på dagsorden i norsk forvaltning. Det er nettopp lagt frem en stortingsmelding som fremhever tilsynsvirksomhetens økte betydning i samfunnet. Dette har etter Regjeringens syn, særlig sin

Detaljer

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge Slik virker EU EUs delegasjon til Norge Innhold Hva er EU?.... 3 EUs historie... 4 EUs traktater... 6 EUs grunnleggende traktater.... 6 Utviklingen av traktatgrunnlaget... 6 Lisboa-traktaten... 6 Lover

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional 389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional education and training of at least three years' duration

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

EØS-avtalens betydning for det norske finansmarkedet 1994-2011

EØS-avtalens betydning for det norske finansmarkedet 1994-2011 RAPPORT # 17 EØS-avtalens betydning for det norske finansmarkedet 1994-2011 Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 OM RAPPORTEN Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 E-16/14-19 RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 16 5.

Detaljer

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012 EFTAs overvåkningsorgan ESA Årsrapport 2012 EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Tel. +32 2 286 18 11 Faks +32 2 286 18 10 E-post: registry@eftasurv.int Nettsted: http://www.eftasurv.int

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

Å ha rett eller å få rett

Å ha rett eller å få rett Å ha rett eller å få rett Gir norsk rett effektive rettsmidler ved krenkelser av FNs barnekonvensjon? Kandidatnummer: 616 Leveringsfrist: 25.11.2014 Antall ord: 17 579 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 10. desember 2010

DOMSTOLENS DOM 10. desember 2010 DOMSTOLENS DOM 10. desember 2010 (Direktiv 2004/25/EF Overtakelse av kontroll Tvungent tilbud Endring av tilbudsprisen Klart definerte omstendigheter og kriterier Henvisning til markedskurs) I sak E-1/10,

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet)

EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet) EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet) I sak E-15/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i forente saker E-9/07 og E-10/07

RETTSMØTERAPPORT i forente saker E-9/07 og E-10/07 Joined Cases E-9/07 & E-10/07-40 RETTSMØTERAPPORT i forente saker E-9/07 og E-10/07 ANMODNINGER til EFTA-domstolen i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-landene om opprettelse av et Overvåkingsorgan

Detaljer