Årsrapport 2007 Innovasjon Norge i Buskerud og Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007 Innovasjon Norge i Buskerud og Vestfold"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Næringslivet i Buskerud er internasjonalt orientert og derfor i større grad berørt av internasjonal konkurranse og omstillingskrav enn andre deler av landet. Etter eksportnedgang i 2006 har nivået flatet ut i Samtidig er ordreinngangen stor og hovedutfordringen fremover er å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft. Vestfold er et av de mest folketette fylkene og med sterk årlig tilvekst. Fylket har imidlertid et netto underskudd på arbeidsplasser i størrelsesorden 10 % av antall yrkesaktive. Næringslivet i fylket er internasjonalt rettet og Vestfold er Norges 5. største eksportfylke. dekker to fylker og har ett felles styre. Vestfold står utenfor det distriktspolitiske virkeområdet mens Buskerud er et mer komplekst fylke med distriktskommuner, en variert næringslivsstruktur, et godt utviklet reiseliv og et landbruk med stor spennvidde. Kontoret har et godt samarbeid med fylkeskommunene i Buskerud og Vestfold, fylkesmannens landbruksavdeling i de to fylkene og andre regionale utviklingsaktører. Videre er samarbeidet med de regionale høyskolene intensivert de siste årene, bl.a. som en følge av deres deltagelse i NCE* Kongsberg, NCE Horten og VRI*-prosjektene. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold deltar også aktivt i utvikling av regionale strategier og prioriteringer både innenfor landbruk, reiseliv og industri. Buskerud og Vestfold er blant de minste fylkene i Innovasjon Norge målt etter bruk av virkemidler. I 2007 gikk 4,3 % av Innovasjon Norges samlede virkemidler til våre fylker. Kontoret har hatt stor aktivitet innenfor flerbedrifts- og klyngeprosjekter. Leder: Tore Øystein Strømsodd Kontoret har 18,5 årsverk Rapport fra styret (BUVE) dekker begge fylkene under ett styre. Vestfold står utenfor det distriktspolitiske virkeområdet, mens Buskerud er et mer komplekst fylke med distriktskommuner, en variert næringslivsstruktur, et godt utviklet reiseliv og et landbruk med stor spennvidde. Begge fylkene har deltatt i Regionsamarbeidet BTV * en forsøksordning mellom tre fylker over fire år som formelt opphørte ved utgangen av Styret i består av åtte medlemmer med to representanter fra det politiske miljø (oppnevnt av fylkeskommunene i de to fylkene), to næringslivsrepresentanter, en representant fra reiselivsnæringen, en representant fra landbruket (Norges Bondelag) og to representanter fra partene i arbeidslivet (LO og NHO). Styret må forholde seg til to fylkeskommuner og to fylkesmenn (FMLA), alle med separate planer og strategier. Felles struktur og føringer i tildelingsbrevene har likevel gjort det uproblematisk for både styre og administrasjon å forholde seg til to fylker ble igjen et godt år for næringslivet i regionen. Med stor ordretilgang har bedriftene hatt positive forventninger både på kort og lengre sikt. Tiltagende knapphet på kompetent arbeidskraft har avdempet veksten noe. Styret har i 2007 fokusert spesielt på bedrifter med internasjonale vekstambisjoner, entreprenørskap for å stimulere kvinner og unge i etableringsfase, nettverksbasert innovasjon og samhandling innenfor reiselivsnæringen. Prioriteringene er langsiktige og fortsetter inn i Norge er fortsatt i en høykonjunktur med betydelig vekst. Store deler av næringslivet, uavhengig av lokalisering, viser god lønnsomhet. Nye ideer lanseres fortløpende selv om mange virksomheter er mest opptatt av å kunne sikre egen leveringsevne i et opphetet marked. Globaliseringen fortsetter i stigende tempo og utfordrer alle næringer, både de som primært er rettet mot det norske markedet med økende konkurranse fra utenlandske aktører og de som aktivt søker nye markeder ute. Globaliseringen gir økt kunnskap og nye muligheter for økt konkurransekraft både ute og hjemme. Stimulering av bedriftenes konkurransefortrinn og evne til innovasjon og kommersialisering er avgjørende. Styret har derfor over tid prioritert arbeid med investering i innovasjons- og internasjonaliseringskompetanse, og vil fortsette å gjøre dette i har de siste årene etablert en arbeidsform og arbeidsmetodikk som bidrar til å styrke alt fra skjermede næringer til de mest konkurranseutsatte næringer i sitt internasjonaliseringsarbeid. * NCE: Norwegian Centres of Expertise * VRI: Virkemidler for regional FoU og innovasjon * BTV: Regionsamarbeidet Buskerud, Telemark og Vestfold

2 Årsrapport - Innovasjon Norge Nord Trønderlag Styrets arbeid er for øvrig i tråd med Innovasjon Norges målsetting: Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunns økonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom samtidig å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Det er avholdt ni styremøter og behandlet til sammen 62 saker hvorav 14 kredittsaker i Styremøtene er også blitt brukt til å gi styret bedret innsikt i Innovasjon Norges satsingsområder gjennom fokuserte temasesjoner. I 2007 ble disse brukt til å belyse følgende satsinger: Økologisk landbruk Internasjonalisering Verdiskapingsprogrammet for mat (VSP) Fornybar energi/bioenergi Norwegian Centre of expertise (NCE) Styret har gitt formelle innspill til Nærings -og handelsdepartementets Tiltak ved store omstillinger og bedriftsnedlegging. Styret har deltatt i prosessen for utarbeidelse av ny langtidsstrategi for Innovasjon Norge samt i distriktskontorets Handlingsplan for Næringslivet i Buskerud Teknologibasert og internasjonal industri Næringslivet i Buskerud er internasjonalt orientert og derfor i større grad berørt av internasjonal konkurranse og omstillingskrav enn andre deler av landet. Etter eksportnedgang i 2006 har imidlertid nivået flatet ut i Samtidig er ordreinngangen stor og hovedutfordringen fremover er å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft. Innenfor industrisektoren er skogbaserte produkter, maskiner/ utstyr og elektriske/optiske produkter de største bransjene. Buskerud er nr. fire i Norge innenfor offshore leveranser, med Kongsbergindustrien som den dominerende. Kongsberg representerer Buskeruds industrielle tyngdepunkt, og er også blant Norges ledende teknologiske industrimiljøer. I 2006 fikk miljøet status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) på feltet Systems Engineering. Industrien her står for ca. 50 prosent av fylkets eksportverdi. Reiseliv er en viktig næring Reiselivsnæringa er stor i Buskerud, spesielt i de øvre delene av fylket: Hallingdal og Hemsedal. Ferie og fritid er det klart største segmentet, med en andel av utenlandske overnattingsdøgn på ca. 30 prosent. Fire av de ti største vinterdestinasjonene i Norge ligger i Buskerud. Av total sysselsetting i Buskerud står reiselivsnæringene for ca. ti prosent (unntatt primærnæring og offentlig sektor). I Hallingdal sysselsetter reiselivsnæringene ca. en tredjedel av alle arbeidstakere. Landbruk og mat Landbruket er preget av mindre bruk, men vi ser en utvikling mot mer samdrift og større enheter. Svært mange bruk i Buskerud har betydelige tilleggsinntekter, bl.a. fra hyttenæring og reiseliv, spesielt i øvre del av fylket. Landets største gartneri ligger i Buskerud, og fylket har en sterk posisjon innefor grøntsektoren. Buskerud er landets tredje største skogfylke, målt etter avvirkning. Likevel dekker avvirkningen bare en tredjedel av råvareforbruket i fylkets dominerende skogindustri. Bioenergi er en potensielt stor fremtidsnæring i fylket og kan blant annet bidra til å lette avsetningen på massevirke av noe lavere kvalitet. Buskerud: Antall bedrifter Pr : Pr : Konkurser (antall foretak) 2007: : 142 Vestfold: Antall bedrifter Pr : Pr : Konkurser (antall foretak) 2007: : 161 Arbeidsledighet Pr : (1,5%) Pr : (1,9 %) Eksportfylke nr 9 Samlet eksport 12,8 mrd. kr (-1,6 %) Arbeidsledighet Pr : (1,7 %) Pr : (2,0 %) Eksportfylke nr 5 Samlet eksport 23,6 mrd. kr (+3,4 %) Nyetableringer (antall foretak) 2007: : Reiselivsfylke nr 4 Gjestedøgn i 2007: (4,5 %) Nyetableringer (antall foretak) 2007: : Reiselivsfylke nr 15 Gjestedøgn i 2007: (-0,9 %) 2

3 Næringslivet i Vestfold Vestfold har et variert næringsliv Vestfold er et av de mest folketette fylkene, med en sterk årlig tilvekst. Fylket har imidlertid et netto underskudd på arbeidsplasser i størrelsesorden ti prosent av antall yrkesaktive. Brutto utpendling fra fylket utgjør prosent av arbeidsstyrken. Steinindustrien i Larvik, næringsmiddelindustrien i Tønsberg, aluminiumsindustrien i Holmestrand og elektronikkindustrien i Horten representerer sterke industrisektorer. Det er etablert store landsdekkende distribusjonsvirksomheter i Sandefjordregionen, ikke minst innenfor IT. Næringslivet i fylket er internasjonalt rettet og Vestfold er Norges femte største eksportfylke. Oljeraffineriet på Slagentangen utenfor Tønsberg er en viktig faktor for variasjoner i eksporten. Fylkets øvrige eksportbedrifter har også god fremgang. Vestfold har fortsatt et relativt svakt utbygd FoU-miljø. Norwegian Centre of Expertice (NCE) Mikrosystemer med utgangspunkt i mikroteknologibedriftene rundt Horten utgjør et tyngdepunkt der Høgskolen i Vestfold er en aktiv pådriver. Det er nylig etablert en næringsklynge innenfor vannbehandling i Vestfold med forgreininger fra Grenland til Drammen. Miljøet har innledet samarbeid med tilsvarende aktører i Trondheim for å skape et kunnskapsmiljø med store nasjonale og internasjonale muligheter. Reiseliv, kulturliv og rekreasjon Vestfold har noen av landets mest attraktive rekreasjonsområder. Reiselivet i Vestfold utgjør ca. sju prosent av total sysselsett ing, sett bort fra primærnæring og offentlig ansatte. Spennende prosjekter er eksempelvis Hammerdalen i Larvik med sin kulturvinkling, og Vikinger i Vestfold som koordinerer og stimulerer opplevelser og formidling av skandinavisk vikingtid. Vestfold er også et av de største campingfylkene i landet. Sterk innenfor landbruk og mat Vestfold har gode naturgitte forhold for landbruk og har høyest andel dyrkbar mark i landet med 20 prosent. Vestfold har 20 prosent av landets produksjon av matkorn, 21 prosent av grønnsaksproduksjonen, 12 prosent av potetene og 26 prosent av potteplantene. Fylket har også en stor husdyrproduksjon, hvor tyngden ligger på svin og fjørfe. Oppdrett av frilandsgris og and har hatt sterk vekst de senere årene. Dette medfører at videreforedling av matprodukter og kjøp av varer og tjenester gir betydelige ringvirkninger. Det er hele 115 matbedrifter som foredler både lokale råvarer og import. Noen av disse bedriftene viser at det er mulig å etablere lønnsomme matbedrifter med norske rammebetingelser. Typisk for mange av de nye bedriftene er satsinger innenfor relativt smale nisjer i markedet. Innovasjon Norge i Vestfold Antall saker i 2007: 162 Innvilget i 2007: 67,8 mill. kr Låneportefølje : 156,4 mill. kr Antall SkatteFUNN-søknader i 2007: 91 Innvilget i 2007 fordelt på virkemidler: Lavrisikolån Risikolån og garantier Distriktsrettede tilskudd Etablererstipend Tilskudd landbruk Lånebeløp for rentestøtte landbruk Verdiskapingsprogrammmet for mat Offentlige og industrielle forsknings -og utviklingskontrakter Andre tilskudd Største næringer 2007: Tradisjonelt landbruk Industri Forretningsmessig tjenesteyting Fokusområder 2007: Internasjonalisering Kompetanse Design Spesielle satsinger 2007: Entreprenørskap Kvinner Kultur og opplevelse 3,3 mill. kr 3,5 mil. kr 0,2 mill. kr 2,7 mill. kr 15,9 mill. kr 24,5 mill. kr 5,8 mill. kr 7,2 mill. kr 17,8 mill. kr 33,5 mill. kr 10,9 mill. kr 15,4 mill. kr 24,5 mill. kr 20,7 mill. kr 6,8 mill. kr 12,7 mill. kr 4,7 mill. kr 0,7 mill. kr 3

4 Innovasjon Norge i Buskerud Antall saker i 2007: 183 Innvilget i 2007: 134,4 mill. kr Låneportefølje pr : 201,6 mill. kr Antall SkatteFUNN-søknader i 2007: 74 Innvilget i 2007 fordelt på virkemidler: Lavrisikolån 51,7 mill. kr Risikolån og garantier 5,0 mill. kr Distriktsrettede tilskudd 4,1 mill. kr Etablererstipend 3,4 mill. kr Tilskudd landbruk 20,3 mill. kr Lånebeløp for rentestøtte landbruk 29,0 mill. kr Verdiskapingsprogrammmet for mat 3,9 mill. kr Offentlige og industrielle forsknings -og utviklingskontrakter 6,5 mill. kr Andre tilskudd 21,0 mill. kr Største næringer 2007: Tradisjonelt landbruk 44,0 mill. kr Industri 56,5 mill. kr Forretningsmessig tjenesteyting 21,4 mill. kr Fokusområder 2007: Internasjonalisering 73,6 mill. kr Kompetanse 28,3 mill. kr Design 4,5 mill. kr Spesielle satsinger 2007: Entreprenørskap 14,2 mill. kr Kvinner 20,5 mill. kr Kultur og opplevelse 2,2 mill. kr Arena-prosjektet Innovativ Fjellturisme arrangerte en meget vellykket studietur til New Zealand i oktober med mer enn 70 deltakere. De fikk se et land med mange likhetstegn med Norge når det gjelder naturressurser, men hvor turistproduktene står frem som mer tilgjengelige, foredlede og kommersialiserte. Målet med studieturen var å lære mest mulig om hvordan de har lykkes med innovasjon i fjellturismen på New Zealand. Hallingdal Trepellets AS stakk av med året Nyskapingspris i Buskerud i Prisen er et samarbeid mellom NHO og DnB NOR og er et stipend på kroner. Den deles ut til bedrifter som har lagt til rette for økt innovasjon og nyskaping og etablering av nye bedrifter. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold har gitt Bygdeutviklingsprisen 2007 i Buskerud til Eiker BioEnergi AS i Hokksund. Prisen er på kroner. Bak bondevarmeselskapet står tre personer fra Øvre Eiker: Egil Hoen, Nils Jørn Slotfeldt og Odd Johan Stenshorne, to av dem aktive bønder og skogeiere. Prestrud Gård på Nøtterøy fikk tildelt årets bygdeutviklingspris i Vestfold i Juryen har blant annet lagt vekt på at Prestrud Gård er en foregangsbedrift for mat og spesielt grøntprodusentene i fylket. Gjennom målbevisst satsing på kvalitetsproduksjon og nettverksbygging har bedriften lagt om driften fra konvensjonell volumproduksjon av gul og rød løk til spesialløk. Tirsdag 25. september ble det arrangert seminar hos Innovasjon Norge i Drammen i samarbeid med med Norkon AS. Seminaret var en del av Norad s MatchMaking-program som har som målsetting å tilrettelegge bedriftssamarbeid mellom norske og lankesiske bedrifter. Delegasjonen fra Sri Lanka besto av bedrifter innenfor plast og plastkompositter (småbåter, pulker, kanoer, møbler og innredninger), metallprodukter (dataskap og -kabinetter, komponenter for kommunikasjon og transmisjon og håndverktøy), bygnings materialer og tekstiler. Totalt 11 norske bedrifter deltok på seminaret. En del av seminaret var lagt opp som B2B * -møter mellom gjestene og de deltakende norske bedriftene. * BTB: Business to business 4

5 Innovasjon Norges arbeid i Buskerud og Vestfold Buskerud og Vestfold er blant de minste fylkene i Innovasjon Norge målt etter bruk av virkemidler. I 2007 gikk 4,3 prosent av Innovasjon Norges samlede virkemidler til disse to fylkene. Kontoret har hatt stor aktivitet innenfor flerbedriftsog klyngeprosjekter. I 2007 var kontoret prosjektansvarlig for Arena-prosjektet Innovativ Fjellturisme. I tillegg bidrar kontoret til videreutvikling av to NCE-er (Norwegian Centre of Expertise). Kontoret arbeider forøvrig som pådriver for etablering av en næringshage for næringsmiddelbedrifter i Vestfold. Kontoret har også avsluttet tre flerbedriftsprosjekter, videreført ett og initiert et nytt, som er rettet mot Kina (in2china). Arbeidet i det regionale partnerskapet Distriktskontoret har et godt samarbeid med fylkeskommunene i Buskerud og Vestfold, fylkesmannens landbruksavdeling i de to fylkene og andre regionale utviklingsaktører. Videre er samarbeidet med de regionale høyskolene intensivert de siste årene, blant annet som en følge av deres deltagelse i NCE Kongsberg, NCE Horten og VRI-prosjektene. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold deltar også aktivt i utvikling av regionale strategier og prioriteringer både innenfor landbruk, reiseliv og industri. I 2007 har kontoret hatt hovedansvaret for tre større konferanser i samarbeid med det regionale partnerskapet: Mulighetskonferansen 2007: Skogen som fornybar ressurs, vært fasilitator for Regjeringens innovasjonsverksted under ledelse av Næringsog handelsdepartementet, Innovasjonskonferanse i regi av Innovativ Fjellturisme. Konferansene samlet til sammen over 500 personer. I tillegg har kontoret vært medarrangør av flere andre seminarer og konferanser i 2007: blant annet designseminar, landseminarer (Sri Lanka og Kina) og Ringerikskonferansen. Samspill med Innovasjon Norges øvrige kompetansemiljø Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold tilstreber økt samhandling på tvers i organisasjonen, og har også i 2007 hatt et aktivt og konstruktivt samarbeid med en rekke av Innovasjon Norges kontorer i inn- og utland. Blant utenlandskontorene nevnes spesielt England, Kina og Polen. I 2007 har kontoret også samarbeidet med flere distriktskontorer, blant annet Østfold, Oslo/Akershus, Telemark, Agder, Hordaland og Rogaland. Flere av våre medarbeidere har bidratt aktivt i utviklingen av nye tjenesteprodukter, spesielt når det gjelder kompetansebygging innenfor internasjonalisering. Kontorets medarbeidere har også bidratt betydelig i det strategiske arbeidet i organisasjonen, både innenfor internasjonalisering, entreprenørskap og reiseliv. Små og mellomstore bedrifter (SMB) Kontoret har hatt høy aktivitet overfor denne målgruppen, og har i 2007 hatt sterkt fokus på internasjonalisering og kompetansebygging. Spesielt har distriktskommunene i Buskerud blitt viet oppmerksomhet. I fjor nådde ikke kontoret sin målsetting når det gjelder å identifisere og foredle nye utviklingsprosjekter innenfor offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU). I 2007 ble dette arbeidet intensivert, og målene ble innfridd for året. Entreprenørskap Innovasjon Norge i Buskerud innvilget etablererstipend på 1,5 millioner kroner til åtte potensielle topp- og vekstetablerere i To av stipendmottakerne var kvinner og en var ungdom mellom år. Breddetilbudet med etablererveiledning og etablereroppfølging ble støttet med kroner. Det resterende beløpet på kroner av rammen på tre millioner kroner er øremerket drift av Inkubator Sundland. I tillegg er det gitt støtte til fire etablerere på til sammen kroner fra andre tilskuddsordninger. I Vestfold ble det i 2007 brukt kroner på etablerersatsingen. Av dette ble det innvilget etablererstipend på til sammen kroner fordelt på elleve menn og seks kvinner. Det resterende beløpet på kroner er brukt til finansiering av etablererveiledning, forundersøkelser og opprettelse av nye etablerergrupper. Reiseliv Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold arbeider for helårlig lønnsomhet for reiselivsnæringene i begge fylker. Kompetanse, innovasjon, samarbeid og profilering er nøkkelfaktorer i vårt arbeid ble nok et aktivt år for Arena Innovativ Fjellturisme, med mange synlige aktiviteter og resultater. En vellykket studietur til New Zealand trakk 60 deltakere, hvorav halvparten var næringsaktører. Prosjektets femte innovasjonskonferanse trakk 220 deltakere, der 80 prosent var næringsaktører. De gode resultatene har bidratt til å forlenge prosjektet med ett år. 5

6 Prosjektet har også ført til utstrakt samarbeid med nye reiselivsprosjekter som Innovativ Fjordturisme. De syv deltakende destinasjonene etablerte aksjeselskapet Innovativ Fjellturisme 15. januar 2008, som skal videreføre aktivitetene i prosjektet. Vikinger i Vestfold er et prosjekt som følges opp i Vestfold. Det igangsettes et FRAM-program for kulturnæringer i samarbeid med fylkeskommunene i Vestfold og Buskerud våren Innovasjon Norge følger for øvrig opp reiselivsstrategien for Buskerud, og deltar i Team Reiseliv Buskerud. Landbruk Interessen for investeringer og utviklingstiltak i landbruket er fortsatt stor i begge fylker, og større enn tildelte rammer. I tråd med nasjonale og regionale mål er fokus ved tildeling av midler lagt på omstilling gjennom økt verdiskaping, både i form av strukturendringer (økt konkurransekraft) og gjennom utnytting av lokale fortrinn som markedsmuligheter og spesialproduksjoner. Utvikling av nye næringsområder og utnytting av lokale ressurser (tilleggsnæringer) er i sterkere grad vektlagt i distrikt og i næringssvake områder for å kunne ivareta andre samfunnsmessige mål som bosetting og kulturlandskap. Nettverksbasert innovasjon og omstilling Kontoret har i 2007 fortsatt sitt nære samarbeid med NCE-ene på Kongsberg og i Horten. Som et resultat av dette er det nå initiert et leverandørutviklingsprogram (LUP) på Kongsberg med fokus på samspillet mellom underleverandører og kundebedrifter. Prosjekter hvor Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold har bidratt med finasiering, nettverk eller kompetanse Finansiering, nettverk eller kompetanse er nødvendig for realisering av nyskapende og innovative prosjekt. Innovasjon Norge har som målsetting å gi lokale ideer globale muligheter, og vi presenterer her noen prosjekt der assistanse fra Innovasjon Norge har vært utløsende for realiseringen. Fremtidsrettet bruk av BU-midler i tradisjonelt jordbruk Knut Olav Skrindo eier og driver eiendom på 600 m.o.h. i Votndalen i Ål kommune. Han fikk BU- * støtte til investering i ny og moderne driftsbygning for sauehold. Det bygges for en produksjon på 350 vinterfôrede sauer. Gården har 136 daa jordbruksareal som er lagt om for økologisk drift og store utmarksarealer som passer godt for sauehold. Bruket har i dag 160 vinterfôrede sauer i gammel driftsbygning. Denne bygningen er i dårlig forfatning og lite egnet for rasjonell drift. Skrindo er 31 år gammel, og representant for en frisk satsing på sau i Hallingdal. Han har jobbet mye med den økonomiske planen og har hatt et godt samarbeid både med regnskapskontor, landbrukskontor og veterinær for å finne gode løsninger. Skrindos satsing på sau er interessant da sauehold de senere år har vist en markant nedgang. Buskerud Bondelag har også tatt initiativ til å endre dette, og har mobilisert til innsats for å fokusere på tiltak for økt omfang og lønnsomhet av saueholdet i Buskerud. Høve Støtt AS, Geilo Selskapets misjon er å formidle kvalitet, lokal kultur: et arrangement som gir deltakerne en ekte og positiv opplevelse der historie, eller sjelen til Geilo blir formidlet på en humoristisk måte. Høve Støtt AS v/daglig leder Pål Medhus reflekterer over året 2007: I ettertid kan det se ut som om det var en stjernesmell, det som skjedde da Høve Støtt AS møtte Innovasjon Norge, i regi av ARENA-programmet Innovativ Fjellturisme. Først ble han innviet i Opplevelsespyramidens hemmeligheter på kurs. Senere ble han sertifisert instruktør og har vært mye brukt i forelesninger rundt emnet. Erfaringer fra det praktiske liv og et sterkt engasjement har gitt både deltakere og han selv mange gode timer på kurs. Høve Støtt har deltatt i Innovasjon Norges Designprogram. Med tre ansatte og ansvar for over 300 ulike arrangementer i året er det avgjørende med gode salgsverktøy. Produktene må være spisset, gjennomarbeidet og salgbare. * BU: Bygdeutvikling 6

7 ibruk AS, Kongsberg Gårdsand AS En kombinasjon av norsk og indisk kompetanse, sammen med et gunstig kostnadsnivå, gjør bedriften svært konkurransedyktig internasjonalt. Bedriften har allerede vunnet flere store kontrakter i konkurranse med internasjonale aktører. Salget første driftsår ble omlag 10 millioner kroner med et driftsoverskudd på ca. 2,1 millioner kroner. I 2007 oppnådde bedriften en omsetning på 15 millioner, og genererte et over skudd før skatt på 2,5 millioner kroner. Flaskehalsen i dag er tilgang på andeslakt. Denne bedriftsetableringen har sikret at andekjøttproduksjonen i Norge fortsetter. ibruk AS (www.ibruk.no) er spesialister på brukerdokumentasjon og opplæring. Selskapet har i dag 50 ansatte i Norge. I 2007 ble det opprettet et datterselskap i Mum bai. Målet er å ekspandere videre i Europa og Asia. I 2007 nådde omsetningen 34 milioner kroner, nær en dobling fra ibruk ble i 2007 Gasellebedrift i Buskerud for tredje gang på rad. På kundelisten finner vi blant andre Aker Kværner, Forsvaret, FMC, Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace. Innovasjon Norge har støttet bedriftens vekststrategi og aktivt formidlet relevante virkemidler. I 2005 mottok ibruk støtte gjennom Innovasjon Norges designprogram til å utvikle ny og fremtidsrettet grafisk profil. Til søk etter partner i India deltok ibruk i Norads Matchmaking-program (MMP) som administre res av Innovasjon Norge. Til internasjonalisering av selskapet ble ibruk innvilget et risikolån. Gårdsand AS ble stiftet sommeren Høsten 2005 overtok selskapet alt salg og all omsetning av and fra Prior Norge BA. Bedriften eies av Norsk Kvalitetsand AS, PRIOR Norge BA og Aadne Søyland (daglig leder). Bedriften er organisert som et salgs- og markedsføringsselskap. All varehåndtering foregår hos samarbeidspartnere. PRIOR Norge BA forestår slakting og foredling, mens daglig varegrossister og storhusholdningsgrossister står for distribu sjon. Selskapet står ansvarlig for all logistikk og salg samt oppfølging i butikker. Måten arbeidsoppgavene er løst på i bedriften, gjennom en sterk grad av innleide tjenester, er en viktig suksessfaktor. Per i dag er to personer fast tilknyttet bedriften. I tillegg har man engasjert bistand fra eksterne ressurser i forbindelse med salg og markedsføring av produkter. Leder Ansatte Adresse Buskerud Adresse Vestfold Internett Tore Øystein Strømsodd 19 Papirbredden, Grønland 58, Pb. 835, 3007 Drammen St. Olavsgate 4, 3126 Tønsberg

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Røros, 31. januar 2012 Aud Herbjørg Kvalvik Oppdraget ; Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon 16. Juni 2010, LMI, Ole Johan Borge, Ph.D. Side 1 Disposisjon 1. Om Innovasjon Norge 2. INs virkemidler

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon 20. august 2014 Fylkesrådmann Egil Johansen Innhold Situasjonen Utfordringer Muligheter Strategiske grep Vestfold Verdiskapingen

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020 Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad Virkeligheten i Norge per i dag sett utenfra med nordiske

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på

Innovasjon Norges satsing på Innovasjon Norges satsing på marin ingrediensindustri Asbjørn Rasch Jr., dir. Innovasjon Norge Troms 17. november 2009, Gardermoen 1. Innovasjon Norge og status prosjekter 2. Aktivitet og tiltak i Troms

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel HiG 17.02.2010 Truls Terje Hoel INNHOLD 1. LITT OM INNOVASJON NORGE 2. PRINSIPPER FOR DELTAGELSE 3. VIRKEMIDLER - LÅN OG TILSKUDD - STIPEND 4. OFU/IFU 2 Prinsipper Vi går inn i prosjekter som gir økt innovasjon

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Risikolån og Garantier. +(Nytt etablererstipend)

Risikolån og Garantier. +(Nytt etablererstipend) Risikolån og Garantier +(Nytt etablererstipend) Innovasjon Norges finansieringstjenester Lån 1,9 (3,5?) mrd i nye tilsagn, herav 1,5 mrd i lavrisiko- og 0,4 (0,9?) mrd i risikolån/innovasjonslån Ca 11

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Faktaboks Ulrik Hammervold Postboks 2567, 7735 Steinkjer

Faktaboks Ulrik Hammervold Postboks 2567, 7735 Steinkjer Innledning - I året 2012 stod arbeidet med forretningsutvikling og spissing av arbeidet inn mot enkeltkunder sentralt, sier direktør Ulrik Hammervold. - Innovasjon Norge skal ikke bare være et mottaksapparat

Detaljer

Skogbaserte verdikjeder

Skogbaserte verdikjeder Skogbaserte verdikjeder Landbruksstrategi og Regionalt bygdeutviklingsprogram For Buskerud Andreas Sundby Fornybare ressurser i en verdikjede som omfatter både skogbruk og industri 2 Politiske dokumenter

Detaljer

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER Seniorrådgiver Svein Hallbjørn Steien, Innovasjon Norge 06.12.2006 TEKMAR 2006 BRITANNIA,TRONDHEIM Marin sektor - nasjonalt - naturgitte fordeler Verdens nest

Detaljer

Økte rammer til Innovasjon Norge

Økte rammer til Innovasjon Norge Økte rammer til Innovasjon Norge Økt innovasjon i næringslivet Innovasjon Norge har fått en betydelig økning i sine låne-, tilskudds- og garantirammer til å styrke nyskaping og utvikling i næringslivet

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D.

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Disposisjon: 1. Litt om: - Meg - Deg - IN 2. «Kaffekoppen» 3. Markedsorientering 4. IPR 5. INs virkemidler

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Faktaboks Ulrik Hammervold Postboks 2567, 7735 Steinkjer

Faktaboks Ulrik Hammervold Postboks 2567, 7735 Steinkjer Innledning - I 2013 tok vi i bruk nye lokaler. Dette er først og fremst et fysisk uttrykk for hvordan vi ønsker å framstå i forhold til våre kunder, sier direktør Ulrik Hammervold. - Innovasjon Norge skal

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig

Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig Tore Bjørkli Landbruksdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva er ei hytte? Hva er fritid?

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold. 5. juni 2009

Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold. 5. juni 2009 Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold 5. juni 2009 En visjon Vi gir lokale ideer globale muligheter Ett fokus Ett fokus Utløse bærekraftige innovasjoner Utløse bærekraftige innovasjoner istockphoto/anrejs

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Logistikkdagen 2011 Erlend Ystrøm Haartveit Quality hotell, Sarpsborg, 4. mai 2011 Innovasjon Norges formål: Fremme bedrifts og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i

Detaljer

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Store utfordringer.. - 2020 perspektivet Sterk vekst i behovet for

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 Foto: Nils Erik Bjørholt/Terje Rakke/Anders Gjengedal/ Innovasjon Norge Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 IN Oslo, Akershus og Østfold Ingeborg Knevelsrud Disposisjon Innovasjon Norge Tjenestetyper

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017

Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017 Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017 Administrativt vedtatt av Innovasjon Norge Innlandet 26.09.2016. Midlene fordeles med 80 % til

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013 VEKST I BEDRIFTER Stein Ivar Strøm Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon står høyt på dagsorden Myndigheter, kommuner (KS) og næringsliv (NHO)

Detaljer

Næringslivets utfordringer og muligheter

Næringslivets utfordringer og muligheter Regional plan for «Verdiskaping og næringsutvikling» Næringslivets utfordringer og muligheter Innspillmøte, Gol 26.4.2013 Torkil Bjørnson NCE SE, Kongsberg 1 Innretning & konkurranse 26.04.2013 Ulike bedrifter

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

- resultater og veien videre

- resultater og veien videre Innovativ Fjellturisme - resultater og veien videre Presentasjon av Bård Jervan Reserve Hovedprosjektleder www.fjellturisme.no Et nettverksprosjekt i Arena programmet i sitt fjerde år klyngen bakgrunn,

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Arktisk Marint Forum, Tromsø 03.02.2015 Olav Bardalen, Innovasjon Norge olbar@innovasjonnorge.no Jointly owned by Innovasjon Norges

Detaljer

Innovativ Fjellturisme et prosjekt å lære av? DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle STYRELEDER Eigil Rian

Innovativ Fjellturisme et prosjekt å lære av? DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle STYRELEDER Eigil Rian Innovativ Fjellturisme et prosjekt å lære av? DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle STYRELEDER Eigil Rian Oslo, 10/3-10 SYV DESTINASJONER RUNDT HARDANGERVIDDA HOVEDPROSJEKTET 2004-2009 Visjon: Gjøre fjellturismen

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015

INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015 INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015 Roger Hatling, sen.rådg. www.innovasjonnorge.no Innovasjon Norges oppdrag: Å fremme bedrifts- og samfunnsøk. lønnsom næringsutvikling i hele landet Flere gode gründere

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT Norsk Designrad Norsk Design- og Arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 OSLO Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 Tilskuddsbrev 2011 1. INNLEDNING Nærings- og

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Buskerud Profil Ringerike: Handelshøyskolen Økonomi og ledelsesutdanninger IT-utdanninger Reiselivssenter Juridiske fag Pedagogisk utdanning Lektorutdanninger Videreutdanningssenter Utvikling

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

Skape verdier gjennom forskning for å utnytte norske konkurransefortrinn.

Skape verdier gjennom forskning for å utnytte norske konkurransefortrinn. Seminaret Smaken av nord Skape verdier gjennom forskning for å utnytte norske konkurransefortrinn. Spesialrådgiver Turid Hiller, Matprogrammet, Norges forskningsråd Matprogrammet -Hva er hovedmålene? Styrket

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

Næringsfaglig samling

Næringsfaglig samling Næringsfaglig samling 7.04.2008 Etablerersatsingens mål og strategier Innovasjon Norge skal bidra til at Norge innen 200 skal bli landet der etablerere lykkes kommersielt, nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer. Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014

Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer. Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014 Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014 Fire temaer for dagen 1. Forskning og innovasjon - som svar på verdiskapingsutfordringen

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter Årsmelding 2015 1. Organisasjon. I Hallingdal er det en markert kultur for å etablere egen bedrift og regionen har vært på landstoppen over nyetableringer flere år på rad målt i forhold til folketallet

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Verktøy for vekst om Innovasjon Norge og Siva SF

Verktøy for vekst om Innovasjon Norge og Siva SF om Innovasjon Norge og Siva SF Bakgrunn: Aktiv næringspolitikk Mål for næringspolitikken: Arbeid til alle og størst mulig verdiskaping Næringsutvikling i hele landet Gode generelle rammebetingelser Aktiv

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien

Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Skog og Tre 2012 Per Niederbach, Divisjonsdirektør The gap flere mennesker, mindre ressurser 9 mrd mennesker i 2050 øker

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

God forvaltning av landbruket

God forvaltning av landbruket God forvaltning av landbruket Næringsråd Arve Knutsen (KrF) 2. Mars 2011 Litt om meg selv Godt gift har 4 voksne barn Senja- gutt Jobbet 34 år, hvor 10 år som daglig leder i et rørleggerfirma i Bodø (

Detaljer

Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i

Detaljer

Årsrapport 2007 Innovasjon Norge i Nordland

Årsrapport 2007 Innovasjon Norge i Nordland Årsrapport 2007 Næringslivet i Nordland fortsetter den positive utviklingen, med sterk vekst både i omsetning, inntjening og eksport. Veksten de senere årene har vært historisk, og høyere enn landsgjennomsnittet.

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Forskningsrådet 2 15 departementer Forskningsrådet 8,6 mrd kr, 470 ansatte, adm kost 8% Næringsliv Institutter

Detaljer