B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede."

Transkript

1 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag Dato Kl. 18:00. Møtested: Velferdsrommet til Tøyenhus borettslag, Trondheimsveien 83B. Tilstede var 30 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Kenan Jasarevic. Møtet ble åpnet av Jan Arne Grønli. 1. Konstituering A) Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått Jan Arne Grønli B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Godkjent C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen Som referent ble Kenan Jasarevic foreslått, og til å underskrive protokollen Kristine Fagerli og Ingrid Wergeland Vedtak: Godkjent D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Vedtatt 2. Årsberetning og årsregnskap for 2012 A) Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2012 ble gjennomgått og foreslått godkjent. Vedtak: Vedtatt B) Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapital. Vedtak: Vedtatt 3. Godtgjørelser A) Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr ,- B) Andre godtgjørelser Vedtak: Godkjent

2 4. Innkomne forslag A) FORSLAG FRA STYRET OM ENDRING AV VEDTEKTENE 3-2 (2) Saksframlegget er utarbeidet og godkjent av OBOS, og er sendt til alle tilknyttede borettslag. Bestemmelsen i borettslagets vedtekter 3-2 kommer til anvendelse når en andelseier kjøper en ny andel i Borettslaget gjennom bruk av intern forkjøpsrett, dvs forkjøpsrett i kraft av å være andelseier i borettslaget. Bestemmelsen er i dag som følger: 3-2 Interne forkjøpsberettigede (1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran. (2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. Bakgrunn for endring Grunnen til at forslaget fremmes skyldes endring i OBOS sine medlemsregler i forbindelse med mulighet for intern forkjøpsrett ved skilsmisse og samlivsbrudd. For at bestemmelsen skal gjelde i Engelsborg Borettslag må den tas inn i vedtektene. Ved skilsmisse og samlivsbrudd ønsker partene i en del tilfelle å fortsette å bo i samme borettslag. Det er ikke uvanlig at den som skal flytte ut av fellesboligen ønsker å benytte intern forkjøpsrett til å skaffe ny bolig i borettslaget, samtidig som den andre ektefelle/samboeren ønsker å overta og bli boende i fellesboligen. Men det er i prinsippet ikke mulig på grunn av bestemmelsen i 3-2 (2). Forslaget til vedtektsendring vil kun gjelde i forbindelse med skilsmisse/samlivsbrudd og vil medføre: at den ene ektefellen/samboeren (forutsatt at han/hun er andelseier i borettslaget) kan benytte intern forkjøpsrett for å skaffe seg en ny bolig i borettslaget, og at den andre ektefellen/samboeren får overført til seg det som har vært deres felles bolig med sikte på bli boende der, uten at denne boligen først må legges ut for salg Styrets innstilling Styret foreslår at forslaget om å endre vedtektene 3-2(2) vedtas. Forslag til vedtak: A) Borettslagets vedtekter 3-2(2) endres slik at de etter endringen får følgende ordlyd : 3-2 Interne forkjøpsberettigede (1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran. (2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. Overføring av andel etter at andelseier har benyttet forkjøpsrett til en ny andel, utløser forkjøpsrett selv om andelen overføres til noen som faller inn under persongruppen omhandlet i vedtektenes punkt 3-4, jf. lov om borettslag Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende dersom andelen overføres: på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i minst 2 år, eller de har, har hatt eller venter barn sammen B) Vedtektsendringen gjelder fra og med dagen etter generalforsamlingens vedtak om å endre vedtektene. Endringen trer i kraft fra og med den Vedtak: Enstemmig vedtatt

3 B) Forslag om låneopptak Generelt forsøker en å gjennomføre alle mellomstore vedlikeholds og oppgraderingsprosjekt innenfor rammene av ordinære budsjett uten økning av felleskostnad. Men det vil også komme prosjekt der dette ikke lar seg gjøre. Engelsborg borettslag har i dag tre prosjekt av denne type som bør gjennomføre innen få år. Prosjektene er nærmere beskrevet i bakgrunnsinformasjon. Styret mener den beste måten å finansiere prosjektene er å ta opp samlet lån og gjennomføre alle tre prosjektene i inneværende budsjettperiode. A) Generalforsamlingen godkjenner at det lånes opp til kr ,- for gjennomføring av prosjektene brannvarsling, fibernett og utskiftning av radiatorer i denne budsjettperioden. Alternativ dersom forslag A ikke får 2/3 flertall B) Generalforsamlingen godkjenner at det lånes opp til kr ,- for finansiering av prosjektene brannvarsling og utskiftning av radiatorer i denne budsjettperioden. Alternativ dersom verken forslag A eller B får 2/3 flertall C) Generalforsamlingen godkjenner at det lånes opp til kr ,- for finansiering av prosjekt brannvarsling i denne budsjettperioden. BAKGRUNNSINFORMASJON Prosjektene 1. Felles utskiftning av fiber/brannvarsling, samlet pris kr ,- * Føringsvei fra sentralt punkt til oppganger og videre inn i leiligheter er den samme for brannvarslingsanlegg og nytt fiberbasert spredenett. For å unngå å gjøre samme arbeid flere ganger er det hensiktsmessig å gjennomføre prosjektene samtidig. 1a) Brannvarsling Brannvarslingsanlegg etter dagens standard er ingen opsjon for et borettslag. Spørsmålet er hvilken type anlegg og konfigurasjon man satser på. Styret har vurdert ulike alternativer, og har endt på en løsning som grovt sett består av: - Detektorer og sirener i fellesområder (loft, oppgang og kjellere) - Sirener i leilighetene tilknyttet anlegget i fellesområdene - 11 sentraler med felles tilknytningspunkt i teknisk rom ved vaktmesterkontor Vi har valgt ikke å satse på nye detektorer i leilighetene, men anlegget er dimensjonert for å kunne ta inn dette på et senere tidspunkt dersom det skulle bli pålagt. Primær årsak til at vi ikke ønsker detektorer i leilighetene tilknyttet fellesanlegg er at vi frykter et stort antall feilalarmer. I tillegg vil detektorer her føre til en merkostnad på ,- 1b) Fibernett Fiberbasert bredbånd er å betrakte som grunnleggende infrastruktur i dag. Primært mål er at alle beboere skal ha tilgang til billigere og vesentlig raskere nett enn det de har i dag. NB! Tilbud som er innhentet er basert på samlet gjennomføring. Brannvarsling og fibernett utgjør de hver ca av samlet tilbud. Gjennomført separat vil pris bli noe høyere. 2. Bytte av alle radiatorer (880stk), pris ,-* Våre radiatorer lever på overtid, og vi må regne med at det ganske snart vil oppstå store og alvorlige vannlekkasjer. I tillegg til den åpenbare ulempen med vannlekkasjer for den enkelte, har det også potensielt stor effekt på borettslagets forsikringskostnad. Vi kan her bruke problemene vi har hatt med varmekabler på baderommene som eksempel. Alle forsikringssakene tilknyttet dette har medført en mer enn dobling av premien, opp til ca ,- per år. Skadeomfang og kostnader ved vannskader som skyldes radiatorene, er potensielt større, så å utsette utskiftning av radiatorene kan fort bli veldig kostbart. * laveste tilbud mottatt per mars 2013

4 Lånebehov og tidspunkt for gjennomføring av prosjektene For å få skiftet ut radiatorene, er borettslaget nødt til å ta opp et lån, da vi ikke har reservekapital i den størrelsesordenen. Brannvarslingsanlegg og fibernett utgjør hver om lag halvparten av den samlede prisen på 3 millioner kroner. I teorien kan brannvarslingsanlegget og fibernettutbyggingen gjennomføres hver for seg, i to ulike budsjettår, ved å tappe reservekapitalen. Men det vil selvsagt bli dyrere. I praksis har det heller ingen betydning for felleskostnadene, som uansett må økes. Om de økes for å bygge opp en ny reserve, eller for å nedbetale lån, har neppe noen avgjørende betydning for beboerne. Særlig ikke når borettslaget uansett må låne penger til utskiftning av radiatorene. Låner vi til alt på en gang, har vi også mulighet til å få et bedre tilbud fra banken. Her følger to eksempler på lånekostnad: a) For å gjennomføre alle tre prosjektene samtidig - låneopptak ,- Total kostnad (avdrag & renter) basert på preliminært tilbud fra bank: Antall år Terminbeløp Terminer Totalt, pr år b) Kun brannvarslingsanlegg og utskiftning av radiatorer - låneopptak ,- Totalt, pr Antall år Terminbeløp Terminer år Tilnærmet alle har bredbånd i dag. Nytt fibernett og en fellesavtale på bredbånd vil kunne erstatte alle individuelle avtaler som beboere har på bredbånd i dag. Når en skal vurdere disse alternativene er det dermed hensiktsmessig å knytte forskjell i pris til kostnad for bredbånd for den enkelte beboer. Om vi tar utgangspunkt i lån med 5år løpetid blir utgift knyttet til utbyggingen av spredernettet for hver leilighet ca 91,-per måned. Så må en legge til den pris vi kan forvente på en fellesavtale på bredband. Vi har tidligere fått presentert pris på kr 199,- per måned per leilighet for bredbånd med hastighet 30/30 Når en inkluderer utbyggingskostnad blir da samlet pris per leilighet for bredbånd med hastighet 30/30 kr 290,- per måned. Til sammenlikning koster 30/5 hastighet fra Get i dag kr 479,- per måned. Effekt på felleskostnadene Økningen som ble foretatt fra 1/ var kun knyttet økte generelle driftskostnader. Det kreves i skrivende stund inn ca ,- per måned. Låneopptak vil medføre en økning i felleskostnad. Generelt er det hensiktsmessig å betale ned lån så fort som mulig. Dette må balanseres opp mot ønske om å unngå sjokkartede økninger i felleskostnader. I utgangspunktet ser styret for seg at vi går inn for 5års løpetid på lån, selv med lån på ,-

5 En fordel med kort løpetid er at vi innenfor denne tidsramme ikke har andre større prosjekt som må gjennomføres. Vi har i de seneste årene gjennomført prosjekt og større vedlikeholdsoppgaver for om lag en million i året. Vi regner med at vi skal kunne klare oss med halvparten av dette i en femårsperiode. Det betyr at vi må hente inn opp til ,-ekstra i året for å dekke opp lånekostnadene. Det betyr at vi kan forvente en økning på opp 10 %.på felleskostnadene. Effekt på leilighetenes verdi Det er selvsagt umulig å spå boligmarkedspriser. Men det er rimelig å anta at både radiatorprosjektet og fiberbasert bredbånd generelt bidrar til økt verdi på leilighetene i borettslaget. Vedtak: Enstemmig vedtatt C) Lekeapparater for barn Vi fremmer to separate forslag, og håper for framdriftens del at det første vedtas. 1. Styret oppfordres til å innhente tilbud på opparbeidelse av lekeplass med noen lekeapparater som for eksempel en vippehest og et lite klatrestativ med sklie. Dersom tilbudene viser at samlet pris på investering ikke overstiger ,- og løpende årlig vedlikeholdskostnad er under ,- skal styret gjennomføre tiltaket. 2. Styret oppfordres til å innhente tilbud på opparbeidelse av lekeplass med noen lekeapparater som for eksempel en vippehest og et lite klatrestativ med sklie. Forslag om investering basert på dette arbeidet fremmes på neste generalforsamling. Bakgrunn for forslagene: Barn som vokser opp i Engelsborg borettslag, eller kommer på besøk til slektninger eller venner som bor der, har i dag ikke lekeapparater i bakgården. Vi er et stort borettslag, og vi ønsker at det skal være inkluderende for alle som bor her, i alle livsfaser. Selv om det er parker og lekeplasser i nærheten, betyr det noe helt eget å ha "barnas hjørne" i bakgården. Dette er våre barns hjem, og dette ville bety mye for deres hverdag og lek. Forslagsstillere: Asle Bjelland, Christina Hassel, Engle Steen, Majken Berg, Odd Magnus U. Nilsen og Ingrid Wergeland. Vedtak: 1) Faller mot 24 stemmer 2) Vedtatt

6 5. Valg av tillitsvalgte A) Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått Asgeir Skaret Sarsgate 80 Roar Hauger Trondheimsveien 85 Styremedlemmer som ikke er på valg. Jan Arne Grønli Bente Dissen Lene Krogvold Jonasson C) Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått Tina B. Bønsdorff Sarsgate 68 Åse Rasmussen Trondheimsveien 99 Rune Kristoffersen Trondheimsveien 95 Tuula Sillapää Trondheimsveien 97 D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått Alf Mikalsen Trondheimsveien 103 Henning Johansson Sarsgate 80 Inger-Lise Sagen Sarsgate 68 E) Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Delegert Jan Arne Grønli Sarsgate 74 Varadelegert Bente Dissen Trondheimsveien 87 Generalforsamlingen ble hevet kl 19:30. Protokollen godkjennes av undertegnede: Jan Arne Grønli Møteleder Kristine Fagerlo Protokollvitne Kenan Jasarevic Referent Ingrid Wergeland Protokollvitne

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Til beboerne i Manglerudhøgda Borettslag

Til beboerne i Manglerudhøgda Borettslag 1 Manglerudhøgda Borettslag Til beboerne i Manglerudhøgda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Møtedato 12.06.2008 Møtetidspunkt 18:30 Møtested Philips lokaler i Sandstuveien Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Teisen Vest Borettslag

Til beboerne i Teisen Vest Borettslag 1 Teisen Vest Borettslag Til beboerne i Teisen Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Tilstede var 38 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Møtedato 29.05.2008 Møtetidspunkt 18:00 Møtested Fellesrommet, Thv. Meyers gt 5 Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Møtedato 29.05.2008 Møtetidspunkt 18:00 Møtested Fellesrommet, Thv. Meyers gt 5 Tilstede var 37 andelseiere Og 9 med fullmakt til sammen 46

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsmelding 2013 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2013 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2013 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Til beboerne i Ammerudlia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag 7. mai kl. 18.00 i Grorud Samfunnshus, Gårdsveien

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til beboerne i Fagerholt Borettslag

Til beboerne i Fagerholt Borettslag 1 Fagerholt Borettslag Til beboerne i Fagerholt Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Til beboerne i Skovbakken Borettslag

Til beboerne i Skovbakken Borettslag 1 Skovbakken Borettslag Til beboerne i Skovbakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Orebakken Borettslag

Til beboerne i Orebakken Borettslag 1 Orebakken Borettslag Til beboerne i Orebakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer