Årsrapport 2007 Innovasjon Norge i Buskerud og Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007 Innovasjon Norge i Buskerud og Vestfold"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Næringslivet i Buskerud er internasjonalt orientert og derfor i større grad berørt av internasjonal konkurranse og omstillingskrav enn andre deler av landet. Etter eksportnedgang i 2006 har nivået flatet ut i Samtidig er ordreinngangen stor og hovedutfordringen fremover er å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft. Vestfold er et av de mest folketette fylkene og med sterk årlig tilvekst. Fylket har imidlertid et netto underskudd på arbeidsplasser i størrelsesorden 10 % av antall yrkesaktive. Næringslivet i fylket er internasjonalt rettet og Vestfold er Norges 5. største eksportfylke. dekker to fylker og har ett felles styre. Vestfold står utenfor det distriktspolitiske virkeområdet mens Buskerud er et mer komplekst fylke med distriktskommuner, en variert næringslivsstruktur, et godt utviklet reiseliv og et landbruk med stor spennvidde. Kontoret har et godt samarbeid med fylkeskommunene i Buskerud og Vestfold, fylkesmannens landbruksavdeling i de to fylkene og andre regionale utviklingsaktører. Videre er samarbeidet med de regionale høyskolene intensivert de siste årene, bl.a. som en følge av deres deltagelse i NCE* Kongsberg, NCE Horten og VRI*-prosjektene. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold deltar også aktivt i utvikling av regionale strategier og prioriteringer både innenfor landbruk, reiseliv og industri. Buskerud og Vestfold er blant de minste fylkene i Innovasjon Norge målt etter bruk av virkemidler. I 2007 gikk 4,3 % av Innovasjon Norges samlede virkemidler til våre fylker. Kontoret har hatt stor aktivitet innenfor flerbedrifts- og klyngeprosjekter. Leder: Tore Øystein Strømsodd Kontoret har 18,5 årsverk Rapport fra styret (BUVE) dekker begge fylkene under ett styre. Vestfold står utenfor det distriktspolitiske virkeområdet, mens Buskerud er et mer komplekst fylke med distriktskommuner, en variert næringslivsstruktur, et godt utviklet reiseliv og et landbruk med stor spennvidde. Begge fylkene har deltatt i Regionsamarbeidet BTV * en forsøksordning mellom tre fylker over fire år som formelt opphørte ved utgangen av Styret i består av åtte medlemmer med to representanter fra det politiske miljø (oppnevnt av fylkeskommunene i de to fylkene), to næringslivsrepresentanter, en representant fra reiselivsnæringen, en representant fra landbruket (Norges Bondelag) og to representanter fra partene i arbeidslivet (LO og NHO). Styret må forholde seg til to fylkeskommuner og to fylkesmenn (FMLA), alle med separate planer og strategier. Felles struktur og føringer i tildelingsbrevene har likevel gjort det uproblematisk for både styre og administrasjon å forholde seg til to fylker ble igjen et godt år for næringslivet i regionen. Med stor ordretilgang har bedriftene hatt positive forventninger både på kort og lengre sikt. Tiltagende knapphet på kompetent arbeidskraft har avdempet veksten noe. Styret har i 2007 fokusert spesielt på bedrifter med internasjonale vekstambisjoner, entreprenørskap for å stimulere kvinner og unge i etableringsfase, nettverksbasert innovasjon og samhandling innenfor reiselivsnæringen. Prioriteringene er langsiktige og fortsetter inn i Norge er fortsatt i en høykonjunktur med betydelig vekst. Store deler av næringslivet, uavhengig av lokalisering, viser god lønnsomhet. Nye ideer lanseres fortløpende selv om mange virksomheter er mest opptatt av å kunne sikre egen leveringsevne i et opphetet marked. Globaliseringen fortsetter i stigende tempo og utfordrer alle næringer, både de som primært er rettet mot det norske markedet med økende konkurranse fra utenlandske aktører og de som aktivt søker nye markeder ute. Globaliseringen gir økt kunnskap og nye muligheter for økt konkurransekraft både ute og hjemme. Stimulering av bedriftenes konkurransefortrinn og evne til innovasjon og kommersialisering er avgjørende. Styret har derfor over tid prioritert arbeid med investering i innovasjons- og internasjonaliseringskompetanse, og vil fortsette å gjøre dette i har de siste årene etablert en arbeidsform og arbeidsmetodikk som bidrar til å styrke alt fra skjermede næringer til de mest konkurranseutsatte næringer i sitt internasjonaliseringsarbeid. * NCE: Norwegian Centres of Expertise * VRI: Virkemidler for regional FoU og innovasjon * BTV: Regionsamarbeidet Buskerud, Telemark og Vestfold

2 Årsrapport - Innovasjon Norge Nord Trønderlag Styrets arbeid er for øvrig i tråd med Innovasjon Norges målsetting: Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunns økonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom samtidig å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Det er avholdt ni styremøter og behandlet til sammen 62 saker hvorav 14 kredittsaker i Styremøtene er også blitt brukt til å gi styret bedret innsikt i Innovasjon Norges satsingsområder gjennom fokuserte temasesjoner. I 2007 ble disse brukt til å belyse følgende satsinger: Økologisk landbruk Internasjonalisering Verdiskapingsprogrammet for mat (VSP) Fornybar energi/bioenergi Norwegian Centre of expertise (NCE) Styret har gitt formelle innspill til Nærings -og handelsdepartementets Tiltak ved store omstillinger og bedriftsnedlegging. Styret har deltatt i prosessen for utarbeidelse av ny langtidsstrategi for Innovasjon Norge samt i distriktskontorets Handlingsplan for Næringslivet i Buskerud Teknologibasert og internasjonal industri Næringslivet i Buskerud er internasjonalt orientert og derfor i større grad berørt av internasjonal konkurranse og omstillingskrav enn andre deler av landet. Etter eksportnedgang i 2006 har imidlertid nivået flatet ut i Samtidig er ordreinngangen stor og hovedutfordringen fremover er å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft. Innenfor industrisektoren er skogbaserte produkter, maskiner/ utstyr og elektriske/optiske produkter de største bransjene. Buskerud er nr. fire i Norge innenfor offshore leveranser, med Kongsbergindustrien som den dominerende. Kongsberg representerer Buskeruds industrielle tyngdepunkt, og er også blant Norges ledende teknologiske industrimiljøer. I 2006 fikk miljøet status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) på feltet Systems Engineering. Industrien her står for ca. 50 prosent av fylkets eksportverdi. Reiseliv er en viktig næring Reiselivsnæringa er stor i Buskerud, spesielt i de øvre delene av fylket: Hallingdal og Hemsedal. Ferie og fritid er det klart største segmentet, med en andel av utenlandske overnattingsdøgn på ca. 30 prosent. Fire av de ti største vinterdestinasjonene i Norge ligger i Buskerud. Av total sysselsetting i Buskerud står reiselivsnæringene for ca. ti prosent (unntatt primærnæring og offentlig sektor). I Hallingdal sysselsetter reiselivsnæringene ca. en tredjedel av alle arbeidstakere. Landbruk og mat Landbruket er preget av mindre bruk, men vi ser en utvikling mot mer samdrift og større enheter. Svært mange bruk i Buskerud har betydelige tilleggsinntekter, bl.a. fra hyttenæring og reiseliv, spesielt i øvre del av fylket. Landets største gartneri ligger i Buskerud, og fylket har en sterk posisjon innefor grøntsektoren. Buskerud er landets tredje største skogfylke, målt etter avvirkning. Likevel dekker avvirkningen bare en tredjedel av råvareforbruket i fylkets dominerende skogindustri. Bioenergi er en potensielt stor fremtidsnæring i fylket og kan blant annet bidra til å lette avsetningen på massevirke av noe lavere kvalitet. Buskerud: Antall bedrifter Pr : Pr : Konkurser (antall foretak) 2007: : 142 Vestfold: Antall bedrifter Pr : Pr : Konkurser (antall foretak) 2007: : 161 Arbeidsledighet Pr : (1,5%) Pr : (1,9 %) Eksportfylke nr 9 Samlet eksport 12,8 mrd. kr (-1,6 %) Arbeidsledighet Pr : (1,7 %) Pr : (2,0 %) Eksportfylke nr 5 Samlet eksport 23,6 mrd. kr (+3,4 %) Nyetableringer (antall foretak) 2007: : Reiselivsfylke nr 4 Gjestedøgn i 2007: (4,5 %) Nyetableringer (antall foretak) 2007: : Reiselivsfylke nr 15 Gjestedøgn i 2007: (-0,9 %) 2

3 Næringslivet i Vestfold Vestfold har et variert næringsliv Vestfold er et av de mest folketette fylkene, med en sterk årlig tilvekst. Fylket har imidlertid et netto underskudd på arbeidsplasser i størrelsesorden ti prosent av antall yrkesaktive. Brutto utpendling fra fylket utgjør prosent av arbeidsstyrken. Steinindustrien i Larvik, næringsmiddelindustrien i Tønsberg, aluminiumsindustrien i Holmestrand og elektronikkindustrien i Horten representerer sterke industrisektorer. Det er etablert store landsdekkende distribusjonsvirksomheter i Sandefjordregionen, ikke minst innenfor IT. Næringslivet i fylket er internasjonalt rettet og Vestfold er Norges femte største eksportfylke. Oljeraffineriet på Slagentangen utenfor Tønsberg er en viktig faktor for variasjoner i eksporten. Fylkets øvrige eksportbedrifter har også god fremgang. Vestfold har fortsatt et relativt svakt utbygd FoU-miljø. Norwegian Centre of Expertice (NCE) Mikrosystemer med utgangspunkt i mikroteknologibedriftene rundt Horten utgjør et tyngdepunkt der Høgskolen i Vestfold er en aktiv pådriver. Det er nylig etablert en næringsklynge innenfor vannbehandling i Vestfold med forgreininger fra Grenland til Drammen. Miljøet har innledet samarbeid med tilsvarende aktører i Trondheim for å skape et kunnskapsmiljø med store nasjonale og internasjonale muligheter. Reiseliv, kulturliv og rekreasjon Vestfold har noen av landets mest attraktive rekreasjonsområder. Reiselivet i Vestfold utgjør ca. sju prosent av total sysselsett ing, sett bort fra primærnæring og offentlig ansatte. Spennende prosjekter er eksempelvis Hammerdalen i Larvik med sin kulturvinkling, og Vikinger i Vestfold som koordinerer og stimulerer opplevelser og formidling av skandinavisk vikingtid. Vestfold er også et av de største campingfylkene i landet. Sterk innenfor landbruk og mat Vestfold har gode naturgitte forhold for landbruk og har høyest andel dyrkbar mark i landet med 20 prosent. Vestfold har 20 prosent av landets produksjon av matkorn, 21 prosent av grønnsaksproduksjonen, 12 prosent av potetene og 26 prosent av potteplantene. Fylket har også en stor husdyrproduksjon, hvor tyngden ligger på svin og fjørfe. Oppdrett av frilandsgris og and har hatt sterk vekst de senere årene. Dette medfører at videreforedling av matprodukter og kjøp av varer og tjenester gir betydelige ringvirkninger. Det er hele 115 matbedrifter som foredler både lokale råvarer og import. Noen av disse bedriftene viser at det er mulig å etablere lønnsomme matbedrifter med norske rammebetingelser. Typisk for mange av de nye bedriftene er satsinger innenfor relativt smale nisjer i markedet. Innovasjon Norge i Vestfold Antall saker i 2007: 162 Innvilget i 2007: 67,8 mill. kr Låneportefølje : 156,4 mill. kr Antall SkatteFUNN-søknader i 2007: 91 Innvilget i 2007 fordelt på virkemidler: Lavrisikolån Risikolån og garantier Distriktsrettede tilskudd Etablererstipend Tilskudd landbruk Lånebeløp for rentestøtte landbruk Verdiskapingsprogrammmet for mat Offentlige og industrielle forsknings -og utviklingskontrakter Andre tilskudd Største næringer 2007: Tradisjonelt landbruk Industri Forretningsmessig tjenesteyting Fokusområder 2007: Internasjonalisering Kompetanse Design Spesielle satsinger 2007: Entreprenørskap Kvinner Kultur og opplevelse 3,3 mill. kr 3,5 mil. kr 0,2 mill. kr 2,7 mill. kr 15,9 mill. kr 24,5 mill. kr 5,8 mill. kr 7,2 mill. kr 17,8 mill. kr 33,5 mill. kr 10,9 mill. kr 15,4 mill. kr 24,5 mill. kr 20,7 mill. kr 6,8 mill. kr 12,7 mill. kr 4,7 mill. kr 0,7 mill. kr 3

4 Innovasjon Norge i Buskerud Antall saker i 2007: 183 Innvilget i 2007: 134,4 mill. kr Låneportefølje pr : 201,6 mill. kr Antall SkatteFUNN-søknader i 2007: 74 Innvilget i 2007 fordelt på virkemidler: Lavrisikolån 51,7 mill. kr Risikolån og garantier 5,0 mill. kr Distriktsrettede tilskudd 4,1 mill. kr Etablererstipend 3,4 mill. kr Tilskudd landbruk 20,3 mill. kr Lånebeløp for rentestøtte landbruk 29,0 mill. kr Verdiskapingsprogrammmet for mat 3,9 mill. kr Offentlige og industrielle forsknings -og utviklingskontrakter 6,5 mill. kr Andre tilskudd 21,0 mill. kr Største næringer 2007: Tradisjonelt landbruk 44,0 mill. kr Industri 56,5 mill. kr Forretningsmessig tjenesteyting 21,4 mill. kr Fokusområder 2007: Internasjonalisering 73,6 mill. kr Kompetanse 28,3 mill. kr Design 4,5 mill. kr Spesielle satsinger 2007: Entreprenørskap 14,2 mill. kr Kvinner 20,5 mill. kr Kultur og opplevelse 2,2 mill. kr Arena-prosjektet Innovativ Fjellturisme arrangerte en meget vellykket studietur til New Zealand i oktober med mer enn 70 deltakere. De fikk se et land med mange likhetstegn med Norge når det gjelder naturressurser, men hvor turistproduktene står frem som mer tilgjengelige, foredlede og kommersialiserte. Målet med studieturen var å lære mest mulig om hvordan de har lykkes med innovasjon i fjellturismen på New Zealand. Hallingdal Trepellets AS stakk av med året Nyskapingspris i Buskerud i Prisen er et samarbeid mellom NHO og DnB NOR og er et stipend på kroner. Den deles ut til bedrifter som har lagt til rette for økt innovasjon og nyskaping og etablering av nye bedrifter. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold har gitt Bygdeutviklingsprisen 2007 i Buskerud til Eiker BioEnergi AS i Hokksund. Prisen er på kroner. Bak bondevarmeselskapet står tre personer fra Øvre Eiker: Egil Hoen, Nils Jørn Slotfeldt og Odd Johan Stenshorne, to av dem aktive bønder og skogeiere. Prestrud Gård på Nøtterøy fikk tildelt årets bygdeutviklingspris i Vestfold i Juryen har blant annet lagt vekt på at Prestrud Gård er en foregangsbedrift for mat og spesielt grøntprodusentene i fylket. Gjennom målbevisst satsing på kvalitetsproduksjon og nettverksbygging har bedriften lagt om driften fra konvensjonell volumproduksjon av gul og rød løk til spesialløk. Tirsdag 25. september ble det arrangert seminar hos Innovasjon Norge i Drammen i samarbeid med med Norkon AS. Seminaret var en del av Norad s MatchMaking-program som har som målsetting å tilrettelegge bedriftssamarbeid mellom norske og lankesiske bedrifter. Delegasjonen fra Sri Lanka besto av bedrifter innenfor plast og plastkompositter (småbåter, pulker, kanoer, møbler og innredninger), metallprodukter (dataskap og -kabinetter, komponenter for kommunikasjon og transmisjon og håndverktøy), bygnings materialer og tekstiler. Totalt 11 norske bedrifter deltok på seminaret. En del av seminaret var lagt opp som B2B * -møter mellom gjestene og de deltakende norske bedriftene. * BTB: Business to business 4

5 Innovasjon Norges arbeid i Buskerud og Vestfold Buskerud og Vestfold er blant de minste fylkene i Innovasjon Norge målt etter bruk av virkemidler. I 2007 gikk 4,3 prosent av Innovasjon Norges samlede virkemidler til disse to fylkene. Kontoret har hatt stor aktivitet innenfor flerbedriftsog klyngeprosjekter. I 2007 var kontoret prosjektansvarlig for Arena-prosjektet Innovativ Fjellturisme. I tillegg bidrar kontoret til videreutvikling av to NCE-er (Norwegian Centre of Expertise). Kontoret arbeider forøvrig som pådriver for etablering av en næringshage for næringsmiddelbedrifter i Vestfold. Kontoret har også avsluttet tre flerbedriftsprosjekter, videreført ett og initiert et nytt, som er rettet mot Kina (in2china). Arbeidet i det regionale partnerskapet Distriktskontoret har et godt samarbeid med fylkeskommunene i Buskerud og Vestfold, fylkesmannens landbruksavdeling i de to fylkene og andre regionale utviklingsaktører. Videre er samarbeidet med de regionale høyskolene intensivert de siste årene, blant annet som en følge av deres deltagelse i NCE Kongsberg, NCE Horten og VRI-prosjektene. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold deltar også aktivt i utvikling av regionale strategier og prioriteringer både innenfor landbruk, reiseliv og industri. I 2007 har kontoret hatt hovedansvaret for tre større konferanser i samarbeid med det regionale partnerskapet: Mulighetskonferansen 2007: Skogen som fornybar ressurs, vært fasilitator for Regjeringens innovasjonsverksted under ledelse av Næringsog handelsdepartementet, Innovasjonskonferanse i regi av Innovativ Fjellturisme. Konferansene samlet til sammen over 500 personer. I tillegg har kontoret vært medarrangør av flere andre seminarer og konferanser i 2007: blant annet designseminar, landseminarer (Sri Lanka og Kina) og Ringerikskonferansen. Samspill med Innovasjon Norges øvrige kompetansemiljø Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold tilstreber økt samhandling på tvers i organisasjonen, og har også i 2007 hatt et aktivt og konstruktivt samarbeid med en rekke av Innovasjon Norges kontorer i inn- og utland. Blant utenlandskontorene nevnes spesielt England, Kina og Polen. I 2007 har kontoret også samarbeidet med flere distriktskontorer, blant annet Østfold, Oslo/Akershus, Telemark, Agder, Hordaland og Rogaland. Flere av våre medarbeidere har bidratt aktivt i utviklingen av nye tjenesteprodukter, spesielt når det gjelder kompetansebygging innenfor internasjonalisering. Kontorets medarbeidere har også bidratt betydelig i det strategiske arbeidet i organisasjonen, både innenfor internasjonalisering, entreprenørskap og reiseliv. Små og mellomstore bedrifter (SMB) Kontoret har hatt høy aktivitet overfor denne målgruppen, og har i 2007 hatt sterkt fokus på internasjonalisering og kompetansebygging. Spesielt har distriktskommunene i Buskerud blitt viet oppmerksomhet. I fjor nådde ikke kontoret sin målsetting når det gjelder å identifisere og foredle nye utviklingsprosjekter innenfor offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU). I 2007 ble dette arbeidet intensivert, og målene ble innfridd for året. Entreprenørskap Innovasjon Norge i Buskerud innvilget etablererstipend på 1,5 millioner kroner til åtte potensielle topp- og vekstetablerere i To av stipendmottakerne var kvinner og en var ungdom mellom år. Breddetilbudet med etablererveiledning og etablereroppfølging ble støttet med kroner. Det resterende beløpet på kroner av rammen på tre millioner kroner er øremerket drift av Inkubator Sundland. I tillegg er det gitt støtte til fire etablerere på til sammen kroner fra andre tilskuddsordninger. I Vestfold ble det i 2007 brukt kroner på etablerersatsingen. Av dette ble det innvilget etablererstipend på til sammen kroner fordelt på elleve menn og seks kvinner. Det resterende beløpet på kroner er brukt til finansiering av etablererveiledning, forundersøkelser og opprettelse av nye etablerergrupper. Reiseliv Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold arbeider for helårlig lønnsomhet for reiselivsnæringene i begge fylker. Kompetanse, innovasjon, samarbeid og profilering er nøkkelfaktorer i vårt arbeid ble nok et aktivt år for Arena Innovativ Fjellturisme, med mange synlige aktiviteter og resultater. En vellykket studietur til New Zealand trakk 60 deltakere, hvorav halvparten var næringsaktører. Prosjektets femte innovasjonskonferanse trakk 220 deltakere, der 80 prosent var næringsaktører. De gode resultatene har bidratt til å forlenge prosjektet med ett år. 5

6 Prosjektet har også ført til utstrakt samarbeid med nye reiselivsprosjekter som Innovativ Fjordturisme. De syv deltakende destinasjonene etablerte aksjeselskapet Innovativ Fjellturisme 15. januar 2008, som skal videreføre aktivitetene i prosjektet. Vikinger i Vestfold er et prosjekt som følges opp i Vestfold. Det igangsettes et FRAM-program for kulturnæringer i samarbeid med fylkeskommunene i Vestfold og Buskerud våren Innovasjon Norge følger for øvrig opp reiselivsstrategien for Buskerud, og deltar i Team Reiseliv Buskerud. Landbruk Interessen for investeringer og utviklingstiltak i landbruket er fortsatt stor i begge fylker, og større enn tildelte rammer. I tråd med nasjonale og regionale mål er fokus ved tildeling av midler lagt på omstilling gjennom økt verdiskaping, både i form av strukturendringer (økt konkurransekraft) og gjennom utnytting av lokale fortrinn som markedsmuligheter og spesialproduksjoner. Utvikling av nye næringsområder og utnytting av lokale ressurser (tilleggsnæringer) er i sterkere grad vektlagt i distrikt og i næringssvake områder for å kunne ivareta andre samfunnsmessige mål som bosetting og kulturlandskap. Nettverksbasert innovasjon og omstilling Kontoret har i 2007 fortsatt sitt nære samarbeid med NCE-ene på Kongsberg og i Horten. Som et resultat av dette er det nå initiert et leverandørutviklingsprogram (LUP) på Kongsberg med fokus på samspillet mellom underleverandører og kundebedrifter. Prosjekter hvor Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold har bidratt med finasiering, nettverk eller kompetanse Finansiering, nettverk eller kompetanse er nødvendig for realisering av nyskapende og innovative prosjekt. Innovasjon Norge har som målsetting å gi lokale ideer globale muligheter, og vi presenterer her noen prosjekt der assistanse fra Innovasjon Norge har vært utløsende for realiseringen. Fremtidsrettet bruk av BU-midler i tradisjonelt jordbruk Knut Olav Skrindo eier og driver eiendom på 600 m.o.h. i Votndalen i Ål kommune. Han fikk BU- * støtte til investering i ny og moderne driftsbygning for sauehold. Det bygges for en produksjon på 350 vinterfôrede sauer. Gården har 136 daa jordbruksareal som er lagt om for økologisk drift og store utmarksarealer som passer godt for sauehold. Bruket har i dag 160 vinterfôrede sauer i gammel driftsbygning. Denne bygningen er i dårlig forfatning og lite egnet for rasjonell drift. Skrindo er 31 år gammel, og representant for en frisk satsing på sau i Hallingdal. Han har jobbet mye med den økonomiske planen og har hatt et godt samarbeid både med regnskapskontor, landbrukskontor og veterinær for å finne gode løsninger. Skrindos satsing på sau er interessant da sauehold de senere år har vist en markant nedgang. Buskerud Bondelag har også tatt initiativ til å endre dette, og har mobilisert til innsats for å fokusere på tiltak for økt omfang og lønnsomhet av saueholdet i Buskerud. Høve Støtt AS, Geilo Selskapets misjon er å formidle kvalitet, lokal kultur: et arrangement som gir deltakerne en ekte og positiv opplevelse der historie, eller sjelen til Geilo blir formidlet på en humoristisk måte. Høve Støtt AS v/daglig leder Pål Medhus reflekterer over året 2007: I ettertid kan det se ut som om det var en stjernesmell, det som skjedde da Høve Støtt AS møtte Innovasjon Norge, i regi av ARENA-programmet Innovativ Fjellturisme. Først ble han innviet i Opplevelsespyramidens hemmeligheter på kurs. Senere ble han sertifisert instruktør og har vært mye brukt i forelesninger rundt emnet. Erfaringer fra det praktiske liv og et sterkt engasjement har gitt både deltakere og han selv mange gode timer på kurs. Høve Støtt har deltatt i Innovasjon Norges Designprogram. Med tre ansatte og ansvar for over 300 ulike arrangementer i året er det avgjørende med gode salgsverktøy. Produktene må være spisset, gjennomarbeidet og salgbare. * BU: Bygdeutvikling 6

7 ibruk AS, Kongsberg Gårdsand AS En kombinasjon av norsk og indisk kompetanse, sammen med et gunstig kostnadsnivå, gjør bedriften svært konkurransedyktig internasjonalt. Bedriften har allerede vunnet flere store kontrakter i konkurranse med internasjonale aktører. Salget første driftsår ble omlag 10 millioner kroner med et driftsoverskudd på ca. 2,1 millioner kroner. I 2007 oppnådde bedriften en omsetning på 15 millioner, og genererte et over skudd før skatt på 2,5 millioner kroner. Flaskehalsen i dag er tilgang på andeslakt. Denne bedriftsetableringen har sikret at andekjøttproduksjonen i Norge fortsetter. ibruk AS (www.ibruk.no) er spesialister på brukerdokumentasjon og opplæring. Selskapet har i dag 50 ansatte i Norge. I 2007 ble det opprettet et datterselskap i Mum bai. Målet er å ekspandere videre i Europa og Asia. I 2007 nådde omsetningen 34 milioner kroner, nær en dobling fra ibruk ble i 2007 Gasellebedrift i Buskerud for tredje gang på rad. På kundelisten finner vi blant andre Aker Kværner, Forsvaret, FMC, Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace. Innovasjon Norge har støttet bedriftens vekststrategi og aktivt formidlet relevante virkemidler. I 2005 mottok ibruk støtte gjennom Innovasjon Norges designprogram til å utvikle ny og fremtidsrettet grafisk profil. Til søk etter partner i India deltok ibruk i Norads Matchmaking-program (MMP) som administre res av Innovasjon Norge. Til internasjonalisering av selskapet ble ibruk innvilget et risikolån. Gårdsand AS ble stiftet sommeren Høsten 2005 overtok selskapet alt salg og all omsetning av and fra Prior Norge BA. Bedriften eies av Norsk Kvalitetsand AS, PRIOR Norge BA og Aadne Søyland (daglig leder). Bedriften er organisert som et salgs- og markedsføringsselskap. All varehåndtering foregår hos samarbeidspartnere. PRIOR Norge BA forestår slakting og foredling, mens daglig varegrossister og storhusholdningsgrossister står for distribu sjon. Selskapet står ansvarlig for all logistikk og salg samt oppfølging i butikker. Måten arbeidsoppgavene er løst på i bedriften, gjennom en sterk grad av innleide tjenester, er en viktig suksessfaktor. Per i dag er to personer fast tilknyttet bedriften. I tillegg har man engasjert bistand fra eksterne ressurser i forbindelse med salg og markedsføring av produkter. Leder Ansatte Adresse Buskerud Adresse Vestfold Internett Tore Øystein Strømsodd 19 Papirbredden, Grønland 58, Pb. 835, 3007 Drammen St. Olavsgate 4, 3126 Tønsberg

ÅRSRAPPORT 2008. Våre kontorer. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Våre kontorer. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Våre kontorer Vi gir lokale ideer globale muligheter Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no 2 Innholdsfortegnelse Kontorene i Norge Side Oslo,

Detaljer

Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no

Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no 2010 Våre kontorer Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no Innholdsfortegnelse Kontorene i Norge Side Oslo, Akershus og Østfold 4 Hedmark 9 Oppland 11 Buskerud og Vestfold 14

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Våre kontorer. Vi gir lokale ideer globale muligheter

ÅRSRAPPORT 2009. Våre kontorer. Vi gir lokale ideer globale muligheter ÅRSRAPPORT 2009 Våre kontorer Vi gir lokale ideer globale muligheter Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no Innholdsfortegnelse Kontorene i Norge Side Oslo, Akershus og Østfold

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Årsrapport. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser. Vi gir lokale ideer globale muligheter

Årsrapport. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser. Vi gir lokale ideer globale muligheter 2012 Årsrapport Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Forord Mange og viktige skritt framover Norge er et

Detaljer

Årsrapport. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser. Vi gir lokale ideer globale muligheter

Årsrapport. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser. Vi gir lokale ideer globale muligheter 2012 Årsrapport Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Forord Mange og viktige skritt framover Norge er et

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 Revidert utgave 2009 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Innledning...3

Detaljer

En nyttig verktøykasse

En nyttig verktøykasse Førundersøkelsen 2006 Bedrifters vurdering av Innovasjon Norges tjenester og programmer En nyttig verktøykasse Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006 Oxford Research AS November

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Gründere og internasjonale muligheter i fokus Verden har store behov og det gir store muligheter. Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter til å forstå markedet

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

RAPPORT RAPPORT. Reiselivskompetanse i Buskerud. gjennomført i forbindelse med VRI prosjektet. Ingunn Elvekrok Pia Gulbrandsøy

RAPPORT RAPPORT. Reiselivskompetanse i Buskerud. gjennomført i forbindelse med VRI prosjektet. Ingunn Elvekrok Pia Gulbrandsøy R a p p o r t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 71 RAPPORT RAPPORT Reiselivskompetanse i Buskerud gjennomført i forbindelse med VRI prosjektet Ingunn Elvekrok Pia Gulbrandsøy Rapporter

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Detaljrapporter. Vedlegg til Årsrapport 2011

Detaljrapporter. Vedlegg til Årsrapport 2011 2011 Detaljrapporter Vedlegg til Årsrapport 2011 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 2. PRIORITERTE SEKTORER 2011... 5 2.1 Landbruk... 5 2.2 Marin... 11 2.3 Reiseliv... 20 2.4 Olje og gass... 27 2.5

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere Versjon 2. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere Versjon 2. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2011 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Versjon 2 Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Forord Denne

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag 2013-201 6 Landbruksrelatertnæringsutvikling Vedtatt: 2012 Reviderti 2013gjeldendefra 01.01.2014 Reviderti 2014 gjeldendefra 01.01.2015 Regionalt næringsprogram

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Detaljrapporter. Vedlegg til Årsrapport 2010

Detaljrapporter. Vedlegg til Årsrapport 2010 2010 Detaljrapporter Vedlegg til Årsrapport 2010 Omslagsfoto: Yngve Ask/Innovasjon Norge. Innholdsfortegnelse 1. SATSINGER, PROGRAMMER OG TJENESTER I 2010... 4 2. INNOVASJON NORGES SATSINGER I 2010...

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Matspesialiteter fra Trøndelag

Matspesialiteter fra Trøndelag Handlingsplan for Matspesialiteter fra Trøndelag 2012 2015 Mars 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. BAKGRUNN... 6 Nasjonalt satsingsområde... 6 Matspesialiteter fra Trøndelag bakgrunn og status...

Detaljer