Årsrapport Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) (vedtatt )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) (vedtatt 29.04.14)"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) (vedtatt ) 1

2 Årsrapport 2013, Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) Beretning / sammendrag har vært er år hvor KRFF har merket at arbeidet for universell utforming er et blitt et mer innarbeidet uttrykk og mer brukt i planer og i utføring av prosjekter. KRFF er blitt brukt som et rådgivende organ i forhold til planarbeid og tilrettelegging for alle typer funksjonshemminger. Dette er noe vi setter stor pris på. Å få delta i et arbeid fra grunnen av betyr mye for det videre arbeidet i et prosjekt, og vil gi et bedre økonomisk resultat enn om man i ettertid må tilrettelegge prosjektet etter veiledende retningslinjer som TEK10. Samarbeidet med Bergens Næringsråd har gitt gode resultater, og Strandkaien begynner å vise tydelige resultater av samarbeidet med de næringsdrivende. Dette er et samarbeid som skal videreføres. KRFF har jobbet for å få flere handikapparkeringsplasser i Bergen. Det er behov for plasser som gir plass til biler med sideheis og heis bak. Dette er et arbeid som er pågående, og det jobbes nå med plasser på Fortunen. Arbeid for merkede handikapparkeringer vil fortsette. Noen tema har vært gjengangere gjennom hele året. Dette gjelder teleslynger og døråpnerne på rådhuset. Dette fungerer ikke optimalt og det føles diskriminerende for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ikke kunne delta i møter i eget råd, eller å stå utenfor en rådhusdør og ikke komme inn uten hjelp. Personale fra Bergen rådhus og KRFF jobber intens for å få systemet til å fungere. Utviklingshemmede KRFF har fått en orientering angående støttekontaktordningen, kommunale boliger og private boliger. Kommunen vil fortsette arbeid med dette. De støtter positivt opp om pårørende som vil bygge egne boliger til sine barn. KRFF vil jobbe for at kommunen vil fortsette med dette arbeidet og samtidig øke antall kommunale boliger. Nesttun terrasse Det ferdige anlegget viser seg på flere felt ikke stemme overens med tidligere godkjente tegninger. Saker rundt anlegget har vært tatt opp igjennom hele året. Dette gjelder vei til anlegget, bratt vei til garasje, døren som er vanskelig å åpne m.m. Kommunen og KRFF har hatt befaring på området. Slik saken står pr i dag er den ikke avsluttet. KRFF skal i 2014 arrangere Storbykonferanse for råd fra andre byer i Norge. Dette arbeidet startet allerede i høst, og en del av planleggingen og avtaler er allerede på plass. KRFF har en komite som jobber med dette. Flere i rådet vil bli involvert i arbeidet etterhvert som aug. nærmer seg. KRFF takker for et godt samarbeid med byråder, byrådsavdelinger og etater. Vi ønsker flere fra administrasjonen velkommen til på våre møter. Den første halvtimen av møtene til KRFF er satt av til «Åpent forum» med innspill fra publikum, avdelinger fra Bergen kommune, organisasjoner m.fl. TAKK FOR GODT SAMARBEID! 2

3 ÅRSRAPPORT 2013 Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) Innledning: "Lov om råd eller anna representasjonsordning kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m" ble iverksatt med tilhørende rundskriv A- 28/2007. Råd for funksjonshemmede ble i Bergen opprettet som frivillig ordning ved bystyrevedtak (B.sak086/94). Reviderte retningslinjer for rådet ble vedtatt av bystyret (B.sak ). For valgperioden ble rådet oppnevnt av bystyret (B.sak311-07og 17-08). Mandat: Rådet er et rådgivende organ for Bergen kommune, statlige etater på Kommunalt nivå og andre offentlige instanser og institusjoner. Rådet arbeider etter en politisk målsetting om full deltakelse og likestilling for mennesker med nedsatt funksjons evne i samfunnet. FN's standard regler for like vilkår for mennesker med funksjonshemminger et sentralt redskap i dette arbeidet sammen med den nye Lov om diskriminering og tilgjengelighet, iverksatt Rådet skal uttale seg om og ta initiativ til saker som gjelder funksjonshemmede interesser. Rådets uttalelse skal følge saken helt frem til endelig vedtak. "Rådet skal medverke til at samfunnsskapte barrierar blir fjerna, at Direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidd innanfor heile det kommunalesaksområdet," RundskrivA-28/07. Hensikt: En bedre hverdag for funksjonshemmede og deres pårørende. Årsrapporten 2013 er godkjent av representanter fra AU. Sammensetning av Kommunalt råd for funksjonshemmede Rådet skal ha 8 representanter og varamenn, hvorav 2 politikere og 6 representanter fra brukerorganisasjonene, som representerer følgende hovedgrupper: - bevegelseshemmede - hørselshemmede - synshemmede - utviklingshemmede - skjult funksjonshemming Bergen bystyre har på grunn lag av organisasjonenes forslag til kandidater, valgt følgende medlemmer og varamedlemmer til Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) for bystyreperioden (sak 276/11). Ved bystyrets siste revidering av retningslinjene , ble det presisert at «leder eller nestleder kan også velges blant representantene foreslått fra brukerorganisasjonene.» 3

4 Medlemmer 2013: 1. Svein Nord Kristiansen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 2. Jorunn Lid, Norsk forbund for svaksynte (NfS) 3. Anne-Lise Aanes, Celebral Pareceforeningen (CPF) 4. Matthias Viktorsson, Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) 5. Kari Johannessen, Norges Handikapforbund Bergen(NHF) 6. Kristine Bech-Sørensen, Norskforbund for utviklingshemmede(nfu) 7. Ingse N. Møen, (SV) 8. Harald Berge Breistein, Leder,(KrF) Varamedlemmer: 1. Lars Christian Larsen, Astma og Allergiforeningen 2. Jens Olav Johannesen, Norsk forbund for svaksynte (NfS) 3. Kirsten E. Mjelde, Mental helse 4. Rune Anda, Bergen Døvesenter 5. Egil Hope, Norges Handikapforbund Bergen (NHF). 6. Tom Skauge, Norskforbund for utviklingshemmede (NFU) 7. Tom Furnes (V) 8. Rebekka Ljosland (KrF) Oppnevnt av byrådsavdelingene: Byrådsavdelingene oppnevner administrative representanter med (aktiv) observatørstatus. Følgende var representert i 2013: Byrådsavdeling for barnehage og skole: Asgeir Kilhus Byrådsavdeling for helse og omsorg: Marit Hagevik 2 halvår Byrådsavdeling for sosial, bolig områdesatsing: Audun Pedersen, 1. halvår Erlend Ytre-Arna Vågenes 2. halvår Etat for byggesak og private planer, BBNK: Åge Vallestad Guro S. Sandnæs Byombud: Hege Hansen, 2. halvår Det har vært god kontakt med Byrådsavdeling for helse og omsorg, og andre avdelinger, som har møtt eller blitt innkalt til møter. Flere Byrådsavdelinger og Bystyret har ikke faste representanter som møter på rådsmøtene. For rådet er det viktig å ha en kontaktperson å forholde seg til ved hver avdeling. Dette ble tatt opp på et møte med Hilde Onarheim Innkalling, sakspapirer og Protokoll ble i fra høsten 2013 sendt elektronisk til medlemmer av rådet og andre. Papirene blir å finne i kommunens sakregister, som før. Noen ønsker fortsatt å motta papirutgaver. Dette ønsket blir etterkommet. Sekretariat: Rådssekretariatet er administrativt tilknyttet Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO). Sekretariatsleder er Tollak Hjelmervik. Han fungerte som Rådets sekretær fram til 2. halvår. I august 2013 ble Anita Nymark Scheie ansatt som rådssekretær/rådgiver for Kommunalt råd for funksjonshemmede i 50 % stilling. 4

5 Tollak Hjelmervik har fortsatt i 50 % stilling, og fungerer som Sekretariatsleder og sekretær for Bergen Eldreråd. Sekretariatet har egne lokaler i Neumannsgt.1, 1.etg.på gateplan Budsjett: KRFF disponerte i 2013 kr til rådets honorar og transport av rådsmedlemmene til konferanser/kurs m.v. Honorarene har fra våren 2013 økt og medlemmene av rådet får nå honorar for befaringer og møter med andre instanser. Grunnet utbetaling av honorarer, som forgår hvert halvår vil det i 2013 bli en del penger overført til Disse utbetales i januar for høsten Arbeidsutvalg: KRFF har valgt følgende medlemmer til rådets AU: Harald Berge Breistein, Kari Johannessen, Kristine Bech-Sørensen deltok 1. halvår. Svein Nord Kristiansen var 1. vara fram til 2. halvår hvor han overtok for Kristine Bech- Sørensen. 2. vara: Matthias Viktorsson. Rådssekretæren deltar på alle møtene. Arbeidsmåter: KRFF jobber sammen for mennesker med nedsatt funksjonsevne uansett hvilken organisasjon de kommer fra. Hele rådet jobber sammen eller det bestemmes at enkelt medlemmer og varamedlemmer organiseres i arbeidsgrupper: arbeidsutvalg, komite for arrangering av Storbykonferanse, deltar i tverrfaglige arbeidsgrupper, befaringer og uttalelser om planer som legges for Bergen kommune m.m. Sammen med arbeidsutvalg og sekretariat utarbeider de høringsuttalelser til større saker. Møter og saker: KRFF hadde 8 ordinære rådsmøter i 2013 og behandlet 86 saker. I tillegg kommer noen saker AU behandlet på fullmakt. Rådsmøtene ble holdt i forskjellige rom i Bergen Rådhus blant annet i møterom 225 hvor der er teleslynge, men ikke mikrofoner. Dette fungerte ikke. Møterom 224 fungerte en gang med ny teleslynge. Der har også vært vansker i Teatersalen med dette. Tidlig på høsten hadde rådet ett møte i FFOs lokaler i Vestre Strømkai 7. Her fungerte heller ikke teleslyngeanlegget. Bergen kommune har jobbet for å fornye og forbedre teleslyngeanlegget i Rådhuset, men det har vært vansker for hørselshemmede medlemmer av rådet å delta på rådsmøtene. På møtet desember forlot representanten for Hørselshemmedes Landsforbund rådsmøtet i protest mot at teleslyngene ikke virket og rådsmøtet dermed ikke var tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet valgte å avslutte møtet i solidaritet med representanten. Saken ble tydeliggjort i møtets Protokoll. Representasjon: KRFF er representert i: Sentral kvalitetsgruppe, tjenesteområde utviklingshemmede ved Kristine Bech-Sørensen. KRFF har/eller deltar fortsatt i grupper som jobber med: - Styringsgruppe ny alarmløsning i Bergen kommune - Sammenslåing av Hjelpemiddelhuset og Servicemannstjenesten 5

6 - Universell utforming av området ved Strandkaien - Johanneskirketrappen - Busstasjonen sør - Bergen Næringsråd angående universell utforming av Strandkaien Media / nettside: KRFF sin nettside er ikke blitt oppdater i https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/kommunalt-rad-forfunksjonshemmede Utarbeiding av Handlingsplan: Handlingsplan for er oppdatert og videreført på flere tiltak. Planen er vedlagt årsrapporten. KRFF har deltatt på følgende kurs, seminarer, konferanser og orienteringer: Antall personer som har deltatt på de forskjellige arrangementer har vært varierende. - Frokostmøter, arrangert av Husbanken - Demonstrasjon hos Telecom Midtun angående alarmprosjektet - Demonstrasjon av velferdsteknologi i nybygget leilighet i Bjerknesvei på Sletten. - Møter med Hordaland fylkeskommune angående diverse tema, bl.a. TT transport. - SOR konferanse i OSLO: Melding mottatt. Tid for handling. - Fana kulturhus: Inntrykk og utrykk - CRPD konferanse i Oslo: Fagkonferanse om FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. - Storbykonferanse i Oslo for Råd for funksjonshemmede - Møter med Bergen Næringsråd angående universell utforming av Strandkaien. - Møter angående Nattland oppveksttun - Orientering og befaring angående Clarion hotell, Flesland. Møte med Filip Rygg om saken - Befaring av Nesttun terrasse og møte med Filip Rygg om saken. - Befaring på Scandic Hotel Bergen City om universell utforming. - Paneldebatt i regi av FFO /SAFO om universell utforming og BPA. - Konferanse på Hamar om universell utforming i regi av Miljøverndepartementet. - Befaring og utprøving av teleslyngeanlegg på sekretariatskontoret. Uttalelser og vedtak ved større saker i KRFF 2013: Løypemelding - Plan for personer med fysisk funksjonsnedsettelse. 1. Løypemelding til plan for personer med fysisk funksjonsnedsettelser tas til orientering. 2. KRFF vil anføre følgende momenter etter også å ha lyttet til rådgiver Helga Kaale fra BHO: a) KRFF slutter seg til og ønsker å understreke bl.a følgende: - at hjelpemiddelfeltet trenger en nærmere utredning og utvikling. - at koordinerende enhet skal styrkes - brukermedvirkning skal vektlegges i større grad, også i forhold til medlemsorganisasjonene - fysioterapien for barn og unge skal rustes opp - styrking av den sosialfaglige rådgivning 6

7 - samarbeidet mellom etatene skal bedres, samt nærliggende byrådsavdelinger b) I tillegg vil KRFF fremholde: - Personer med fysisk funksjonsnedsettelser ønsker i mindre grad å bli oppfattet som pasienter og i større grad å sees på som friske mennesker med behov for praktisk tilrettelegging på ulike områder. Ut fra dette håper en at en videreføring av planen blir mer tverrsektoriell hvor også blant annet tilrettelagte arbeidsplasser og boliger blir viktige tema med sikte på at funksjonshemmede skal bli mer selvhjulpen. - Funksjonshemmede kan lett bli veldig isolert og passiv i store bomiljøer med få likesinnede og lite fellesfunksjoner. I et forebyggingsperspektiv er det viktig at BHO sammen med BSBO utarbeider modeller for ønskete boligprosjekter hvor funksjonshemmede kan fungere aktivt sammen med andre beboere. Eksempelvis kan en her vise til såkalte «plussboliger», som Nesttunvannet Terrasse». - Avlastningstilbud til yngre fysisk funksjonshemmede har vært ett forsømt tema. Bergen.kommune må etablere et reelt og akseptabelt tilbud som gir avlastning for foreldre, og et givende tilbud for den yngre funksjonshemmede det gjelder. - Spørsmålet om å etablere en rådgivingsfunksjon for universell utforming. Denne utredning må få høy prioritet så stillingen forhåpentligvis kommer på plass snarest. Bergen kommune har stor bygningsmasse som krever oppgraderinger og vedlikehold. Dette leser vi om i media til stadighet. Vedlikeholdsplaner skal legges for mange år fremover og da må det på plass en ansatt som har kompetanse på universell utforming. Tiltaket vil fort betale seg med tanke på mindre feilbygging og dyre rettelser. - Det etterlyses også arbeid for å oppruste tolketjenesten, samt en mer tilgjengelig veiledning for brukere av høreapparat. - en uheldig formulering som sikkert ikke er ment slik (diskriminerende), må rettes - i avsnittet om Heldøgns avlastning for barn og unge som bor i foreldrehjem: "Brukerne fremhever miljøfaktoren som utslagsgivende for at de ikke trives med dette tilbudet. De ønsker et tilbud som ikke samtidig benyttes av personer med utviklingshemming" Bybanen Sentrum-Åsane, konsekvensutredning og trasevurdering. Utleggelse til offentlig ettersyn /høring. Byrådssak 1100/13-1. Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) ser i hovedsak positivt på utformingen av Bybanen i Bergen og bybanestoppene som er bygget i dagen har god standard for universell utforming. Bekymringer vår er hvis det skal bygges holdeplasser under bakken. KRFF har i sitt møte 2.mai lyttet til Bybanens representant Elise Nordskag og har vært gjennom Konsekvensutredningen, ett dokument på 320 sider. En vil trekke frem noen punkter fra utredningen, som også samsvarer med Nordskags orientering: På side 68: For underjordiske holdeplasser i tunnel må det også legges stor vekt på brannsikkerhet samt og rømning av passasjerer fra vogner i tunnel og fra plattformområdet. side 70: Universell utforming Bybanen skal bygges i tråd med prinsipper og krav til universell utforming og skal derfor være tilgjengelig for alle passasjergrupper. Dette er spesielt viktig for underjordiske stasjoner hvor avstand fra inngang til plattform kan være lang og komplisert og vil kreve en vertikal bevegelse over flere etasjer og nivå. side 223: Tilgjengeligheten til holdeplassene vil være dårligere enn i dagalternativene, spesielt med hensyn til universell tilgjengelighet. Holdeplassene under bakken vil ha et negativt omfang knyttet til opplevelse av trygghet og kriminalitetsforebyggende tiltak. Selv 7

8 med overvåkning ved hjelp av kamera og vektere vil ganger, heiser og holdeplass under bakken oppleves mindre trygge og mangle den sosiale kontrollen en har i byrommene midt i bykjernen. Dette sammenfatter også i hovedsak våre merknader, men i tillegg har vi kommentar til evakuering og rømningsvei: a) Holdeplasser under bakken må kunne evakuere personer med nedsatt funksjonsevne på en forsvarlig måte. Tunell ut i det fri, heiser som kan brukes ved evakuering (rømningsheis!) Heiser med nødaggregat som kan brukes ved event. brann (finnes det?). Brannsikkert rullebånd må en ha som et alternativ 2. Rømningsvei må ha ledelinjer, belysning og lydsignal så alle finner frem under kaotiske forhold. I tillegg til personer med nedsatt funksjonsevne må evakuering og rømningsveier dimensjoneres med tanke på brukergrupper som eldre med redusert mobilitet, foreldre med barnevogn og småbarn. Det må ikke bygges holdeplasser under bakken uten at alle forhold vedr. evakuering og rømning er grundig belyst. b) Evakuering oppover-trapp med tidspress og behov for store menneskelige ressurser må unngås. Veritas, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Bergen Brannvesen, eller annen kompetent etat må inn og vurdere evakuering fra holdeplass under bakken. Tester/tidsstudier/øvelser/andres erfaringer/befaring til steder som har UU holdeplass under bakke der evakuering og rømningsvei er ivaretatt og fungerer, må legges til grunn. c) Erfaring og studier viser at mennesker med nedsatt sanseapparat og funksjonsevne for øvrig, vegrer seg og føler ubehag ved å bruke togstasjoner og liknende under bakken selv om de teknisk sett ansees som trygge. Dette gjelder også mange barn, eldre og personer med barnevogn og ikke minst personer med angst knyttet til heiser, trange rom, mørke tunneler osv. Tanken på lange og kompliserte rømningsveier (eks opptil 500 m i tunellene), gjør ikke saken bedre. Disse gruppene vil til sammen utgjøre en stor del av befolkningen. I tillegg til at dette kan være uakseptabelt ut fra et menneskerettsperspektiv, kommer at en risikerer at kundegrunnlaget til Bybanen skrumper inn. Konklusjon: KRFF vil fraråde holdeplasser under bakken. KRFF anbefaler holdeplasser i dagen Strategi for bruk av velferdsteknologi. Byrådssak til høring. KRFF tar saken, samt muntlig orientering v/per Waardal, USHT, til orientering. KRFF slutter seg til arbeidet med å oppnå raskere og sikrere kontakt med brukerne av hjemmetjenester og slik at de opplever økt trygghet og mestring i hverdagen. Det forutsettes videre at teknologiske løsninger i hovedsak tenkes som et supplement til vanlig kontakt og hjemmebesøk og i motsatt fall noe brukerne selv ønsker. KRFF vil særlig understreke kulepunkt 2 under strategier: «Brukerorganisasjoner skal være aktivt med i prosessene om bruk av velferdsteknologi.» Det er viktig at løsningene er skikkelig testet med ulike brukergrupper. PROTOKOLL Den 19. juni 2013 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Teatersalen i Rådhuset. KRFF-møtet ble nok en gang heftet og forringet ved at taleanlegget sviktet! Denne gangen virket høyttaleranlegget, mens teleslyngen ikke virket. Det ble gitt beskjed til 8

9 resepsjonen, som skulle kontakte rette vedkommende, men ingen kom og rettet feilen. Er der beredskap for uønskete hendelser? Forslag: det opprettes direkte kontakt mellom ansvarlige i Rådhuset og hørselshemmedes representant i KRFF Storbykonferansen for råd for funksjonshemmede arrangeres neste år i Bergen. Tilbakemelding fra årets konferanse i Oslo 1. Tilbakemelding fra årets storbykonferanse tas til orientering. 2. KRFF ønsker å arrangere Storbykonferansen for råd for funksjonshemmede Følgende medlemmer av rådet oppnevnes til å forberede det praktiske og tematiske arbeidet, i samarbeid med rådet: Kari Johannessen, Svein N. Kristiansen, Jorunn Lid og Matthias Viktorsson. Rådets sekretær er sekretær for arbeidsgruppen. Behandlingen: Momenter nevnt i forbindelse med konferansen i Bergen: eget budsjett- egen søknad til BHO, mer tid til spørsmål og diskusjon, ta med unge funksjonshemmede, virkeliggjøre FN-konvensjon. Bestille hotell aug. og send beskjed og invitasjon til de andre byene. Rettelse: Kari Johannesen blir vara. Harald Berge Breistein deltar i gruppen. Oslo: årets i konferanse handlet mye om den tilgjengelige byen fra ulike utgangspunkt et generelt/teoretisk perspektiv, forskrifter/krav/dilemmaer, krav til reisekjeden og kollektivtrafikk, tilgjengelighet til verneverdig bebyggelse, Bymiljøetaten i Oslos arbeid med universell utforming og rapport fra den nydannete organisasjonen Levende Oslos arbeid Informasjon om Sjøsportsenteret for Funksjonshemmede - status pr KRFF tar informasjon om Sjøsportsenteret for Funksjonshemmede til orientering. 2. Styret og Representantskapet anbefales å ta kontakt med rette instanser i Bergen kommune for et mulig samarbeid med sikte på å utvikle senteret til å ta imot flere brukergrupper. KRFF vil eventuelt kunne være behjelpelig i denne forbindelse. Behandlingen: Det forrige rådet, og siden det nåværende, samarbeidet med Grønn etat om opprusting av friluftsområdet på Langeneset ved Bergen Roklubb. Området ble tilrettelagt for forflytningshemmede i forbindelse med Funksjonshemmedes år på -80-tallet og sjøsportsenteret sto ferdig noen år senere. Etter at opprustingen var utført for et knapt år siden, har rådet etterlyst en opptrapping av aktiviteten for senteret. En tenker at området kan utnyttes på en bedre måte, nå når uteområdet er utbedret, bl.a med en tilpasset tilkomst til kajakker. Egil Hope orienterte som representant for styret. Det har vært satset mest på utleie av båt pga for få mennesker til å drive anlegget. Spørsmål om hvordan få idretts- og andre organisasjoner med, og eventuelt skolene i bydelen mht kroppsøving osv. Grønn etats investeringer bør kunne komme flere til gode Muntlig informasjon og innspill til Rådet KRFF ber om et møte med Fillip Rygg angående Clarion hotell Flesland. Informasjon angående Tolketjenesten og NAV tas til orientering. 9

10 Behandlingen: - Svein Nord Kristiansen: informerte om Clarion hotell på Flesland. Hotellet skal bygge handicaprom. Disse rommene vil bli bygget i en egen ny del av hotellet. Kristiansen har vært i kontakt med Torpark. Tilbakemelding fra arkitektfirmaet er at man venter på finansiering og Avinor. Byggedato er ikke satt. Byrådet, : Clarion hotell har fått midlertidig dispensasjon inntil videre. KRFF stiller spørsmål til hva det betyr? - Matthias Viktorsson: FFO Hordaland og SAFO inviterte til valgkamp /paneldebatt på Hotell Norge. Det ble allerede i april søkt om tegn- og skrivetolker. NAV gav tilbakemelding om at dette kunne de ikke skaffe. Medlemmer i Hørselshemmedes Landsforbund Bergen og Bergen døvesenter ble informert om dette og følte seg ikke invitert til konferansen. Pressen ble kontaktet og Rune Anda sendte mail til NAV angående tolkemangel. Samme dag kl var tolk på plass. Dagen etter, debattdagen kom der melding om at 4 skrivetolker og 3 tegntolker var klar til arrangementet. BA trykket en artikkel om saken Universell utforming Rådhuset, oppfølging KRFF ber om møte med Liv Røssland. Saken følges opp til dør og teleslynge virker optimale Behandling: Viser til tidligere henvendelse til Liv Røssland (saksnr: ) angående dørene i inngangspartiet på rådhuset. Døråpnere virker ikke som de skal for funksjonshemmede. Håkon Karlsen, Byggteknisk avdeling, har informert pr.mail om at dørene virker som forutsatt. Informasjonssenteret i 1.etg har mulighet til å koble ut dørautomatikken. Det er gjort for å skjerme ansatte for «vær og vind». Medlemmer av Kommunalt råd for funksjonshemmede opplever at døråpnere/brytere ikke fungerer. Det er vanskelig å få kontakt med personalet, som sitter inne når man er utenfor. Kari Johannesen melder om at media følger godt med i denne saken og ønsker å få den fram i en reportasje. Det har vært vansker med teleslyngen i Teatersalen. Det skal være ordnet Terapi-/opplæringsbasseng Saken tas til orientering og videre oppfølging. Behandling: Rune Kristoffer Titlestad fra Idrettsseksjonen kom og orienterte om Bergen kommunes svømmebasseng. Sentralbadet skal legges ned når Helleren, det nye anlegget står klart. Vestlandsheimen er under utfasing. Noen skolebasseng legges ned. Barn fra disse skolene skal få plass i Helleren. KRFF stiller spørsmål om terapibasseng bygges ned i Bergen? Helleren skal erstatte de svømmehallene som blir nedlagt. Byrådsavdelingen for helse og omsorg har stilt tydelige krav til basseng. Idrettsseksjonen ser om noen av bydelsbassengene kan forsterkes. I Stemmemyrshallen kan man løfte varmen. KRFF stiller spørsmål om kronisk syke. Hva med dem som bruker terapibasseng som en del av sin behandling? Rune K. Titlestad informerer om at Helse Bergen avventer tilbud fra kommunen om bruken av bassenget. Han orienterer også om at «Barnas energi senter» som skal bygges på Haukeland. Det skal inneholde et basseng. Rådssekretær tar opp tema om varme bad som er viktig for mange funksjonshemmede og utviklingshemmede. De har ingen tilbud i dag grunnet for lav varme og lite tilrettelagte 10

11 forhold. Det samme gjelder også for personer med spesielle behov, som har med seg eget, gjerne flere personal. Det finnes funksjonshemmede/utviklingshemmede som har bruk for egne, spesielle forhold for at de skal kunne benytte seg av en svømmehall. Blir det noe tilbud til dem? Rune K. Titlestad: Det skal bli et tilbud til alle i Helleren. Der er nå en arbeidsgruppe sammensatt av personer fra byrådsavdelingene som jobber med dette. De jobber også med et prosjekt: «Svøm Bergen». Der skal være et fokus på svømmeopplæring for alle grupper i skolen. Helleren blir en kombinasjon av skole, idrettshall og svømmehall. Det er et anlegg til 1.58 milliarder. I 2.etasje vil der bli et byrom/gate, som er åpent for alle. Der er kafeteria, som skal brukes som kantine i skoletiden. En del av skolen er i denne etasjen. Der er en tribune som kan flyttes, og området kan brukes som treningsområde. 1.etasje: Her befinner det seg skole og idrettsanlegg. Selve Idrettsanlegget er laget ut fra krav for anlegg, bestemt av media. Dette blir Norges hovedanlegg innen svømming og stupning. Det vil inneholde 50 m. basseng med bunn som kan heves/senkes og deles opp i mindre bassenger. Der er en egen liten avdeling med 2 vannsklier og stoppbasseng. Terapi/opplæringsbasseng er adskilt, men med kobling til resterende anlegg. Anlegget skal ha plass til fysioterapi. Garderobene er tilpasset de forskjellige brukerne av anlegget. Slik Rune K. Titlestad legger fram planene for bassenget skal alle grupper være ivaretatt for å kunne bruke alle funksjoner i Helleren. Bassenget åpner i august NAV hjelpemiddelsentralen Hordaland Saken tas til orientering og videre oppfølging. Behandling: KRFF inviterte Hjelpemiddelsentralen til møtet for å informere og svare på spørsmål om Hjelpemiddelsentralens oppgaver og prosedyrer. Tilstede fra NAV Hjelpemiddelsentralen Hordaland var Kjersti Ørnhaug og Leif Fauskanger. Behandling av søknader: Hjelpemiddelsentralen behandler og fatter vedtak om saker som er meldt av kommunen eller andre. Deres behandling av saker er bundet opp mot sentrale avtaler. Gjenbruk av hjelpemidler er førsteprioritet. Finnes det ikke rette hjelpemiddel i Hordaland sjekkes det rundt i landet. Hvis ikke hjelpemiddelet finnes som gjenbruk blir det bestilt nytt, i henhold til aktuelle avtaler. Hjelpemidler er rangert i poster. I første omgang er det de hjelpemidlene som det er inngått avtale om med firma om som skal bestilles. Er det behov for andre hjelpemidler må det en god begrunnelse til hvorfor det er behov for andre hjelpemidler. Alle varer blir sent til Hjelpemiddelhuset, som leverer ut hjelpemidlene. Akuttreparasjoner, tlf: : Akuttreparasjonsordningen er utarbeidet sammen med brukerorganisasjonene. Ordningen er i funksjon når Hjelpemiddelsentralen er stengt. Åpningstider: kl på hverdager og på søndag og helligdager. Denne ordningen gjelder også bil, men personen som bruker bilen er selv ansvarlig for skyss hjem hvis bilen skulle stoppe opp. Nye biler som blir levert i dag blir ikke medlem hos Falcken gjennom Hjelpemiddelsentralen. Dette er en ordning som følger de bilene som er levert tidligere. De som har eldre bilder og ikke har fått papirer fra Falcken henstilles til å ta kontakt med dem. Hjelpemiddelsentralen vil undersøke om der er sent ut for lite informasjon angående dette. Døve/ hørselshemmede: Rune Anda henstiller til Hjelpemiddelsentralen å informere om at personen det skal leveres hjelpemiddel til er døv. Varen som skal leveres er ofte et 11

12 Hjelpemiddel, som er i bruk ved kommunikasjon, og den døve har ingen mulighet til å svare hvis leverandør ringer på telefon. Hjelpemiddelsentralen skal prøve å få gitt denne beskjeden på skjemaet som følger varen. Tolketjenesten: Tolketjenesten har utfordringer ved at der er for få ansatte. Pr. i dag er der ansatt 14 tolker. Tjenesten må ut på det private markedet og kjøpe tjenester. Disse personene kan ikke pålegges å arbeide, og kan svare ja eller nei når de måtte ønske. Tolketjenesten prioriterer derfor oppgaver på dagtid som: lege, sykehus, tannlege, utdanning, arbeid, kirke, bryllup, gravferd etc. Det er begrenset med arbeidskraft på kveldstid grunnet full arbeidstid på dag, til kl Det er stort sett frivillige som jobber om kvelden. Dette var blant annet et stort problem den kvelden FFO arrangerte paneldebatt på Hotell Norge. Rett før møtet begynte klarte tjenesten å få folk som kunne stille opp som skrivetolk og døvetolk. Rune Anda ber om at det utarbeides en statistikk over tjenestens oppdrag og avslag på oppdrag. Bil: Kari Johannesen stilte spørsmål om service og EU kontroll av biler levert fra Hjelpemiddelsentralen. Dette skal KRFF sjekke opp i. Kristine Bech-Sørensen kommenterte i forhold til bil og sikkerhet at noen biler er der mange personer som kjører, og sikkerheten må være god. Trappeheis: Lovverket, Byggetekniske forskrift sier det skal være 1,1 meter rømningsvei, i tilfelle brann, i en trapp etter at trappeheis er montert. Dette har vært vanskelig å overholde i eldre blokker. Petter Wiberg, Byggesakssjef, Etat for byggesaker og private planer har sendt ut et skriv om at praksis er endret når det gjelder tillatelser til å installere trappeheis i eldre bygg. Elektro medisinsk utstyr: Elektro medisinsk utstyr skal sjekkes med forskjellige intervaller alt etter hvilket utstyr det gjelder. Dette kalles EU-kontroll og gjøres for å gi bruker trygge hjelpemidler eller stoppe bruken av farlige hjelpemidler. Ved slike kontroller avdekker Hjelpemiddelsentralen også at der står hjelpemidler som ikke er i bruk. Disse hjelpemidlene blir bedt returnert til Hjelpemiddelsentralen. Rapporter etter kontroller viser til lite feil, men Leif Fauskanger oppfordrer til å ta kontakt med Hjelpemiddelsentralen når det oppdages slitte Hjelpemidler, som seil og seler til løfteheiser. NAV Hjelpemiddelsentralen på Kokstad bygger nå ut og om lokalene sine. Der skal bli nye og større utprøvningslokaliteter til rullestol, bil m.m. Her kan brukere av hjelpemidler, ansatte i kommunen, hjelpemiddelfirma og ansatte i Hjelpemiddelsentralen møtes til utprøving av hjelpemidler. Nav hadde med seg utskrift NAV Hjelpemiddelsentralen i Hordaland for å vise hvordan deres hovedside var laget. Rettelse: Saknr Kommentar fra Rune Anda vedrørende Tolketjenesten: «Man skal ikke forholde seg til statistikk når NAV skal vurdere utvidelse av ansatte i Tolketjeneste, for statistikken lyver. (Det finnes mørketall, mange lar være å bestille tolk fordi de «vet» at de ikke får tolk, spesielt på ettermiddag- og kveldstid) Organisering av Hjelpemiddelhuset og servicemanntjenesten Saken tas til orientering og videre oppfølging. Behandling: Enhetsleder Kjerstin Eikren, Laksevåg og Geir Kvalvåg, leder Hjelpemiddelhuset, orienterte om sammenslåingen og omorganiseringen av Servicemannstjenesten i kommunen og Hjelpemiddelhuset. De skal nå jobbe under samme enhet og etter samme retningslinjer og prosedyrer. Det skal være et samarbeid på tvers av tjenestene i Bergen. På denne måten vil det 12

13 bli en lik tjeneste, bli gitt hjelp fortere og alle vil bli behandlet likt. Det vil bedre kommunikasjon mellom hjemmetjenesten, servicemenn og Hjelpemiddelhuset Handlingsplan mot vold i nære relasjoner HØRING KRFF slutter seg til og tar saken til orientering Behandling: Margrete Røkkum fra Byrådsavd. Helse og omsorg orienterte om Handlingsplanen. Planen er rettet mot alle, uansett kjønn eller alder. Planen er lagt ut på Høring for at alle skal få komme med sine synspunkter. Satsingen fremover, hva er omfanget? Vold i nære relasjoner er et stort problem. NOU har kommet med en utredning med oppdatert kunnskap om omfanget. Innbyggerne i Bergen har tilbud om mange tjenester og tiltak. Hvem skal gjøre hva, hvilke tilbud skal gis til dem? Her skal det koordineres 11 planer i samme retning. 1. meldingen som kom var på barn, på nasjonalt plan. Nå er fokuset på barn i kommunen som er utsatt for vold. Det skal være mye mer system og ansvar. Neste periode blir et tilsvarende system i forhold til andre. Forebygging skal gjøres gjennom informasjon og spørreskjema. Handlingsplanen ivaretar personer som er utsatt for vold og tar vare på svake personer. Det er avsatt 2 millioner til arbeidet. Kvalitetssikring av arbeidet? Hvordan sikre utviklingshemmede mot vold og overgrep? Når noe skjer så må man få lukket sakene fort. Hvordan skal det fanges opp formidling av overgrep, fange opp reelle overgrep, og om det er overgrep? Det er et vanskelig tema for familiene. Det er vanskelig å få fram om der forgår overgrep og i hvilket omfang det foregår. Det gjelder også mentalt syke. Spesielt i bofellesskap. Det må bli bedre kvalitet og kontroll og større krav til ansatte. Det må ytes hjelp til selvhjelp ellers blir personer redusert og klarer ikke å bo i egen bolig etc. Der må bli bedre oppfølging. Hva tenker Bergen kommune, vente på en sak, en alarm? M. Røkkum: Dette skal det jobbes med: hva gjør man med det og hvordan prioritere hjelp. Det jobbes med et nytt senter: Alternativ til vold Meld. St.29 ( ) Morgendagens omsorg KRFF ber om at Johan L. Olsen tar videre forslag fra KRFF om seminar angående Meld.St.29 og konsekvenser for Bergen kommune. Saken tas til orientering og følges opp. Behandling: Johan L. Olsen hadde på forhånd skrevet et dokument og sendt dette på mail til KRFF. Dette gav et godt grunnlag for rådsmedlemmene til gjennomgang av dokumentet og til å stille spørsmål. Konsekvenser for Bergen kommune fra en planleggers ståsted. Ny omsorgspolitikk for de hjemmebaserte tjenestene ble vedtatt i juni på nasjonalt plan. Utgangspunktet: Hva var årsaken/utgangspunktet for «Hagen meldingen» og denne meldingen det blir så mange flere eldre, for å møte eldrebølgen (Hagenutv.). Den kommunale utviklingen er ikke bærekraftig. Tjeneste / tiltak sammenlignet med ny politikk / tjenestene. En stor reform må iverksettes. Starter i 2020 og sterkere fram til Hvor mange sykehjem /senger trenger vi i 2020? Dette stemmer ikke med dagens rammer. 13

14 Problem og løsning ligger i Åpen Omsorg, måten man jobber på, samarbeid i hele omleggingen. Fokus må være i Åpen Omsorg. Et Paradigmeskifte må komme. Metode: ressursene til brukerne. Pr i dag tar vi tak i problemene til brukerne. Vi må ta tak i alles kunnskap. Få Helhetlige tjenester, aktiv omsorg. Tjenesten må utvikles sammen med bruker. Snuoperasjon i Apen Omsorg vil ta tid: - hjelp til selvhjelp, - samarbeide med pårørende, - samarbeide på frivillig sektor, - velferdsteknologi. Utfordringen: - Ikke bare iverksette ferdige tiltak - Må utvikle tiltak - Aktiv omsorg - Hverdagsrehabilitering - Ideer må prøves ut, utvikles, videre utprøving Vi må gjøre nødvendige omlegginger i hele helse og omsorg. Hvis vi ikke gjør prep vil vi mangle penger, institusjoner og personell. Fra planleggers side: haster med å komme i gang med snuoperasjon i Bergen. En ny retning haster. De som er 80 år ønsker ikke å være til så stort bry for samfunnet. Vi som er voksne (-70) nå er mer brukere av det offentlige, vet mer om rettigheter. fra passiv til aktiv, hva tenker du? Olsen: I den forrige Omsorgsmeldingen var det sagt: eks. Hjemmesykepleien gjorde oppdraget for de eldre. Nå ønsker vi at det skal snus, - drive aktiv omsorg. Åpen Omsorg: - den medisinske behandlingen er god, men ellers elendig. Oppgaver ble løst fordi folk ikke gjorde dem selv. Aktiv Omsorg: - må være meningsfulle aktiviteter, ikke bare stell og mat. Når blir det politisk behandlet? Det vet jeg ikke. Saker vil bli forsøkt tatt opp i tur og orden. Det blir sikkert ikke behandlet som en St.Meld., men som en snuoperasjon. Tror vi må «spisse» dette her. Dette er mye stoff / tema. Det kunne vært en 2. dagers seminar. Har et forslag til kommunen om temadag / konferanse /møte der vi får delt denne informasjonen. Utvikling og tilpassing vil da kunne gå lettere. Vi kan få utdype temaet mer. Funksjonshemmede må få mer hjelp hjemme, mer fleksibilitet. Folk må få styre sitt eget liv. Olsen: Brukervirkning står sentralt i ST. Meldingen. Konsekvensen av St.Meld. innbefatter brukermedvirkning, brukerstyring, kontroll på eget liv. Tverrfaglig bruker i sentrum, - lage kjerner som støtter opp om bruker. Det blir en omstilling en snuoperasjon: annet brukerutgangspunkt. Bergen kommune er langt tilbake. De vil ikke gi BPA/brukerstyrtassistent, men hjemmehjelp pga faste tidspunkt. Det er et Paradigmeskifte, mye tverrfaglig samarbeid m.m. Aktiv hjelp: det må mobiliseres krefter som ikke skal på lønningslisten / frivillige. Olsen: Undersøkelser er gjort. Det sies det er et stort frivillig potensiale: innovasjon, profesjonelle hjelpere og frivillige. Mobilisering av ressurser, fokusere på alle aktører, profesjonelle og frivillige. Alle gode krefter omsorgsressurs. Lokalsamfunn perspektiv, sivilsamfunn - perspektiv. Tror det finnes felles mål i samspill. 14

15 Du som langtidsplanlegger, sitter vi på en «sky»? Mye skal på plass: lønn, folk, bygg, tid. Eldrebølgen er begynt å slå inn over landet. Olsen: Hvis jeg får det som jeg vil: 2020 starter det. Da må vi ha satt «stabbesteinene», ny omsorg på plass, nye beslutninger. Ting tar tid, ha klart for oss tingene for å utvikle «tingene». Dere / du er på tankestadiet! Politikere må være realistisk. Saken må følges opp! Heve kompetanse blant fagfolk, Høgskole. Retten til IP / individuell plan. Regjeringen vil endre Helseregionen. Samhandlingsplanen er ikke på plass. Tverrfaglig hvor blir jeg (bruker) av? Det må være tverrfaglig ikke flerfaglig. Uloba / brukerstyrt, hvor står saken? Saken ble på dette tidspunkt avsluttet med spørsmål, som ikke kunne svares på Prosjekt ny alarmløsning Saken tas til orientering og følges opp. Behandling: KRFF takker for velviljen til Prosjektgruppen til å ta med bruker representanter fra både KRFF og Eldrerådet. Elisabeth Solberg, prosjektleder ny Alarmløsning. Dagens trygghetsalarmløsning er moden for utskiftning. Ny alarm må ha flere muligheter, bl.a kontakt med legevakt. Mange fyller ikke dagens kriterier for å få alarm, men gjør det likevel. Det er vanskelig når det gjelder demens, kognitive vansker å forstå bruken av alarmen, men de trenger egentlig den hjelpen som alarmen kan gi. Ny alarmløsning neste år. Dette er et ledd i et større arbeid i Bergen kommune: Velferd strategi: ny alarm 1. fase. Nå i høst sees det på bakgrunn, brukerbehov, ting som har vært gode. Prosjektet ønsker innspill fra brukere, pårørende. Arbeidet skal ende i en funksjonell kravsituasjon innkjøpsavdelingen. Alarmen går til legevakten i dag, men de ønsker den vekk. Solberg: Prosjektet vil si noe om hvor/hvem alarmen skal gå til. Fall: alarm med sensor / skjerm, ny alarmløsning gir mange løsninger Solberg: Passiv alarm beskjed gitt videre automatisk, ensomhet, fall, angst Det gir mulighet til en prat. Kan det sees hvor folk er. Virker den der de er? Solberg: Alarmen gir nye muligheter, bl.a. av en persons behov. «misbruk» av alarmen? Når kommer hjelpen, noen å snakke med? Konkret tilfelle der en person har personale, men blir dårlig i f.eks dusjen og trenger medisin og hjelp for å komme seg ut av situasjonen. Personen er bevistløs. Hvem har ansvar for å komme å hjelpe? Personale som er der fra før har ikke mulighet til å forflytte personen. Solberg: 15

16 Skal ta den videre. Pr i dag: har vi telefon med høyttaler, legevakten spør hva det gjelder, rykker ut hvis de ikke får svar. Dagens alarmer virker bare på analoge telefoner! Nå er der en rivende utvikling. Klokker med telefon, GPS m.m.. Trondheim har et annet system enn Bergen. Det gir trygghet, informasjon og sender beskjeder videre. Der er flere alarmnummer, et større system. Det rapporteres i journalsystem. Man kan spores med GPS. Jeg er døv, kan ikke kommunisere verbalt. Kommer der en skjerm som jeg kan kommunisere via? Solberg: Bra innspill, tar det tilbake til gruppen. Alle grupper vil bli ivaretatt, send innspill. Kommunalt råd for funksjonshemmede ser fram til et nytt år med gamle og nye utfordringer. Noen saker vil KRFF alltid jobbe med: universell utforming, tilrettelegging for alle mennesker med nedsatt funksjonsevne, og en bedre hverdag for funksjonshemmede og deres pårørende. Harald Berge Breisten Leder KRFF Anita Nymark Scheie rådssekretær Vedlegg: Handlingsplan

17 17

Den 25. august 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen.

Den 25. august 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 25. august 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. Til stede: Forfall:

Detaljer

Den 12. mars 2013 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte på møterom 227 i Rådhuset.

Den 12. mars 2013 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte på møterom 227 i Rådhuset. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg Protokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 12. mars 2013 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte på møterom 227 i Rådhuset. Til stede: Forfall: Svein Nord Kristiansen,

Detaljer

Den 22. september 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen.

Den 22. september 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 22. september 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. Til stede: Forfall:

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg. Kommunalt råd for funksjonshemmede

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg. Kommunalt råd for funksjonshemmede BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 26. august 2016 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Teatersalen. Til stede: Anne-Lise Aanes,

Detaljer

Årsrapport 2014 Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF)

Årsrapport 2014 Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) Årsrapport 2014 Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) (vedtatt 03-06-15) Vedlegg 1: Kommunalt råd for funksjonshemmedes prioriterte oppgaver i 2014-2015 Årsrapport 2014 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Detaljer

Årsrapport 2015 Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) Vedtatt 09.06.16

Årsrapport 2015 Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) Vedtatt 09.06.16 Årsrapport 2015 Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) Vedtatt 09.06.16 Innledning «Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.

Detaljer

Årsrapport 2015 Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) Vedtatt.

Årsrapport 2015 Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) Vedtatt. Årsrapport 2015 Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) Vedtatt. Årsrapport 2015 Kommunalt råd for funksjonshemmede Beretning/sammendrag 2015 har vært et spennende og utfordrende år for Kommunalt råd

Detaljer

Den 03. mars 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen.

Den 03. mars 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 03. mars 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. Til stede: Matthias

Detaljer

Denne bestillingen er å betegne som Fellesoppdrag da det kan komme flere brukere med behov for tolk fra forskjellige fylker.

Denne bestillingen er å betegne som Fellesoppdrag da det kan komme flere brukere med behov for tolk fra forskjellige fylker. Nr. 2 Vedlegg Hei Vi har mottatt henvendelse fra tolketjenesten i Hordaland vedrørende at dere skal arrangere Storbykonferanse for råd for funksjonshemmede 28. og 29.august. Denne bestillingen er å betegne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato:

Detaljer

Vi har også tatt i betraktning punkt 4, som i hovedsak presiserer deres ansvar i forhold til dekning av kostnader ved tolkehjelp.

Vi har også tatt i betraktning punkt 4, som i hovedsak presiserer deres ansvar i forhold til dekning av kostnader ved tolkehjelp. Fra: Vik, Dorthea Sendt: 26. august 2014 16:48 Til: Scheie, Anita Kopi: Folgerø, Geir-Rune; Langedal, Eileen Emne: SV: Tvist om kommunalt betalingsansvar. Hei. Vi har også tatt i betraktning

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/190 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/190 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/190 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I GRATANGEN KOMMUNE Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE TID: 28.04.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Sak 10/26 Godkjenning av referat fra forrige møte og møteinnkalling

Sak 10/26 Godkjenning av referat fra forrige møte og møteinnkalling Referat fra 22. møte i Rådet for funksjonshemmede 09.09.10 Tilstede: Claudia Behrens, Lillian Festvåg, Marie Wærriø, Turid Haugen, Hans Chr. Bjørnestad, Alf Felberg og Cato Lie Forfall: Petter M. Gaaseby

Detaljer

Tilskudd istedenfor installering av hjelpemidler Ved Cathrine Hagby, boligrådgiver/ ergoterapeut HMS- Buskerud

Tilskudd istedenfor installering av hjelpemidler Ved Cathrine Hagby, boligrådgiver/ ergoterapeut HMS- Buskerud «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut?» 3.september 2014 Tilskudd istedenfor installering av hjelpemidler Ved Cathrine Hagby, boligrådgiver/ ergoterapeut HMS- Buskerud Innhold Kort om min rolle som

Detaljer

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012.

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012. Helsenettverk Lister Møtedato: 24.8.2011 Sak 6.11 Implementering Lister brukerutvalg Tidligere behandlet: Helsenettverk Lister 18.5.2011 Lister brukerutvalg 9.5.2011 Forslag fra Lister brukerutvalg vedtatt

Detaljer

Protokoll, Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 08. april 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen.

Protokoll, Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 08. april 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll, Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 08. april 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. Til stede: Matthias

Detaljer

Er overgangen til hjemmet «sømløs»? seminar 27.03.2014

Er overgangen til hjemmet «sømløs»? seminar 27.03.2014 Er overgangen til hjemmet «sømløs»? seminar 27.03.2014 Husbankens betraktning med utgangspunkt i «morgendagens omsorg». v/ Seniorrådgiver Marit Iversen «Morgendagens omsorg» st.meld.29 «Tilgjengelighet

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 18.03.2015 Møtested: Møterom 238 Møtetid: 14:30-16:30 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Berit Wammeli,

Detaljer

Berit Strandborg (NPF) Kirsten Utaaker (LOP Bjørn Lie (NPF) Inger Sjong (H) Per Stiegler. Inger-Johanne Knudsen (NPF)-leder

Berit Strandborg (NPF) Kirsten Utaaker (LOP Bjørn Lie (NPF) Inger Sjong (H) Per Stiegler. Inger-Johanne Knudsen (NPF)-leder BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Eldrerådet Den 22. mai 2014 holdt Eldrerådet møte i Teatersalen, Rådhuset. Til stede: Willy Gustafson (LOP) Berit Strandborg (NPF) Kirsten Utaaker

Detaljer

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: Tidspunkt: 13:00

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: Tidspunkt: 13:00 Halden kommune Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 14.11.2016 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

Den 01. desember 2011 holdt Eldrerådet møte i Bergen rådhus, møterom 225.

Den 01. desember 2011 holdt Eldrerådet møte i Bergen rådhus, møterom 225. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Eldrerådet Den 01. desember 2011 holdt Eldrerådet møte i Bergen rådhus, møterom 225. Til stede: Forfall: Inger-Johanne Knudsen (NPF) Kjell Nesse

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås kommune MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtetid: 06.10.2015 kl. 17:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune - Nesodden kommune en kommune for alle!

ÅRSRAPPORT FOR Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune - Nesodden kommune en kommune for alle! ÅRSRAPPORT FOR 2010 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune - Nesodden kommune en kommune for alle! FORMÅL Rådet for funksjonshemmede i Nesodden kommune har som formål å bidra til

Detaljer

Deltasenteret. Foto: Einar M. Aslaksen. www.deltanettet.no

Deltasenteret. Foto: Einar M. Aslaksen. www.deltanettet.no Deltasenteret Foto: Einar M. Aslaksen www.deltanettet.no Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Visjon: deltakelse og tilgjengelighet for alle. Bygg og uteområder Transport

Detaljer

Bilde:Regjeringen.no

Bilde:Regjeringen.no Bilde:Regjeringen.no Medlemmer For valgperioden 2011-2015 består Rådet av følgende medlemmer: Folkevalgte medlemmer: 1. Geir Jarle Sirås (SV), leder 2. Gunn Iversen Stokke (SP), nestleder 3. Brit Aune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Skånland kommune MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterom 101 Møtedato: 08.12.2014 Tid: 12:00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Janne Olsen Per Harald Jensen

Detaljer

Temadag om universell utforming februar 2015 UNIVERSELL UTFORMING, HVORDAN KAN HJELPEMIDDELSENTRALEN BIDRA?

Temadag om universell utforming februar 2015 UNIVERSELL UTFORMING, HVORDAN KAN HJELPEMIDDELSENTRALEN BIDRA? Temadag om universell utforming februar 2015 UNIVERSELL UTFORMING, HVORDAN KAN HJELPEMIDDELSENTRALEN BIDRA? HJELPEMIDDELSENTRALENS ROLLE: Hjelpemiddelsentralene er «et ressurs- og kompetansesenter for

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR

HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR Demografiske endringer Hvordan aktivere innbyggernes egne ressurser? Rekruttering Økonomi 3 Statlige føringer Kommunale føringer Hva skal til for at vi i størst

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden Dato: 01.09.2011 Kl 10.00 14.00 Til stede: Maj C Stenersen Lund (leder) Terje Hoffstad (nestleder) Jan Pallin Oddny Høgalmen Hans L Tynnerstedt Torgeir Andersen Mats Odden-Mæleng

Detaljer

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tromsø eldreråd. Fra administrasjonen: Jan Hugo Hermansen, repr. byrådsavdeling for helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Tromsø eldreråd. Fra administrasjonen: Jan Hugo Hermansen, repr. byrådsavdeling for helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Tromsø eldreråd Møtested: Møterom Tromsø ASVO Møtedato: 19.08.2013 Tid: 10:00 14:10 Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Arnljot Næss Medlem Berit Kirkpatrick Medlem Paul Pedersen

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2016 Tidspunkt: 13:00 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Hørselshemmede -tilrettelegging og universell utforming. Kort presentasjon

Hørselshemmede -tilrettelegging og universell utforming. Kort presentasjon Hørselshemmede -tilrettelegging og universell utforming Kort presentasjon Krav til universell utforming Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Plikt til generell tilrettelegging Bestemmelsen gir både

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 04.05.2011 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/ /

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/ / Tjenesten for funksjonshemmede Møtereferat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/300-8 1003/15 033 16.02.2015 Møtedato: 15.10.2014 Sted: Tynset Rådhus Tid: 13.00 15.30 Til stede: Referatet sendes til: Deltakerne

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00

Detaljer

En veileder for deg som trenger hjelpemidler

En veileder for deg som trenger hjelpemidler En veileder for deg som trenger hjelpemidler Å få et hjelpemiddel kan i mange tilfelle være en komplisert prosess. Denne veilederen har derfor som hensikt å gi deg generell kunnskap og innsikt i denne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 12.05.2016 kl. 18:00 20:15 Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 12. Møtende medlemmer: Sverre Bergenholdt - (Norges Handikapforbund

Detaljer

RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015

RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015 Saknr. 11/5936-3 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 03.03.2009, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:50 øtested: Fredrikstad rådhus, møterom oum, 4. etg Fra til saksnr.: 3/09 9/09 REPRESENTANTER

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom B Møtedato: 27.05.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Oddvar Øyan, Kristin

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse

Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse NOTAT Vår ref. 11/53-15 /SF-471, SF-514.6, SF-711, SF-821, SF-826, SF-902 / Dato: 07.11.2011 Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse OMBUDETS UTTALELSE: SAKENS

Detaljer

INNOVASJON I OMSORG. Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer

INNOVASJON I OMSORG. Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer INNOVASJON I OMSORG NOU 11:2011 Innovasjon og omsorg Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer Kåre Hagen Direktør Norsk institutt for forskning

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Flere boliger og universell utforming. Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken

Flere boliger og universell utforming. Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken Flere boliger og universell utforming Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er regjeringens

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene 457-458 og 462-464 er saker som skal til bystyret.

Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene 457-458 og 462-464 er saker som skal til bystyret. Dato: 16. september 2010 FORUTV /10 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. KRLI BYST-0223-201004868-29 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl.

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl.09:00 13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Røise,

Detaljer

Befaring i Telegrafbukta ble utsatt pga forsinkelser med oppstart av arbeidet.

Befaring i Telegrafbukta ble utsatt pga forsinkelser med oppstart av arbeidet. PROTOKOLL Utvalg: Kommunalt Råd for Funksjonshemmede Møtedato: 20.08. 2009. Tidspkt.: Kl. 13.00 Sted: Rådhuset, 5E09 Møteleder: Herbjørn Henriksen Sekretær: Ann Sølvi Wang Tilstede: Forfall: Rigmor Sæternes,

Detaljer

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn Plan for psykisk helse 2016-2020 Gode liv i et inkluderende samfunn Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 051016 sak 97-16 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne øtedato: 03.03.2009, Tidspunkt: fra kl. 12:30 til kl. 15:10 øtested: Fredrikstad rådhus, møterom Isegran Fra til saksnr.: 2/09

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 13.06.2008 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 13.06.2008 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov : 13.06.2008 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 01.02.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 01.02.2010. Sakliste Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 01.02.2010 Sakliste RFF-1/10 KRÅKSTAD SAMFUNNSHUS - REHABILITERINGSTILTAK 2010 RFF-2/10 HANDLINGSPLAN 2010 - RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE

Detaljer

Barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Hva skjer i Norge?

Barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Hva skjer i Norge? Barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier Hva skjer i Norge? Regjeringserklæringen ringen 2001 Ordningen med brukerstyrt personlig assistenter og tilbudet om opplæring til dem som har særskilt behov

Detaljer

TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015. Kari Gregersen Næss Verdal kommune

TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015. Kari Gregersen Næss Verdal kommune TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015 Kari Gregersen Næss Verdal kommune Regjeringens visjon- mai 2009 Norge universelt utformet 2025 Nasjonale grep for å nå visjonen. Handlingsplanen 2009-2013 8 pilotfylker;

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Strategiplan for kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede. Vegard Johan Jæger, 2. november 2016

Strategiplan for kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede. Vegard Johan Jæger, 2. november 2016 Strategiplan for kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede Vegard Johan Jæger, 2. november 2016 Disposisjon - Hvorfor strategiplan? - Rammer - Hvordan jobbet vi frem planen - Strategiplan for

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Svein Harald Halvorsen

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Svein Harald Halvorsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.08.2016 Tidspunkt: 13:00 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1795-8-MBA 01.06.2011 Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fant at inngangspartiet til lokalene til Skatteoppkreveren ikke

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 668 D12 &70 Arkivsaksnr.: 11/221

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 668 D12 &70 Arkivsaksnr.: 11/221 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 668 D12 &70 Arkivsaksnr.: 11/221 TELESLYNGER OG SKRANKESLYNGER I OFF BYGG Rådmannens forslag til vedtak: Det utarbeides snarest mulig en plan der hver

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 04. desember 2007 kl. 17.30 Sekretariat: Mary Ann Gursli, tlf.

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Halden kommune Utvalg: Møtested:, Storgata 7 Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Stærk Leder KRF

Detaljer

FORMIDLINGSVEILEDER. For området Tekniske hjelpemidler og tolketjeneste. mellom NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag og kommunen

FORMIDLINGSVEILEDER. For området Tekniske hjelpemidler og tolketjeneste. mellom NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag og kommunen 1/ Vedlegg lav 2 til rammeavtalen: FORMIDLINGSVEILEDER For området Tekniske hjelpemidler og tolketjeneste mellom NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag og kommunen Trondheim, 1. desember 2015 1 I. Formål

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Komagfjord Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 09:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Bjørnar Sparboe Simonsen KYST Nestleder

Detaljer

BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER L I PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN Teknologiens muligheter hva er fremtiden for dagens 60-åringer? Ski kommune Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi VELFERDSTEKNOLOGI

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Harald Haugen

Detaljer

Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet

Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet LHF Bransjetreff 2013 Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet Liv Welde Johansen NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Offentlige anskaffelser

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg i Rissa Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 21.04.2015 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg i Rissa Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 21.04.2015 Tid: 08:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg i Rissa Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 21.04.2015 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torun Skjærvø Bakken Leder

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. (Lov om råd for menneske med

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. (Lov om råd for menneske med Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. (Lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne) Nord-Trøndelag fylkeskommune Temadag

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen Møteinnkalling 6/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 08. november 2004 kl.

Detaljer

OM INNOVASJON I OMSORG. Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer

OM INNOVASJON I OMSORG. Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer OM INNOVASJON I OMSORG Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer Utvalgsleder Kåre Hagen: Presentasjon av NOU 2011:11, KS Strategikonferanser,

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper?

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? TROND S. ANDERSEN 08.09.2015, BRANNFOREBYGGENDE FORUM, 2015 Tema Brannsikkerhet i eksisterende bygninger - grunnlaget

Detaljer

Sak 10/38 Godkjenning av referat fra forrige møte og møteinnkalling

Sak 10/38 Godkjenning av referat fra forrige møte og møteinnkalling Referat fra 24. møte i Rådet for funksjonshemmede 18.11.10 Tilstede: Claudia Behrens, Lillian Festvåg, Marie Wærriø Turid Haugen og Cato Lie Forfall: Alf Felberg, Hans Chr. Bjørnestad og Petter M. Gaaseby

Detaljer

Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne øtedato: 25.05.2010, Tidspunkt: fra kl. 12:15 til kl.14:35 øtested: Fredrikstad rådhus, møterom oum Fra til saksnr.: 10/05-12/05

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 17.03.2016 Tid: 10:00-13:00 Sted: Mjøsa Orientering: Øystein Sjølie, Rådgiver fra Samferdsel, kulturminner og plan vil komme inn i møtet vårt

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Soria Moria erklæringen UU skal legges til grunn for regjeringens arbeid Det skal utarbeides

Detaljer

Erfaringer med velferdsteknologi

Erfaringer med velferdsteknologi Erfaringer med velferdsteknologi Mål Nye løsninger ved bruk av velferdsteknologi skal bidra til at den enkelte bruker kan oppleve økt trygghet, mestring og livskvalitet i sin hverdag. Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 15/01906-4

Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 15/01906-4 Ås kommune Teleslynge i Ås kommune. Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 15/01906-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Kommunalt råd for funksjonshemmede Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak/uttalelse:

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Tilstede: Anne Grete Odden, LHL Valdres, Anne Kari Buajordet, Kommunalt råd for mennesker

Detaljer

Rapport fra Risør kommune 2011

Rapport fra Risør kommune 2011 Risør Rapport fra Risør kommune 2011 Universell utforming, K1 Innledning Risør kommune vedtok v/formannskapet å søke om å bli ressurskommune for universell utforming under tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Rådet for funksjonshemmede 11.11.2014

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer