1.1 Hva er EU-kommisjonen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.1 Hva er EU-kommisjonen?"

Transkript

1 Tirsdag den 15. november 2005 kl Gi en kort fremstilling EU kommisjonen. 2. Gi en kort fremstilling av begrepet direktiv. Drøft hvilke konsekvenser det kan få for en stat dersom den ikke gjennomfører et direktiv/direktivene eller ikke gjennomfører direktivet/direktivene på en korrekt måte. 1.1 Hva er EU-kommisjonen? EU-kommisjonen er EUs sentrale administrative enhet som representerer og forsvarer EUs allmenne interesse, EU-kommisjonen består av et antall kommissærer og ledes av en president. EU-kommisjonen er det utøvende organet eller regjerringen i Den europeiske union, og har som oppgave å foreslå lover og sette dem ut i livet. EU-kommisjonen består i dag av 25 kommissærer, en kommissær fra hver medlemsstat. Kommissærene har ansvaret for sitt eller sine bestemte politikkområder, og de er den politiske ledelsen for generaldirektoratene, også kalt DG-er, det finnes offisielt 36, men av disse er det bare 32 DG-er som er tilknyttet til et konkret politikkområde. Presidenten i EU-kommisjonen velges av Det europeiske råd, og godkjennes av Europaparlamentet. De øvrige kommissærer utpekes av de enkelte medlemsstater i forståelse med presidenten. Hele EU-kommisjonen må godkjennes av Europaparlamentet for en periode på fem år. Presidenten i EU-kommisjonen er en svært betydningsfull person, ettersom forholdet mellom kommisjonspresidenten og de øvrige institusjonene regnes som avgjørende for at samarbeidet i EU skal fungere. Kommisjonspresidenten vil i mange sammenhenger fremstår som EU utad, og er gjerne den første personen folk ser til når noe er gått galt. 1.2 Hva gjør EU-kommisjonen? EU-kommisjonen har ansvaret for at politikernes løfter og ønsker blir virkelighet for borgerne i medlemslandene, og er på mange måter selve motoren i EU. EU-kommisjonen har tre hovedoppgaver 1. Det første er å utvikle og fremme lovforslag overfor Europaparlamentet og Ministerrådet. Det andre er å administrere og overvåke implementeringen av lovgivningen i medlemslandene, samt være traktatenes vokter og tvinge gjennom fellesskapslovgivningen i samråd med EF-domstolen i Luxemburg. Og den tredje hovedoppgaven er å fungere som EUs representant i internasjonale forhold, særlig det som knytter seg til handel. Kommisjonen skal 1 Hva er EU- Sarastuen og Ystad s.43 1

2 også representere unionen i internasjonale sammenhenger, herunder EFTA-landene Norge, Liechtenstein og Island som er knyttet til EU gjennom EØS-avtalen. EU-kommisjonen skal også representere EU for de fleste land og internasjonale organisasjoner utenfor EØSområdet, fordi disse ansees som en svært betydelig aktør. 1.3 Slik jobber EU-kommisjonen. Rundt mennesker arbeider i EU-kommisjonen, noe som gjør den til unionens største institusjon. Den lovgivende prosessen begynner på toppnivå i de forskjellige DG-ene. Først når EU-kommisjonen er ferdig med et forslag til en sak sendes det til Europaparlamentet og Ministerrådet. Det aktuelle politikkområdet vil bestemme om Europaparlamentet har noen formell innflytelse på resultatet gjennom medbestemmelsesprosedyren. For at sikre effektivitet og kollegialitet i EU-kommisjonens arbeid, skal DG-ene arbeide tett og koordinere sammen i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av kollegiets avgjørelser. 1.4 Hva er EU-kommisjonens rolle i EUs lovgivningsprosess? Som nevnt så ble EU-kommisjonen opprettet for å representere europeiske felles interesser. Det er traktatfestet at EU-kommisjonen har enerett på å fremme lovforslag innenfor Fellesskapet (søyle1). Dette er fordi det er her ekspertisen sitter, arbeidet i EU-kommisjonen er mer kontinuitet ettersom saksbehandlere som er ansatt, ikke utnevnt fra politisk forhold. En annen viktig grunn er at EU-kommisjonen er en europeisk institusjon som tenker helhetlig og ikke på særnasjonale interesser. Men selv om EU-kommisjonen har enerett til å ta de valgene som den ansees som nødvendige for å nå de sine mål, må de fleste forslagene ha juridiske forpliktelser, tekniske krav eller godkjent av en annen institusjon, en medlemsstat og parter som ble berørt av dette. Et forslag som kommer fra EU-kommisjonen skal være av felles europeisk interesse og overholde nærhetsprinsippet. Dette betyr at EU-kommisjonen skal arbeide for EU som helhet og ikke for enkelte medlemsstater eller interessegrupper. Det gjennomfører hele tiden hyppige kontroller, slik så de parter som lovgivningen har betydning for kan få innflytelse på innholdet av lovgivningen. Under disse kontrollene foretar det også ofte en vurdering av de økonomiske, miljømessige og sosiale virkninger av de foreslåtte lovgivningsforslagene. Det som her viktig er at EU-kommisjonen skal kun fremsette forslag til EU-lovgivning, hvis det er mest effektivt å handle på EU-plan, og forslagene skal kun være så omfattende, som det er 2

3 nødvendig for å nå de målene som er satt. Prosessen 2 før et lovforslag er klar for behandling i Europaparlamentet og Ministerrådet, kan deles inn i tre faser, forberedelsesfasen, koordineringsfasen og beslutningsfasen. Hvert trinn følger nøye nedskrevne regler for håndtering. Dette er for og sikre at alle parter er hørt, og at mest mulig komplette lovforslag sendes ut fra EU-kommisjonen. I tillegg til å komme med nye lovforslag har EU-kommisjonen også ansvaret for å implementere vedtak som er fattet. De fleste nye forordninger, direktiver og beslutninger fra EU kommer som følge av at EU-kommisjonen fremmer spesifikasjoner med røtter i allerede vedtatte lover i EU. Dette kan man kalle delegert myndighet. En viktig del av implementeringsfasen er de såkalte komitologikomiteene. Disse komiteene utgjør en stor og sentral del av EUs daglige drift og består av delegater fra medlemslandene som skal påse at EU-kommisjonen ikke går for langt i å presse frem en overnasjonal agenda som medlemslandene føler fratar dem for mye styringsevne. 1.5 Hvor og når møtes Europakommisjonen? Europakommisjonen møtes i praksis hver onsdag i Brussel, men møtene avholdes også i Strasbourg i de ukene som Europaparlamentet har planforsamling. Møtene er ikke offentlige, men dagsordener og protokoller er tilgjengelige på Generalsekretariatets hjemmeside. På dette onsdagsmøtet forsøker man å løse interessekonflikter mellom de ulike generaldirektoratene. EU-kommisjonen fatter avgjørelser i fellesskap etter forslag fra et eller flere medlemmer av EU-kommisjonen. Avgjørelsene fattes ved simpelt flertall. Hvis det ender likt etter avstemning, er det presidentens stemme som er avgjørende. Ut over de faste ukentlige møter kan EU-kommisjonen om nødvendig avholde ekstraordinære møter for eksempel for å ta stilling til et spørsmål umiddelbart før eller under et viktig møte i Ministerrådet. Ved siden av disse ekstraordinære møtene kan i hastverkstilfeller også EUkommisjonens presidenten på eget initiativ eller etter forespørsel fra et eller flere medlemmer innkalles til nye møter. 2 Hva er EU. Sarastuen og Ystad s.75 3

4 1.6 Konklusjon Vi har nå fått et lite innblikk på hva EU-kommisjonen er, dens oppbygging, hva den gjør og hvordan den som institusjon fungerer. Vi har også fått med oss at EU-kommisjonen er det utøvende organet eller regjerringen i EU. Samtidig som EU-kommisjonen har enerett på å fremme lovforslag innenfor Fellesskapet. Videre nå skal vi se nærmere på direktivet som er en lovgivningsform i EU, jeg skal også redegjøre for hvilke rolle EU-kommisjonen har for eksempel i utarbeidelsen av et direktiv. 2.1 Hva er et direktiv? Et direktiv er en form for lovgivning, og som er et av de viktigste instrumentene i EF-retten. Direktivene går sammen med vedtak, forordninger, rekommandasjoner og uttalelser under samlebetegnelsen rettsakter. Grunnen til at jeg har listet opp alle disse instrumentene i EFretten var for å få et helhetlig bilde av den sekundærelovgivningen i EU. Direktiver er en lovgivningsform som fattes av Ministerrådet som er EUs lovgivende organ. Et direktiv er ikke en tradisjonell lovtekst, men bare et krav til medlemsstatene om å vedta nasjonale regler av et bestemt innhold. Man kan med andre ord si at direktivene angir regler, men ikke bestemmelser. I motsetning til for eksempel forordninger som minner mer om vanlig lovgivning, skal direktivene være bindende for medlemsstatene med hensyn til sin målsetting, men som overlater til hvert enkelt medlemsland selv å avgjøre hvilken form direktivet skal ha i den nasjonale lovgivningen, og hvordan det skal iverksettes. Grunnen til at jeg her satt direktivene opp mot en annen lovgivningsform som er forordninger var for å vise forskjellen og mellom disse to lovgivningsformene. 2.2 Hvordan utarbeides et direktiv? Et direktiv utarbeides ved at generaldirektoratenes tjenestegren har det overordnede ansvaret med å lage et utkast til direktivet, så skal dette utkastet først gjennom en intern høring av de andre involverende generaldirektoratene i EU-kommisjonen, deretter skal det videre til ekstern høring av nasjonale myndigheter og de berørte parter. Hvilke beslutningsprosedyrer man skal bruke i forbindelse med lovgivningen, er avhengige av bestemmelsen i traktaten på det området som direktivet berører. Men i de fleste tilfeller brukes det en felles 4

5 beslutningsprosedyre, som sier at et formelt forslag som er vedtatt av kommissærkollegiet skal til behandling i Europaparlamentet og Ministerrådet, de har i fellesskap rollen som EUs lovgiver. Ved denne felles beslutningsprosedyren skal forslaget gjennom opptil tre behandlinger hos EUs lovgiver, EU-kommisjonen skal her fungere som megler og kontrollere at rettsakten er av felles europeisk interesse før forslaget blir vedtatt. Etter at lovgivningen er blitt vedtatt skal den sendes til den nasjonale lovgivningen og gjennomføres i praksis av EUkommisjonen og medlemsstatene 2.3 Direktivets krav og krav til gjennomføring. Kravene på hvordan et direktiv skal være er som oftest ganske generelle, noen ganger kan direktivet gi anvisning på alternativer som statene kan velge mellom, mens andre ganger er de klare og detaljerte, slik at statene må bruke dem ordrett slik de er i nasjonal retten sin. Noen direktiver har en tidsfrist for gjennomføring, tidsfristen kan være mellom seks måneder og ett år. Selv om det etter artikkelen 249 sier at det i utgangspunktet er opp til den enkelte medlemsstat selv å bestemme hvordan direktiver skal gjennomføres, så har EF-domstolen etter hvert kommet med visse ulovfestede krav. Og hovedkravet er at et direktiv må gjennomføres på en slik måte at det fremstår klart for borgerne hvilke rettigheter og plikter dette medfører, slik at de skal kunne beregne sin rettstilling. Medlemsstatene står fritt til å velge om de vil gjennomføre direktivet som en lov eller forskrift, men uansett hva de velger må direktivets regler fremgår klart av teksten. Setter vi dette i forhold til norsk rett der reglene kan fremgå i forarbeidene, er det i EU ikke adgang til å vedta en vag og generell lov eller forskrift. 2.4 Direktivets direkte virkning. Hovedregelen 3 om at direktiver må gjennomføres nasjonalt for å bli gjeldende rett er ikke tilfellet, fordi her gjelder ett unntak etter den såkalte læren om direktivers direkte virkning. Bakgrunnen til dette er at medlemsstatene ikke alltid gjennomfører direktiver korrekt eller i rett tid. Dette gjør at rettstilstanden kan bli ulik i de ulike medlemsstatene. Derfor har EFdomstolen formulert en lære om at direktiver i visse tilfelle kan gis virkning i nasjonal rett, selv om de ikke er gjennomført av nasjonale myndigheter. Og vilkårene her er for det første at tidsfristen for gjennomføringen er utløpt. For det andre må teksten i direktivet være så klar og 3 EØS-RETT 2.utg. Sejersted, Arnesen, Rognstad, Foyn, Kolstad. s.49 5

6 tydelig at den skal kunne fungere som lov, og for det tredje kan ikke-gjennomførte direktiver bare gi private rettssubjekter rettigheter overfor staten, slik at det ikke kan pålegge de plikter verken overfor staten og hverandre. Derfor må dette formuleres på en slik måte at direktiver bare kan ha direkte virkning vertikalt mellom stat og borger, og bare en vei oppover. Direktiver kan ikke ha direkte virkning horisontalt, mellom borgerne. I midten av 1970-tallet oppstod en debatt om hvorvidt ikke-gjennomførte direktiver også bør ha horisontal virkning 4, slik at de også skal kunne pålegge borgerne plikter overfor hverandre. Ut i fra et rettsikkerhetssynspunkt er dette langt mer betenkelig enn vertikal virkning. Motargumentet for dette er at dagens situasjon skaper ulik rettstilstand i medlemsstatene, noe som vil svekke EU-rettens forutberegnlighet, og gjør at borgere kan lide tap når de på grunn av statens mislighold ikke får rettigheter overfor hverandre. Men for å bøte på dette har EFdomstolen foretatt tre grep. Det første grepet var å innføre en vid tolkning av hva som regnes som offentlige organer, og dermed gitt den vertikale vidd utbredelse. Det andre grepet var å skape et prinsipp om direktivkonform tolkning, som pålegger nasjonale domstoler å strekke seg meget langt for å tolke nasjonal rett i pakt med det ikke-gjennomførte direktivet. Og det tredje og grepet var å skape en regel som sier at nasjonale myndigheter kan bli erstatningsansvarlige for tap borgerne lider på grunn av manglende gjennomføring. 2.5 Sondringen mellom to ulike typer lovgivning. 5 I hoveddelen av lovgivningen er det tilstrekkelig med direktiver som rettsakt siden direktivene er mer fleksible. Og ettersom de er mer fleksible fører de til mindre innhugg i statenes suverenitet. Direktiver har også den fordelen av at de ved å omskrives glir inn i nasjonal rett som en naturlig del av denne, og samtidig også fremstår som nasjonal rett med den autoritet og legitimitet dette gir. Bruken av direktiver kamuflerer på en måte den overnasjonale EUretten, og får den til å se nasjonal ut. Direktiver brukes på områder der medlemsstatene selv forvalter EU-retten, slik at man skal kunne oppnå en grad av samkjøring, men ikke nødvendigvis full homogenitet. Sammenligner vi forordninger og direktiver for å se forskjellen i bruken av disse to lovgivningsformer, så kan vi se at forordninger brukes når det er nødvendig å ha helt ensartede bestemmelser i hele EU. Dette gjelder for eksempel områder der EU-kommisjonen forvalter EU-retten direkte 4 EØS-RETT 2.utg. Sejersted, Arnesen, Rognstad, Foyn, Kolstad. s.50 5 EØS-RETT 2.utg. Sejersted, Arnesen, Rognstad, Foyn, Kolstad. s.50 6

7 overfor private rettssubjekter som blant annet konkurranseretten. Tidligere har forordninger også en tendens til å være klarere formulert og mer detaljerte enn direktiver, men i den senere tiden har utviklingen gått mot en viss tilnærming mellom disse to formene. Gjennom læren om direkte virkning har direktiver fått noe av den samme gjennomslagskraften som forordninger. Slik at det er blitt mer vanligere å formulere direktivene klart og detaljert, og ofte så klart og detaljert at medlemsstatene kan kopiere teksten slik den er. I EF-traktatens forskjellige hjemmelsbestemmelser er det ofte angitt hvilken lovform som skal brukes på ulike områder. Både forordninger og direktiver kan normalt gis både av Ministerrådet og av EU-kommisjonen, og da vil det likevel være slik at Ministerrådets rettsakter trer foran EUkommisjonens. 2.6 EØS-rettens krav og forpliktelsene. 6 EØS-avtalen ble inngått mellom landene i EU og EFTA, herunder Norge. Formålet med denne avtalen er å fremme en vedvarende og balansert styrking av handel og økonomiske forbindelser mellom landene med like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler med sikte på å opprette et ensartet europeisk økonomisk samarbeidsområde. EØS-avtalen er en folkerettslig avtale, unntatt den myndighet som er tillagt EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolens overprøving av beslutninger i overvåkingsorganet. EØS-avtalen ble ved EØS-loven derved en del av Norges folkerettslige forpliktelser, men regelverket ble ikke automatisk en del av intern norsk rett. Når det gjelder, vedtas disse i EU etter høring også i EFTA-systemet. EUs direktiver som faller inn under EØS-avtalens område blir behandlet i EØS-komiteen og gjort gjeldende i alle EØS land. Disse landene er deretter forpliktet til å gjennomføre dem innen fastsatte frister. Det er overlatt til de nasjonale myndigheter å bestemme formen på og midlene for gjennomføringen. Den prinsipielle hovedforskjellen mellom EF/EU-samarbeidet og EFTA/EØS-samarbeidet er at EF/EU-samarbeidet i stor grad bygger på overnasjonale bestemmelser, det vil si at viktige deler av EF/EUs regelverk med direkte virkning gjelder som lov i de enkelte medlemsstatene. Mens EFTA-statene ved EØSavtalen folkerettslig har forpliktet seg til å gjennomføre avtalen i nasjonal rett. For Norge skjer dette ved lovvedtak i Stortinget eller ved forskrift med hjemmel i lov. Først etter formell ikrafttredelse har det direkte rettsvirkninger som lov eller forskrift i Norge. 2.7 Konsekvenser som kommer av å ikke gjennomføre direktiver. 7 6 Domssamling i EU/EØS-rett. Høgskolen i Bodø. S. 55 7

8 EU-kommisjonen skal påse at EU-lovgivning er anvendt korrekt i alle medlemslandene. Dersom EU-kommisjonen oppdager ulydighet eller slurv kan den kreve at medlemslandene bøyer seg for EU-lovgivningen, EU-kommisjonen kan også skrive ut bøter, ilegge erstatningsansvar eller bringe saken for EU-domstolen, hvis domsavsigelse er bindende for medlemslandene og for EU-institusjonene. Selv om man opererer med domstol er det likevel sjelden at saker går helt til EF-domstolen i Luxemburg, fordi før man kommer så langt vil EU-kommisjonen og medlemsstatene forsøke å rydde opp i problemene, dette er av hensyn til politisk sensibilitet. Det som er mer vanlig er at EU-kommisjonen gir medlemsstatene en advarsel og en tidsfrist til å etterfølge regelverket. I de fleste tilfeller ved uriktig gjennomføring av rettsakter eller lovgivning i strid med EF-retten skal det innen EF fastslå et erstatningsansvar på nærmere konkrete vilkår dersom verken overnasjonale forrang, direkte virkning eller direktivkonform tolkning gir det resultatet som er hensikten med rettsakten. Vilkårene for erstatning etter EF/EU-retten er for det første at staten må ha foretatt et kvalifisert brudd på fellesskapsretten, for det andre at direktivet må ha til hensikt å gi borgerne rettigheter, og for det tredje må det foreligge årsakssammenheng mellom statens brudd og borgernes tap, og at dette kvalifiserte bruddet må vurderes uavhengige av landenes bruk av culpabegrepet. Det som er viktig i et hvert tilfelle av uriktig eller unnlatt gjennomføring er at det skal legges vekt på om direktivene ga staten skjønnfrihet ved gjennomføringen. I tillegg skal det også legges vekt på om bruddet på direktivene skjedde forsettlig eller uaktsom. På en annen side kan det å pålegge en stat erstatning der nasjonens lov ikke er i samsvar med direktiver, være en faktor som påvirker statens til korrekt og hurtig å foreta de nødvendige endringer, for å imøtekomme EF-retten eller EØS-avtalens generelle målsetting om et dynamisk og ensartet marked. Det er vanlig i teorien å skille mellom unnlatt og uriktig gjennomføring, men det må ikke trekkes materielle slutninger fra skillet. Ansvaret ved unnlatt gjennomføring er et uttrykk for en generell hovedregel om at overtredelse av en klar forpliktelse vil begrunne ansvar. EFdomstolen opererer heller ikke med et skille mellom unnlatt og uriktig gjennomføring. Derfor vil det også være av betydning og se på hvordan EF-retten har vurdert en slik tilsvarende norm tidligere. Da dette kan være med å påvirke beslutningene om sanksjoner på andre 7 Domssamling i EU/EØS-rett. Høgskolen i Bodø. S

9 tilsvarende lovbrudd i ettertid. Det er ikke lett å dømme et brudd ut i fra forskjeller knyttet til tilfeller som gjelder for eksempel unnlatt/forsinket gjennomføring eller uriktig gjennomføring av direktiver. Dette er fordi det er en glidende overgang mellom disse gruppene idet uriktig gjennomføring kan være delvis unnlatt gjennomføring. Men dersom det er bevisst unnlatt gjennomføring så krever ikke særlig grad av tilleggsbegrunnelse for normalt å kunne bli klassifisert som et tilstrekkelig kvalifisert brudd. 2.8 Hva sier EØS-avtalen ved mangler og uriktig gjennomføring av direktiver? 8 EØS-avtalen forteller at det er et erstatningsansvar for staten ved manglende eller uriktig gjennomføring av direktiver, dette gjør seg gjeldende såfremt direktivet har til formål å gi borgere eller foretak rettigheter, og at det foreligger årsakssammenheng samtidig som at overtredelsen er tilstrekkelig kvalifisert. Vi kan her se at det er vesentlige likheter i begrunnelsen for erstatningsansvar innen EØS- og EF-retten. Dette får betydning for spørsmålet om vilkåret om at bruddet må være tilstrekkelig kvalifisert, skal tolkes på samme måte innen EF-retten og EØS-retten. Både erstatningsansvar innen EF-retten og EØSretten er begrunnet i at staten har brutt sin gjennomføringsforpliktelse og et ønske om å sikre borgernes rettigheter. I EF-retten forankres dette i prinsippet om direkte virkning, mens det innen EØS-retten er knyttet til avtalens struktur og formål. Det skal ikke settes likhetstegn mellom erstatningsansvar og direkte virkning. Erstatningsansvaret er gjennomført i lov og kan oppheves ved lov. En lov som klart gir uttrykk for at staten ønsker å bryte sin EØSforpliktelse, vil måtte forstås slik at den også opphever erstatningsansvaret etter EØS-retten. Oppsummering av innholdet i det EØS-rettslige erstatningsansvaret indikerer følgende, der det foreligger en beskyttet interesse og årsakssammenheng, utløser manglende korrekt gjennomføring av et direktiv erstatningsansvar for staten såfremt det overtrådte direktivet er rimelig klart i sitt innhold, og det ikke foreligger stor grad av skjønnsfrihet. Unntatt i saker der skaden er uvesentlig for den som rammes, eller der kravet er basert på en juridisk grenseovergang vedrørende rekkevidden av EØS-regelverket. 8 Domssamling i EU/EØS-rett. Høgskolen i Bodø. S.49 9

10 2.9 Konklusjon og avslutning Min konklusjon etter dette blir at selv om direktivene er formulert på en klar måte, kan det likevel i mange tilfeller være vanskelig å begrunne skyldspørsmål på brudd av direktivene, dette er fordi mye av problematikken her går på skjønn og hvordan man tolker en sak i forhold til en annen. Problemet ligger på for eksempel grenseområde der en stat delvis unnlater gjennomføring av et direktiv eller om det er forsinkelse i gjennomføringen. I tillegg skal det også legges vekt på om bruddet på direktivene skjedde forsettlig eller uaktsom. Men selv om det på den ene siden hevder at man med direktiver har konkrete mål som landene må innfri innen bestemte frister, og at det er opp til hver enkel stat å bestemme hvordan gjennomføringen skal skje. Så kan man på den andre siden se at teorien sett forhold til praksisen imidlertid ikke er fullt så enkelt som formuleringene skulle tilsi. Men med EFdomstolens rådgivende uttalelse lagt til grunn. Vil jeg dermed konstatere med at hvis det er tilfeller ved uriktig gjennomføring av rettsakter eller lovgivning i strid med EF-retten skal det innen EF fastslå et erstatningsansvar på nærmere konkrete vilkår dersom verken overnasjonale forrang, direkte virkning eller direktivkonform tolkning gir det resultatet som er hensikten med rettsakten. 10

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY

LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY REGJERINGSADVOKATEN LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY 1. INNLEDNING Temaet EØS-avtalens plass i EU/EØS Hoveddelen av EØS-avtalen EØS-avtalens betydning for forvaltningen Videre opplegg

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

EU ABC en innføring i EU systemet på 123

EU ABC en innføring i EU systemet på 123 EU ABC en innføring i EU systemet på 123 EU-rådgiver/ NCP samling Forskingsrådet 10 november 2016 Véronique Janand Kolbjørnsen, Veronique.kolbjornsen@eeas.europa.eu Rådgiver. Agenda 1. Litt om oss 2. Hva

Detaljer

Om bruk av EØS-avtalen protokoll 31

Om bruk av EØS-avtalen protokoll 31 Om bruk av EØS-avtalen protokoll 31 Professor dr. juris Finn Arnesen 1. Mandat og opplegg Ved brev 31. august 2016 er jeg bedt om å utrede rettslige spørsmål en innlemming av EUs reduksjonsforpliktelser

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Justis- og beredskapsdepartementet Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-AVTALENS INNHOLD, INSTITUSJONER OG NASJONAL GJENNOMFØRING

EØS-AVTALENS INNHOLD, INSTITUSJONER OG NASJONAL GJENNOMFØRING DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT EUROPAPROGRAMMET MODUL I: BASISKUNNSKAP OM NORGES SAMHANDLING MED EU EØS-AVTALENS INNHOLD, INSTITUSJONER OG NASJONAL GJENNOMFØRING Ved advokat Fredrik Bøckman Finstad,

Detaljer

andre tjenester enn dem som er omfattet av

andre tjenester enn dem som er omfattet av Tjenestedirektivets gjennomslagskraft for andre tjenester enn dem som er omfattet av direktivet Presentasjon for Fafo 11. mars 2008 Advokat Frode Elgesem Advokatfirmaet Hjort DA Problemstilling Hvilken

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XVII (Opphavsrett) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

Prop. 127 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om EØS-finanstilsyn

Prop. 127 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om EØS-finanstilsyn Prop. 127 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Tilråding fra Finansdepartementet 11. mai 2016, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg) 1 Proposisjonens hovedinnhold

Detaljer

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8 NOR/303R1304.00T OJ L 185/03, p. 6-8 Commission Regulation (EC) No 1304/2003 of 11 July 2003 on the procedure applied by the European Food Safety Authority to requests for scientific opinions referred

Detaljer

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen)

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. februar 2016 med hjemmel i instruksjonsmyndigheten. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p

NOR/303R T OJ L 245/03, p NOR/303R1644.00T OJ L 245/03, p. 10-12 Regulation (EC) No 1644/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF. av 12. desember om villedende og sammenlignende reklame

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF. av 12. desember om villedende og sammenlignende reklame Nr. 18/574 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF 2015/EØS/18/59 av 12. desember 2006 om villedende og sammenlignende reklame under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009 av 9. juni 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 206/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 206/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 206/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006. av 2. juni om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 67/2006 av 2. juni 2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1135 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF 2016/EØS/35/55 av 26. mai 2003 om offentlighetens deltaking i utarbeidingen av visse planer

Detaljer

Generalforsamlingens kompetanse fremgår av FN-pakten art. 10 følgende.

Generalforsamlingens kompetanse fremgår av FN-pakten art. 10 følgende. EKSAMEN i NIRI 2014 Del I Spørsmål 1: Har FNs Generalforsamling kompetanse til å pålegge Sikkerhetsrådet å innføre økonomiske sanksjoner mot Ukraina? Generalforsamlingens kompetanse fremgår av FN-pakten

Detaljer

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016 Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.2.2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016 2017/EØS/13/05 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 47, 3. september 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6 NOR/303R1642.00T OJ L 245/03, p. 4-6 Regulation (EC) No 1642/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and

Detaljer

Introduksjon til EØS-retten. Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett

Introduksjon til EØS-retten. Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett Introduksjon til EØS-retten Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett http://www.jus.uio.no/nifs/personer/vit/farnesen/index.html Oversikt Hvorfor EØS? Grunnlaget for EØS-retten Forbindelsen

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 167/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 167/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 167/1999 av 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010 Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 2015/EØS/29/48 om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens inspeksjoner

Detaljer

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. xx. måned 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) 7-2, 7-3, 7-4

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del G nr. 10 (rådsforordning (EF) nr. 169/2009), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012 8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/43 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012 2012/EØS/63/30 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar 2010 Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Om forarbeider til formelle lover som rettskildefaktor Eksamensoppgave

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

EØS-rett, høst Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett

EØS-rett, høst Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett EØS-rett, høst 2009 Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett EØS-rett som emne EØS-rett: folkerett og norsk rett Forbindelseslinjer til statsretten forvaltningsretten miljøretten velferdsretten

Detaljer

Nr. 37/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. september 2008

Nr. 37/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. september 2008 Nr. 37/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/37/09 av 22. september 2008 om utarbeiding av standardskjemaet for rapportering nevnt i artikkel 17 i europaparlaments-

Detaljer

Nr. 13/42 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2016. av 30. september 2016

Nr. 13/42 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2016. av 30. september 2016 Nr. 13/42 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.2.2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2016 2017/EØS/13/06 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett

EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett Justis- og beredskapsdepartementet EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett Normkonferansen 1. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

NOR/310R T OJ L 166/10, p. 6-8

NOR/310R T OJ L 166/10, p. 6-8 NOR/310R0574.00T OJ L 166/10, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 574/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 4. april 2001

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 4. april 2001 25.7.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 37/145 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2002/EØS/37/35 av 4. april 2001 om prinsipper for utenrettslige organer med ansvar for å løse forbrukertvister

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0827.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), in accordance with Regulation

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0414.fral OJ L 125/13, p. 4-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 414/2013 of 6 May 2013 specifying a procedure for the authorisation of same biocidal products in accordance with Regulation

Detaljer

NOR/305R T OJ L 107/05, p

NOR/305R T OJ L 107/05, p NOR/305R0644.00T OJ L 107/05, p. 18-19 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 142 (forordning (EF) nr. 644/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1177.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1177/2013 of 20 November 2013 approving the active substance spirotetramat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0829.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 829/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1375.sd OJ L 346/13, p. 42-46 COMMISSION REGULATION (EU) No 1375/2013 of 19 December 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0570.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 570/2013 of 17 June 2013 approving the active substance geraniol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

VEDLEGG TIL HØRINGEN BEREC

VEDLEGG TIL HØRINGEN BEREC VEDLEGG TIL HØRINGEN BEREC Gjennomføring av EUs ekomrevisjon fra 2009 (2009-pakken) i norsk rett ble opprinnelig hørt i brev fra Samferdselsdepartementet til høringsinstansene 23. juni 2010. Forslagene

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations

Detaljer

Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF. av 13. juli 2009

Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF. av 13. juli 2009 Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.5.2015 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF 2015/EØS/29/12 av 13. juli 2009 om plasseringssted for bakre kjennemerke på motorvogner

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1187.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1187/2013 of 21 November 2013 approving the active substance penthiopyrad, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 204/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 204/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 204/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009 Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009 2015/EØS/51/07 av 26. februar 2009 om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og

Detaljer

Nr. 26/572 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1147/2011. av 11.

Nr. 26/572 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1147/2011. av 11. Nr. 26/572 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1147/2011 2017/EØS/26/50 av 11. november 2011 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010

Detaljer

NOR/304R T OJ L 16/04, p

NOR/304R T OJ L 16/04, p NOR/304R0104.00T OJ L 16/04, p. 20-22 Commission Regulation (EF) No 104/2004 of 22 January 2004 laying down rules on the organisation and composition of the Board of Appeal of the European Aviation Safety

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

FELLESERKLÆRINGER FRA PARTENE I AVTALEN FELLESERKLÆRING OM SAMTIDIG UTVIDELSE AV DEN EUROPEISKE UNION OG DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

FELLESERKLÆRINGER FRA PARTENE I AVTALEN FELLESERKLÆRING OM SAMTIDIG UTVIDELSE AV DEN EUROPEISKE UNION OG DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE FELLESERKLÆRINGER FRA PARTENE I AVTALEN FELLESERKLÆRING OM SAMTIDIG UTVIDELSE AV DEN EUROPEISKE UNION OG DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE Avtalepartene understreker viktigheten av at de nåværende

Detaljer

JUS 2111, EØS-rett Våren Prof. dr. juris Finn Arnesen, Alla Pozdnakova, Senter for europarett (http://www.jus.uio.

JUS 2111, EØS-rett Våren Prof. dr. juris Finn Arnesen, Alla Pozdnakova, Senter for europarett (http://www.jus.uio. JUS 2111, EØS-rett Våren 2017 Prof. dr. juris Finn Arnesen, Alla Pozdnakova, Senter for europarett (http://www.jus.uio.no/europarett) Hva og hvorfor Hva En folkerettslig avtale som skal sikre bevegelighet

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0188.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 188/2013 of 5 March 2013 approving the active substance mandipropamid, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for ikkekommersielle luftfartsoperasjoner

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0613.fral OJ L 173/13, p. 34-37 COMMISSION REGULATION (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined

Detaljer

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter Else Øvernes, KRD 1 Tema Krav om uavhengig kontroll og tilsyn i byggesaker Krav til produktdokumentasjon i ny teknisk forskrift Markedstilsyn og myndighetenes

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

NOR/309R T OJ L 314/09, p

NOR/309R T OJ L 314/09, p NOR/309R1171.00T OJ L 314/09, p. 43-46 COMMISSION REGULATION (EC) No 1171/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Nr.43/00 63 EØS-KOMITEENS BESLUTNING 95/EØS/43/06 nr. 33/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0826.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 826/2013 of 29 August 2013 approving the active substance sedaxane, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 496/2014 of 14 May 2014 approving the active substance acequinocyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5.

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5. 19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN 2013/EØS/73/01 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF av 5. september 2007 om endring av rådsdirektiv

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0305.eltr OJ L 91/13, p. 1-4 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 305/2013 of 26 November 2012 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to

Detaljer

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001 Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 94, under henvisning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. juli 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 18. juli 2017 10.07.2017 nr. 1178 Forskrift om endring

Detaljer

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*)

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*) Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 37, under henvisning

Detaljer

Presentasjon til Det Juridiske Fakultet onsdag 25 oktober 2017

Presentasjon til Det Juridiske Fakultet onsdag 25 oktober 2017 1 2 3 4 5 Presentasjon til Det Juridiske Fakultet onsdag 25 oktober 2017 Birgitte Jourdan-Andersen, EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY, senior desk officer for energi og miljø Sagt om ESA I ESA, som er kontrollorganet

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005 19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/317 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005 2009/EØS/9/31 av 25. oktober 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av

Detaljer

VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE 06/2013. KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR. /.. av XXX

VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE 06/2013. KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR. /.. av XXX EUROPA KOMMISJONEN Brussel, XXX (2013) XXX utkast VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE 06/2013 KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR. /.. av XXX med endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003, om et luftfartøys fortsatte

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0607.alle OJ L 177/12, p. 16-18 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 607/2012 of 6 July 2012 on the detailed rules concerning the due diligence system and the frequency and nature of the

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to rules of procedure on fines imposed

Detaljer

NOR/310R T OJ L 186/10, p

NOR/310R T OJ L 186/10, p NOR/310R0633.00T OJ L 186/10, p. 10-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 633/2010 of 19 July 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54 zzz (forordning

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54 zzz (forordning Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54 zzz (forordning (EF) nr. 1609/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av

Detaljer

EFTA, EØS og handlingsrommet

EFTA, EØS og handlingsrommet EFTA, EØS og handlingsrommet Brussel, 15. September 2017 Jacqueline Breidlid Officer EFTA-sekretariatet jbr@efta.int 3 Arbeidsområder: 1. Fri personbevegelse, arbeids-og sosialpolitikk 2. Utdanning, fag-og

Detaljer