Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lille Ekeberg Borettslag Dato 9.april.2013 Kl Møtested: SEM Huset.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lille Ekeberg Borettslag Dato 9.april.2013 Kl. 19.00. Møtested: SEM Huset."

Transkript

1 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lille Ekeberg Borettslag Dato 9.april.2013 Kl Møtested: SEM Huset. Tilstede var 60 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 67 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Heidi Svendsen. Møtet ble åpnet av Ingrid Myran 1. Konstituering A) Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått Arild Rebbeng Vedtak: Valgt ved akklamasjon. B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen Som referent ble Heidi Svendsen foreslått, og til å underskrive protokollen Jan Erik Larsen og Webjørn Remen. Vedtak: De foreslåtte ble valgt. D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Møtet ble erklært lovlig satt. 2. Årsberetning og årsregnskap for 2012 A) Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2012 ble gjennomgått og foreslått godkjent. B) Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapital. 3. Godtgjørelser A) Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr ,-.

2 4. Innkomne forslag A) Forslag fra styret om endring av vedtektene 3-2 (2) om interne forkjøpsberettigede A) Borettslagets vedtekter 3-2(2) endres slik at de etter endringen får følgende ordlyd : 3-2 Interne forkjøpsberettigede (1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran. (2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. Overføring av andel etter at andelseier har benyttet forkjøpsrett til en ny andel, utløser forkjøpsrett selv om andelen overføres til noen som faller inn under persongruppen omhandlet i vedtektenes punkt 3-4, jf. lov om borettslag Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende dersom andelen overføres: på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i minst 2 år, eller de har, har hatt eller venter barn sammen Vedtektsendringen gjelder fra og med dagen etter generalforsamlingens vedtak om å endre vedtektene. Endringen trer i kraft fra og med den Styrets innstilling Styret foreslår at forslaget om å endre vedtektene 3-2(2) vedtas. Vedtak: Endringen vedtatt med overveldende flertall. Ingen stemte mot. B) Forslag fra Astrid Hestnes Ranvig om å utvide åpningstiden for fellesvaskeriene fra kl 0700 til 2200 alle dager inkl. søndager : Åpningstiden for fellesvaskeriene utvides fra kl 0700 til 2200 alle dager inkl. søndager. Vasketidene kan f.eks være kl , , og Begrunnelse. De foreslåtte tidene er de med vaskemaskin i egen leilighet må forholde seg til. Derfor bør det også åpnes opp for disse vasketidspunktene i fellesvaskeriene. Veldig mange jobber full tid, og det vil da være flere alternative tider å velge på. Jeg kjenner ikke til bestemmelsene for dagens åpningstider, eller når de eventuelt ble endret sist, men beboerne har endret seg siden dagens vasketider ble vedtatt. muligheter for å tørke innendørs denne dagen, i tørkerom, tørketrommel og loft.

3 Styrets innstilling. Styret slutter seg til forslaget om utvidelse av vasketidene på alle ukedager fra kl 0700 til 2200, men anbefaler ikke åpne vaskerier på søndager. Vedtak: Forslagstillers forslag med unntak av søndager vedtas med 34 stemmer mot stk avholdende. Nytt styre må ta tak i dørproblematikken i vaskeriene. C) Forslag fra Martin Stabenfeldt om isolering av loft. Gulvene på loftene isoleres. Det utredes om mulighetene for økonomisk støtte som et ledd i energibesparende tiltak. De totale økonomiske kostnadene kartlegges. Begrunnelse. 72 leiligheter i 3 etg. med himling mot loft, har et betydelig varmetap opp mot kalde loft. Leilighetene får derfor store fyringsutgifter. Jeg regner med at noen av utgiftene kan bli dekket med tilskudd fra for eksempel Enova. Styrets innstilling. Styret støtter forslaget prinsipielt, men mener at prosjektet også må ta med seg isolering mot kjeller. Saken bør utredes av styret og fremmes på neste Generalforsamling i Vedtak: Styret får fullmakt il å utrede etterisolering ENØK frem til neste generalforsamling.godkjent. D) Forslag fra Jarl Flaaten Bjørk om endring av husordensreglenes punkt 14 om dyrehold. Per dags dato står følgende oppført: 14. DYREHOLD Dyrehold (hund og katt) er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å ha hund eller katt i pensjon. Det går an å søke om å få dispensasjon fra denne regelen, hvis man kan vise til at man har gode grunner for å ha hund og kan dokumentere at hunden ikke er til ulempe for andre beboere. Denne muligheten er hjemlet i husleielovens 5-2: Søknaden sendes til styret på fastlagt skjema. Husleieloven 2-5 som har følgende ordlyd: Leieren plikter å følge vanlige ordensregler og rimelige påbud som utleieren har fastsatt til sikring av god husorden. Selv om utleieren har fastsatt forbud mot dyrehold i eiendommen, kan leieren holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyrehold ikke er til ulempe for utleieren eller øvrige brukere av eiendommen. Det finnes ingen definisjon av hva som er gode grunner, men i forarbeidet til husleieloven nevnes førerhund for svaksynte og sosiale og velferdsmessige hensyn som eksempler. Selv om det finnes gode grunner, er det imidlertid en forutsetning at hundeholdet ikke er til ulempe for andre beboere. Dette gjelder fysiske ulemper som for eksempel støy, lukt, avføring i sandkasser, astmaproblemer m. m. Psykiske ulemper (frykt for hund) vil også være relevant.

4 Den foreslås herved endret til: 14. DYREHOLD Dyrehold (hund og katt) er tillatt i borettslaget, under forutsetning av at de andre andelseiere i samme oppgang godkjenner dyrehold. Dersom det fremsettes skriftlige berettigede klager over at dyreholdet sjenerer naboer gjennom lukt, bråk, eller på annen måte er til ulempe, for eksmpel allergi, angst forplikter eier å fjerne dyret hvis ikke en minnerlig ordning med klageren kan oppnås Hunder skal holdes i bånd på borettslagets eiendom. Hundeposer skal benyttes Urolig dyr, må ikke være alene i leiligheten. Styrets innstilling: Styret ber generalforsamlingen ta stilling til forslaget. Vedtak: 16 stemte for forslaget. Forslaget falt. D) Forslag om installasjon av stålpiper i Enoks vei Saken ble behandlet på Generalforsamlingen 2012, hvor følgende vedtak ble vedtatt: Styret får i oppdrag å utrede forslaget om installasjon av stålpiper i Enoks vei 2 til 17. Det forutsettes at utredningen tar for seg både bygningstekniske løsninger og økonomien i prosjektet. Utredningen legges frem for neste Generalforsamlingen i 2013, eller på ekstraordinær Generalforsamling i Styret har utredet saken (se nedenfor) Styrets innstilling Bygningstekniske løsninger Styret har samarbeidet med firma Kakkel & Peis om de tekniske løsningene for installasjon av stålpiper og tilhørende feieluker, sotluker og pipehatter. Det er tatt sikte på at hulltagningen mellom etasjene blir tatt i hjørnet i store soverom mot stua, nærmest kjøkkenveggen. Dette er omtrent på samme sted som eksisterende piper er ført opp. Hulltagningen vil gå fra kjeller til loft og over tak. Det står selvsagt den enkelte leilighetseier fritt om man vil velge å installere ildsted eller ikke. Stålpipen vil bli klargjort med luke til hver enkelt leilighet, slik at det er lett å ettermontere ildsted. Inklusive nødvendig isolasjon vil hullet for stålpipa bli ca 30 cm. I diameter. Hulltakningen vil bli foretatt med tørrbor. Økonomien og fordelingen av utgiftene. Prosjektpriser inkl. materialer (av godkjent Norsk standard), og montering, ferdig godkjent, vil ligge på ca 1,4 millioner for 20 piper. Det er 2 mulige løsninger på fordelingen av utgiftene, Argumenter for alternativ 1. Flertallet retter oppmerksomheten på at vi så sent som i 2012 brukte ca 2 mill kroner på vedlikehold av alle pipene i borettslaget. Samtlige 216 leiligheter var med og tok denne utgiften, selv om 60 leiligheter aldri har hatt pipe, eller glede og nytte av et ildsted.

5 Det er fellesskapstanken i et borettslag som bør være retningsgivende for hvordan utgiftene til alle typer investeringer og vedlikehold bør fordeles. Slik er det når vi alle deler på utgifter til for eksempel vedlikehold av lekeplasser, reparasjon av vaskeriene, balkongtak, parkeringsplasser osv. osv. Det er bare en liten del av beboerne som har glede og nytte av det vedlikeholdsarbeidet som blir utført på disse områdene, men alle betaler via felleskostnadene. Argumenter for alternativ 2 Ettersom det å installere pipe bidrar til å øke verdien på leiligheten, er det riktig at andelseier selv bekoster dette. Mindretallet i styret stiller seg bak denne begrunnelsen. Det samme gjør juridisk avdeling hos OBOS, som konkluderer med at de ikke kan se at det er grunnlag for å fordele kostnadene til etablering av nye piper etter felleskostnadsnøkkelen, ettersom dette dreier seg om installasjon av nye piper og ikke vedlikehold av eksisterende piper. På bakgrunn av overnevnte skal Generalforsamlingen stemme over følgende: Skal det installeres nye stålpiper i Enoks vei 2-17? Ombyggingen krever 2/3 flertall. Ved 2/3 flertall må det tas stilling til finansieringen. Vedtak: 39 stemte for, 24 stemte nei av 63 stemmer. Forslaget falt. Tellekorps: Arild Rebbeng og Heidi Svendsen Skal fellesskapet ta kostnaden til installasjon av piper? Alternativ 1. Utgiftene fordeles på alle leiligheter, noe som betyr at utgiftene pr leilighet vil bli i underkant av kr pr leilighet. Beløpet kan i sin helhet dekkes av fellesutgiftsposten i (Arbeidet kan startes opp i 2013). Alternativ 2 Utgiftene bæres i sin helhet av de 60 leiligheter som evt. får piper. Pr. leilighet vil det bety en utgift på i overkant av kroner. I tillegg vil selvsagt utgifter til valgt ildsted komme. Vedtak: Utgår da forslaget om piper falt. 5. Valg av tillitsvalgte A) Som leder for 1 år ble det foreslått Jarl Flaaten Bjørk Vårsvingen 9 Vedtak: Han ble valgt. 9 avholdende. B) Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått Anders Kløven Barnehjemsveien 15 Odd Jacobsen Enoks vei 37 Vedtak: De foreslåtte ble valgt. 7 avholdende.

6 C) Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått Webjørn Remen Enoks vei 37 Marte Vidje Vårsvingen 19 Vedtak: Valgt ved akklamasjon. D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått Esben Krogh Barnehjemsveien 13 Rune Nebell Barnehjemsveien 9 Steinar Lied Vårsvingen 1 Vedtak: Valgt ved akklamasjon. E) Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Delegert Jarl Flaaten Bjørk Varadelegert Christian Hvatum Vedtak: Valgt. Generalforsamlingen ble hevet kl Protokollen godkjennes av undertegnede: Arild Rebbeng /s/ Møteleder Jan Erik Larsen /s/ Protokollvitne Heidi Svendsen /s/ Referent Webjørn Remen /s/ Protokollvitne Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder Jarl Flaaten Bjørk Vårsvingen Nestleder Christian Hvatum Vårsvingen Styremedlem Odd Jacobsen Enoks vei Styremedlem Anders Kløven Barnehjemsveien Styremedlem Ellen Tanum Vego Vårsvingen Oslo

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag Dato 23.05.2013 Kl. 18:00. Møtested: Velferdsrommet til Tøyenhus borettslag, Trondheimsveien 83B. Tilstede var 30 andelseiere og 10 med fullmakt

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Tilstede var 38 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Møtedato 12.06.2008 Møtetidspunkt 18:30 Møtested Philips lokaler i Sandstuveien Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag Møtedato: 20.05.2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Samlingssalen, Manglerud skole 44 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

1 Røverkollen Borettslag

1 Røverkollen Borettslag 1 Røverkollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

1 Akersbakken Borettslag

1 Akersbakken Borettslag 1 Akersbakken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag 5449konstituerende generalforsamling INNKALLING TIL KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Grenseveien 30 brl, avholdes onsdag 3. april 2002, kl. 17.00 i Oslo Kongressenter,

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune. Vedtekter For VESTSKOGEN borettslag org nr 948 010 070 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. februar 1965 med endringer vedtatt på generalforsamling den 9. juni 2005 og 5. mai 2010. Revidert

Detaljer

Sist endret på generalforsamlingen 07.05.2002, 12.04.2011, 09.04.2013 og 26.05.2015.

Sist endret på generalforsamlingen 07.05.2002, 12.04.2011, 09.04.2013 og 26.05.2015. H U S O R D E N S R E G L E R F O R L I L L E E K E B E R G B O R E T T S L A G Sist endret på generalforsamlingen 07.05.2002, 12.04.2011, 09.04.2013 og 26.05.2015. INNHOLD 1. MÅLSETTING... 2. HUSORDENSREGLENE

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 22. april 2005:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 22. april 2005: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 22. april 2005: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua orettslag Møtedato 31.05.2007 Møtetidspunkt KL. 19.00 Møtested Stig skole Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 91 andelseiere

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører. Vedtekter for Vestskrenten Borettslag org nr. 848205052 vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.mai 2006 med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 3. juni 2013 og på ordinær generalforsamling

Detaljer

Til beboerne i Plogveien Borettslag!

Til beboerne i Plogveien Borettslag! 1 Plogveien Borettslag Til beboerne i Plogveien Borettslag! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 18.04.2012 kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 18.04.2012 kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 18.04.2012 kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen. Tilstede var 52 seksjonseiere og 8 med fullmakt til sammen 60 stemmeberettigede.

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Vedtekter. for Rastaskogen Borettslag org nr 947854321. vedtatt på generalforsamling den 25. april 2006

Vedtekter. for Rastaskogen Borettslag org nr 947854321. vedtatt på generalforsamling den 25. april 2006 Vedtekter for Rastaskogen Borettslag org nr 947854321 vedtatt på generalforsamling den 25. april 2006 med endring på den ordinære generalforsamling 15. mai 2007 og 30.04.2013 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

Vedtekter. Innholdsfortegnelse

Vedtekter. Innholdsfortegnelse Vedtekter for Bjørndalsbråtet borettslag org. nr. 953614448 tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag, opprinnelig vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. mars 1977 og endret på generalforsamling

Detaljer